0

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)

3 295 2
  • Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 00:20

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8) TRƯỜNG THPT TUY PHONG Họ tên: ……………………… Lớp ………… Phiếu trả lời trắc nghiệm A B C D I TRẮC NGHIỆM: KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016–2017 MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ:209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 Câu 1: Tọa độ tâm I đường tròn ( C ) : x + y − x + y − = là: A I ( −2; −1) B I ( 2; −1) C I ( 1; ) D I ( 2;1) Câu 2: Đường thẳng qua điểm A(1;1) B(3;1) có vectơ phương là: A (4; 2) B (2;1) C (2;0) D (2; 2) Câu 3: Cho đường thẳng ∆ : −2 x + 3y − = Vectơ sau vectơ phương đường thằng ∆ ? A (−3; 2) B (−2;3) C (2; −3) D (3;2) ( )( ) 2 Câu 4: Tập nghiệm bất phương trình: x + x + x + > là: A ¡ \ { −1} B ∅ C AB D ( −1; +∞ ) Câu 5: Trong điểm sau đây, điểm thuộc đường thẳng d : x − 3y + = A B(0;1) B D(− ;0) C A(1;1) D C(−1; −1) π  Câu 6: Biểu thức : B = cos − x÷− sin( π − x) rút gọn bằng: 2  A cosx B − sin x C sin x D − cosx Câu 7: Phương trình x2 + 2mx + m2 − m+ = có nghiệm phân biệt khi: A m> B m< C m= D m≠ sin x + cos x ? sin x + cos x C D Câu 8: Cho tanx = Tính giá trị biểu thức A = A 10 B Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình: A ( −∞; −3) ∪ ( 0;3) C ( −3;0  ∪ ( 3; +∞ ) ( x + 10 ) ( x − 3) > là: 3x + B ( −5; −3 ∪ 3; +∞ ) D ( −5; −3) ∪ ( 3; +∞ ) sin2 x − cos2 x ? sin2 x − cos2 x A 15 B C −2 D 30 Câu 11: Giá trị lớn hàm số y = x(2 − x) ( ≤ x ≤ ) A B −2 C D Câu 12: Một đường thẳng xác định biết: (1): Hai điểm thuộc đường thẳng (2): Biết điểm vectơ phương Câu 10: Cho tanx = Tính giá trị biểu thức A = Trang 1/3 - Mã đề thi 209 (3): Biết điểm vectơ pháp tuyến Phát biểu sau ĐÚNG? A (2) đúng, (1) (3) sai B (3) đúng, (1) (2) sai C (1) đúng, (2) (3) sai D Cả (1), (2) (3) Câu 13: Đường tròn ( C ) có tâm O ( 0;0 ) bán kính R = có phương trình: A x2 + y2 = B x2 + y2 = C x2 + y2 = D x2 + y2 = Câu 14: Cho ∆ABC có a = 7, b = 3, c = Góc A bằng: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường thẳng ∆ : x + 3y + m= tiếp xúc với đường 2 tròn ( C ) : x + y = Khi giá trị thực tham số m là: A m= B m= ±5 C m= −5 Câu 16: Để phương trình ( m− 1) x − x + = có nghiệm kép thì: A m= B m= −1 C m= −2 ≥ M Số M a A M = −2 B M = C M = −1 µ = 300 , B µ = 450 Tính b ? Câu 18: Cho tam giác ABC có a = 15, A D m= D m= Câu 17: Cho a > a + A 15 B 15 C 15 D M = D 15 Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn ( C ) : ( x + 1) + y2 = M ( 0; ) Phương trình tiếp tuyến ( C ) M là: A x + y + = B x – y+ = C x + y – = D x – y – = π  Câu 20: Biểu thức : A = tan − x÷.tan( π + x) + rút gọn bằng: 2  A B −1 C D −1 - Trang 2/3 - Mã đề thi 209 MÃ ĐỀ:209 II TỰ LUẬN: ( ) Bài Giải bất phương trình: x − x + 12 ( − x) ≤ π với < α < Tính giá trị lượng giác lại cung α 13 + cosx sin x = Bài 3: Chứng minh đẳng thức lượng giác sau: sin x − cos x Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình đường thẳng d qua M ( −1; ) song song với đường thẳng ∆ : x − y + = Bài 2: Cho cosα = Bài 5: Viết phương trình đường tròn ( C ) có tâm I ( 1; ) qua A( 3;0 ) Bài 6:Cho hình chữ nhật ABCD có I (6; 2) giao điểm AC BD Lấy điểm M (1;5) thuộc cạnh AB Gọi E trung điểm cạnh CD E thuộc đường thẳng ∆ : x + y − = Viết phương trình đường thẳng CD ? Trang 3/3 - Mã đề thi 209 ... ( C ) : x + y = Khi giá trị thực tham số m là: A m= B m= ±5 C m= −5 Câu 16: Để phương trình ( m− 1) x − x + = có nghiệm kép thì: A m= B m= −1 C m= −2 ≥ M Số M a A M = −2 B M = C M = −1 µ = 300... tan − x÷.tan( π + x) + rút gọn bằng: 2  A B −1 C D −1 - Trang 2/3 - Mã đề thi 209 MÃ ĐỀ:209 II TỰ LUẬN: ( ) Bài Giải bất phương trình: x − x + 12 ( − x) ≤ π với < α
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8), Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 8),