GIÁO ÁN VNEN LỚP 2 TRỌN BỘ CỰC HAY

244 16.2K 62
GIÁO ÁN VNEN LỚP 2 TRỌN BỘ CỰC HAY

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc TUẦN Thứ Hai, ngày 08 tháng năm 2014 Tiết 1: Luyện Tiếng Việt Luyện tập tiết (Vở TH) I Mục tiêu: HS luyện đọc lại tập đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim HS thực hành luyện tập tập BTTH về: Đọc hiểu Thần đồng Lơng Thế Vinh HS điền đợc chữ l n; an ang; c k vào chỗ chấm.(Vở BTTH trang 4, 5) II Các HĐDH chủ yếu: (Hot ng nhúm) Luyện đọc Có công mài sắt, có ngày nên kim GV gọi HS đọc theo hình thức: cá nhân, tổ, lớp GV nhận xÐt Lun tËp thùc hµnh Bµi 1: a, (Hoạt ng chung c lp) Nghe thy ọc Thần đồng Lơng ThÕ Vinh b, HĐ nhóm: - HS phân cơng đọc nối tiếp nhóm Bµi 2: Hoạt động cá nhân: Đánh dấu v vào trớc câu trả lời Hot ng cp ụi: Bài 1: Điền l n; an ang GV theo dừi nhận xét sửa sai Bài 2: Điền c k GV nhắc lại quy tắc điền k,c HS làm Củng cố dặn dò: GV nhËn xÐt tiÕt häc TiÕt 2: Lun To¸n Luyện tập tiết (Vở TH) I Mơc tiªu: Cđng cè cho HS : - Ôn tập số phạm vi 100 - HS làm BTTH tiết tuần II- Hoạt động dạy học: 1- Giới thiệu bµi 2- Híng dÉn lun tËp Bµi 1: Hoạt động nhúm a,HS viết số vào vạch tia số b,Viết số thích hợp vào chỗ chấm c,Viết số tròn chục Bµi 2: Hoạt động cá nhân Hs lµm bµi Bµi 3: Hoạt động cặp đơi Bµi 4: Hoạt động nhóm Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiu hc Thnh Lc Bài toán cho biết gì, hỏi gì? HS xếp thứ tự số theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 5: Hot ng cp ụi Đố vui Viết số có hai chữ số gièng nhau: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 3- Hoạt động ứng dụng: - Hỏi tuổi người gia đình em, xếp theo thứ tự: Người nhiều tuổi đến người tuổi GV nhËn xÐt giê häc, TiÕt 3: LuyÖn viÕt Ngày hôm qua đâu rồi? I Mục tiêu: - Giúp HS chép lại xác, không mắc lỗi thơ: Ngày hôm qua đâu rồi? - Biết trình bày thể thơ - Viết cỡ, mẫu cỡ chữ nhỏ biết viết hoa chữ đầu dòng thơ II Các hoạt động day học: ổn định tổ chức Bài dạy: - GV hớng dẫn HS tập chép - GV ghi lên bảng - Cho HS viết dễ viết sai bảng - HS đọc lại : - HS nhẩm, đánh vần : Các tiếng khó để viết - HS nhắc lại độ cao chữ: t, g, l - HS nhắc lại khoảng cách cáh trình bày thơ - HS tËp chÐp bµi vµo vë lun viÕt - GV hớng dẫn t ngồi, cách cầm bút, cách đặt vở, - HS viết xong đọc khảo lại cách đổi chéo cho - Chấm chữa - GV nhận xét sữa sai Củng cố - dặn dò: - Tuyên dơng HS viết đúng, viÕt ®Đp - NhËn xÐt tiÕt häc Thứ Ba, ngày 09 tháng năm 2014 TiÕt 1: LuyÖn TiÕng ViÖt Luyện tập tiết (Vở TH) I- Mơc tiªu: - Giúp HS luyện đọc lại Ngày hôm qua đâu råi?, Tù thuËt - HS hoµn thµnh BT ë vë BTTH II- Hoạt động dạy học: Hot ng nhúm Luyện đọc Ngày hôm qua đâu rồi?, Tự thuật Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc GV gäi HS ®äc theo hình thức: cá nhân, tổ, lớp GV nhận xét Lun tËp thùc hµnh Bµi 1: Hoạt động cá nhõn a, Điền l n b, Điền an ang Bài 2: Hot ng cỏ nhõn Điền k c HS lµm vµo vë Bµi 3: Hoạt động cặp ụi Viết từ ngữ vào ô thích hợp HS đọc từ ngữ Hot ng ng dng - Tìm vật nhà nơi em có chứa vần an ang GV nhËn xÐt tiÕt häc Thứ Năm, ngày 11 tháng năm 2014 Tiết Đạo đức Học tập sinh hoạt giờ(Tiết 1) I Mục tiêu: - Nêu đợc số biểu việc học tập, sinh hoạt - Nêu đợc lợi ích việc học tập, sinh hoạt ®óng giê - BiÕt cïng cha mĐ lËp thêi gian biểu ngày thân - Thực theo thời gian biểu II Đồ dùng dạy học - Tranh phóng to, bảng phụ kẻ sẵn thời gian biểu III Hoạt động dạy học chủ yếu 1.Giới thiệu 2.Dạy Hoạt động 1: Hot ng nhúm + TH1 : Cả lớp say sa nghe cô giáo giảng có hai bạn Nam Tuấn lại nói chuyện riêng + TH2 : Đang nghỉ tra nhà nhng Thái em đùa nghịch với - Giáo viên gọi nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - Giáo viên kết luận: Làm việc, học tập sinh hoạt phải giờ, không ảnh hởng nhiều đến ngời xung quanh thân Hoạt động : Hot ng nhúm Xử lí tình - GV y/c HS thảo luận nêu cách xử lí + TH1 : Đà đến học mµ Tn vÉn ngåi xem ti vi MĐ giơc Tn học + TH2 : Đà đến ăn cơm tra nhng không thấy Hùng đâu Hà chạy tìm Hùng bắt gặp em quán chơi điện tử Hà bảo em ăn cơm + TH3 : Cả lớp ngồi làm tập riêng Nam ngåi gÊp m¸y bay Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc + TH4 : Vào cơm tối, nhà đà bắt đầu ăn cơm mà Tùng mải mê đá bóng -Từng nhóm thảo luận tìm cách xử lí - Cả lớp nhận xét cách xử lí nhóm b¹n - GV kÕt luËn Hoạt động ứng dụng: - DỈn HS thực hành tốt kỹ học TiÕt 2: Lun To¸n Luyện tập tiết (Vở TH) I- Mơc tiªu: Gióp HS cđng cè thªm: - Các số đến 100 - Giải toán có lời văn có phép cộng II- Hoạt động dạy học: 1- Ôn định tổ chức 2- Hớng dẫn luyện tập + GV tổ chức cho HS làm BT BTTH Hoạt động cá nhân Bµi 1: GV híng dÉn HS hiểu yêu cầu GV hớng dẫn HS cách đặt tính, ghi kết HS làm Bài 2: Tính nhẩm HS cộng số tròn chục Làm vào thực hành Bài 3: Điền số GV hớng dẫn HS hiểu yêu cầu HS làm Bài 4: Hot ng nhúm Em hi bn: Bài toán cho biết gì, hỏi gì? HS giải toán Bài 5: Hoạt động cặp đơi Nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ thÝch hỵp Hoạt động ứng dụng: - Thực với giúp đỡ người lớn Bố bạn Hà My 36 tuổi, bà bạn Hà My 60 tuổi bạn Hày My tuổi Hỏi nhiều tuổi nhất? Ai tuổi nhất? TiÕt 3: Lun đọc Có cơng mài sắt có ngày nên kim I Mơc tiªu: Gióp học sinh - Đọc rõ ràng toàn - Biết nghỉ sau dấu chấm,dấu phẩy côm tõ Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc - HiĨu lêi khuyªn từ câu chuyện:làm phải kiên trì nhẫn nại thành công (trả lời đợc câu hỏi SGK) - HS khá-giỏi hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim II Hoạt ®éng d¹y häc Lun ®äc: Hoạt động nhóm +Lun đọc câu -Hs tiếp nối đọc câu ®o¹n +Lun ®äc tõng ®o¹n Hoạt động lớp - HS đọc thi nối tiếp đoạn, - Đọc đồng lớp Hot ng cỏ nhõn - Học sinh đọc hai đoạn trả lời câu hỏi: + Lúc đầu cậu bé học hành nào?(Mỗi cầm sách, cậu đọc đợc vài dòng chán cho xong chuyện) + Cậu bé thấy cụ già làm gì? Giáo viên gọi học sinh đại diện nhóm trả lời câu hỏi Cả líp nhËn xÐt Hoạt động ứng dụng - Hỏi người thân địa nơi em Thứ Sáu, ngày 12 tháng năm 2014 TiÕt 4: Sinh ho¹t lớp Sơ kết tuần I Mục tiêu : - ổn định lớp học - Kiểm tra đồ dùng học tập HS đầu năm II Các hoạt động chính: n định lớp học - GV phân chia vị trÝ ngåi cho HS - Bầu Hội đồng tự quản lớp, tiểu ban - Nªu y/c nhiƯm vơ, tr¸ch nhiƯm cđa HS líp 2 KiĨm tra ®å dïng häc tËp cña tõng HS: GV xem HS thiếu để kịp thời thông báo cho HS bổ sung Sơ kết tuần Ưu điểm: Một số bạn viết đẹp , hay xây dựng bài, làm tốt GV tuyên dơng trớc lớp Tồn tại: Một số bạn VS bẩn,ngồi học cha nghiêm túc, cha chăm học bài, chữ viết chưa đẹp, … GVphª bình lớp, nhắc nhở cố gắng Kế hoạch tuần tới: - Thực tốt nội quy trờng, lớp đề - Đi học ,về nhà học làm đầy đủ - Vệ sinh cá nhân lớp học - Duy trì tốt nề nếp - Một số bạn thiếu đồ dùng bổ sung thêm Nm hc: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc TUẦN Thứ Hai, ngày 15 tháng năm 2014 Buổi chiều Tiết Luyện Tiếng Việt Lun tõ ng÷ vỊ häc tËp I Mơc tiªu - Lun mét số từ ngữ học tập Đặt câu với từ vừa tìm đợc - Biết xếp lại trật tự từ câu để tạo câu II Các hoạt động dạy học HĐ1 : GV híng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë Thùc hµnh Tiếng Việt Toán Bài 1: Hot ng cp ụi Tìm từ có tiếng học tiếng tập - GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi - Ghi từ giấy nháp - Đại diện nhóm báo cáo kết Bổ sung Bài 2: Hot ng cỏ nhõn Đặt câu với từ tìm đợc tËp GV híng dÉn, HS lµm ë vë Thùc hành Tiếng Việt Toán trang 12 -HS đọc câu đặt Nhận xét bổ sung Bài 3: Hot ng cỏ nhõn HS đọc yêu cầu : Sắp xếp lại từ câu dới để tạo thành câu a Bà nội ngời chiều em b, Thu bạn gái thông minh em c, Ông bà yêu cháu HĐ2: Hoạt động ứng dụng - Dặn HS nhà đặt câu thêm Tiết Luyện Tốn Lun tập I Mơc tiªu: Gióp häc sinh cđng cè vỊ: - BiÕt số hạng, tổng - Biết thực phép cộng số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán có lời văn phép cộng II Hoạt động thực hành: Giới thiƯu bµi: Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bài1: Hot ng cỏ nhõn Viết số từ số hạng, tổng thích hợp vào chỗ chấm: a)Trong phép tính 20 + = 29 Các số 20 gọi , 29 gọi b)20 + đọc hai muơi cộng với. tổng cđa……… vµ….” Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc c)PhÐp tÝnh t×m tỉng gọi phép cộng Bài2: Hot ng cỏ nhõn Đặt tính tính: 35 + 24 53 + 42 53 + 40 + 51 Bµi3: Hoạt động cá nhân Líp 2A cã 31 häc sinh Líp 2B cã 34 häc sinh Hái hai líp cã tÊt học sinh? III Hoạt động ứng dụng: Dặn dò nhà làm tập sau: 1.Mẹ 30 tuổi , bố 35 tuổi Hỏi bố mẹ tuổi ? Mẹ mua 25 kg gạo tẻ 31 kg gạo nếp Hỏi mẹ mua kg gạo nếp gạo tẻ ? Tính : 21 + 34 = 62 + 15 = 12 + 55 = TiÕt Luyn vit Thần ồng Lơng Thế Vinh I Mục tiêu - Giup HS : Luyện viết xác Thần đồng Lơng Thế Vinh - Bớc đầu biết viết hoa tên riêng có chữ đầu câu - Trình bày viết đẹp , viết cỡ chữ II Các hoạt động dạy học HĐ1 : Hot ng c lp - Híng dÉn HS lun viÕt - GV ®äc mÉu viết HS theo dõi , đọc lại 1-2 lợt - Hớng dẫn trình bày viết HS theo dâi - Híng dÉn viÕt tõ khã : th«ng minh, bởi, vấp ngÃ, tung tóe, dâng, trạng nguyên, trạng lờng, Lơng Thế Vinh HĐ2: Luyện viết : + GV hớng dẫn t ngồi viết cách cầm bót HS theo dâi thùc hµnh theo + GV đọc câu HS nghe viết vào + GV đọc lại viết HS đổi chéo để kiểm tra lỗi HĐ3: Hoạt động ứng dụng - GV nhắc HS nhà luyện viết lại vào nháp Thứ Ba, ngày 16 tháng năm 2014 Buổi chiều TiÕt 3: Luyện Tiếng Việt LuyÖn: Từ câu I Mục tiêu: Giúp học sinh ôn luyện về: -Khaựi nieọm tửứ vaứ caõu thông qua bµi tËp thùc hµnh -Biết tìm từ có liên quan ủeỏn hoaùt ủoọng hoùc taọp ; viết đợc câu nói nội dung tranh Nm hc: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc II Hoạt động thực hành: Giíi thiƯu bµi: Hớng dẫn học sinh ôn luyện: a, Hoạt động 1: Hoạt động lớp Thi t×m tõ chØ sù vật -Giáo viên tổ chức cho nhóm lên thi tìm từ: Chỉ ngi, đồ vật, vật, cối b) Hoạt động 2: Làm vic theo nhúm Sắp xếp từ cho dới vào ô thích hợp bảng: bút, sách, học, chăm chỉ, đọc, ngoan, vở, thớc, viết, cặp, vẽ, bảng, phấn, chịu khó, mực, tô, siêng năng, phát biểu, hỏi, hát, cần cù Từ đồ dùng học tập Từ hoạt động cña häc sinh Tõ chØ tÝnh nÕt cña häc sinh c) Hoạt động 3: Hot ng cỏ nhõn Đặt câu theo mẫu: M: -Chiếc bút viết chữ đẹp -Sáng em dậy sớm để học - Mời lần lợt em đứng dậy đặt câu Cả líp theo dâi, nhËn xÐt, bỉ sung cho b¹n III.Ho¹t động ứng dụng: Dặn dò nhà Th Tư, ngày 17 tháng năm 2014 TiÕt Kĩ sống Câu hỏi thông minh (Tiết 2) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Thấy rõ tầm quan trọng câu hỏi có kĩ đặt câu hỏi hiệu II.Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: HS hoạt động nhóm Đọc câu chuyện “ Câu hỏi hay nhất” theo nhóm Thảo luận trả lời hai câu hỏi sách HS nêu nội dung học * Hoạt động 2: HS làm tập sách trang theo cặp - HS nêu rõ yêu cầu tập - GV tổ chức cho hs làm việc theo cặp -GV nhận xét, bổ sung Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Buổi chiều TiÕt Trường Tiểu học Thịnh Lộc Thứ Năm, ngày 18 tháng nm 2014 Đạo đức Học tập , sinh hoạt giê ( tiÕt ) I Mơc tiªu: - Häc sinh hiểu đợc biểu cụ thể lợi ích việc học tập, sinh hoạt - Häc sinh cïng cha mĐ lËp thêi gian biĨu hỵp lí cho thân thực thời gian biểu - Học sinh có thái độ đồng tình với bạn bết học tập, sinh hoạt II Đồ dùng dạy học - Tranh vẽ tập 3, III Các hoạt động dạy học Hoạt động1: Hot ng c lp - GV phát HS thẻ màu quy định màu đỏ tán thành, màu xanh không tán thành, trắng - GV lần lợt đọc ý kiến tập HS giơ thẻ màu thể ý kiến Một sè HS gi¶i thÝch lý - GV kÕt luËn: Học tập sinh hoạt có lợi cho sức khoẻ việc học thân em Hoạt động 2: Hoạt động nhóm Giao viƯc cho tõng nhãm +N1,2: Lợi ích việc học tập ? +N3,4: Lợi ích việc sinh hoạt ? +N5 :Những việc cần làm để học tập giờ? +N6: Những việc cần làm để sinh hoạt ? - Đại diện nhóm trình bày.Cả lớp bổ sung ý kiến GV kết luận:học tập, sinh hoạt có lợi cho thân cho ngời Vì cần thực sinh hoạt học tập Hoạt động Hot ng ng dụng - Dặn HS nhà xây dựng thời gian biểu với giúp đỡ người lớn TiÕt Tự chọn Hướng dẫn HS giải trí thư viện thân thiện TiÕt Tự chọn LuyÖn đọc phần thưởng I Mục tiêu: Giúp học sinh - Đọc rõ ràng toàn - Biết nghỉ sau dấu chấm,dấu phẩy cụm từ - HS khá-giỏi hiểu ý nghÜa c©u chuyện: Đề cao lịng tốt, khuyến khích hc sinh lm vic tt II Hoạt động dạy học Luyện đọc: Hot ng nhúm +Luyện đọc câu Nm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu hc Thnh Lc -Hs tiếp nối đọc câu đoạn +Luyện đọc đoạn Hot ng c lớp - HS đọc thi nối tiếp đoạn, bi - Đọc đồng lớp Hot ng cỏ nhõn - Học sinh đọc hai đoạn trả lời câu hỏi: - Theo em bạn Na có xứng đáng đợc nhận phần thởng không ?Vì - Khi Na đợc nhận phần thởng vui mõng ? Vui mõng nh thÕ nµo? Hoạt động ứng dụng - Về nhà thực làm việc tốt cho người thân em Thứ Sáu, ngày 19 tháng năm 2014 TiÕt Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần I Mơc tiªu: Gióp häc sinh nhËn biÕt đợc: - Ưu khuyết điểm thân nh lớp suốt tuần học - Kế hoạch tuần tới II Nội dung tiết sinh hoạt: Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động lớp, cá nhân: - Nề nếp: + Thực hiên nghiêm túc nề nếp lớp học từ buổi học - Học tập: + Nhìn chung học đầy đủ + ý thức học tập tốt + Bước đầu biết học theo mơ hình - VƯ sinh lớp học nh khu vực ợc phân công tơng đối - Tồn tại: + Chữ viết số bạn cha p, viết chậm + Đọc nhỏ, núi nh, đọc cha trôi chảy + Mt s bạn chưa chăm học + Học nhóm chưa hiệu qu, cũn núi chuyn nhiu Tuyên duơng số em chăm ngoan: i Võn, Bo Nguyờn, Yn Nhi, Quc c Phổ biến kế hoạch tuần tới: - Thực nội dung chương trình tuần - Khắc phc nhng hn ch trờn - Đi học đầy đủ, ®óng giê, học bài, làm đầy đủ Phát huy vai trò tự quản Hội đồng tự quản - Đồng phục theo quy định nhà trờng 10 Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn - Tæ chức cho HS thảo luận nhóm để nêu Trng Tiu hc Thnh Lc - Thảo luận nhóm điều nguy hiểm xảy -Trình bày kết thảo luận tranh T1: Ngà từ xuống Tranh 1: Trèo cao để hái ( bắt tổ chim) - T2: Bị điện giật (ngà từ cột ®iƯn Tranh 2: TrÌo lªn cét ®iƯn ®Ĩ lÊy diỊu bị xuống) mắc dây điện Tranh 3: Vừa tắm vừa đùa nghịch hồ -T3: Bị chết đuối nớc lớn Tranh 4: Ngồi xe khách thò đầu, - T4:Gây tai nạn giao thông cho thân thò tay ngời đờng - Gọi học sinh nhận xét - GV kết luận tranh Hoạt động 2: Xử lí tình - Gv nêu yêu cầu: Nếu em chứng kiến việc làm bạn tình - Thảo luận nhóm đôi em khuyên bạn nh - Nêu ý kiến nào? TH1: Không nên trèo cao hái - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi Th2: Không đợc trèo lên cột điện có - Gọi đại diện nhóm nêu ý kiến thể bị điện giật ngà TH3: Không nên tắm ao không cã - HS nhËn xÐt ngưêi lín ®i cïng - Giáo viên đa giải pháp cho TH4: Khi ngồi xe khách cần ngồi tranh yên không đợc nô nghịch Hot ng ng dng: - Thực theo lời khuyên hoạt động Th Nm, ngy 23 tháng năm 2015 Buổi sáng: Tiết 1: 230 Thể dục Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc ( GV chuyên trách dạy) Tiết 2: Tiếng Việt Sinh từ mẹ (T3) TiÕt 3: TiÕng ViÖt Nghề quý(T1) TiÕt 4: Tốn Em ơn tập số phạm vi 1000 (T1) Buổi chiều: Tiết 1: Đạo đức Giúp đỡ người khuyết tật (Tiết 1) I Mục tiêu: - Biết : Mọi người cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với người khuyết tật - Nêu số hành động, làm việc phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật Có thái độ cảm thơng, không phân biệt đối xử tham gia giúp đỡ bạn khuyết tật lớp, trường cộng đồng phù hợp với khả * KNS: Biết thể cảm thông với người khuyết tật II Hoạt động dạy học : HĐ1: Hoạt động chung lớp Học sinh quan sát tranhthảo luận nội dung câu hỏi tập - Thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến Kết luận: Chúng ta cần phải giúp đỡ bạn khuyết tật, để bạn thực quền học tập HĐ2: Thảo luận cặp đôi - Nêu việc làm để giúp đỡ người khuyết tật? - Các nhóm nối tiép nêu Giáo viên ghi bảng lớp bổ sung nhận xét Kết luận: Tùy theo khả điều kiện thực tế, em giúp đỡ người khuyết tật nhữg cách làm khác đẩy xe lăn cho người bị liệt, quyên góp giúp nạn nhân bị chất độc da cam, dẫn người mù qua đường, vui chơi bạn bị câm điếc HĐ3: Bày tỏ ý kiến - Giáo viên nêu ý kiến Học sinh bày tỏ thái độ đồng tình khơng đồng tình.( Bài tập VBT) - Cả lớp thảo luận - Kết luận: Các ý kiến a, c, dlà đúng; ý kiến b chưa hồn tồn đúngvì người khuyết tật cần gúp đỡ - Hướng dẫn thực hành: Sưu tầm tài liệu ( hát, thơ, câu chuyện, gương, tranh ảnh ) chủ đề giúp đỡ người khuyết tật Năm học: 2014 - 2015 231 Nguyễn Văn Tuấn Hoạt động ứng dụng: - Nêu việc làm để giúp đỡ người khuyết tật? TiÕt 2: Trường Tiểu học Thịnh Lộc LuyÖn TiÕng ViÖt: LuyÖn tËp thực hành I.Mục tiêu - Điền l ,n,v,d, it hay ich vào chỗ chấm ; điền dấu hỏi, dấu ngà chữ in đậm - Cng c v t trỏi ngha - Điền dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn II Nội dung: Hớng dẫn thực hành BT1 a Điền vào chỗ trống l hoc n - HS đọc yêu cầu - HS tự làm, GV giúp đỡ HS lỳng tỳng - Gọi HS đọc kết quả, GV nhận xét b Điền v hoc d - GV nêu y/c BT tổ chức cho HS làm theo cặp - Gọi HS đọc đà hoàn thành - GV đánh giá c) in it hay ich - GV nêu y/c BT tổ chức cho HS làm theo cặp - Gọi HS đọc đà hoàn thành - GV ®¸nh gi¸ BT2: Nối A với B để tạo thành cặp từ trái nghĩa - Gäi HS ®äc y/c vµ néi dung BT - GV tỉ chøc cho cp làm miệng, HS nhận xét, chữa - GV chốt lại BT3: Điền dấu chấm dấu phẩy - 1HS đọc đoạn văn - HS KG nêu cách điền dấu chấm dấu phẩy - HS làm theo cặp - Các cặp nêu kết quả, gv đánh giá - HS hoàn thành sách Hot ng ng dng: - Dặn HS nhà xem lại tập TiÕt 3: Lun viÕt Chuyện bầu I Mơc tiªu: - ViÕt ®óng, trình bày đẹp Chuyện bầu 232 Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn - RÌn kĩ viết chữ đẹp, ý thc cn thn II Néi dung: Trường Tiểu học Thịnh Lộc Hướng dÉn viết: - Gv đọc viết, gọi hs đọc viÕt - Hỏi HS nội dung viết - Hs nhận xét chữ cần viết hoa cách trình bày viết - Hs viết nháp chữ hoa - Gv chốt lại cách trình bµy vµ viÕt - GV chó ý hs viÕt u ViÕt bµi: - Hs viÕt bµi , gv theo dõi giúp đỡ thêm - Gv kiểm tra, nhận xét, đánh giá viết HS Hoạt động ứng dụng: - Dặn HS nhà viết lại đoạn văn vào nháp cho đẹp Thứ Sáu, ngày 24 tháng năm 2015 Buổi sáng Tiết 1: Tiếng Việt Nghề quý (T2) Tiết 2: Tiếng Việt Nghề q (T3) Tiết 3: Tốn Em