Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 15

152 651 5
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THCS LỚP 8       Nội dung Thời lượng Phần 1. !"#$%& '())*+ Phần 2.,#-# '))(* Ôn tập 4 Kiểm tra 6 Cộng 70 Ghi chú:./0'())*&#12345&/0)!.&$6&7(38#9)#:#4#) ;4 < =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THCS LỚP 8 HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên Bài  ()( Bài 1.D>9E#F4#G%&!"#>9E#  ()( Bài 2.4HIFJ#G%&!"#F4A&K&L3 !"#  (M)( Bài thực hành 1. 4HIFJ?!;.,2/23  ()( Bài 3.#G%&!"#>9E#F4NL3O M ()( Bài thực hành 2. @#G%&!"#$PE#.> ( ) Bài 4.QRNS&;!.&#G%&!"# ( ) Bài thực hành 3. T#2;>.F4/RNS&; ( M  U4 TP!238#9'* ( ) 9O&V #E#2#FJW&I!U!I2X ( )( Bài 5.?Y;4.>$#G%&!"#  ) Bài 5.?Y;4.>$#G%&!"#  ) U4  M) ?"#P#Z&2FJ #-Q?I/  ) ?"#P#Z&2FJ #-Q?I/'* M )( Bài 6<[3O#$-O  ) Bài thực hành 4< QRNS&3O#$-O\<<<#I  ) U4  M  TP!2#:#4#'* ]    ] Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Tuần Tiết Tên Bài ( )( Bài 7.[3O#3^  ) U4  ) Bài thực hành 5. QRNS&3O#3^ \.!_N.  M) F`#"#FJ #-=I.&I;!2  ) F`#"#FJ #-=I.&I;!2'* M )M( F`#"#FJ #-=I.&I;!2'*  M)M Bài 8. ^ FJ/03#G2;!GJ  M)M Bài thực hành 6. QRNS&3O#3^ a#3I_N.  MM)M U4  M M TP!238#9'* Bài 9.4FOFJNb9/0 ( M)( Bài 9.4FOFJNb9/0'* U4  ) Bài thực hành 7. cR38Nb9/0!.&#G%&!"#  ) d2/>#"##K&&2FJ #-eI2  M) d2/>#"##K&&2FJ #-eI2'*  ) d2/>#"##K&&2FJ #-eI2'* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC M )( U4    TP!2#:#4#'* ]    ] Kiểm tra học kỳ II CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ?A&49/.f<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gA&49Nf9<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ? Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. Mục tiêu <Kiến thức CU.&GZ#hNi#.>9E##:#OK&FO#K&H23O# CU#G%&!"#34>#$P.&GZ#hNi#.>9E##:#O#-K&FO3j < <Kĩ năng CU$G2!2H9!"#>[3O#$P#:#OkK&FO4.$6< <Thái độ C?#>$k# &#jl)9j#E#K#< II. Chuẩn bị: Q>#&>.#.2)>9E#$OR< III. Tiến trình bài dạy: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung  ( mHoạt động 1Tìm hiểu cách để con người ra lệnh cho máy tính. nD>9E#34K&S&l . &GZ34#L&K&FO&"< nAjk/0#2.>$P. &GZ!23O##.>9E##: #O< T#  #: #O  #L& #2.  > 49o2$b!23O##.>9 E##:#O< npP$-#P>9E#. &GZ #34&"< mHoạt động 2Tìm hiểu ví dụ về Rô-bốt nhặt rác. n.&GZ#f.!2#;q 4.$P&l .&GZ#^!>) 32 R2 E# !j >  .4 #4 2.&n C=/R26krKC;06#P #:#O>#2.>#G k;GJ)H29 #)H29!>) #^!>F4;s!>F4.#t&< Cd2/>#"#u/>#&>. #.2 n?2!23O##G#4.$P #hNirKC;0N#9PYFq !E#O#Zo#^!>o;s mD>9E#34K&S&l . &GZR38#K&k># #OH< mDk/0#2.>$P.&GZ !23O##.>9E##:#O #G#u$k&)#.>#s # -)/2.#v )N#9P)#: #O>;GJ$Pw>9E#_ .&GZ$-#P>9E# #K&H2>3O#< .&GZ#f.!2rKC;0 /##l83w&&#I< /#H2/>#"#u/># &>.#.2#I.9jx2&>. Fj< mpPrKC;0#:#OFO#^ !>F4;s !>F4. #t&2  !2 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào ?   .&GZ#hNi#.>9 E##:#O#K&H23O#< 2. Ví dụ Rô-bốt nhặt rác:    >  3O#  $P  rKC;0  #.4 #4#0K&FO C?;GJ< Cd29!>);GJ< CA#^!>< Cd29 #);GJ< Cd29!>);GJ< CUs!>F4.#t&< CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC !>F4.#t&< 3O##G/2 C?;GJ< Cd29!>);GJ< CA#^!>< Cd29 #);GJ< Cd29!>);GJ< CUs!>F4.#t&< IV. Củng cố'M #l* n.&GZ34&"$P#hNi#.>9E##:#OK&FO< V. Dặn dò:' #l* C;4#y Q=T C4;4 Q=T VI./ Tổng kết – Rút kinh nghiệm: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ?A&49/.f<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gA&49Nf9<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ? Bài 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tt) I. Mục tiêu <Kiến thức CU$GyF#G%&!"#34F>3O##hNi>9E##:#O>K&FO#29&k ;4.>< CU&K&L3 !"#34&K&LNt&$PF#G%&!"#< CUF2!zx2#G%&!"#Nq#< <Kĩ năng Cr{39O1&F#G%&!"#$%&< <Thái độ C?#>$k# &#jl)9j#E#F#G%&!"#$P#:#Ok/0K&FO< II. Chuẩn bị: Q>#&>.#.2)>9E#$OR< III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ'M #l* n.&GZ34&"$P$-#P>9E#n#.FENSS#Pn 2. Bài mới: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung M  + Hoạt động 1 Tìm hiểu viết chương trình và ra lệnh cho máy tính làm việc. CpP$-#PrKC;02 # 34&"n C  @  >  3O#  #E#  34  F #G%&!"#o#4.34F #G%&!"#< n#G%&!"#>9E#34&"n n?f/2. #F#G%& !"#< + Hoạt động 2: Chương trình và ngôn ngữ lập trình. CpP>9E#6#PR3E)#K&   $G2  F4.  >9  #  $y #9P$5NGJNf&kNb9 ;'Nb9/0&7(F4* CpP6k#G%& !"# 4 >9E#6#P#:#O$Gy H2;GJ +@#G%&!"##I.&K &L3 !"#< +|q##G%&!"#/2&&K &L  >9  $P  >9  E#  6  #P #P$Gy< mpP$-#PrKC;02 # F>3O#< m @ #G%& !"# 34  #GJ& Ni>9E##:#O>K& FO#29 &k;4  .> S #P< m#G%&!"#>9E#34k Nb9>3O#4>9E#6#P #PF4#:#O$Gy< m @  #G%&  !"#  &l  . &GZ$-#P>9E#k >#$%&F4#OH#%< /# #l83w&&#Io &##J#}< /##l83w&&#I< 3. Viết chương trình, ra lệnh cho máy tính làm việc. m@ #G%&!"# 34#GJ& Ni>9E##:#O>K& FO#29&k;4.>S #P< 4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình. A&K  &L  Nt&  $P  F  > #G%&  !"#  >9  E#  &  34 &K&L3 !"#< IV. Củng cố: 'M #l* nb9#.;3EN. #F#G%&!"#$P$-#P>9E#< n#G%&!"#Nq#Nt&$P34&"n V. Dặn dò:' #l* C;4#y Q=T C4;4 ))Q=T VI./ Tổng kết – Rút kinh nghiệm: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ?A&49/.f<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gA&49Nf9<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ? Bài 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. Mục tiêu <Kiến thức CU&K&L3 !"#&7>#4# #%;34;~&#L>F4>H9w$PF#G%& !"#)[3O#< <Kĩ năng Cr{39O1&34HIFJ>#G%&!"#$%&< <Thái độ C?#>$k# &#jl)9j#E#K#< II. Chuẩn bị: Q>#&>.#.2)>9E#$OR< III. Tiến trình bài dạy: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung  ( mHoạt động 1Tìm hiểu ví dụ về chương trình. @ENS##.fk#G%& !"#  $%  &  $Gy  F ;~&  &K  &L  3  !"# ,2/23< ,!.&!2?•N2•Ig €/I/!g UI& a!I3'•#2.2;2‚*g ƒN< n  #G%&  !"#  &7  ;2. #j[3O# m Hoạt động 2 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình gồm những gì ? [3O#$GyFY#L& E:#„$q#<TE:49f. #4#;&#L>x2&K &L3 !"#< CU&#L>x2&K&L 3 !"#&7#L&&"n CD…[3O#!.&#G%& !"#  &7  >  E  :  F4  E #O$GyF#I.kH9 w#„$q#< C A  [ 3O#  ;q F  /2 H9w)#G%&!"#Nq#/` #;$GyF4#K&;>. 3…< /##l83w&&#I o&##J#}< #G%&!"#&76M[ 3O#<  D…  3O#  &7  > SY#>#2$Gyf. #4#Y>#L>< /##l83w&&#I o&##J#}< U&#L>x2&K&L 3 !"#;2.&7>#L >&†#F4k/0E #O  #>)  N„  $6&  u &.^)N„#>9< /##l83w&&#I< 1. Ví dụ về chương trình:  @ENS##.fk#G%& !"#  $%  &  $Gy  F ;~&  &K  &L  3  !"# ,2/23< ,!.&!2?•N2•Ig €/I/!g UI& a!I3'•#2.2;2‚*g ƒN< 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?  A&K  &L  3  !"#  34   #y >E#OF4H9w F>3O#f.#4#k #G%&!##.4#h#F4 #:  #O  $Gy  !j  >9 E#<  IV. Củng cố'M #l* nU&#L>x2&K&L3 !"#&7#L&&"< V. Dặn dò:' #l* C;4#y Q=T C?!3Z>[#s)Q=T VI./ Tổng kết – Rút kinh nghiệm: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC =>.>?# =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ?A&49/.f<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gA&49Nf9<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ? Bài 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tt) I. Mục tiêu <Kiến thức CU&K&L3 !"#&76 #y >Y#.>N4#!j&#.S$E#/RNS&#„$q#< CUj!.&&K&L3 !"#34N.&GZ3 !"#$^!2< CU„!lx2#G%&!"#;2.&7 ##2;>.F4 ##[< <Kĩ năng Cr{39O1&#;„!lx2k#G%&!"#< <Thái độ C?#>$k# &#jl)9j#E#F#G%&!"#$P#:#Ok/0K&FO< II. Chuẩn bị: Q>#&>.#.2)>9E#$OR< III. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ'M #l* nU&#L>x2&K&L3 !"#&7#L&&"n 2. Bài mới: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC [...]... toán số học, ta thường so sánh các số nhớ kiến thức thường so sánh các số ? Hãy nêu kí hiệu của các phép so sánh Học sinh trả lời cầu hỏi của giáo viên Kí hiệu Phép so Kí hiệu Phép so sánh sánh = bằng = Bằng < nhỏ hơn < Nhỏ hơn > lớn hơn > Lớn hơn ≠ khác Khác ≤ nhỏ hơn hoặc = Lớn hơn bằng hoặc bằng Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là đúng hoặc sai + Giáo. .. Tuần 8 Ngày soạn: .; Ngày dạy: Tiết 15 BÀI TẬP I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép toán trong ngôn ngữ Pascal 3 Thái độ: - HS nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu bài học, giáo dục học sinh tính sáng tạo, tích cực trong học tập,...  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền ...  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền phần dư * : Phép nhân * Phép MOD: Phép chia lấy / : Phép chia phần nguyên Học sinh nghiên cứu sách giáo Div: phép chia lấy phần - Yêu cầu học sinh nghiên cứu khoa => đưa ra quy tắt tính các nguyên sách giáo khoa =>... toán học sang biểu diễn trong Pascal 3 Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc II Chuẩn bị: Nội dung bài thực hành, máy tính điện tử III Tiến trình thực hành: T/g 20p Hoạt động của thầy + Hoạt động 1: Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal? a) 15 x 4 – 30 + 12 ; b) 15 + 5 18 - 3+1 ; Hoạt động của trò Nội dung + Học. ..  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền 18p hàng hoá, khách hàng còn phải Học sinh độc lập thực hiện viết thanh toán khách hàng còn phải chương trình trả thêm phí dịch vụ hãy viết chương trình Pascal để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách...  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền Tuần 4 Ngày soạn: .; Ngày dạy: Tiết 8 Bài 3 CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU (tt) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Biết được các kí hiệu toán học sử dụng để kí hiệu các phép so sánh - Biết được sự giao... của các phép so sánh trong ngôn ngữ Pascal 3 Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn II Chuẩn bị: Sách giáo khoa, máy tính điện tử III.Tiến trình bài dạy: 1 Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu một số kiểu dữ liệu thường dùng 2 Bài mới: T/g 18p Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu các 3 Các phép so sánh: phép so sánh - Ngoài phép toán số học, ta Học sinh chú ý lắng... Readln; End IV Nhận xét (5 phút) Giáo viên nhận xét và đánh giá thái độ làm bài V Dặn dò: (2 phút) - Xem trước bài, tiết sau học phần mềm học tập VI./ Tổng kết – Rút kinh nghiệm:  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền ...  Giáo án Tin học 8  GV: Nguyễn Hiền Tuần 10 Ngày soạn: .; Ngày dạy: Tiết 19 Bài 5 TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Hiểu được bài toán và biết cách xác định bài toán 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích và xác định bài toán . =@A&9B- CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THCS LỚP 8 HỌC KỲ I Tuần Tiết Tên Bài  ()( Bài 1.D>9E#F4#G%&!"#>9E# . KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC THCS LỚP 8     . #.^ ;~& Ž 3J  #%  #.^ ;~&< /##l 8 3w&&#Io&# #J#}< /##l 8 3w&&#I< 3. Các phép so sánh: C  A&.4  #v  .>  /0  #)

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Học sinh đọc thông tin

 • d) Thay đổi tính chất của hình

 • 5. Một số chức năng nâng cao:

  • a) Thay đổi mẫu thể hiện hình

  • b) Quay hình trong không gian

   • KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

   • TIN HỌC THCS LỚP 8

   • + Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Yenka:

   • 1. Giới thiệu phần mềm Yenka:

   • 2. Giới thiệu màn hình làm việc chính của phần mềm:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan