Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

142 462 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:28

Tun: 1 Ngy son: 12/ 08/ 2012 Tit: 1 Ngy dy: - Lý thuyết: Một số hng dn tập luyện sức bền (mục 1) I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc một số phơng pháp luyện tập phát triển sức bền. - Vận dụng đợc vào tự tập luyện hàng ngày. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Lớp học IV - Tiến trình dạy học: I- Phơng pháp tổ chức: - GV cung cấp cho HS các thông tin về luyện tập phát triển sức bền, một số phơng pháp luyện tập chính. - Cùng HS thảo luận về lợi ích của sức bền, GV hớng dẫn HS tiếp thu kiến thức. II- Nội dung: 1. Một số hiểu biết cần thiết - Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài + Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn . Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. . Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài. VD: Khả năng leo núi của ngời vùng cao Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 1 Ngy son: 12/ 08/ 2012 Tit: 2 Ngy dy: - Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) - Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (GV chọn), xuất phát từ một số t thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lng hớng chạy. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số t thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thuộc và thực hiện đợc từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục. - HS thực hiện đợc trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sõn trng. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Nhịp 1 - 10. (7phút) 2 5 (33 ) 14 5-6 lần - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - Nữ: Nhịp 1 - 10 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Đứng mặt hớng chạy. + Đứng vai hớng chạy + Đứng lng hớng chạy. - Trò chơi: Ai nhanh hơn 3 - Củng cố: - Bài thể dục nhịp từ 1 - 10. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 5-6 lần 10' 4' 5 - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài thể dục (nhóm trởng điểu khiển, hô cho cả nhóm thực hiện) * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn (nhóm trởng) * * * * * * * * * * * * * * * - GV yêu cầu 2 - 4 HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 2 Ngy son: 19/ 08/ 2012 Tit: 3 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -10 Bài thể dục phát triển chung (nàm và nữ riêng). Học từ nhịp 11-18 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn trò chơi "Chạy thoi tiếp sức", T thế sẵn sàng xuất phát. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tợng "cực điểm" và cách khắc phục. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc các kiến thức cơ bản về bài TD, biết vận dụng tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số t thế xuất phát. - Hiểu đợc nguyên nhân của hiện tợng "cực điểm" và cách khắc phục 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc các động tác của bài TD đã học. - HS thực hiện đợc trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: (7phút) 2 5 (33 ) - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. - Nữ: Ôn Nhịp 1 - 10 - Học nhịp 11 - 18: 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Sẵn sàng xuất phát. - Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức 3 - Chạy bền: - GV giới thiệu hiện tợng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục. - Yêu cầu HS thực hiện cự ly 500m C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 14 8-10lần 3-4 lần 5-6 lần 15 4-5 lần 2-3 lần 4' 1 lần 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS nghe GV giới thiệu và áp dụng vào tập luyện. - Thực hiện quanh sân tập. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 2 Ngy son: 20/ 08/ 2012 Tit: 4 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ). Học từ nhịp 11-19 (nam). - Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy đuổi", Ngồi mặt hớng chạy xuất phát, T thế sẵn sàng - xuất phát. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc một số yêu cầu về k thuật, biên độ động tác của bài thể dục. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số t thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 18 (nữ) và nhịp 1-19 (nam). - Thực hiện đợc t thế ngồi mặt hớng chạy xuất phát và t thế sẵn sàng - xuất phát. - HS thực hiện đợc trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sõn trng. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. (7phút) 2 5 (33 ) 14 3-4 lần - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. Học: Nhịp 11-19 - Nữ: Ôn Nhịp 1 - 18 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Sẵn sàng xuất phát. - Trò chơi: Chạy tiếp sức 3 - Củng cố: - GV gọi 2-4 học sinh lên thực hiện động tác, yêu cầu lớp quan sát và nhận xét. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 5-6 lần 8-10lần 15 4-5 lần 2-3 lần 4' 1 lần 5 - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 3 Ngy son: 26/ 08/ 2012 Tit: 5 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19(nam), từ nhịp 1-18 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tợng "chuột rút" và cách khắc phục. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số động tác bổ trợ. - Hiểu đợc nguyên nhân của hiện tợng "chuột rút" và cách khắc phục 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện đợc một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bớc nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - ứng dụng đợc lý thuyết để khắc phục hiện tợng "chuột rút" trong luyện tập chạy bền. Hoàn thành đợc cự ly chạy bền đã giao. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: (8phút) 2 4 2' - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B - Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (nữ). - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó. 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Tại chỗ đánh tay. 3 - Chạy bền: - GV giới thiệu hiện tợng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục. - Chạy bền trên địa tự nhiên: Nam 600m; Nữ 500m C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (32 ) 13 8-10lần 2-3 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3-4 lần 4' 1 lần 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - GV giới thiệu cho HS về hiện tợng "chuột rút" và cách khắc phục. - HS thực hiện chạy quanh sân trờng. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 3 Ngy son: 26/ 08/ 2012 Tit: 6 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19(nam), từ nhịp 1-18 (nữ). Học từ nhịp 19- 25 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số động tác bổ trợ. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện đợc một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bớc nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - Thực hiện đợc k thuật xuất phát cao - chạy nhanh. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sân Trng, đờng chạy có kẻ vạch xuất phát. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn. B - Phần cơ bản: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (8phút) 2 4 2' (32) 14' - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần [...]... Học nhịp 19- 25 (nữ) - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 3 - Củng cố: - Bài thể dục nam từ nhịp 1- 19, nữ từ 125 4' 1 lần C - Phần kết thúc: 5 - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà học - Cho cả lớp... giới thiệu hiện tợng choáng ngất cho HS, nêu cách khắc phục C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 5' 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần - Yêu cầu 2 -3 HS lên thực hiện - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập + Nhóm I: Bài thể dục ******** ******** *... Tun: 5 Tit: 10 Ngy son: 09/ 09/ 2012 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1- 29( nữ) ; Học từ nhịp 29- 34 (nữ) - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi"; Kĩ thuật xuất phát thấp - Chạy lao I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục - HS nắm đợc các yêu... cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân * * * * * * * * + Chạy bớc nhỏ * * * * * * * * + Chạy nâng cao đùi * * * * * * * * + Chạy đạp sau 3- Kiểm tra: B - Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 25 (nữ) - Học nhịp 20 - 26 (nam) (33 ) 14 4-5 lần 2 -3 lần 2 lần - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: - Xuất phát cao - chạy nhanh 3 - Chạy bền:... Tun: 6 Tit: 11 Ngy son: 16/ 09/ 2012 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1 -34 (nữ) Học từ nhịp 37 - 40 (nam) - Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m) - Chạy bền: Trò chơi "Ngời thừa thứ 3" I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục - HS nắm đợc các yêu cầu... đầu cổ, vai cánh tay, * * * * * * * * khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay * * * * * * * * - ép ngang, ép dọc * * * * * * * * - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm * * * * * * * * mông B Phần cơ bản 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1- 34 (nữ) (33 ) 14' 4-5 lần - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần - GV nêu cầu và một số chú ý trong - Học nhịp 37 -40 (nam):... Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, * * * * * * * * khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay * * * * * * * * - ép ngang, ép dọc * * * * * * * * - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm * * * * * * * * mông B Phần cơ bản 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), - Ôn từ nhịp 1- 34 (nữ) - Học từ nhịp 37 -40 (nam): (33 ) 14' 4-5 lần 5-6lần - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần -... chạm mông, chạy đạp sau 3 x 20m * * * * * * * - Xuất phát thấp - Chạy lao 20m ****** * 2 -3 lần - Xuất phát thấp - chạy lao- giữa - Trò chơi: Chạy tiếp sức quãng (có bàn đạp): 1-2 lần - Trò chơi: chạy tiếp sức ****** * 20m 3 Củng cố: ****** * - Động tác thể dục học mới 3' - GV yêu cầu 2 -3 HS lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét C Phần kết thúc - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao... động: - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, * * * * * * * * khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay * * * * * * * * - ép ngang, ép dọc * * * * * * * * - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm * * * * * * * * mông B Phần cơ bản 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1- 29 (nữ) - Học nhịp 27 - 36 (nam) (33 ) 14' 4-5 lần - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần - GV nêu... Hoàn thiện cả bài Sửa chữa 2 -3 lần cá nhân (nếu cần) - Trò chơi: Chạy tiếp sức + Nhóm 2: Chạy ngắn 1-2 lần - Bổ trợ: ****** * 20m ****** * - Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp): - Trò chơi: Chạy tiếp sức 3 Củng cố: ****** * 20m - Động tác thể dục học mới 3' ****** * - GV yêu cầu 2 -3 HS lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét C Phần kết thúc - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ . tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (32 ) 13 8-10lần 2 -3 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 4' 1 lần 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2. Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. (7phút) 2 5 (33 ) 14 3- 4 lần - Lớp trởng tập trung lớp,. Bài thể dục nam từ nhịp 1- 19, nữ từ 1- 25. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 4' 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3