0

Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

183 666 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:30

Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 05 / 09/ 2013 Ngy dy : 07/ 09 / 2013 Tit 1: Bi 1 : Mỏy tớnh v chng trỡnh mỏy tớnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS - Bit con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua lnh - Bit chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu cụng vic liờn tip mt cỏch t ng. - Bit rng vit chng trỡnh l vit cỏc lnh ch dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. - Bit ngụn ng dựng vit chng trỡnh mỏy tớnh gi l ngụn ng lp trỡnh. - Bit chng trỡnh dch cú vai trũ dch chng trỡnh sang ngụn ng mỏy mỏy tớnh cú th hiu c. 2. K nng: - Bit a ra quy trỡnh cỏc cõu lnh thc hin mt cng vic no ỳ. - Bit vai trũ ca chng trỡnh dch. 3. Thỏi : - Thi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. Phng phỏp. - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn p III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh lờn lp 1. n nh t chc lp : - n nh, kim tra s s : 2. Kim tra bi c : - Kim tra dựng ca hc sinh 3. Dy bi mi : a. t vn : Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 1 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 chng trỡnh lp 6, 7 cỏc em ó c hc mt s phn mm word v excel. Vy chỳng ta lm c nhng cụng vic nh in n, sao chộp, di chuyn thụng qua cỏi gỡ? Hụm nay chỳng ta s i tỡm hiu bi mi. b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Hot ng 1 : Hc sinh hiu con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua cỏi gỡ? H : Nghiờn cu SGK phn 1. G : Lm th no in vn bn cú sn ra giy. H : Tr li G : Con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua cỏi gỡ ? H : Thụng qua lnh G : Em hiu th no l chng trỡnh H : Nghiờn cu v tr li theo ý hiu. G : Gii thớch v chng trỡnh l gỡ . 1. Con ngi ra lnh cho mỏy tớnh nh th no? - Con ngi iu khin mỏy tớnh thụng qua lnh. - Chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu thao tỏc liờn tip mt cỏch t ng. Hot ng 2 : Tỡm hiu vớ d rụ bt quột nh G : Chiu s v trớ hin ti ca rụbt. H : Quan sỏt v nghiờn cu SGK G : Em phi ra nhng lnh no rụbt hon thnh vic nhc rỏc b vo thựng ỳng ni qui nh. H : Tr li G : Cho rụbụt chy trờn mụ hỡnh hs hỡnh dung bng trc quan. H : Quan sỏt v nh cỏc thao tỏc thc hin ca rụbt. H : Nhc li cỏc lnh m robụt phi lm hon thnh cụng vic. 2. Vớ d: rụ-bt quột nh (Mụ hỡnh SGK) - Lp chng trỡnh ra tng lnh c th, n gin, theo trỡnh t rụbt cú th hon thnh tt nht cụng vic. 4. Cng c kin thc. Sau khi thc hin lnh Hóy quột nh trờn, v trớ mi ca rụ-bt l gỡ? Em hóy a ra cỏc lnh rụ-bt tr li v trớ xut phỏt ca nú (gúc di bờn trỏi mn hỡnh). 5. Hng dn v nh a.Vit cỏc lnh ch dn rụbt hon thnh cụng vic trc nht lp ca em. b. Vit cỏc lnh ch dn rụbt giỳp em l mt cỏi ỏo. Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 2 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 05 / 09/ 2013 Ngy dy : 07/ 09 / 2013 Tit 2: Bi 1 : Mỏy tớnh v chng trỡnh mỏy tớnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS - Bit con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua lnh - Bit chng trỡnh l cỏch con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin nhiu cụng vic liờn tip mt cỏch t ng. - Bit rng vit chng trỡnh l vit cỏc lnh ch dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. - Bit ngụn ng dựng vit chng trỡnh mỏy tớnh gi l ngụn ng lp trỡnh. - Bit chng trỡnh dch cú vai trũ dch chng trỡnh sang ngụn ng mỏy mỏy tớnh cú th hiu c. 2. K nng: - Bit a ra quy trỡnh cỏc cõu lnh thc hin mt cng vic no ú. - Bit vai trũ ca chng trỡnh dch. 3. Thỏi : - Thi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. Phng phỏp. - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn ỏp III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh lờn lp : 1. n nh t chc lp : - Kim tra s s, n nh trt t : 1 phỳt 2. Kim tra bi c : 5 phỳt Con ngi ra lnh cho mỏy tớnh nh th no ? Ly mt vớ d minh ho ? 3. Dy bi mi : a. t vn : 2 phỳt - Th no gi l vit chng trỡnh? Vit chng trỡnh cú phi l ngụn ng lp trỡnh khụng? Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 3 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Hot ng 3 : Hc sinh hiu vit chng trỡnh l gỡ? G : a ra vớ d v mt chng trỡnh. H : Nghiờn cu SGK v quan sỏt s v mt chng trỡnh. G : Lớ do cn phi vit chng trỡnh iu khin mỏy tớnh H : Da vo khỏi nim chng trỡnh tr li. G : Cht ý trờn mn hỡnh G : Vit chng trỡnh l gỡ ? H : Tr li G : a khỏi nim vit chng trỡnh trờn mn hỡnh. H : c li v ghi v. 3. Vit chng trỡnh : ra lnh cho mỏy tớnh lm vic Vit chng trỡnh l hng dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. Hot ng 4 : Tỡm hiu th no l ngụn ng lp trỡnh, chng trỡnh dch (17 phỳt) G : Mỏy tớnh cú hiu c chng trỡnh vit bng ngụn ng thụng thng khụng ? Nú ch hiu ngụn ng gỡ ? H : Suy ngh v tr li G : Em hiu ngụn ng lp trỡnh l gỡ ? H : Nghiờn cu SGK v tr li. G : Cht cỏc khỏi nim trờn mn hỡnh. H : c li v ghi v. G : a mu mt chng trỡnh n gin vit bng ngụn ng Pascal ? Theo em mỏy tớnh cú hiu ngay chng trỡnh ny khụng. H : Suy ngh tr li : Khụng G : Gii thớch tỏc dng ca chng trỡnh dch. H : Nghiờn cu SGK v nờu khỏi nim chng trỡnh dch. G : Cht khỏi nim mụi trng lp trỡnh v ly vớ d v mt s mụi trng lp trỡnh khỏc nhau. 4. Chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh ? - Ngụn ng lp trỡnh l ngụn ng dựng vit cỏc chng trỡnh mỏy tớnh. - Chng trỡnh dch úng vai trũ "ngi phiờn dch" v dch nhng chng trỡnh c vit bng ngụn ng lp trỡnh sang ngụn ng mỏy mỏy tớnh cú th hiu c. - Chng trỡnh son tho v chng trỡnh dch thng c kt hp vo mt phn mm, c gi l mụi trng lp trỡnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 4 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 4. Cng c kin thc(3 phỳt) ? Qua bi hc em cn ghi nh nhng iu gỡ H : Tr li G : Cht cỏc ghi nh trờn mn hỡnh : GHI NH 1. Con ngi ch dn cho mỏy tớnh thc hin cụng vic thụng qua cỏc lnh. 2. Vit chng trỡnh l hng dn mỏy tớnh thc hin cỏc cụng vic hay gii mt bi toỏn c th. 3. Ngụn ng dựng vit cỏc chng trỡnh mỏy tớnh c gi l ngụn ng lp trỡnh. 5.Hng dn v nh a. Em hóy cho bit trong son tho vn bn khi yờu cu mỏy tớnh tỡm kim v thay th (Replace), thc cht ta ó yờu cu mỏy thc hin nhng lnh gỡ ? Ta cú th thay i th t ca chỳng c khụng? b. Sau khi thc hin lnh Hóy quột nh trờn, v trớ mi ca rụ-bt l gỡ ? Em hóy a ra cỏc lnh rụ-bt tr li v trớ xut phỏt ca nú (gúc di bờn trỏi mn hỡnh). c. Ti sao ngi ta to ra cỏc ngụn ng khỏc lp trỡnh trong khi cỏc mỏy tớnh u ó cú ngụn ng mỏy ca mỡnh? d. Hc thuc phn ghi nh. Ngy son : 12 / 09/ 2013 Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 5 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy dy : 14/ 09 / 2013 Tit 3: Bi 2: Lm quen vi chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS - Bit ngụn ng lp trỡnh gm cỏc thnh phn c bn l bng ch cỏi v cỏc quy tt vit chng trỡnh, cõu lnh. + Bit ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tc sao cho cú th vit c cỏc lnh to thnh mt chng trỡnh hon chnh v c trờn mỏy. - Bit ngụn ng lp trỡnh cú tp hp cỏc t khúa dựng riờng cho mc ớch s dng nht nh. - Bit tờn trong lp trỡnh l do ngi lp trỡnh t ra, khi t tờn phi tuõn th cỏc quy tc ca ngụn ng lp trỡnh. - Tờn khụng c trựng vi cỏc t khúa. 2. K nng: - Bit cu trỳc chng trỡnh gm phn khai bỏo v phn thõn. - Rn luyn k nng lm quen vi cỏc chng trỡnh n gin. - Bit cỏc t khúa dnh riờng cho ngụn ng lp trỡnh 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. PHNG PHP - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn ỏp III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh ln lp : 1. n nh t chc lp : - Kin tra s s, n nh trt t : 1 phỳt 2. Kim tra bi c : 1. Vit chng trỡnh l gỡ ? ti sao phi vit chng trỡnh ? 2. Ngụn ng lp trỡnh l gỡ ? ti sao phi to ra ngụn ng lp trỡnh ? 3. Dy bi mi : a. t vn : 1 phỳt Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 6 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Th no l ngụn ng lp trỡnh v ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ?Chỳng ta i vo bi mi. b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Hot ng 1 : Hc sinh hiu th no l ngụn ng lp trỡnh G : a ra vớ d v mt chng trỡnh n gin vit trong mụi trng Pascal. H : Quan sỏt cu trỳc v giao din ca chng trỡnh Pascal. G : Theo em khi chng trỡnh c dch sang mó mỏy thỡ mỏy tớnh s a ra kt qu gỡ ? H : Tr li theo ý hiu. 1. Vớ d v chng trỡnh * Vớ d v mt chng trỡnh n gin vit bng Pascal. - Sau khi chy chng trỡnh ny mỏy s in lờn mn hỡnh dũng ch Chao cac ban. Hot ng 2 : Hc sinh hiu ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ? G : Khi núi v vit ngoi ng ngi khỏc hiu ỳng cỏc em cú cn phi dựng cỏc ch cỏi, nhng t cho phộp v phi c ghộp theo ỳng quy tc ng phỏp hay khụng ? H : c cõu hi suy ngh v tr li. G : Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ ? H : Nghiờn cu SGK tr li. G : Cht khỏi nim trờn mn hỡnh. 2. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ? - Ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tc vit cỏc lnh to thnh mt chng trỡnh hon chnh v thc hin c trờn mỏy tớnh. Hot ng 3 : HS tỡm hiu th no l t khoỏ v tờn trong chng trỡnh G : a ra vớ d v chng trỡnh nh phn trc. H : Nghiờn cu G : Theo em nhng t no trong chng trỡnh l nhng t khoỏ. H : Tr li theo ý hiu. G : Ch ra cỏc t khoỏ trong chng trỡnh. G : Trong chng trỡnh i lng 3. T khoỏ v tờn - T khoỏ ca mt ngụn ng lp trỡnh l nhng t dnh riờng, khụng c dựng cỏc t khoỏ ny cho bt kỡ mc ớch no khỏc ngoi mc ớch s dng do ngụn ng lp trỡnh quy nh. - Tờn c dựng phõn bit cỏc i lng trong chng trỡnh v do ngi lp trỡnh t Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 7 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 no gi l tờn. H : Tr li theo ý hiu. G : Tờn l gỡ ? G : Cht khỏi nim tờn v gii thớch thờm v quy tc t tờn trong chng trỡnh. H : Nghe v ghi bi. theo quy tc : + Hai i lng khỏc nhau trong mt chng trỡnh phi cú tờn khỏc nhau. + Tờn khụng c trựng vi cỏc t khoỏ. 4. Cng c kin thc ? Qua tit hc em ó hiu c nhng iu gỡ. ? Hóy t hai tờn hp l v hai tờn khụng hp l G : Tờn hp l trong ngụn ng lp trỡnh Pascal khụng c bt u bng ch s v khụng c cha du cỏch (kớ t trng). Do vy chỳng ta cú th t tờn STamgiac ch din tớch hỡnh tam giỏc, hoc t tờn ban_kinh cho bỏn kớnh ca hỡnh trũn, Cỏc tờn ú l nhng tờn hp l, cũn cỏc tờn Lop em, 10A, l nhng tờn khụng hp l. 5. Hng dn v nh 1. Hc thuc khỏi nim ngụn ng lp trỡnh v hiu v mụi trng lp trỡnh l gỡ. 2. Hiu, phõn bit c t khoỏ v tờn trong chng trỡnh. Ngy son : 12 / 09/ 2013 Ngy dy : 14/ 09 / 2013 Tit 4: Bi 2: Lm quen vi chng trỡnh v ngụn ng lp trỡnh I. Mc tiờu : 1. Kin thc: Giỳp HS Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 8 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 - Bit ngụn ng lp trỡnh gm cỏc thnh phn c bn l bng ch cỏi v cỏc quy tt vit chng trỡnh, cõu lnh. + Bit ngụn ng lp trỡnh l tp hp cỏc kớ hiu v quy tc sao cho cú th vit c cỏc lnh to thnh mt chng trỡnh hon chnh v c trờn mỏy. - Bit ngụn ng lp trỡnh cú tp hp cỏc t khúa dựng riờng cho mc ớch s dng nht nh. - Bit tờn trong lp trỡnh l do ngi lp trỡnh t ra, khi t tờn phi tuõn th cỏc quy tc ca ngụn ng lp trỡnh. - Tờn khụng c trựng vi cỏc t khúa. 2. K nng: - Bit cu trỳc chng trỡnh gm phn khai bỏo v phn thõn. - Rn luyn k nng lm quen vi cỏc chng trỡnh n gin. - Bit cỏc t khúa dnh riờng cho ngụn ng lp trỡnh 3. Thỏi : - Thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch mụn hc. II. PHNG PHP - t v gii quyt vn - Phng phỏp thuyt trỡnh, vn ỏp III. Chun b : 1. Giỏo viờn : - SGK, SGV, ti liu, Giỏo ỏn - dựng dy hc nh mỏy tớnh, projector, 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph 2. Hc sinh : - c trc bi - SGK, dựng hc tp, bng ph IV. Tin trỡnh lờn lp : 1. n nh t chc lp : - Kin tra s s, n nh trt t : 1 phỳt 2. Kim tra bi c : 1. Ngụn ng lp trỡnh gm nhng gỡ ? 2. Th no l t khoỏ v tờn trong chng trỡnh ? 3. Dy bi mi : a. t vn : - Cu trỳc chung ca chng trỡnh gm cú my phn. Cỏch t tờn cho casc phn ú nh th no? b. Trin khai bi hot ng ca thy v trũ kin thc cn t Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 9 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Hot ng 1 : Hc sinh hiu cu trỳc ca mt chng trỡnh G : a vớ d v chng trỡnh G : Cho bit mt chng trỡnh cú nhng phn no ? H : Quan sỏt chng trỡnh v nghiờn cu sgk tr li. G : a lờn mn hỡnh tng phn ca chng trỡnh. H : c G : Gii thớch thờm cu to ca tng phn ú. 4. Cu trỳc chung ca chng trỡnh - Cu trỳc chung ca mi chng trỡnh gm: Phn khai bỏo oKhai bỏo tờn chng trỡnh; oKhai bỏo cỏc th vin (cha cỏc lnh vit sn cú th s dng trong chng trỡnh) v mt s khai bỏo khỏc. Phn thõn ca chng trỡnh gm cỏc cõu lnh m mỏy tớnh cn thc hin. õy l phn bt buc phi cú. - Phn khai bỏo cú th cú hoc khụng. Tuy nhiờn, nu cú phn khai bỏo phi c t trc phn thõn chng trỡnh. Hot ng 2 : Hc sinh hiu mt s thao tỏc chớnh trong NNLT Pascal G : Khi ng chng trỡnh T.P xut hin mn hỡnh sau : G : Gii thiu mn hỡnh son tho ca T.P H : Quan sỏt v lng nghe. G : Gii thiu cỏc bc c bn lm vic vi mt chng trỡnh trong mụi trng lp trỡnh T.P 5. Vớ d v ngụn ng lp trỡnh - Khi ng chng trỡnh : - Mn hỡnh T.P xut hin. - T bn phớm son chng trỡnh tng t word. - Sau khi ó son tho xong, nhn phớm Alt+F9 dch chng trỡnh. - chy chng trỡnh, ta nhn t hp phớm Ctrl+F9 4. Cng c kin thc ? Qua tit hc em ó hiu c nhng iu gỡ. H : Nhc li kin thc trng tõm. G : Cht li nhng kin thc cn nm vng trong tit hc 5. Dn dũ -Hiu cu trỳc ca chng trỡnh thng gm nhng phn no ? - Hc thuc cỏc bc c bn lm vic vi chng trỡnh trong mụi trng T.P - Hc thuc phn ghi nh (SGK) Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 10 [...]... Trờng THCS Cơng Gián 17 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 4 Cng c kin thc H : Nhc li nhng kin thc cn t c trong bi G : Cht li nhng kin thc trng tõm trong bi H : c phn ghi nh sgk 5 Hng dn v nh 1 Lm bi tp 5, 6 2 Hc thuc phn ghi nh 3 Chun b Bi thc hnh s 2 tit sau thc hnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 18 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 26 / 09/ 2013 Ngy dy : 28/ 09 / 2013 Tit... ngoc Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 14 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 vuụng [] hay cp du ngoc nhn {} nh trong toỏn hc 4.Cng c kin thc H : Nhc li nhng kin thc cn t c trong bi G : Cht li nhng kin thc trng tõm trong bi 5.Hng dn v nh 1 Hc lý thuyt, lm bi tp 1, 2, 3, 4 2 c trc phn 3,4 bi 2 Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 15 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 19 / 09/ 2013.. .Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 19 / 09/ 2013 Ngy dy : 21/ 09 / 2013 Tit 5: Bi 3: CHNG TRèNH MY TNH V D LIU I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bit khỏi nim d liu v kiu d liu + Bit ngụn ng lp trỡnh thng phõn chia d liu cn x lý theo cỏc kiu khỏc nhau Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 11 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 + Bit kiu d liu no theo... Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 20 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 26 / 09/ 2013 Ngy dy : 28/ 09 / 2013 Tit 8: Bi thc hnh 1 : lm quen vi turbo pascal I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bc u lm quen vi mi trng lp trỡnh Turbo Pascal, nhn din mn hỡnh son tho, cỏch m cỏc bn chn v chn lnh - Gừ c mt chng trỡnh Pascal n gin cỳ phn u v phn thõn, cú cõu lnh a thụng tin ra mn hỡnh - Nhn bit c mt... biu thc v 100 + 50 ra mn hỡnh 5 100 + 50 3 Cỏch lm : X 100 + 50 Y X/3 Z X/5 Hot ng 2 : HS bit khỏi nim v bin H : c thm nghiờn cu SGK 2 Khai bỏo bin G : Vic khai bỏo bin gm khai bỏo - Vic khai bỏo bin gm : nhng gỡ ? + Khai bỏo tờn bin; H : Tr li + Khai bỏo kiu d liu ca bin G : a ra vớ d SGK v phõn tớch cỏc * Vớ d : thnh phn Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 24 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 -... Nm vng khỏi nim bin v chc nng ca bin trong chng trỡnh 2 Hc thuc cỏch khai bỏo bin v ly vớ d 3 c trc phn 3, 4 trong bi Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 25 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 03 / 10/ 2013 Ngy dy : 05/ 10 / 2013 Tit 10: Bi 4: S dng bin trong chng trỡnh I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bit c cỏch s dng bin trong chng trỡnh Pascal - Bit bin l i lng lu tr d liu, trong... l s ch s thp phõn Lu ý rng cỏc kt qu in ra mn hỡnh c cn thng l phi 5 Dn dũ - c v chun b trc bi 4 : S dng bin trong chng trỡnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 34 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son: 16/ 10/ 2013 Ngy dy: 18/ 10/ 2013 TIT 13 BI THC HNH 3 : KHAI BO V S DNG BIN I Mc tiờu: 1 Kin thc: giỳp HS - Thc hin c khai bỏo ỳng cỳ phỏp, la chn c kiu d liu ph hp cho bin - Kt hp c gia... SGK H : c li H : c phn c thờm SGK G : Cú th gii thớch thờm 4 Nhn xột v hng dn v nh c v chun b bi 4 : S dng bin trong chng trỡnh Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 22 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 03 / 10/ 2013 Ngy dy : 05/ 10 / 2013 Tit 9: Bi 4: S dng bin trong chng trỡnh I Mc tiờu : 1 Kin thc: Giỳp HS - Bit c cỏch s dng bin trong chng trỡnh Pascal - Bit bin l i lng lu tr d liu,... d ca hai s nguyờn a v b 5 Hng dn v nh 1 Hc thuc khỏi nim v cỏch khai bỏo bin, hng 2 Lm bi 2, 3, 5/33 3 Xem trc bi thc hnh s 3: Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 29 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son: 09/ 10/ 2013 Ngy dy: 11/ 10/ 2013 Tit 11: Bi thc hnh 2 : Vit chng trỡnh tớnh toỏn I.MC TIấU: 1 Kin thc: Giỳp HS - Hiu phộp toỏn chia ly phn nguyờn v chia ly phn d - Hiu thờm v cỏc lnh in... Trờng THCS Cơng Gián 31 Giáo án Tin học 8 trỡnh H : Hiu c tỏc dng ca lnh in ra cõu thụng bỏo v in kt qu ca phộp toỏn trong TP Năm học 2013 - 2014 - Hiu cỏch giao tip gia ngi v mỏy thụng qua cỏc lnh 4 Cng c - Cn nm vng cu trỳc v tỏc dng ca lnh : Writeln( cõu thụng bỏo) ; Write (phộp toỏn); 5 Dn dũ - Chun b bi 3 v phn tng kt tit sau thc hnh tip Ngy son: 09/ 10/ 2013 Ngy dy: 11/ 10/ 2013 Tit 12: Bi . 2 tit sau thc hnh. Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 18 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 26 / 09/ 2013 Ngy dy : 28/ 09 / 2013 Tit 7: Bi thc hnh 1 : lm quen vi turbo pascal I trong mụi trng T.P - Hc thuc phn ghi nh (SGK) Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 10 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 Ngy son : 19 / 09/ 2013 Ngy dy : 21/ 09 / 2013 Tit 5: Bi 3: CHNG. ngụn ng Pascal? Ly vớ d? (?) Dóy ch s 2 010 cú th thuc nhng kiu d liu no? HS : Tr li Trần Thị Nguyệt Trờng THCS Cơng Gián 16 Giáo án Tin học 8 Năm học 2013 - 2014 GV : Nhn xột v cho im 3. Dy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10, , Chương trình và ngôn ngữ lập trình ?, Từ khoá và tên, Ví dụ về ngôn ngữ lập trình, Giao tiếp người - máy tính, Thuật toán và mô tả thuật toán, Lặp vô hạn lần – Lỗi lập trình cần tránh, Ví dụ về biến mảng, Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt, Bài 3. Vẽ hình thang cân, Đối tượng hình học.

Mục lục

Xem thêm