0

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)

2 308 1
  • Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2017, 00:13

Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1)Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1) TRƯỜNG THPT TUY PHONG Họ tên: ……………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015–2016 MÔN: TOÁN 10 Lớp ………… Thời gian: 90 phút( Trắc nghiệm 30 phút, tự luận 60 phút) MÃ ĐỀ: 900 Phiếu trả lời trắc nghiệm 10 11 12 13 14 A B C D I TRẮC NGHIỆM: ( 20 câu, câu 0.2 điểm ) Câu 1: Cho ∆ABC có A(1;2),B(−2;1),C(3;3) Trọng tâm G ∆ABC : 2  3  2  A G  ;2÷ B G  ;2÷ C G  ;3÷ 3  2  3  Câu 2: Tập nghiệm phương trình x + A { 0; 2} B { 2} 2x − = là: x−2 x−2 C { 0} 15 16 17 18 19 20 3  D G  ;3÷ 2  D ∅ Câu 3: Cho ∆ABC có G trọng tâm I trung điểm BC Ta có: uuur uur uuur uuur uur uuur uur uur A AG = − AI B AG = IG C AG = AI D AG = − IG 3 3 uuu r uuu r uuu r uuu r uur uur Câu 4: Chỉ vectơ tổng AB − AC − CD − DE − EF − FG vectơ sau đây? uuu r uuu r uuu r uur A CG B BG C GC D GB Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho A( −1; −4) B ( 3;2) Toạ độ trung điểm I đoạn thẳng AB là: A I ( 1;1) B I ( −1; −1) C I ( −1;1) D I ( 1; −1) Câu 6:uuCho đó: uu r hình uuur bình uuu r hành uuur ABCD M điểm bất kì, khiuu uu r uuur uuur uuur A MC − MA = AB + AD B MC − MA = DA − DC uuuu r uuur uuu r uuur uuuu r uuur uuur uuuu r C MC − MA = BA − BC D MC − MA = MB − MD Câu 7: Phương trình x2 + 2mx + m2 − m+ = có nghiệm kép khi: A m= B m≠ C m= −6 D m< Câu 8: Tập nghiệm phương trình: x4 − x2 + 16 = là: A S = ∅ B S = { 2} C S = { −4; 4} D S = { −2; 2} Câu 9: Cho Parabol y = x2 − có đồ thị (P) Điểm M thuộc (P) có tọa độ là: A (−1; −1) B (−1; 0) C (1; 2) D (0;1) TRƯỜNG THPT TUY PHONG Họ tên: ……………………… KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015–2016 MÔN: TOÁN 10 Lớp ………… Thời gian: 90 phút( Trắc nghiệm 30 phút, tự luận 60 phút) MÃ ĐỀ: 900 II TỰ LUẬN: ( câu, câu điểm ) Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số: y = − x2 + x + Bài 2: Giải phương trình sau: x x + 13 − = a) x−1 x+ x + x−  x2 = x − y b)   y = 3y − x Câu 10: Phương trình (m+ 1)x + = vô nghiệm khi: Trang 1/2 - Mã đề thi 900 A m= B m= C m= −1 D m= Câu 11: Tổng tích hai nghiệm phương trình x − 2x − 15 = : D 2; −15 A 15;2 B 2;15 C −15;2 Câu 12: Cho hai số a b có a + b = , ab = −4 Khi a b hai nghiệm phương trình: A x2 + 4x + = B x2 − 3x − = C x2 − 4x + = D x2 + 3x − = Câu 13: Hai vectơ gọi phương giá chúng: A Song song trùng B Cắt C Song song với D Trùng  x + 4y − 2z − 1=  Câu 14: Nghiệm hệ phương trình  −2x + 3y + z + = là: 3x + 8y − z − 12 =   181 83 A  − 43 ; − 43;− 43÷    181 83  B  ; ; ÷  43 43 43  Câu 15: Điều kiện xác định phương trình: 2x +  181 83  C  ; ; ÷  34 34 34  x + 2x − + = là: x x −4 C x ≠ −2;x ≠ 0;x ≠ A x ≠ ; x ≠ −2 B x ≠ ; x ≠ −2 Câu 16: Cho điểm O, H, I Đẳng thức ? uuur uur uur uuur uur uur uuur uur uur A OH − HI = OI B HO − HI = OI C HO − HI = IO Câu 17: Cho điểm phân biệt A,B,C,D Đẳng thức sau đúng? uuur uuur uuu r uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AB − AC = BC B AB − AC = CB C AB − AD = BD  181 83  ;− ;− ÷  34 34 34  D  − D x ≠ uuur uur uur D OH − IH = IO uuur uuur uuur D CA − BA = BC Câu 18: Giao điểm parabol (P) : y = 2x2 + 3x − đường thẳng (d) : y = 3x + 27 là: D 4; −39 , −4; −15 ( 4;−39) ,( −4;15) B ( 4;39) ,( −4; −15) C ( 4;39) ,( −4;15) ( )( ) A Câu 19: Parabol y = ax2 + bx + c có đồ thị bên là: A y = x2 − 12 x + 19 B y = x2 − x + C y = x2 − 12 x − 19 Câu 20: Tập nghiệm phương trình: A S = { −3} x2 + x + = là: B S = { 1; −3} C S = { 1} D y = x2 − x + D S = ∅ uuur uuur uur uuur uuur uuur Bài 3: Cho sáu điểm M , N, P ,Q, R, S Chứng minh: MP + NQ + RS = MS + NP + RQ Bài 4: Cho phương trình: ( m+ 1) x − ( m− 1) x + m− = Xác định tham số m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa: ( x1 + x ) = x1 x2 Bài 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A( 1; ) , B ( 3; ) Tìm tọa độ điểm C cho VABC vuông cân A - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 900 ... minh: MP + NQ + RS = MS + NP + RQ Bài 4: Cho phương trình: ( m+ 1) x − ( m− 1) x + m− = Xác định tham số m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa: ( x1 + x ) = x1 x2 Bài 5: Trong mặt phẳng... m= −1 D m= Câu 11: Tổng tích hai nghiệm phương trình x − 2x − 15 = : D 2; −15 A 15;2 B 2;15 C −15;2 Câu 12: Cho hai số a b có a + b = , ab = −4 Khi a b hai nghiệm phương trình: A x2 + 4x + =... Oxy, cho điểm A( 1; ) , B ( 3; ) Tìm tọa độ điểm C cho VABC vuông cân A - HẾT -Trang 2/2 - Mã đề thi 900
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1), Đề kiểm tra trắc nghiệm Toán lớp 10 (đề số 1),

Từ khóa liên quan