Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

113 730 0
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ơ KÕ ho¹ch d¹y häc - Tin häc 8 Ngày soạn: 10/08/2011 Tiết: 1+2 Tên bài dạy: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER BREAK OUT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết sử dụng phần mềm Finger Break Out để luyện gõ mười ngón 2. Kĩ năng: - Rèn luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác hơn . - Hình thành kỹ năng và thói quen gõ bàn phím bằng mười ngón tay. - Phát triển tư duy, phản xạ nhanh 3. Thái độ: - Cẩn thận, nghiêm túc luyện tập từ dễ đến khó. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - KHDH, chuẩn KTKN, SGK, máy tính, màn hình LCD, phần mềm finger break out 2. Học Sinh: - SGK, vở III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp - Kiểm tra sĩ số: 1’ - Ổn đình trật tự: 2’ 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm (7’) GV: ? Hãy nêu mục đích sử dụng của phần mềm. HS: Mục đích của phần mềm là luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI FINGER BREAK OUT 1. Giới thiệu phần mềm: - Tên phần mềm: FINGER BREAK OUT - Ý nghĩa phần mềm: Giúp luyện gõ bàn phím nhanh và chính xác. Hoạt động 2:Tìm hiểu cách khởi động và giới thiệu màn hình chính của phần mềm (15’). GV: Nêu cách để khởi động phần mềm. HS: Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm trên màn hình Desktop. GV giới thiệu màn hình chính của phần mềm. GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK => các thành phần chính của phần mềm. HS: Các thành phần chính của phần mềm gồm: - Hình bàn phím ở vị trí trung tâm. - Khu vực chơi phía trên hình bàn phím. 2. Màn hình chính của phần mềm: a) Khởi động phần mềm: Để khởi động phần mềm ta nháy đúp chuột lên biểu tượng b) Giới thiệu màn hình chính của phần mềm: - Hình bàn phím. - Khu vực trò chơi. TrÇn §¨ng Duy – THCS H¶i D¬ng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 HOT NG CA GV V HS NI DUNG - Khung bờn phi cha cỏc lnh v thụng tin ca lt chi GV: Mun thoỏt khi phn mm ta nhỏy chut lờn nỳt Close trờn thanh tiờu . HS: Chỳ ý lng nghe => ghi nh kin thc. GV: Yờu cu hc sinh nghiờn cu SGK => cỏch s dng phn mm. HS: Nghiờn cu SGK => cỏch s dng - Cỏc lnh v thụng tin ca lt chi c) Thoỏt khi phn mm - Thoỏt khi phn mm: Nhỏy nỳt Close Hot ng 3: Tỡm hiu cỏch s dng phn mm (15) - Gv khi ng phn mm v thc hnh chi trũ chi HS quan sỏt sau ú Gv thc hnh chm tng bc v phõn tớch HS nm cỏch chi trũ chi. - Hs quan sỏt Gv lm mu v ghi nh 3. Hng dn s dng: (SGK) - Bt u chi: Nhỏy nỳt Start - Cỏch chi: Gừ phớm tng ng trờn thanh - Dng chi: Nhỏy nỳt Stop Hot ng 4: Hc sinh thc hnh luyn gừ mi ngún trờn phn mm (40) GV: gii thiu NI DUNG bi thc hnh HS: Chỳ ý lng nghe => Ghi nh kin thc. Hs: S dng phn mm luyn gừ 10 ngún theo yờu cu ca giỏo viờn. Gv: Quan sỏt HS thc hnh v sa sai cho HS Gv chỳ ý cỏch t tay v gừ phớm ca HS iu chnh kp thi ũng thi yờu cu HS gừ phớm bng 10 ngún nhm to thúi quen gừ phớm bng 10 ngún cho HS Hot ng 5: ỏnh giỏ, nhn xột (5) GV: Nhn xột v ỏnh giỏ tit thc hnh HS: Chỳ ý lng nghe rỳt kinh nghim GV:Hng dn HS v nh xem trc bi 1 IV. HNG DN HC SINH T HC: Xem trc ni dung bi 1 V. RT KINH NGHIM - B SUNG: Ngythỏngnm 2011 Ngythỏngnm 2011 DUYT CA T TRNG DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 15/08/2011 Tit: 3+4 Tờn bi dy: Bi 1 MY TNH V CHNG TRèNH MY TNH I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Bit con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua lnh - Bit chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu cụng vic liờn tip. 2. K nng: - Bit a ra quy trỡnh cỏc cõu lnh thc hin mt cụng vic no ú. - Bit ngụn ng lp trỡnh l ngụn ng dựng vit chng trỡnh. - Bit vai trũ ca chng trỡnh dch. 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: - KHDH, chun KTKN, SGK, mỏy tớnh, mn hỡnh LCD 2. Hc Sinh: - SGK, xem trc bi III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh lp - Kim tra s s: 2 - n ỡnh trt t: 1 2. Kim tra bi c:2 TG Ni dung Hỡnh thc kim tra i tng kim tra 2 Nờu ý ngha ca phn mm Finger Break Out Vn ỏp (M) HS TB 3. Bi mi HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 1: Tỡm hiu cỏch con ngi hng dn cho mỏy tớnh lm vic (20) GV: ? Mỏy tớnh l cụng c giỳp con ngi lm nhng cụng vic gỡ. HS: Mỏy tớnh l cụng c giỳp con ngi x lý thụng tin mt cỏch hiu qu GV: ? Nờu mt s thao tỏc con ngi ra lnh cho mỏy tớnh thc hin. HS: Mt s thao tỏc con ngi ra lnh cho mỏy tớnh thc hin nh: khi ng, thoỏt khi phn mm, sao chộp, di chuyn, thc hin cỏc bc tt mỏy tớnh GV: Khi thc hin nhng thao tỏc ny => ta ó ra lnh cho mỏy tớnh thc hin. ? iu khin mỏy tớnh con ngi phi lm gỡ. HS: Con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua cỏc lnh MY TNH V CHNG TRèNH MY TNH 1. Con ngi ra lnh cho mỏy tớnh nh th no ? Con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin thụng qua lnh. Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 HOT NG CA GV V HS NI DUNG GV: ? Con ngi ch to ra thit b no giỳp con ngi nht rỏc, lau ca kớnh trờn cỏc to nh cao tng? Hot ng 2: Tỡm hiu v vớ d rụ-bút nht rỏc (20) HS: Con ngi ch to ra Rụ-bt GV: Gi s ta cú mt Rụ-bt cú th thc hin cỏc thao tỏc nh: tin mt bc, quay phi, quay trỏi, nht rỏc v b rỏc vo thựng (GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh SGK) HS: .Hc sinh quan sỏt hỡnh 1 sỏch giỏo khoa theo yờu cu ca giỏo viờn. GV: ? Ta cn ra lnh nh th no ch dn Rụ-bt di chuyn t v trớ hin thi => nht rỏc => b rỏc vo thựng. HS: + Rụ-bt thc hin vic nht rỏc v b rỏc vo thựng ta ra lnh nh sau : (SGK) - Tin 2 bc. - Quay trỏi, tin 1 bc. - Nht rỏc. - Quay phi, tin 3 bc. - Quay trỏi, tin 2 bc. - B rỏc vo thựng. 2. Vớ d Rụ-bt nht rỏc: Cỏc lnh Rụ-bt hon thnh tt cụng vic: - Tin 2 bc. - Quay trỏi, tin 1 bc. - Nht rỏc. - Quay phi, tin 3 bc. - Quay trỏi, tin 2 bc. - B rỏc vo thựng. Hot ng 3: Tỡm hiu vit chng trỡnh v ra lnh cho mỏy tớnh lm vic (15) GV: iu khin Rụ-bt ta phi lm gỡ? HS: iu khin Rụ-bt ta phi vit cỏc lnh. GV: Vit cỏc lnh chớnh l vit chng trỡnh => th no l vit chng trỡnh. HS: Vit chng trỡnh l hng dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. GV: Chng trỡnh mỏy tớnh l gỡ? HS: Chng trỡnh mỏy tớnh l mt dóy cỏc lnh m mỏy tớnh cú th hiu v thc hin c GV: Ti sao cn phi vit chng trỡnh? HS: Vit chng trỡnh giỳp con ngi iu khin mỏy tớnh mt cỏch n gin v hiu qu hn. 3. Vit chng trỡnh, ra lnh cho mỏy tớnh lm vic. Vit chng trỡnh l hng dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. Hot ng 4: Chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh (23) GV: mỏy tớnh cú th x lớ, thụng tin a vo mỏy phi uc chuyn i di dng mt dóy bit (dóy s gm 0 v 1) HS: Hc sinh chỳ ý lng nghe => ghi nh kin thc. GV: cú mt chng trỡnh m mỏy tớnh cú 4. Chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh. - Ngụn ng lp trỡnh l ngụn ng dựng vit cỏc chng trỡnh mỏy tớnh. - Chng trỡnh dch úng vai trũ "ngi phiờn dch" v dch nhng chng trỡnh Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng ơ KÕ ho¹ch d¹y häc - Tin häc 8 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG thể thực hiện được cần qua 2 bước: * Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình. * Dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được. HS: Học sinh chú ý lắng nghe. đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu đợc. - Chơng trình soạn thảo và chơng trình dịch thờng đợc kết hợp vào một phần mềm, đợc gọi là môi trờng lập trình Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình. Hoạt động 5: Củng cố (7’) GV: Đặt câu hỏi để HS trả lời nhằm củng cố lại kiến thức đã học ? Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính? ? Chương trình dịch dùng để làm gì? HS: trả lời câu hỏi của GV GV hướng dẫn HS tự học ở nhà IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC - Học bài kết hợp xem SGK để nắm các kiến thức đã học. Xem trước nội dung bài 2 V. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG – BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày……tháng……năm 2011 Ngày……tháng……năm 2011 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG DUYỆT CỦA BGH TrÇn §¨ng Duy – THCS H¶i D¬ng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 20/08/2010 Tit: 5+6 Tờn bi dy:Bi 2 LM QUEN VI CHNG TRèNH V NGễN NG LP TRèNH I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Bit ngụn ng lp trỡnh gm cỏc thnh phn c bn l bng kớ t v cỏc quy tt vit chng trỡnh, cõu lnh. - Bit ngụn ng lp trỡnh gm cú tp hp cỏc t khoỏ dnh riờng cho mc ớch s dng nht nh. - Bit tờn trong ngụn ng lp trỡnh l do ngi lp trỡnh t ra. - Bit cu trỳc ca chng trỡnh bao gm phn khai bỏo v phn thõn. 2. K nng: - Rốn luyn k nng lm quen vi cỏc chng trỡnh n gin. 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: KHDH, chun KTKN, SGK, mỏy tớnh, mn hỡnh LCD 2. Hc Sinh: SGK, xem trc bi III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh lp - Kim tra s s: 2 - n ỡnh trt t: 1 2. Kim tra bi c: TG Ni dung Hỡnh thc kim tra i tng kim tra 2 2 Th no l vit chng trỡnh? Vỡ sao cn vit chng trỡnh cho mỏy tớnh? Vn ỏp (M) Vn ỏp (M) HS TB HS khỏ, gii 2. Bi mi HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 1: Tỡm hiu vớ d v chng trỡnh (10) Gv: Cho vớ d minh ho mt chng trỡnh n gin c vit bng ngụn ng lp trỡnh Pascal. Program CT_dau_tien; Uses Crt; Begin Writeln(Chao cac ban); End. HS: Hc sinh chỳ ý lng nghe => ghi nh kin thc. ? Chng trỡnh gm bao nhiờu cõu lnh? HS: Chng trỡnh gm cú 5 cõu lnh GV: Gii thớch ý ngha tng cõu lnh HS bit. Bi 2 LM QUEN VI CHNG TRèNHV NGễN NG LP TRèNH 1. Vớ d v chng trỡnh: Vớ d Program CT_dau_tien; Uses Crt; Begin Writeln(Chao cac ban); End. Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 2: Tỡm hiu ngụ n ng lp trỡnh gm nhng gỡ ? (13) GV: Cõu lnh c vit t nhng kớ t nht nh. Kớ t ny to thnh bng ch cỏi ca ngụn ng lp trỡnh. - Mi cõu lnh trong chng trỡnh gm cỏc kớ t v kớ hiu c vit theo mt quy tt nht nh. - Nu cõu lnh b vit sai quy tt, chng trỡnh dch s nhn bit c v thụng bỏo li. HS: Hc sinh chỳ ý lng nghe =>ghi nh kin thc. ? Bng ch cỏi ca ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ. HS: Bng ch cỏi ca ngụn ng lp trỡnh bao gm cỏc ch cỏi ting Anh v mt s kớ hiu khỏc, du úng m ngoc, du nhỏy 2. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ? Ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tt vit cỏc lnh to thnh mt chng trinh hon chnh v thc hin c trờn mỏy tớnh. Hot ng 3: Tỡm hiu t khoỏ v tờn ca chng trỡnh (30) - Cỏc t nh: Program, Uses, Begin gi l cỏc t khoỏ. Hc sinh chỳ ý lng nghe => ghi nh kin thc. Hc sinh chỳ ý lng nghe. + Hc sinh nghiờn cu sỏch giỏo khoa v tr li cõu hi ca giỏo viờn. * Khi t tờn cho chng trỡnh cn phi tuõn theo nhng quy tt sau: - T khoỏ l t dnh riờng ca ngụn ng lp trỡnh. - Tờn khỏc nhau tng ng vi nhng i lng khỏc nhau. - Ngoi t khoỏ, chng trỡnh cũn cú tờn ca chng trỡnh. - t tờn chng trỡnh phi tuõn theo nhng quy tt no? 3. T khoỏ v tờn: - T khoỏ l t dnh riờng ca ngụn ng lp trỡnh. - T khoỏ ca mt ngụn ng lp trỡnh l nhng t dnh riờng, khụng c dựng cỏc t khoỏ ny cho bt kỡ mc ớch no khỏc ngoi mc ớch s dng do ngụn ng lp trỡnh quy nh. - Tờn c dựng phõn bit cỏc i lng trong chng trỡnh v do ngi lp trỡnh t theo quy tc: + Tờn bt u bng mt ch cỏi + Tờn khụng cha khong cỏch + Tờn khụng c trựng vi cỏc t khoỏ. + di khụng quỏ 256 ký t Hot ng 4: Tỡm hiu cu trỳc chng trỡnh (15) - Cu trỳc chung ca chng trỡnh gm: * Phn khai bỏo: gm cỏc cõu lnh dựng : khai bỏo tờn chng trỡnh v khai bỏo cỏc th vin. Hc sinh chỳ ý lng nghe => ghi nh kin thc. * Phn thõn chng trỡnh: gm cỏc cõu lnh m mỏy tớnh cn phi thc hin. Hc sinh chỳ ý lng nghe 4. Cu trỳc ca mt chng trỡnh Pascal: - Cu trỳc chung ca chng trỡnh gm: * Phn khai bỏo: gm cỏc cõu lnh dựng : khai bỏo tờn chng trỡnh v khai bỏo cỏc th vin. * Phn thõn chng trỡnh: gm cỏc cõu lnh m mỏy tớnh cn phi thc hin. Hot ng 5: Tỡm hiu vớ d v ngụn ng lp trỡnh (15) Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng ơ KÕ ho¹ch d¹y häc - Tin häc 8 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG G : Khởi động chương trình T.P để xuất hiện màn hình sau : G : Giới thiệu màn hình soạn thảo của T.P H : Quan sát và lắng nghe. G : Giới thiệu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong môi trường lập trình T.P 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình: - Khởi động chương trình : - Màn hình T.P xuất hiện. - Từ bàn phím soạn chương trình tương tự word. - Sau khi đã soạn thảo xong, nhấn phím Alt+F9 để dịch chương trình. - Để chạy chương trình, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: - Học bài kết hợp SGK - Trả lời các câu hỏi SGK - Xem trước bài thực hành 1 V. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày……tháng……năm 2011 Ngày……tháng……năm 2011 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG DUYỆT CỦA BGH TrÇn §¨ng Duy – THCS H¶i D¬ng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 25/08/2011 Tit: 7+8 Tờn bi dy: Bi thc hnh s 1 LM QUEN VI FREE PASCAL I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Bc u lm quen vi mụi trng lp trỡnh Free Pascal, nhn din mn hỡnh son tho, cỏch m cỏc bn chn v chn lnh. - Gừ c mt chng trỡnh Pascal n gin. - Bit cỏch dch, sa li chng trỡnh, chy chng trỡnh v xem kt qu. 2. K nng: - Rốn luyn k nng son tho, dch, sa li v chy chng trỡnh. 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch vit chng trỡnh thc hin mt s cụng vic. II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: KHDH, chun KTKN, SGK, mỏy tớnh, mn hỡnh LCD, bng ph 2. Hc Sinh: SGK, xem trc bi III. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh lp - Kim tra s s: 2 - n ỡnh trt t: 1 2. Kim tra bi c: 3. Bi mi: HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 1: Lm quen vi vic khi ng v thoỏt khi Free Pasca (7). GV: Nờu cỏch khi ng Free Pascal? HS:Cú th khi ng bng cỏch nhỏy ỳp chut vo biu tng trờn mn hỡnh nn hoc vo bng chn strat GV: Nờu cỏch thoỏt khi chng trỡnh Pascal? HS: Ta cú th s dng t hp phớm Alt + X thoỏt khi Free Pascal LM QUEN VI FREE PASCAL 1. Lm quen vi vic khi ng v thoỏt khi Free Pascal. nhn bit cỏc thnh phn trờn mn hỡnh ca Free Pascal. a. Khi ng Free Pascal: Cỏch 1: Nhỏy ỳp chut trờn biu tng trờn mn hỡnh nn; Cỏch 2: Start\All program\Free Pascal\ Free Pascal b. Thoỏt khi Free Pascal: Nhn t hp phớm Alt+X Hot ng 2: Nhn bit cỏc thnh phn trờn mn hỡnh ca Free Pascal (10) Gv yờu cu hs quan sỏt v nhn bit cỏc thnh phn trờn mn hỡnh ca Free Pascal theo hng dn trong SGK HS: Quan sỏt v nhn bit c. Mn hỡnh ca Free Pascal: Thanh bng chn; tờn tp ang m; con tr; dũng tr giỳp . Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 3: Tỡm hiu cỏc lnh c bn vi bng chn (10) Gv phõn nhúm HS v yờu cu cỏc nhúm c SGK v kim tra trờn mỏy tỡm ra cỏc thao tỏc sau: - M bng chn - Di chuyn qua li gia cỏc bng chn - M mt bng chn - Di chuyn gia cỏc lnh trong mt bng chn HS: hot ng theo nhúm Gv sa bi lm ca cỏc nhúm v cht cỏc thao tỏc d. Cỏc lnh c bn vi bng chn - M bng chn: Nhn phớm F10 - Di chuyn qua li gia cỏc bng chn: Nhn phớm , - M mt bng chn: Nhn phớm Enter - Di chuyn gia cỏc lnh trong mt bng chn: Nhn phớm , Hot ng 4: Son tho chng trỡnh n gin (30) Gv yờu cu HS gừ chng trỡnh phn a trong sgk HS: Thc hin theo yờu cu ca GV GV: Theo dừi v hng dn trờn cỏc mỏy. GV m chng trỡnh ó chun b sn t trong mỏy ch, dch v chy chng trỡnh trờn mỏy ch HS quan sỏt kt qu 3. Son tho chng trỡnh n gin. program CT_Dau_tien; uses crt; begin clrscr; writeln('Chao cac ban'); write('Toi la Free Pascal'); end. Hot ng 5: Dch v chy mt chng trỡnh n gin.(30) GV yờu cu hc sinh dch v chy chng trỡnh va son tho. HS: thc hin theo yờu cu ca GV. GV quan sỏt kt qu ca HS v hng dn HS s li chng trỡnh hon chnh v chy c. 4. Dch v chy chng trỡnh n gin. - Nhn t hp phớm Alt+F9 dch chng trỡnh - Nhn t hp phớm Ctrl+F9 chy chng trỡnh. - Sau ú nhn Alt+F5 quan sỏt kt qu. IV. HNG DN HC SINH T HC: - Xem trc ni dung bi 3 V. RT KINH NGHIM - B SUNG Ngythỏngnm 2011 Ngythỏngnm 2011 DUYT CA T TRNG DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng [...]... b a+b Cõu 2 Vit chng trỡnh hin th ra mn hỡnh biu din phộp cng ca hai s nguyờn 7 v 8 (3) 7 + 8 = 15 Cõu 3 Vit chng trỡnh hin th ra mn hỡnh hỡnh trang trớ sau (4) * ** *** **** Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 TRNG THCS HI DNG KIM TRA MT TIT Mụn: Tin Hc (K8) H v tờn: Lp : 8/ im Nhn xột ca giỏo viờn 2 I TRC NGHIM: Chn phng ỏn tr li ỳng nht (3) Cõu 1: Ngụn... thc hin theo yờu cu ca giỏo viờn Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 IV HNG DN HC SINH T HC - Xem li bi, nm vng cỏc kin thc ó hc - Lm li cỏc bi tp - Xem trc bi 4 V RT KINH NGHIM - B SUNG Ngythỏngnm 2011 DUYT CA T TRNG Ngythỏngnm 2011 DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 15/09/2011 Tit: 13 Tờn bi dy: BI TP I MC TIấU: 1 Kin thc: - Cng... giac la :,S:5:1); Readln; End Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 IV HNG DN HC SINH T HC: - Xem li cỏc kin thc ó hc kim tra mt tit - Xem trc ni dung ca bi 5 V RT KINH NGHIM - B SUNG: Ngythỏngnm 201 DUYT CA T TRNG Ngythỏngnm 201 DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 19/10/2011 Tit: 21 Tờn bi dy: KIM TRA 1 TIT ( TH) I MC TIấU: 1... TRNG DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 15/09/2011 Tit: 14 Tờn bi dy: KIM TRA 1 TIT ( LT) I MC TIấU: - Bit cỏch chuyn cỏc biu thc toỏn hc sang cỏc kớ hiu trong Pascal - Bit s dng cỏc cõu lnh n gin vit chng trỡnh II CHUN B : 1 Giỏo viờn : - ờ kiờm tra 2 Hc sinh : - Kin thc bi c III TIN TRèNH III TIN TRèNH LấN LP : 1 n nh t chc lp : - Kin tra s s : - n nh... Pascal (2) a) x x 2 y + xy 2 y b) ab a+b a b Cõu 2 Vit chng trỡnh hin th ra mn hỡnh biu din phộp nhõn ca hai s nguyờn 7 v 8 (3) 7 x 8 = 56 Cõu 3 Vit chng trỡnh hin th ra mn hỡnh hỡnh trang trớ sau (4) : * ** *** **** Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 ngy son: 29/09/2011 Tit: 15+16 Tờn bi dy: S DNG BIN TRONG CHNG TRèNH I MC TIấU: 1 Kin thc: - Gii thiu bin v hng trong chng... c cỏc kin thc ó hc V RT KINH NGHIM - B SUNG Ngythỏngnm 2011 Ngythỏngnm 2011 DUYT CA T TRNG DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 TRNG THCS HI DNG KIM TRA MT TIT Mụn: Tin Hc (K8) H v tờn: Lp : 8/ im Nhn xột ca giỏo viờn 1 I TRC NGHIM: Chn phng ỏn tr li ỳng nht (3) Cõu 1: Ngụn ng dựng vit chng trỡnh cho mỏy tớnh c gi l A Ngụn ng mỏy B Ngụn... Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 : Vit chng trỡnh tớnh chu vi v din tớch hỡnh ch nht vi chiu di v chiu rng c nhp vo t bn phớm.Trỡnh by kt qu nh vớ d sau: TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT CHIEU DAI: 5 CHIEU RONG: 7 CHU VI LA: 24. 00 DIEN TICH LA: 35.00 P N PROGRAM HINH_CHU_NHAT; USES CRT; VAR D,R:INTEGER; CV,DT:REAL; BEGIN CLRSCR; WRITELN(TINH CHU VI DIEN TICH HINH CHU NHAT);... >= Ln hn hoc + Giỏo viờn gii thiu kớ hiu ca cỏc bng phộp so sỏnh trong ngụn ng Pascal VD: (SGK) Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 4: Tỡm hiu s giao tip gia ngi v mỏy (25) Quỏ trỡnh trao i d liu hai chiu 4 Giao tip ngi mỏy tớnh: gia ngi v mỏy tớnh khi chng a) Thụng bỏo kt qu tớnh toỏn trỡnh hot ng thng c gi l - Lnh : giao tip hoc tng tỏc ngi... Const: l t khoỏ khai bỏo hng - pi, bankinh: l cỏc hng c gỏn giỏ tr tng ng l 3. 14 v 2 IV HNG DN HC SINH T HC: - Hc bi kt hp SGK - Lm bi tp SGK trang 33 V RT KINH NGHIM - B SUNG Ngythỏngnm 2011 Ngythỏngnm 2011 DUYT CA T TRNG DUYT CA BGH Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 05/10/2011 Tit: 17+ 18 Tờn bi dy: Bi thc hnh s 3 KHAI BO V S DNG BIN I MC TIấU: 1 Kin thc: - Thc hin... (15+5)/(3+1)- 18/ (5+1) ; (3 + 1) d) (10 + 2)2 - 24 c/ (10+2)*(10+2)/(3+1) d/ ((10+2)*(10+2)- 24) /(3+1) ; (3 + 1) + Hc sinh thc hin chuyn cỏc biu thc toỏn hc sang biu thc trong Pascal trờn bng ph theo nhúm GV sa bi cho cỏc nhúm v cho HS thc hnh trờn mỏy Trần Đăng Duy THCS Hải Dơng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 HOT NG CA GV V HS NI DUNG Hot ng 2: Khi ng Free Pascal v gừ chng trỡnh tớnh cỏc biu thc trờn . SUNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày……tháng… năm 2011 Ngày……tháng… năm 2011 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG DUYỆT CỦA BGH TrÇn §¨ng Duy – THCS H¶i D¬ng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 25/ 08/ 2011 Tit: 7 +8 Tờn bi dy: Bi. SUNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày……tháng… năm 2011 Ngày……tháng… năm 2011 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG DUYỆT CỦA BGH TrÇn §¨ng Duy – THCS H¶i D¬ng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 20/ 08/ 2010 Tit: 5+6 Tờn bi dy:Bi. SUNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày……tháng… năm 2011 Ngày……tháng… năm 2011 DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG DUYỆT CỦA BGH TrÇn §¨ng Duy – THCS H¶i D¬ng Kế hoạch dạy học - Tin học 8 Ngy son: 15/09/2011 Tit: 13 Tờn

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:15

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • - Khởi động chương trình :

 • - Màn hình T.P xuất hiện.

 • - Từ bàn phím soạn chương trình tương tự word.

 • - Sau khi đã soạn thảo xong, nhấn phím Alt+F9 để dịch chương trình.

 • - Để chạy chương trình, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9

  • d) Các thao tác với tệp

  • e) Thoát khỏi phần mềm

  • c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính

  • Hoạt động 2: Giới thiệu về các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng (15’)

  • 1. Bài toán và xác định bài toán :

  • Hoạt động 2: Vận dụng

  • VD1: Hãy xác định INPUT và OUTPUT của bài toán: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b.

  • Hoạt động 3: Tìm hiểu quá trình giải bài toán trên máy tính

  • 2. Quá trình giải bài toán trên máy tính

  • 3. Thuật toán và mô tả thuật toán

   • Ví dụ về câu lệnh lặp

   • HS: Quan sát kết quả và ghi bài.

   • I. MỤC TIÊU:

    • - Yenka là một phần mềm nhánh của công ty phần mềm Crocodile nổi tiếng.

    • - Chức năng chính của phần mềm là giúp học sinh thiết kế các mô hình hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian c/ bản nhu hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp.

    • I. MỤC TIÊU:

    • I. MỤC TIÊU:

     • NỘI DUNG

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan