Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

183 673 2
Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 05 / 09/ 2013 Ngy dy : 07/ 09 / 2013 Tit 1: Bi 1 : Mỏy tớnh v chng trỡnh mỏy tớnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS - Bit con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua lnh - Bit chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu cụng vic liờn tip mt cỏch t ng. - Bit rng vit chng trỡnh l vit cỏc lnh ch dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. - Bit ngụn ng dựng vit chng trỡnh mỏy tớnh gi l ngụn ng lp trỡnh. - Bit chng trỡnh dch cú vai trũ dch chng trỡnh sang ngụn ng mỏy mỏy tớnh cú th hiu c. 2. K nng: - Bit a ra quy trỡnh cỏc cõu lnh thc hin mt cng vic no ỳ. - Bit vai trũ ca chng trỡnh dch. 3. Thỏi : - Thi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. Phng phỏp. - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn p III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh lờn lp 1. n nh t chc lp : - n nh, kim tra s s : 2. Kim tra bi c : - Kim tra dựng ca hc sinh 3. Dy bi mi : a. t vn : Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 1 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 chng trỡnh lp 6, 7 cỏc em ó c hc mt s phn mm word v excel. Vy chỳng ta lm c nhng cụng vic nh in n, sao chộp, di chuyn thụng qua cỏi gỡ? Hụm nay chỳng ta s i tỡm hiu bi mi. b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Hot ng 1 : Hc sinh hiu con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua cỏi gỡ? H : Nghiờn cu SGK phn 1. G : Lm th no in vn bn cú sn ra giy. H : Tr li G : Con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua cỏi gỡ ? H : Thụng qua lnh G : Em hiu th no l chng trỡnh H : Nghiờn cu v tr li theo ý hiu. G : Gii thớch v chng trỡnh l gỡ . 1. Con ngi ra lnh cho mỏy tớnh nh th no? - Con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua lnh. - Chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu thao tỏc liờn tip mt cỏch t ng. Hot ng 2 : Tỡm hiu vớ d rụ bt quột nh G : Chiu s v trớ hin ti ca rụbt. H : Quan sỏt v nghiờn cu SGK G : Em phi ra nhng lnh no rụbt hon thnh vic nhc rỏc b vo thựng ỳng ni qui nh. H : Tr li G : Cho rụbụt chy trờn mụ hỡnh hs hỡnh dung bng trc quan. H : Quan sỏt v nh cỏc thao tỏc thc hin ca rụbt. H : Nhc li cỏc lnh m robụt phi lm hon thnh cụng vic. 2. Vớ d: rụ-bt quột nh (Mụ hỡnh SGK) - Lp chng trỡnh ra tng lnh c th, n gin, theo trỡnh t rụbt cú th hon thnh tt nht cụng vic. 4. Cng c kin thc. Sau khi thc hin lnh Hóy quột nh trờn, v trớ mi ca rụ-bt l gỡ? Em hóy a ra cỏc lnh rụ-bt tr li v trớ xut phỏt ca nú (gúc di bờn trỏi mn hỡnh). 5. Hng dn v nh a.Vit cỏc lnh ch dn rụbt hon thnh cụng vic trc nht lp ca em. b. Vit cỏc lnh ch dn rụbt giỳp em l mt cỏi ỏo. Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 2 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 05 / 09/ 2013 Ngy dy : 07/ 09 / 2013 Tit 2: Bi 1 : Mỏy tớnh v chng trỡnh mỏy tớnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS - Bit con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua lnh - Bit chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu cụng vic liờn tip mt cỏch t ng. - Bit rng vit chng trỡnh l vit cỏc lnh ch dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. - Bit ngụn ng dựng vit chng trỡnh mỏy tớnh gi l ngụn ng lp trỡnh. - Bit chng trỡnh dch cú vai trũ dch chng trỡnh sang ngụn ng mỏy mỏy tớnh cú th hiu c. 2. K nng: - Bit a ra quy trỡnh cỏc cõu lnh thc hin mt cng vic no ú. - Bit vai trũ ca chng trỡnh dch. 3. Thỏi : - Thi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. Phng phỏp. - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn ỏp III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh lờn lp : 1. n nh t chc lp : - Kim tra s s, n nh trt t : 1 phỳt 2. Kim tra bi c : 5 phỳt Con ngi ra lnh cho mỏy tớnh nh th no ? Ly mt vớ d minh ho ? 3. Dy bi mi : a. t vn : 2 phỳt - Th no gi l vit chng trỡnh? Vit chng trỡnh cú phi l ngụn ng lp trỡnh khụng? Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 3 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Hot ng 3 : Hc sinh hiu vit chng trỡnh l gỡ? G : a ra vớ d v mt chng trỡnh. H : Nghiờn cu SGK v quan sỏt s v mt chng trỡnh. G : Lớ do cn phi vit chng trỡnh iu khin mỏy tớnh H : Da vo khỏi nim chng trỡnh tr li. G : Cht ý trờn mn hỡnh G : Vit chng trỡnh l gỡ ? H : Tr li G : a khỏi nim vit chng trỡnh trờn mn hỡnh. H : c li v ghi v. 3. Vit chng trỡnh : ra lnh cho mỏy tớnh lm vic Vit chng trỡnh l hng dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. Hot ng 4 : Tỡm hiu th no l ngụn ng lp trỡnh, chng trỡnh dch (17 phỳt) G : Mỏy tớnh cú hiu c chng trỡnh vit bng ngụn ng thụng thng khụng ? Nú ch hiu ngụn ng gỡ ? H : Suy ngh v tr li G : Em hiu ngụn ng lp trỡnh l gỡ ? H : Nghiờn cu SGK v tr li. G : Cht cỏc khỏi nim trờn mn hỡnh. H : c li v ghi v. G : a mu mt chng trỡnh n gin vit bng ngụn ng Pascal ? Theo em mỏy tớnh cú hiu ngay chng trỡnh ny khụng. H : Suy ngh tr li : Khụng G : Gii thớch tỏc dng ca chng trỡnh dch. H : Nghiờn cu SGK v nờu khỏi nim chng trỡnh dch. G : Cht khỏi nim mụi trng lp trỡnh v ly vớ d v mt s mụi trng lp trỡnh khỏc nhau. 4. Chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh ? - Ngụn ng lp trỡnh l ngụn ng dựng vit cỏc chng trỡnh mỏy tớnh. - Chng trỡnh dch úng vai trũ "ngi phiờn dch" v dch nhng chng trỡnh c vit bng ngụn ng lp trỡnh sang ngụn ng mỏy mỏy tớnh cú th hiu c. - Chng trỡnh son tho v chng trỡnh dch thng c kt hp vo mt phn mm, c gi l mụi trng lp trỡnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 4 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 4. Cng c kin thc(3 phỳt) ? Qua bi hc em cn ghi nh nhng iu gỡ H : Tr li G : Cht cỏc ghi nh trờn mn hỡnh : GHI NH 1. Con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua cỏc lnh. 2. Vit chng trỡnh l hng dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. 3. Ngụn ng dựng vit cỏc chng trỡnh mỏy tớnh c gi l ngụn ng lp trỡnh. 5.Hng dn v nh a. Em hóy cho bit trong son tho vn bn khi yờu cu mỏy tớnh tỡm kim v thay th (Replace), thc cht ta ó yờu cu mỏy thc hin nhng lnh gỡ ? Ta cú th thay i th t ca chỳng c khụng? b. Sau khi thc hin lnh Hóy quột nh trờn, v trớ mi ca rụ-bt l gỡ ? Em hóy a ra cỏc lnh rụ-bt tr li v trớ xut phỏt ca nú (gúc di bờn trỏi mn hỡnh). c. Ti sao ngi ta to ra cỏc ngụn ng khỏc lp trỡnh trong khi cỏc mỏy tớnh u ó cú ngụn ng mỏy ca mỡnh? d. Hc thuc phn ghi nh. Ngy son : 12 / 09/ 2013 Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 5 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy dy : 14/ 09 / 2013 Tit 3: Bi 2: Lm quen vi chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS - Bit ngụn ng lp trỡnh gm cỏc thnh phn c bn l bng ch cỏi v cỏc quy tt vit chng trỡnh, cõu lnh. + Bit ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tc sao cho cú th vit c cỏc lnh to thnh mt chng trỡnh hon chnh v c trờn mỏy. - Bit ngụn ng lp trỡnh cú tp hp cỏc t khúa dựng riờng cho mc ớch s dng nht nh. - Bit tờn trong lp trỡnh l do ngi lp trỡnh t ra, khi t tờn phi tuõn th cỏc quy tc ca ngụn ng lp trỡnh. - Tờn khụng c trựng vi cỏc t khúa. 2. K nng: - Bit cu trỳc chng trỡnh gm phn khai bỏo v phn thõn. - Rn luyn k nng lm quen vi cỏc chng trỡnh n gin. - Bit cỏc t khúa dnh riờng cho ngụn ng lp trỡnh 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. PHNG PHP - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn ỏp III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh ln lp : 1. n nh t chc lp : - Kin tra s s, n nh trt t : 1 phỳt 2. Kim tra bi c : 1. Vit chng trỡnh l gỡ ? ti sao phi vit chng trỡnh ? 2. Ngụn ng lp trỡnh l gỡ ? ti sao phi to ra ngụn ng lp trỡnh ? 3. Dy bi mi : a. t vn : 1 phỳt Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 6 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Th no l ngụn ng lp trỡnh v ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ?Chỳng ta i vo bi mi. b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Hot ng 1 : Hc sinh hiu th no l ngụn ng lp trỡnh G : a ra vớ d v mt chng trỡnh n gin vit trong mụi trng Pascal. H : Quan sỏt cu trỳc v giao din ca chng trỡnh Pascal. G : Theo em khi chng trỡnh c dch sang mó mỏy thỡ mỏy tớnh s a ra kt qu gỡ ? H : Tr li theo ý hiu. 1. Vớ d v chng trỡnh * Vớ d v mt chng trỡnh n gin vit bng Pascal. - Sau khi chy chng trỡnh ny mỏy s in lờn mn hỡnh dũng ch Chao cac ban. Hot ng 2 : Hc sinh hiu ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ? G : Khi núi v vit ngoi ng ngi khỏc hiu ỳng cỏc em cú cn phi dựng cỏc ch cỏi, nhng t cho phộp v phi c ghộp theo ỳng quy tc ng phỏp hay khụng ? H : c cõu hi suy ngh v tr li. G : Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ ? H : Nghiờn cu SGK tr li. G : Cht khỏi nim trờn mn hỡnh. 2. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ? - Ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tc vit cỏc lnh to thnh mt chng trỡnh hon chnh v thc hin c trờn mỏy tớnh. Hot ng 3 : HS tỡm hiu th no l t khoỏ v tờn trong chng trỡnh G : a ra vớ d v chng trỡnh nh phn trc. H : Nghiờn cu G : Theo em nhng t no trong chng trỡnh l nhng t khoỏ. H : Tr li theo ý hiu. G : Ch ra cỏc t khoỏ trong chng trỡnh. G : Trong chng trỡnh i lng 3. T khoỏ v tờn - T khoỏ ca mt ngụn ng lp trỡnh l nhng t dnh riờng, khụng c dựng cỏc t khoỏ ny cho bt kỡ mc ớch no khỏc ngoi mc ớch s dng do ngụn ng lp trỡnh quy nh. - Tờn c dựng phõn bit cỏc i lng trong chng trỡnh v do ngi lp trỡnh t Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 7 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 no gi l tờn. H : Tr li theo ý hiu. G : Tờn l gỡ ? G : Cht khỏi nim tờn v gii thớch thờm v quy tc t tờn trong chng trỡnh. H : Nghe v ghi bi. theo quy tc : + Hai i lng khỏc nhau trong mt chng trỡnh phi cú tờn khỏc nhau. + Tờn khụng c trựng vi cỏc t khoỏ. 4. Cng c kin thc ? Qua tit hc em ó hiu c nhng iu gỡ. ? Hóy t hai tờn hp l v hai tờn khụng hp l G : Tờn hp l trong ngụn ng lp trỡnh Pascal khụng c bt u bng ch s v khụng c cha du cỏch (kớ t trng). Do vy chỳng ta cú th t tờn STamgiac ch din tớch hỡnh tam giỏc, hoc t tờn ban_kinh cho bỏn kớnh ca hỡnh trũn, Cỏc tờn ú l nhng tờn hp l, cũn cỏc tờn Lop em, 10A, l nhng tờn khụng hp l. 5. Hng dn v nh 1. Hc thuc khỏi nim ngụn ng lp trỡnh v hiu v mụi trng lp trỡnh l gỡ. 2. Hiu, phõn bit c t khoỏ v tờn trong chng trỡnh. Ngy son : 12 / 09/ 2013 Ngy dy : 14/ 09 / 2013 Tit 4: Bi 2: Lm quen vi chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 8 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 - Bit ngụn ng lp trỡnh gm cỏc thnh phn c bn l bng ch cỏi v cỏc quy tt vit chng trỡnh, cõu lnh. + Bit ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tc sao cho cú th vit c cỏc lnh to thnh mt chng trỡnh hon chnh v c trờn mỏy. - Bit ngụn ng lp trỡnh cú tp hp cỏc t khúa dựng riờng cho mc ớch s dng nht nh. - Bit tờn trong lp trỡnh l do ngi lp trỡnh t ra, khi t tờn phi tuõn th cỏc quy tc ca ngụn ng lp trỡnh. - Tờn khụng c trựng vi cỏc t khúa. 2. K nng: - Bit cu trỳc chng trỡnh gm phn khai bỏo v phn thõn. - Rn luyn k nng lm quen vi cỏc chng trỡnh n gin. - Bit cỏc t khúa dnh riờng cho ngụn ng lp trỡnh 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. PHNG PHP - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn ỏp III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh lờn lp : 1. n nh t chc lp : - Kin tra s s, n nh trt t : 1 phỳt 2. Kim tra bi c : 1. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ ? 2. Th no l t khoỏ v tờn trong chng trỡnh ? 3. Dy bi mi : a. t vn : - Cu trỳc chung ca chng trỡnh gm cú my phn. Cỏch t tờn cho casc phn ú nh th no? b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 9 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Hot ng 1 : Hc sinh hiu cu trỳc ca mt chng trỡnh G : a vớ d v chng trỡnh G : Cho bit mt chng trỡnh cú nhng phn no ? H : Quan sỏt chng trỡnh v nghiờn cu sgk tr li. G : a lờn mn hỡnh tng phn ca chng trỡnh. H : c G : Gii thớch thờm cu to ca tng phn ú. 4. Cu trỳc chung ca chng trỡnh - Cu trỳc chung ca mi chng trỡnh gm: Phn khai bỏo oKhai bỏo tờn chng trỡnh; oKhai bỏo cỏc th vin (cha cỏc lnh vit sn cú th s dng trong chng trỡnh) v mt s khai bỏo khỏc. Phn thõn ca chng trỡnh gm cỏc cõu lnh m mỏy tớnh cn thc hin. õy l phn bt buc phi cú. - Phn khai bỏo cú th cú hoc khụng. Tuy nhiờn, nu cú phn khai bỏo phi c t trc phn thõn chng trỡnh. Hot ng 2 : Hc sinh hiu mt s thao tỏc chớnh trong NNLT Pascal G : Khi ng chng trỡnh T.P xut hin mn hỡnh sau : G : Gii thiu mn hỡnh son tho ca T.P H : Quan sỏt v lng nghe. G : Gii thiu cỏc bc c bn lm vic vi mt chng trỡnh trong mụi trng lp trỡnh T.P 5. Vớ d v ngụn ng lp trỡnh - Khi ng chng trỡnh : - Mn hỡnh T.P xut hin. - T bn phớm son chng trỡnh tng t word. - Sau khi ó son tho xong, nhn phớm Alt+F9 dch chng trỡnh. - chy chng trỡnh, ta nhn t hp phớm Ctrl+F9 4. Cng c kin thc ? Qua tit hc em ó hiu c nhng iu gỡ. H : Nhc li kin thc trng tõm. G : Cht li nhng kin thc cn nm vng trong tit hc 5. Dn dũ -Hiu cu trỳc ca chng trỡnh thng gm nhng phn no ? - Hc thuc cỏc bc c bn lm vic vi chng trỡnh trong mụi trng T.P - Hc thuc phn ghi nh (SGK) Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 10 [...]... Trờng THCS Cơng Gián 17 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 4 Cng c kin thc H : Nhc li nhng kin thc cn t c trong bi G : Cht li nhng kin thc trng tõm trong bi H : c phn ghi nh sgk 5 Hng dn v nh 1 Lm bi tp 5, 6 2 Hc thuc phn ghi nh 3 Chun b Bi thc hnh s 2 tit sau thc hnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 18 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 26 / 09/ 2013 Ngy dy : 28/ 09 / 2013 Tit... ngoc Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 14 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 vuụng [] hay cp du ngoc nhn {} nh trong toỏn hc 4.Cng c kin thc H : Nhc li nhng kin thc cn t c trong bi G : Cht li nhng kin thc trng tõm trong bi 5.Hng dn v nh 1 Hc lý thuyt, lm bi tp 1, 2, 3, 4 2 c trc phn 3,4 bi 2 Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 15 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 19 / 09/ 2013.. .Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 19 / 09/ 2013 Ngy dy : 21/ 09 / 2013 Tit 5: Bi 3: CHNG TRèNH MY TNH V D LIU I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bit khỏi nim d liu v kiu d liu + Bit ngụn ng lp trỡnh thng phõn chia d liu cn x lý theo cỏc kiu khỏc nhau Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 11 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 + Bit kiu d liu no theo... Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 20 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 26 / 09/ 2013 Ngy dy : 28/ 09 / 2013 Tit 8: Bi thc hnh 1 : lm quen vi turbo pascal I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bc u lm quen vi mi trng lp trỡnh Turbo Pascal, nhn din mn hỡnh son tho, cỏch m cỏc bn chn v chn lnh - Gừ c mt chng trỡnh Pascal n gin cỳ phn u v phn thõn, cú cõu lnh a thụng tin ra mn hỡnh - Nhn bit c mt... biu thc v 100 + 50 ra mn hỡnh 5 100 + 50 3 Cỏch lm : X 100 + 50 Y X/3 Z X/5 Hot ng 2 : HS bit khỏi nim v bin H : c thm nghiờn cu SGK 2 Khai bỏo bin G : Vic khai bỏo bin gm khai bỏo - Vic khai bỏo bin gm : nhng gỡ ? + Khai bỏo tờn bin; H : Tr li + Khai bỏo kiu d liu ca bin G : a ra vớ d SGK v phõn tớch cỏc * Vớ d : thnh phn Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 24 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 -... Nm vng khỏi nim bin v chc nng ca bin trong chng trỡnh 2 Hc thuc cỏch khai bỏo bin v ly vớ d 3 c trc phn 3, 4 trong bi Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 25 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 03 / 10/ 2013 Ngy dy : 05/ 10 / 2013 Tit 10: Bi 4: S dng bin trong chng trỡnh I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bit c cỏch s dng bin trong chng trỡnh Pascal - Bit bin l i lng lu tr d liu, trong... l s ch s thp phõn Lu ý rng cỏc kt qu in ra mn hỡnh c cn thng l phi 5 Dn dũ - c v chun b trc bi 4 : S dng bin trong chng trỡnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 34 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son: 16/ 10/ 2013 Ngy dy: 18/ 10/ 2013 TIT 13 BI THC HNH 3 : KHAI BO V S DNG BIN I Mc tiờu: 1 Kin thc: giỳp HS - Thc hin c khai bỏo ỳng cỳ phỏp, la chn c kiu d liu ph hp cho bin - Kt hp c gia... SGK H : c li H : c phn c thờm SGK G : Cú th gii thớch thờm 4 Nhn xột v hng dn v nh c v chun b bi 4 : S dng bin trong chng trỡnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 22 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 03 / 10/ 2013 Ngy dy : 05/ 10 / 2013 Tit 9: Bi 4: S dng bin trong chng trỡnh I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bit c cỏch s dng bin trong chng trỡnh Pascal - Bit bin l i lng lu tr d liu,... d ca hai s nguyờn a v b 5 Hng dn v nh 1 Hc thuc khỏi nim v cỏch khai bỏo bin, hng 2 Lm bi 2, 3, 5/33 3 Xem trc bi thc hnh s 3: Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 29 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son: 09/ 10/ 2013 Ngy dy: 11/ 10/ 2013 Tit 11: Bi thc hnh 2 : Vit chng trỡnh tớnh toỏn I.MC TIấU: 1 Kin thc: Giỳp HS - Hiu phộp toỏn chia ly phn nguyờn v chia ly phn d - Hiu thờm v cỏc lnh in... Trờng THCS Cơng Gián 31 Giáo án Tin học 8 trỡnh H : Hiu c tỏc dng ca lnh in ra cõu thụng bỏo v in kt qu ca phộp toỏn trong TP Năm học 2013 - 2014 - Hiu cỏch giao tip gia ngi v mỏy thụng qua cỏc lnh 4 Cng c - Cn nm vng cu trỳc v tỏc dng ca lnh : Writeln( cõu thụng bỏo) ; Write (phộp toỏn); 5 Dn dũ - Chun b bi 3 v phn tng kt tit sau thc hnh tip Ngy son: 09/ 10/ 2013 Ngy dy: 11/ 10/ 2013 Tit 12: Bi . 2 tit sau thc hnh. Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 18 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 26 / 09/ 2013 Ngy dy : 28/ 09 / 2013 Tit 7: Bi thc hnh 1 : lm quen vi turbo pascal I trong mụi trng T.P - Hc thuc phn ghi nh (SGK) Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 10 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 19 / 09/ 2013 Ngy dy : 21/ 09 / 2013 Tit 5: Bi 3: CHNG. ngụn ng Pascal? Ly vớ d? (?) Dóy ch s 2 010 cú th thuc nhng kiu d liu no? HS : Tr li Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 16 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 GV : Nhn xột v cho im 3. Dy

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:30

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Ngày dạy : 07/ 09 / 2013

 • Tiết 1: Bài 1 :

  • 1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?

  • 2. Ví dụ: rô-bốt quét nhà

  • Ngày dạy : 07/ 09 / 2013

   • 3. Viết chương trình : ra lệnh cho máy tính làm việc

   • 4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình ?

   • Ngày dạy : 14/ 09 / 2013

    • 1. Ví dụ về chương trình

    • 2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

    • 3. Từ khoá và tên

    • Ngày dạy : 14/ 09 / 2013

     • 4. Cấu trúc chung của chương trình

     • 5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

     • - Khởi động chương trình :

     • Ngày dạy : 21/ 09 / 2013

     • Ngày dạy : 21/ 09 / 2013

      • 3. Các phép so sánh

      • 4. Giao tiếp người - máy tính

       • a) Thông báo kết quả tính toán

       • b) Nhập dữ liệu

       • c) Chương trình tạm ngừng

       • d) Hộp thoại

       • Ngày dạy : 28/ 09 / 2013

       • Ngày dạy : 28/ 09 / 2013

       • Ngày dạy : 05/ 10 / 2013

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan