0

Giáo án thể dục VNEN lớp 3 trọn bộ

32 2,571 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2015, 15:27

Giáo án Thể dục lớp T̀n Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Phỉ biÕn mét sè qui ®Þnh tËp lun. Yªu cÇu häc sinh hiĨu vµ thùc hiƯn ®óng. - Giíi thiƯu ch¬ng tr×nh m«n häc. Yªu cÇu häc sinh biÕt ®ỵc c¸c ®iĨm c¬ b¶n cđa ch¬ng tr×nh , cã th¸i ®é ®óng vµ tinh thÇn tËp lun tÝch cùc. - Ch¬i trß ch¬i “Nhanh lªn b¹n ¬i”. Yªu cÇu häc sinh biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia vµo trß ch¬i t¬ng ®èi chđ ®éng. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - GV tập hợp lớp theo hàng dọc, cho HS quay sang phải để nghe phổ biến nội dung yêu cầu học. - Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhòp hát. - tập thể dục phát triển chung lớp 2. - Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Giới thiệu chương trình TD lớp 3. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán mơn. - Lớp trưởng cán mơn TD, có nhiệm vụ quản lý chung. - Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chức tổ tập luyện. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -1- Giáo án Thể dục lớp Đội hình học tập: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Nhắc lại nội quy tập luyện phổ nội dung yêu cầu môn học: _ Phải mặc quần áo thể dục. _ Ra vào lớp phải xin phép. _ Phải giữ kỉ luật trật tự học. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi”: - GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét HS chơi. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * HS đứng chỗ vổ tay hát. Hệ thống lại học nhận xét học. - u cầu nội dung nhà. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” . Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -2- Giáo án Thể dục lớp T̀n Ngày soạn: 18/09/2012. Ngày dạy : 19 /09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 21/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI : ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Ôn tập số kỹ đội hình đội ngũ học lớp học. - Rèn thực động tác nhanh ,trật tự, theo đội hình tập luyện . - Thực trò chơi “ Nhóm ba nhóm bảy”chơi tham gia chơi luật. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu học. Đội Hình. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Giậm chân chỗ đếm theo nhòp - Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường :40-50m * Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh” * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng dọc quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo ,xin phép vào lớp. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -3- Giáo án Thể dục lớp - GV nêu tên động tác, làm mẫu. - HS tập GV theo uốn nắn sửa sai. - GV hô lệnh cho HS tập. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). - Phân công tổ nhóm tập luyện - Học sinh thi đua theo tổ. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi :“Nhóm ba nhóm bảy”: - GV nêu tên gọi HS nhắc lại luật chơi . - Cho lớp chơi thử chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân tập thể. * Hoạt đợng 5: Phần bản (cả lớp). Ôn lại số động tác đội hình đội ngũ học như: - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, diểm số, quay phải, trái , đứng nghiêm. (nghỉ)dàn hàng, dồn hàng… động tác 1-2 lần . * Hoạt đợng 6: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV giúp HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp học Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -4- Giáo án Thể dục lớp T̀n Ngày soạn: 25/09/2012. Ngày dạy : 26/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 28/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI : ÔN ĐI ĐỀU TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Bước đầu biết cách 1- hàng dọc theo nhòp (Nhòp chân trái , nhòp chân phải ) biết cách dóng hàng cho thẳng đi. - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi cách chủ động. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu học. Đội Hình . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường quy đònh :40-50m * Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh” * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Tập theo 1-4 hàng dọc - - GV cho lớp tập thường theo nhòp hô theo nhòp 1-2, 1-2,… Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -5- Giáo án Thể dục lớp - GV hô lệnh cho HS tập. - HS tập GV theo uốn nắn sửa sai. * Phân công tổ nhóm tập luyện. -Học sinh thi dua theo tổ. * Hoạt đợng 3: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi :“Kết bạn ” - GV nêu tên gọi HS nhắc lại luật chơi . - Cho lớp chơi thử chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân tập thể * Hoạt đợng 4: Kết thúc (cả lớp). - Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay hát . - GV giúp HS hệ thống lại bài. - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng dàn hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp học Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -6- Giáo án Thể dục lớp T̀n Ngày soạn: 02/10/2012. Ngày dạy : 03/10/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 05/10/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI : ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ,KNVĐ CƠ BẢN TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Ôn tập số kỹ đội hình đội ngũ học lớp học. - Rèn thực động tác nhanh ,trật tự, theo đội hình tập luyện. - Thực trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”chơi tham gia chơi luật. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - Tập hợp lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học, GV theo dõi giúp đỡ lớp trưởng. - Giậm chân chỗ đếm theo nhòp. - Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường :40-50m . * Trò chơi :“Làm theo hiệu lệnh”. * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng dọc quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo ,xin phép vào lớp. - GV nêu tên động tác, làm mẫu. - GV hô lệnh cho HS tập. - HS tập GV theo uốn nắn sửa sai. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). - Phân công tổ nhóm tập luyện. - Học sinh thi dua theo tổ. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -7- Giáo án Thể dục lớp Trò chơi :“Nhóm ba nhóm bảy” - GV nêu tên gọi HS nhắc lại luật chơi . - Cho lớp chơi thử chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân tập thể. * Hoạt đợng 4: Phần bản (cả lớp). * Ôn lại số động tác đội hình đội ngũ học như: - Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng, diểm số, quay phải,trái ,đứng nghiêm . (nghỉ)dàn hàng, dồn hàng… động tác 1-2 lần. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV giúp HS hệ thống lại bài. - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng dàn hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp học Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -8- Giáo án Thể dục lớp T̀n Ngày soạn: 02/10/2012. Ngày dạy : 03/10/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 05/10/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI : TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp học sinh - Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng hàng, điểm số ,quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.Học sinh thự thục kỹ mức tưng đối chủ động. - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số , yêu cầu thực động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Tìm người huy”, biết cách chơi tham gia chơi. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - Cán tập hợp lớp báo cáo - GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học. - Giậm chân chỗ đếm theo nhòp - Chạy nhẹ nhàng dọc theo sân trường :40-50m * Trò chơi :“chạy tiếp sức” * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, quay phải, quay trái dàn hàng, dồn hàng. - GV hô lệnh cho HS tập. * Hoạt đợng 3: Phần - Cán hô cho HS tập. GV theo uốn nắn sửa sai. bản (cả lớp). Học quay trái, quay phải - Bên phải(trái)…… quay Nhận xét *Cán hướng dẫn ơn ĐHĐN Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì -9- Giáo án Thể dục lớp Nhận xét * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: - GV nêu tên động tác, làm mẫu. - GV hô lệnh cho HS tập. - Phân công tổ nhóm tập luyện. - Học sinh thi dua theo tổ. * Hoạt đợng 4: Phần bản (nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi :“Tìm người huy” - GV nêu tên gọi HS nhắc lại luật chơi . - Cho lớp chơi thử chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân tập thể * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đứng xung quanh vòng tròn vỗ tay hát . - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. - GV HS hệ thống lại B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng quay trái, quay phải chào cờ, xếp hàng vào lớp học Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. T̀n Ngày soạn: 02/10/2012. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 10 - Giáo án Thể dục lớp TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái, yêu cầu thực động tác mức tương đối đúng. - Ôn động tác vượt chứng ngại vật ( thấp). Yêu cầu thực thực động tác mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Thi xếp hàng”, biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học - Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhòp hát. - Trò chơi “Có chúng em” - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng. * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng quay phải, quay trái. - GV hô lệnh cho HS tập. - Cán điều khiển cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho số học sinh sai sót. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Ôn vượt chướng ngại vật thấp: - GV cho HS tập hợp thành hàng dọc hô lệnh tập. - Gv ý số sai HS hay mắc lỗi : cúi đầu, thăng bằng, đặt bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài.Khi thấy lỗi GV cần sửa sai cho HS. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Học trò chơi :“Thi xếp hàng”. - GV nêu tên giới thiệu luật chơi. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 17 - Giáo án Thể dục lớp - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau cho lớp chơi thử 1 lần chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân tập thể. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Ứng dụng bài học vượt chứng ngại vật ( thấp) để đi đường gặp chướng ngại vật . Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Thi xếp hàng”. T̀n 10 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI 10: TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT” Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 18 - Giáo án Thể dục lớp I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực động tác mức tương đối xác. - Ôn động tác vượt chứng ngại vật thấp. Yêu cầu thực thực động tác mức tương đối đúng. - Học trò chơi “Mèo đuổi chuột”, Yêu cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia vào trò chơi. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học - Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhòp hát. - Trò chơi “Có chúng em”. - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng. * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số. - HS tập theo tổ ,các em thay làm huy - GV quan sát uốn nắn cho HS tập tốt hơn. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Ôn vượt chướng ngại vật thấp: - GV cho HS tập hợp thành hàng dọc hô lệnh tập. - Gv ý số sai HS hay mắc lỗi : cúi đầu, thăng bằng, đặt bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài.Khi thấy lỗi GV cần sửa sai cho HS. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 19 - Giáo án Thể dục lớp * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Học trò chơi :“Mèo đuổi chuột” - GV nêu tên giới thiệu luật chơi. - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau cho lớp chơi thử 1 lần chơi thức. - GV phải giám sát chơi, kòp thời nhắc nhở HS vi phạm luật chơi nhận xét tuyên dương nhân chơi tốt * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Mèo đuổi chuột”. T̀n 11 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI 11: ƠN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 20 - Giáo án Thể dục lớp - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, thường theo nhòp 1-4 hàng dọc. Đi theo vạch kẻ thẳng.Yêu cầu thực động tác mức độ tương đối xác. - Ôn động tác vượt chứng ngại vật ( thấp). Yêu cầu thực thực động tác mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”, biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học. - Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhòp hát. - Trò chơi “Có chúng em” - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng. * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng theo nhòp 1-4 hàng dọc. - GV hô lệnh cho HS tập mmõi động tác lần. - Cán điều khiển cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho số học sinh sai sót. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Ôn vượt chướng ngại vật thấp: - GV cho HS tập hợp thành hàng dọc hô lệnh tập theo dòng nước chảy. - Gv ý số sai sót HS hay mắc lỗi, GV cần sửa sai cho HS. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Học ơn trò chơi :“Mèo đuổi chuột” Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 21 - Giáo án Thể dục lớp - GV nêu tên giới thiệu luật chơi. - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau cho lớp chơi thử sau chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân chơi tốt. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo vòng tròn hát. - GV HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Ứng dụng bài học vượt chứng ngại vật ( thấp) để đi đường gặp chướng ngại vật . Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Mèo đuổi chuột” . T̀n 12 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 22 - Giáo án Thể dục lớp Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). BÀI 12: ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, yêu cầu thực động tác mức tương đối xác. - Học động tác đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu biết thực thực động tác mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Mèo đuuôỉ chuột ”, biết cách chơi tham gia chơi tương đối chủ động. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu học. - Giậm chân chỗ vỗ tay theo nhòp hát. - Trò chơi “Có chúng em” - Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn rộng. * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng quay phải, quay trái. - GV hô lệnh cho HS tập. - Cán điều khiển cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho số học sinh sai sót. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Ôn vượt chướng ngại vật thấp: - GV cho HS tập hợp thành hàng dọc hô lệnh tập. - Gv ý số sai HS hay mắc lỗi : cúi đầu, thăng bằng, đặt bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài.Khi thấy lỗi GV cần sửa sai cho HS. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 23 - Giáo án Thể dục lớp Học trò chơi :“Thi xếp hàng” - GV nêu tên giới thiệu luật chơi. - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau cho lớp chơi thử 1 lần chơi thức. - GV nhận xét tuyên dương nhân tập thể * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “ Mèo đ̉i chuột ”. T̀n 13 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 24 - Giáo án Thể dục lớp BÀI 13: ƠN ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác. - Ôn động tác chuyển hướng phải , trái. Yêu cầu biết thực động tác mức tương đối đúng. - Chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu biết cách chơi chơi luật. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - Nhắc nhở HS thực nội quy, chỉnh đốn trang phục vệ sinh nơi tập luyện - Vừa giậm chân chỗ vừa đếm theo nhòp - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc * Chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh” GV nêu tên trò chơi - Gv nêu mục đích trò chơi - GV phổ biến luật chơi cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi nháp - GV tổ chức cho HS chơi thi đua - GV quan sát nhận xét * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng: Cán lớp điều khiển - Gv quan sát nhận xét sửa sai - Cho HS tập theo nhóm cán tổ điều khiển - Cho HS tập thi đua tổ - GV nhận xét tuyên dương * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Ôn động tác chuyển hướng phải trái: - Gv nêu tên động tác làm mẫu Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 25 - Giáo án Thể dục lớp - Hướng dẫn hs tập lúc đầu chậm sau tăng nhanh dần theo tiếng vỗ tay - GV nhắc nhở uốn nắn HS - Cán lớp điều khiển - Chia tổ cho HS thi đua - GV nhận xét sửa sai Nhận xét ……, chứng cứ…. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi “ Mèo đuổi chuột”. GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo vòng tròn vừa vừa thả lỏng. - GV hệ thống . - Nhận ä xét tiết học. - Chuẩn bò sau. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “ Mèo đ̉i chuột ”. T̀n 14 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 26 - Giáo án Thể dục lớp BÀI 14: TRÒ CHƠI “ĐỨNG NGỜI THEO LỆNH” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác. - Ôn động tác chuyển hướng phải , trái .Yêu cầu biết thực động tác mức đúng. - Chơi trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh”. Yêu cầu biết cách chơi biết chơi luật. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - Nhắc nhở HS thực nội quy, chỉnh đốn trang phục vệ sinh nơi tập luyện . - Vừa giậm chân chỗ vừa đếm theo nhòp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. * Chơi trò chơi “ Qua đường lội”. GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét. * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn tập hàng ngang, dóng hàng. Cán lớp điều khiển. - Gv quan sát nhận xét sửa sai. - Cho HS tập theo nhóm cán tổ điều khiển. - Cho HS tập thi đua tổ - GV nhận xét tuyên dương. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Ôn động tác chuyển hướng phải , trái. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 27 - Giáo án Thể dục lớp - Gv nêu tên động tác làm mẫu. - Hướng dẫn hs tập lúc đầu chậm sau tăng nhanh dần theo tiếng vỗ tay. - GV nhắc nhở uốn nắn HS. - Cán lớp điều khiển. - Chia tổ cho HS thi đua. - GV nhận xét sửa sai. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi “ Đứng ngồi theo lệnh” GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét . Nhận xét ……, chứng cứ…. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh”. T̀n 15 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 28 - Giáo án Thể dục lớp BÀI 15: TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỞ” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Ôn động tác chuyển hướng phải , trái . Yêu cầu biết thực động tác mức tương đối xác. - Học trò chơi “ Chim tổ” . Yêu cầu biết cách chơi bước đầu chơi theo luật. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - Nhắc nhở HS thực nội quy, chỉnh đốn trang phục vệ sinh nơi tập luyện. - Vừa giậm chân chỗ vừa đếm theo nhòp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. * Chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét . * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). Ôn chuyển hướng phải trái. - Gv nêu tên động tác làm mẫu. - Hướng dẫn hs tập lúc đầu chậm sau tăng nhanh dần theo tiếng vỗ tay. - GV nhắc nhở uốn nắn HS. - Cán lớp điều khiển. - Chia tổ cho HS thi đua. - GV nhận xét sửa sai. * Hoạt đợng 3: Phần bản (cả lớp). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 29 - Giáo án Thể dục lớp Ôn vượt chướng ngại vật thấp: - GV cho HS tập hợp thành hàng dọc hô lệnh tập. - Gv ý số sai HS hay mắc lỗi : cúi đầu, thăng bằng, đặt bàn chân không thẳng hướng, sợ không dám nhảy bước dài. Khi thấy lỗi GV cần sửa sai cho HS. * Hoạt đợng 4: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Học trò chơi “ Chim tổ”. GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét . Nhận xét ……, chứng cứ…. * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp). - GV hệ thống bài. - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò sau. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Chim tổ” . T̀n 16 Ngày soạn: 11/09/2012. Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4). Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 30 - Giáo án Thể dục lớp BÀI 16: KIỂM TRA ĐỢI HÌNH ĐỢI NGŨ VÀ ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng, chuyển hướng phải , trái. Yêu cầu HS thực động tác mức tương đối xác. - Chơi trò chơi “ Chim tổ”. Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 1.Ởn định tở chức: - Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra cũ: 3. Nội dung mới. a. Giới thiệu mới: b. Các hoạt động dạy học chủ yếu. A. Hoạt đợng bản. * Hoạt đợng 1: Phần khởi đợng (cả lớp). - Nhắc nhở HS thực nội quy, chỉnh đốn trang phục vệ sinh nơi tập luyện. - Vừa giậm chân chỗ vừa đếm theo nhòp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc. * Chơi trò chơi “ Có chúng em”. GV nêu tên trò chơi. - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét . * Hoạt đợng 2: Phần bản (cả lớp). GV chia tổ kiểm tra động tác ĐHĐN RLTTCB - GV tập hợp hàng ngang, kiểm tra theo tổ. - Đi chuyển hướng phải, trái kiểm tra theo nhóm. Mỗi đợt kiểm tra 5- HS. - Những em chưa hoàn thành nhắc nhở tiếp tục tập luyện sau kiểm tra. * Hoạt đợng 3: Phần bản (theo nhóm hoặc cả lớp). Trò chơi “ Chim tổ” - GV nêu tên trò chơi. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 31 - Giáo án Thể dục lớp - Gv nêu mục đích trò chơi. - GV phổ biến luật chơi cách chơi. - GV tổ chức cho HS chơi nháp. - GV tổ chức cho HS chơi thi đua. - GV quan sát nhận xét . * Hoạt đợng 4: Kết thúc (cả lớp). - Đi thường theo nhòp hát. - GV HS hệ thống lại - Nhận xét , đánh giá , dặn dò. B. Hoạt đợng ứng dụng. Ứng dụng trò chơi để chơi các giờ chơi và chơi ở nhà. Em hãy kể cho bớ mẹ và những người gia đình cùng biết về trò chơi “Chim tổ” . Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 32 - [...]... lệnh cho HS tập Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 13 - Giáo án Thể dục lớp 2 - Cán sự hô cho lớp tập GV theo uốn nắn sửa sai cho 1 số học sinh còn sai sót nhiêu * Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (theo nhóm hoặc cả lớp) Học trò chơi :“Thi xếp hàng” - GV nêu tên và giới thiệu luật chơi - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi chính thức... Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 23 - Giáo án Thể dục lớp 2 Học trò chơi :“Thi xếp hàng” - GV nêu tên và giới thiệu luật chơi - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi chính thức - GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp) - Đi thường theo nhòp và hát - GV cùng HS hệ thống lại bài - Nhận xét , đánh giá... bớ mẹ và những người trong gia đình cùng biết về trò chơi “ Mèo đ̉i chuột ” T̀n 13 Ngày soạn: 11/09/2012 Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1) Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4) Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 24 - Giáo án Thể dục lớp 2 BÀI 13: ƠN ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT” I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh -... ngang, dóng hàng: Cán sự lớp điều khiển - Gv quan sát nhận xét sửa sai - Cho HS tập theo nhóm do cán sự tổ điều khiển - Cho HS tập thi đua giữa các tổ - GV nhận xét tuyên dương * Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp) Ôn động tác đi chuyển hướng phải trái: - Gv nêu tên động tác và làm mẫu Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 25 - Giáo án Thể dục lớp 2 - Hướng dẫn... lớp) Ôn tập hàng ngang, dóng hàng Cán sự lớp điều khiển - Gv quan sát nhận xét sửa sai - Cho HS tập theo nhóm do cán sự tổ điều khiển - Cho HS tập thi đua giữa các tổ - GV nhận xét tuyên dương * Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp) Ôn động tác đi chuyển hướng phải , trái Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 27 - Giáo án Thể dục lớp 2 - Gv nêu tên động tác và làm... giới thiệu luật chơi Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 17 - Giáo án Thể dục lớp 2 - GV tổ chức cách thức chơi cho HS, sau đó cho lớp chơi thử 1 2 lần chơi chính thức - GV nhận xét tuyên dương cái nhân và tập thể * Hoạt đợng 5: Kết thúc (cả lớp) - Đi thường theo nhòp và hát - GV cùng HS hệ thống lại bài - Nhận xét , đánh giá , dặn dò B Hoạt đợng ứng dụng... mẫu - Hướng dẫn hs tập lúc đầu chậm sau tăng nhanh dần theo tiếng vỗ tay - GV nhắc nhở uốn nắn HS - Cán sự lớp điều khiển - Chia tổ cho HS thi đua - GV nhận xét sửa sai * Hoạt đợng 3: Phần cơ bản (cả lớp) Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 29 - Giáo án Thể dục lớp 2 Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp: - GV cho HS tập hợp thành 4 hàng dọc và hô khẩu lệnh tập - Gv... những người trong gia đình cùng biết về trò chơi “Chim về tổ” T̀n 16 Ngày soạn: 11/09/2012 Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1) Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4) Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 30 - Giáo án Thể dục lớp 2 BÀI 16: KIỂM TRA ĐỢI HÌNH ĐỢI NGŨ VÀ ĐI CHỦN HƯỚNG PHẢI, TRÁI I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Kiểm tra tập... gia đình cùng biết về trò chơi “Thi xếp hàng” T̀n 10 Ngày soạn: 11/09/2012 Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1) Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4) BÀI 10: TRÒ CHƠI “MÈO Đ̉I CḤT” Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 18 - Giáo án Thể dục lớp 2 I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Yêu cầu thực hiện... biết về trò chơi “Mèo đuổi chuột” T̀n 11 Ngày soạn: 11/09/2012 Ngày dạy : 12/09/2012 (Lớp 2C – tiết 1) Ngày dạy : 14/09/2012 (Lớp 2A – tiết 2, 2B – tiết 4) BÀI 11: ƠN ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT I.MỤC TIÊU: Giúp học sinh Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 20 - Giáo án Thể dục lớp 2 - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi thường theo nhòp 1-4 hàng . TD lớp 3. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ mơn. - Lớp trưởng là cán sự bộ mơn TD, có nhiệm vụ quản lý chung. - Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chức tổ mình tập luyện. Nguyễn Thị Trà Lam – Giáo. Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 13 - Giáo án Thể dục lớp 2 - Cán sự hô cho lớp tập. GV theo uốn nắn sửa sai cho 1 số học sinh còn sai sót nhiêu. * Hoạt đợng 3: Phần. Trà Lam – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì - 8 - Giáo án Thể dục lớp 2 T̀n 5 Ngày soạn: 02/10/2012. Ngày dạy : 03/ 10/2012 (Lớp 2C – tiết 1). Ngày dạy : 05/10/2012 (Lớp 2A – tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục VNEN lớp 3 trọn bộ, Giáo án thể dục VNEN lớp 3 trọn bộ,