Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1

80 909 13
Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Líp KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: Tỉng cđa nhiỊu sè – Tiết 91 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 19, ngày tháng năm 20 I.MC TIấU - Bớc đầu nhận biết tổng nhiỊu sè vµ biÕt tÝnh tỉng cđa nhiỊu sè chn bị học phép nhân -Trình bày phép tính khoa học đẹp - Giáo dục học sinh có ý thức giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NI DUNG A.Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tËp sau: TÝnh : 2+5= + 12 + 14 = - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu học 2,Hình thành kiến thức mới: 2+3+4=9 a)Giới thiệu tổng nhiều số cách tính: 2 cộng b»ng G: Ghi b¶ng phÐp tÝnh giíi thiƯu tổng +3 cộng viết số 2, 4 Đọc: Tỉng cđa 2, vµ hay hai céng ba céng H: TÝnh tæng 12 céng b»ng 6, 6céng G: Giíi thiƯu c¸ch tÝnh theo cột dọc +34 viết H: Nêu lại c¸ch thùc hiƯn (2H) 40 céng b»ng 4, céng G: Giíi thiƯu phÐp tÝnh theo cét dọc 86 viết H: Nêu cách tính (1-2H) H+G: NhËn xÐt 15 G: Ghi phÐp tÝnh 46 H: Nêu cách tính tổng (2-3H) +29 H+G: Nhận xét, chốt ý H: Nêu cách tính (2-3H) 98 b) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - HS đọc chữa - NhËn xÐt : PhÐp céng + + = 18 phép cộng có số hạng Bài 2: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 3-4 HS làm bảng - Chữa : nêu cách tính nhận xét phép tính Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh điền phép tính - HS làm VBT - Chữa : Nêu cách tính Bài 4: HS đọc yêu cầu HS đọc mẫu - 12 số cộng nào? HÃy chuyển số thành số nhau? - HS tự làm - Chữa bảng C.Củng cố: G: Chốt nội dung H: Nhắc tên bài, cách tính tổng (2H) G: Cđng cè néi dung bµi NhËn xÐt giê häc PHƯƠNG TIỆN B¶ng phơ VBT Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: PhÐp nh©n – Tiết 92 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 19, ngày tháng năm 20 I.MC TIấU - Bớc đầu nhận biết phép nhân mối quan hệ với tổng số hạng -Biết đọc, viết cách tính kết phép nhân - Giáo dục học sinh có ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A.KiĨm tra bµi cị: Gäi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tập sau: Tính : 12 + 35 + 45 = 56 + 13 + 17 + = - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: HÃy kể tên phép tính mà em đợc học => GV giới thiệu phép nhân GV ghi 2,Hình thành kiến thức mới: a)Hớng dẫn HS nhËn biÕt vỊ phÐp nh©n: + + + + = 10 Băng giấy G: Sử dụng bìa có chấm tròn + + + + lµ tỉng cđa số hạng H: Quan sát, nhận biết số chấm tròn lợt Mỗi số hạng lấy Ta chuyển thành phép nhân G: Giới thiệu dấu nhân, cách thực x = 10 ( đợc lấy lần ) trực quan, H: Nêu lại cách thực (2H) G: Giới thiệu phép tính nhân H: Nêu cách tính (1-2H) H+G: Nhận xét b) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh viết thành phép tính VBT - HS làm VBT - HS đọc chữa - Nhận xét Bài 2: HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh nêu toán - HS làm VBT - HS chữa bảng C.Củng cố: G: Chốt nội dung H: Nhắc tên bài, cách tính (2H) G: Củng cố nội dung Nhận xÐt giê häc Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: Thõa sè - tÝch – Tiết 93 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 19, ngày tháng nm 20 I.MC TIấU - Biết gọi tên thành phần kết phép nhân - Củng cố cách tìm kết phép nhân - Giáo dục học sinh cã ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG A.KiĨm tra bµi cị: Gọi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tập sau: Chuyển phép cộng sau thành phéo nhân tơng ứng : 3+3+3+3= 7+7+7+7+7= - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: Bài học hôm giới thiệu với em tên gọi thành phần kết phép nhân 2,Hình thành kiến thức mới: a)Giới thiệu Thừa sè - TÝch”: G: ViÕt phÐp tÝnh vµ gäi HS ®äc x = 10 H: Quan s¸t, nhËn biết số chấm tròn lợt lấy G: HD học sinh gọi tên thành phần H: Nêu theo que chØ cđa GV H+G: NhËn xÐt, bỉ sung G: ViÕt thêm vài phép nhân cho HS nhận biết tên gọi thành phần b) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu - GV hớng dẫn mẫu - HS làm VBT - HS đọc chữa - Nhận xét : nêu tên gọi thành phần phép nhân Bài 2: HS đọc yêu cầu - GV hớng dẫn : tính nhẩm tổng tơng ứng - HS làm VBT Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 3-4 HS làm bảng - Chữa : nêu tên gọi thành phần phép nhân C.Củng cố: H: Nhắc lại ND (2H) G: NhËn xÐt giê häc PHƯƠNG TIỆN B¶ng phơ VBT Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tờn bi: Bảng nhân Tit 94 Giỏo viờn: Phạm Hồng Tuyết Tuần 19, ngày tháng năm 20…… I.MỤC TIấU - Lập bảng nhân 2( nhân với 1,2,3, 10) học thuộc bảng nhân - Thực hành nhân 2, giải toán đếm thêm - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG A.KiĨm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tập sau: Viết phép nhân tơng ứng với tổng sau: 2+2+2+2= 5+5+5+5+5 = - Yêu cầu HS làm bảng gọi tên thành phần kết cảu phép nhân vừa lập đợc - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong toán hôm nay, em đợc học bảng nhân bảng nhân áp dụng bảng nhân để giảI toán có liên quan 2,Hình thành kiến thức mới: a)Hớng dẫn HS lập bảng nhân 2: G: Viết phép tính gọi HS đọc x = 10 G: Sử dụng bìa có chấm tròn, HD học sinh lập bảng nhân 2( Nh HD SGK) H: Đọc thuộc bảng nhân theo HD cđa GV H+G: NhËn xÐt, bỉ sung b)Hớng dẫn học thuộc bảng nhân HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT ( dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết ) - HS đọc chữa - NhËn xÐt : KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh x6 x2 Bài 2: HS đọc yêu cầu - GV ghi tóm tắt - HS làm VBT - Nhận xét : nêu lời giải khác Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - Chữa bảng Bài 4: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - HS đọc chữa - Nhận xét : số dÃy số gọi số chẵn , số sau số trớc đơn vị ngợc lại HS đọc dÃy số C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND (2H) G: Nhận xét học H: Ôn lại đọc thuộc bảng nhân PHNG TIN Bảng phụ VBT Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: LuyÖn tËp – Tiết 95 LỚP Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 19, ngày tháng năm 20…… I.MỤC TIÊU - Củng cố ghi nhớ bảng nhân qua thực hành tính - Giải toán đơn nhân - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG A.Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân Hỏi HS kết phép nhân bảng - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong học toán này, em luyện tập củng cố kĩ thực hành tính nhân bảng nhân 2,Luyện tập thực hành: Bài 1: hs đọc đề - HS tự làm - HS làm bảng - Nhận xét Bài 2: 1h/s đọc yêu cầu - GV hớng dẫn h/s cách tính làm - Chữa : Đọc số vừa điền đợc - Nhận xét: Bài 3: HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - HS làm bảng - Nhận xét : Nêu lời giải khác Bài 4: hs đọc đề - Hớng dẫn : Lấy nhân với số hàng đợc tích viết xuống dới - h/s tự làm - HS làm bảng Nhận xét Bài 5: Tổ chức thành trò chơi : điền số nhanh cho hai đội ( đội em ) C.Củng cố: H: Nhắc lại ND (2H) G: Nhận xét häc PHƯƠNG TIỆN VBT Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân Tit 96 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 20, ngày tháng nm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 3( nhân với 1,2,3, 10) học thuộc bảng nhân - Thực hành nhân 3, giải toán đếm thêm - Giáo dục học sinh có ý thức giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NI DUNG A.Kiểm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tËp sau: TÝnh: 2cm x = 2kg x = 2cm x = 2kg x = - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong toán hôm nay, em đợc học bảng nhân áp dụng bảng nhân để giảI toán có liên quan 2,Hình thành kiến thức mới: a)Hớng dẫn HS lập bảng nhân 3: - GV cho HS chọn quân có chấm tròn để lên hộp - GV cho HS lấy quân để bàn GV nói đợc lÇn, ta viÕt : x = - Cho HS lấy thêm quân nữa, GV hỏi: đợc lấy lần? Viết x = + = vËy x = - GV lấy thêm quân nữa, GV hỏi: đợc lấy lần? (3), ta viết nh nào? (HS tr¶ lêi GV viÕt): x = + + vËy x = - Đến GV cho HS biết, muốn biết x b»ng bao nhiªu ta cã thĨ lÊy céng thªm - Muèn biÕt x b»ng bao nhiªu (vieet x ) ta lÊy mÊy cộng thêm 3? (6 cộng thêm 3) - Thêm cách GV cho HS hoàn thành nốt bảng nhân 3, điền vào SGK b)Hớng dẫn học thuộc bảng nhân HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu - HS dựa vào bảng nhân làm VBT - HS đọc chữa - Nhận xét : Bài 2: HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - HS làm bảng - Chữa : nêu cách tính Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS quan sát dÃy số nhận xét : Số sau số trớc đơn vị - HS làm VBT - Chữa : Đọc dÃy số ngợc xuôi Bài 4: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - HS đọc chữa C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND (2H) G: NhËn xÐt giê häc PHƯƠNG TIỆN B¶ng phơ VBT Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: LuyÖn tËp – Tiết 97 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 20, ngày tháng năm 20…… I.MỤC TIÊU - Củng cố ghi nhớ bảng nhân qua thực hành tính Giải toán đơn nhân Tìm số thích hợp dÃy số - Luyện kỹ nhớ bảng nhân 3, làm tính, giải toán thành thạo - Giáo dục học sinh có ý thức giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A.KiĨm tra bµi cị: Gäi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân Hỏi HS kết phép nhân bảng - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong toán hôm nay, em luyện tập, củng cố kĩ thực hành tính nhân bảng nhân 2.Luyện tập thực hành: VBT Bài 1: HS đọc yêu cầu - Chúng ta điền vào ô trống? Vì sao? - HS tù lµm tiÕp bµi tËp - HS đọc chữa - Nhận xét : Bài 2: HS đọc yêu cầu - Bài tập điền số có khác so với tập 1? - HS áp dụng bảng nhân để làm VBT - HS làm bảng - Chữa : nêu cách tính Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - Chữa bảng Bài 4: HS đọc yêu cầu - HS quan sát dÃy số nhận xét : Số sau số trớc đơn vị ? - HS làm VBT - Chữa : Đọc dÃy số xuôi ngợc Bài 5: - HS đọc đề - HS tự làm - Chữa miệng C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND (2H) G: NhËn xÐt giê häc Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân – Tiết 98 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 20, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 4( nhân với 1,2,3, 10) học thuộc bảng nhân - Thực hành nhân 4, giải toán đếm thêm thành thạo - Giáo dục học sinh cã ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cuéc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A.KiÓm tra cũ: Gọi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tập sau: Tính tổng viết phép nhân tơng ứng với tổng sau: 4+4+4+4= 5+5+5+5= - Nhận xét cho điểm HS - Gọi HS khác lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong toán hôm nay, em đợc học bảng nhân áp dụng bảng nhân để giải toán có liên quan 2,Hình thành kiến thức mới: a)Hớng dẫn HS lập bảng nhân 4: - GV cho HS chọn quân có chấm tròn để lên hộp Bảng phụ - GV cho HS lấy quân để bàn GV nói đợc lần, ta viết : x = - Cho HS lÊy thêm quân nữa, GV hỏi: đợc lấy lÇn? ViÕt x = + = vËy x = - GV lÊy thêm quân nữa, GV hỏi: đợc lấy lần? (3), ta viết nh nào? (HS trả lời GV viÕt): x = + + x = 12 - Đến GV cho HS biÕt, muèn biÕt x b»ng bao nhiªu ta cã thĨ lÊy céng thªm - Muèn biÕt x b»ng bao nhiªu (viÕt x ) ta lÊy mÊy céng thªm 4? (12 cộng thêm 4) - Thêm cách GV cho HS hoàn thành nốt bảng nhân 4, điền vào SGK b)Hớng dẫn học thuộc bảng nhân HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu VBT - HS dựa vào bảng nhân làm VBT - HS đọc chữa - Nhận xét : Bài 2: HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - HS làm bảng - Chữa : nêu cách tính Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS quan sát dÃy số nhận xét : Số sau số trớc đơn vị - HS làm VBT - Chữa : Đọc dÃy số ngợc xuôi Bài 4: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - HS đọc chữa C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND (2H) G: NhËn xÐt giê häc Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: Lun tËp – Tiết 99 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 20, ngày tháng năm 20…… I.MC TIấU - Củng cố ghi nhớ bảng nhân qua thực hành tính Giải toán đơn nhân Bớc đầu nhận biết( Qua ví dụ số, tính chất giao hoán phép nhân) - Luyện kỹ nhớ bảng nhân 4, làm tính, giải toán thành thạo - Giáo dục học sinh có ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A.KiĨm tra bµi cị: Gäi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân Hỏi HS kết phép nhân bảng - Nhận xét cho điểm HS B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong toán hôm nay, c¸c em sÏ cïng lun tËp, cđng cè kÜ thực hành tính nhân bảng nhân 2.Luyện tập thực hành: VBT Bài 1: HS đọc yêu cầu - HS dựa vào bảng nhân làm VBT - HS đọc chữa - HÃy so sánh kết x x Vậy ta đổi chỗ thừa số tích có thay đổi không? - HÃy giải thích x vµ x cã kÕt nhau? Bài 2: HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm kết biểu thức - Nhận xét nêu cách thùc hiƯn biĨu thøc cã chøa phÐp nh©n - HS tự làm lên bảng chữa - Nhận xét cho điểm Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS tự tóm tắt làm - Chữa bảng Bài 4: HS đọc yêu cầu - HS quan sát dÃy số nhận xét : Số sau số trớc đơn vị ? - HS làm VBT - Chữa : Đọc dÃy số xuôi ngợc C.Củng cố: H: Nhắc lại ND (2H) G: Nhận xÐt giê häc Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân Tit 100 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 20, ngày tháng năm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 5( nhân với 1,2,3, 10) học thuộc bảng nhân - Thực hành nhân 5, giải toán đếm thêm thành thạo - Giáo dục học sinh có ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A.KiĨm tra bµi cị: Gäi HS lên bảng, lớp làm vào nháp làm tập sau: Tính tổng viết phép nhân tơng ứng với tổng sau: 3+3+3+3+3= + + +5 = - NhËn xÐt vµ cho điểm HS - Gọi HS khác lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân B.Bài 1.Giới thiệu bài: Trong toán hôm nay, em đợc học bảng nhân áp dụng bảng nhân để giảI toán có liên quan 2,Hình thành kiến thức mới: a)Hớng dẫn HS lập bảng nhân 5: - GV cho HS chọn quân có chấm tròn để lên hộp Bảng phụ - GV cho HS lấy quân để bàn GV nói đợc lÇn, ta viÕt : x = - Cho HS lấy thêm quân nữa, GV hỏi: đợc lấy lần? Viết x = + = 10 vËy x = 10 - GV lấy thêm quân nữa, GV hỏi: đợc lấy lần? (3), ta viết nh nào? (HS tr¶ lêi GV viÕt): x = + + vËy x = 15 - Đến GV cho HS biết, muốn biết x b»ng bao nhiªu ta cã thĨ lÊy 10 céng thªm - Muèn biÕt x b»ng bao nhiªu (viÕt x ) ta lÊy mÊy cộng thêm 5? (15 cộng thêm 5) - Thêm cách GV cho HS hoàn thành nốt bảng nhân 5, điền vào SGK b)Hớng dẫn học thuộc bảng nhân HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: HS đọc yêu cầu VBT - HS dựa vào bảng nhân làm VBT - HS đọc chữa - Nhận xét : Bài 2: HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - HS làm bảng - Chữa : nêu cách tính Bài 3: HS đọc yêu cầu - HS quan sát dÃy số nhận xét : Số sau số trớc đơn vị - HS làm VBT - Chữa : Đọc dÃy số ngợc xuôi Bài 4: HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - HS đọc chữa giảI thích điền nh C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND (2H) G: NhËn xÐt giê häc Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP I.MỤC TIÊU: Gióp häc sinh cđng cè vỊ: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: lun tËp chung – Tiết 158 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 32, ngày tháng năm 20 - So sánh thứ tự số có ba chữ số - Thực cộng trừ (nhẩm, viết) số có ba chữ số (khơng nhớ) - Phát triển trí tưởng tượng (qua xếp hình) - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc giê häc, vËn dông vµo cuéc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm tập sau : Phân tích số sau thành tổng trăm, chục, đơn vị : 456 ; 698 ; 704 ; 260 - Nhận xét, cho điểm B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm luyện tập củng cố so sánh cộng trừ số có ba chữ số Ghi đầu VBT 2) Luyện tập : * Bài 1: - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa HS lên bảng - Nêu cách so sánh hai số có ba chữ số * Bài : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng B¶ng phơ - Nhận xét chữa - Nêu cách xếp thứ tự số * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - 1HS đọc làm, lớp đổi chữa - Nhận xét chữa - Nêu cách đặt tính thực phép tính 426 + 252, 749 - 215 * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa - Nêu cách tính nhẩm phép tính * Bài 5: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa - Hình tam giác có đặc điểm ? 3) Củng cố, dặn dị : - Nêu cách đặt tính thực phép cộng phép trừ hai số có ba chữ số (khơng nhớ) phạm vi 1000 - Khi đặt tính thực tính ta cần lưu ý điều ? - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP I.MỤC TIÊU: Gióp häc sinh cđng cè vỊ: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: luyÖn tËp chung – Tiết 159 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 32, ngày tháng năm 20 - Kĩ cộng, trừ số có ba chữ số khơng nhớ - Tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ - Quan hệ đơn vị đo độ dài thơng dụng - Giải tốn liên quan đến “nhiều hơn” “ít hơn” số đơn vị - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc giê häc, vËn dơng vµo cc sèng II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm tập sau : Phân tích số sau thành tổng trăm, chục, đơn vị : 456 ; 698 ; 704 ; 260 - Nhận xét, cho điểm B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm luyện tập củng cố cộng trừ số có ba chữ số Ghi đầu VBT 2) Luyện tập : * Bài 1: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa - Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ hai số có ba chữ số khơng nhớ ? * Bài : B¶ng phơ - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa - Muốn tìm số hạng chưa biết tổng ta làm ? - Muốn tìm số bị trừ ta làm ? - Muốn tìm số trừ ta làm ? * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa * Bài 5: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm HS lên bảng - Nhận xét chữa 3) Củng cố, dặn dị : - Nêu cách đặt tính thực phép cộng phép trừ hai số có ba chữ số (khơng nhớ) phạm vi 1000 - Khi đặt tính thực tính ta cần lưu ý điều ? - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: ôn tập số phạm vi 1000 Tiết 161 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 33, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Đọc, viết, đếm, so sánh số có ba chữ số II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm tập sau : Phân tích số sau thành tổng trăm, chục, đơn vị : 456 ; 698 ; 704 ; 260 - Nhận xét, cho điểm B Bài : 1) Giới thiệu : Trong học hôm ôn tập số phạm vi 1000 Ghi đầu 2) Luyện tập VBT a, Bài : Viết số - Đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Tìm số tròn chục, tròn trăm ? - Số số có ba chữ số ? b, Bài : Số ? B¶ng phơ - u cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Nêu đặc điểm dãy số ? - Hai số tự nhiên liên tiếp đơn vị ? - Hai số tròn chục đơn vị ? c, Bài : Viết số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm ? - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Số tròn trăm có đặc điểm ? - Hai số trịn trăm liên tiếp đơn vị d, Bài : - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Nêu cách so sánh hai số có ba chữ số d, Bài : - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Muốn tìm số liền trước, liền sau số ta làm ? 4) Củng cố, dặn dò : - Nêu cách so sánh số có ba chữ số ? - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: «n tËp số phạm vi 1000 Tit 162 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 33, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về: - Đọc, viết, số có ba chữ số - Phân tích số có ba chữ số thành trăm, chục, đơn vị ngược lại - Sắp xếp số theo thứ tự xác định ; tìm đặc điểm dãy số để viết tiếp số dãy số II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Trong học hôm ôn tập tiếp số phạm vi 1000 Ghi đầu 2) Luyện tập a, Bài : Mỗi số sau ứng với cách đọc ? - Đọc yêu cầu VBT - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn b, Bài : - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn c, Bài : B¶ng phơ - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Nêu cách so sánh xếp thứ tự số ? d, Bài : - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét làm bạn - Nêu quy luật lập dãy số ? 4) Củng cố, dặn dò : - Nêu cách so sánh số có ba chữ số ? - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: «n tËp vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ – Tiết 163 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 33, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : + Cộng, trừ nhẩm viết (có nhớ phạm vi 100, khơng nhớ với số có ba chữ số) + Giải toán cộng, trừ II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm ô tập củng cố phép cộng phép trừ Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: Tính nhẩm : - Gọi HS đọc đề VBT - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Nêu cách tính nhẩm ? * Bài : Tính - Gọi HS đọc đề - u cầu HS làm B¶ng phơ - Nhận xét chữa - Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ hai số có hai chữ số ? - Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ hai số có ba chữ số ? * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tìm tổng hai số ta làm ? * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Bài toán thuộc dạng toán ? 3) Củng cố, dặn dị : - Nêu cách đặt tính thực phép cộng phép trừ hai số có hai chữ số phạm vi 100, hai số có ba chữ số (khơng nhớ) phạm vi 1000 - Khi đặt tính thực tính ta cần lưu ý điều ? - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TON Tờn bi: ôn tập phép cộng phép trõ – Tiết 164 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 33, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : + Cộng, trừ nhẩm viết (có nhớ phạm vi 100, không nhớ với số có ba chữ số) + Giải tốn cộng, trừ tìm số hạng chưa biết, tìm số bị trừ chưa biết II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập củng cố phép cộng phép trừ Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: Tính nhẩm : - Gọi HS đọc đề VBT - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Nêu cách tính nhẩm ? * Bài : Đặt tính tính - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ hai số có hai chữ số ? B¶ng phơ - Nêu cách đặt tính thực phép tính cộng, trừ hai số có ba chữ số ? * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Bài toán thuộc dạng toán ? * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Bài tốn thuộc dạng tốn ? * Bài 5: Tìm x : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tìm số hạng chưa biết tổng ta làm ? - Muốn tìm số bị trừ ta làm ? 3) Củng cố, dặn dị : - Nêu cách đặt tính thực phép cộng phép trừ hai số có hai chữ số phạm vi 100, hai số có ba chữ số (không nhớ) phạm vi 1000 - Khi đặt tính thực tính ta cần lưu ý điều ? - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: «n tập phép nhân phép chia Tit 165 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 33, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : + Nhân, chia phạm vi bảng nhân, chia học + Nhận biết phần số (bằng hình vẽ) + Giải tốn phép nhân tìm số thừa số chưa biết II.LÊN LỚP NỘI DUNG A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm ôn tập củng cố phép nhân phép chia Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: Tính nhẩm : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Nêu cách tính nhẩm ? * Bài : Tính - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức ? * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tìm số ta làm ? * Bài 5: Tìm x : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tìm thừa số chưa biết tích ta làm ? - Muốn tìm số bị chia ta làm ? 3) Củng cố, dặn dò : - Đọc bảng nhân, chia 2, 3, 4, - Nhận xét học PHƯƠNG TIỆN VBT B¶ng phơ Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: «n tËp vỊ phép nhân phép chia Tit 166 Giỏo viờn: Phạm Hồng Tuyết Tuần 34, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : + Nhân, chia nhẩm phạm vi bảng nhân, chia học Bước đầu nhận mối quan hệ phép nhân phép chia + Nhận biết phần số (bằng hình vẽ) + Giải tốn chia thành phần + Đặc điểm số phép tính II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập củng cố phép nhân phép chia Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: Tính nhẩm : - Gọi HS đọc đề VBT - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Khi biết tích x = 35 ta ghi kết phép chia 35 : khơng ? Vì ? * Bài : Tính - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa B¶ng phơ - Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức ? * Bài 3: nhóm : 27 bút chì màu Mỗi nhóm : ? bút chì màu - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Bài toán thuộc dạng toán ? - Muốn tìm giá trị phần số ta làm ? * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tìm số ta làm ? * Bài 5: Số ? - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Tổng số hạng ? - Khi hiệu số bị trừ ? - Tích ? - Khi thương ? 3) Củng cố, dặn dị : - Đọc bảng nhân, chia 2, 3, 4, - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HC MễN TON Tờn bi: ôn tập đại lợng – Tiết 167 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 34, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS : + Củng cố xem đồng hồ (khi kim phút số 12 số số 6) + Củng cố biểu tượng đơn vị đo độ dài + Giải tốn có liên quan đến đơn vị đo lít, đồng (tiền Việt Nam) II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm ôn tập củng cố đại lượng Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: VBT - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm B¶ng phơ - Nhận xét chữa - Bài tốn thuộc dạng tốn ? * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa bài.* 3) Củng cố, dặn dò : - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: ôn tập đại lợng Tit 168 Giỏo viờn: Phạm Hồng Tuyết Tuần 34, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS : + Ôn tập củng cố đơn vị đo đại lượng học (độ dài, khối lượng, thời gian) + Rèn kĩ làm tính, giải tốn với số đo theo đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập củng cố đại lượng Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: VBT - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài : - Gọi HS đọc đề - u cầu HS làm B¶ng phơ - Nhận xét chữa - Bài toán thuộc dạng toán ? * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài 4: Một trạm bơm phải bơm nước giờ, bắt đầu bơm lúc Hỏi đến bơm xong ? - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa 3) Củng cố, dặn dò : - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DY HC MễN TON Tờn bi: ôn tập hình häc – Tiết 169 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 34, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : + Nhận biết hình học + Vẽ hình theo mẫu II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm ôn tập củng cố hình học Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: VBT - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Nêu đặc điểm hình * Bài : Vẽ hình theo mẫu - Gọi HS đọc đề B¶ng phơ - u cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa 3) Củng cố, dặn dò : - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: «n tËp vỊ h×nh häc – Tiết 170 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết LỚP Tuần 34, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố : + Tính độ dài đường gấp khúc + Tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác + Xếp (ghép) hình đơn giản II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập củng cố hình học Ghi đầu 2) Luyện tập : * Bài 1: - Gọi HS đọc đề VBT - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tính độ dài đường gấp khúc biết số đo độ dài đoạn thẳng ta làm ? * Bài : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa B¶ng phơ - Muốn tính chu vi hình tam giác biết độ dài cạnh em làm ? * Bài - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Muốn tính chu vi hình tứ giác biết độ dài cạnh em làm ? * Bài 4: - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa - Bài : - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chữa 3) Củng cố, dặn dò : - Muốn tính độ dài đường gấp khúc biết số đo độ dài đoạn thẳng ta làm ? - Muốn tính chu vi hình tam giác biết độ dài cạnh em làm ? - Muốn tính chu vi hình tứ giác biết độ dài cạnh em làm ? - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: Lun TËp chung – Tiết 171 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 35, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố + Kó đọc, viết, so sánh số phạm vi 1000 + Bảng cộng trừ có nhớ + Xem đồng hồ, vẽ hình II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập Ghi đầu 2) Luyện tập : Baøi -Yêu cầu hs tự làm bài, sau gọi hs đọc làm trước lớp VBT Bài -Yêu cầu hs nhắc lại cách so sánh số, sau làm -Chữa cho điểm hs Bài -Yêu cầu hs tính nhẩm ghi kết tính vào ô trống B¶ng phơ Bài -Yêu cầu hs xem đồng hồ đọc ghi đồng hồ Bài -Hướng dẫn hs nhìn mẫu, chấm điểm có hình, sau nối điểm để có hình vẽ mẫu Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: Lun TËp chung – Tiết 172 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 35, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: • Kó thực hành tính bảng, nhân chia học • Kó thực hành tính cộng, trừ phạm vi 1000 • Tính chu vi hình tam giác • Giải toán nhiều II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập Ghi đầu 2) Luyện tập : Bài -Yêu cầu hs tự làm bài, sau gọi hs đọc làm trước lớp VBT Bài -Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính thực hành tính theo cột dọc, sau làm tập -Chữa cho điểm hs Bài B¶ng phơ -Yêu cầu hs nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau làm Bài -Gọi hs đọc đề -Bài toán thuộc dạng nào? -Muốn gạo cân nặng kilôgam ta làm nào? -Yêu cầu hs làm Bài -Làm bảng Củng cố, dặn dò -Tổng kết tiết học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… PHỊNG GD – ĐT QUẬN BA ĐÌNH Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương LỚP KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN TỐN Tên bài: Lun TËp chung – Tiết 173 Giáo viên: Phạm Hồng Tuyết Tuần 35, ngày tháng năm 20 I.MỤC TIÊU: Giúp Hs: • Kó thực hành tính bảng nhân chia học • Kó thực hành tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100 • Xem đồng hồ • Tính chu vi hình tam giác II.LÊN LỚP NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN A Bài cũ : B Bài : 1) Giới thiệu : Hôm tiếp tục ôn tập Ghi đầu 2) Luyện tập : Bài -Yêu cầu hs tự nhẩm ghi kết vào tập VBT Bài -Yêu cầu hs nhắc lại cách làm Bài -Yêu cầu hs nhắc lại cách đặt tính thực hành tính theo cột dọc, sau làm tập Bài B¶ng phơ -Yêu cầu hs tự làm, sau nêu cách thực tính -Chữa cho điểm hs Bài -Yêu cầu hs nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, sau làm -Chữa cho điểm hs Củng cố, dặn dò -Tổng kết học Rút kinh nghiệm sau tiết học: ……………………………………………………………………………………………… ... 11 0 12 0 - Hãy so sánh c số hàng chục 11 0 12 0 - Khi ta nói 12 0 lớn 11 0 viết 12 0 > 11 0 hay 11 0 bé 12 0 viết 11 0 < 12 0 - Yêu cầu HS dựa vào việc so sánh chữ số hàng để so sánh số 12 0 13 0 3) Luyện tập... chục đơn vị, toán học người ta dùng số trăm mười viết 11 1 - Giới thiệu số 1 12, 11 5 tương tự - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để tìm cách đọc, viết số lại bảng : 11 8, 12 0 , 12 2 , 12 7 , 13 5 - Yêu cầu... 19 4 13 9 cách so sánh chữ số hàng ? c, So sánh 19 9 21 5 - Hướng dẫn HS so sánh 19 9 ô vuông với 21 5 ô vuông tương tự so sánh 23 4 23 5 ô vuông - Hướng dẫn so sánh 19 9 21 5 cách so sánh chữ số hàng ?

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Số chia

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan