0

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)

2 246 1
  • Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 00:16

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5) TRƯỜNG THPT TUY PHONG Họ tên: ……………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015–2016 MÔN: TOÁN 10 Lớp ………… Thời gian: 90 phút( Trắc nghiệm 30 phút, tự luận 60 phút) MÃ ĐỀ: 904 Phiếu trả lời trắc nghiệm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D I TRẮC NGHIỆM: ( 20 câu, câu 0.2 điểm ) Câu 1: Tổng tích hai nghiệm phương trình x2 − 2x − 15 = : C 2; −15 A 2;15 B 15;2 D −15;2 Câu 2: Parabol y = ax2 + bx + c có đồ thị bên là: A y = x2 − x + B y = x2 − x + C y = x2 − 12 x − 19 D y = x2 − 12 x + 19 Câu 3: Giao điểm parabol (P) : y = 2x2 + 3x − đường thẳng (d) : y = 3x + 27 là: A ( 4;−39) ,( −4;−15) B ( 4;39) ,( −4; −15) C ( 4;39) ,( −4;15) D ( 4; −39) ,( −4;15) Câu 4:uuCho đó: uu r hình uuur bình uuur hành uuur ABCD M điểm bất kì, khiuu uu r uuur uuu r uuur A MC − MA = DA − DC B MC − MA = AB + AD uuuu r uuur uuur uuuu r uuuu r uuur uuu r uuur C MC − MA = MB − MD D MC − MA = BA − BC Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho A( −1; −4) B ( 3;2) Toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB là: A I ( −1; −1) B I ( 1;1) C I ( −1;1) D I ( 1; −1) Câu 6: Cho hai số a b có a + b = , ab= −4 Khi a b hai nghiệm phương trình phương trình sau : C x2 + 4x + = A x2 + 3x − = B x2 − 3x − = D x2 − 4x + = Câu 7: Cho ∆ABC có G trọng tâm I trung điểm BC Ta có: uuur uur uuur uuur uuur uur uur uur A AG = AI B AG = − IG C AG = − AI D AG = IG 3 3 Câu 8: Cho điểm O, H, I Đẳng thức ? uuur uur uur uuur uur uur uuur uur uur uuur uur uur A HO − HI = OI B OH − HI = OI C OH − IH = IO D HO − HI = IO TRƯỜNG THPT TUY PHONG Họ tên: ……………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015–2016 MÔN: TOÁN 10 Lớp ………… Thời gian: 90 phút( Trắc nghiệm 30 phút, tự luận 60 phút) MÃ ĐỀ: 904 II TỰ LUẬN: ( câu, câu điểm ) Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số: y = − x2 + x + Bài 2: Giải phương trình sau: x x + 13 − = a) x−1 x+ x + x−  x2 = x − y b)   y = 3y − x Trang 1/2 - Mã đề thi 904 Câu 9: Tập nghiệm phương trình: x4 − x2 + 16 = là: A S = { −4; 4} B S = { −2; 2} C S = ∅ D S = { 2} Câu 10: Cho ∆ABC có A(1;2),B(−2;1),C(3;3) Trọng tâm G ∆ABC : 2  2  3  3  A G  ;2÷ B G  ;3÷ C G  ;3÷ D G  ;2÷ 3  3  2  2  2x − = Câu 11: Tập nghiệm phương trình x + là: x−2 x−2 A { 0; 2} B { 0} C { 2} D ∅ Câu 12: Tập nghiệm phương trình: x2 + x + = là: A S = { 1; −3} B S = { −3} C S = { 1} D S = ∅ uuu r uuu r uuu r uuu r uur uur Câu 13: Chỉ vectơ tổng AB − AC − CD − DE − EF − FG vectơ sau đây? uuu r uuu r uuu r uur A CG B BG C GC D GB Câu 14: Phương trình x2 + 2mx + m2 − m+ = có nghiệm kép khi: A m< B m≠ C m= D m= −6 Câu 15: Phương trình (m+ 1)x + = vô nghiệm khi: A m= −1 B m= C m= D m=  x + 4y − 2z − 1=  Câu 16: Nghiệm hệ phương trình  −2x + 3y + z + = là: 3x + 8y − z − 12 =   181 83  181 83   181 83  ;− ;− ÷ ; ; ÷ ; ; ÷ A  − B  C   34 34 34   34 34 34   43 43 43   181 83  D  − 43 ; − 43; − 43÷   Câu 17: Hai vectơ gọi phương giá chúng: A Song song với B Song song trùng C Trùng D Cắt x + 2x − Câu 18: Điều kiện xác định phương trình: 2x + + = là: x x −4 A x ≠ ; x ≠ −2 B x ≠ ; x ≠ −2 C x ≠ −2;x ≠ 0;x ≠ D x ≠ Câu 19: Cho điểm phân biệt A,B,C,D Đẳng thức sau đúng? uuur uuur uuu r uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AB − AC = CB B CA − BA = BC C AB − AC = BC D AB − AD = BD Câu 20: Cho Parabol y = x2 − có đồ thị (P) Điểm M thuộc (P) có tọa độ là: A (−1; −1) B (−1; 0) C (1; 2) D (0;1) uuur uuur uur uuur uuur uuur Bài 3: Cho sáu điểm M , N, P ,Q, R, S Chứng minh: MP + NQ + RS = MS + NP + RQ Bài 4: Cho phương trình: ( m+ 1) x − ( m− 1) x + m− = Xác định tham số m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa: ( x1 + x ) = x1 x2 Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A( 1; ) , B ( 3; ) Tìm tọa độ điểm C cho VABC vuông cân A - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 904 ... trình x2 + 2mx + m2 − m+ = có nghiệm kép khi: A m< B m≠ C m= D m= −6 Câu 15: Phương trình (m+ 1)x + = vô nghiệm khi: A m= −1 B m= C m= D m=  x + 4y − 2z − 1=  Câu 16: Nghiệm hệ phương trình  −2x... tham số m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa: ( x1 + x ) = x1 x2 Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A( 1; ) , B ( 3; ) Tìm tọa độ điểm C cho VABC vuông cân A - HẾT -Trang...Câu 9: Tập nghiệm phương trình: x4 − x2 + 16 = là: A S = { −4; 4} B S = { −2; 2} C S = ∅ D S = { 2} Câu 10: Cho ∆ABC có A(1;2),B(−2;1),C(3;3) Trọng tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5), Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5), Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 5)

Từ khóa liên quan