Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

122 665 2
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án: Tin học 8 Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày Soạn: 15/8/ 2013 Ngày dạy : 19/08/2013 Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh - Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp. 2. Kĩ năng: - Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Gíao viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 2. Học sinh: sgk III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: không có kiểm tra 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cách để con người ra lệnh cho má y tính. . ? Máy tính là công cụ giúp con người làm những công việc gì. ? Nêu một số thao tác để con người ra lệnh cho máy tính thực hiện. Khi thực hiện những thao tác này => ta đã ra lệnh cho máy tính thực hiện. ? Để điều khiển máy tính con người phải làm gì. + Máy tính là công cụ giúp con người xử lý thông tin một cách hiệu quả. + Một số thao tác để con người ra lệnh cho máy tính thực hiện như: khởi động, thoát khỏi phần mềm, sao chép, di chuyển, thực hiện các bước để tắt máy tính… Con người điều khiển máy tính thông qua các lệnh. 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào ? Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thông qua lệnh. Hoạt động 2: Tìm hiểu ví dụ về Rô-bốt nhặt rác. Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang1 Giáo án: Tin học 8 ? Con người chế tạo ra thiết bị nào để giúp con người nhặt rác, lau cửa kính trên các toà nhà cao tầng? - Giả sử ta có một Rô-bốt có thể thực hiện các thao tác như: tiến một bước, quay phải, quay trái, nhặt rác và bỏ rác vào thùng. - Quan sát hình 1 ở sách giáo khoa ? Ta cần ra lệnh như thế nào để chỉ dẫn Rô-bốt di chuyển từ vị trí hiện thời => nhặt rác => bỏ rác vào thùng. Con người chế tạo ra Rô-bốt Học sinh chú ý lắng nghe. Học sinh quan sát hình 1 ở sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên. + Để Rô-bốt thực hiện việc nhặt rác và bỏ rác vào thùng ta ra lệnh như sau: - Tiến 2 bước. - Quay trái, tiến 1 bước. - Nhặt rác. - Quay phải, tiến 3 bước. - Quay trái, tiến 2 bước. - Bỏ rác vào thùng. 2. Ví dụ Rô-bốt nhặt rác: Các lệnh để Rô-bốt hoàn thành tốt công việc: - Tiến 2 bước. - Quay trái, tiến 1 bước. - Nhặt rác. - Quay phải, tiến 3 bước. - Quay trái, tiến 2 bước. - Bỏ rác vào thùng. IV. CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ: 1. Củng cố: cho học sinh nhắc lại cách để con người điều khiển máy tính 2. Hướng dẫn tự học ở nhà: - Học bài kết hợp SGK, Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang2 Giáo án: Tin học 8 Tuần: 1 Tiết: 2 Ngày Soạn: 15/8/ 2013 Ngày dạy : 19/08/2013 Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh - Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp. 2. Kĩ năng: - Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Gíao viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 2. Học sinh: sgk III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra bài cũ: không có kiểm tra 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu viết chương trình và ra lệnh cho máy tính làm việc. - Để điều khiển Rô-bốt ta phải làm gì? - Viết các lệnh chính là viết chương trình => thế nào là viết chương trình. ? Chương trình máy tính là gì? ? Tại sao cần phải viết chương trình. + Để điều khiển Rô-bốt ta phải viết các lệnh. + Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. + Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. + Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn. 3. Viết chương trình, ra lệnh cho máy tính làm việc. + Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể. Hoạt động 2: Chương trình và ngôn ngữ lập trình. Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang3 Giáo án: Tin học 8 - Để máy tính có thể xử lí, thông tin đưa vào máy phải đuợc chuyển đổi dưới dạng một dãy bit (dãy số gồm 0 và 1) - Để có một chương trình mà máy tính có thể thực hiện được cần qua 2 bước: * Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình. * Dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được. Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Học sinh chú ý lắng nghe. 4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình. - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chơng trình máy tính. - Chơng trình dịch đóng vai trò "ngời phiên dịch" và dịch những chơng trình đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu đợc. - Chơng trình soạn thảo và chơng trình dịch thờng đợc kết hợp vào một phần mềm, đợc gọi là môi trờng lập trình Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình. IV. CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 1. Củng cố : Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính > Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn ` 2. Hướng dẫn tự học ở nhà - Học bài kết hợp SGK - Làm bài tập 2,3,4/8/SGK Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang4 Giáo án: Tin học 8 Tuần: 1 Tiết: 3 Ngày Soạn: 15/8/ 2013 Ngày dạy : 19/08/2013 Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: - Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bằng chữ cái và các quy tắt để viết chương trình, câu lệnh. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng làm quen với các chương trình đơn giản. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 2. Học sinh: sgk, chuẩn bị trước ơ’ nhà IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Chương trình máy tính là gì? Tại sao cần phải viết chương trình? + Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được. + Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu ví dụ về chương trình. Ví dụ minh hoạ một chương trình đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Program CT_dau_tien; Uses Crt; Begin Writeln(‘Chao cac ban’); End. ? Chương trình gồm bao nhiêu câu lệnh Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Chương trình gồm có 5 câu lệnh. Mỗi lệnh gồm các cụm từ khác nhau được tạo thành từ các chữ cái. 1. Ví dụ về chương trình: Ví dụ minh hoạ một chương trình đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Program CT_dau_tien; Uses Crt; Begin Writeln(‘Chao cac ban’); End. Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang5 Giáo án: Tin học 8 Hoạt động 2: Tìm hiểu ngô n ngữ lập trình gồm những gì ? Câu lệnh được viết từ những kí tự nhất định. Kí tự này tạo thành bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình. - Bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình gồm những gì? - Mỗi câu lệnh trong chương trình gồm các kí tự và kí hiệu được viết theo một quy tắt nhất định. - Nếu câu lệnh bị viết sai quy tắt, chương trình dịch sẽ nhận biết được và thông báo lỗi. ? Bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình gồm những gì. Học sinh chú ý lắng nghe =>ghi nhớ kiến thức. Bảng chữ cái của ngôn ngữ lập trình bao gồm các chữ cái tiếng Anh và một số kí hiệu khác, dấu đóng mở ngoặc, dấu nháy. Học sinh chú ý lắng nghe. 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắt viết các lệnh tạo thành một chương trinh hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính. IV. CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ: 1. Củng cố: cho học đánh trên máy chương trình ví dụ. 2. Hướng dẫn tự học ở nhà Tuần: 1 Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang6 Giáo án: Tin học 8 Tiết: 4 Ngày Soạn: 15/8/ 2013 Ngày dạy : 19/08/2013 Bài 2: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: - Biết ngôn ngữ lập trình gồm các thành phần cơ bản là bằng chữ cái và các quy tắt để viết chương trình, câu lệnh. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng làm quen với các chương trình đơn giản. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên Sách giáo khoa, máy tính điện tử. 2. Học sinh: sgk, chuẩn bị trước ơ’ nhà III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu từ khoá và tên của chương trình. - Các từ như: Program, Uses, Begin gọi là các từ khoá. - Từ khoá là từ dành riêng của ngôn ngữ lập trình. - Ngoài từ khoá, chương trình còn có tên của chương trình. - Đặt tên chương trình phải tuân theo những quy tắt nào? Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Học sinh chú ý lắng nghe. + Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và trả lời câu hỏi của giáo viên. * Khi đặt tên cho chương trình cần phải tuân theo những quy tắt sau: - Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau. 3. Từ khoá và tên: - Từ khoá là từ dành riêng của ngôn ngữ lập trình. - Từ khoá của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không đợc dùng các từ khoá này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định. - Tên đợc dùng để phân biệt các đại l- ợng trong chơng trình và do ngời lập trình đặt theo quy tắc: + Hai đại lợng khác nhau trong một chơng trình phải có tên khác nhau. + Tên không đợc trùng với các từ khoá. Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc chung của chương trình. Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang7 Giáo án: Tin học 8 - Cấu trúc chung của chương trình gồm: * Phần khai báo: gồm các câu lệnh dùng để: khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện. * Phần thân chương trình: gồm các câu lệnh mà máy tính cần phải thực hiện. Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Học sinh chú ý lắng nghe. 4. Cấu trúc của một chương trình Pascal: - Cấu trúc chung của chương trình gồm: * Phần khai báo: gồm các câu lệnh dùng để: khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện. * Phần thân chương trình: gồm các câu lệnh mà máy tính cần phải thực hiện. Hoạt động 3: Tìm hiểu ví dụ về ngôn ngữ lập trình. Giáo viên giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal. ? Hãy nêu cấu trúc của chương trình Pascal 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình: - Khởi động chơng trình : - Màn hình T.P xuất hiện. - Từ bàn phím soạn chơng trình t- ơng tự word. - Sau khi đã soạn thảo xong, IV. CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ: 1. Củng cố: cho học sinh nhắc lại một số từ khoá, tên trong ngôn ngữ lập trình Pascal. 2. Hướng dẫn tự học ở nhà: về nhà làm bài tập 4 và 6 trang 13 sgk. Hướng dẫn: tên hợp lệ của ngôn ngữ lập trình Pascal không bắt đầu bằng chữ số và không được chứa dấu cách Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang8 Giáo án: Tin học 8 Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày Soạn: 29/8/ 2013 Ngày dạy : 09/09/2013 Bài thực hành số 1 LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Bước đầu làm quen với môi trường lập trình Turbo Pascal, nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bản chọn và chọn lệnh. - Gõ được một chương trình Pascal đơn giản. - Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng dịch, sửa lỗi và chạy chương trình. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên - NỘI DUNG bài thực hành, máy tính điện tử. 2. Học sinh: SGK, xem bài trước ở nhà III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: - Đặt tên chương trình phải tuân theo những quy tắt nào? Tên được dùng để phân biệt các đại lượng trong chương trình và do người lập trình đặt theo quy tắc: + Hai đại lượng khác nhau trong một chơng trình phải có tên khác nhau. + Tên không được trùng với các từ khoá. 3. Bài Mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG + Hoạt động 1: Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal. ? Nêu cách để khởi động Turbo Pascal. - Có thể khởi động bằng cách nháy đúp chuột vào tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này. - ? Nêu cách để thoát khỏi chương trình Pascal. Ta có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + X để thoát khỏi Turbo Pascal + Nháy đúp vào biểu tượng Turbo Pascal ở trên màn hình nền Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Chọn Menu File => Exit. 1. Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal.: a. Khởi động Turbo Pascal bằng một trong hai cách: Cách 1: Nháy đúp chuột trên biểu t- ợng trên màn hình nền; Cách 2: Nháy đúp chuột trên tên tệp Turbo.exe trong th mục chứa tệp này (thờng là th mục con TP\BIN). b. Quan sát màn hình của Turbo Pascal và so sánh với hình 11 SGK Hoạt động 2: Nhận biết các thành phần: thanh bản chọn Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang9 Giáo án: Tin học 8 , tên tệp đang mở, con trỏ, dòng trợ giúp phía dưới màn hình. - Nhấn phím F10 để mở bảng chọn. Để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn ta sử dụng phím nào? - Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn - Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn. Để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn, ta sử dụng phím mũi tên sang trái và sang phải. Học sinh thực hiện các thao tác theo yêu cầu của giáo viên. 2. Nhận biết các thành phần: thanh bản chọn, tên tệp đang mở, con trỏ, dòng trợ giúp phía dưới màn hình. c. Nhận biết các thành phần: Thanh bảng chọn; tên tệp đang mở; con trỏ; dòng trợ giúp phía dới màn hình. d. Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên sang trái và sang phải (ơ và đ) để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn. e. Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn. f. Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn. - Mở các bảng chọn bằng cách khác: Nhấn tổ hợp phím Alt và phím tắt của bảng chọn (chữ màu đỏ ở tên bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng chọn File là F, bảng chọn Run là R, ). g. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống (ư và ¯) để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn. h. Nhấn tổ hợp phím Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal. IV. CỦNG CỐ VÀ HUỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ: 1. Củng cố:cho học sinh nhắc lại cách khởi động, thoát khỏi chương trình Turbo Pascal. 2. Hướng dẫn tự học ở nhà: xem trước bài tập kế Tuần: 3 Tiết: 5 +6 Ngày Soạn: 29/8/ 2013 Ngày dạy : 09/09/2013 Bài thực hành số 1 LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL (tt) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: - Bước đầu làm quen với môi trường lập trình Turbo Pascal, nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bản chọn và chọn lệnh. - Gõ được một chương trình Pascal đơn giản. - Biết cách dịch, sửa lỗi chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng dịch, sửa lỗi và chạy chương trình. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc. Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang10 [...]... - 3 * 8 ) - 30 = ,(12 – 3 * 8) – 30 ); Writeln(‘(152 * 3 – 50) / 2) = , ‘(152 * 3 – 50)/2 ) Readln End ĐÁP ÁN 1 Em hãy viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng các biểu thức trong Pascal (6đ) • 18 * 3 + 21 / 6 (2đ) • (12 – 3 * 8) – 30 (2đ) 2 Em hãy viết chương trình sau và sửa lại cho đúng (6đ) • Begin Writeln(‘(12 - 3 * 8 ) - 30 = ‘,(12 – 3 * 8) – 30 ); Writeln(‘(152 * 3 – 50) / 2 = ‘,(152 * 3. .. liệu số 3 Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích bộ mơn Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang 13 Giáo án: Tin học 8 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử 2 Học sinh: xem bài trước ở nhà, sgk IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1 Ổn định lớp: 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu các phép so sánh 1 Dữ... kết quả Học sinh thực hiện theo u cầu của giáo viên IV CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1 Củng cố: cho học sinh khắc phục những lỗi thường gặp 2 Hướng dẫn về nhà: - Làm lại các bài tập - Chuẩn bị bài 4 Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang 18 Giáo án: Tin học 8 kiỂM TRA 15 PHÚT 1 Em hãy viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng các biểu thức trong Pascal (4đ) • 18 x 3 + 21 : 6 • (12 – 3 x 8) – 30 2 Em... đúng biến, câu lệnh vào ra để nhập thông tin từ bàn phím hoặc đưa thông tin ra màn hình 3 Thái độ - Nghiêm túc trong học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Gíao viên: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy 2 Học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết, thước kẻ Xem bài mới trước khi lên lớp III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: CH1: Nêu... TỰ HỌC Ở NHÀ: 1 Củng cố:cho học sinh nêu lại một số phép so sánh thường gặp trong chương trình 2 Hướng dẫn tự học ở nhà: - Học bài kết hợp SGK - Xem trước bài thực hành Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang15 Giáo án: Tin học 8 Tuần: 5 Tiết: 9 Ngày Soạn: 29 /8/ 20 13 Ngày dạy : 09/09/20 13 Bài thực hành số 2 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TỐN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1 Kiến thức: - Biết cách chuyển biểu thức tốn học. .. các bài đã học IV CỦNG CỐ VÀ HỨƠNG DẪN VỀ NHÀ Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang32 Giáo án: Tin học 8 1 Củng cố: 2 Dặn dò: về nhà học bài, tuần sau kiểm tra 1 tiết Tuần:9 Tiết: 20 Ngày Soạn: 29/10/20 13 Ngày dạy : 04/10/20 13 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn tin học: 8 1 Chương trình dòch là gì?(1đ) 2 Em hãy nêu sự khác nhau giữa biến và hằng, cho mộtvài ví du về biến và hằng.(2đ) 3 Hãy cho... Soạn: 29/10/20 13 Ngày dạy : 04/10/20 13 ÔN TẬP II MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Hệ thống lại kiến thức đã học - Hoàn thiện hơn kó năng viết chương trình III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên - Sgk, máy tính 2 Học sinh: sgk, chuẩn bị bài IV TỔ CHỨ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1 Ổn đònh lớp 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Giáo viên nêu tóm tắt kiến thức đã học Cho hồn... kiểu số: 3 Các phép so sánh: - Ngồi phép tốn số học, ta Học sinh chú ý lắng nghe => thường so sánh các số ghi nhớ kiến thức - Ngồi phép tốn số học, tathường so ? Hãy nêu kí hiệu của các phép sánh các số so sánh Học sinh trả lời cầu hỏi của giáo viên Kí hiệu Phép so sánh Các phép tốn so sánh dùng để = bằng làm gì ? < nhỏ hơn > lớn hơn Học sinh chú ý lắng nghe => ≠ khác Kết quả của phép so sánh chỉ có... Hướng dẫn tự học ở nhà: về nhà xem trước bài mới Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang11 Giáo án: Tin học 8 Tuần: 3 Tiết: 7 Ngày Soạn: 29 /8/ 20 13 Ngày dạy : 09/09/20 13 Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức: - Biết khái niệm dữ liệu và kiểu dữ liệu - Biết một số phép tốn với kiểu dữ liệu số 2 Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép tốn với kiểu dữ liệu số 3 Thái độ:... Lệnh và b Kết quả gán vào biến Ý nghĩa X:=12; nhớ X Gán giá trị số 12 vào biến nhớ X Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang 23 Giáo án: Tin học 8 x:=x+1; - Tăng giá trị của biến nhớ X lên một đơn vị Kết quả X:=Y; Gán giá trị đã lu trong biến nhớ Y vào biến gán trở lại vào biến X nhớ X X:=(a+b)/2; Thực hiện phép tốn tính trung bình cộng hai giá trị nằm trong hai biến nhớ a và b Kết quả gán vào biến nhớ X . dẫn tự học ở nhà - Học bài kết hợp SGK - Làm bài tập 2 ,3, 4 /8/ SGK Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang4 Giáo án: Tin học 8 Tuần: 1 Tiết: 3 Ngày Soạn: 15 /8/ 20 13 Ngày dạy : 19/ 08/ 20 13 Bài 2:. phép toán với kiểu dữ liệu số. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích bộ môn Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang 13 Giáo án: Tin học 8 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo. TỰ HỌC Ở NHÀ: 1. Củng cố: cho học đánh trên máy chương trình ví dụ. 2. Hướng dẫn tự học ở nhà Tuần: 1 Giáo viên: Trần Thị Thanh Vân Trang6 Giáo án: Tin học 8 Tiết: 4 Ngày Soạn: 15 /8/ 20 13

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:14

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Yenka là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới làm quen với các hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ. Ngoài việc tạo ra các hình này, em còn có thể thay đổi kích thước, màu, di chuyển và sắp xếp chúng. Từ những hình không gian cơ bản em còn có thể sáng tạo ra các mô hình hoàn chỉnh như công trình xây dựng, kiến trúc theo ý mình.

  • Cho học sinh đọc thông tin phần 2

  • Yenka là một phần mềm nhỏ, đơn giản nhưng rất hữu ích khi mới làm quen với các hình không gian như hình chóp, hình nón, hình trụ.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan