Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

122 906 1
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần 2 (Từ ngày 01 /9 đến 06 / 9 / 2008) Ngày soạn: 04/9/2008 Tiết 1 Bài 1. Máy tính và chơng trình máy tính I. Mục tiêu: KT: HS hiểu đợc một số khái niệm thuật ngữ đơn giản về chơng trình mT KN: HS biết dùng một lệnh trong cuộc sống hàng ngày để thực hiện một vài ví dụ HS Biết áp dụng các lện quen thuộc vào bài toán cụ thể. TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu bài học. II. Chuẩn bị: GV: SGK, Máy chiếu HS: Chuẩn bị trớc bài ở nhà. III. Phơng pháp: vấn đáp, thuyết trình, trực quan IV. Tiến trình bài giảng A. ổn định lớp B. KTBC: Không kiểm tra C. Bài mới HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng HĐ 1. Tìm hiểu về việc con ngời ra lệnh cho MT nh thế nào. - GV: Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình, con ngời phải đa ra những chỉ dẫn thích hợp cho máy tính. VD: Nháy đúp chuột lên biểu tợng ra lệnh cho MT khởi động phần mềm. ? Khi thực hiện sao chép 1 đoạn Vb, ta đã ra mấy lệnh cho MT thực hiện - Nghe và ghi chép - HS lấy VD 1.Con ngời ra lệnh cho máy tính nh thế nào? - Để chỉ dẫn máy tính thực hiện một công việc nào đó, con ngời đa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lợt thực hiện các lệnh này theo đúng thứ tự nhận đợc. VD1. : Gõ 1 chữ A lên màn hình Ra lệnh cho MT ghi chữ lên màn hình. VD 2. Sao chép 1 đoạn vb là yêu cầu MT thực hiện 2 lệnh: sao Nm hc 2008 - 2009 - 1 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng HĐ2. Tìm hiểu hoạt động của RoBot quét nhà. ( GV chiếu trên màn chiếu) Giả sử có một đống rác và một rô-bốt ở các vị trí nh hình 1 dới đây. Từ vị trí hiện thời của rô-bốt, ta cần ra các lệnh để chỉ dẫn rô- bốt nhặt rác và bỏ rác vào thùng rác để ở nơi quy định. ? Nhìn vào hình, em hãy mô tả các bớc để Robot có thể thực hiện nhặt rác bỏ vào thùng Giả sử các lệnh trên đợc viết và lu trong một tệp với tên "Hãy nhặt rác ". Khi đó ta chỉ cần ra lệnh "Hãy nhặt rác", các lệnh trong tệp đó sẽ điều khiển rô-bốt tự động thực hiện lần lợt các lệnh nói trên. - HS : 2 lệnh: HS quan sát trên mà chiếu. - Quan sát trên màn chiếu và trả lời. chép ghi vào bộ nhớ và sao chép từ bộ nhớ ra vị trí mới. 2. Ví dụ: rô-bốt quét nhà Nếu thực hiện theo các lệnh sau đây, rô-bốt sẽ hoàn thành tốt công việc: 1. Rẽ phải 3 bớc. 2. Tiến 1 bớc 3. Nhặt rác 4. Rẽ phải 3 bớc. 5. Tiến 3 bớc 6. Bỏ rác vào thùng D. Củng cố - Ghi nhớ 1. - làm bài tập 1. SGK E. HDVN. - Học bài theo SGK - Học ghi nhớ 1 và làm lại BT 1; BT1 SGK Nm hc 2008 - 2009 - 2 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần 3 (Từ ngày 08/9 đến 13 / 9 / 2008) Ngày soạn: 07/9/2008 Tiết 2 Bài 1. Máy tính và chơng trình máy tính ( tiếp) I. Mục tiêu: KT: HS hiểu đợc một số khái niệm thuật ngữ đơn giản về chơng trình MT KN: - HS biết dùng một lệnh trong cuộc sống hàng ngày để thực hiện một vài ví dụ - HS Biết áp dụng các lệnh quen thuộc vào bài toán cụ thể. - Biết viết chơng trình đơn giản ra lệnh cho MT làm việc. TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu bài học. II. Chuẩn bị: GV: SGK, Máy chiếu HS: Chuẩn bị trớc bài ở nhà. III. Phơng pháp: vấn đáp, thuyết trình, luyện tập. IV. Tiến trình bài giảng A. ổn định lớp B. KTBC: Không kiểm tra C. Bài mới HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng HĐ 1. Cách Viết chơng trình ra lệnh cho MT làm việc - Việc viết các lệnh để điều khiển rô-bốt về thực chất cũng có nghĩa là viết chơng trình. - Khi thực hiện chơng trình, máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong ch- ơng trình một cách tuần tự Nghe và ghi chép. - Quan sát trên màn chiếu. 3. Viết chơng trình: ra lệnh cho máy tính làm việc Trở lại ví dụ về rô-bốt nhặt rác, ch- ơng trình có thể có các lệnh nh sau Nm hc 2008 - 2009 - 3 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng HĐ2. Tìm hiểu lý phải viết chơng trình ? Để thực hiện đợc công việc, máy tính phải hiểu các lệnh đợc viết trong chơng trình. Vậy làm thế nào để máy tính hiểu đợc các lệnh của con ngời? Ta có thể ra lệnh cho máy tính bằng cách nói hoặc gõ các phím bất kì đợc không? các ngôn ngữ lập trình đã ra đời để giảm nhẹ khó khăn trong việc viết ch- ơng trình GV: Mô tả trên máy chiếu việc ra lệnh cho máy tính làm việc - Suy nghĩ trả lời - Nghe và ghi chép. 4. Tại sao cần viết chơng trình? - Máy tính nói và Hiểu bằng một ngôn ngữ riêng là ngôn ngữ máy tính. - Viết chơng trình là sử dụng các từ có nghĩa (thờng là tiếng Anh) - Các chơng trình dịch đóng vai trò "ngời phiên dịch" và dịch những ch- ơng trình đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu đợc. Nh vậy, thông tin đa vào máy phải đợc chuyển đổi thành dạng dãy bit (dãy các tín hiệu đợc kí hiệu bằng 0 hoặc 1). D. Củng cố - Ghi nhớ 1. - Ghi nhớ 2 - Trả lời BT 2,3 SGK E. HDVN. - Học bài theo SGK - Học ghi nhớ 1, 2 và làm lại BT 2,3 SGK Nm hc 2008 - 2009 - 4 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần 3 (Từ ngày 08/9 đến 13 / 9 / 2008) Ngày soạn: 07/9/2008 Tiết 3 Bài 3. Làm quen với ngôn ngữ lập trình ( T1) I. Mục tiêu: - KT: + Học sinh: Bit ngụn ng lp trỡnh gm cỏc thnh phn c bn l bng ch cỏi v cỏc quy tc vit chng trỡnh, cõu lnh. Bit ngụn ng lp trỡnh cú tp hp cỏc t khúa dnh riờng cho mc ớch s dng nht nh. Bit tờn trong ngụn ng lp trỡnh l do ngi lp trỡnh t ra, khi t tờn phi tuõn th cỏc quy tc ca ngụn ng lp trỡnh. Tờn khụng c trựng vi cỏc t khoỏ. Bit cu trỳc chng trỡnh bao gm phn khai bỏo v phn thõn chng trỡnh. - KN: Hs nêu đc lại cấu trúc của của một chơng trình; Đặt tên đợc cho một chơng trình cụ thể - TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu bài học. II. Chuẩn bị: GV: SGK, Máy chiếu HS: Chuẩn bị trớc bài ở nhà. III. Phơng pháp: vấn đáp, thuyết trình, luyện tập. IV. Tiến trình bài giảng A. ổn định lớp B. KTBC: Trình bày ghi nhớ 1,2,3, 4 sgk và trả lời bài tập1. C. Bài mới HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng ? Tại sao phải lập trình cho máy tính - HS suy nghĩ trả lời - HS ghi chép 1. Chơng trình và ngôn ngữ lập trình. - Để tạo một chơng trình máy tính, chúng ta phải viết chơng trình theo một ngôn ngữ lập trình . - Ngôn ngữ lập trình là công cụ giúp để tạo ra các chơng trình máy tính. * Việc tạo ra chơng trình máy tính thực chất gồm hai bớc sau: Nm hc 2008 - 2009 - 5 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng - GV mô tả bằng hình ảnh trên màn chiếu. ? Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? - GV đa ra ví dụ cụ trên màn chiếu. HS Quan sát. - HS suy nghĩ, trả lời: - HS ghi chép - quan sát ví dụ (1) Viết chơng trình theo ngôn ngữ lập trình; (2) Dịch chơng trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu đợc. 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Ngôn ngữ lập trình gồm: - Bảng chữ cái: thờng gồm các chữ cái tiếng Anh và một số kí hiệu khác nh dấu phép toán (+, , *, /, ), dấu đóng mở ngoặc, dấu nháy, Nói chung, các kí tự có mặt trên bàn phím máy tính đều có mặt trong bảng chữ cái của mọi ngôn ngữ lập trình. - Các quy tắc: cách viết (cú pháp) và ý nghĩa của chúng; cách bố trí các câu lệnh thành ch- ơng trình, Ví dụ 1: Hình 6 dới đây là một chơng trình đơn giản đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Sau khi dịch, kết quả chạy chơng trình là dòng chữ "Chao Cac Ban" đợc in ra trên màn hình. a) Từ khoá: Program, Begin, uses,End. Là những từ riêng, chỉ dành cho ngôn ngữ lập trình. b) Sử dụng tên trong chơng trình. - Hai đại lợng khác nhau phải có tên Nm hc 2008 - 2009 - 6 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng - GV: Sử dụng Ví dụ trên để chỉ ra các từ khoá - GV lấy các ví dụ đúng và sai về cách đặt tên chơng trình. - HS tự đặt tên chơng trình. khác nhau. - Tên không đợc trùng với các từ khoá. - Tên không đợc bắt đầu bằng chữ số và không đợc có khoảng trắng. D. Củng cố: Ngôn ngữ lập trình gồm những gì? ? chỉ ra một vài từ khoá? ? Nêu cách đặt tên đúng của chơng trình E. HDVN: Học bài theo Sgk và vở ghi. Học ghi nhớ 1 và trả lời câu hỏi 1 gsk. Nm hc 2008 - 2009 - 7 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần 4 (Từ ngày 15/9 đến 20 / 9 / 2008) Ngày soạn: 14/9/2008 Tiết 4 Bài 3. Làm quen với ngôn ngữ lập trình ( T2) I. Mục tiêu: - KT: + Học sinh: Bit cu trỳc chng trỡnh bao gm phn khai bỏo v phn thõn chng trỡnh. - KN: Hs nêu đc lại cấu trúc của của một chơng trình; Đặt tên đợc cho một chơng trình cụ thể - TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu bài học. II. Chuẩn bị: GV: SGK, Máy chiếu HS: Chuẩn bị trớc bài ở nhà. III. Phơng pháp: vấn đáp, thuyết trình, luyện tập. IV. Tiến trình bài giảng A. ổn định lớp B. KTBC: - Khi đặt tên cho một chơng trình cần chú ý điều gì? Hãy kể tên một vài từ khoá của chơng trình lập trình? HS TL: - Hai đại lợng khác nhau phải có tên khác nhau. - Tên không đợc trùng với các từ khoá. - Tên không đợc bắt đầu bằng chữ số và không đợc có khoảng trắng. + Một số từ khoá: . C. Bài mới HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng GV sử dụng lại VD của bài trớc để mô tả cấu trúc chung của chơng trình cho hs: + Phần khai báo gồm hai lệnh khai báo tên chơng trình là CT_dau_tien - HS quan sát 3. Cấu trúc chung của chơng trình. Cấu trúc của chơng trình gồm: -Phần khai báo thờng gồm các câu lệnh dùng để : + Khai báo tên chơng trình; Nm hc 2008 - 2009 - 8 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng với từ khoá program và khai báo th viện crt với từ khoá uses. + Phần thân rất đơn giản và chỉ gồm các từ khoá begin và end. cho biết điểm bắt đầu và điểm kết thúc phần thân chơng trình. Phân thân chỉ có một câu lệnh thực sự là writeln('Chao Cac Ban') để in ra màn hình dòng chữ "Chao Cac Ban". -GV sử dụng màn chiếu để lấy ví dụ về ngôn ngữ lập trình cho HS quan sát. Khi khởi động phần mềm Turbo Pascal, cửa sổ soạn thảo ch- ơng trình nh hình 8 d- ới đây. Ta có thể sử dụng bàn phím để soạn thảo chơng trình tơng tự nh soạn thảo văn bản với Word. Sau khi đã soạn thảo VD trên màn chiếu và nghe GV giải thích. - HS ghi chép. - HS quan sát trên màn chiếu + Khai báo các th viện (chứa các lệnh viết sẵn cần sử dụng trong ch- ơng trình) và một số khai báo khác. - Phần thân của chơng trình gồm các câu lệnh mà máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có. Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên, nếu có phần khai báo phải đợc đặt trớc phần thân chơng trình. 4. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình Pascal. Nm hc 2008 - 2009 - 9 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn HĐ của Thầy HĐ của trò Ghi bảng xong, nhấn phím F9 để kiểm tra lỗi chính tả và cú pháp của lệnh (dịch). Nếu đã hết lỗi chính tả, màn hình có dạng nh hình 9 dới đây sẽ xuất hiện. Để chạy chơng trình, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9. Trên cửa sổ kết quả của chơng trình sẽ hiện ra dòng chữ "Chao Cac Ban" nh hình D. Củng cố: Ghi nhớ 1. Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các kí hiệu và quy tắc sao cho có thể viết đợc các lệnh tạo thành một chơng trình hoàn chỉnh và chạy đợc trên máy tính. 2. Một chơng trình thờng có hai phần: Phần khai báo và phần thân chơng trình CÂU HỏI Và BàI TậP 1. Hãy cho biết các bớc cần thực hiện để tạo ra các chơng trình máy tính. 2. Ngôn ngữ lập trình có những thành phần cơ bản nào? Những thành phần đó có ý nghĩa, chức năng gì? 3. Cấu trúc chơng trình gồm những phần nào? Phần nào là quan trọng nhất? D > HDVN : Học bài theo SGK và vở ghi - Học thuộc phần ghi nhớ. Nm hc 2008 - 2009 - 10 - [...]... hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng Cách khai báo: +Khai báo tên biến; + Khai báo kiểu dữ liệu E Hớng dẫn về nhà - Xem lại bài trong Sgk Học cách khai báo biến Nm hc 20 08 - 20 09 - 31 - Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng Tuần 8 (Từ ngày 13 / 10 đến 18/ 10 / 20 08) Ngày soạn: 12/ 10 /20 08 Tiết 12 Sử dụng biến trong chơng trình ( T2)... 4 = 4 Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng D Củng cố: ? Lấy ví dụ về kiểu xâu kí tự, kiểu số nguyên, kiểu số thực - ghi nhớ 1 sgk E HDVN: Học bài theo nội dung Sgk + Trả lời câu hỏi số 1 Nm hc 20 08 - 20 09 - 19 - Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng Tuần 6 (Từ ngày 29 /9 đến 04/10 / 20 08) Ngày soạn: 28 / 9 /20 08 Tiết 8 Chơng trình... màn hình đợc căn thẳng lề trái - 26 - Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng E Hớng dẫn học ở nhà: - Xem lại nội dung bài thực hành - Học lại phần tổng kết bài V Rút kinh nghiệm Nm hc 20 08 - 20 09 - 27 - Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng Tuần 7 (Từ ngày 06 / 10 đến 11/10 / 20 08) Ngày soạn: 05/10 /20 08 Tiết 11 Sử dụng biến trong chơng... Pascal hiu 20 10 l d liu kiu xõu, chỳng ta phi vit dóy s ny trong cp du nhỏy n (') var a: real; b: integer; c: string; begin writeln( '20 10'); writeln (20 10); a: =20 10; b: =20 10; c: =20 10 end Bài 4 Cho hai xõu kớ t "Lp" v "8A" Cú th nh ngha nhiu "phộp toỏn" trờn tp hp cỏc d liu kiu xõu Chng hn phộp ghộp: Lp + 8A = Lp8A E HDVN: Học bài theo Sgk + Làm lại các bài tập - 22 - Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 Đoàn... tiếp theo Thông tin cần in ra có thể là văn bản, có thể là số, và đợc phân tách bởi dấu phẩy Lệnh write tơng tự nh writeln, nhng không đa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo - Yêu cầu hs đọc bài đọc thêm E HDVN: - Học phần tổng kết trong sgk - 16 - Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng Tuần 5 (Từ ngày 22 /9 đến 27 / 9 / 20 08) Ngày soạn: 21 /9 /20 08 Tiết 7 Chơng... chép Gán giá trị cho biến và Tính toán với các biến Bảng dới đây mô tả lệnh gán giá trị và tính toán với các biến trong Pascal: - GV đa ra bảng mô tả lệnh gán - 32 - Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 HĐ của thầy Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng HĐ của trò Ghi bảng giá trị và tính toán với các biến trong PasCal ( Chiếu lên màn chiếu ) Lệnh trong Pascal ý nghĩa X:= 12; X:=Y; Gán giá... kinh r =2 la: ', 3.14 *2* 2); ? Quan sát 2 VD, em hãy cho biết hai chơng trình - HS: này có điểm nào giống +Giống: Cùng và khác nhau? tính diện tích hình - 28 - readln; end Ví dụ 2: Chơng trình tính diện tích hình tròn Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 HĐ của thầy Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng HĐ của trò tròn + Khác: Có thêm phần khai báo và phần yêu cầu nhập R từ bàn phím ( ở VD2) -GV:... (10 + 2) 2 ; (3 + 1) d) ? Khởi động Turbo Pascal và gõ chơng trình sau để tính các biểu thức trên: 10 + 5 18 ; 3 +1 5 +1 (10 + 2) 2 24 (3 + 1) Khởi động Turbo Pascal và gõ chơng trình sau để tính các biểu thức trên: begin writeln('15*4-30+ 12 30+ 12) ; =',15*4- writeln('(10+5)/(3+1)+ 18/ (5+1) =',(10+5)/(3+1)+ 18/ (5+1)); writeln('(10 +2) *(10 +2) /(3+1)=', (10 +2) *(10 +2) /(3+1)); write('((10 +2) *(10 +2) -24 )/ (3+1)=',((10 +2) *(10 +2) -24 )/... kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện đợc trên một kiểu dữ liệu, nhng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia 2 Cho dãy chữ số 20 10 Dãy chữ số đó có thể thuộc kiểu dữ liệu nào? 3 Cho hai xâu kí tự Lớp và 8A Hãy thử định nghĩa một phép toán có thể thực hiện đợc trên hai xâu kí tự đó Nm hc 20 08 - 20 09 - 21 - Giáo ánTin Học 8 4 Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng Hãy cho... (3+1)=',((10 +2) *(10 +2) -24 )/ (3+1)); readln - HS quan sát và - 24 - Nm hc 20 08 - 20 09 Giáo ánTin Học 8 HĐ của thầy Đoàn Anh Tuấn - Trờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Trờng HĐ của trò Ghi bảng Bài 2 Tìm hiểu các thực hành trên end phép chia lấy phần máy cá nhân c) Lu chơng trình với tên CT2.pas nguyên và phép chia Dịch, chạy chơng trình và kiểm tra lấy phần d với số kết quả nhận đợc trên màn hình nguyên Sử dụng các Bài 2 . 1. Năm học 20 08 - 20 09 - 19 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần 6 (Từ ngày 29 /9 đến 04/10 / 20 08) Ngày. Nm hc 20 08 - 20 09 - 2 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần 3 (Từ ngày 08/ 9 đến 13 / 9 / 20 08) Ngày. SGK - Học ghi nhớ 1, 2 và làm lại BT 2, 3 SGK Nm hc 20 08 - 20 09 - 4 - Giáo ánTin Học 8 Giáo ánTin Học 8 Đoàn Anh Tuấn - Tr Đoàn Anh Tuấn - Tr ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn ờng PT cấp 2 -3 Bắc Sơn Tuần

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1.Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?

 • 2. Ví dụ: rô-bốt quét nhà

 • 4. Tại sao cần viết chương trình?

 • CÂU HỏI Và BàI TậP

 • CÂU HỏI Và BàI TậP

  • Hng dn tr li cõu hi v bi tp

  • 4. Hằng

  • Hướng dẫn trả lời

  • Tiết 17 :

  • Tiết 18 :

   • 1. Gii thiu phn mm

   • 2. Mn hỡnh chớnh ca phn mm

    • a) Khi ng phn mm

    • b) Màn hình chính

    • c) Thoát khỏi phần mềm

    • 3. Hng dn s dng

     • a) Phúng to quan sỏt mt vựng bn chi tit

     • b) Quan sỏt v nhn bit thi gian: ngy v ờm

     • c) Quan sỏt v xem thụng tin thi gian chi tit ca mt a im c th

     • d) Quan sỏt vựng m gia ngy v ờm

     • e) t thi gian quan sỏt

     • 4. Mt s chc nng khỏc

      • a) Hin v khụng hin hỡnh nh bu tri theo thi gian

      • b) C nh v trớ v thi gian quan sỏt

      • c) Tỡm cỏc a im cú thụng tin thi gian trong ngy ging nhau

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan