0

Giáo án thể dục VNEN lớp 3 cả năm

118 2,095 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2015, 15:06

Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Tun Th dc lp 3B Th ba Ngy 19 thỏng nm 2014 BI GII THIU CHNG TRèNH TRề CHI NHANH LấN BN I Mc tiờu: Bit c nhng im c bn ca chng trỡnh v mt s ni quy luyờn gi hc th dc lp 3. Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) Gim chõn ti ch v tay theo nhp v hỏt, sau ú bi th dc phỏt trin chung lp 2. (3-4 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) GV gii thiu cựng c lp chng trỡnh th dc lp 3. (4-5 phỳt) Hỡnh 1-Gii thiu chng trỡnh mụn th dc lp Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Mt s ni quy luync. Biờn ch t, chn cỏn s. (2-3 phỳt) Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2-GV nờu mt s ni quy luyn Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Nhanh lờn bn i (5-6 phỳt) Hỡnh 3-Trũ chi Nhanh lờn bn i Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i thng theo nhp v hỏt (1 phỳt) - GV cựng h/s h thng bi (1 phỳt) - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Em hóy k li vi b m mt s ni dung c bn ca chng trỡnh th dc lp v mt s quy nh gi hc th dc lp 3. - Em hóy hng dn cho cỏc bn (anh, ch, em) lng xúm v cựng cỏc bn t chc chi trũ chi Nhanh lờn bn i. Tun Th dc lp Th nm Ngy 21 thỏng nm 2014 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp BI ễN MT S K NNG I HèNH I NG TRề CHI NHểM BA, NHểM BY Mc tiờu: Bit hp hng dc, quay phi, quay trỏi, ng nghiờm, ng ngh. Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Va gim chõn ti ch va m theo nhp. (1 phỳt) - Chy nh nhng thnh mt hng dc trờn a hỡnh t nhiờn (40-50m) * Trũ chi Lm theo hiu lnh. (2 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, theo t) Tp hp hng dc, dúng hng, im s, quay phi, quay trỏi, ng nghiờm, ng ngh (8-10 phỳt) Hỡnh 1- im s theo hng dc Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Nhúm ba nhúm by (6-8 phỳt) Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp . Hỡnh 2-Trũ chi Nhúm ba, nhúm by Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - ng v tay v hỏt. - GV cựng h/s h thng bi. - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh. 2. Hot ng ng dng - ng dng vo trung u cỏc gi sau, xp hng cho c, xp hng vo lp. - ng dng quy phi, quay trỏi trin khai i hỡnh cỏc ni dung khỏc . - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun Th dc lp Th ba Ngy26 thỏng nm 2014 BI Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp I THNG THEO NHP TRề CHI KT BN Mc tiờu: Bc u bit cỏch i thng theo nhp v bit dúng thng hng i. Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Gim chõn ti ch, m to theo nhp. (1 phỳt) - Chy nh nhng thnh mt hng dc trờn a hỡnh t nhiờn (40-50m) * Trũ chi Lm theo hiu lnh. (2 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, theo t) i thng theo nhp (8-10 phỳt) Hỡnh 1- i thng theo nhp Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Kt bn (6-8 phỳt) Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2-Trũ chi Kt bn Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn v tay v hỏt. (1 phỳt) - GV cựng h/s h thng bi. - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh. 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s hng dn ca gia ỡnh em hóy luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Rốn luyn phn x Tun Th dc lp Th nm Ngy 28 thỏng nm 2014 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp BI ễN BI TP RLTT V KNVCB TRề CHI TèM NGI CH HUY Mc tiờu: Bc u bit cỏch i thng theo nhp v bit dúng thng hng i. Bit cỏch i nhanh chuyn sang chy. Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - ng ti ch, v tay v hỏt. (1 phỳt) - Gim chõn ti ch m theo nhp. (1 phỳt) - Trũ chi Cú chỳng em. (2 phỳt) * Chy nh nhng thnh mt hng dc trờn a hỡnh t nhiờn (80-100m) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) i thng theo nhp (3-4 phỳt) Hỡnh 1- i thng theo nhp Hot ng 3: Phn c bn (Chia t) i nhanh chuyn sang chy (3-4 phỳt) Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng CB Giỏo ỏn th dc lp XP C Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Tỡm ngi ch huy (6-8 phỳt) Hỡnh 2-Trũ chi Tỡm ngi ch huy Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i thng theo nhp v hỏt. (1 phỳt) - GV cựng h/s h thng bi. - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh. 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s hng dn ca gia ỡnh em hóy luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun Th dc lp Th ba Ngy thỏng nm 2014 BI TP HP HNG NGANG, DểNG HNG, IM S Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Mc tiờu: Bit cỏch hp hng dc, hng ngang, dúng hng, im s, quay phi, quay trỏi. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Gim chõn ti ch m theo nhp. (1 phỳt) - Chy chm sung quanh sõn (80-100m) * Trũ chi Chy tip sc. (2 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) Tp hp hng dc, dúng hng, quay phi, quay trỏi, dn hng, dn hng (5-6 phỳt) Hỡnh 1- i thng theo nhp Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) Tp hp hng ngang, dúng hng, im s (10-12 phỳt) Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Tỡm ngi ch huy (6-8 phỳt) Hỡnh 2-Trũ chi Tỡm ngi ch huy Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i thng theo nhp v hỏt. (1 phỳt) - GV cựng h/s h thng bi. - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh. 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s hng dn ca gia ỡnh em hóy luyn nh. - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm. Tun Th dc lp Th nm Ngy thỏng nm 2014 BI ễN I HèNH I NG 10 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - Cỳi ngi th lng (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe, sc mnh ụi chõn v s phi hp khộo lộo Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Hon anh hong yncựng cỏc bn lng xúm. Tun 27 Th dc lp Th ba Ngy 10 thỏng3 nm 2015 BI 53 ễN BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI HON ANH HONG YN Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng bi th dc phỏt trin chung vi c. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Hong anh hong yn. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (1 phỳt) - ng ti ch ng xoay cỏc khp (1 phỳt) - Bt nhy ti ch theo nhp v tay (1 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (12 phỳt) 103 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) Trũ chi Hong anh hong yn (8 phỳt) Hỡnh 2-Trũ chi Hong anh hong yn Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - Cỳi ngi th lng (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Hon anh hong yncựng cỏc bn lng xúm. 104 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Tun 27 Th dc lp Th nm Ngy 12 thỏng nm 2015 BI 54 ễN BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI HON ANH HONG YN Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng bi th dc phỏt trin chung vi c. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Hong anh hong yn. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (1 phỳt) - ng ti ch ng xoay cỏc khp (1 phỳt) * Trũ chi Lm theo hiu lnh. (3 ln) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (12 phỳt) 105 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) Trũ chi Hong anh hong yn (8 phỳt) Hỡnh 2-Trũ chi Hong anh hong yn Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - Cỳi ngi th lng (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Hon anh hong yncựng cỏc bn lng xúm. 106 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Tun 28 Th dc lp Th ba Ngy17 thỏng nm 2015 BI 55 ễN BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI HON ANH HONG YN Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng bi th dc phỏt trin chung vi c. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Hong anh hong yn. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (1 phỳt) - ng ti ch ng xoay cỏc khp (1 phỳt) * Trũ chi B mt bt dờ. (3 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (12 phỳt) 107 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) Trũ chi Hong anh hong yn (8 phỳt) Hỡnh 2-Trũ chi Hong anh hong yn Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - Cỳi ngi th lng (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Hon anh hong yncựng cỏc bn lng xúm. 108 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Tun 28 Th dc lp Th nm Ngy 19 thỏng nm 2015 BI 56 ễN BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI NHY ễ TIP SC Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng bi th dc phỏt trin chung vi c. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Nhy ụ tip sc. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - ng theo vũng trũn ng xoay cỏc khp (1 phỳt) - Trũ chi Kt bn. (3 phỳt) * Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (1 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (12 phỳt) Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c 109 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Nhy ụ tip sc (8 phỳt) Hỡnh 2-Trũ chi Nhy ụ tip sc Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i li th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Nhy ụ tip sccựng cỏc bn lng xúm. 110 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Tun 29 Th dc lp Th ba Ngy 24 thỏng nm 2015 BI 57 ễN BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI NHY NG NHY NHANH Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng bi th dc phỏt trin chung vi c. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Nhy ỳng nhy nhanh. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - ng theo vũng trũn ng xoay cỏc khp (1 phỳt) - Trũ chi Tỡm qu n c. (3 phỳt) * Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (100-120m) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (12 phỳt) Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Nhy ỳng nhy nhanh (8 phỳt) 111 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2-Trũ chi Nhy ỳng nhy nhanh Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i li th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Nhy ụ tip sccựng cỏc bn lng xúm. 112 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Tun 29 Th dc lp Th nm Ngy 26 thỏng3 nm 2015 BI 58 ễN BI TH DC PHT TRIN CHUNG TRề CHI AI KẫO KHE Mc tiờu: Thc hin c bn ỳng bi th dc phỏt trin chung vi c. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Ai kộo khe. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (100-200m) - ng theo vũng trũn ng xoay cỏc khp (1 phỳt) * Trũ chi Vũng trũn. (3 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (8 phỳt) Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Ai kộo khe (8 phỳt) 113 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2-Trũ chi Ai kộo khe Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - i theo vũng trũn va i va th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Ai kộo khecựng cỏc bn lng xúm. Tun 30 Th dc lp Th ba Ngy31 thỏng nm 2015 114 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp BI 59 HON THIN BI TH DC PHT TRIN CHUNG HC TUNG V BT BểNG C NHN Mc tiờu: Hon thin bi th dc phỏt trin chung vi c. Bc u lm quen vi tung v bt búng cỏc nhõn. Bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Ai kộo khe. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Chy chm trờn a hỡnh t nhiờn xung quanh sõn (100-200m) - ng theo vũng trũn ng xoay cỏc khp (1 phỳt) * Trũ chi Kt bn. (3 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (6 phỳt) Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Tung v bt búng cỏc nhõn (10 phỳt) 115 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2- i hỡnh tung v bt búng cỏc nhõn Hot ng 4: Phn c bn (C lp). Trũ chi Ai kộo khe (6 phỳt) Hỡnh 3-Trũ chi Ai kộo khe Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i li th lng v hớt th sõu (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - Rốn luyn sc khe, s khộo lộo, nh hng khụng gian. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Ai kộo khecựng cỏc bn lng xúm. Tun 30 Th dc lp Th nm Ngy thỏng nm 2015 116 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp BI 60 HON THIN BI TH DC PHT TRIN CHUNG VI C Mc tiờu: Hon thin bi th dc phỏt trin chung vi c. Bc u bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi Ai kộo khe. 1. Hot ng c bn Hot ng 1: Phn ng (C lp) - Tp bi th dc phỏt trin chung (1 ln 2x8 nhp) * Trũ chi Kt bn. (3 phỳt) - i u v hỏt (1 phỳt) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn bi th dc phỏt trin chung vi c (12 phỳt) Hỡnh 1- i hỡnh ụn bi th dc phỏt trin chung vi c Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Ai kộo khe (6 phỳt) 117 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp Hỡnh 2-Trũ chi Ai kộo khe Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - ng ti ch v tay v hỏt (1 phỳt) - GV học sinh hệ thống bài. (1 phỳt) - GV nhận xét kết học giao tập nhà. (1 phỳt) 2. Hot ng ng dng - Rốn luyn sc khe. Di s hng dn v giỳp ca gia ỡnh em hóy t luyn nh. - T t chc chi trũ chi Ai kộo khecựng cỏc bn lng xúm. 118 Lờ Trung Tuõn [...]... Hot ng 2: Phn c bn (C lp) ng tỏc vn th v tay ca bi th dc phỏt trin chung (10-12 phỳt) Hỡnh 1-ng tỏc vn th Hỡnh 2-ng tỏc tay Hỡnh 3- i hỡnh tp ng tỏc vn th v tay Hot ng 3: Phn c bn (C lp) 33 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Trũ chi Chim v t (6-8 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi Chim v t Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - i thng theo nhp v hỏt (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống bài (1 phỳt) - GV nhận... iu khin cỏc em chi (2 ln) Hot ng 2: Phn c bn (C lp, chia t) ễn 2 ng tỏc vn th v tay ca bi th dc phỏt trin chung (10-12 phỳt) Hỡnh 3- i hỡnh tp ng tỏc vn th v tay Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Chim v t (6-8 phỳt) 35 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 3- Trũ chi Chim v t Hot ng 4: Phn kt thỳc (C lp) - i thng theo nhp v hỏt (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống bài (1 phỳt) - GV nhận... dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy chun b sõn tp v tp luyn nh - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm Tun 7 Th dc lp 3 Th ba Ngy 30 thỏng 9 nm 2014 BI 13 ễN I CHUYN HNG PHI TRI 24 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 TRề CHI MẩO UI CHUT Mc tiờu: Bit cỏch i chuyn hng phi trỏi - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc trò chơi Mốo ui chut 1 Hot ng c bn Hot ng 1:... ng 2: Phn c bn (C lp) Tp hp hng ngang, dúng hng (5-7 phỳt) Hỡnh 1-Tp hp hng ngang, dúng hng Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) ễn i chuyn hng phi trỏi (6-8 phỳt) 31 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 2-i chuyn hng phi trỏi Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Chim v t (6-8 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi Chim v t Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - ng v tay v hỏt (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống... Phn c bn (C lp, chia t) Tp hp hng ngang, dúng hng, im s, quay phi, quay trỏi (8-10 phỳt) Hỡnh 1- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s 13 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 2-Quay phi, quay trỏi Hot ng 3: Phn c bn (C lp) Trũ chi Thi xp hng (8-10 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi Thi xp hng Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i thng theo vũng trũn, va i va th lng (1 phỳt) - GV cựng h/s h thng bi - GV nhn... bn (C lp) ễn tp hp hng ngang, dúng hng im s (4-6 phỳt) Hỡnh 1- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s Hot ng 3: Phn c bn (C lp) i chuyn hng phi trỏi (8-10 phỳt) 23 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 1-i chuyn hng phi trỏi Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Mốo ui chut (6-8 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi Mốo ui chut Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i chm theo vũng trũn, v tay v hỏt (1 phỳt) - GV cùng... lp, chia t) Tp hp hng ngang, dúng hng, im s (6-8 phỳt) Hỡnh 1- Tp hp hng ngang, dúng hng, im s Hot ng 3: Phn c bn (C lp) i vt chng ngi vt thp (10-12 phỳt) 15 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 2-i vt chng ngi vt thp Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Thi xp hng (5-7 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi Thi xp hng Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - Đi thờng theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng (1 phỳt)... 2: Phn c bn (C lp) Tp hp hng ngang, dúng hng (5-7 phỳt) Hỡnh 1-Tp hp hng ngang, dúng hng Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) ễn i chuyn hng phi trỏi (6-8 phỳt) 27 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 2-i chuyn hng phi trỏi Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi ng ngi theo lnh (6-8 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi ng ngi theo lnh Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - i chm theo vũng trũn, va i va hớt th (1... ng 2: Phn c bn (C lp) Tp hp hng ngang, dúng hng (5-7 phỳt) Hỡnh 1-Tp hp hng ngang, dúng hng Hot ng 3: Phn c bn (C lp, chia t) ễn i chuyn hng phi trỏi (6-8 phỳt) 29 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Hỡnh 2-i chuyn hng phi trỏi Hot ng 4: Phn c bn (C lp) Trũ chi Chim v t (6-8 phỳt) Hỡnh 3- Trũ chi Chim v t Hot ng 5: Phn kt thỳc (C lp) - ng v tay v hỏt (1 phỳt) - GV cùng học sinh hệ thống... tập về nhà (1 phỳt) 2 Hot ng ng dng - Rốn luyn t th, tỏc phong chng chc Di s giỳp ca gia ỡnh em hóy chun b sõn tp v tp luyn nh - T t chc chi cựng cỏc bn lng xúm Tun 8 30 Lờ Trung Tuõn Trng Tiu hc Bch ng Giỏo ỏn th dc lp 3 Th dc lp 3 Th nm Ngy 9 thỏng10 nm 2014 BI 16 ễN TP I HèNH I NG V I CHUYN HNG PAHIR TRI Mc tiờu: Bit cỏch tp hp hng ngang, dúng thng hng ngang Bit cỏch i chuyn hng phi trỏi - Bc u . thể dục phát triển chung lớp 2. (3- 4 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) GV giới thiệu cùng cả lớp chương trình thể dục lớp 3. (4-5 phút) Hình 1-Giới thiệu chương trình môn thể dục lớp 3 Hoạt. các bạn ở làng xóm. Tuần 3 Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày 4 tháng 9 năm 2014 BÀI 6 ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 10 Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3 Mục tiêu: Biết cách tập. bạn ở làng xóm. Rèn luyện phản xạ Tuần 1 Thể dục lớp 3 Thứ năm Ngày 28 tháng 8 năm 2014 6 Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 3 BÀI 4 ÔN BÀI TẬP RLTT VÀ KNVĐCB TRÒ CHƠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục VNEN lớp 3 cả năm, Giáo án thể dục VNEN lớp 3 cả năm,