ơn tập số phạm vi 1000 (T2) TiÕt 4: Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần 32 I Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được: - Ưu khuyết điểm thân lớp suốt tuần học - Kế hoạch hoạt động tuần tới - Tuần 33 II Nội dung tiết sinh hoạt: Nhận xét đánh giá Hội đồng tự quản lớp Giáo viên nhận xét, đánh giá hoạt động lớp, cá nhân: * NỊ nÕp : Sinh ho¹t 15 phút đầu giờ: có ý thức - Trang phục tơng đối tốt, song có số bạn thực cha tốt -Trực nhật vệ sinh Cá nhân có số bạn ăn mặc cha gọn gàng * Học tập: - Có ý thức xây dựng nh: + Tuyên dơng bạn trớc lớp * Tån t¹i: Mét sè HS cha häc thuéc đơn vị đo dộ dài, cách cộng, trừ có nhớ học, bảng nhân chia quên Năm học: 2014 - 2015 233 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc + Số học sinh trình bày chữ viết cha ®Ñp + Một số bạn chưa chăm học, chưa chịu khó luyện chữ, học cịn đối phó + Chữ viết số bạn chưa đẹp, viết chậm, chưa mạnh dạn, tự tin giao tiếp … + Đọc nhỏ, đọc chưa trơi chảy, khả kể chuyện cịn chưa tốt + Một số nhóm cịn nói chuyện riêng, HĐ nhóm chưa tốt … Tuyên dương số em chăm, ngoan Phổ biến kế hoạch tuần tới: - Đi học đầy đủ, - Đồng phục theo quy định nhà trường - Tích cực hợp tác nhóm, mạnh dạn tự tin - Tng cng rốn ch vit - Ôn tập tốt cho kì thi định kì cui kỡ II - Phát huy tốt phong trào thi đua xây dựng lớp làm nhà - Làm tốt công tác sinh hoạt tập thể, trực nhật, vệ sinh cá nhân s¹ch sÏ - Tham gia thi Dân ca ví dặm - Tập văn nghệ kỉ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 - Tham gia an tồn giao thơng an toàn, … Hoạt động ứng dụng: - Nhắc HS nhà chăm ôn tập, chăm học, phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu; ghi nhớ kế hoạch tuần tới; vui chơi lành mạnh, an toàn trường nhà Buổi chiều: 234 GV chuyên trách soạn giảng Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học Thịnh Lộc TUẦN 33 Thứ Bảy, ngày 25 tháng năm 2015 Buổi sáng TiÕt Chào cờ Chào cờ đầu tuần TiÕt TiÕng ViÖt Tuổi nhỏ, chí lớn (T1) TiÕt TiÕng ViƯt Tuổi nhỏ, chí lớn (T2) TiÕt Tốn Em ơn tập phép cộng phép trừ (T1) Buổi chiều: Tiết 1: Tự nhiên xã hội Bầu trời ban ngày ban đêm (T2) Bi chiỊu TiÕt 2: Lun TiÕng ViƯt Luyện tập thực hành I Mục tiêu - Rèn kĩ đọc, đọc trôi chảy toàn Con búp bê vải - Trả lời câu hỏi theo gợi ý sách - Ôn mẫu câu Ai gì? II.Néi dung: 1, Lun ®äc: - Gäi HS ®äc đọc toàn - Gv gợi ý cách đọc: Giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm - GV giúp hs đọc từ khó: hoa mắt, hiền hậu, - HS luyện đọc theo cặp - GV gọi đại diện tổ lên thi đọc - GV nhận xét, cho điểm 2, Tìm hiểu bài: - HS nêu câu trả lời - GV nhận xét, chốt lại Nm hc: 2014 - 2015 235 Nguyễn Văn Tuấn - 1HS ®äc lại toàn Hot ng ng dng: - Dn HS nhà đọc lại TiÕt 3: Trường Tiểu hc Thnh Lc Luyện Toán Luyện tập thực hành I Mục tiêu : Củng cố - Luyện kĩ thực phép tính cộng số có chữ số phạm vi 1000 (không nhớ) - Ôn tập tính chu vi hình tam giác giải toán có lời văn II Các hoạt động dạy häc Híng dÉn HS lµm bµi tËp Bµi 1: Sè? a 634,635,636, , , , , , ,642, , b 600,601, , ,604, , , , ,609, c 400+70+8= 800+90= 300+9= Bài 2: Đặt tính tÝnh: a, 325 + 453 734 + 145 752 + 217 b, 87 + 46 59 +32 71 +19 - HS tự làm nối tiếp nêu kết - Nhận xét, chữa Bài 3: Tìm x X – 52 =37 46 + x = 98 Bµi 4: TÝnh x + 25 = x6 : = 40 : = Bài : Vải hoa dài 465m, vải xanh dài 534m Hỏi có tất mét vải ? - HS tự làm vào vở, gọi HS lên bảng làm Chẳng hạn: Hoạt động ứng dụng: - Dặn HS nhà xem lại tập Tiết 4: Tiết 2: Hoạt động tập thể Hoạt động chung trường Luyện Tiếng Việt Luyện thc hnh I Mục tiêu - Rèn kĩ đọc, đọc trôi chảy toàn Ngn ốn vnh cu - Trả lời câu hỏi theo gợi ý s¸ch 236 Năm học: 2014 - 2015 Nguyễn Văn Tun - Ôn mẫu câu làm gì? II.Nội dung: Trường Tiểu học Thịnh Lộc 1, Lun ®äc: - Gäi HS đọc đọc toàn - Gv gợi ý cách đọc: Giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm - GV giúp hs đọc từ khó: ri vic, vnh cu, khao khỏt - HS luyện đọc theo cặp - GV gọi đại diện nhúm lên thi đọc - GV nhận xét, ỏnh giỏ 2, Tìm hiểu bài: - Gv nêu câu hỏi theo SGK - HS nêu câu trả lời - GV nhận xét, chốt lại Hoạt động ứng dụng: - Dặn HS nhà đọc lại TiÕt Lun To¸n Lun tËp thùc hành Tit 1, tun 32 I Mục tiêu : Cđng cè - Ơn tập cách viết, đọc số có ba chữ số, so sánh xếp s cú ba ch s - Biết giải toán nhiều có kèm theo đơn vị đồng II Các hoạt động dạy học Hớng dẫn HS lµm bµi tËp đổi kiểm tra kết Bµi 1: Viết tiếp vào trống cho thích hợp - HS nêu yêu cầu tập - HS thực hành làm cá nhân vào - GV bao quát, giúp đỡ HS yếu Bµi 2: >,

Ngày đăng: 07/09/2015, 11:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Sơ kết tuần 5

 • Sơ kết tuần 6

 • Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014

  • Sơ kết tuần 7

 • Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014

  • TiÕt 4 §¹o ®øc

  • TiÕt 4 §¹o ®øc

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 1 Thể dục

  • TiÕt 4 §¹o ®øc

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 §¹o ®øc

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

 • H§4: Tù liªn hÖ

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 4 Tin học

  • TiÕt 5 Kĩ năng sống

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

 • Thực hành kĩ năng giữa học kì II

  • TiÕt 4: Tin học

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 1: Thể dục

  • Tiết 1: Đạo đức

  • TiÕt 4: Tin học

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • TiÕt 1: Thể dục

  • Tiết 1: Đạo đức

  • GV chuyên trách

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • GV chuyên trách

  • Tiết 1: Đạo đức

  • GV chuyên trách

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • GV chuyên trách

  • Tiết 1: Đạo đức

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • Tiết 1: Đạo đức

  • TiÕt 5: Kĩ năng sống

  • Tiết 1: Đạo đức

  • Thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2015

   • GV chuyên trách

   • GV chuyên trách

   • Tiết 1: Đạo đức

   • Tiết 1: Đạo đức

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan