Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 2

239 2.3K 3
Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Tuần 1 Tiết 1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I . Mục tiêu : giúp học sinh củng cố về viết các số từ 0 đến 100 , thứ tự của các số , số có 1 , 2 chữ số , số liền trước , liền sau của 1 số II . Đồ dùng dạy học : môt bảng các ô vuông như bài 2 vở bài tập III . Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . n đònh : hát 2 . Bài mới Hoạt động 1 : giới thiệu bài Các em đã học ở lớp 1 các số trong phạm vi 100 , để giúp các em biết cách viết các số từ 0 đến 100 , số có 1 chữ số , 2 chữ số , số liền trước , liền sau của 1 số , hôm nay các em học bài ôn tập các số đếm 100 Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 1 : củng cố về số có 1 chữ số A . Điền các số 1 chữ số vào ô trống 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hướng dẫn hs tự làm phần b , c Số bé nhất có 1 chữ số là 0 Số lớn nhất có 1 chữ số là 9 Giúp hs ghi nhớ có 10 chữ số có 1 chữ số là 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , số 0 là số bé nhất có 1 chữ số , số 9 là số lớn nhất có 1 chữ số Bài 2 : củng cố về số có 2 chữ số Các em hãy nhớ lại thự tự các số trong phạm vi 100 , điền các số còn thiếu vào ô trống ở bài 2a Chữa bài : treo bảng phụ vẽ sẵn 1 bảng các ô vuông ( như phần a vbt ) 10… 99,100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Cả lớp làm vở bài tập câu 1a , 2 hs lần lượt đọc các số có 1 chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn , lớn đến bé , hs làm vở bài tập - Hs lần lượt viết các số thích hợp và đọc các số ở dòng đó theo thứ tự từ bé đến lớn , lớn đến bé - 1 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Bài 3 : củng cố về số liền sau , số liền trước Hướng dẫn làm bài 3a , b , viết số liền sau của số 90 Chữa bài : số liền sau của 90 là 91 Số liền trước của 90 là 89 3 . Củng cố trò chơi : nêu nhanh số liền sau , số liền trước của một số cho trước Nhận xét từng họcsinh Cách chơi : Giáo viên nêu 1 số chẳng hạn số 35 rồi chỉ vào 1 em ở tổ 1 , em đó phải nêu nhanh số liền trước của số đó , tiếp tục chỉ các tổ còn lại Nếu một lần nêu đúng được 1 điểm Sau 5 lần chơi tổ nào nhiều điểm sẽ thắng cuộc 4 . Nhận xét dặn dò : Nhắc nhở về học tập của môn toán cầen cẩn thận hơn Làm bài 2 phần b , c , d và bài 3 phần c ,d , e trong giờ tự học buổi chiều - Học sinh cả lớp làm bài tập a , b , bài 3 - 2 hs nêu kết quả , 3 tổ thi đua - theo dõi - thực hiện trò chơi Tiết 2 : ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 ( Tiếp theo ) I . Mục tiêu : giúphọc sinh củng cố : • Đọc viết , so sánh các số có 2 chữ số • Phân tích số có 2 chữ số theo chục và đơn vò II . Đồ dùng học tập : - Kẻ viết sẵn bảng bài 1( vở bài tập / 4) - Vở bài tập III . Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . n đònh 2 . Kiểm tra bài cũ - học sinh nêu miệng bài tập Bài 2b : số bé nhất có 2 chữ số : 10 Số lớn nhất có 2 chữ số : 99 Số tròn chục có 2 chữ số : 10 Bài 3 : số liền trước của 10 : 9 Số liền sau của 99 : 100 Số tròn chục liền sau 70 : 80 3 . Bài mới - hát - học sinh nêu miệng - 2 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Hoạt động 1 : giới thiệu bài Hôm nay các em học bài ôn tập các số đến 100 Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 1 và 2 : củng cố về đọc viết , phân tích số Bài 1 : dựa vào mẫu dòng 1 hãy nêu cách làm ở dòng 2. Chục đơn vò viết số đọc số 7 8 78 bảy mươi tám 9 5 95 6 1 2 4 78 = 70 + 8 95 = 61 = Bài 2 : treo bảng phụ 57 = 50 + 7 Đọc lần lượt các số : 98 , 61 , 88 , 74 , 98 = 90 + 8 98 = 90 + 8 88 = 80 + 8 47 = 40 + 7 61 = 60 + 1 74 = 70 + 4 Bài 3 : so sánh các số : hs tự nêu cách làm 52 < 56 89 < 96 70 + 4 = 74 81 > 80 88 = 80 + 8 30 + 5 < 53 giải thích 2 kết quả : 88 = 80 + 8 vì 80 + 8 = 88 89 < 96 vì có số chục số đơn vò bé hơn Bài 5 sách giáo khoa / 4 Tổ chức trò chơi bài 5/ 4 Thi đua viết số thích hợp vào ô trống , mỗi tổ 3 em thi đua chơi tiếp sức mỗi em viết 1 số đúng ( 2đ) đội nào viết nhanh đội đó thắng 67 70 76 80 84 90 93 98 100 Nhận xét dặn dò : Khen ngợi tinh thần của hs Làm bài 4 sgk / 4 trong tiết tự học buổi chiều - nhắc lại tựa bài - học sinh nêu miệng - Cả lớp làm vở bài tập - 1 em đọc yêu cầu bài 2 trong sách giáo khoa - 3 tổ thực hiện - hs làm vở bài tập , 2 học sinh nêu kết quả - trò chơi tiếp sức Tiết 3 : SỐ HẠNG – TỔNG I . Mục tiêu : giúp học sinh bước đầu biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng - 3 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Củng cố về phép cộng ( không nhớ ) các số có 2 chữ số và giải bài toán có lời văn II . Đồ dùng dạy học : bảng cài số , thẻ chữ , số , vở bài tập III . Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs 1 . n đònh : trò chơi khởi động 2 . Kiểm tra bài cũ : bài 4 / 4 Viết các số 35 , 54 , 45 , 28 theo thứ tự từ bé đến lớn , lớn đến bé Nhận xét cho điểm 3 . Bài mới : Hoạt động 1 : giới thiệu bài số hạng – tổng Gắn bảng lần lượt các số và dấu ( + , = ) 35 + 24 Các em tính nhẩm 35 + 24 = ? ( 59 ) , gắn số 59 35 + 24 = ? 59 gắn số 59 Chỉ vào từng số trong phép cộng và nêu kết hợp gắn các thẻ chữ số hạng , tổng và các dấu + , = Trong phép cộng 35 + 24 = 59 thì : 35 gọi là số hạng 24 gọi là số hạng 59 gọi là tổng Hỏi : kết quả phép cộng gọi là gì? 35 + 24 = 59 số hạng số hạng tổng Lần lượt chỉ vào các số 35 , 24 , 59 , yêu cầu các em hãy nêu lại tên gọi của thành phần và kết quả của phép cộng 35 + 24 = 59 Lấy bảng cài các số và thẻ chữ số hạng , tổng trong đồ dùng học tập Hướng dẫn đặt tính và tính kết quả của phép cộng 35 + 24 trên bảng cài Ghi bảng : 35 số hạng + 24 số hạng 59 tổng Lập phép tính và tính kết quả 63 + 15 , nêu thành - Hs cùng chơi - 2 học sinh lên bảng , cả lớp làm bảng con - cả lớp quan sát trên bảng - 2 học sinh trả lời - 3 học sinh trả lời - tổng - 2 học sinh nhắc lại tên gọi kết quả phép cộng - 3 học sinh nêu lại tên gọi của phép cộng - học sinh gắn số , thẻ chữ trên bảng cài - 2 học sinh nêu cách tính và tên gọi của các thành phần - 4 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 phần và kết quả của phép cộng 63 + 15 = 78 Hoạt động 2 : thực hành luyện tập - Vở bài tập :bài 1 , 2 , 3 / 5 Bài 1 : treo bảng phụ để chữa bài Số hạng : 14 31 44 30 68 15 17 Số hạng : 2 7 25 55 0 3 2 Tổng : 16 38 69 85 68 18 19 Bài 2 : treo bảng bài mẫu hướng dẫn Các em hãy đặt tính rồi tính tổng các số hạng là 72 và 11 , 40 và 37 , 5 và 71 Bài 3 : giải bài toán có lời văn Buổi sáng bán : 12 xe đạp Buổi chiều bán : 20 xe đạp Cả hai buổi bán ? xe đạp Bài giải : Cửa hàng bán được tất cả là : 12 + 20 = 32 ( xe đạp ) Đáp số : 32 xe đạp 4 . Củng cố trò chơi : Trò chơi : thi đua viết nhanh phép cộng có tổng là 17 13 + 4 , 15 = 2 , 16 + 1 (nhận xét ) Nhận xét dặn dò : làm bài 1 , 2 sách giáo khoa Nhớ tên gọi các thành phần và kết quả phép cộng Nhận xét tiết học - 1 họcsinh đọc yêu cầu - học sinh cả lớp làm bài - học sinh nêu miệng kết quả - 1 học sinh đọc yêu cầu - cả lớp làm bài trong vở bài tập - học sinh đọc đề toán , thảo luận nhóm 2 , nêu tóm tắt , cả lớp làm vở , 1 em lên bảng chữa bài - trò chơi thi viết nhanh 3 tổ thi đua Tiết 4 : LUYỆN TẬP I . Mục tiêu : giúp học sinh củng cố về : - Phép cộng ( không nhớ ) tính nhẩm và tính viết ( đặt tính rồi tính ) , tên gọi thành phần và kết quả phép cộng - Giải bài toán có lời văn II . Đồ dùng dạy học : bảng phụ ghi bài toán số 4 sách giáo khoa / 6 III . Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs 1 . n đònh 2 . Kiểm tra bài cũ : số hạng – tổng Em hãy nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng 32 + 11 - Cả lớp hát 1 bài - 2 học sinh nêu miệng - cả lớp làm bảng con - 5 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Điền số vào chỗ chấm : 14 + …… = 18 ……… + 23 = 29 3 . Bài mới Hoạt động 1 : giới thiệu bài Hôm nay các em học bài luyện tập Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 1 vở bài tập / 6 : tính Học sinh làm bài kết hợp hỏi tên gọi thành phần của phép tính cộng 23 40 6 64 + + + + 51 19 72 24 74 59 78 88 Bài 2 : tính nhẩm Chữa bài 60 + 20 + 10 = 90 60 + 30 = 90 40 + 10 + 20 = 70 40 + 30 = 70 30 + 20 + 20 = 70 30 + 40 = 70 Bài 3 : treo bảng phụ ghi nội dung bài toán Yêu cầu học sinh tóm tắt qua câu hỏi Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? Chữa bài Bài giải : Số học sinh ở trong thư viện : 25 + 32 = 57 ( học sinh ) Đáp số : 57 học sinh Bài 3 : củng cố -trò chơi Luyện tập những kiến thức gì ? Đặt tính tính tổng , tổ nào có số bảng đưa lên nhiều hơn 43 và 25 43 + 25 = 68 20 và 68 20 + 68 = 88 5 và 21 5 + 21 = 26 Nhận xét tuyên dương 5 . Nhận xét dặn dò : làm bài 5 sách giáo khoa / 6 - 1 hs đọc yêu cầu , cả lớp tự làm vở bài tập , 2 học sinh nêu miệng kết quả - học sinh làm tiếp bài 2 ,3 - học sinh đọc yêu cầu nêu cách tính nhẩm - học sinh đọc đề toán - học sinh làm bài vào vở - trả lời - Thi đua 3 tổ thực hiện bảng con - 6 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Tiết 5 : ĐỀ – XI – MÉT I . Mục tiêu : giúp học sinh bước đầu nắm được tên gọi kí hiệu và độ lớn của đơn vò đo đêximét ( dm) - Nắm được quan hệ của dm và cm ( 1dm = 10 cm) - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm II . Đồ dùng dạy học :một băng giấy có chiều dài 10 cm , thước thẳng dài 2 dm hoặc 3 dm III . Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . Kiểm tra bài cũ : luyện tập Treo bảng phụ bài tập 5 sách giáo khoa / 6 32 6 5 4 + + + + 4 21 2 0 2 7 7 57 8 95 - giáo viên hỏi học sinh em nhẩm như thế nào ở bài thứ 2 ? ( nhận xét phần kiểm tra bài cũ ) 2 . Dạy bài mới : Hoạt động 1 : giới thiệu đơn vò đo độ dài (dm) yêu cầu đo độ dài băng giấy dài mấy cm 10 cm còn gọi là 1 dm 1 dm = ? cm Kết luận : các đoạn thẳng có độ dài là 1 dm , 2dm , 3 dm Yêu cầu các nhóm dùng thước có vạch chia cm để đo các đoạn thẳng sau đó viết kết quả vừa đo đïc trên mỗi đoạn thẳng Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 1 vở bài tập / 7 : xem hình vẽ Hướng dẫn quan sát hình vẽ sau đó viết từ lớn hơn hoặc bé hơn vào chỗ trống – bài 1a Viết từ ngắn hơn hoặc dài hơn đối với bài 1b Bài 2 vbt / 7 : tính theo mẫu Lưu ý học sinh không viết thiếu tên đơn vò 2 dm + 3 dm = 10 dm – 5 dm = 7 dm + 2 dm = 10 dm – 6 dm = 8 dm + 10 dm = 49 dm – 9 dm = Bài 3 sgk / 7 Không dùng thước để đo nghóa là không dùng thước - 2 học sinh sửa bài - lớp nhận xét - trả lời - Hs nêu , lớp đồng thanh - Cả lớp thực hiện đo các đoạn thẳng trên phiếu luyện tập kẻ sẵn các đoạn thẳng - Hoạt động 4 nhóm, nhóm nào nhanh , đại diện nêu miệng - 1 học sinh đọc yêu cầu bài - cả lớp làm bài - 2 học sinh lên bảng phụ làm và sửa bài -1học sinh đọc đề bài - 7 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 để đo các đoạn thẳng Hãy ước lượng độ dài nghóa là so sánh nó với đoạn thẳng dài 1 dm ( 10 cm ) đã cho trước để đoán xem các đoạn thẳng AB và MN dài khoảng bào nhiêu cm Chữa bài : Đoạn thẳng AB dài khoảng 9cm Đoạn thẳng MN dài khoảng 12 cm 4 . Củng cố trò chơi : trò chơi điền Đ , S vào phép tính 1 dm = 10 cm  8 cm > 1dm  2 dm > 30 cm  1 dm < 10 cm  5 . Nhận xét dặn dò : tập đo độ dài các đồ dùng học tập của em như thước kẻ , bút chì - Hs thảo luận nhóm 2 ước lượng các đoạn thẳng Đại diện nhóm trình bày kết quả - 3 tổ thi đua tổ nào nhanh nhất Tuần 2 Tiết 6 : LUYỆN TẬP I . Mục tiêu : giúp hs củng cố việc nhận biết độ dài 1dm , quan hệ giữa dm và cm Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vò đo dm trong thực tế II . Đồ dùng dạy học : thước có vạch chia cm III . C ác hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . n đònh : 2 . Kiểm tra bài cũ : 3 . Bài mới : Hoạt động 1 : giới thiệu bài luyện tập Hoạt động 2 : luyện tập thực hành Bài 1 sách giáo khoa / 8 Hướng dẫn : 10 cm = ? dm ( 1dm) 1 dm = ? cm ( 10 cm ) - Học sinh quan sát thước thẳng vạch chỉ 1 dm , vạch số 10 chỉ 10 cm hay 1dm , độ dài từ vạch 0 đến vạch 10 bằng 1 dm , vạch 10 chỉ 10 cm hay 1 dm tính từ vạch 0 đến vạch 10 Vẽ vào giấy nháp đoạn thẳng AB dài 1dm Bài 2 sách giáo khoa / 8 - Yêu cầu thảo luận 4 nhóm để tìm vạch chỉ 2 dm trên thước thẳng 10 cm = dm , độ dài từ vạch 0 đến vạch 10 bằng 1 - hát - nhắc lại tựabài - Học sinh nêu miệng - Học sinh nêu miệng - Hoạt động 4 nhóm lần lượt từng học sinh tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2 dm , các bạn - 8 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 dm , đột dài từ vạch 10 đến vạch 20 bằng 10 cm hay 1dm , từ vạch 0 đến vạch 20 có 10 dm + 1dm = 2dm , như vậy vạch 20 trên thước thẳng chỉ 2 dm tính từ vạch 0 đến vạch 20 - Lưu ý học sinh nói vạch 20 chỉ 2dm có nghóa là độ dài từ vạch 0 đến vạch 20 chỉ 2 dm - Hỏi em nào có thể cho biết 1dm = ? cm 2dm = ? cm ( 20 cm) Bài 3 sách giáo khoa / 8 : điền số thích hợp vào chỗ chấm , treo bảng phụ ghi nội dung bài 2a , b , tiến hành chữa bài 1dm = 10 cm 2dm = 20 cm 3dm = 30 cm 30cm = 3dm 60cm = 6dm 70cm = 7dm 9dm = 90 cm 5dm = 50 cm Bài 4 sách giáo khoa / 8 - Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp , nhận xét , kết luận Độ dài cái bút chì là 16 cm Độ dài một gang tay của mẹ là 2dm Độ dài một bước chân của Khoa là 30cm Bé Phương cao 12dm Củng cố trò chơi Ghi nhanh vào bảng các số còn thiếu trong phép tính sau 70 cm = ………dm 8 dm = ……… cm Nhận xét tuyên dương : khen ngợi hs học tốt Dặn dò ôn lại bài chuẩn bò đồ dùng học tập trong nhóm nhận xét , đại diện nhóm trình bài - 2 học sinh trả lời - đọc yêu cầu bài - học sinh làm vào vở - 2 học sinh lên bảng - học sinh đọc yêu cầu và làm bài - 3 tổ cùng thực hiện bảng con Tiết 7 : SỐ BỊ TRỪ – SỐ TRỪ – HIỆU I . Mục tiêu : giúp hs bước đầu biết tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ . Củng cố về phép trừ (không nhớ ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn II . Đồ dùng dạy học : bảng cài số , thẻ chữ , số , vbt III . Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 . n đònh : hát 2 . Bài mới : Giơiù thiệu số bò trừ – số trừ – hiệu Gv nêu kết hợp gắn các số lên bảng cài cùng dấu – , = , cô có phép trừ 59 – 35 Yêu cầu các em hãy nhẩm xem 59 – 35 = 24 , gắn số 24 -2 học sinh đọc lại phép trừ , - 9 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Chỉ vào từng số trong phép trừ kết hợp với thao tác gắn thẻ chữ số bò trừ , số trừ , hiệu Nêu : trong phép trừ 59 - 35 = 24 59 gọi là số bò trừ 35 gọi là số trừ 24 gọi là hiệu chỉ vào phép trừ yêu cầu hs nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ 59 - 35 = 24 số bò trừ số trừ hiệu Yêu cầu : lấy bảng cài cácsố và thẻ chữ số bò trừ , số trừ , hiệu Hướng dẫn đặt tính và tính kết quả Gắn tên gọi của các thành phần và kết quả của phép trừ tương ứng với các số Ghi bảng : 59 số bò trừ - 35 số trừ 24 hiệu Đặt tính và tính kết quả cuả phép trừ 79 – 46, nêu tên gọi các thành phầnvà kết quả của phép trừ 79 – 46 = 33 Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 2 vở bài tập / 9 : điền vào ô trống Số bò trừ 28 60 98 79 16 75 Số trừ 7 10 25 70 0 75 Hiệu 21 50 73 9 16 0 Bài 3 vở bài tập / 9 : đặt tính rồi tính hiệu ( theo mẫu ) Số bò trừ :87 , số trừ : 32 : 87 – 32 , 68 – 18 , 49 – 40 87 87 68 49 - - - - 32 53 18 40 55 34 50 9 Củng cố : đặt tính trừ viết số bò trừ , số trừ sao cho đơn vò thẳng cột đơn vò của số bò trừ , chục thẳng cột với chục của số bò trừ , viết dấu – và kẻ vạch ngang ( trừ từ phải sang trái ) Bài 4 vở bài tập / 9 Bài giải : Độ dài mảnh vải còn lại : 9 – 5 = 4 ( dm ) đáp số : 4 dm cả lớp nhẩm và trả lời - cả lớp quan sát - 2 hs nêu cách đặt tính và tên gọi của các số - cả lớp làm bảng con - 2 học sinh nêu miệng - cả lớp làm vào vở - 1 học sinh đọc yêu cầu - cả lớp làm bài , 3 học sinh lên bảng chữa bài - 1học sinh đọc yêu cầu , cả lớp làm vào vở - 10 [...]... 99 – 18 42 + 24 86 – 32 32 + 57 99 42 86 32 -+ -+ 18 24 32 57 81 66 54 89 Bài 4 vbt / 11 : giải toán Phân tích đề : - 13 - Hoạt động của học sinh - hát - nhắc lại tựa bài - Cả lớp viết vào bảng con 3 hs đọc số - hs đọc yêu cầu bài - học sinh tự làm - 1 hs đọc yêu cầu bài , 2 học sinh lên bảng làm , cả lớp làm vở bài tập - 1hs đọc yêu cầu đề GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì... chung - 14 - GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 1 sách giáo khoa / 11 Viết các số theo mẫu : 25 , 62 , 99 , 87 , 39 , 85 Viết bảng mẫu : 25 = 20 + 5 Gv đọc 2 cặp số yêu cầu hs phân tích số 25 = 20 + 5 62 = 60 + 2 99 = 90 + 9 87 = 80 + 7 39 = 30 + 9 85 = 80 + 5 Bài 2 sgk / 11 Số hạng 30 52 9 7 Số hạng 60 14 10 2 Tổng 90 66 19 9 Số bò trừ 90 66 19 25 Số trừ 60 32 19 15 Hiệu 30... 80 – 20 – 10 = 50 - 2 học sinh nêu kết quả và 80 – 30 = 50 cách nhẩm 70 – 30 – 20 = 20 70 – 50 = 20 - 11 - GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 90 – 20 – 20 = 50 90 – 40 = 50 Bài 2 vở bài tập / 10 : đặt tính rồi tính hiệu biết số bò trừ , số trừ lần lượt là 67 và 25 99 và 68 64 và 14 67 99 - 1 học sinh đọc yêu cầu - 2 học sinh nêu kết quả và cách nhẩm 64 25 68 14 42 31 30 Bài 3 vở bài tập / 10 : giải toán Hướng... cầu 1 hs lên bảng làm cả lớp làm vở , chữa bài - học sinh đọc đề toán 1 hs lên bảng giải , cả lớp làm vào vở cả lớp tham gia trò chơi GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Tiết 18 : LUYỆN TẬP I Mục tiêu : giúp hs củng cố và rèn luyện kó năng thực hiện phép cộng dạng 9 + 5 , 29 + 5 , 49 + 25 ( cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết ) Củng cố kó năng so sánh số , kó năng giải toán có lời văn ( toán đơn liên quan đến phép... + 2 + 2 = 12 5 + 5 + 4 = 14 7 + 3 + 2 = 12 6 + 4 + 1 = 11 - cả lớp làm bảng con Bài 2 : 36 7 25 52 + + + + 4 33 45 18 - cả lớp làm vào vở ( tự làm) 40 40 70 70 Bài 3 đặt tính và tính kết quả 34 75 8 59 + + + + 26 5 62 21 - 1 hs chữa bài 60 80 70 80 Chữa bài yêu cầu hs nêu cách tính 1 hs đọc đề bài Bài 4 : nêu câu hỏi - có 14 nữ và 16 hs nam Bài toán cho biết gì ? - có tất cả bao nhiêu học sinh Bài toán. .. Bài 3 : bài toán cho biết gì ? ( lớp 2A có 29 hs , lớp 2B có 25 hs ) Bài toán hỏi gì ? ( hai lớp có bao nhiêu hs ) Bài giải : Số hs 2 lớp có : 29 + 25 = 54 ( hs ) đáp số : 54 hs Thu vở chấm 6 em , nhận xét 4 Củng cố trò chơi : tìm hai số hạng có tổng là 25 ( 19 + 16 ) 5 Nhận xét dặn dò : tuyên dương phê bình hs - 28 - - Hs trả lời, 6 chục - 74 que tính - Hs trả lời Cả lớp tự đặt tính vào bảng con ,... bảng phụ chữa bài Bài 3 sgk / 11 : tính 48 + 65 30 78 94 11 54 32 + 42 52 56 32 64 16 40 - Cả lớp làm bảng con - 2 hs nêu cách đọc số , kết quả phân tích - 2 học sinh nêu cách làm - Cả lớp làm bài - 2 hs nêu kết quả , lớp làm vở , 2 học sinh lên bảng làm bài - cả lớp làm bài Bài 4 sgk / 11 : giải toán - Học sinh đọc kó đề toán và tự trình bày bài giải Bài giải : - làm bài vào vở Số quả cam chò... hiện ở bảng lớp cả lớp nhận xét - nhắc lại tựa bài - hs lần lượt nhẩm và nêu kết quả 6+9= 5+9= 2+ 9= 39 26 65 + 27 36 74 + 9 - Hs lần lượt làm tính trên bảng con theo dãy A , B kết hợp nêu cách tính 9 20 + 39 + Hoạt động của học sinh - 29 - GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 91 90 83 59 Bài 3 : ghi vào bảng phụ Điền dấu thích hợp vào chỗ trống 9 + 9 < 19 9+8 = 8+9 9 + 9 > 15 2+ 9=9 +2 9+59 +2 Chữa bài ,... quả 36 + 24 60 - Học sinh nêu cách cộng 6 + 4 = 10 viết 0 nhớ 1 , 3 cộng 2 bằng 5 , 5 thêm 1 là 6 , viết 6 Vậy 36 + 24 = 60 Hoạt động 3 : luyện tập thực hành Bài 1 Nêu cách thực hiện các phép tính : 42 + 8 và 63 + 27 Bài 2 Nêu câu hỏi Bài toán cho biết gì ? - 60 que tính Bài toán hỏi gì ? tóm tắt Nhà Mai : 22 con gà Nhà Lan : 18 con gà Cả hai nhà ? con gà Bài giải : Cả hai nhà nuôi được : 22 + 18 =... thứ tự 9 + 2 .9+9 - Hs tính nhẩm nêu kết quả - Hs trả lời GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Các số hạng đổi chỗ cho nhau tổng không thay đổi Bài 2 sgk : thực hiện bảng con - Cả lớp làm bảng con 9 9 9 7 5 + + + + + 2 8 9 9 9 11 17 18 16 14 Bài 2 - 1 hs đọc yêu cầu bài Đặt tính rồi tính - cả lớp tự làm bài , 1 học sinh 9+6 9+9 9+4 9+3 lên bảng 9 9 9 9 + + + + 6 9 4 3 15 18 13 12 Bài 4 - hs trả lời , cả lớp làm bài . 99,100 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74. , 2 học sinh lên bảng làm , cả lớp làm vở bài tập - 1hs đọc yêu cầu đề - 13 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ? Bài giải : Số quả cam mẹ và chò hái : 32. - 14 GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 Hoạt động 2 : thực hành luyện tập Bài 1 sách giáo khoa / 11 Viết các số theo mẫu : 25 , 62 , 99 , 87 , 39 , 85 Viết bảng mẫu : 25 = 20 + 5 Gv đọc 2 cặp số yêu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:43

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1 : ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

 • Tiết 3 : SỐ HẠNG – TỔNG

 • Tiết 4 : LUYỆN TẬP

 • Tiết 5 : ĐỀ – XI – MÉT

  • Tiết 6 : LUYỆN TẬP

 • Tiết 8 : LUYỆN TẬP

  • Tiết 9 : LUYỆN TẬP CHUNG

 • Tiết 10 : LUYỆN TẬP CHUNG

  • Tiết 11 : KIỂM TRA

 • Tiết 16 : 29 + 5

  • Tiết 18 : LUYỆN TẬP

   • Tiết 27 : 47 + 5

  • Tiết 31 : LUYỆN TẬP

  • Chục Đơn vò

  • Nhận xét tiết học : tuyên dương nhắc nhở hs

   • Tiết 37 : LUYỆN TẬP

    • Tiết 38 : BẢNG CỘNG

   • Tiết 39 : LUYỆN TẬP

    • Tiết 40 : PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100

  • Biết tính cộng trừ các số đo theo đơn vò l ,biết giải toán có liên quan đến đơn vò l

  • Luyện tập

   • Tiết 63 : 54 – 18

 • 6. Tiết 77

  • THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

  • Nhận xét tổng hợp

   • NGÀY, THÁNG

    • THỰC HÀNH XEM LỊCH

     • LUYỆN TẬP CHUNG

    • ÔN TẬP VỀ PHÉ P CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

   • Bài giải

   • Bài giải

    • ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

    • ÔN TẬP VỀ GIẢI ĐÁP

     • LUYỆN TẬP CHUNG

   • Tóm tắt

    • LUYỆN TẬP CHUNG

    • LUYỆN TẬP CHUNG

    • PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

    • TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

     • PHÉP NHÂN

     • THỪA SỐ – TÍCH

 • Bài : Bảng Nhân 3

 • Bài : LUYỆN TẬP

 • Bài : BẢNG NHÂN 4

  • Bài giải

 • Bài : BẢNG NHÂN 5

 • Bài : LUYỆN TẬP

 • Bài : ĐƯỜNG GẤP KHÚC –ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC

 • Bài : LUYỆN TẬP CHUNG

  • Bài giải

 • Bài : LUYỆN TẬP CHUNG

 • Bài : PHÉP CHIA

 • Bài : BẢNG CHIA 2

 • Bài : MỘT PHẦN HAI

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan