0

Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1

81 859 13
  • Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:42

PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng Lớp 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Tổng của nhiều số Tit 91 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 19, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Bớc đầu nhận biết tổng của nhiều số và biết tính tổng của nhiều số chuẩn bị học phép nhân. -Trình bày phép tính khoa học sạch đẹp. - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính : 2 + 5 = 3 + 12 + 14 = - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của bài học 2,Hình thành kiến thức mới: a)Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính: G: Ghi bảng phép tính giới thiệu đây là tổng của các số 2, 3 và 4 Đọc: Tổng của 2, 3 và 4 hay hai cộng ba cộng 4 H: Tính tổng G: Giới thiệu cách tính theo cột dọc H: Nêu lại cách thực hiện (2H) G: Giới thiệu phép tính theo cột dọc H: Nêu cách tính (1-2H) H+G: Nhận xét G: Ghi phép tính H: Nêu cách tính tổng (2-3H) H+G: Nhận xét, chốt ý đúng H: Nêu cách tính (2-3H) b) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : Phép cộng 6 + 6 + 6 = 18 là phép cộng có các số hạng bằng nhau. Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 3-4 HS làm trên bảng - Chữa bài : nêu cách tính và nhận xét các phép tính Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh và điền phép tính - HS làm VBT - Chữa bài : Nêu cách tính Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu. 1 HS đọc mẫu - 12 bằng những số cộng nào? Hãy chuyển những số đó thành các số bằng nhau? - HS tự làm bài - Chữa bảng. C.Củng cố: G: Chốt nội dung H: Nhắc tên bài, cách tính tổng (2H) G: Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học Bảng phụ VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: 2+3+4=9 2 2 cộng 3 bằng 5 +3 5 cộng 4 bằng 9 viết 9 4 9 12 2 cộng 4 bằng 6, 6cộng 0 +34 bằng 6 viết 6 40 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 86 bằng 8 viết 8 15 46 +29 8 98 PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Phép nhân Tit 92 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 19, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Bớc đầu nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau. -Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính : 12 + 35 + 45 = 56 + 13 + 17 + 9 = - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Hãy kể tên các phép tính mà em đợc học => GV giới thiệu phép nhân. GV ghi bài 2,Hình thành kiến thức mới: a)H ớng dẫn HS nhận biết về phép nhân: G: Sử dụng những tấm bìa có 2 chấm tròn H: Quan sát, nhận biết số chấm tròn mỗi lợt lấy G: Giới thiệu dấu nhân, cách thực hiện trên trực quan, H: Nêu lại cách thực hiện (2H) G: Giới thiệu phép tính nhân. H: Nêu cách tính (1-2H) H+G: Nhận xét b) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh và viết thành phép tính - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát tranh và nêu bài toán - HS làm VBT - 1 HS chữa trên bảng C.Củng cố: G: Chốt nội dung H: Nhắc tên bài, cách tính (2H) G: Củng cố nội dung bài. Nhận xét giờ học Băng giấy VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau. Mỗi số hạng là 2 Ta chuyển thành phép nhân 2 x 5 = 10 ( 2 đợc lấy 5 lần ) PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Thừa số - tích Tit 93 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 19, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Biết gọi tên thành phần và kết quả của phép nhân - Củng cố cách tìm kết quả của phép nhân. - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Chuyển phép cộng sau thành phéo nhân tơng ứng : 3 + 3 + 3 + 3 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giới thiệu với các em về tên gọi các thành phần và kết quả của phép nhân. 2,Hình thành kiến thức mới: a)Giới thiệu Thừa số - Tích: G: Viết phép tính và gọi HS đọc 2 x 5 = 10 H: Quan sát, nhận biết số chấm tròn mỗi lợt lấy G: HD học sinh gọi tên các thành phần H: Nêu theo que chỉ của GV H+G: Nhận xét, bổ sung G: Viết thêm vài phép nhân cho HS nhận biết tên gọi các thành phần b) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - GV hớng dẫn mẫu - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : nêu tên gọi các thành phần của phép nhân Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - GV hớng dẫn : tính nhẩm các tổng tơng ứng - HS làm VBT Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 3-4 HS làm trên bảng - Chữa bài : nêu tên gọi các thành phần của phép nhân C.Củng cố: H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học. Bảng phụ VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân 2 Tit 94 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 19, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 2( 2 nhân với 1,2,3, 10) và học thuộc bảng nhân này. - Thực hành nhân 2, giải bài toán và đếm thêm 2 - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Viết phép nhân tơng ứng với mỗi tổng sau: 2 + 2 + 2 + 2 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = - Yêu cầu 2 HS làm bài trên bảng gọi tên các thành phần và kết quả cảu các phép nhân vừa lập đợc. - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ đợc học bảng nhân đầu tiên là bảng nhân 2 và áp dụng bảng nhân này để giảI các bài toán có liên quan. 2,Hình thành kiến thức mới: a)H ớng dẫn HS lập bảng nhân 2: G: Viết phép tính và gọi HS đọc 2 x 5 = 10 G: Sử dụng các tấm bìa có 2 chấm tròn, HD học sinh lập bảng nhân 2( Nh HD ở SGK) H: Đọc thuộc bảng nhân 2 theo HD của GV H+G: Nhận xét, bổ sung b)H ớng dẫn học thuộc bảng nhân 2 HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT ( dựa vào bảng nhân không dùng phép cộng để tính kết quả ) - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : Kết quả của phép tính 2 x6 và 6 x2 Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - GV ghi tóm tắt - HS làm VBT - Nhận xét : nêu lời giải khác Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - Chữa bảng. Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : các số trong dãy số này gọi là các số chẵn , số sau hơn số trớc 2 đơn vị và ngợc lại . 5 HS đọc dãy số C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân 2 H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học H: Ôn lại bài và đọc thuộc bảng nhân 2 Bảng phụ VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Luyện tập Tit 95 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 19, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Củng cố và ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính. - Giải bài toán đơn về nhân 2. - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 2. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng. - Nhận xét và cho điểm HS B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này, các em sẽ cùng nhau luyện tập củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 2 2,Luyện tập thực hành : Bài 1: 1 hs đọc đề bài - HS tự làm bài - 4 HS làm bảng - Nhận xét Bài 2: 1h/s đọc yêu cầu - GV hớng dẫn h/s cách tính và làm vở - Chữa bài : Đọc các số vừa điền đợc - Nhận xét: Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - 1 HS làm bảng - Nhận xét : Nêu lời giải khác Bài 4: 1 hs đọc đề bài - Hớng dẫn : Lấy 2 nhân với 1 số ở hàng trên đợc tích là bao nhiêu viết xuống dới - h/s tự làm bài - 1 HS làm bảng . Nhận xét Bài 5: Tổ chức thành trò chơi : điền số nhanh cho hai đội ( mỗi đội 5 em ) C.Củng cố: H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân 3 Tit 96 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 20, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 3( 3 nhân với 1,2,3, 10) và học thuộc bảng nhân này. - Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3 - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính: 2cm x 8 = 2kg x 6 = 2cm x 5 = 2kg x 3 = - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ đợc học bảng nhân 3 và áp dụng bảng nhân này để giảI các bài toán có liên quan. 2,Hình thành kiến thức mới: a)H ớng dẫn HS lập bảng nhân 3: - GV cho HS chọn các quân có 3 chấm tròn để lên trên hộp. - GV cho HS lấy 1 quân để trên bàn. GV nói 3 đợc 1 lần, ta viết : 3 x 1 = 3 - Cho HS lấy thêm 1 quân nữa, GV hỏi: 3 đợc lấy mấy lần? Viết 3 x 2 = 3 + 3 = 6 vậy 3 x 2 = 6 - GV lấy thêm 1 quân nữa, GV hỏi: 3 đợc lấy mấy lần? (3), ta viết nh thế nào? (HS trả lời GV viết): 3 x 3 = 3 + 3 + 3 vậy 3 x 3 = 9 - Đến đây GV cho HS biết, muốn biết 3 x 3 bằng bao nhiêu ta có thể lấy 6 cộng thêm 3. - Muốn biết 3 x 4 bằng bao nhiêu (vieet 3 x 4 ) ta lấy mấy cộng thêm 3? (6 cộng thêm 3). - Thêm cách đó GV cho HS hoàn thành nốt bảng nhân 3, rồi điền vào SGK. b)H ớng dẫn học thuộc bảng nhân 3 HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS dựa vào bảng nhân 3 làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - 1 HS làm trên bảng - Chữa bài : nêu cách tính Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát dãy số và nhận xét : Số sau hơn số trớc 3 đơn vị - HS làm VBT - Chữa bài : Đọc dãy số ngợc xuôi Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân 3 H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học Bảng phụ VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Luyện tập Tit 97 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 20, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Củng cố và ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính. Giải bài toán đơn về nhân 3. Tìm các số thích hợp của dãy số. - Luyện kỹ năng nhớ bảng nhân 3, làm tính, giải toán thành thạo. - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 3. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng. - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ cùng nhau luyện tập, củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 3. 2.Luyện tập thực hành : Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - Chúng ta điền mấy vào ô trống? Vì sao? - HS tự làm tiếp bài tập - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - Bài tập điền số này có gì khác so với bài tập 1? - HS áp dụng bảng nhân 3 để làm bài trong VBT - 1 HS làm trên bảng - Chữa bài : nêu cách tính Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - Chữa bảng. Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát dãy số và nhận xét : Số sau hơn số trớc mấy đơn vị ? - HS làm VBT - Chữa bài : Đọc dãy số xuôi ngợc. Bài 5: - 1 HS đọc đề bài - HS tự làm. - Chữa miệng C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân 3 H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân 4 Tit 98 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 20, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 4( 4 nhân với 1,2,3, 10) và học thuộc bảng nhân này. - Thực hành nhân 4, giải bài toán và đếm thêm 4 thành thạo - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính tổng và viết phép nhân tơng ứng với mỗi tổng sau: 4 + 4 + 4 + 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = - Nhận xét và cho điểm HS. - Gọi HS khác lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 3. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ đợc học bảng nhân 4 và áp dụng bảng nhân này để giải các bài toán có liên quan. 2,Hình thành kiến thức mới: a)H ớng dẫn HS lập bảng nhân 4: - GV cho HS chọn các quân có 4 chấm tròn để lên trên hộp. - GV cho HS lấy 1 quân để trên bàn. GV nói 4 đợc 1 lần, ta viết : 4 x 1 = 4 - Cho HS lấy thêm 1 quân nữa, GV hỏi: 3 đợc lấy mấy lần? Viết 4 x 2 = 4 + 4 = 8 vậy 4 x 2 = 8 - GV lấy thêm 1 quân nữa, GV hỏi: 4 đợc lấy mấy lần? (3), ta viết nh thế nào? (HS trả lời GV viết): 4 x 3 = 4 + 4 + 4 vậy 4 x 3 = 12 - Đến đây GV cho HS biết, muốn biết 4 x 3 bằng bao nhiêu ta có thể lấy 8 cộng thêm 4. - Muốn biết 4 x 4 bằng bao nhiêu (viết 4 x 4 ) ta lấy mấy cộng thêm 4? (12 cộng thêm 4). - Thêm cách đó GV cho HS hoàn thành nốt bảng nhân 4, rồi điền vào SGK. b)H ớng dẫn học thuộc bảng nhân 4 HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS dựa vào bảng nhân 4 làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - 1 HS làm trên bảng - Chữa bài : nêu cách tính Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát dãy số và nhận xét : Số sau hơn số trớc 4 đơn vị - HS làm VBT - Chữa bài : Đọc dãy số ngợc xuôi Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân 4 H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học Bảng phụ VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Luyện tập Tit 99 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 20, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Củng cố và ghi nhớ bảng nhân 4 qua thực hành tính. Giải bài toán đơn về nhân 4. Bớc đầu nhận biết( Qua các ví dụ bằng số, tính chất giao hoán của phép nhân) - Luyện kỹ năng nhớ bảng nhân 4, làm tính, giải toán thành thạo. - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 4. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng. - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ cùng nhau luyện tập, củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 4. 2.Luyện tập thực hành : Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS dựa vào bảng nhân 4 làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Hãy so sánh kết quả của 2 x 3 và 3 x 2. Vậy khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích có thay đổi không? - Hãy giải thích vì sao 2 x 4 và 4 x 2 có kết quả bằng nhau? Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm kết quả của biểu thức trên. - Nhận xét và nêu cách thực hiện biểu thức có chứa phép nhân. - HS tự làm và lên bảng chữa bài. - Nhận xét và cho điểm Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS tự tóm tắt và làm bài. - Chữa bảng. Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát dãy số và nhận xét : Số sau hơn số trớc mấy đơn vị ? - HS làm VBT - Chữa bài : Đọc dãy số xuôi ngợc. C.Củng cố: H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Bảng nhân 5 Tit 100 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 20, ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Lập bảng nhân 5( 5 nhân với 1,2,3, 10) và học thuộc bảng nhân này. - Thực hành nhân 5, giải bài toán và đếm thêm 5 thành thạo - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống. II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính tổng và viết phép nhân tơng ứng với mỗi tổng sau: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 + 5 + 5 +5 = - Nhận xét và cho điểm HS. - Gọi HS khác lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 4. B.Bài mới 1.Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ đợc học bảng nhân 5 và áp dụng bảng nhân này để giảI các bài toán có liên quan. 2,Hình thành kiến thức mới: a)H ớng dẫn HS lập bảng nhân 5: - GV cho HS chọn các quân có 5 chấm tròn để lên trên hộp. - GV cho HS lấy 1 quân để trên bàn. GV nói 4 đợc 1 lần, ta viết : 5 x 1 = 4 - Cho HS lấy thêm 1 quân nữa, GV hỏi: 3 đợc lấy mấy lần? Viết 5 x 2 = 5 + 5 = 10 vậy 5 x 2 = 10 - GV lấy thêm 1 quân nữa, GV hỏi: 5 đợc lấy mấy lần? (3), ta viết nh thế nào? (HS trả lời GV viết): 5 x 3 = 5 + 5 + 5 vậy 5 x 3 = 15 - Đến đây GV cho HS biết, muốn biết 5 x 3 bằng bao nhiêu ta có thể lấy 10 cộng thêm 5. - Muốn biết 5 x 4 bằng bao nhiêu (viết 5 x 4 ) ta lấy mấy cộng thêm 5? (15 cộng thêm 5). - Thêm cách đó GV cho HS hoàn thành nốt bảng nhân 5, rồi điền vào SGK. b)H ớng dẫn học thuộc bảng nhân 5 HS đọc CN -ĐT (xuôi ngợc, tiếp nối , xì điện , cách dòng , đố nhanh ) c) Luyện tập: Bài 1: 1 HS đọc yêu cầu - HS dựa vào bảng nhân 5 làm VBT - 1 HS đọc bài chữa - Nhận xét : Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu - GV tóm tắt - HS làm VBT - 1 HS làm trên bảng - Chữa bài : nêu cách tính Bài 3: 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát dãy số và nhận xét : Số sau hơn số trớc 5 đơn vị - HS làm VBT - Chữa bài : Đọc dãy số ngợc xuôi Bài 4: 1 HS đọc yêu cầu - HS làm VBT - 1 HS đọc bài chữa và giảI thích vì sao điền nh vậy. C.Củng cố: H: Đọc thuộc bảng nhân 5 H+G: Nhận xét, đánh giá H: Nhắc lại ND bài (2H) G: Nhận xét giờ học Bảng phụ VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: [...]... Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: một phần t Tit 11 8 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 24 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh - Nhận biết 1/ 4 - Biết viết và đọc 1/ 4 - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A Bi c : + in du thớch hp vo ch chm : 12 : 4 6 : 2 28 : 4 2 x 3 4 x 2 32 : 4 - c thuc lũng bng chia 4 - Nhn xột cho im B Bi mi : 1) Gii... LP NI DUNG PHNG TIN A Bi c : - Gi HS lờn bng lm bi tp sau : + in du thớch hp vo ch chm : 12 : 2 6 : 2 18 : 2 2 x 3 4 x 2 16 : 2 - c thuc lũng bng chia 2 - Nhn xột cho im B Bi mi : 1) Gii thiu bi : Trong tit hc hụm nay, cỏc em s c lm quen vi mt dng s mi, ú l s Mt phn hai Ghi u bi 1 2) Gii thiu Mt phn hai - 2 - Cho HS quan sỏt hỡnh vuụng nh trong phn bi hc sgk sau ú dựng kộo ct hỡnh Bô đồ dùng vuụng... Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: luyện tập Tit 11 6 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 24 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập Tìm một thừa số cha biết - Rèn kỹ năng giải toán có phép chia - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A Bi c : - Gi HS lờn bng lm cỏc bi tp sau : y x 3 = 18 2 x y = 14 y x 3 = 21 - Mun... hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: một phần năm Tit 12 1 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 25 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh - Nhận biết 1/ 5 - Biết viết và đọc 1/ 5 - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A Bi c : - Gi HS lờn bng lm bi tp sau : + in du thớch hp vo ch chm : 15 : 5 6 : 2 30 : 5 2 x 4 4 x 2 45 : 5 - c thuc lũng... bi: luyện tập Tit 10 1 LP 2 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 21 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU - Củng cố và ghi nhớ bảng nhân 5 qua thực hành tính Giải bài toán đơn về nhân 5 Nhận biết đặc điểm một số dãy số để tìm số còn thiếu ở dãy số đó - Luyện kỹ năng làm tính, giải toán thành thạo - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng đọc... Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: bảng chia 4 Tit 11 7 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 24 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh Lập bảng chia 4 và học thuộc bảng chia này - Thực hành chia 4, giải bài toán - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A Bi c : - Gi HS lờn bng lm bi tp sau: Tỡm y : y x 3 = 18 2 x y = 18 y x 3 = 24 - Mun tỡm tha... khúc, biết tính độ dài đờng gấp khúc - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG A.Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính: 4 x 5 + 20 2 x 7 + 32 3 x 8 13 5 x 8 - 25 - Nhận xét và cho điểm HS - Gọi HS khác lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 5 B.Bài mới 1. Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay, các em sẽ đợc làm quen... Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: luyện tập Tit 11 0 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 22 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh - Giúp HS thuộc bảng chia 2 - Rèn kỹ năng vận dụng bảng chia 2 vào làm tính, giải toán - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A... - Nhn xột tit hc Rỳt kinh nghim sau tit hc: PHềNG GD T QUN BA èNH Trng Tiu hc Nguyn Tri Phng LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: Bảng chia 2 Tit 10 8 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 22 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh - Lập bảng chia 2 và học thuộc bảng chia này - Thực hành chia 2, giải bài toán - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A Bi... LP 2 K HOCH DY HC MễN TON Tờn bi: bảng chia 3 Tit 1 12 Giỏo viờn: Phm Hng Tuyt Tun 23 , ngy thỏng nm 20 I.MC TIấU: Giúp học sinh - Lập bảng chia 3 và học thuộc bảng chia này - Thực hành chia 3, giải bài toán - Giáo dục học sinh có ý thức trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống II.LấN LP NI DUNG PHNG TIN A Bi c : - Gi HS lờn bng lm bi tp sau: + Vit phộp chia v tớnh kt qu : a, S b chia l 8, s chia l 2 b, . giấy VBT Rỳt kinh nghim sau tit hc: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau. Mỗi số hạng là 2 Ta chuyển thành phép nhân 2 x 5 = 10 ( 2 đợc lấy 5 lần ) PHềNG GD T. bng lm bi tp sau : + in du thớch hp vo ch chm : 12 : 2 6 : 2 18 : 2 2 x 3 4 x 2 16 : 2 - c thuc lũng bng chia 2 - Nhn xột cho im. B. Bi mi : 1) Gii thiu bi : Trong tit hc hụm nay, cỏc em s. bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở nháp làm bài tập sau: Tính: 2cm x 8 = 2kg x 6 = 2cm x 5 = 2kg x 3 = - Nhận xét và cho điểm HS. B.Bài mới 1. Giới thiệu bài: Trong giờ toán hôm nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1, Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1, Giáo án Toán lớp 2 _HK2_ CKTKN_Bộ 1