Giáo án mĩ thuật VNEN lớp 2 (trọn bộ)

84 1.6K 3
Giáo án mĩ thuật VNEN lớp 2 (trọn bộ)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 11/09/2012. Ngy dy : 12/09/2012 (Lp 2C tit 1). Ngy dy : 14/09/2012 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4). Bi 1: Ve tranh ấ TAI EM I HOC I.MUC TIấU: - Hoc sinh hiờu c nụi dung tai Em i hoc. - Biờt cach sp xờp hinh anh lam ro nụi dung tranh. - Ve c tranh tai Em i hoc. II. CHUN B DNG DY HOC. 1. Giao viờn: - Mụt sụ tranh, anh vờ tai Em i hoc - Cac bc minh hoa hng dõn cach ve . - Bai ve cua hoc sinh lp trc. 2. Hoc sinh: - V ve. ụ dung hoc ve. II. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giao viờn gii thiờu tranh vờ tai em i hoc rụi t cõu hoi: ? Bc tranh trờn ve vờ tai gi. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. * Hot ng c ban. 1. Nghe GV gii thiờu tranh, anh vờ taiEm i hoc. 2. Xem tranh, anh vờ taiEm i hoc va tim hiờu nụi dung tai. GV cho HS xem mụt sụ tranh, anh vờ taiEm i hoc rụi t cõu hoi gi y hoc sinh nh lai hinh anh luc ờn trng. ? Hng ngay, em thng i hoc cung ai? ? Khi i hoc, em n mc nh thờ nao va mang theo gi? (quõn ao, mu .). ? Phong canh hai bờn ng nh thờ nao? Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -1- Giỏo ỏn M thut lp ? Mau sc cõy cụi, nha ca, ụng ruụng hoc phụ xa nh thờ nao? HS trao ụi nhom ụi hoc hoat ụng ca nhõn sau o tra li, GV bụ sung va nhõn manh HS hiờu ro thờm: + Co thờ ve canh em ang i hoc cung cac ban trờn ng hoc i hoc ti cụng trng. + Nờn ve hoc ban cung i hoc, khụng nờn ve mụt hoc qua nhiờu ban. + Chu y cac ụng tac va mau sc quõn ao cua cac ban va canh thiờn nhiờn xung quanh. 3. Hng dõn hoc sinh t tim hiờu cach ve. GV cho HS xem lai mụt vai tranh, anh vờ taiEm i hoc HS hiờu cach ve: HS quan sat cach ve qua cac bc (trong VTV hoc DDH). + Chon mụt hinh anh chinh la Em cung cac ban i hoc. + Sp xờp va ve hinh anh chinh, hinh anh phu. + Co thờ ve mụt hoc nhiờu ban cung i ờn trng. + Hinh anh chinh ve trc ( ung nụi dung tai ) + Mụi ban mụt dang, mc quõn ao khac (hoc mc ụng phuc.). - Ve mau: Ve mau t do, co m, co nhat cho tranh ro nụi dung. * Hot ng thc hnh. GV gi y HS chon mụt sụ nụi dung phu hp. HS nhc lai cach ve a tim hiờu c. HS thc hanh vao v ve. Lu y HS chu y cach sp xờp hinh ve vao giõy cho cõn ụi. GV quan sat, bao quat lp, hng dõn bụ sung cõn, gi y HS ve theo y thich cua minh. * Hot ng ng dung. Hay cho bụ me xem bc tranh em a ve. Gii thiờu vờ bc tranh Em i hoc cho moi ngi gia inh cung xem. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -2- Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 18/09/2012. Ngy dy : 19 /09/2012 (Lp 2C tit 1). Ngy dy : 21/09/2012 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4). Bi 2: Thng thc mi thuõt XEM TRANH THIU NHI (Tranh ụi bn ca Phng Liờn) I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Hoc sinh lam quen vi tranh thiờu nhi Viờt Nam va thiờu nhi Quục tờ. 2. Ki nng: - Biờt mụ ta cac hinh anh, cac hoat ụng va mau sc trờn tranh. - Nhn biờt ve ep cua tranh qua s sp xờp hinh anh va cach ve mau. - Hiờu c tinh cam ban be c thờ hiờn qua tranh. 3. Thai : - Cam nhn c ve ep cua cac bc tranh. II. CHUN B DNG DY HOC: 1. Giao viờn: - Tranh in V Tp ve - Mụt vai bc tranh cua thiờu nhi Quục tờ va cua thiờu nhi Viờt Nam. 2. Hoc sinh: - ụ dung hoc ve, v ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -3- Giỏo ỏn M thut lp Gii thiờu mụt vai bc tranh thiờu nhi Viờt Nam hoc sinh nhn biờt: Thiờu nhi Viờt Nam cung nh thiờu nhi Quục tờ rõt thich ve tranh va ve c nhng bc tranh ep. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. * Hot ng c ban. 1. Nghe GV gii thiờu tranh ụi ban cua Phng Liờn. 2. Xem tranh ụi ban cua Phng Liờn. GV cho HS xem mụt sụ tranh ụi ban cua Phng Liờn rụi t cõu hoi gi y hoc sinh tim hiờu tranh. + Trong tranh ve nhng gi? + Hai ban tranh ang lam gi? + Em hay kờ nhng mau c s dung bc tranh. + Em co thich nhng bc tranh khụng, vi sao? HS trao ụi nhom hoc cp ụi sau o tra li, GV bụ sung va nhõn manh HS hiờu ro thờm: + Tranh ve bng but da va sap mau. Nhõn vt chinh la hai ban c ve phõn chinh gia tranh. Canh vt xung quanh la cõy, co, bm va hai chu ga lam bc tranh thờm sinh ụng, hõp dõn hn. + Hai ban ang ngụi trờn co oc sach. + Mau sc tranh co mau m, co mau nhat (nh co, cõy mau xanh, ao, mu mau vang cam .). Tranh cua ban Phng Liờn, hoc sinh lp trng Tiờu hoc Nam Thanh Cụng la bc tranh ep, ve vờ tai hoc tp. * Hot ng ng dung. Hay cho bụ me cung xem bc tranh ụi ban cua Phng Liờn va noi lờn cam ngh cua em vờ bc tranh cho moi ngi gia inh cung nghe. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -4- Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 25/09/2012. Ngy dy : 26/09/2012 (Lp 2C tit 1). Ngy dy : 28/09/2012 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4). Bi 3: Ve theo mõu VE L CY I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Hoc sinh nhn biờt c hinh dang, c iờm, ve ep cua mụt vai loai la cõy. 2. Ki nng: - Biờt cach ve la cõy. - Ve c la cõy va ve c mau theo y thich. 3. Thai : - Cam nhn c ve ep cua cac loai la cõy va co y thc bao vờ cõy xanh , mụi trng. II- CHUN B DNG DY HOC: 1- Giao viờn: - Bai ve cua hoc sinh nm trc. - Mụt vai loai la cõy co hinh dang va mau sc khac nhau. - Bai ve cua hoc sinh cac lp trc. 2- Hoc sinh: - V ve. Mụt sụ la cõy. - ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: Kiờm tra ụ dung hoc tp. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giao viờn gii thiờu mụt sụ la cõy khac cac em nhn biờt c hinh dang, c iờm, mau sc cua cac loai la cõy. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. * Hot ng c ban. 1. Nghe GV gii thiờu tranh, anh vờ mụt sụ loai la cõy. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -5- Giỏo ỏn M thut lp 2. Xem tranh, anh vờ mụt sụ loai la cõy va tim hiờu cac loai la cõy. GV cho HS xem mụt sụ tranh, anh vờ mụt sụ loai la cõy HS thõy ve ep cua chung qua hinh dang va mau sc rụi t cõu hoi gi y HS nhn tờn cua cac loai la cõy o. ? Nờu tờn cac loai la trờn. ? Cac loai la cõy trờn co giụng khụng ? Khac chụ nao ? HS trao ụi nhom hoc cp ụi sau o tra li, GV bụ sung va nhõn manh HS hiờu ro thờm: La cõy gụm co thõn la, cuụng la, gõn la, mụi loai la cõy co hinh dang, mau sc va ve ep riờng. Mau sc cua la thay ụi theo mua, va thay ụi non, gia. ve c la cõy ep cac em cõn quan sat nhiờu, quan sat ky cac loai la cõy. 3. Hng dõn hoc sinh t tim hiờu cach ve. GV cho HS xem lai mụt vai tranh, anh vờ mụt sụ loai la cõy HS hiờu cach ve: HS quan sat cach ve qua cac bc (trong VTV hoc DDH). + Quan sat ky chiờc la tim c iờm cua chiờc la. + Ve khung hinh cua chiờc la rụi ve phac hinh dang chung cua chiờc la. + Nhin mõu ve cac net chi tiờt cho giụng chiờc la. + Ve mau theo y thich (co thờ ve la mau xanh non, xanh m, mau vang, o .). * Hot ng thc hnh. (Ca nhõn) GV gi y HS chon mụt sụ nụi dung phu hp. HS nhc lai cach ve a tim hiờu c. HS thc hanh vao v ve. Lu y HS chu y cach sp xờp hinh ve vao giõy cho cõn ụi. GV quan sat, bao quat lp, hng dõn bụ sung cõn, gi y HS ve theo y thich cua minh. * Hot ng ng dung. Hay cho bụ me xem bc tranh em a ve. Gii thiờu vờ mụt sụ loai la cõy cho moi ngi gia inh cung biờt. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -6- Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 02/10/2012. Ngy dy : 03/10/2012 (Lp 2C tit 1). Ngy dy : 05/10/2012 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4). Bi 4: Ve tranh ấ TAI TRANH CHN DUNG I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Hoc sinh quan sat, nhn xet c iờm khuụn mt ngi. 2. Ki nng: - Lam quen vi cach ve chõn dung. - Ve c mụt bc chõn dung theo y thich. 3. Thai : Hoc sinh yờu mờn moi ngi. II- CHUN B DNG DY HOC: 1- Giao viờn: - Mụt sụ tranh, anh chõn dung khac nhau. - Mụt sụ bai ve chõn dung hoc sinh. 2- Hoc sinh: - V ve. - ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Gii thiờu tranh anh chõn dung cac em nhn biờt c c iờm cua tng khuụn mt. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -7- Giỏo ỏn M thut lp * Hot ng c ban. 1. Nghe GV gii thiờu tranh, anh vờ tranh chõn dung. 2. Xem tranh, anh vờ tranh chõn dung va tim hiờu tranh chõn dung. GV cho HS xem mụt sụ tranh, anh vờ tranh chõn dung va nờu cõu hoi gi y dõn dt: ? Tranh chõn dung ve cai gi? (Tranh chõn dung ve khuụn mt ngi la chu yờu. Co thờ chi ve khuụn mt, ve mụt phõn thõn (ban thõn) hoc toan thõn). ? Tranh chõn dung diờn ta cai gi ? (diờn ta c iờm õu toc, khuụn mt cua ngi c ve). ? Tranh chõn dung phai co yờu tụ gi? (co yờu tụ giụng, hoc gõn giụng vi ngi c ve). HS trao ụi nhom hoc cp ụi sau o tra li, GV bụ sung va nhõn manh HS hiờu ro thờm: Muụn ve tranh chõn dung ep chung ta phai tim hiờu c iờm khuụn mt ngi. GV nờu cõu hoi gi y: + Hinh khuụn mt ngi? (hinh trai xoan, li cay, vuụng ch iờn, .). + Nhng phõn chinh trờn khuụn mt? (mt, mui, miờng, .). + Mt, mui, miờng, cua moi ngi co giụng khụng? (Giao viờn cho HS quan sat ban nhn ra: co ngi mt to, mt nho, miờng rụng, miờng hep .). (GV cho HS quan sat ban nhn ra: co ngi mt to, mt nho; miờng rụng, miờng hep). - Ve tranh chõn dung, ngoai khuụn mt, cũn co thờ ve gi na? (co thờ ve cụ, vai, mụt phõn thõn hoc toan thõn). GV hoi thờm: Em hay ta khuụn mt cua ụng, ba, cha, me va ban be. Giao viờn tom tt va bụ sung thờm. 3. Hng dõn hoc sinh t tim hiờu cach ve. GV cho HS xem lai mụt vai tranh, anh vờ mụt sụ tranh chõn dung HS hiờu cach ve: Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -8- Giỏo ỏn M thut lp HS quan sat cach ve qua cac bc (trong VTV hoc DDH). + Ve hinh khuụn mt cho va vi phõn giõy a chuõn b. + Ve cụ, vai. + Ve toc, mt, mui, miờng, tai va cac chi tiờt. + Ve mau: Mau toc, mau da, mau ao, mau nờn. * Hot ng thc hnh. (Ca nhõn) GV gi y HS chon nhõn vt ve. HS nhc lai cach ve a tim hiờu c. HS thc hanh vao v ve. Lu y HS chu y cach sp xờp hinh ve vao giõy cho cõn ụi. GV quan sat, bao quat lp, hng dõn bụ sung cõn, gi y HS ve theo y thich cua minh. * Hot ng ng dung. Hay cho bụ me xem bc tranh em a ve. Gii thiờu vờ tranh chõn dung cho moi ngi gia inh cung biờt. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ -9- Giỏo ỏn M thut lp Tuõn Ngy son: 09/10/2012. Ngy dy : 10/10/2012 (Lp 2C tit 1). Ngy dy : 12/10/2012 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4). Bi 5: Tõp nn to dang NN HOC VE XE DN CON VT I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Hoc sinh nhn biờt c c iờm mụt sụ vt. 2. Ki nng: - Biờt cach nn (hoc xe dan) va nn (xe dan) c vt theo y thich. 3. Thai : - Cam nhn c ve ep cua cac vt. - Co y thc gi vờ sinh chung. II. CHUN B DNG DY HOC: 1. Giao viờn: - Tranh, anh mụt sụ vt quen thuục . - Mụt sụ bai xe gian vt cua HS lp trc. 2. Hoc sinh: - Giõy thu cụng, keo gian. - V ve. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: ? Ve tranh tai trng em gụm mõy bc? 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giao viờn bt cai cho cac em hat mụt bai hat vờ vt va yờu cõu cac em goi tờn vt bai hat. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. * Hot ng c ban. 1. Nghe GV gii thiờu tranh, anh vờ cac vt quen thuục. 2. Xem tranh, anh vờ mụt sụ loai la cõy va tim hiờu cac vt quen thuục. GV cho HS xem mụt sụ tranh, anh vờ tranh cac vt quen thuục va nờu cõu hoi gi y dõn dt: - Giao viờn gii thiờu mụt sụ bai nn, tranh ve, xe dan vờ vt va gi y hoc sinh nhn biờt: Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 10 - Giỏo ỏn M thut lp sát mình. vật - Giáo viên gợi ý để học sinh tìm đợc dáng khác nhau, đặc điểm, phận màu sắc vật. - Có thể hớng dẫn cách nặn nh sau: Nặn rời phận vật gắn, dính vào nhau: + Nặn khối trớc: đầu, mình, . + Nặn chi tiết sau. + Gắn, dính phận chi tiết để thành vật. Nặn từ khối đất nguyên thành dáng vật + Từ khối đất chuẩn bị nặn thành hình vật. + Tạo dáng cho vật: đi, đứng . Chú ý: Có thể nặn cá phận nhỏ tạo thành vật có hình dáng đẹp. Cách vẽ, xé dán nh hớng dẫn trớc. Hoat ụng III: Hng dõn hoc sinh thc hanh - Giao viờn cho hoc sinh xem mụt sụ - Hoc sinh tham khao bai ve cua anh bai nặn cua hoc sinh lp trc hoc ch khoa trc. sinh tham khao. - Học sinh chọn vật theo ý thích - Hoc sinh chu y lam bai. để nặn. - Giáo viên quan sát gợi ý cho học sinh: + Nặn hình theo đặc điểm vật nh: mình, phận, . + Tạo dáng hình vật: đứng, chạy, nằm, . - Chọn màu sáp nặn (theo ý thích) cho phận vật Hoat ụng IV: Nhn xet, anh gia kờt qua lam bai cua hoc sinh - Giáo viên học sinh chọn số - Hoc sinh quan sat, nhn xet bai cua tập hoàn thành, gợi ý để em ban. quan sát nhận xét về: + Hình dáng + Đặc điểm + Thích vật nào. Vì sao? Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 69 - Giỏo ỏn M thut lp - Học sinh quan sát liên hệ với sản phẩm mình. Giao viờn kờt lun va bụ sung, gop y thờm. - Hoc sinh chu y lng nghe. Hoat ụng V: Cung cụ, anh gia tiờt hoc - Giao viờn cung cụ lai nụi dung chinh Ghi nh: cua bai hoc hoc sinh ghi nh. - Khen ngi nhng hoc sinh lam ung va ep. - ụng viờn khich lờ nhng em lam cha at. - anh gia chung tiờt hoc. 4. Dn dũ v bi tõp v nh. - Quan sát vật nuôi nhà. V. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Tuõn 30 Ngy son: 09/04/2012. Ngy dy : 12/04/2012 (Lp 2B tit 4, 2A tit 5). Ngy dy :13/04/2012 (Lp 2C tit 1, 2D tit 2). Bi 30: Vẽ tranh Đề tài vệ sinh môi trờng I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Học sinh hiểu vệ sinh môi trờng. 2. Ki nng: - Biết cách vẽ tranh. - Vẽ đợc tranh đề tài Vệ sinh môi trờng. 3. Thai : - Biờt gi gin vệ sinh môi trờng. II. CHUN B DNG DY HOC: 1. Giao viờn: - Một số tranh, ảnh vệ sinh môi trờng. - Hình hớng dẫn ĐDDH. 2. Hoc sinh: - V ve. ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 70 - Giỏo ỏn M thut lp - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giáo viên giới thiệu số tranh ảnh đề tài vệ sinh môi trờng để em nhận biết đợc cách xếp hình ảnh, màu sắc vẻ đẹp môi trờng xung quanh. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. Hot ng ca giao viờn Hot ng ca HS Hoat ụng I: Hng dõn hoc sinh quan sat, nhn xet. - Giáo viên giới thiệu ảnh, tranh phong - Hoc sinh quan sat va tra li. cảnh gợi ý để học sinh nhận xét: + Vẻ đẹp môi trờng xung quanh. + Sự cần thiết phải gìn môi trờng xanh - - đẹp - Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh thấy công việc phải làm môi trờng xanh - - đẹp. + Lao động vệ sinh trờng, nhà, đờng làng ngõ xóm, phố phờng, nơi công cộng . + Trồng xanh. + Nhặt rác bỏ vào nơi quy định. - Giáo viên cho học sinh xem tranh học sinh năm trớc để em thấy đợc cách xếp hình vẽ màu vẽ tranh đề tài Vệ sinh môi trờng. Hoat ụng II: Hng dõn hoc sinh cach ve. - Giáo viên hớng dẫn học sinh cách vẽ. - Hoc sinh chu y lng nghe va quan sat - Giáo viên gợi ý cho học sinh giao viờn hng dõn. vẽ theo nội dung sau: - Giáo viên gợi ý học sinh cách vẽ + Vẽ cảnh làm vệ sinh sân trờng tranh; nơi công cộng. + Vẽ hình ảnh trớc (có thể vẽ to, vẽ tranh). + Lao động trồng . - Giáo viên gợi ý học sinh tìm + Vẽ hình ảnh phụ sau cho rõ nội dung tranh. hình ảnh cần vẽ cho nội dung: + Vẽ ngời làm việc (quét, nhặt rác, + Vẽ màu tơi, sáng. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 71 - Giỏo ỏn M thut lp đẩy xe rác, trồng cây, tới cây, .) + Vẽ thêm nhà, đờng . cho tranh sinh động. Hoat ụng III: Hng dõn hoc sinh thc hanh - Giao viờn cho hoc sinh xem mụt sụ - Hoc sinh tham khao bai ve cua anh bai ve cua hoc sinh lp trc hoc ch khoa trc. sinh tham khao. - Giáo viên cho học sinh xem số tranh họa sĩ, học sinh vẽ đề - Hoc sinh chu y lam bai. tài để tạo hứng thú cho em trớc vẽ. - Giáo viên gợi ý học sinh: + Cách tìm, chọn nội dung. + Vẽ hình chính, hình phụ cho rõ nội dung tranh. Chú ý vẽ dáng ngời phù hợp với họat động. + Cách tìm vẽ màu (màu có đậm, có nhạt) - Giáo viên quan sát lớp góp ý cho em: + Các hình vẽ thêm + Cách dùng màu nh kĩ vẽ màu. Hoat ụng IV: Nhn xet, anh gia kờt qua lam bai cua hoc sinh Giao viờn cung hoc sinh chon mụt sụ - Hoc sinh quan sat, nhn xet bai cua bai at va cha at treo lờn bang va ban. gi y hoc sinh nhn xet vờ: - Giáo viên học sinh chọn số vẽ đẹp hớng dẫn em nhận xét về: + Nội dung tranh: Vẽ hoạt động nào? + Những hình ành tranh + Màu sắc tranh - Giáo viên yêu cầu học sinh tìm - Hoc sinh chu y lng nghe. vẽ mà em thích giải thích sao. - Giáo viên vẽ đẹp. Động viên, khen ngợi tinh thần học tập sáng tạo học sinh. Giao viờn kờt lun va bụ sung, gop y thờm. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 72 - Giỏo ỏn M thut lp Hoat ụng V: Cung cụ, anh gia tiờt hoc - Giao viờn cung cụ lai nụi dung chinh Ghi nh: cua bai hoc hoc sinh ghi nh. - Khen ngi nhng hoc sinh ve mau ung va ep. - ụng viờn khich lờ nhng em ve cha at. - anh gia chung tiờt hoc. 4. Dn dũ v bi tõp v nh. - Su tầm tranh phong cảnh - Xem lại vẽ trang trí (bài 14). V. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 73 - Giỏo ỏn M thut lp Tuõn 31 Ngy son: 17/04/2012. Ngy dy : 19/04/2012 (Lp 2B tit 4, 2A tit 5). Ngy dy : 20/04/2012 (Lp 2C tit 1, 2D tit 2). Bi 31: Vẽ trang trí Trang trí hình vuông I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Học sinh biết cách trang trí hình vuông có sẵn. 2. Ki nng: - Trang trí hình vuông vẽ màu theo ý thích. - Bớc đầu cảm nhận vẻ đẹp cân đối trang trí hình vuông. 3. Thai : - Cảm nhận vẻ đẹp trang trí hình vuông. II. CHUN B DNG DY HOC: 1. Giao viờn: - Một số trang trí hình vuông. - Một số họa tiết rời để xếp vào hình vuông. 2. Hoc sinh: - V ve. ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giáo viên giới thiệu số hình vuông trang trí khác để em nhận cách xếp hoạ tiết, vẻ đẹp cân đối trang trí hình vuông. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 74 - Giỏo ỏn M thut lp Hot ng ca giao viờn Hot ng ca HS Hoat ụng I: Hng dõn hoc sinh quan sat, nhn xet. - Giáo viên gợi ý để học sinh tìm - Hoc sinh quan sat va tra li. đồ vật dạng hình vuông có trang trí (viên gạch lát nền, khăn, thảm, .) - Giáo viên giới thiệu trang trí hình vuông mẫu gợi ý nhận xét: + Hình vuông đợc trang trí họa tiết gì? ( Họa tiết hoa, lá, vật, hình vuông, tam giác, .) + Các họa tiết đợc xếp nh ? (sắp xếp đối xứng) + Họa tiết to (chính) thờng giữa, họa tiết nhỏ (phụ) góc xung quanh. + Màu sắc trang trí nh nào? (đơn giản, màu, họa tiết giống vẽ màu). Hoat ụng II: Hng dõn hoc sinh cach ve. - Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ, trả lời: + Khi trang trí hình xuông em chọn họa tiết ? (hoa, lá, vật, .) + Khi có họa tiết, cần phải xếp vào hình vuông nh nào? - Giáo viên dùng họa tiết rời, xếp vào hình vuông để học sinh quan sát. Lu ý: - Màu họa tiết cần phải rõ, họa tiết giống nhao tô màu. - Trong trang trí phải có màu đậm, màu nhạt. - Tránh vẽ nhiều màu. - Hoc sinh chu y lng nghe va quan sat giao viờn hng dõn. - Giáo viên vẽ lên bảng minh họa cách xếp họa tiết. - Giáo viên tóm tắt: Trang trí hình vuông cần lu ý: + Chọn họa tiết trang trí thích hợp (dạng hình vuông, hình tam giác, hình tròn, .) + Chia hình vuông thành phần nhau. + Vẽ họa tiét vào hình vuông. + Vẽ họa tiết phụ bốn góc xung quanh + Họa tiết giống cần vẽ nhau. - Giáo viên nhắc học sinh vẽ màu nh sau: + Có thể vẽ màu trớc, sau vẽ màu họa tiết chính, phụ (nếu màu đậm màu họa tiết phải sáng ngợc lại). + Vẽ màu họa tiết trớc vẽ màu sau. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 75 - Giỏo ỏn M thut lp Hoat ụng III: Hng dõn hoc sinh thc hanh - Giao viờn cho hoc sinh xem mụt sụ - Hoc sinh tham khao bai ve cua anh bai ve cua hoc sinh lp trc hoc ch khoa trc. sinh tham khao. - Học sinh trang trí hình vuông giấy - Hoc sinh chu y lam bai. chuẩn bị vào tập vẽ. - Giáo viên yêu cầu học sinh chọn vẽ họa tiết khác với cách minh hoạ. - Giáo viên gợi ý em kẻ trục, chọn họa tiết, xếp họa tiết vào hình vuông cho cân đối. - Họa tiết giống cần vẽ nhau. - Giáo viên nhắc học sinh vẽ màu gọn, không hình vẽ. Hoat ụng IV: Nhn xet, anh gia kờt qua lam bai cua hoc sinh Giao viờn cung hoc sinh chon mụt sụ - Hoc sinh quan sat, nhn xet bai cua ban. bai at va cha at treo lờn bang va gi y hoc sinh nhn xet . - Giao viờn cung hoc sinh xờp loai bai ve a nhn xet. - Yờu cõu hoc sinh chon bai ve ep theo y thich cua minh. - Hoc sinh chu y lng nghe. Giao viờn kờt lun va bụ sung, gop y thờm. Hoat ụng V: Cung cụ, anh gia tiờt hoc - Giao viờn cung cụ lai nụi dung chinh Ghi nh: cua bai hoc hoc sinh ghi nh. - Khen ngi nhng hoc sinh ve mau ung va ep. - ụng viờn khich lờ nhng em ve cha at. - anh gia chung tiờt hoc. 4. Dn dũ v bi tõp v nh. - Tự trang trí hình vuông theo ý thích. - Su tầm ảnh chụp loại tợng (ở sách, báo, .). Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 76 - Giỏo ỏn M thut lp V. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Tuõn 32 Ngy son: 24/04/2012. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 77 - Giỏo ỏn M thut lp Ngy dy : 26/04/2012 (Lp 2B tit 4, 2A tit 5). Ngy dy :27/04/2012 (Lp 2C tit 1, 2D tit 2). Bi 32: Thờng thức mĩ thuật Tìm hiểu tợng I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Học sinh bớc đầu nhận biết đợc thể loại tợng. 2. Ki nng: - Có ý thức trân trọng, giữ gìn tác phẩm điêu khắc. 3. Thai : - Có ý thức trân trọng, giữ gìn tác phẩm điêu khắc. II. CHUN B DNG DY HOC: 1. Giao viờn: - Su tầm số tợng đài, tợng cổ, tợng chân dung có khuôn khổ lớn đẹp để giới thiệu cho học sinh. - Tìm vài tợng thật để học sinh quan sát. 2. Hoc sinh: - V ve. ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: b. Cac hot ng dy hoc ch yu. 4. Dn dũ v bi tõp v nh. - Xem tợng công viên, chùa . - Su tầm ảnh loại tợng báo, tạp chí, . - Quan sát loại bình đựng nớc. V. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Tuõn 33 Ngy son: 01/05/2012. Ngy dy : 03/05/2012 (Lp 2B tit 4, 2A tit 5). Ngy dy :04/05/2012 (Lp 2C tit 1, 2D tit 2). Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 78 - Giỏo ỏn M thut lp Bi 33: Vẽ theo mẫu Vẽ bình đựng nớc (Vẽ hình) I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Học sinh nhận biết đợc hình dáng, màu sắc bình đựng nớc. 2. Ki nng: - Tập quan sát, so sánh tỉ kệ bình. - Vẽ đợc bình đựng nớc. 3. Thai : - HS cam nhn c ve ep cua bình đựng nớc. II. CHUN B DNG DY HOC: 1. Giao viờn: - Cái bình đựng nớc (có thể tìm vài kiểu khác nhau) - Hình minh hoạ hớng dẫn cách vẽ. - Một vài vẽ học sinh. 2. Hoc sinh: - V ve. ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giáo viên giới thiệu số bình đựng nớc khác để em nhận biết đợc đặc điểm, hình dáng, màu sắc bình đựng nớc. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. Hot ng ca giao viờn Hot ng ca HS Hoat ụng I: Hng dõn hoc sinh quan sat, nhn xet. - Giáo viên giới thiệu gợi ý để học - Hoc sinh quan sat va tra li. sinh nhận biết: + Có nhiều loại bình đựng nớc khác nhau. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 79 - Giỏo ỏn M thut lp + Bình đựng nớc gồm có nắp, miệng, thân, đáy tay cầm. Tùy theo vật mẫu chuẩn bị mà giáo viên gợi ý học sinh nhận xét cho phù hợp. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn bình từ nhiều hớng khác để em thấy hình dáng có thay đổi, không giống (có chỗ không thấy tay cầm hoăc thấy phần) . Hoat ụng II: Hng dõn hoc sinh cach ve. - Giáo viên phác lê hình bình đựng nớc có kích thớc khác lên bảng đặt câu hỏi: Hình vẽ (sai) so với mẫu bình đựng nớc. - Hoc sinh chu y lng nghe va quan sat giao viờn hng dõn. + Quan sát mẫu ớc lợng chiều cao ngang chiều cao bình để vẽ - Giáo viên nhắc học sinh cách bố cục: khung hình vẽ trục. Với bình Vẽ bình không to, nhỏ hay lệch này, khung hình hình chữ so với phần giấy chuẩn bị nhật đứng. tập vẽ. + Sau tìm vị trí phận (nắp, quai, miệng, thân, đấy, tay, cầm) đánh dấu vào khung hình (H.2b) + Vẽ hình toàn nét phác thẳng mờ. + Nhìn mẫu vẽ cho bình đựng nớc. Hoat ụng III: Hng dõn hoc sinh thc hanh - Giao viờn cho hoc sinh xem mụt sụ - Hoc sinh tham khao bai ve cua anh bai ve cua hoc sinh lp trc hoc ch khoa trc. sinh tham khao. - Giáo viên nêu yêu cầu tập: - Hoc sinh chu y lam bai. + Vẽ đợc bình đựng nớc gần giống mẫu vừa với phần giấy quy định. + Sau hoàn thành vẽ, học sinh tự trang trí cho bình đựng nớc thêm đẹp (bằng họa tiết hay đờng diềm nhẹ nhàng). - Giáo viên gợi ý học sinh làm bài: + Vẽ hình vừa với phần giấy quy định. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 80 - Giỏo ỏn M thut lp + Tìm tỉ lệ phận. Hoat ụng IV: Nhn xet, anh gia kờt qua lam bai cua hoc sinh Giao viờn cung hoc sinh chon mụt sụ - Hoc sinh quan sat, nhn xet bai cua ban. bai at va cha at treo lờn bang va gi y hoc sinh nhn xet . - Giao viờn cung hoc sinh xờp loai bai ve a nhn xet. - Yờu cõu hoc sinh chon bai ve ep theo y thich cua minh. Giao viờn kờt lun va bụ sung, gop - Hoc sinh chu y lng nghe. y thờm. Hoat ụng V: Cung cụ, anh gia tiờt hoc - Giao viờn cung cụ lai nụi dung chinh Ghi nh: cua bai hoc hoc sinh ghi nh. - Khen ngi nhng hoc sinh ve mau ung va ep. - ụng viờn khich lờ nhng em ve cha at. - anh gia chung tiờt hoc. 4. Dn dũ v bi tõp v nh. - Quan sát cảnh xung quanh nơi em (nhà, cây, đờng sá, ao hồ, .) - Su tầm tranh, ảnh phong cảnh. Tuõn 34 Ngy son: 09/05/2012. Ngy dy : 10/05/2012 (Lp 2B tit 4, 2A tit 5). Ngy dy :11/05/2012 (Lp 2C tit 1, 2D tit 2). Bi 34: Vẽ tranh Đề tài phong cảnh I. MUC TIấU: 1. Kin thc: - Học sinh nhận biết đợc tranh phong cảnh. 2. Ki nng: - Biết cách vẽ tranh phong cảnh. - Nhớ lại vẽ đợc tranh phong cảnh theo ý thích. 3. Thai : - Cảm nhận đợc vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên. II. CHUN B DNG DY HOC: Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 81 - Giỏo ỏn M thut lp 1. Giao viờn: - Su tầm tranh phong cảnh vài tranh đề tài khác (chân dung, sinh hoạt, .) - ảnh phong cảnh. 2. Hoc sinh: - V ve. ụ dung hoc ve. III. PHNG PHP DY HOC. - Phng phap quan sat, trc quan. - Phng phap giang giai, gi m, võn ap, tim tũi. - Phng phap luyờn tp. IV. TIN TRèNH DY HOC. 1.ễn nh tụ chc: - n nh lp, kiờm tra s sụ. 2. Kim tra bi c: - Kiờm tra ụ dung hoc ve, V ve. 3. Ni dung bi mi. a. Gii thiu bi mi: Giáo viên giới thiệu số tranh ảnh phong cảnh để em nhận biết đợc vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên. b. Cac hot ng dy hoc ch yu. Hot ng ca giao viờn Hot ng ca HS Hoat ụng I: Hng dõn hoc sinh quan sat, nhn xet. - Giáo viên giới thiệu tranh, ảnh gợi - Hoc sinh quan sat va tra li. ý để học sinh nhận biết: + Tranh phong cảnh thờng vẽ: nhà, cây, cổng làng, đờng, ao hồ . (những hình ảnh có thiên nhiên). + Tranh phong cảnh vẽ thêm ngời vật, nhng cảnh vật chính. Hoat ụng II: Hng dõn hoc sinh cach ve. - Giáo viên yêu cầu học sinh: - Hoc sinh chu y lng nghe va quan sat + Nhớ lại cảnh đẹp xung quanh giao viờn hng dõn. - Giáo viên gợi ý học sinh cách vẽ nơi ở, nhìn thấy. tranh: + Tìm cảnh định vẽ (đờng phố, công viên, trờng học hay cảnh làng quê, núi + Hình ảnh vẽ trớc, vẽ to, rõ vào khoảng phần giấy định vẽ. đồi, sông biển, .). + Hình ảnh phụ vẽ sau, cho rõ hình ảnh chính. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 82 - Giỏo ỏn M thut lp + Vẽ màu theo ý thích. Hoat ụng III: Hng dõn hoc sinh thc hanh - Giao viờn cho hoc sinh xem mụt sụ - Hoc sinh tham khao bai ve cua anh bai ve cua hoc sinh lp trc hoc ch khoa trc. sinh tham khao. - Giáo viên gợi ý vài hình ảnh cụ - Hoc sinh chu y lam bai. thể để học sinh liên tởng dễ dàng. - Yêu cầu học sinh vẽ mảng hình cao, thấp, to, nhỏ khác để tranh thêm sinh động. - Giáo viên gợi ý, động viên, khích lệ để em mạnh dạn vẽ theo cách nhìn, cách nghĩ riêng: + Giáo viên nhắc học sinh không nên vẽ hình cân đối quá. (Ví dụ: Ngôi nhà đâu, hai bên vẽ hai giống .). Hoat ụng IV: Nhn xet, anh gia kờt qua lam bai cua hoc sinh Giao viờn cung hoc sinh chon mụt sụ - Hoc sinh quan sat, nhn xet bai cua bai at va cha at treo lờn bang va ban. gi y hoc sinh nhn xet vờ: + Nội dung (rõ hay cha rõ đề tài) ? + Hình vẽ đợc hoạt động không? + Màu sắc tranh - Giao viờn cung hoc sinh xờp loai bai ve a nhn xet. - Yờu cõu hoc sinh chon bai ve ep - Hoc sinh chu y lng nghe. theo y thich cua minh. Giao viờn kờt lun va bụ sung, gop y thờm. Hoat ụng V: Cung cụ, anh gia tiờt hoc - Giao viờn cung cụ lai nụi dung chinh Ghi nh: cua bai hoc hoc sinh ghi nh. - Khen ngi nhng hoc sinh ve mau ung va ep. - ụng viờn khich lờ nhng em ve cha at. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 83 - Giỏo ỏn M thut lp - anh gia chung tiờt hoc. 4. Dn dũ v bi tõp v nh. - Hoàn thành tốt vẽ để chuẩn bị cho trng bàu kết năm học. V. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Tuõn 28 Ngy son: 29/02/2012. Ngy dy : 01/03/2012 (Lp 2B tit 4, 2A tit 5). Ngy dy :02/03/2012 (Lp 2C tit 1, 2D tit 2). Bi 28: Vẽ trang trí Vẽ thêm vào hình có sẵn (vẽ gà) vẽ màu I. MUC TIấU: - Hs thấy đợc kết học tập năm - Nhà trờng tổng kết thấy đợc kết dạy- học mĩ thuật II. HèNH THC Tễ CHC. - GV chọn vẽ đẹp - Bo vào giấy, khung kính - Treo chỗ thuận tiện cho nhiều ngời xem - Ghi trng bày ghi rõ học tên, nội dung đề tà ivà treo theo đề tài III. NH GI. - Tổ chức cho hs phụ huynh hs xem vào tổng kết cuối năm - HS nhận xét vẽ - Tuyên dơng hs có vẽ đẹp - GV lấy số làm ĐDDH cho năm sau. V. Bễ SUNG, RT KINH NGHIM. Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 84 - [...]... Tõn Kỡ - 13 - Giỏo ỏn M thut lp 2 Bễ SUNG, RT KINH NGHIM Tuõn 7 Ngy son: 23 /10 /20 12 Ngy dy : 24 /10 /20 12 (Lp 2C tit 1) Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 14 - Giỏo ỏn M thut lp 2 Ngy dy : 26 /10 /20 12 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4) Bi 7: Vẽ theo mẫu Vẽ cặp sách học sinh I MUC TIấU: 1 Kin thc: - Học sinh nhận biết đợc hình dáng, đặc điểm của cái cặp 2 Ki nng: - Biết cách vẽ và vẽ đợc... Tuõn 8 Ngy son: 28 /10 /20 12 Ngy dy : 29 /10 /20 12 (Lp 2C tit 1) Ngy dy : 02/ 11 /20 12 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4) Bi 8: Thng thc mi thõt XEM TRANH TING AN BU Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 16 - Giỏo ỏn M thut lp 2 (Tranh sn dõu ca ho si Sy Tụt) I- MUC TIấU: 1 Kin thc: - Hoc sinh lam quen, tiờp xuc vi tranh cua hoa s - Hoc tp cach sp xờp hinh ve va cach ve mau trong tranh 2 Ki nng:- Hoc... Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 11 - Giỏo ỏn M thut lp 2 Tuõn 6 Ngy son: 15/10 /20 12 Ngy dy : 17/10 /20 12 (Lp 2C tit 1) Ngy dy : 19/10 /20 12 (Lp 2A tit 2, 2B tit 4) Bi 6: Ve tranh Đề tài Sân trờng em giờ ra chơi I MUC TIấU: 1 Kin thc: - Học sinh biết quan sát các hoạt động trong giờ ra chơi ở sân trờng 2 Ki nng: - Biết cách vẽ tranh đề tài Sân trờng em giờ ra chơi - Vẽ đợc tranh... 13: Ve tranh Đề tài về mẹ hoặc cô giáo Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 27 - Giỏo ỏn M thut lp 2 I MUC TIấU: 1 Kin thc: - Học sinh hiểu đợc nội dung ờ tai vờ me hoặc cô giáo 2 Ki nng: - Biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về mẹ hoặc cô giáo 3 Thai : - Thêm yêu quý mẹ và cô giáo II CHUN B DNG DY HOC: 1 Giao viờn: - Su tầm một số tranh, ảnh về mẹ và cô giáo (tranh chân dung, tranh sinh... NGHIM Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 22 - Giỏo ỏn M thut lp 2 Tuõn 11 Ngy son: Ngy dy : Ngy dy : Bi 11: Ve trang tri VE TIP HOA TIT VAO NG DIấM VA VE MAU I MUC TIấU: Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 23 - Giỏo ỏn M thut lp 2 1 Kin thc: - Hoc sinh nhn biờt cach trang tri ng diờm n gian 2 Ki nng: - Ve tiờp c hoa tiờt va ve mau vao ng diờm 3 Thai : -... theo 2 cach sau: - Co 2 cach nn: + Nn õu, thõn, chõn rụi ghep dinh lai thanh hinh con vt + T thoi õt, bng cach nn, vuụt ờ tao thanh hinh dang con vt + Tạo dáng cho con vật: đi, đứng, chạy, * Cách xé dán: + Xé hình chính trớc, các chi tiết sau (chú ý xé hình vừa với phần giấy đã chuẩn bị hoặc vở tập vẽ) + Đặt hình vào phần giấy cho vừa rồi mới dán + Vẽ hình con vật lên giấy nền rồi xé giấy dán kín... sánh, nhận xét hình dáng của các loại cốc 2 Ki nng:- Biết cách vẽ và vẽ đợc cái cốc Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 31 - Giỏo ỏn M thut lp 2 3 Thai : - HS cam nhn c ve ep cua cục II- CHUN B DNG DY HOC: 1- Giao viờn: - Tranh, anh cac loai cục - Chuõn b mụt vai cai cục co hinh dang va mau sc khac nhau - Hinh minh hoa hng dõn cach ve - Mụt sụ bai ve cai cục cua hoc sinh nm trc 2- ... ng diờm n gian cho moi ngi trong gia inh cung biờt Bễ SUNG, RT KINH NGHIM Tuõn 12 Ngy son: Ngy dy : Ngy dy : Bi 12: Ve theo mõu VE C Tễ QUC HOC C L HI Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 25 - Giỏo ỏn M thut lp 2 I MUC TIấU: 1 Kin thc: - Hoc sinh nhn biờt c mau sc, hinh dang cua mụt sụ loai c 2 Ki nng: - Biờt cach ve va ve c mụt la c 3 Thai : - Bt õu nhn biờt c y ngha cua cac... hiờu ro thờm: Mẹ và cô giáo là những ngời thân rất gần gũi với chúng ta Em hãy nhớ lại hình ảnh mẹ và cô giáo để vẽ một bức tranh đẹp 3 Hng dõn hoc sinh t tim hiờu cach ve GV cho HS xem lai mụt vai tranh, anh vờ mụt sụ tranh ờ tai vờ me ờ HS hiờu cach ve: HS quan sat cach ve qua cac bc (trong VTV hoc DDH) Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 28 - Giỏo ỏn M thut lp 2 + Vẽ hình chính trớc... vuụng va ve mau Nguyn Th H Giỏo viờn Trng Tiu hc Ngha Bỡnh Tõn Kỡ - 29 - Giỏo ỏn M thut lp 2 2 Ki nng: - Ve tiờp c hoa tiờt va ve mau vao hinh vuụng 3 Thai : - Cam nhn c ve ep cua hinh vuụng II CHUN B DNG DY HOC: 1 Giao viờn: - Mụt vai ụ vt co trang tri hinh vuụng n gian ep nh: khn tay, gach men - Bai ve cua hoc sinh lp trc 2 Hoc sinh: - V tp ve ụ dung hoc ve III PHNG PHP DY HOC - Phng phap quan . .+@8(*"r2 Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì Ds Giáo án Mĩ thuật lớp 2 %&'R?P&'Ybst +k-0+ 12 H'G? R='L(+. "?J ($A Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì z Giáo án Mĩ thuật lớp 2 JR"($R"*+Q ,#_#,> 2` `U #$7Z>,(t"(+S[Od{*6 #$X'(" #$Y''T'<'"( #$A%Y'"',' Q.DN'T?''Q)?U :#KJ?(1($ J-($d J^(,(01($ eKJLK($(,[O,?& :#R"'*",R+'+.*X7S'KJ($=,K a/" Q.DNGU dO,*&f=*C. ,"4=  uuuuu uuuuuuuuuu uuuuuuuuuu "#$'gJh #ia+-v +-0+ 12 H'G? Nguyễn Thị Hà – Giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Bình – Tân Kì Dz Giáo án Mĩ thuật lớp 2 '(if'a/",-TQYU HY^ ($T #$T=,. M';DN  -

Ngày đăng: 22/09/2015, 15:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan