Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 5

89 1.5K 14
Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học ThiÖu Quang Toán Tiết28: 47 + 25 I mục tiêu Giúp học sinh: - Biết đặt tính thực phép cộng có nhớ dạng 47+25 -áp dụng để giải tập có liên quan II Đồ dùng dạy - häc: - Que tÝnh: - Néi dung bµi tËp viết sẵn bảng (hoặc bảng phụ) III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy A.bài cũ- Gọi HS lên bảng thực yêu cầu sau + HS1: Tính nhẩm 47+5+2; 67+7+3; 37+6+6 + HS2: Đặt tính tính: 37+9; 57+5; 67+7; 47+6 - Nhận xét cho điểm HS B * Hoạt động1: Giới thiệu cộng 47+25 Bớc 1: Giới thiệu - Nêu toán: Có 47 que tính, thêm 25 que tính Hỏi có tất que tÝnh? ? Muèn biÕt cã bao nhiªu que tÝnh ta làm nh nào? Bớc 2: Đi tìm kết -Y/C HS sử dụng que tính để tìm kết ?47 que tính, thêm 25 que tính que tính? - Yêu cầu HS nêu cách làm Bớc 3: Đặt tính thực phép tính -Y/C HS lên bảng đặt tính thực phép tính Các HS khác làm vào Hoạt động học - HS lên bảng làm - Nghe phân tích ®Ị to¸n - Thùc hiƯn phÐp céng 47+25 - Thao tác que tính - 47 que tính thêm 25 que tính 72 que tính - Nêu cách đếm - Đặt tính thực hiện: 47 + 25 72 ? Con đặt tính nh nào? - Viết 47 råi viÕt 25 díi 47 cho th¼ng cét với 7, thẳng hàng với Viết dấu + kẻ vạch ngang ? Thực tính từ đâu sang đâu? HÃy - Thực tính từ phải sang trái nhẩm to kết bớc tính - HS nêu cách tính - Y/C HS khác nhắc lại cách đặt tính - HS nêu thực phép tính * Hoạt động2: Thực hành - HS làm vào Bài 1: - Yêu cầu HS tự làm -Y/C HS thông báo kết làm - HS nối tiếp báo cáo kết - Yêu cầu HS nêu cách đặt tính thùc - Tr¶ lêi: hiƯn phÐp tÝnh 17+24; 77+3; 67+29 - Nhận xét cho điểm - Đúng ghi Đ; sai ghi S Bài 2: - Gọi HS đọc Y/C ? Một phép tính làm phép tính nh - Là phép tính đặt tính (thẳng cột), nào? kết tính phải - Y/C HS làm vào vở, HS lên bảng - HS làm - Gọi HS nhận xét bạn - Bài bạn làm đúng/ sai kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu häc ThiÖu Quang -?Tại lại điền sai vào phép tính b? - HS trả lời ?Tại ý c, e lại ghi S(sai)? Sai - Vì phép tính sai kết chỗ nào? không nhớ chục từ hàng đơn vị sang hàng chục - Y/C HS sửa lại phép tính ghi sai - Sửa lại vào giấy nháp - HS làm Bài 3: - Y/C HS đọc đề bài, tự làm ? Tại lại lấy 24 + 18? - Vì đội có 27 nữ, 18 nam Muốn tính số ngời đội phải gộp số nam nữ lại nên ta thùc hiÖn phÐp céng 27+18 = 45 - NhËn xét cho điểm Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Điền chữ số thích hợp vào ô trống ? Điền số vào ô trống? Tại sao? - Điền + = 12, viết nhớ 1.3 thêm Vậy 37 cộng 42 - Yêu cầu HS làm ý b - Làm (điền vào ô trống) C Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính thực phép tính 47+25 - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS nhà luyện tập thêm phép cộng dạng 47 + 25 kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học ThiÖu Quang Toán Tiết29: Luyện tập I mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về: - Đặt tính thực phép tính cộng có nhớ dạng: 7+5; 47+5; 47+25 - Giải toán có lời văn phép tính cộng - So sánh số II Đồ dùng dạy - học: - Nội dung tập 4,5 viết giấy bảng phụ - Đồ dùng phục vụ trò chơi III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học - HS làm A Bµi cị: - Gäi HS lµm BT SGK - GV nhận xét, cho điểm B Bài mới: - Giới thiƯu bµi: * Thùc hµnh: - HS tù lµm bµi- đổi chéo để KT Bài 1: - Yêu cầu HS tù lµm bµi Bµi 2: - Gäi HS lên bảng làm - HS làm - Gọi HS nhận xét bảng - Nhận xét bạn ?Yêu cầu nêu cách đặt tính thực - HS lần lợt nêu phép tính 37+15; 67+9 - Nhận xét cho điểm HS Bài 3: - Y/C HS dựa vào tóm tắt để đặt - Thóng cam cã 28 qu¶, thóng qt cã 37 Hỏi hai thúng có đề tríc gi¶i qu¶? (3 HS) - Y/C HS tù làm HS lên bảng làm - HS làm - Điền dấu >, 3 - Yêu cầu HS giải thích không cần - HS 1: Vì thay đổi vị trí số làm phép tính biết 7+6=6+7; 8+8>7+8 hạng tổng tổng không đổi nên 7+6=6+7 - HS2: Vì 8=8; 8>7 nên 8+8>8+7 - Yêu cầu HS nhẩm to kết 6+9-5 - céng b»ng 15, 15 trõ b»ng (hc 8+6-10) 10, 10 bé 11 c Củng cố, dặn dò - Dặn HS nhà học thuộc bảng c«ng thøc céng víi mét sè - NhËn xÐt tiết học kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trêng tiĨu häc ThiƯu Quang To¸n 26 + TiÕt 35: I mục tiêu- Giúp học sinh: - Biết đặt tính thực phép tính cộng có nhớ dạng 26+5 - áp dụng kiến thức phép cộng để giải toán có liên quan - Củng cố giải toán nhiều - Đo độ dài đoạn thẳng cho trớc II Đồ dùng dạy - häc: - Que tÝnh: - Néi dung bµi tËp 2,4 viết sẵn III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy A.bài cũ - Gọi HS lên bảng thực Y/C sau: + HS 1: Đọc thuộc lòng công thức cộng với mét sè + HS 2: TÝnh nhÈm: 6+5+3; 6+9+2; - Nhận xét cho điểm HS b.bài - Giới thiệu * Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 26+5 Bớc 1: Giới thiệu - Nêu toán: Có 26 que tính, thêm que tính Hỏi có tất que tính? ? Để biết có tất que tính ta làm nh nào? Bài 2: Đi tìm kết - Y/C HS sử dụng que tính để tìm kết Bớc 3: Đặt tính thực phép tính - Gọi1HS lên bảng HS khác làm vào nháp ? Nêu cách đặt tính thực phép tính * Hoạt động2: thực hµnh Bµi 1: - Y/C HS tù lµm bµi, HS lên bảng - Gọi HS nhận xét bạn bảng - Yêu cầu HS nêu cách đặt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp tÝnh 16 + 4; 56 + 8; 18+9 - Nhận xét cho điểm HS Bµi 2: - Híng dÉn: Trong bµi nµy chóng ta phải thực liên tiếp phép cộng - Gọi HS đọc chữa - Y/C HS khác nhận xét - Yêu cầu lớp đọc đồng làm Bài 3: - Gọi HS đọc đề ? Bài toán thuộc dạng toán nào? - Y/C HS tự tóm tắt (bằng lời sơ đồ) giải - Nhận xét cho điểm HS Bài 4: - Vẽ hình lên bảng - Yêu cầu HS sử dụng thớc để đo Hoạt động học - HS lên bảng làm - Nghe phân tích đề toán - Ta thực phép cộng 26+5 - Thao tác que tính - Đặt tính: - HS nêu HS khác nhắc lại - Làm cá nhân - Nhận xét - HS lần lợt trả lời - Làm vào Vở tập - HS đọc - Nhận xét bạn - HS lớp đọc (Giống nh trên) - Đọc đề - Bài toán nhiều - Ghi tóm tắt trình bày giải - HS đo vào báo cáo kết quả: Đoạn thẳng AB dài 6cm; BC dài 5cm; AC dài ? Khi đà đo đợc độ dài AB BC, không - Không cần đo Vì độ dài AC cần thực phép đo có biết AC dài bao độ dài AB cộng độ dài BC nhiêu không? 6cm + 5cm = 11cm Làm để biết? - Nhận xét cho điểm học sinh c Củng cố, dặn dò kế hoạch dạy GV:Trần thÞ Hêng Trêng tiĨu häc ThiƯu Quang -1 Ngày thứ t tháng Ngày cuối tháng Ngày 9/12 Cách ngày 9/12 ngày Ngày 15 tháng 12 Ngày thứ sáu tuần thứ ba tháng Ngày thứ ba ngày thứ năm tuần thứ t tháng Đáp án: Thứ hai Thứ ba Thứ t Thứ năm Thứ sáu Thø b¶y Chđ nhËt 10 11 12 13 14 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Toán thực hành xem lịch Tiết 79: I Mục tiêu: *Giúp HS: - Củng cố kỹ xem lịch tháng - Củng cố biểu tợng thời điểm, khoảng thời gian II Đồ dùng dạy - học Tờ lịch tháng 1, tháng nh VBT III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học A Bài cũ:? Tháng 12 có - 31 ngày ngày? B.Bài mới:*Giới thiệu * Thực hành xem lịch Trò chơi : Điền ngày thiếu - GV chuẩn bị tờ lịch tháng nh VBT - Chia lớp thành đội thi đua với - Yêu cầu đội dùng bút màu ghi tiếp ngày thiếu tờ lịch - Sau phút đội mang lịch đội lên trình bày - Đội điền đúng, đủ đội thắng ? Ngày tháng thứ ? (thứ năm) ? Ngày cuối tháng thứ mấy, (thứ bảy, ngày 31) ngày ? ? Tháng có ngày ? ( 31) Bài - GV treo tờ lịch tháng nh VBT yêu cầu HS viết tiếp ngày thiếu vào tờ lịch + Y/C HS điền tiếp vào chỗ chấm: ? Tháng t có ngày thứ bảy? Là - ngày thứ bảy- Đó ngày 3,10, ngày nào? 17, 24 ? Thứ năm tuần ngày 22/4: Thứ - 15/4 năm tuần trớc ngày bao nhiêu? Thứ - 29/4 năm tuần sau ngày bao nhiêu? ? Vì em biết? - GV HD cách tính.( Lấy 22-7=15) kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiĨu häc ThiƯu Quang -( LÊy 22+7=29) ? Ngµy 30/4 lµ ngµy thø mÊy? - Thø s¸u ? Th¸ng cã ngày? - 30 ngày - Y/C HS khoanh vào ngày 15/4; 22/4; - HS khoanh 30/4; 1/4 C Củng cố dặn dò :- GV nhận xét học Toán Luyện tập chung Tiết 80: I Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Xem đồng hồ - Xem lịch tháng, nhận biết ngày, tháng II Đồ dùng dạy - học - Mô hình đồng hồ quay kim - Tờ lịch tháng nh VBT III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học A Bài cũ:? Tháng t có ngày? - 30 ngày ? Ngày 30 tháng t ngày gì? - Ngày giải phãng MiỊn Nam B Bµi míi:* Giíi thiƯu bµi * Thực hành: - Nối câu với đồng hồ Bài 1:- Y/C HS đọc đề thích hợp - Y/C HS đọc nội dung- HS tự nối vào VBT - HS lên bảng làm - Y/C HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra ? T¹i lại nối chiều với 17 giờ? - Vì giê chiỊu lµ 17 giê ? giê chiỊu gọi ? - Là 18 - Đồng hồ 18 ? - Đồng hồ C ? 21 gọi ? - 21 gọi tối - Đồng hồ tối ? - §ång hå B chØ giê tèi - HS lµm VBT Bài 2: HS làm cá nhân - Y/C HS nêu miệng làm Bài 3: Thi quay kim ®ång hå - Chia líp thµnh ®éi thi ®ua với - Phát cho mõi đội mô hình ®ång hå cã thĨ quay c¸c kim - GV ®äc tõng giê, ®éi cïng quay kim ®ång hå ®Õn GV đọc - Đội xong trớc đợc tính điểm - Kết thúc chơi, đọi đúng, nhanh nhiều lần đội thắng - Y/C HS vẽ kim đồng hồ vào VBT - HS thực hành C Củng cố dặn dò: - GV nhận xét học - Dặn HS chuẩn bị sau Toán Tiết 81: ôn tập phép cộng phép trừ kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học Thiệu Quang -I Mơc tiªu: *Gióp HS cđng cè vỊ: - Céng, trõ nhẩm phạm vi bảng tính - Cộng, trừ cã nhí ph¹m vi 100 (tÝnh viÕt) - TÝnh chất giao hoán phép cộng Quan hệ phép cộng phép trừ - Giải toán nhiều - Tìm thành phần cha biết phép cộng, phÐp trõ - Sè phÐp céng vµ phÐp trừ II Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy A Bài cũ: ? Tháng có ngày? ? Ngày 19 /5 ngày gì? - Nhận xét cho điểm B mới:* Giới thiệu bài: * Thực hành: Bài 1- Bài toán yêu cầu làm ? - Viết lên bảng: +9 = ? yêu cầu HS nhẩm, thông báo kết - Viết tiếp lên bảng + = ? yêu cầu HS có cần nhẩm để tìm kết không ? sao? Hoạt động học - 31 ngày - Ngày sinh nhật Bác Hồ - Tính nhẩm - cộng 17 - Không cần Vì ®· biÕt + = 17 cã thÓ ghi + = 17 Vì đổi chỗ số hạng tổng không thay đổi - Viết tiếp lên bảng: 17 - = ? yêu - NhÈm 17 - = cÇu HS nhÈm kÕt qu¶ - Khi biÕt + = 17 có cần nhẩm để - Không cần lấy tổng trừ tìm kết 17 - không? Vì sao? số hạng đợc số hạng - HÃy đọc kể 17 - - 17 trõ b»ng - Yªu cầu HS làm tiếp dựa theo h- - Làm tập vào Vở tập ớng dẫn - Gọi HS đọc chữa - HS đọc chữa Các HS khác đỏi chéo để kiểm tra - GV nhận xét cho điểm - Đặt tính tính Bài 2:- Y/C HS đọc đề ? Khi đặt tính phải ý điều ? -Đặt tính cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục ? Bắt đầu tính từ đâu? - Bắt đầu tính từ hàng đơn vị - Yêu cầu HS tự làm Gọi HS lên - Làm tập bảng làm quy định Làm tập - Gọi HS nhận xét bạn bảng - Nhận xét bạn cách đặt tính thực tính - Yêu cầu HS nêu cụ thể cách tính - HS lần lợt trả lời phép tính: - Nhận xét cho điểm HS Bài 3: - Viết lên bảng ý a yêu cầu HS nhẩm - Nhẩm råi ghi kÕt qu¶ - Hái: céng b»ng ? - HÃy so sánh + - VËy biÕt + + = 15 có cần nhẩm + không ? v× ? - KÕt luËn: Khi céng mét sè víi mét tỉng cịng b»ng céng sè Êy víi c¸c số hạng tổng - Yêu cầu HS làm tiếp - cộng 10 1+5=6 - Không cần + = + + Ta ghi kết 15 - Lµm tiÕp bµi vµo Vë bµi tËp, HS làm bảng lớp Sau lớp kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học Thiệu Quang -nhËn xét bạn bảng tự kiểm tra - Nhận xét cho điểm HS - Đọc ®Ị bµi Bµi 4- Gäi HS ®äc ®Ị bµi ? Bài toán cho biết ? - Lan vót đợc 34 que tính, Hoa vót đợc nhiều Lan 18 que tính ? Bài toán hỏi ? - Hoa vót đợc que tính? ? Bài toán thuộc dạng ? - Bài toán nhiều - Yêu cầu HS ghi tóm tắt làm - Làm HS làm bảng lớp - HS khác làm - GV khác nhận xét cho điểm Bài 5: Bài toán yêu cầu ta làm gì? - Điền số thích hợp vào ô trống ? Điền số vào ô trống ? Tại ? - §iỊn sè v× + = - Yêu cầu HS tự làm câu b - Tự làm giải thích cách làm C Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học Biểu dơng em học tốt, nhớ Nhắc nhở em yếu cần cố gắng - Dặn dò HS nhà ôn lại bảng cộng, bảng trừ có nhớ Toán Tiết 82: ôn tập phép cộng phép trừ ( tiÕp) I Mơc tiªu: *Gióp HS cđng cè vỊ: - Cộng, trừ nhẩm phạm vi bảng tính - Céng, trõ cã nhí ph¹m vi 100 (tÝnh viÕt) - Bớc đầu làm quen với toán số trừ tổng - Giải toán - Tìm thành phần cha biết phép cộng, phép trừ II hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học A Bài cũ: - Y/C HS lµm bµi tËp SGK - HS lên bảng làm - Nhận xét cho điểm B Bài mới: *Giới thiệu * Ôn tập Bài 1:- Yêu cầu HS tự nhẩm, ghi kết - Tự nhẩm sau nối tiếp (theo bàn theo tổ) thông báo nhẩm vào Vở tập kết cho GV Bài 2:- Yêu cầu HS tự đặt tính vµ thùc hiƯn - Lµm bµi tËp phÐp tÝnh Gäi HS lên bảng làm - Yêu cầu HS khác nhận xét bạn - Nhận xét bạn cách đặt tính bảng (thẳng cột/ cha thẳng cột), kết kế hoạch dạy GV:Trần thị Hêng Trêng tiĨu häc ThiƯu Quang -quả tính (đúng/sai) - Yêu cầu HS nêu rõ cách thực - HS nêu với phép tính: - Nhận xét cho điểm HS - Điền số thích hợp Bài 3:- Bài toán yêu cầu ta làm ? - Viết lên bảng: ? Điền vào ô trống ? - HS nêu ? thực liên tiếp - Thùc hiƯn liªn tiÕp phÐp trõ phÐp trõ Thực từ đâu tới đâu ? Thực lần lợt từ trái sang phải - So sánh + vµ -7+2=9 - KÕt luËn: 17 - - = 17 - trừ mét tỉng ta cã thĨ thùc hiƯn trõ liªn tiÕp số hạng tổng - Yêu cầu HS làm tiếp - Làm HS lên bảng làm - Gọi HS nhận xét bạn, sau - Nhận xét bạn nhận xét cho điểm HS - Đọc đề Bài 4: - Gọi HS đọc đề ? Bài toán cho biết ? - Buổi sáng bán đợc 64 l nớc mắm, buổi chiều bán đợc buổi sáng 18 l nớc mắm - Bài toán hỏi ? - Buổi chiều cửa hàng bán đợc l nớc mắm? - Bài toán thuộc dạng ? - Bài toán - Yêu cầu HS ghi tóm tắt làm - Làm bài: - Y/C HS lên bảng làm - Nhận xét cho điểm Bài 5: Trò chơi: Thi viết phép trừ có hiệu - HS chơi số bị trừ - GV nhận xét C Củng cố dặn dò: - GV nhận xét học - Dặn HS chuẩn bị sau- Ôn tập tiếp kế hoạch dạy GV:Trần thị Hêng Trêng tiĨu häc ThiƯu Quang Toán Tiết 83: ôn tËp vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ (TiÕp theo) I Mục tiêu: *Giúp HS củng cố, khắc sâu về: - Cộng, trừ nhẩm bảng - Cộng, trừ số phạm vi 100 - Tìm số hạng cha biết tổng, số bị trừ số trừ cha biết hiệu đà biết thành phần lại - Giải toán - Bài toán trắc nghiệm có lựa chọn Biểu tợng hình tứ giác II hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học A Bµi cị: - Gäi HS lµm BT SGK - HS lên bảng làm B Bài mới:* Giới thiệu Ôn tập - Tự làm Bài 1:- Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS đọc chữa sau gọi HS - Đọc chữa bài, HS khác kiểm nhận xét tra theo bạn đọc - Nhận xét cho điểm - Đặt tính tính Bài 2:- Y/C HS đọc đề - Yêu cầu HS lên bảng làm Cả lớp - Làm Cả lớp nhận xét bạn làm vào bảng - Yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính thực - HS lần lợt trả lời phép tính: - Nhận xét cho điểm - Tìm x Bài 3:- Bài tập yêu cầu làm ? - Viết lên bảng x + 17 = 45 hỏi: x - x số hạng cha biÕt phÐp céng x + 17 = 45? - Muốn tìm số hạng cha biết ta làm - Lấy tổng trừ số hạng đà biết ? - Yêu cầu HS làm ý a, HS làm bảng x + 17 = 45 lớp x = 45 – 17 x = 28 - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm - ViÕt tiÕp: x - 26 = 34 hỏi x ? - x số bÞ trõ phÐp trõ x - 26 = 34 - Muốn tìm số bị trừ ta làm ? - Ta lÊy hiƯu céng víi sè trõ - Yêu cầu HS làm tiếp ý b - HS làm - Nhận xét cho điểm - Tại x lại 34 cộng 26? - Vì x số bÞ trõ phÐp trõ x26 = 34 Muèn tÝnh sè bÞ trõ ta lÊy hiƯu céng víi sè trõ - Nhận xét cho điểm - HS đọc đề Bài 4:- Y/C HS đọc đề - Bao xi măng nặng 50 kg, thùng ? Bài toán cho biết gì? kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu häc ThiÖu Quang -sơn nhẹ bao xi măng 28 kg ? Bài toán hỏi gì? - Thùng sơn cân nặng kg? ? Bài toán thuộc dạng toán gì? - Bài toán - Y/C HS tự làm - HS lên bảng giải- HS khác làm VBT - Nhận xét cho điểm Bài 5:- Vẽ hình lên bảng đánh số phần - Yêu cầu HS quan sát kể tên hình - Hình (1+2) tứ giác - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - (D) C Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học, biểu dơng em học tốt Nhắc nhở em cha ý - Dặn dò HS tự ôn lại kiến thức phép cộng, phép trừ phạm vi 100, tìm số hạng, tìm số bị trừ, tìm số trừ Giải toán có lời văn Hình tứ giác ToánMMMMMMMMM ôn tập hình học Tiết 84: I Mục tiêu Giúp HS củng cố về: - Biểu tợng hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác - Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trớc - Ba điểm thẳng hàng - Vẽ hình theo mẫu II hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu häc ThiÖu Quang -1 Giới thiệu GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng Ôn tập Bài 1: - Vẽ hình phần tập lên bảng - Quan sát hình - Hỏi: Có hình tam giác ? Đó - Có hình tam giác Đó hình a hình - Có hình vuông ? Đó hình ? - Có hình vuông Đó hình d hình g - Có hình chữ nhật ? Đó hình - Có hình chữ nhật hình e ? - Hình vuông có phải hình chữ nhật - Hình vuông hình chữ nhật đặc không ? biệt Vậy có tất hình chữ nhật - Có hình tứ giác ? - Có hình tứ giác, hình b, hình c - Nêu: Hình chữ nhật hình vông coi hình - Có hình tứ giác Đó hình b, c, d, tứ giác đặc biệt Vậy có hình tứ e, g giác ? - Yêu cầu HS nhắc lại kết - Bài tổ chức thành trò chơi tìm hình theo yêu cầu Bài 2: - Yêu cầu HS nêu đề ý a - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm - HÃy nêu cách vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm - Chấm điểm giấy Đặt vạch thớc trùng với điểm vừa chấm Tìm độ dài 8cm thớc sau chÊm ®iĨm thø Nèi ®iĨm víi ta đợc đoạn thẳng dài 8cm - Yêu cầu HS thực hành vẽ đặt tên cho đoạn thẳng vừa vẽ - Tiến hành tơng tự với ý b - HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra lẫn Bài 3: - Hỏi: Bài toán yêu cầu ta làm ? - Nêu tên ba điểm thẳng hàng - điểm thẳng hàng điểm nh ? - Là điểm nằm đờng thẳng - Hớng dẫn: Khi dùng thớc để kiểm tra - Thao tác tìm điểm thẳng hàng điểm thẳng hàng nằm mép thớc với - HÃy nêu tên điểm thẳng hàng - điểm A, B, E thẳng hàng - điểm B, D, I thẳng hàng - điểm D, E, C thẳng hàng - Yêu cầu HS kẻ đờng thẳng qua điểm - Thực hành kẻ đờng thẳng thẳng hàng Bài 4: - Yêu cầu quan sát hình tự vẽ - Vẽ hình theo mẫu - Hình vẽ đợc hình gì? - Hình nhà - Hình có hình ghép lại với ? - Có hình tam giác hình chữ nhật ghép lại với - Yêu cầu HS lên bảng hình tam giác, - Chỉ bảng hình chữ nhật có hình Dặn dò - NhËn xÐt tiÕt häc BiĨu d¬ng HS häc tèt Nhắc nhở em cha ý - Dặn dò HS ôn lại kiến thức đà học hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tứ giác, điểm thẳng hàng Vẽ đoạn kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học Thiệu Quang -thẳng có độ dài cho trớc Toán ôn tập đo lờng Tiết 85: I Mục tiêu Giúp HS củng cố về: - Xác định khối lợng vật - Xem lịch để biết số ngày tháng ngày tuần lễ - Xác định thời điểm (xem đồng hồ) II Đồ dùng dạy - học - Có thể chuẩn bị cân đồng hồ, tờ lịch năm học vài tháng, mô hình đồng hồ, đồng hồ để bàn III Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng Ôn tập Bài 1: - GV nên chuẩn bị số vật thật sử dụng - Đọc số đo vật GV cân đồng thời cân đồng hồ cân thực thao tác tự cân thông báo cân nặng cân số vật yêu cầu HS đọc số đo số vật khác - Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu số đo a Con vịt nặng 3kg kim đồng hồ vậth (có giải thích) đến số b Gói đờng nặng 4kg gói đờng + 1kg = 5kg c Bạn gái nặng 30kg kim đồng hồ số 30kg Bài 2,3: Trò chơi hỏi - đáp - Treo tờ lịch nh phần học bảng (hoặc tờ lịch khác đợc) - Chia lớp làm đội thi đua với - Lần lợt đội đa câu hỏi (ngoài câu hỏi SGK, GV soạn thêm câu hỏi khác) cho đội trả lời Nếu đội bạn trả lời dành đợc quyền hỏi Nếu sai, đội hỏi giải đáp câu hỏi, đợc điểm đồng thời đợc hỏi tiếp, sai hai đọi oẳn để chọn quyền hỏi tiếp Mỗi câu trả lời đợc điểm Kết thúc chơi, đội đợc nhiều điểm đội thắng Bài 4: - GV cho HS quan sát, quan sát đồng hồ - Các bạn chào cờ lúc sáng yêu cầu em trả lời - Có thể tổ chức cho HS chơi trò chơi đồng hồi ? Dặn dò - Nhận xét tiết học Khen ngợi em học kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học ThiÖu Quang -tốt Nhắc nhở em học cha tốt - Dặn dò HS buổi sáng em nên xem lịch lần để biết hôm thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng Toán Tiết 86: ôn tập giải toán I Mục tiêu Giúp HS củng cố giải toán đơn phép tính cộng phép tính trừ II Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng Ôn tập Bài 1: - Gọi HS đọc đề - Đọc đề - Bài toán cho biết - Bài toán cho biết buổi sáng bán đợc 48l dầu, buổi chiều bán đợc 37l dầu - Bài toán hỏi ? - Bài toán hỏi hai buỏi cửa hàng bán đợc lít dầu ? - Muốn biết hai buổi bán đợc lít - Ta thực phép cộng 48 + 37 dầu ta làm ? - Tại ? - Vì số lít dầu ngày số lít dầu buổi sáng bán số lít dầu buổi chiều bán gộp lại - Yêu cầu HS làm bài, HS lên bảng làm - Làm Sau nhận xét cho điểm HS Tóm tắt Buổi sáng: 48l Buổi chiều: 37l Tất cả: l Bài giải Số lít dầu ngày bán đợc là: 48 + 37 = 85 (l) Đáp số: 85l Bài 2: - Gọi HS đọc đề - Đọc đề - Bài toán cho biết ? - Bài toán cho biết Bình cân nặng 32kg An nhẹ Bình 6kg - Bài toán hỏi ? - Hỏi An cân nặng kg? - Bài toán thuộc dạng ? Vì ? - Bài toán thuộc dạng toán Vì nhẹ có nghĩa - Yêu cầu HS tóm tắt toán sơ đồ - Làm giải 32kg 6kg ? kg Bài 3: - Gọi HS đọc đề Bài giải Bạn An cân nặng 32 - = 26 (kg) Đáp án: 26kg - Đọc đề kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu häc ThiÖu Quang Bài toán cho biết ? - Lan hái đợc 24 hoa Liên hái đợc nhiều Lan 16 hoa - Bài toán hỏi ? - Liên hái đợc hoa ? - Bài toán thuộc dạng toán ? - Bài toán nhiều - Yêu cầu HS tóm tắt số đo giải - Làm toán Tóm tắt 24 16 Lan Liên Bài 4: GV tổ chức cho HS thi điềnbôngnhanh ? số tổ Tổ có nhiều bạn điền đúng, nhanh đội thắng Đáp án: To¸n lun tËp chung 11 14 TiÕt 87: I Mơc tiªu Gióp HS cđng cè vỊ: - Céng trừ nhẩm, viết số phạm vi 100 - Tìm thành phần cha biết phép cộng, phép trừ biết thành phần lại - Giải toán - Vẽ hình theo yêu cầu Biểu tợng vẽ hình chữ nhật, hình tứ giác II Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng Ôn tập Bài 1: - Yêu cầu HS tự nhẩm ghi kết vào Vở - Thực hành tính nhẩm tập - Gọi HS báo cáo kết - Nối tiếp báo cáo kết Mỗi HS báo cáo kết phép tính - Nhận xét Bài 2: - Yêu cầu lớp tự làm Gọi HS lên bảng làm - Yêu cầu HS nói rõ cách đặt tính thực - HS lần lợt trả lời tính péhp tính - Gọi HS nhận xét bạn - Nhận xét bạn làm phần trả lời - Nhận xét, cho điểm HS Bài 3: - Cho HS nêu cách tìm số hạng cha biết x + 18 = 62 x - 27 = 37 tổng biết tổng số hạng lại Tìm sè x = 62 - 18 x = 27 + 37 bị trừ cha biết biết hiệu số trõ T×m sè x = 44 x = 64 trõ cha biết biết hiệu số bị trừ làm kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiĨu häc ThiƯu Quang - Có thể nêu thực giải ý nêu tất giải 40 - x = x = 40 - x = 32 Bµi 4: - Cho HS đọc đề bài, xác định dạng - Bài toán thuộc dạng toán giải toán Tóm tắt 92kg ? kg Lợn to: Lợn bé: 16kg Bài 5: - Bài toán yêu cầu làm ? Bài giải Còn lợn bé cân nặng là: 92 - 16 = 76 (kg) Đáp số: 76kg - Nối điểm hình để đợc hình chữ nhật (a); hình tứ giác (b) - Cho HS thảo luận theo cặp để tìm cách nối - Thảo luận vẽ hình Sau gọi cặp lên bảng Thực hành vẽ - Hỏi thêm: Cách vẽ đoạn thẳng qua điểm cho trớc Toán luyện tập chung Tiết 88: I Mục tiêu Giúp HS củng cố, khắc sâu về: - Cộng trừ số phạm vi 100 - Tính giá trị biểu thức so đến dấu tính - Tên gọi thành phần kết phép cộng, phép trừ - Tìm thành phần cha biết phép cộng, phép trừ biết thành phần lại - Giải toán có lời văn (toán đơn) - Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trớc II Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng Ôn tập Bài 1: - Yêu cầu HS tự làm - Tự làm chữa miệng - HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra - Nhận xét cho điểm HS Bài 2: - Bài toán yêu cầu làm ? - Tính - Viết lên bảng: 14 - + yêu cầu HS nêu - Tính từ trái sang phải 14 trừ cách tính bằng6 , cộng 15 - Yêu cầu HS làm vào Vở tập - Làm Sau HS đọc chữa Các HS khác tự kiểm tra - Nhận xét cho điểm HS kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu häc ThiÖu Quang Bài - Cho HS nêu cách tìm số tổng, tìm số hạng phép cộng làm phần a HS làm bảng lớp 32 12 25 52 Sè h¹ng 50 25 35 Céng 40 62 50 85 Sè bÞ trõ 44 63 64 90 Sè trõ 18 36 30 38 HiÖu - Tiếp tục cho HS nêu cách tìm số bị trừ, số trừ, hiệu phép trừ Sau yêu cầu làm tiếp phần b Số hạng 26 27 34 52 Gọi HS làm bảng lớp Bài 5: - Yêu cầu HS đọc đề - Đọc đề - Muốn vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm ta làm - Chấm điểm giấy vẽ, đặt vạch nh ? thớc trùng với điểm vừa chấm Tìm độ dài 5cm thớc chấm điểm thứ hai vạch 5cm thớc Nối hai điểm ta đợc đoạn thẳng cần vẽ - Yêu cầu HS thực hành vẽ - Vẽ hình 5cm A B - Yêu cầu HS thảo luận tìm cách kéo dài đoạn - 1dm = 10cm thẳng để đợc đoan thẳng 1dm - Muốn có đoạn thẳng 10 cm ta phải vẽ thêm 5cm vào đoạn thẳng vừa vẽ Có nhiều cách vẽ thêm nhng trớc hết phải kéo dài AB thành đờng thẳng Ab sau xác định độ dài theo yêu cầu kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trờng tiểu học Thiệu Quang Tiết 89: Toán luyện tập chung I Mục tiêu Giúp HS củng cố, khắc sâu về: - Cộng trừ số phạm vi 100 - Tính giá trị biểu thức so đến dấu tính - Giải toán - Tính chất giao hoán phép cộng - Ngày tuần, ngày tháng II Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giới thiệu GV giới thiệu ngắn gọn ghi tên lên bảng Ôn tập Bài 1: - Yêu cầu HS đặt tính thực tính - Đặt tính tính HS lên bảng làm - Yêu cầu nêu cách thực péhp tính: - HS trả lời 38 + 27; 70 - 32; 83 - - Nhận xét cho điểm HS Bài 2: - Yêu cầu HS nêu cách thực tính giá trị - Trả lời: Thực hành tính từ trái sang biểu thức có đến dấu phép tính giải phải Làm bµi 12 + + = 20 + 25 + 15 - 30 = 40 - 30 = 26 = 10 36 + 19 - 19 = 35 - 19 51 - 19 - 18 = 31 - 18 = 36 = 14 - NhËn xÐt vµ cho điểm HS Bài 3: - Yêu cầu HS đọc đề - Đọc đề - Bài toán thuộc dạng toán ? ? - toán Vì có nghĩa - Yêu cầu HS tóm tắt làm - Giải toán Ông Bố 70 tuổi 32 tuổi ? tuổi Bài 4: - Bài toán yêu cầu làm ? - Viết lên bảng: 75 + 18 = 18 - Điền số vào ô trống ? - Vì ? - Yêu cầu HS làm tiếp 36 26 Bài 5: Bài giải Số tuổi bố là: 70 - 32 = 38 (tuổi) Đáp số: 38 tuổi - Điền số thích hợp vào ô trống - Quan sát - Điền số 75 - Vì 75 + 18 = 18 + 75 Vì đổi chỗ số hạng tổng tổng không thay ®æi 44 +  = 36 + 44 37 + 26 =  + 37 65  + = + 65 kế hoạch dạy GV:Trần thị Hờng Trêng tiĨu häc ThiƯu Quang Cho HS tù tr¶ lêi Nếu thời gian GV cho HS trả lời thêm câu hỏi: + Hôm quan thứ ? Ngày tháng ? + Ngày mai thứ ? Ngày tháng ? + Ngày thứ ? Ngày tháng ? ... b»ng 92 29 Bµi 4: ? Bài toán y/c làm gì? - Giải toán theo tóm tắt - Y/C HS nói rõ toán cho biết gì? - Lần đầu bán 45kg gạo Lần sau bán 38kg ? Bài toán hỏi gì? - Cả lần bán đợc kg gạo? Bài 5: -... đề - Bài toán cho biết gì? - Buổi sáng bán đợc 72kg đờng, buổi chiều bán đợc buổi sáng 28 kg đờng - Bài toán hỏi gì? - Buổi chiều bán đợc kg đờng? - Bài toán thuộc dạng gì? - Bài toán hơn? -... 24 que tÝnh (HS cã thĨ cã c¸ch bít kh¸c, đợc coi có kết 24 que tính) -Vậy 52 que tính bớt 28 que tính - Còn lại 24 que tính lại que tính? - Vậy 52 trừ ®i 28 b»ng bao nhiªu? - 52 trõ 28 b»ng 24

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động dạy

  • - HS làm.

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu- Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học HS củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

  • Toán

  • Tiết 50: 51-15

  • I.Mục tiêu:Giúp HS :

  • - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng:51-15.

  • - áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

  • - Củng cố tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính cộng.

  • II.Đồ dùng:

  • - Que tính.

  • III. Các hoạt động dạy học:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 52: 12 trừ đi một số

  • 12 - 8

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 53: 32 - 8

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 54: 58 -28

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

  • Tiết 55: luyện tập

 • I. mục tiêu

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

  • Tiết 56: Tìm số bị trừ

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

  • Tiết 57: 13 trừ đi một số 13 - 5

 • I. mục tiêu: Giúp HS:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

  • Tiết 58: 33 5

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 59: 53 - 15

 • I. mục tiêu:Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

  • Bước 1: Nêu vấn đề

  • - Có 53 que tính bớt 15 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

  • - Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

  • Bước 2: Đi tìm kết quả

  • - Yêu cầu học sinh lấy 5 bó que tính và 3 que tính rời.

  • - Y/C 2 em ngồi cạnh nhau cùng thảo luận để tìm cách bớt đi 15 que tính và nêu kết quả.

  • - Yêu cầu HS nêu cách làm.

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học:* Đồ dùng phục vụ trò chơi.

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động dạy

 • Tiết 61: 14 trừ đi một số

  • 14 - 8

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 62: 34 - 8

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 63: 54 - 18

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh:

 • II. Đồ dùng dạy - học:

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 64: luyện tập

 • I. mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 65: 15, 16, 17, 18 Trừ đi một số

 • I. mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 66: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

 • I. mục tiêu: Giúp HS :

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • Tiết 67: 65-38; 46-17; 57-28; 78-29

 • I. mục tiêu

 • II. Các hoạt động dạy học.

  • Hoạt động dạy

 • Tiết 68: Luyện tập

 • I. mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. các hoạt động dạy - học chủ yếu

 • I. Mục tiêu *Giúp HS:

 • II. Đồ dùng dạy - học.

 • III. Các hoạt động dạy học

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu:Giúp HS củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học.

 • III. Các hoạt động dạy - học

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu:Giúp HS:

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học.

 • III. Các hoạt động dạy - học

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học.

 • III. Các hoạt động dạy - học

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: Giúp HS:

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. Các hoạt động dạy - học

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: Giúp HS:

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu:Giúp HS:

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: *Giúp HS:

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: *Giúp HS củng cố về:

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: *Giúp HS củng cố về:

 • II. các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu: *Giúp HS củng cố, khắc sâu về:

 • II. các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Đồ dùng dạy - học

 • III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

 • I. Mục tiêu

 • II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

  • Hoạt động học

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan