0

Giáo án Thể dục khối lớp 3 - Học kỳ II - Năm học 2016-2017

42 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2021, 14:26

Yêu cầu thuộc bài và biết cách thực hiện được các động tác ở mức tương đối chính xác. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động[r] (1)TUÂN 17 Thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2016 Bài : 33 ÔN BÀI TẬP RLTT VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN TRÒ CHƠI: CHIM VỀ TỔ I/ Mục tiêu - Tiếp tục ôn động tác ĐHĐN RLTTCB học Yêu cầu HS thực động tác mức tương đối xác - Trò chơi Chim tổ Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp. NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS đứng chỗ vỗ tay hát HS chạy vòng sân tập Trị chơi: Làm theo hiệu lệnh Ơn TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản a Tiếp tục ôn động tác ĐHĐN tập RLTTCB học * Các tổ luyện tập ĐHĐN Đi chuyển hướng phải trái b Trò chơi : Chim tổ 6-10’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập (2)III/ Phần kết thúc HS đứng chỗ vỗ tay hát Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung 4-6’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015 Bài : 34 ƠN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KNVĐ CƠ BẢN BẢN I/ Mục tiêu - Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,đi theo 2-4 hàng dọc Yêu cầu HS thực động tác mức tương đối xác - Ôn vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng phải,trái Yêu cầu HS thực thục - Trò chơi Mèo đuổi chuột Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vịng sân tập 6-10’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * (3)Trị chơi: Kéo cưa lừa xẻ Ơn TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng,đi * Ơn vượt chướng ngại vật thấp Đi chuyển hướng phải, trái 2 Trò chơi : Mèo đuổi chuột III/ Phần kết thúc HS đứng chỗ vổ tay hát Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung 18-22 4-6’ GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Giáo viên theo dõi giúp đỡ -nhận xét Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (4)TUẦN 18 Thứ hai, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Bài : 35 ƠN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ VÀ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN I/ Mục tiêu - Ôn tập nội dung: Tập hợp hàng ngang,dóng hàng,quay phải,trái,đi chuyển hướng phải, trái, vượt chướng ngại vật thấp Yêu cầu HS thực động tác mức tương đối xác II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vịng sân tập Trị chơi: Có chúng em Ôn TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái * Ôn vượt chướng ngại vật thấp Đi chuyển hướng phải, trái 6-10’ 18-22’ Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập (5)2.Trò chơi : Mèo đuổi chuột III/ Phần kết thúc HS đứng chỗ vổ tay hát Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung 4-6’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV -Bài : 36 SƠ KẾT HỌC KỲ 1 TRÒ CHƠI: ĐUA NGỰA I/ Mục tiêu - Sơ kết học kỳ I Yêu cầu học sinh hệ thống kiến thức, kỹ học, ưu khuyết điểm học tập từ cố gắng học tập tốt học kỳ II - Trò chơi Đua ngựa Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Trị chơi: Có chúng em Ơn TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS Nhận xét 6-10’ Đội Hình nhận lớp (6) II/ Phần bản Sơ kết học kỳ I * Đội hình đội ngủ: Ơn số kỹ học lớp Học mới: Tập hợp hàng ngang,dóng hàng ngang,điểm số hàng ngang * Bài thể dục phát triển chung gồm động tác * Bài thể dục RLTT KNVĐCB:Đi vượt chướng ngai vật thấp, chuyển hướng phải, trái * Trị chơi vận động: Ơn số trò chơi học lớp học trị chơi: Tìm người huy, Thi xếp hàng, Mèo đuổi chuột, Chim tổ, Đua ngựa Nhận xét *Trong q trình học tập mơn thể dục học kỳ I đa số HS có tinh thần học tập tốt, tham gia luyện tập nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm,có óc tổ chức, sáng tạo Bên cạnh có vài HS tham gia luyện tập thụ động, chậm tiếp thu, khơng nhạy bén luyện tập… b.Trị chơi : Đua ngựa III/ Phần kết thúc HS đứng chỗ vổ tay hát Hệ thống lại học nhận xét học 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét (7)TUẦN 19 Thứ hai, ngày tháng 01 năm 2017 Bài : 37 TRÒ CHƠI : THỎ NHẢY I/ Mục tiêu - Ôn tập RLTTCB Yêu cầu thực động tác mức tương đối xác - Trị chơi Thỏ nhảy Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Trò chơi: Kết bạn Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn tập RLTTCB: - Đi thường theo vạch kẻ thẳng Đi hai tay chống hông - Đi kiễng gót - Đi vượt chướng ngại vật thấp 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV (8)2.Trò chơi : Thỏ nhảy III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung tập RLTTCB 4-6’ Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2017 Bài : 38 ƠN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI : THỎ NHẢY I/ Mục tiêu - Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, theo 1-4 hàng dọc Yêu cầu thục động tác tương đối xác - Trị chơi Thỏ nhảy Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Trò chơi: Kết bạn 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (9)Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1.Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, Thành hàng ngang……tập hợp Nhìn phải….thẳng Thôi Bên trái(phải)… quay Đi ………bước Đứng lại…….đứng Nhận xét *Các tổ luyện tập 2.Trò chơi : Thỏ nhảy III/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung tập RLTTCB 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (10)TUẦN 20 Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2017 Bài : 39 ƠN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I/ Mục tiêu - Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, theo 1-4 hàng dọc Yêu cầu thục động tác tương đối xác - Trị chơi Thỏ nhảy Yêu cầu HS biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Trò chơi: Kết bạn Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ơn tập hợp hàng ngang,dóng hàng, Thành hàng ngang……tập hợp Nhìn phải….thẳng Thôi Bên trái(phải)… quay Đi ………bước Đứng lại…….đứng Nhận xét Các tổ luyện tập 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV (11)2 Trò chơi : Thỏ nhảy III/ Phần kết thúc Thả lỏng - HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung tập RLTTCB 4-6’ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Bài : 40 TRÒ CHƠI: LÒ CÒ TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn động tác Yêu cầu thực động tác mức tương đối - Trò chơi Lò cò tiếp sức Yêu cầu HS biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (12)II/ Phần bản Ôn Thành hàng dọc tập hợp Nhìn trước….thẳng Thơi Đi đều……bước Đứng lại… đứng Nhận xét b Trò chơi : Lò cò tiếp sức III/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung tập RLTTCB 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập *Các tổ thi đua trình diễn Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (13)TUẦN 21 Thứ hai, ngày 23 tháng 01 năm 2017 Bài : 41 NHẢY DÂY I/ Mục tiêu - Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức - Trò chơi Lò cò tiếp sức Yêu cầu HS biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi, dây nhảy III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Tập so dây - Mô động tác trao dây - Quay dây vào dây để nhảy (14)2.Trò chơi : Lò cò tiếp sức III/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập TD phát triển chung tập RLTTCB 4-6’ Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2017 Bài : 42 LÒ CÒ TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trò chơi Lò cò tiếp sức Yêu cầu HS biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi, dây nhảy III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (15)II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 2.Trò chơi : Lò cò tiếp sức III/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng HS đứng chỗ vỗ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV HS mô lại tập động tác: So dây,trao dây,quay dây Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (16)TUẦN 22 Thứ hai, ngày tháng 02 năm 2017 Bài : 43 ƠN NHẢY DÂY TRỊ CHƠI: LÒ CÒ TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trò chơi Lò cò tiếp sức.Yêu cầu HS biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi, dây nhảy III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV HS mô lại tập động tác: So dây,trao dây,quay dây Nhận xét (17)2 Trò chơi : Lò cò tiếp sức III/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng HS đứng chỗ vỗ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học 4-6’ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba, ngày tháng 02 năm 2017 Bài : 44 ÔN NHẢY DÂY TRÒ CHƠI: LÒ CÒ TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trò chơi Lò cò tiếp sức Yêu cầu HS biết cách chơi tham gia trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phuơng tiện: còi, dây nhảy III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (18)Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 2 Trò chơi : Lò cò tiếp sức III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV HS mô lại tập động tác: So dây,trao dây,quay dây Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (19)TUẦN 23 Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017 Bài : 45 TRỊ CHƠI: CHUYỀN BĨNG TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác ở mức tương đối - Trò chơi Chuyển bóng tiếp sức Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm , phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: cịi, bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động Trò chơi : Đứng ngồi theo lệnh Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 2 Trị chơi : Chuyển bóng tiếp sức 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi (20)III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học 4-6’ Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2017 Bài : 46 ƠN TRỊ CHƠI: CHUYỀN BĨNG TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trị chơi Chuyển bóng tiếp sức u cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: cịi, bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV (21)chân 2 Trị chơi : Chuyển bóng tiếp sức III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 4-6’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (22)TUẦN 24 Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017 Bài : 47 ÔN NHẢY DÂY KIỂUCHỤM HAI CHÂN TRỊ CHƠI: NÉM TRÚNG ĐÍCH I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trò chơi Ném đích Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: cịi, dây nhảy, bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Trò chơi : Kết bạn Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét * Mỗi tổ chọn HS thi nhảy dây (23)b Trị chơi : Ném trúng đích III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 4-6’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2017 Bài : 48 ÔN NHẢY DÂY TRỊ CHƠI: NÉM TRÚNG ĐÍCH I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trị chơi Ném đích Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: cịi, dây nhảy, bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Luyên tập TD phát triển chung Mỗi động tác thực x nhịp Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (24)Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản a Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân b Trò chơi : Ném trúng đích III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét * Mỗi tổ chọn HS thi nhảy dây Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (25)TUẦN 25 Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2017 Bài : 49 ƠN NHẢY DÂY TRỊ CHƠI: NÉM TRÚNG ĐÍCH I/ Mục tiêu - Ơn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân Yêu cầu thực hiên động tác mức tương đối - Trị chơi Ném đích u cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi, dây nhảy, bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét (26)2 Trị chơi : Ném trúng đích III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 4-6’ Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 01 tháng 03 năm 2017 Bài : 50 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRỊ CHƠI: NÉM TRÚNG ĐÍCH I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với cờ Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác với cờ mức - Trị chơi Ném đích u cầu biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: cịi , bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ 4-6’ Đội Hình nhận lớp (27)Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ 2 Trị chơi : Ném bóng trúng đích III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 18-22’ 4-6’ GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV (28)Bài : 51 NHẢY DÂY TRỊ CHƠI: HỒNG ANH- HỒNG YẾN I/ Mục tiêu - Ơn thể dục phát triển chung với cờ Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác với cờ mức - Ôn nhảy dây kiểu chụm chân Yêu cầu thực động tác mức tương đối xác nâng cao thành tích - Trị chơi Hồng Anh-Hồng Yến Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi, dây nhảy III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ Thực TD phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Ôn nhảy dây kiểu chụm chân 3.Trị chơi : Hồng Anh-Hồng Yến 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét (29)III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 4-6’ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày tháng 03 năm 2017 Bài : 52 ÔN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN TRỊ CHƠI: HỒNG ANH- HỒNG YẾN I/ Mục tiêu - Ôn nhảy dây kiểu chụm chân Yêu cầu thực động tác mức tương đối xác - Trị chơi Hồng Anh-Hồng Yến Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi , dây nhảy III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động Trò chơi : Chim bay,Cò bay Kiểm tra cũ : HS 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (30)Nhận xét II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét 2 Ôn nhảy dây kiểu chụm chân 3 Trị chơi : Hồng Anh-Hồng Yến III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (31)TUẦN 27 Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2017 Bài : 53 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRỊ CHƠI: HỒNG ANH- HỒNG YẾN I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác mức tương đối xác - Trị chơi Hồng Anh-Hồng Yến u cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động Trò chơi : Chim bay,Cò bay Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét 2 Trị chơi : Hồng Anh-Hồng Yến 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Giáo viên hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo đơn vị tổ Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi (32)III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 4-6’ Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2017 Bài : 54 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRỊ CHƠI: HỒNG ANH- HỒNG YẾN I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác mức tương đối xác - Trị chơi Hồng Anh-Hồng Yến u cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động Trò chơi : Chim bay,Cò bay Kiểm tra cũ : HS II/ Phần bản 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (33)1 Ôn TD phát triển chung với cờ b Trị chơi : Hồng Anh-Hồng Yến III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập * Đồng diễn TD với hoa Nhận xét * Các tổ thi trình diễn TD Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (34)TUẦN 28 Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2017 Bài : 55 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác mức tương đối xác - Trị chơi Hồng Anh-Hồng Yến u cầu biết cách chơi tham gia chơi chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động Trò chơi : Chim bay,Cò bay Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét * Đồng diễn TD với hoa Nhận xét Tuyên dương (35)2 Trò chơi : Hoàng Anh-Hoàng Yến III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học -Về nhà ôn thể dục phát triển chung 4-6’ TD Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2017 Bài : 56 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRỊ CHƠI: NHẢY Ơ TIẾP SỨC I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác mức tương đối xác - Trị chơi Nhảy tiếp sức Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (36)Trò chơi : Chim bay,Cò bay Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ b Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học -Về nhà ôn thể dục phát triển chung 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét * Đồng diễn TD với hoa Nhận xét Tuyên dương * Các tổ thi trình diễn TD Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV (37)Bài : 57 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác mức tương đối xác - Trò chơi Nhảy nhảy nhanh Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động xoay khớp II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với cờ 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét * Đồng diễn TD với hoa * Các tổ thi trình diễn TD (38)2 Trò chơi : Nhảy nhảy nhanh III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học -Về nhà ôn thể dục phát triển chung 4-6’ Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2017 Bài : 58 ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: AI KÉO KHỎE I/ Mục tiêu - Ôn thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc biết cách thực động tác mức tương đối xác - Học trò chơi Ai kéo khoẻ Yêu cầu bước đầu biết cách chơi biết tham gia vào trò chơi II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động 4-6’ Đội Hình nhận lớp (39)HS chạy vòng sân tập Khởi động xoay khớp II/ Phần bản 1 Ôn TD phát triển chung với hoa 2 Trò chơi : Ai kéo khoẻ III/ Phần kết thúc - HS đứng chỗ vổ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ôn nhảy dây 18-22’ 4-6’ * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập theo vòng tròn đồng tâm Nhận xét Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV (40)Bài : 60 KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG VỚI CỜ HOẶC HOA I/ Mục tiêu - Ôn tập thể dục phát triển chung với hoa Yêu cầu thuộc thực động tác mức tương đối xác, nhịp - Tung bóng tay, bắt bóng tay Yêu cầu thực hiên động tác tương đối II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: còi III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động Trị chơi : Nhóm ba nhóm bảy Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 KT TD phát triển chung với cờ 4-6’ 18-22’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét * Đồng diễn TD với hoa - Gọi nhóm -5 học sinh lên kiểm tra TD PTC (41)2 Trò chơi : Ai kéo khoẻ III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học -Về nhà ôn thể dục phát triển chung 4-6’ Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Thứ ba ngày tháng năm 2017 Bài : 61 ÔN ĐỘNG TÁC TUNG VÀ BẮT BĨNG CÁ NHÂN TRỊ CHƠI: AI KÉO KHOẺ I/ Mục tiêu - Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân Yêu cầu biết cách thực động tác tương đối - Trò chơi Ai kéo khoẻ Yêu cầu biết cách chơi tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: cịi, bóng III/ Nội dung phương pháp lên lớp NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP I/ Phần mở đầu Nhận lớp GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học 2 Khởi động HS chạy vòng sân tập Khởi động Trò chơi : Chim bay,Cò bay 4-6’ Đội Hình nhận lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (42)Kiểm tra cũ : HS Nhận xét II/ Phần bản 1 Ôn động tác tung bắt bóng cá nhân 2 Trò chơi : Ai kéo khoẻ III/ Phần kết thúc Thả lỏng HS đứng chỗ vổ tay hát Củng cố Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà ơn tung bắt bóng 18-22’ 4-6’ Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV GV hướng dẫn tổ chức HS luyện tập Nhận xét Tuyên dương Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho HS chơi Nhận xét Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục khối lớp 3 - Học kỳ II - Năm học 2016-2017,