0

(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước ta

24 2,484 63

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2017, 10:35

LỜI MỞ ĐẦUNước ta đang trong thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây.“Xóa đói giảm nghèo” là một chiến lược của chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết đói nghèo và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Năm 1989, Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, trong sanr xuất nông nghiệp thực hiện giao khoán đến hộ đã nhảy vọt từ nước đang thiếu lương thực vươn lên thành nước xuất khẩu gạo, và giữa vị trí trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới từ đó đến nay, an ninh lương thực đã vững vàng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn tỷ lệ đói nghèo (bao gồm cả thiếu lương thực) mà đa số phân bố ở các xã thuộc chương trình 135 (xã nghèo).Đầu thập niên 90, Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nguy cơ đói nghèo đã được nhận rõ, mà trước hết là số liệu trẻ em síauy dinh dưỡng đã ở mức báo động (gần 50%). Ngay đầu năm 1991, vấn đề xoá đói giảm nghèo đã đề ra trong các diễn đàn, các nghiên cứu, và triển khai thành phong trào xoá đói giảm nghèo. Cho đến nay, con số tỷ lệ nghèo đói vẫn đang còn là con số đáng lo ngại cho đất nước. Là vấn đề quan tâm trăn trở của các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách phát triển. Trong đó, đói nghèo ở các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ là vấn đề đáng quan tâm và nan giải hơn cả trong công tác xoá đói giảm nghèo. Đây là vùng có tỷ lệ đói nghèo cao và chiếm tỷ trọng cao trong đói nghèo quốc gia (chiếm 32.6%). Chính vì lý do đó, tôi đã lựa chọn đề tài Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền Bắc nước ta. LỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN21.1. NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN21.2. QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN4CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA72.1. Thực trạng đói nghèo ở dân tộc miền núi phía Bắc nước ta72.2. Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghèo đói của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc82.2.1 Trình độ thấp kém của các nước đang phát triển92.2.2. Bất bình đẳng trong thu nhập.102.2. Đánh giá tác động của đói nghèo đến sự phát triển kinh tế xã hội.112.2.1. Gánh nặng toàn xã hội112.2.2 Những giải pháp xóa đói giảm nghèo của chính phủ trong thwoif gian vừa qua142.3. Vận dụng nguyên tắc toàn diện để xây dựng chính sách xóa đói giảm nghèo trong thời gian sắp tới16KẾT LUẬN19TÀI LIỆU THAM KHẢO20 Tiểu luận Triết học LỜI MỞ ĐẦU Nước ta thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bối cảnh có điểm khác so với trước “Xóa đói giảm nghèo” chiến lược phủ Việt Nam nhằm giải đói nghèo phát triển kinh tế Việt Nam Năm 1989, Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, sanr xuất nông nghiệp thực giao khoán đến hộ nhảy vọt từ nước thiếu lương thực vươn lên thành nước xuất gạo, vị trí ba nước xuất gạo lớn giới từ đến nay, an ninh lương thực vững vàng Tuy nhiên, đến tỷ lệ đói nghèo (bao gồm thiếu lương thực) mà đa số phân bố xã thuộc chương trình 135 (xã nghèo) Đầu thập niên 90, Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nguy đói nghèo nhận rõ, mà trước hết số liệu trẻ em síauy dinh dưỡng mức báo động (gần 50%) Ngay đầu năm 1991, vấn đề xoá đói giảm nghèo đề diễn đàn, nghiên cứu, triển khai thành phong trào xoá đói giảm nghèo Cho đến nay, số tỷ lệ nghèo đói số đáng lo ngại cho đất nướcvấn đề quan tâm trăn trở nhà quản lý nhà hoạch định sách phát triển Trong đó, đói nghèo tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ vấn đề đáng quan tâm nan giải công tác xoá đói giảm nghèo Đây vùng có tỷ lệ đói nghèo cao chiếm tỷ trọng cao đói nghèo quốc gia (chiếm 32.6%) Chính lý đó, lựa chọn đề tài "Vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền Bắc nước ta" 1 Tiểu luận Triết học CHƯƠNG1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN Quan điểm toàn diện hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn nguyên tắc phương pháp luận bản, quan trọng phép biện chứng vật Cơ sở lý luận quan điểm toàn diện nguyên lý mối liên hệ phổ biến 1.1 NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN Theo quan điểm siêu hình, vật tượng tồn cách tách rời nhau, bên cạnh kia, chúng phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, mối liên hệ có liên hệ hời hợt, bề mang tính ngẫu nhiên Một số người theo quan điểm siêu hình thừa nhận liên hệ tính đa dạng laị phủ nhận khả chuyển hoá lẫn hình thức liên hệ khác Ngược lại, quan điểm biện chứng cho giới tồn chỉnh thể thống Các vật tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt nhau, vừa có liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hoá lẫn Về nhân tố quy định liên hệ vật, tượng giới, chủ nghĩa tâm cho sở liên hệ, tác động qua lại vật tượng lực lượng siêu tự nhiên hay ởý thức, cảm giác người Xuất phát từ quan điểm tâm chủ quan, Béccơli coi sở liên hệ vật, tượng cảm giác Đứng quan điểm tâm khách quan, Hêghen lại cho sở liên hệ qua lại vật, tượng làởý niệm tuyệt đối 2 Tiểu luận Triết học Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định sở liên hệ qua lại vật tượng tính thống vật chất giới Theo quan điểm này, vật tượng giới dù cóđa dạng, khác chúng dạng tồn khác giới giới vật chất Ngay cảý thức, tư tưởng người vốn phi vật chất thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao bộóc người, nội dung chúng kết phản ánh trình vật chất khách quan Quan điểm vật biện chứng không khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ vật tượng, trình, mà nêu rõ tính đa dạng liên hệ qua lại: có mối liên hệ bên mối liên hệ bên ngoài, có mối liên hệ chung bao quát toàn giới mối liên hệ bao quát số lĩnh vực số lĩnh vực riêng biệt giới, có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp mà tác động qua lại thể thông qua hay số khâu trung gian, có mối liên hệ chất, có mối liên hệ tất nhiên liên hệ ngẫu nhiên, có mối liên hệ vật khác mối liên hệ mặt khác vật Sự vật, tượng vận động, phát triển qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, giai đoạn có mối liên hệ với nhau, tạo thành lịch sử phát triển thực vật trình tương ứng Tính đa dạng liên hệ tính đa dạng tồn tại, vận động phát triển vận động phát triển vật tượng Mối liên hệ bên mối liên hệ qua lại, tác động lẫn phận, yếu tố, thuộc tính, mặt khác vật, giữ vai trò định tồn tại, vận động phát triển 3 Tiểu luận Triết học sựvật Mối liên hệ bên mối liên hệ vật, tượng khác nhau, nói chung không cóý nghĩa định, Hơn nữa, thường phải thông qua mối liên hệ bên mà phát huy tác dụng vận động phát triển vật Tuy nhiên, nói nghĩa phủ nhận hoàn toàn vai trò mối liên hệ bên vận động phát triển vật, tượng Mối liên hệ bên quan trọng, giữ vai trò định Mối liên hệ chất không chất, mối liên hệ tất yếu ngẫu nhiên có tính chất tương tự nhưđã nói Ngoài chúng có nét đặc thù Chẳng hạn như, ngẫu nhiên xem xét quan hệ lại tất nhiên xem xét mối liên hệ khác, ngẫu nhiên lại hình thức biểu bên tất yếu, tượng hình thức biểu nhiều đầy đủ chất Đó hình thức đặc thù biểu mối liên hệ tương ứng Như vậy, quan điểm vật biện chứng liên hệđòi hỏi phải thừa nhận tính tương đối phân loại mối liên hệ Các loại liên hệ khác chuyển hoá lẫn Sự chuyển hoá diễn thay đổi phạm vi bao quát xem xét, kết vận động khách quan vật tượng Trong tính đa dạng hình thức loại liên hệ tồn tự nhiên, xã hội tư người, phép biện chứng vật, tập trung nghiên cứu loại liên hệ chung, mang tính chất phỏ biến Những hình thức kiểu liên hệ riêng biệt phận khác giới làđôí tượng nghiên cứu ngành khoa học khác 1.2 – QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN 4 Tiểu luận Triết học Từ việc nghiên cứu nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng, triết học Mác - Lênin rút quan điểm toàn diện nhận thức Với tư cách làmột nguyên tắc phương pháp luận việc nhận thức vật tượng, quan điểm toàn diện đòi hỏi để cóđược nhận thức đắn vật tượng Một mặt, phải xem xét mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác chỉnh thể vật, tượng đó, mặt khác phải xem xét mối liên hệqua lại vật tượng với với vật, tượng khác, tránh cách xem xét phiếm diện, chiều.Nguyên tắc toàn diện đòi hỏi phải xem xét đánh giá mặt, mối liên hệ, phải nắm đâu mối liên hệ chủ yếu, chất quy định vận động, phát triển vật tượng; tránh chủ nghĩa triết chung, kết hợp vô nguyên tắc mối liên hệ; tránh sai lầm cẩu thuật ngụy biện, coi thành không bản, không chất thành chất ngược lại, dẫn đến sai lệch, xuyên tạc chất vật tượng Trong nhận thức phương pháp toàn diện yêu cầu tất yếu phương pháp tiếp cận khoa học, cho phép tính đến khả vận động, phát triển có vật, tượng nghiên cứu, nghĩa xem xét vật, tượng thể thống với tất mặt, phận , yếu tố thuộc tính, mối liên hệ chúng Đề cập đến hai nội dung này, V.I Lênin viết "muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, mối liên hệvà quan hệ gián tiếp vật đó" Hơn nữa, quan điểm toàn diện đòi hỏi, để nhận thức vật, cần phải xem xét mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn người Ứng với người, thời đại hoàn cảnh lịch sử định, người phản ánh số lượng hữu hạn mối 5 Tiểu luận Triết học liên hệ Bởi vậy, nhận thức người vật tương đối, không trọn vẹn, đầy đủ Cóý thức điều tránh việc tuyệt đối hoá tri thức có vật tránh xem chân lý bất biến, tuyệt đối bổ sung, phát triển Để nhận thức vật , cần phải nghiên cứu tất mối liên hệ, "cần thiết phải xem xét tất mặt đểđề phòng cho khỏi phạm sai lầm cứng nhắc." Quan điểm toàn diện đối lập với cách nhìn phiến diện, chiều; đối lập với chủ nghĩa triết chung thuật ngụy biện Không chỉở chỗ chúýđến nhiều mặt, nhiều mối liên hệ Việc chúý tới nhiều mặt, nhiều mối liên hệ phiến diện đánh giá ngang nhaunhững thuộc tính, quy định khác của vật thể mối liên hệ khác Quan điểm toàn diện chân thực đòi hỏi phải từ tri thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật đến chỗ khái quát để rút chất chi phối tồn phát triển vật hay tượng Như vậy, quan điểm toàn diện không đồng với cách xem xét dàn trải, liệt kê tính quy định khác vật, tượng Nóđòi hỏi phải làm bật bản, quan trọng vật tượng Có thể kết luận, trình hình thành quan điểm toàn diện đắn với tư cách nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức vật phải trải qua giai đoạn làđi từý niệm ban đầu toàn thểđểđể nhận thức mặt, mối liên hệ vật đến nhận thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật cuối cùng, khái quát tri thức phong phúđóđể rút tri thức chất vật Quan điểm toàn diện vừa khác chủ nghĩa chiết trung vừa khác thuật nguỵ biện Chủ nghĩa chiết trung tỏ chúý tới nhiều mặt khác lại kết hợp cách vô nguyên tắc khác thành 6 Tiểu luận Triết học hình ảnh không vật Chủ nghĩa chiết trung rút mặt chất, mối liên hệ nên rơi vào chỗ cào mặt, kết hợp cách vô nguyên tắc mối liên hệ khác nhau, hoàn toàn bất lực cần phải có sách đắn Thuật nguỵ biện chúýđến mặt , mối liên hệ khác vật lại đưa không thành bản, không chất thành chất Cả chủ nghĩa chiết trung thuật nguỵ biện biểu khác phương pháp luận sai lầm việc xem xét vật, tượng CHƯƠNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 2.1 Thực trạng đói nghèo dân tộc miền núi phía Bắc nước ta Năm 1995, tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm 13 tỉnh thuộc hai khu vực Đông Bắc Tây Bắc đồng sông Hồng Năm 1999, số lên tới 19 tỉnh việc chia tách thành tỉnh nhỏ Sau năm 1999, tỉnh thuộc miền núi phía Bắc vùng đồng xen kẽ cách chia tỉnh vùng trước mà vùng có độ cao từ 500 mét đến 1.000 mét so với mặt nước biển Bình quân đất canh tác đầu người thấp, đạt 0,17 ha/người Tỷ lệ đói nghèo miền núi phía Bắc cao với 44% (năm 2014) Trong số mười tỉnh nghèo Việt Nam (tỷ lệ đói nghèo từ 55% đến 78%) có tỉnh vùng núi phía Bắc Theo chuẩn nghèo nêu trên, ước tính vào cuối năm 2015, nước có khoảng 4,6 triệu hộ nghèo, chiếm 26-27% số hộ nước Vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao Tây Bắc (62,3%), Thu nhập bình quân hộ nông thôn miền núi phía Bắc thấp (dù có tăng 7 Tiểu luận Triết học trưởng thời gian qua), đạt 2,32 triệu đồng/người/năm, 65% so với mức bình quân nước Mức sống trung bình người nghèo vùng trung du miền núi Bắc Bộ thấp nhiều so với chuẩn nghèo chung nước 1.878.000 đồng/ người / năm So với chuẩn nghèo chung toàn quốc mức sống trung bình người nghèo vùng 45.8%, Như khoảng cách nghèo tương đối so với vùng cần theo đuổi 100.000 đồng, khoảng cách nghèo so với ngưỡng nghèo chung lớn, tới 54.2% tương đương 1.018.000 đồng Người nghèo vùng trung du miền núi Bắc Bộ sống mức chuẩn nghèo nhiều Vì vấn đề cần quan tâm chung cuả quốc gia Bên cạnh đó, Miền núi phía Bắc nhiều vấn đề khó khăn khác hạ tầng sở yếu kém, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, mức độ đô thị hóa thấp kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp Không thiếu đất canh tác trầm trọng, trình độ thâm canh người dân vùng thấp, đạt trung bình 2,72 tấn/ha vào năm 2000 3,6 tấn/ha vào năm 2010 Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp đánh bắt cá Các hoạt động chiếm tới 42% GDP vùng, khu vực chiếm 24% GDP nước Trong tổng số triệu đồng bào dân tộc thiểu số có tới đến triệu người sống cách đốt nương làm rẫy Nếu tính gộp số người du canh định cư với số du canh du cư, số lên tới triệu người vào năm 2015 Tình hình du canh du cư gây nạn phá rừng nghiêm trọng Giữa thập niên 90, Việt Nam khoảng triệu héc-ta rừng Điều có nghĩa nước ta khoảng 23,5 triệu héc-ta độ che phủ tối thiểu phải 33,2% hay khoảng 11 triệu héc-ta Với tất khó khăn kinh tế, xã hội trên, tỉnh 8 Tiểu luận Triết học miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao so với vùng khác nước 2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghèo đói đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc Để đảm bảo có nhận thức đắn vấn đề, phải xem xét vấn đềđó theo quan điểm toàn diện Điều có nghĩa phải xem xét vật, tượng mối liên hệ tác động qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật, tượng mối liên hệ qua lại vật vật khác mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn người Với mục đích có nhận thức đắn, từ đề chủ trương, sách nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nghiệp cao xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt nam cuả nhân dân ta trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có nhìn toàn diện nhân tố cuẩ lực lượng sản xuất nhân tố quan hệ sản xuất mối quan hệ qua lại với cách biện chứng, không xem nhẹ hay bỏ qua nhân tố nào, có chủ trương, sách đưa góp phần vào thành công công xây dựng chủ nghĩa xã hội 2.2.1 Trình độ thấp nước phát triển nước phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật thường thấp Những người nghèo thường tập trung khu vực nông thôn, hoạt động khu vực nông nghiệp khu vực kinh tế thành thị phi thức Đặc biệt vùng núi, người dân nghèo nàn thông tin hiểu biết để tự tạo cho thu nhập đủ để trang trải co sống 9 Tiểu luận Triết học hàng ngày Khả đa dạng hoá thu nhập họ trở nên khó khăn Nhìn chung hộ miền núi có quy mô dân số tương đối cao so với mức trung bình nước Số nhân bình quân hộ miền núi điều tra 5,9 người, kể trẻ em 10 tuổi 0,4 người lớn 60 tuổi (so với mức trung bình khu vực nông thôn nước 4,47 người/hộ) Tuy nhiên, có khác lớn quy mô hộ trình độ chủ hộ nhóm có thu nhập khác Nhóm có thu nhập thấp có số nhân bình quân cao nhìn chung chủ hộ có trình độ thấp Ngược lại, hộ thuộc diện có thu nhập cao có giáo dục nhiều Tương quan phần chứng minh cho thấy, trình độ thấp đông nguyên nhân gây thu nhập thấp hộ miền núi Đây nguyên nhân gây đói nghèo tụt hậu hộ gia đình nói chung 2.2.2 Bất bình đẳng thu nhập Bất bình đẳng thu nhập yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng nghèo đói Việt Nam nói riêng nước phát triển khác nước phát triển Chính sách phân phối thu nhập theo đóng góp hoàn toàn hợp lý Song thực tế, người nghèo người thiếu tư liệu sản suất, thiếu hội tiếp xúc với giáo dục để nâng cao chất lượng, lực lao động thân để có hội tận dụng sức lao động thân mang lại thu nhập cho thân Đó bất công phân phối thu nhập sở hữu tài sản Lý gần 20% dân số nhận hơng 50% thu nhập 10 10 Tiểu luận Triết học 20% dân số sở hữu, kiểm soát 70% nguồn lực sản xuất, đặc biệt vốn vật chất Có nguyên nhân dễ nhận thấy, giải thích cho bất bình đẳng, chẳng hạn việc suất, tốc độ phát triển lĩnh vực nông nghiệp thấp công nghiệp dịch vụ Từ dẫn đến hệ thu nhập cư dân nông thôn miền núi thấp cư dân thành phố Ngoài khoảng cách tri thức, kỹ chuyên môn ngày lớn người tiếp cận với giáo dục tốt người hội Hai lý giải thích người dân tộc thiểu số lại chiếm tỷ lệ cao nhóm người nghèo đói xã hội: Thứ nhất, lý địa lý Người thiểu số chủ yếu quầnvùng nông thôn miền núi Nguồn thu nhập họ phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp, đặc biệt vào tài nguyên rừng Trong đó, sở hữu đất rừng họ bị hạn chế, phần lớn đất đai bóng rừng Thứ hai, lý xã hội Cho tới gần đây, người dân tộc thiểu số không tiếp cận rộng rãi với y tế giáo dục tất nhóm tuổi, tỷ lệ trẻ em dân tộc đến trường thấp nhiều so với trẻ em dân tộc Kinh Chênh lệch rõ ràng trẻ em gái Không đầy 30% người trưởng thành cộng đồng dân tộc thiểu số tốt nghiệp cấp hai, so với số 50% người Kinh Bất bình đẳng thu nhập gia tăng có lẽ điều khó tránh khỏi kinh tế tăng trưởng nhanh chóng Tuy nhiên, không kiểm soát, tạo bất ổn xã hội 2.2 Đánh giá tác động đói nghèo đến phát triển kinh tế xã hội 2.2.1 Gánh nặng toàn xã hội 11 11 Tiểu luận Triết học Hai mươi năm qua, với nỗ lực phấn đấu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công đổi nước ta đãđạt thành tựu to lớn cóý nghĩa lịch sử Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có thay đổi toàn diện Kinh tế tăng trưởng nhanh: Nhưng đầu thập kỷ 90, kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng ổn định vàđạt đến đỉnh cao 9,5% vào năm 1995 Đặc biệt kế hoạch năm (1991-1995), lần ta hoàn thành vượt mức nhiều tiêu kế hoạch này.Tất mục tiêu kinh tế - xã hội kế hoạch năm (1996-2000) chiến lược kinh tế 10 năm (1991-2000) đạt vượt kế hoạch; GDP 10 tăng bình quân hàng năm 7,56%/năm nhờ GDP năm 2000 gấp 2,07 lần năm 1990 Riêng năm 1998-1999 kinh tế tăng trưởng châm trước (5,8% 4,8%) bịảnh hưởng khủng hoảng tài tiền tệ với thiên tai xảy nhiều vùng nước Tuy nhiên đến năm 2000-2002 tốc độ tăng trưởng lại tăng lên đạt 6,7%; 6,8% 7,0% đặc biệt năm2005 8,0% đưa tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2001-2005 từ 7,5% Năm 2006 nước ta trì tốc độ tăng trưởng mức 7,4% năm 2007 tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,4%, nước ta trở thành nướctốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh giới Sự nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, từ chỗ nước ta nước phải nhập lương thực trước trở thành nước xuất gạo lớn giới( đứmg thứ sau Thái lan) Cơ cấu ngành kinh tếđã có chuyển dịch theo hướng khu vực I (gồm nông, lâm nghiệp thuỷ sản) đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục tỉ trọng giảm xuống, tỉ trọng khu vực II (gồm công nghiệp xây dựng bản) khu vực II (các ngành dịch vụđã tăng lên) Sản xuất 12 12 Tiểu luận Triết học công nghiệp tăng trưởng liên tục với tốc độ số Bình quân thời kỳ 19911995 tăng 13,7%, thời kỳ 1996-2000 tăng 13,2% Mức bình quân đầu người nhiều sản phẩm công nghiệp nhưđiện, than, vải, thép, xi măng… tăng nhanh năm đổi vàđáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân xuất Lạm phát kiềm chế vàđẩy lùi Trong năm 1986-1988 lạm phát tăng tới số làm cho kinh tế chao đảo Từ năm 1989, lạm phát chậm lại mức số sau giảm xuống số Năm 1986: 774,7%; năm 1990: 67,4%; năm 1995: 12,7%; năm 1997: 3,7%; năm 1999: 0,1% Thời gian gần tốc độ lạm phát kinh tế có tăng vẫn nằm vòng kiểm soát kinh tế Cũng hệ tất yếu việc mở rộng thị trường nước ta thức trở thành thành viên WTO Trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước vào kinh tế nước ta thu thành tựu đáng tự hào, đặc biệt năm 2007, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt nam( FDI) đạt 20 tỷUSD Hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường Chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng an ninh giữ vững Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước tiếp tục lên với triển vọng tốt đẹp Hiện nước ta hầu giới công nhận nước có kinh tế thị trường Việt Nam nước có trị, an ninh ổn định bậc giới Làđiểm đến an toàn cho người giới Vị nước ta trường quốc tế ngày củng cố nâng cao; không thành viên ASEAN từ năm 1995, thành viên APEC… Năm 2008 đánh dấu cột mốc lịch sử quan hệđối ngoại nước ta Việt Namđược bầu cửđại diện cho châu thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 13 13 Tiểu luận Triết học Những thành tựu chứng tỏđường lối đổi Đảng ta làđúng đắn, sáng tạo, phù hợp thực tiễn Việt Nam Nhận thức chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội ngày sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận công đổi mới, xã hội xã hội chủ nghĩa đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hình thành nét Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; nhân dân làm chủ; có kinh tế phát triển cao, dựa lực lượng sản xuất đại quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất; có văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người giải phóng khỏi áp bức, bất công, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; dân tộc cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân lãnh đạo Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân nước giới Đểđi lên chủ nghĩa xã hội, phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá; xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc làm tảng tinh thần xã hội; xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; bảo đảm vững quốc phòng an ninh quốc gia; chủđộng tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 2.2.2 Những giải pháp xóa đói giảm nghèo phủ thwoif gian vừa qua Từ năm 2001, Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo việc làm hình thành Từ 2002 việc triển khai thực Chiến lược toàn 14 14 Tiểu luận Triết học diện tăng trưởng xoá đói giảm nghèo tăng cường lồng ghép vào tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm năm Nhóm dự án Xoá đói giảm nghèo chung: + Dự án Tín dụng cho hộ nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh + Dự án Hướng dẫn cho người nghèo cách làm ăn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư + Dự án Xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo vùng đặc biệt (vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bãi ngang ven biển, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng ATK, vùng sâu đồng sông Cửu Long) - Nhóm dự án Xoá đói giảm nghèo cho xã nghèo nằm chương trình 135: + Dự án Xây dựng sở hạ tầng xã nghèo + Dự án Hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề xã nghèo + Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác xoá đói giảm nghèo cán xã nghèo + Dự án ổn định dân di cư xây dựng vùng kinh tế xã nghèo (bao gồm: ổn định dân di cư tự do, di dân xây dựng vùng kinh tế mới, phân bố lại dân cư theo quy hoạch; dự án chương trình 773 cũ thuộc ngành nông nghiệp + Dự án Định canh định cư xã nghèo (Các xã đặc biệt khó khăn tiếp tục thực dự án thuộc chương trình 135 "Phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới vùng sâu, vùng xa" - chương trình Xoá đói giảm nghèo đặc biệt Chính phủ ủy ban Dân tộc Miền núi quan thường trực 15 15 Tiểu luận Triết học Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo vừa đáp ứng nhu cầu nhân dân Việt Nam nói chung nhân dân nghèo trung du miền núi Bắc Bộ, vừa phù hợp mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc.Trong năm qua, Người nghèo vùng hỗ trợ sản xuất, cải thiện mức sống, giúp đỡ chăm sóc sức khỏe, học hành, tiếp cận dịch vụ xã hội Phát triển sở hạ tầng, trung tâm cụm xã, buôn làng, quy hoạch bố trí lị dân cư tốt Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp Góp phần lớn công tác bước thu hẹp khoảng cách đời sống vật chất tinh thần nhóm đồng bào dân tộc thiểu số đồng bào dân tộc thiểu số vùng Thực tốt việc giao đất, giao rừng cho hầu hết hộ gia đình, cá nhân tổ chức vùng dân tộc thiểu số, nơi mà người nghèo tập trung chủ yếu Nâng cao lực, nhận thức từ ngành, cá tổ chức người dân xoá đói giảm nghèo, tăng cường nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác xoá đói giảm nghèo cá xã, huyện đặc biệt tỉnh vùng sâu vùng xa Tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho người nghèo Huy động tham gia tổ chức, đoàn thể thực chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo Trong năm gần đây, chương trình thực tốt mục tiêu đặt chương trình hành động thiết thực Chương trình đầu tư vào giáo dục nhằm tăng trình độ văn hóa xoá mù chữ cho người nghèo vùng đạt thành đáng kể Cụ thể thực kết hợp với chương trình 135 cung lượng trường học đáp ứng nhu cầu sở hạ tầng cho giáo dục Hàng loạt công trình điện, đường, trường, trạm… đưa vào phục vụ bà dân tộcnghèo đói, đặc biệt khó khăn vùng 16 16 Tiểu luận Triết học Chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2005 thực vùng núi Bắc Bộ thành công, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ 65% năm 2001 xuống 58% vào cuối năm 2004, 52% năm 2007 Bên cạnh tích cực mà chương trình mang lại cho vùng, chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo thực vùng gặp nhược điểm khiến chương trình chưa thực hiệu kế hoạch đề Như: Do đầu tư dàn trải, triển khai chậm, chưa đồng bộ, thiếu phối hợp liên kết làm hiệu nhiều chương trình chưa cao, tiến độ thực dự án sử dụng vốn Nhà nước chậm, thông tư liên tịch hướng dẫn địa phương triển khai, chưa đồng Theo đánh giá Bộ Công Thương, trung du miền núi phía Bắc chưa có sản phẩm công nghiệp mũi nhọn mang tính chiến lược, quy mô sản xuất manh mún, công nghiệp nông thôn chậm phát triển, phối hợp ngành, vùng chưa chặt chẽ, Nguyên nhân có nhiều bất cập chế, sách quy hoạch xác định yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến chậm phát triển công nghiệp địa bàn Rất hy vọng thời gian tới, Chính phủ đạo liệt vấn đề trên; ngành có phối hợp đồng với với địa phương để sách đồng vốn Nhà nước đem lại hiệu cao hơn, chủ trương mục tiêu Đảng sớm thành thực, khoảng cách miền núi đồng rút ngắn thời gian gần 2.3 Vận dụng nguyên tắc toàn diện để xây dựng sách xóa đói giảm nghèo thời gian tới 17 17 Tiểu luận Triết học Việc tăng cường vốn đầu tư nhà nước vào vùng nhu cầu thiết yếu cấp thiết Một lý khiến cho tỷ lệ nghèo đói vùng cao chưa nhận mức đầu tư xứng đáng để tạo hội cho phát triển Cùng với khó khăn địa hình thời tiết …Vùng điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư nướcđể phát triển vùng, đưa nhân dân thoát nghèo, không phương thức tốt nhà nước phải hi sinh lực đầu tư cho khu vực khác để đầu tư thúc đẩy phát triển vùng Vùng nghèo, phát triển trình độ quản lý kém, trình độ văn hoá kém, lực tiếng nói xã hội thấp Nhà nước cần đầu tư vào lĩnh vực nhằm mục tiêu phát triển lực người Tuy nhiên yêu cầu trước mắt nhu cầu sở hạ tầng, công trình phục vụ sản xuất thiếu thốn Với địa hình dốc, hộ sản xuất vùng cao thường bị thiếu nước tưới tiêu mùa khô Phần lớn hộ gia đình cho biết suất cao yếu tố quan trọng việc nâng cao thu nhập Thực tế cho thấy tăng suất yếu tố quan trọng định tăng thu nhập trồng trọt Năng suất tăng lên nhờ phát triển hệ thống thủy lợi, quản lý nước, cải thiện hệ thống giống, phương pháp canh tác sản xuất đầu tư thâm canh hộ Đầu tư cho giáo dục tăng để việc làm cần thiết cấp bách nhằm tăng suất lao động tăng trình độ văn hoá, dân trí vùng Có sách ưu tiên xứng đáng cho đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy vùng, đặc biệt vùng sâu vùng xa Đầu tư cho phát triển hoạt động sản xuất phi nông nghiệp vấn đề đáng quan tâm nhà nước vùng Thực tế cho thấy tất đầu tư phủ vào vùng đạt mục đích xã hội mà mặt kinh tế phủ ta đạt thành tựu đáng kể đầu 18 18 Tiểu luận Triết học tư Chính phủ đầu tư vào vùng vừa giải vấn đề việc làm cho vùng, nâng cao đời sống cho vùng mà khai thác lợi vùng tạo phúc lợi xã hội kinh tế không cho vùng mà cho toàn quốc gia Như công trình thuỷ điện Sông Đà thuộc tỉnh Hoà Bình, hay công trình thuỷ điện Sơn La thuộc tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng tạo nên môi trường hoàn toàn cho vùng Đồng thời tạo ngoại ứng tích cực công tác tưới tiêu cho nông nghiệp lâm nghiệp, hạn chế phần tác hại bão lũ thường xuyên sảy vùng Hay công công ty nhà nước đầu tư hỗ trợ tiêu thụ, chế biến sản phâm nông – lâm Các nhà máy hóa chất, luyện gang thép vùng khai thác lợi nguồn tài nguyên, khai thác lợi vùng Đa dạng hoá mạng lưới an sinh tự nguyện Tiến hành thử nghiệm hình thức bảo hiểm trồng, vật nuôi, bảo hiểm thị trường cho người nghèo Phát triển hình thức bảo hiểm hộ gia đình Phát triển hệ thống sách, giải pháp hỗ trợ người tàn tật, người cao tuổi, người già cô đơn không nơi nương tựa Phát triển công tác bảo trợ xã hộ dựa vào cộng đồng vùng nghèo, vùng gặp rủi ro thường xuyên Đăc biệt tỉnh vùng cao thường hay sảy lũ quét Xây dựng hệ thống giải pháp cứu trợ xã hội đột xuất giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương gặp rủi ro thiên tai, tai nạn tác động xã hội không thận lợi Quy hoạch vùng dân cư, sở hạ tầng, tổ chức sẵn sàng cứu tế có rủi ro sảy Đổi hoạt động quỹ cứu trợ đột xuất cho người nghèo 19 19 Tiểu luận Triết học KẾT LUẬN Nước ta quáđộ lên CNXH từ xuất phát điểm thấp; kinh tếchủ yếu sản xuất nhỏ, tự cấp tự túc, tình trạng phổ biến tái sản xuất giản đơn, lực lượng sản xuất lạc hậu, suất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu kém… Để xây dựng thành công CNXH, phấn đấu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp vàđểđảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đòi hỏi phải có chủ trương đổi toàn diện mặt đời sống xã hội, phải kết hợp đổi kinh tế với đổi trị Phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện để thành phần kinh tế phát triển, có tạo nhiều cải vật chất tạo tiền đề cho đời phát triển CNXH Và thành tựu mà đất nước ta đạt công đổi tiếp thêm cho niềm tin hy vọng khả thành công xã hội mà vươn tới Chủ nghĩa Xã hội mà xa Cộng sản Chủ nghĩa 20 20 Tiểu luận Triết học 21 21 Tiểu luận Triết học TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Triết học Mác – Lênin – Nhà xuất Lý luận Chính trị – Chủ biên: PGS.TS Đoàn Quang Thọ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X Trang web:www.vnn.vn ;www.cpv.org.vn; www.chungta.com ; www.mpi.gov.vn ; 22 22 Tiểu luận Triết học MỤCLỤC 23 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO MỘT SỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA Giảng viên hướng dẫn: Học viên thực hiện: Hà Nội, năm 2016 ... CHƯƠNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 2.1 Thực trạng đói nghèo dân tộc miền núi phía Bắc nước ta Năm 1995, tỉnh miền núi phía Bắc. .. LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ TÀI: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở MỘT SỐ VÙNG ĐỒNG BẰNG DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA Giảng viên hướng dẫn: Học viên thực hiện: Hà Nội, năm... Tiểu luận Triết học miền núi phía Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao so với vùng khác nước 2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghèo đói đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc Để đảm bảo có nhận thức đắn vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: (Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước ta, (Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước ta, , LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN, 2 – QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN, VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở DÂN TỘC MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC TA

Từ khóa liên quan