Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

72 561 0
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 PHẦN I: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN Mục tiêu chương: 1.Kiến thức: • Biết được khái niệm bài toán, thuật toán, mô tả thuật toán bằng cách liệt kê; • Biết được một chương trình là mô tả của một thuật toán trên một ngôn ngữ cụ thể; • Hiểu thuật toán của một số bài toán đơn giản (tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất; kiểm tra ba số cho trước có phải là độ dài ba cạnh của một tam giác không); • Biết cấu trúc của một chương trình, một số thành phần cơ sở của ngôn ngữ; • Hiểu một số kiểu dữ liệu chuẩn, đơn giản, cách khai báo biến; • Biết các khái niệm: phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn, biểu thức quan hệ; • Hiểu được lệnh gán; • Biết các câu lệnh vào/ra đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình; • Hiểu được câu lệnh điều kiện, câu lệnh ghép, câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, vòng lặp với số lần định trước; • Biết được các tình huống sử dụng từng loại lệnh lặp; • Biết được khái niệm mảng một chiều, cách khai báo mảng, truy cập các phần tử của mảng. 2. Kỹ năng: • Mô tả được thuật toán đơn giản bằng liệt kê các bước; • Viết được chương trình đơn giản, khai báo đúng biến, câu lệnh vào/ra để nhập thông tin từ bàn phím hoặc đưa thông tin ra màn hình; • Viết đúng các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ; • Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh điều kiện; • Viết đúng lệnh lặp với số lần định trước; • Thực hiện được khai báo mảng, truy cập phần tử mảng, sử dụng các phần tử của mảng trong biểu thức tính toán. 3. Thái độ: • Nghiêm túc trong học tập, ham thích lập trình trên máy tính để giải các bài tập. Gv: Trần Thị Linh Chi - 1- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 Tuần: 1 Ngày soạn: 17/8/2014 Tiết: 1 Ngày dạy: 18/8/2014 Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức: • Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh. • Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp một cách tự động. 2. Thái độ: • TËp trung cao ®é, nghiªm tóc trong giê häc. • Học sinh ngày càng yêu thích môn học hơn. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo + bảng phụ - Học sinh: Xem bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1') 2. Kiểm tra bài cũ (thông qua) 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu chương trình (7') - Giới thiệu chương trình học - Quy định sách vỡ, dụng cụ học tập - Giới thiệu nội dung chương trình HK I - Nghe tiếp thu - Nghe và thực hiện theo quy định - Tiếp thu Hoạt động 2: Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?(15') - Em hãy nêu cách khởi động một chương trình có trên desktop của máy tính. →GV nhận xét→ Nói một cách khác ta đã yêu cầu (ra lệnh) cho máy tính khởi động phần mềm - Nháy đúp chuột vào biểu tượng chương trình. 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào? Gv: Trần Thị Linh Chi - 2- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 - Để kết thúc đoạn văn em phải thực hiện thao tác nào? - Nêu trình tự các bước sao ghép dữ liệu bằng menu lệnh? - Ta có thể đổi thứ tự các thao tác trong sao chép dữ liệu được không? →Nhận xét, chốt lại - Gỏ Enter - Thảo luận → Kq - Cả lớp nhận xét - Trả lời - Biết được con người điều khiển máy tính thông qua lệnh, ghi bài. Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh. Hoạt động 3: Ví dụ rô-bốt nhặt rác (20') - Treo bảng phụ:   - Giải thích các kí hiệu trong bảng phụ - Yêu cầu học sinh đứng tại chỗ đọc các lệnh Rôbốt nhặt rác trong SGK/5 - GV giải thích các bước - Nếu thay đổi thứ tự thực hiện của lệnh 1 và lệnh 2 Rô bốt có nhặt được rác như mong muốn ko? →Nhận xét -Yêu cầu học sinh đưa phương án khác để Rô- bốt hoàn thành việc - Biết được các kí hiệu trong bảng phụ, kết hợp hình trong SGK - Một HS đứng tại chỗ đọc bài - Quan sát bảng phụ, hiểu được các bước. - Thảo luận, trả lời - Hiểu rõ ví dụ -Thảo luận, đưa ra các phương án khác nhau 2. Ví dụ: Rô-bốt nhặt rác SGK Gv: Trần Thị Linh Chi - 3- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 nhặt rác. →Nhận xét - Yêu cầu học sinh xác định vị trí của Rô bốt sau khi nhặt rác xong, và nêu 2 lệnh để Rô bốt trở về vị trí ban đầu. →Nhận xét, chốt lại→ - Việc viết các lệnh để điều khiển, chỉ dẫn rô- bốt (hay máy tính) thực hiện tự động một loạt các thao tác liên tiếp chính là viết Chương trình máy tính, hay còn gọi tắt là Chương trình. - Chỉ ra vị trí của Rô bốt, đưa ra phương án gồm 2 lệnh để Rô bốt trở về vị trí ban đầu - Thấy sự khác biệt giữa việc ra lệnh cho máy tính với ra lệnh cho con người, đặt vấn đề về chương trình máy tính? IV. Đề xuất năng lực hướng tới của học sinh: - Biết cách ra lệnh cho máy tính thực hiện các công việc ma học sinh yêu cầu máy tính làm. Học sinh sử dụng máy tính tốt hơn. Tuần: 1 Ngày soạn: 17/8/2014 Gv: Trần Thị Linh Chi - 4- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 Tiết: 2 Ngày dạy: 18/8/2014 Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tt) I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức: • Biết rằng viết chương trình là viết các lệnh để chỉ dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. • Biết ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình. • Biết vai trò của chương trình dịch 2. Thái độ: • TËp trung cao ®é, nghiªm tóc trong giê häc. • Học sinh ngày càng yêu thích môn học hơn II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo + bảng phụ - Học sinh: Xem bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1') 2. Kiểm tra bài cũ (thông qua) 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Nội dung Hoạt động 1: Viết chương trình-ra lệnh cho máy tính làm việc (15') - Đưa ra ví dụ về một chương trình. - Lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính → Chốt lại, vậy viết chương trình là gì ? →Nhận xét. Chốt lại→ - Nghiên cứu SGK và quan sát sơ đồ về một chương trình. - Dựa vào khái niệm chương trình để để trả lời. -Trả lời - Đọc lại và ghi vào vở. 3. Viết chương trình-ra lệnh cho máy tính làm việc: Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Hoạt động 2: Tìm hiểu chương trình và ngôn ngữ lập trình (25') 4. Chương trình và ngôn ngữ Gv: Trần Thị Linh Chi - 5- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 - Máy tính có hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ thông thường không? Nó chỉ hiểu ngôn ngữ gì? → vậy em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì ? →nhận xét, chốt lại - Đưa mẫu một chương trình đơn giản viết bằng ngôn ngữ Pascal - Theo em máy tính có hiểu ngay chương trình này không? → Giải thích tác dụng của chương trình dịch. →Chốt khái niệm môi trường lập trình và lấy ví dụ về một số môi trường lập trình khác nhau. - Suy nghĩ thảo luận, trả lời - Nghiên cứu SGK và trả lời. - Ghi nhận kiến thức - Suy nhĩa trả lời - Nghiên cứu SGK và nêu khái niệm chương trình dịch. lập trình ? - Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ mà máy tính có thể trực tiếp hiểu được - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính. - Chương trình dịch làm nhiệm vụ dịch những chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. - Môi trường lập trình là phần mềm cho phép soạn thảo, dịch và thực thi chương trình. Ví dụ như Turbo Pascal, Free Pascal IV. Đề xuất năng lực hướng tới: - Ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?,biết làm quen với một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Tuần: 2 Ngày soạn: 24/8/2014 Gv: Trần Thị Linh Chi - 6- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 Tiết: 3 Ngày dạy: 25/8/2014 BÀI 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức: • Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bảng chữ cái và các quy tắc để viết chương trình, câu lệnh. • Biết ngôn ngữ lập trình có tập hợp các từ khóa dành riêng cho mục đích sử dụng nhất định. • Biết tên trong ngôn ngữ lập trình là do người lập trình đặt ra, khi đặt tên phải tuân thủ các quy tắc của ngôn ngữ lập trình. Tên không được trùng với các từ khoá. 2. Kỹ năng: • Phân biệt được các thành phần cơ bản trong ngữ Pascal. • Phân biệt được tên và biết đặt tên 3. Thái độ: Tập trung cao độ, nghiêm túc trong học tập. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo + bảng phụ có liên quan 2. Học sinh: Xem bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ (5-7') Câu hỏi: Thế nào là ngôn ngữ lập tình, chương trình dịch, môi trường lập trình? (4đ) Đáp án: Mục 4 bài 1 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Nội dung Hoạt động 1: Ví dụ về ngôn ngữ lập trình (8') - Treo các bảng phụ sau: Bảng 1 Program CT_dau_tien; Uses Crt; Begin Writeln(‘Chao cac ban!’); 1. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình: (SGK) Gv: Trần Thị Linh Chi - 7- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 End. Bảng 1 Program Vidu2; Uses Crt; Begin Writeln(‘Hello Turbo Pascal’); End. Bảng 1 Program Vidu3; Uses Crt; Begin Writeln(‘Bai hoc dau tien!’); End. - GV giới thiệu cho các em biết các ví dụ trong bảng phụ là các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, và giải thích nhiệm vụ của từng chương trình. - Gồm có bao nhiêu dòng? - GV đó là các dòng lệnh trong chương trình, được tạo thành từ các chữ cái, trong thực tế có những chương trình có thể có đến hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu dòng lệnh. - Quan sát bảng phụ. - 5 dòng - Học sinh biết được lệnh được tạo thành từ các chữ cái, một chương trình có nhiều dòng lệnh, số dòng lệnh sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào chương trình Hoạt động 2: Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?(10') - GV yêu cầu học sinh thảo luận chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau của các chương trình trên? - Kết quả? - Học sinh thảo luận, chỉ ra những điểm giống và khác nhau của các chương trình. - Đại diện nhóm lên nêu kết quả - Giống nhau: Gồm có từ như: Program, Uses, Crt, 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Gv: Trần Thị Linh Chi - 8- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 - Giáo viên nhận xét→Mỗi câu lệnh trong chương trình trên gồm các từ và các kí hiệu được viết theo một quy tắc nhất định. Các quy tắc này quy định cách viết các từ và thứ tự của chúng. Chẳng hạn, trong ví dụ trên các từ được cách nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách, một số câu lệnh được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;), dòng lệnh thứ tư có cụm từ nằm trong cặp dấu ngoặc đơn, Nếu câu lệnh bị sai quy tắc, chương trình dịch sẽ nhận biết được và thông báo lỗi. - GV giống như tiếng Anh gồm các chữ cái, các từ và quy tắc ngữ pháp. Muốn người khác hiểu được và hiểu đúng thì cần dùng các chữ cái, những từ cho phép và phải được ghép theo đúng quy tắc ngữ pháp. VD: để ra lệnh cho máy tính hiển thị dòng chữ chào các bạn thì trong chương trình trên phải viết là: writeln('Chao cac ban');… - Vậy ngôn ngữ lập trình gồm có những gì? →Nhận xét, chốt lạI Begin, End. - Khác nhau: Ct_Dau_Tien, Vidu2, Vidu3, Writeln(‘… ’); → Cả lớp nhận xét - Biết được ngôn ngữ lập trình gồm bảng chữ, và từ bảng chữ các ta xây dựng nên các từ có nghĩa và các các quy tắc. - Biết được mọi ngôn ngữ điều có các quy tắc riêng của nó. - Trả lời - Hiểu, ghi nhận kiến thức Ngôn ngữ lập trình gồm tập các kí hiệu và các quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính. Gv: Trần Thị Linh Chi - 9- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 Hoạt động 3: Tìm hiểu từ khoá và tên (15') GV: Các từ giống nhau mà các em chỉ ra là từ khoá trong một ngôn ngữ lập trình. Vậy từ khóa có đặt điểm gì? Nhận xét→Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khoá nhất định. Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khoá này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định. Trong ví dụ trên, program là từ khoá dùng để khai báo tên chương trình, uses là từ khoá khai báo các thư viện, các từ khoá begin và end dùng để thông báo cho ngôn ngữ lập trình biết bắt đầu và kết thúc phần thân chương trình. Ví dụ: Lớp trưởng là một cụm từ dành riêng để gọi một HS trong lớp đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng của lớp, không thể có một HS nào khác trong lớp cũng được gọi là lớp trưởng (trong cùng thời điểm). - Yêu cầu học sinh đưa ra một vài từ dành riêng trong tiếng Việt? Dựa vào SGK trả lời Cả lớp nhận xét Biết được khái niệm từ khoá, ghi bài. - Thảo luận, đưa ra kết quả - Hiểu xâu hơn về từ khoá. - Kết hợp SGK trả lời. 3. Từ khoá và tên: a) Từ khoá: Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số từ khoá nhất định. Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khoá này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định. b) Tên: Tên là các từ do người sử dụng máy đặt ra trong chương trình. Gv: Trần Thị Linh Chi - 10- Năm học : 2014 - 2015 [...]... lên ghi kết quả Cả lớp nhận xét - Hiểu được các GV nhận xét→ phép toán - Đọc quy tắc - GV yêu cầu học sinh đọc Quy tắc tính các biểu thức số học trong SGK - Biết được mức - GV giải thích→ độ ưu tiên của các phép toán, như trong toán học IV Củng cố : Giáo viên chốt lại các kiến thức đã học, yêu cầu học sinh nhắc lại V Dặn dò : Về nhà học bài, xem trước phần còn lại của bài Tuần: 4 Tiết: 8 Ngày soạn: 07/09/2014... trong học tập, ham thích lập trình trên máy tính để giải các bài tập II Chuẩn bị 1 Giáo viên : Giáo án + Phòng máy 2 Học sinh : Học bài cũ và làm bài tập trước ở nhà III Tiến trình lên lớp : 1 Ổn định lớp: (1') 2 Kiểm tra bài cũ (thông qua) 3 Thực hành Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh Nội Dung Hoạt động 1 : Giới thiệu, thảo luận nội dung thực hành (5') - Yêu cầu học sinh thảo - Học sinh... độ : Nghiêm túc trong học tập, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học II Chuẩn bị : 1 Giáo viên : Giáo án + tài liệu tham khảo 2 Học sinh : Xem trước bài mới ở nhà III Tiến trình lên lớp : 1 Ổn định lớp (1') 2 Kiểm tra bài cũ: (5-7') Yêu cầu 1: Thế nào là dữ liệu, kiểu dữ liệu ? Nêu các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ Pascal (8 ) Yêu câu 2 : Làm bài tập 4 câu b,d SGK (2đ) Đáp án : Yêu cầu 1 : Mục 1... Pascal c) 5 + x ≤ 10 - Yêu cầu học sinh thảo luận đưa Gv: Trần Thị Linh Chi - 24- so sánh Toán học = ≠ < ≤ > ≥ Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 ra kết quả - Chia nhóm thảo luận, đưa ra kết quả - GV nhận xét, yêu cầu học sinh - Cả lớp nhận xét thảo luận làm bài tập 6 SGK - Chia nhóm thảo →GV nhận xét luận, làm bài tập 6 SGK - Hiểu được các phép so sánh Hoạt động 2 : Tìm hiểu... II Chuẩn bị: 1 Giáo viên : Giáo án + Phòng máy 2 Học sinh : Học bài cũ và làm bài tập trước ở nhà III Tiến trình lên lớp : 1 Ổn định lớp: (1') 2 Kiểm tra bài cũ : (5') Yêu cầu : Học sinh lên bảng ghi lại kết quả câu a Bài 1 SGK/27 Đáp án : a)15*4-30+12 b)(10+5)/(3+1)- 18/ (5+1) c)(10+2)*(10+2)/(3+1) d)((10+2)*(10+2)-24)/(3+1) 3 Bài mới : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học Sinh Nội Dung Hoạt động... aùn Tin 8 Ngày dạy: Bài 3 CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU 08/ 09/2014 I Mục đích, yêu cầu 1 Kiến thức • Biết khái niệm kiểu dữ liệu; • Biết một số phép toán cơ bản với dữ liệu số 2 Kỹ năng Phân biệt được sự khác nhau giữa các kiểu dữ liệu, chuyển được bỉểu thức toán học thành biểu thức trong Pascal 3 Thái độ : Nghiêm túc trong học tập, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học II Chuẩn bị : 1 Giáo viên : Giáo. .. SGK để trả lời - 11- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ c) 3ban d) #ABC f) Lop8A Kết quả? d) baban e) A g) 1A Giaùo aùn Tin 8 - Nêu kết quả của mình - Cả lớp nhận xét - Biết rõ hơn về quy tắc đặt tên trong Pascal GV nhận xét→ IV Đề xuất năng lực hướng tới: - Biết cách đặt tên cho chương trình một cách chính xác Tuần: 2 Gv: Trần Thị Linh Chi Ngày soạn: 24 /8/ 2014 - 12- Năm học : 2014 - 2015... trình; •Hiểu lệnh gán 2 Kỹ năng Khai báo, sử dụng được biến trong một bài tập cụ thể 3 Thái độ Nghiêm túc trong học tập II Chuẩn bị 1 Giáo Viên: Giáo án + tài liệ tham khảo + bảng phụ có liên quan 2 Học Sinh: Xem bài mới trước ở nhà III Tiến trình lên lớp: 1 Ổn định lớp (1') 2 Kiểm tra bài cũ (5-7') Yêu cầu: - Biến dùng để làm gì? Cách khai báo biến? (6 điểm) - Câu 6 SGK/33 (4 điểm) * Đáp án: - Biến được... chú ý - 21- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 chon dữ liệu từ thấp đến cao để tiết kiệm bộ nhơ máy tính Cần chú ý là giá trị dữ liệu kiểu kí tự, xâu kí tự được đặt trong dấu nháy đơn (') Hoạt động 2 : Tìm hiểu các phép toán với dữ liệu kiểu số 2 Các phép toán với dữ liệu kiểu số : -Giáo viên giới thiệu các - Biết được các kí Kí Phép toán Kiểu dữ liệu phép toán trong ngôn ngữ... Ngày dạy: 08/ 09/2014 Bài 3 CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU (tt) I Mục đích, yêu cầu 1 Kiến thức • Biết các phép toán so sánh trong ngôn ngữ lập trình Gv: Trần Thị Linh Chi - 23- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 • Biết khái niệm điều khiển tương tác giữa người với máy tính 2 Kỹ năng Phân biệt được sự khác nhau giữa các kiểu dữ liệu, chuyển được bỉểu thức toán học thành biểu . häc. • Học sinh ngày càng yêu thích môn học hơn. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án + tài liệu tham khảo + bảng phụ - Học sinh: Xem bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1') 2 Thị Linh Chi - 11- Năm học : 2014 - 2015 Trường THCS Nguyễn Huệ Giaùo aùn Tin 8 c) 3ban d) baban d) #ABC e) A f) Lop8A g) 1A Kết quả? GV nhận xét→ - Nêu kết quả của mình - Cả lớp nhận xét -. tập, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : Giáo án + tài liệu tham khảo 2. Học sinh : Xem trước bài mới ở nhà III. Tiến trình lên lớp : 1. Ổn định lớp: (1') 2.

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:31

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

  • I. Mục đích, yêu cầu

  • II. Chuẩn bị:

  • III. Tiến trình lên lớp:

  • IV. Đề xuất năng lực hướng tới của học sinh:

   • Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tt)

    • I. Mục đích, yêu cầu

    • II. Chuẩn bị:

    • III. Tiến trình lên lớp:

    • 4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình ?

     • IV. Đề xuất năng lực hướng tới:

     • BÀI 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH

     • VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

     • I. Mục đích, yêu cầu

      • II. Chuẩn bị:

      • III. Tiến trình lên lớp:

      • IV. Đề xuất năng lực hướng tới:

       • BÀI 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH

       • VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tt)

        • I. Mục đích, yêu cầu:

        • II. Chuẩn bị:

        • III. Tiến trình lên lớp:

        • Bài thực hành 1.

        • LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL

         • I. Mục đích, yêu cầu:

         • II. Chuẩn bị:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan