0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

144 710 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:32

Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H Tiết 03. Đội hình đội ngũ - bài thể dục - ĐHĐN: Ôn: Hàng dọc, dóng hàng, điểm số từ 1 đến hết, điểm số 1 - 2, đứng nghiêm nghỉ, quay các hớng. Dàn hàng, dồn hàng, đội hình 0 - 2 - 4. - Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10. ( Bài TD phát triển chung Nam - Nữ ) I. Mục tiêu. - Thực hiện tơng đối đúng một số động tác đội hình đội ngũ và các động tác của bài thể dục (Nam từ nhịp 1-10; Nữ từ nhịp 1-10) - Giúp học sinh xác định tinh thần thái độ đúng đắn, tích cực tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. - Địa điểm: Tại sân tập thể dục. - Phơng tiện: Gv: còi. Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập. III. Nội dung - phơng pháp Nội dung Đ.lợng Phơng pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động 300m + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. b. phần cơ bản. 1. Đội hình đội ngũ. - Ôn:+ Tập hợp hàng dọc, điểm số (từ 1 đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết). + Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái quay phải, quay đằng sau. +Tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm (10 phút) 2phút 7 phút 2lx8n (30 phút) 12 phút () Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV Khỏe GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. HS khởi động dới sự điều hành của lớp trởng. ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng () () -Hớng dẫn HS ôn tập hàng dọc, Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H số, dàn hàng, dồn hàng. + Đội hình: 0-2-4 Khẩu lệnh: Theo số đã điểm bớc. Cách thực hiện: Từ đội hình hàng ngang số 0 đứng yên, số 2 bớc 2 bớc, số 4 bớc 4 bớc. (đồng loạt bớc chân trái). Từ đội hình hàng dọc số 0 đứng yên, số 2 bớc 2 bớc, số 4 bớc 4 bớc(đồng loạt bớc sang trái). 2. Thể dục * Nữ từ nhịp 1-7 * Nam từ nhịp 1-7 C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh. - Nhận xét, đánh giá. - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục ( chuẩn bị kiểm tra). - Xuống lớp. 10 phút 8 phút (5 phút) nghiêm, nghỉ quay trái quay phải, quay đằng sau. () GV hớng dẫn Học sinh thực hiện (Nữ) () (Nam) Giữ nguyên đội hình để tập bài TD -GV tập mẫu hớng dẫn HS thực hiện -HS quan sát tập theo GV nhóm nam, nhóm nữ riêng -GV làm mẫu, HS thực hiên động tác, -GV chú ý sửa sai cho HS () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc bài học. Tiết 04. Đội hình đội ngũ-bài thể dục - ĐHĐN: Ôn đi đều đứng lại, đổi chân khi đi sai nhịp, đi đều vòng phải, vòng trái. Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H ĐH 0 - 3 - 6 - 9. - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10. Học: Từ 11 - 24 ( Nữ ). Từ 11 - 21 ( Nam ) I. Mục tiêu. - Thực hiện tơng đối đúng một số động tác của đội hình đội ngũ: Đi đều đi đều đứng lại, đổi chân khi sai nhịp, đi vòng trái-vòng phải. Đội hình 0-3-6-9 và các động tác của bài thể dục (Ôn: Nam từ nhịp 1-10; Nữ từ nhịp 1-10) (Học: Nam từ nhịp 11-21; Nữ từ nhịp 11-24) - Thái độ học tập nghiêm túc, hăng hái tích cực tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. - Địa điểm: Tại sân tập thể dục. - Phơng tiện: Gv: còi. Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập. III. Nội dung - phơng pháp Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động 300m + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. B. Phần cơ bản 1. Đội hình đội ngũ. + Đi đều, đi đều đứng lại. + Đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng trái, vòng phải, + Đội hình: 0-3-6-9. Khẩu lệnh: Theo số đã điểm bớc. Cách thực hiện: Từ đội hình hàng ngang số 0 đứng yên, số 3 bớc 3 bớc, số 6 bớc 6 (10 ) 2 phút 5 phút 2lx8n 3 phút (30 phút) 12 phút () Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. Hô chúc GV Khỏe HS khởi động dới sự điều hành của lớp trởng. ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng () () -Giới thiệu nội dung chơng trình. -Hớng dẫn HS ôn tập hàng dọc, Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H bớc, số 9 bớc 9 bớc. (đồng loạt bớc chân trái). Từ đội hình hàng dọc số 0 đứng yên, số 3 bớc 3 bớc, số 6 bớc 6 bớc, số 9 bớc 9 bớc (đồng loạt bớc sang trái). 2. Bài Thể dục * Ôn: - Nữ từ nhịp 1-10 - Nam từ nhịp 1-10 *Học mới: - Nữ từ nhịp 11-24 - Nam từ nhịp 11-21 C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh. - Nhận xét, đánh giá. - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục ( chuẩn bị kiểm tra). - Xuống lớp. 10 phút 8 phút (5 phút) nghiêm, nghỉ qoay trái qoay phải, qoay đằng sau. () GV hớng dẫn Học sinh thực hiện (Nữ) () (Nam) Giữ nguyên đội hình để tập bài TD -GV tập mẫu hớng dẫn HS thực hiện -HS quan sát tập theo GV nhóm nam, nhóm nữ riêng -GV làm mẫu, HS thực hiên động tác, -GV chú ý sửa sai cho HS () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc bài học. Tiết 05. Đội hình đội ngũ - bài thể dục - ĐHĐN: Ôn một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu - Bài TD: Ôn: Từ nhịp 1 - 24 ( Nữ ). Từ 1 - 21 ( Nam ) I. Mục tiêu. Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H - Thực hiện tơng đối đúng một số động tác của đội hình đội ngũ. Ôn các động tác bài thể dục (Ôn: Nữ từ nhịp 1- 24; Nam từ nhịp 1- 21) - GD ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc hăng hái tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. - Địa điểm: Tại sân tập thể dục. - Phơng tiện: Gv: còi. Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập. III. Nội dung - phơng pháp Nội dung Đ. lợng Phơng pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động 300m + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. - Thực hiện các động tác của Bài TD: Từ nhịp 1- 10 ( Nam - Nữ ) b. phần cơ bản. 1. Đội hình đội ngũ. - Ôn: + Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái quay phải, quay đằng sau. + Đi đều, đi đều đứng lại. + Đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng trái, vòng phải. ( 10 ) 1 phút 6 phút 2lx8n 3 ( 30 ) 10 phút 3 - 4 lần () Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. HS khởi động dới sự điều hành của lớp trởng. () ẹoọi hỡnh khụỷi ủoọng - Gv gọi 2-3 hs lên thực hiện, cho hs dới lớp q/s, nhận xét đánh giá và cho điểm. GV kết luận bổ sung - Gv hớng dẫn HS ôn tập hàng dọc, nghiêm, nghỉ quay trái quay phải, quay đằng sau. - ĐH tập luyện 4 hàng dọc. Gv điều khiển Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H 2. Thể dục * Ôn: - Nữ từ nhịp 1- 24 - Nam từ nhịp 1 - 21 */ Củng cố: Thực hiện đúng, đẹp các động tác của Bài TD đã học. C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh. - Nhận xét, đánh giá. - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục ( chuẩn bị kiểm tra). - Xuống lớp. 15 phút 4 - 6 lần 5 phút (5 phút) Gv - Gv chia lớp thành 2 nhóm, Nam - Nữ riêng. Cử nhóm trởng điều khiển các nhóm. Gv đi lại, q/s sủa sai tại chỗ. (Nữ) () (Nam) Giữ nguyên đội hình để tập bài TD -GV tập mẫu hớng dẫn HS thực hiện -GV chú ý sửa sai cho HS - GV gọi lần 1 từ 2-3 hs lên thực hiện. Lần 2 tơng tự. Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá. Gv bổ sung và kết luận cho điểm () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc bài học. Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: / /20 Tiết 06. Đội hình đội ngũ - bài thể dục I. Mục tiêu. - Kiến thức: Biết đợc cách thực hiện các kỹ năng ĐHĐN đã học, cũng nh biết cách thực hiện các động tác của bài TD. - Kỹ năng: Thực hiện tơng đối đúng một số động tác của đội hình đội ngũ. Ôn các động tác bài thể dục (Ôn: Nữ từ nhịp 1- 24; Nam từ nhịp 1- 21) Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H - Thái độ: GD ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. - Địa điểm: Tại sân tập thể dục. - Phơng tiện: Gv: còi. Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập. III. Nội dung - phơng pháp Nội dung Đ. lợng Phơng pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động 300m + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. - Thực hiện các động tác của Bài TD: Từ nhịp 1- 21 ( Nam - Nữ ) b. phần cơ bản. 1. Đội hình đội ngũ. - Ôn: + Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái quay phải, quay đằng sau. + Đi đều, đi đều đứng lại. + Đổi chân khi sai nhịp. Đi đều vòng trái, vòng phải. 2. Thể dục */ Ôn: - Nữ từ nhịp 1- 24 - Nam từ nhịp 1 - 21 ( 8- 10 ) 1 phút 6 phút 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2-3 ( 30 ) 10 phút 3 - 4 lần 15 phút 3 - 4 lần () Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - ĐHKĐ () - CS lớp điều khiển khởi động - Gv gọi 2-3 hs lên thực hiện, cho hs dới lớp q/s, nhận xét đánh giá và cho điểm. GV kết luận bổ sung - Gv hớng dẫn HS ôn tập hàng dọc, nghiêm, nghỉ quay trái quay phải, quay đằng sau. - ĐH tập luyện 4 hàng dọc. Gv điều khiển - Gv chia lớp thành 2 nhóm, Nam - Nữ riêng. Cử nhóm trởng điều khiển các nhóm. Gv đi lại, q/s sủa sai tại chỗ. Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H */ Học: - Nữ từ nhịp 25 - 32 - Nam từ nhịp 22 - 27 */ Củng cố: Thực hiện đúng, đẹp các động tác đã học của Bài TD đã học. C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã học. - Xuống lớp. 3 lần 5 phút (5 phút) 3 2lx8n 1 1 (Nữ) () (Nam) Giữ nguyên đội hình để tập bài TD -GV tập mẫu hớng dẫn HS thực hiện - GV chú ý sửa sai cho HS - GV gọi lần 1 từ 2-3 hs lên thực hiện. Lần 2 tơng tự. Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá. Gv bổ sung và kết luận cho điểm () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc bài học. Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: / /20 Tiết 07. chạy nhanh - bài thể dục I. Mục tiêu. - Kiến thức: Biết đợc cách thực hiện một số trò chơi, động tác bổ trợ phát triển sức nhanh, cũng nh biết cách thực hiện các động tác của bài TD. - Kỹ năng: Thực hiện tơng đối đúng một số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Thực hiện đúng các động tác của bài TD: Ôn: Nữ từ nhịp 1- 32; Nam từ nhịp 1- 27 Học: Nam từ nhịp 28-37; Nữ: từ nhịp 33 -39 - Thái độ: GD ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H - Địa điểm: Tại sân tập thể dục. - Phơng tiện: Gv: còi. Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập. III. Nội dung - phơng pháp Nội dung Đ. lợng Phơng pháp - tổ chức A. phần mở đầu. 1. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, sức khỏe Hs. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Chạy khởi động 300m + Bài thể dục tay không (5 động tác) - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông, đùi gối + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chân chạm mông 3. K.tra bài cũ. - Thực hiện các động tác của Bài TD: Từ nhịp 1- 27 ( Nam - Nữ ) b. phần cơ bản. 1. Chạy cự ly ngắn. - Trò chơi: + Chuẩn bị: Kẻ vạch XP, cách vạch XP 10m cắm 4 cờ nhỏ. Tập trung HS thành 4 hàng dọc sau vạch XP. + Cách chơi: - Xuất phát từ một số t thế khác nhau (Đứng mặt, lng, vai hớng chạy) 2. Thể dục * Ôn: - Nữ từ nhịp 1-32 - Nam từ nhịp 1-27 ( 8-10 ) 1 phút 6 phút 2lx8n 2lx8n 2lx8n 2-3 ( 30 ) 13 phút 2 - 3 lần 12 phút 3 - 4 lần 3 lần () Lớp trởng tập trung lớp báo cáo sĩ số. GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - ĐHKĐ () - CS lớp điều khiển khởi động - Gv gọi 2-3 hs lên thực hiện, cho hs dới lớp q/s, nhận xét đánh giá và cho điểm. GV kết XP 10m Đ -> -> -> -> () - GV chia HS thành 4 đội (tổ). Hớng dẫn cách chơi. Cho HS chởi thử. Chơi chính thức. - ĐH tập nh trên. Gv điều khiển - Gv chia lớp thành 2 nhóm, Nam - Nữ riêng. Cử nhóm trởng điều khiển các nhóm. Gv đi lại, q/s sủa sai tại chỗ. (Nữ) Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H *Học mới: - Nữ từ nhịp 33 -39 - Nam từ nhịp 28 -37 */ Củng cố: Các nội dung cua bài đã học C. phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã học. - Xuống lớp. 5 phút (5 phút) 3 2lx8n 1 1 () (Nam) Giữ nguyên đội hình để tập bài TD -GV tập mẫu hớng dẫn HS thực hiện - GV chú ý sửa sai cho HS - GV gọi lần 1 từ 2-3 hs lên thực hiện. Lần 2 tơng tự. Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá. Gv bổ sung và kết luận cho điểm () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB - Kết thúc bài học. Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: / /20 Tiết 08. chạy nhanh - bài thể dục I. Mục tiêu. - Kiến thức: - Biết và thực hiện đợc trò chơi phát triển sức nhanh: Chạy thoi tiếp sức và t thế sẵn sàng xuất phát - Kỹ năng: Thực hiện tơng đối đúng các động tác của bài thể dục Nam từ nhịp 1-37; Nữ: từ nhịp 1-39) , và t thế sẵn sàng xuất phát - Thái độ: GD tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. - Địa điểm: Tại sân tập thể dục. - Phơng tiện: Gv: còi. Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập. Nm hc: 2011 - 2012 [...]... đạp sau; tại chỗ đánh tay và các động tác của bài Thể dục (Ôn hoàn thiện cả bài) - Kỹ năng: Thực hiện tơng đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bớc nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy đạp sau; tại chỗ đánh tay và các động tác của bài Thể dục - Thái độ: GD tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái, đảm bảo an toàn trong tập luyện II Địa điểm - phơng tiện - Địa điểm: Tại sân tập thể dục, đờng chạy phải... bài thể dục I Mục tiêu - Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác chạy bớc nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy đạp sau; tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh và các động tác của bài Thể dục (Ôn hoàn thiện cả bài) - Kỹ năng: Thực hiện tơng đối đúng một số động tác bổ trợ kỹ thuật: chạy bớc nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy đạp sau; tại chỗ đánh tay, xuất phát cao chạy nhanh và các động tác của bài Thể dục. .. Tiết 09 chạy nhanh - bài thể dục I Mục tiêu - Kiến thức Hiểu và thực hiện đợc Trò chơi: Chạy đuổi , động tác ngồi mặt hớng chạy xuất phát, t thế sẵn sàng xuất phát - Kỹ năng: - Thực hiện tơng đối đúng một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật chạy nhanh và các động tác của bài thể dục (Nam: Ôn từ nhịp 1-37; Nữ: Ôn từ nhịp 1- 39) Học: Nữ: Từ nhịp 40 45: Nam: 38 - 45 - Thái độ: GD tinh thần tập thể, ... xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung và kết luận cho điểm */ Củng cố: Thực hiện lại 3 - 5 bớc giậm nhảy đạt chân đúng ván giậm nhảy (5 phút) Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H 3 2lx8n C phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học 1 1 - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã... kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã học - Xuống lớp 3-5 (5 phút) 3 2lx8n 1 1 - GV gọi lần 1 từ 2-3 hs lên thực hiện Lần 2 tơng tự Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung và kết luận cho điểm () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho điểm sổ GĐB... ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, 1 () hiệu quả giờ học - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã điểm sổ GĐB học - Kết thúc bài học - Xuống lớp */ Củng cố: Các nội dung của bài đã học Nm hc: 2011 - 2012 Trng THCS Vn Lung Ngi thc hin: Nguyn Sn H Ngày soạn: / /20 Ngày dạy: / /20 Tiết 10 chạy nhanh - bài thể dục I Mục tiêu - Kiến thức: Biết... tơng tự Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ sung và kết luận cho điểm */ Củng cố: Các nội dung của bài đã học C phần kết thúc - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các khớp, cúi ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, hiệu quả giờ học 3-5 (5 phút) 3 2lx8n () - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã 1 điểm sổ GĐB học - Kết thúc... lần 1 từ 2-3 hs lên thực 3 hiện Lần 2 tơng tự Y/c hs dới lớp nhận xét, so sánh, đánh giá Gv bổ C phần kết thúc (5 phút) sung và kết luận cho điểm 3 - Thả lỏng hồi tĩnh: Thả lỏng tích cực các 2lx8n khớp, cúi ngời hít thở sâu - Nhận xét, đánh giá: Thái độ trong học tập, 1 hiệu quả giờ học - Dặn dò về nhà: ôn nội dung bài thể dục đã () 1 học - HS thả lỏng, GV nhận xét- cho - Xuống lớp điểm sổ GĐB -... gót chân chạm mông 6 phút b phần cơ bản 1 Nội dung kiểm tra Kiểm tra bài thể dục phát triển chung (nam, nữ) 2 Cách cho điểm Điểm kiểm tra theo mức độ thực hiện động tác của học sinh - Điểm 9- 10:: Thuộc và thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài - Điểm 7-8: Thuộc cả bài, có 2 -> 5 nhịp động tác bị sai sót nhỏ - Điểm 5-6: Có 5 -> 9 nhịp động tác thục hiện sai - Điểm 3-4: Có 10 -> 15 nhịp động tác thực... 3 5 bớc đặt chân giậm đúng ván giậm nhảy Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ - Thái độ: TháI độ nghiêm túc, ý thức tổ chức tốt, biết vận dụng để tự tập hằng ngày, đảm bảo an toàn trong tập luyện II Địa điểm - phơng tiện - Địa điểm: Tại sân tập thể dục, đờng chạy phải đảm bảo an toàn, sạch sẽ - Phơng tiện: Gv: còi cờ, ván giậm nhảy, cuốc xới cát Hs: trang phục thể thao, đi giầy tập III Nội . Sn H bớc, số 9 bớc 9 bớc. (đồng loạt bớc chân trái). Từ đội hình hàng dọc số 0 đứng yên, số 3 bớc 3 bớc, số 6 bớc 6 bớc, số 9 bớc 9 bớc (đồng loạt bớc sang trái). 2. Bài Thể dục * Ôn: - Nữ. - bài thể dục I. Mục tiêu. - Kiến thức: Biết cách thực hiện các động tác chạy bớc nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy đạp sau; tại chỗ đánh tay và các động tác của bài Thể dục (Ôn hoàn thiện cả bài). chỗ đánh tay và các động tác của bài Thể dục - Thái độ: GD tinh thần tập thể, nghiêm túc hăng hái, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Địa điểm - phơng tiện. - Địa điểm: Tại sân tập thể dục,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9, , - Kiến thức: HS biết cách thực hiện nâng cao kỹ thuật thành tích nhảy cao kiểu bước qua. Biết cách thực hiện kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện, chuyền bóng cao tay trước mặt bằng hai tay., - Thái độ: => GD ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khéo léo. Học sinh nghiêm túc, có ý thức tự giác tập luyện, đảm bảo an toàn trong giờ học., kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua Chuẩn bị kiểm tra. Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đập bóng theo phương vào đà. Chuyền bóng cao tay trước mặt bằng hai tay.

Mục lục

Xem thêm