0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3

142 523 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:28

Tun: 1 Ngy son: 12/ 08/ 2012 Tit: 1 Ngy dy: - Lý thuyết: Một số hng dn tập luyện sức bền (mục 1) I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc một số phơng pháp luyện tập phát triển sức bền. - Vận dụng đợc vào tự tập luyện hàng ngày. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Lớp học IV - Tiến trình dạy học: I- Phơng pháp tổ chức: - GV cung cấp cho HS các thông tin về luyện tập phát triển sức bền, một số phơng pháp luyện tập chính. - Cùng HS thảo luận về lợi ích của sức bền, GV hớng dẫn HS tiếp thu kiến thức. II- Nội dung: 1. Một số hiểu biết cần thiết - Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài + Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn . Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. . Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài. VD: Khả năng leo núi của ngời vùng cao Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 1 Ngy son: 12/ 08/ 2012 Tit: 2 Ngy dy: - Bài TD: Học từ nhịp 1 - 10 Bài thể dục phát triển chung (nam và nữ riêng) - Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (GV chọn), xuất phát từ một số t thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lng hớng chạy. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc các kiến thức cơ bản về bài TD phát triển chung. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số t thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thuộc và thực hiện đợc từ nhịp 1 - 10 các động tác của bài thể dục. - HS thực hiện đợc trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sõn trng. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Nhịp 1 - 10. (7phút) 2 5 (33 ) 14 5-6 lần - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - Nữ: Nhịp 1 - 10 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Đứng mặt hớng chạy. + Đứng vai hớng chạy + Đứng lng hớng chạy. - Trò chơi: Ai nhanh hơn 3 - Củng cố: - Bài thể dục nhịp từ 1 - 10. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 5-6 lần 10' 4' 5 - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài thể dục (nhóm trởng điểu khiển, hô cho cả nhóm thực hiện) * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn (nhóm trởng) * * * * * * * * * * * * * * * - GV yêu cầu 2 - 4 HS lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 2 Ngy son: 19/ 08/ 2012 Tit: 3 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 -10 Bài thể dục phát triển chung (nàm và nữ riêng). Học từ nhịp 11-18 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn trò chơi "Chạy thoi tiếp sức", T thế sẵn sàng xuất phát. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tợng "cực điểm" và cách khắc phục. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc các kiến thức cơ bản về bài TD, biết vận dụng tự tập luyện để nâng cao sức khoẻ. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số t thế xuất phát. - Hiểu đợc nguyên nhân của hiện tợng "cực điểm" và cách khắc phục 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc các động tác của bài TD đã học. - HS thực hiện đợc trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: (7phút) 2 5 (33 ) - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. - Nữ: Ôn Nhịp 1 - 10 - Học nhịp 11 - 18: 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Sẵn sàng xuất phát. - Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức 3 - Chạy bền: - GV giới thiệu hiện tợng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục. - Yêu cầu HS thực hiện cự ly 500m C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 14 8-10lần 3-4 lần 5-6 lần 15 4-5 lần 2-3 lần 4' 1 lần 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS nghe GV giới thiệu và áp dụng vào tập luyện. - Thực hiện quanh sân tập. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 2 Ngy son: 20/ 08/ 2012 Tit: 4 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam); từ nhịp 1-18 (nữ). Học từ nhịp 11-19 (nam). - Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy đuổi", Ngồi mặt hớng chạy xuất phát, T thế sẵn sàng - xuất phát. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc một số yêu cầu về k thuật, biên độ động tác của bài thể dục. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số t thế xuất phát. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 18 (nữ) và nhịp 1-19 (nam). - Thực hiện đợc t thế ngồi mặt hớng chạy xuất phát và t thế sẵn sàng - xuất phát. - HS thực hiện đợc trò chơi, biết vận dụng và tự tổ chức chơi. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sõn trng. III - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. (7phút) 2 5 (33 ) 14 3-4 lần - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. Học: Nhịp 11-19 - Nữ: Ôn Nhịp 1 - 18 2 - Chạy ngắn: - Ôn xuất phát: + Sẵn sàng xuất phát. - Trò chơi: Chạy tiếp sức 3 - Củng cố: - GV gọi 2-4 học sinh lên thực hiện động tác, yêu cầu lớp quan sát và nhận xét. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 5-6 lần 8-10lần 15 4-5 lần 2-3 lần 4' 1 lần 5 - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - HS quan sát, nhận xét. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 3 Ngy son: 26/ 08/ 2012 Tit: 5 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19(nam), từ nhịp 1-18 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tợng "chuột rút" và cách khắc phục. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, k thuật một số động tác bổ trợ. - Hiểu đợc nguyên nhân của hiện tợng "chuột rút" và cách khắc phục 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện đợc một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bớc nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - ứng dụng đợc lý thuyết để khắc phục hiện tợng "chuột rút" trong luyện tập chạy bền. Hoàn thành đợc cự ly chạy bền đã giao. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sân tập rộng. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: (8phút) 2 4 2' - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * B - Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (nữ). - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó. 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Tại chỗ đánh tay. 3 - Chạy bền: - GV giới thiệu hiện tợng "cực điểm" cho HS, nêu cách khắc phục. - Chạy bền trên địa tự nhiên: Nam 600m; Nữ 500m C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (32 ) 13 8-10lần 2-3 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3-4 lần 4' 1 lần 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần. - Yêu cầu 2-3 HS lên thực hiện. - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập. + Nhóm I: Bài TD * * * * * * * * * * * * * * * * * - Nhóm II: Chạy ngắn * * * * * * * * * * * * * * * GV cho nhóm nữ và nam tập riêng nội dung sau đó 2 nhóm đổi nhiệm vụ tập luyện. - GV giới thiệu cho HS về hiện tợng "chuột rút" và cách khắc phục. - HS thực hiện chạy quanh sân trờng. - Đội hình tập trung lớp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rút kinh nghiệm giờ dạy: Tun: 3 Ngy son: 26/ 08/ 2012 Tit: 6 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 19(nam), từ nhịp 1-18 (nữ). Học từ nhịp 19- 25 (nữ). - Chạy ngắn: Ôn chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát cao - chạy nhanh. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục. - Nắm đợc một số yêu cầu và ý ngha của trò chơi phát triển sức nhanh, kĩ thuật một số động tác bổ trợ. 2. Kĩ năng: - HS thực hiện đợc liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác. - HS thực hiện đợc một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bớc nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau. - Thực hiện đợc k thuật xuất phát cao - chạy nhanh. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thc tập luyện tốt. II. THI GIAN: 45 III - Địa điểm phơng tiện: - Sân Trng, đờng chạy có kẻ vạch xuất phát. IV - Tiến trình dạy học: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A - Phần mở đầu: 1 - Nhận lớp: - Kiểm tra s số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2 - Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn. B - Phần cơ bản: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 18 (8phút) 2 4 2' (32) 14' - Lớp trởng tập trung lớp, báo cáo s số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ học. - Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV hớng dẫn về các nội dung cần [...]... Học nhịp 19- 25 (nữ) - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Xuất phát cao - chạy nhanh 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 3 - Củng cố: - Bài thể dục nam từ nhịp 1- 19, nữ từ 125 4' 1 lần C - Phần kết thúc: 5 - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà học - Cho cả lớp... giới thiệu hiện tợng choáng ngất cho HS, nêu cách khắc phục C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 5' 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học - Cho cả lớp thực hiện 1-2 lần - Yêu cầu 2 -3 HS lên thực hiện - GV nhận xét, nhắc lại yêu cầu cần thực hiện và chia nhóm luyện tập + Nhóm I: Bài thể dục ******** ******** *... Tun: 5 Tit: 10 Ngy son: 09/ 09/ 2012 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1- 29( nữ) ; Học từ nhịp 29- 34 (nữ) - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi "Chạy tiếp sức con thoi"; Kĩ thuật xuất phát thấp - Chạy lao I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục - HS nắm đợc các yêu... cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân * * * * * * * * + Chạy bớc nhỏ * * * * * * * * + Chạy nâng cao đùi * * * * * * * * + Chạy đạp sau 3- Kiểm tra: B - Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 19 (nam), từ nhịp 1- 25 (nữ) - Học nhịp 20 - 26 (nam) (33 ) 14 4-5 lần 2 -3 lần 2 lần - Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó 2 - Chạy ngắn: - Ôn bổ trợ: - Xuất phát cao - chạy nhanh 3 - Chạy bền:... Tun: 6 Tit: 11 Ngy son: 16/ 09/ 2012 Ngy dy: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1 -34 (nữ) Học từ nhịp 37 - 40 (nam) - Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m) - Chạy bền: Trò chơi "Ngời thừa thứ 3" I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục - HS nắm đợc các yêu cầu... đầu cổ, vai cánh tay, * * * * * * * * khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay * * * * * * * * - ép ngang, ép dọc * * * * * * * * - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm * * * * * * * * mông B Phần cơ bản 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1- 34 (nữ) (33 ) 14' 4-5 lần - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần - GV nêu cầu và một số chú ý trong - Học nhịp 37 -40 (nam):... Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, * * * * * * * * khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay * * * * * * * * - ép ngang, ép dọc * * * * * * * * - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm * * * * * * * * mông B Phần cơ bản 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), - Ôn từ nhịp 1- 34 (nữ) - Học từ nhịp 37 -40 (nam): (33 ) 14' 4-5 lần 5-6lần - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần -... chạm mông, chạy đạp sau 3 x 20m * * * * * * * - Xuất phát thấp - Chạy lao 20m ****** * 2 -3 lần - Xuất phát thấp - chạy lao- giữa - Trò chơi: Chạy tiếp sức quãng (có bàn đạp): 1-2 lần - Trò chơi: chạy tiếp sức ****** * 20m 3 Củng cố: ****** * - Động tác thể dục học mới 3' - GV yêu cầu 2 -3 HS lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét C Phần kết thúc - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao... động: - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, * * * * * * * * khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay * * * * * * * * - ép ngang, ép dọc * * * * * * * * - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm * * * * * * * * mông B Phần cơ bản 1 Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1- 26 (nam), từ nhịp 1- 29 (nữ) - Học nhịp 27 - 36 (nam) (33 ) 14' 4-5 lần - Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần - GV nêu... Hoàn thiện cả bài Sửa chữa 2 -3 lần cá nhân (nếu cần) - Trò chơi: Chạy tiếp sức + Nhóm 2: Chạy ngắn 1-2 lần - Bổ trợ: ****** * 20m ****** * - Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp): - Trò chơi: Chạy tiếp sức 3 Củng cố: ****** * 20m - Động tác thể dục học mới 3' ****** * - GV yêu cầu 2 -3 HS lên thực hiện, lớp quan sát nhận xét C Phần kết thúc - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ . tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. (32 ) 13 8-10lần 2 -3 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 4' 1 lần 5 - GV hớng dẫn về các nội dung cần học. - Cho cả lớp thực hiện 1-2. Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Không kiểm tra B - Phần cơ bản: 1 - Bài thể dục: - Nam: Ôn Nhịp 1 - 10. (7phút) 2 5 (33 ) 14 3- 4 lần - Lớp trởng tập trung lớp,. Bài thể dục nam từ nhịp 1- 19, nữ từ 1- 25. C - Phần kết thúc: - HS thả lỏng, hồi tnh - GV nhận xét, đánh giá giờ học - Giao bài tập về nhà. 4-5 lần 5-6 lần 2 lần 14 3x15m 3x15m 3x25m 3- 4 lần 4' 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 3,