Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

179 617 0
Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HC Kè I Tun 1 - Son: 16/ 8/2013 Tit 1: Lí THUYT ( Mt s phng phỏp tp luyn phỏt trin sc bn ) I. Mc tiờu : - Giỳp hc sinh cú mt s hiu bit v sc bn v phng phỏp tp luyn n gin cỏc em tp luyn sc bn. II. Yờu cu : Bit vn dng khi hc gi TD v t tp hng ngy. III. a im - Phng tin : - Hc trờn lp, HS cú v ghi. - Thuyt trỡnh, ging gii IV. Phng phỏp: - Thuyt trỡnh, ging gii V. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp. Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B - Ph bin mc tiờu tit hc. 2. Phỏt trin bi: Sc bn cú mt v trớ vụ cựng quan trng trong i sng, nu khụng cú sc bn con ngi va mi lm vic, hc tp ó mt mi, nh vy s khụng bao gi lm c vic gỡ cú hiu qu cao. 1. Mt s hiu bit cn thit: - Sc bn: L kh nng ca c th chng li mt mi khi hc tp, lao ng hay tp luyn TDTT kộo di + Sc bn bao gm: sc bn chung v sc bn chuyờn mụn - Sc bn chung: L kh nng ca c th khi thc hin cỏc cụng vic núi chung trong mt thi gian di. - Sc bn chuyờn mụn: L kh nng ca c th H: Sc bn l gỡ? - Gi HS tr li - GV nờu khỏi nim sc bn H: Mt em cha chy bn bao gi ngay bui sỏng u tiờn ó chy 1000m theo em nh vy tt hay khụng? H: Cú my loi sc bn? Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 1 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân khi thc hin chuyờn sõu mt hot ng, hay bi tp TT trong mt thi gian di. VD: Kh nng leo nỳi ca ngi vựng cao 2. Mt s nguyờn tc, phng phỏp v hỡnh thc tp luyn: a. Mt s nguyờn tc. - Tp phự hp vi sc khe ca mi ngi: Tựy theo la tui, sc kho v gii tớnh m tp luyn cho phự hp. - Tp t nh n nng dn: Nhng bui tp u tiờn cn tp nh nhng, vi tc chm hoc 300 - 350m sau ú tng dn thi gian khong cỏch tc lờn mt chỳt. - Tp thng xuyờn hng ngy hoc 3 - 4 ln/tun mt cỏch kiờn trỡ, khụng núng vi - Trong mt gi hc, sc bn phi hc sau cỏc ni dung khỏc v b trớ cui phn c bn - Tp xong khụng dng li t ngt, m cn phi tp cỏc ng tỏc hi tnh trong vi phỳt. - Song song vi vic chy, cn rốn luyn k thut bc chy, cỏch th trong khi chy, cỏch chy qua mt s chng ngi vt trờn ng chy v cỏc ng tỏc hi tnh. b. Mt s hỡnh thc v phng phỏp tp luyn n gin. - Tp sc bn bng cỏc chi trũ chi vn ng hoc tp mt s bi tp nh: Nhy dõy bn, tõng cu ti a. - Tp sc bn bng i b hoc chy trờn a hỡnh t nhiờn theo sc khe t 300m nõng dn 600, 800, 1000m - Tp sc bn bng cỏc mụn cú tỏc dng rốn luyn sc bn nh: i b TT, chy c li trung bỡnh, chy c li di. - Cú th tp cỏ nhõn hoc theo nhúm * Cng c : * V nh: Hc bi ỏp dng t tp hng ngy v cỏc bui hc sc bn trờn lp H: Em ó t tp chy bn bao gi cha? - GV nờu khỏi nim cỏc loi sc bn - Gi HS ly cỏc vớ d v sc bn chung v sc bn chuyờn mụn H: Em cú nh tp sc bn khụng? Tp theo hỡnh thc no? H: Sau khi tp bi TD sỏng, mt bn ó chy bn nh nhng trong 4-5 phỳt theo vũng s 8 sõn nh nh vy tt hay khụng tt? H: Mt bn chy bn xong ng li ngay nh vy ỳng hay sai? - GV nờu cỏc hỡnh thc v phng phỏp tp luyn sc bn H: Hóy nờu khỏi nim sc bn, v mt s phng phỏp tp luyn n gin? * Rỳt kinh nghim: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 16/8/2013 Tit 2 : CHY NGN - CHY BN I. Mc tiờu: - Chy ngn: + Trũ chi phỏt trin sc nhanh: Lũ cũ tip sc + Mt, vai, lng hng chy xut phỏt - Chy bn: Luyn tp chy bn, gii thiu hin tng cc im v cỏch khc phc II. Yờu cu: * Hc sinh nm c v thc hin tng i tt ni dung bi hc. Cỏc t th xut phỏt trong chy ngn. III. Phng phỏp: - Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV. a im - Phng tin: - Sõn tp, cũi, ng h TT, bn gh GV V. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B - Ph bin mc tiờu tit hc 2. Phỏt trin bi: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 3 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 4 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân NI DUNG nh lng PHNG PHP - T CHC A. PHN M U: 1. Nhn lp: - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - Ph bin mc tiờu tit hc 2. Khi ng: - Chy nh nhnh 1 vũng sõn tp - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi. - Bi TD tay khụng 6 T: + ng tỏc tay + ng tỏc ln + ng tỏc vn mỡnh + ng tỏc bng + ng tỏc chõn + ng tỏc ton thõn - ẫp dõy chng hụng ngang dc 6 - 8 1 - 2 5 - 6 1vũng 4 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 4 l X 8 n - Lp trng bỏo cỏo - Giỏo viờn ph bin mc tiờu - Giỏo viờn cho hc sinh khi ng B. PHN C BN: 1. Chy ngn: - Trũ chi phỏt trin sc nhanh: Lũ cũ tip sc - Xut phỏt t mt s t th khỏc nhau: + Mt hng chy xut phỏt + Vai hng chy xut phỏt + Lng hng chy xut phỏt 3. Chy bn: - Gii thiu hin tng cc 30 - 32 20 - 25 1 l - 2 l 3 l 3 l 3 l 5 - 7 5 2 l X 8 n - GV quan sỏt sa sai - GV cho HS chi - Cho hc sinh tp. Quan sỏt sa sai - GV gii thiu ngn gn, HS nh v ỏp dng ngay trong tp luyn - GV gii thiu ngn gn, cho hc sinh tp. * Rỳt kinh nghim: Ngy 19 thỏng 8 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM Tun 2 Son: 22/8/2013 Tit 3 : CHY NGN - CHY BN I. Mc tiờu: - Chy ngn: + ễn trũ chi: Chy tip sc con thoi + T th sn sng - xut phỏt - Chy bn: Luyn tp chy bn, gii thiu hin tng cc im v cỏch khc phc II. Yờu cu: Hc sinh nm c mt s quy nh ca b mụn, thc hin tng i tt ni dung bi hc. Nm c hin tng cc im v cỏch khc phc. III. Phng phỏp: Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV. a im - Phng tin: - Sõn tp, cũi, ng h TT, bn gh GV V. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B 2. Phỏt trin bi: NI DUNG nh lng PHNG PHP - T CHC A. PHN M U: 1. Nhn lp: 6 - 8 1 - 2 Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 5 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - GV ph bin mc tiờu tit hc 2. Khi ng: - Chy nh nhng 1 vũng sõn tp - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi. - Bi TD tay khụng 6 T: - ẫp dõy chng hụng ngang dc 5 - 6 1vũng 4 l X 8 n 2 l X 8 n 4 l X 8 n - GV cho HS khi ng B. PHN C BN: 1. Chy ngn: - ễn trũ chi: Chy tip sc con thoi o o o o o o o o o o o o o o o o - T th sn sng - xut phỏt 3. Chy bn: - Gii thiu hin tng cc 30 - 32 25 - 28 10 - 12 2 l - 3 l 2 l - 3 l 6 - 8 - GV ph bin lut chi v chia nhúm - GV quan sỏt sa sai - GV cho HS chi - GV cho hc sinh tp - Quan sỏt sa - GVgii thiu ngn gn, cho hc sinh tp. Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 6 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân im v cỏch khc phc - Gii thiu mt s ng tỏc hi tnh. - Luyn tp chy bn: + Nam 700 m + N 550 m - GV cho HS luyn tp chy bn C. PHN KT THC: 1- Th lng: + Cỳi th lng; Nhy th lng; Rung lc tay chõn 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc: 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn 5 - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp. * Rỳt kinh nghim: Son: 22/8/2013 Tit 4: CHY NGN - CHY BN I. Mc tiờu : - Chy ngn: + Trũ chi: Chy ui + Ngi mt hng chy - xut phỏt + T th sn sng - xut phỏt - Chy bn: - Luyn tp chy bn - Gii thiu mt s ng tỏc hi tnh. Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 7 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân II. Yờu cu : * Hc sinh nghiờm tỳc, tớch cc, t giỏc hc tp thc hin tng i tt cỏc ni dung ụn tp. Bit c th no l cc im v cỏch khc phc. III. Phng phỏp: Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai III. a im - Phng tin : - Sõn tp, cũi, ng h TT, bn gh GV IV. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B - Ph bin mc tiờu tit hc 2. Phỏt trin bi: NI DUNG nh lng PHNG PHP - T CHC A. PHN M U: 1. Nhn lp: - Cỏn s lp bỏo cỏo s s: - GV ph bin mc tiờu tit hc 2. Khi ng: - Chy nh nhng 1 vũng sõn tp - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi. - Bi TD tay khụng 6 T: + ng tỏc tay + ng tỏc ln + ng tỏc vn mỡnh + ng tỏc bng + ng tỏc chõn + ng tỏc ton thõn - ẫp dõy chng hụng ngang dc 6 - 8 1 - 2 5 - 6 1vũng 4 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 4 l X 8 n - Lp trng bỏo cỏo - Giỏo viờn ph bin mc tiờu - Giỏo viờn cho HS khi ng Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 8 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân B. PHN C BN: 1. Chy ngn: - ễn trũ chi: Chy tip sc con thoi - Ngi mt hng chy - xut phỏt - T th sn sng - xut phỏt * Cng c: - Giỏo viờn gi 2 hc sinh nờn thc hin t th sn sng xut phỏt 3. Chy bn: - Gii thiu mt s ng tỏc hi tnh. - Luyn tp chy bn: + Nam 700 m + N 550 m 30 - 32 25 - 28 1 l - 2 l 2 l - 3 l 2 l - 3 l 6 - 8 - GV ph bin lut chi v chia lp thanh 4 nhúm - GV t chc cho HS chi trũ chi o o o o o o o o o o o o o o o o - GV quan sỏt, nhc nh hc sinh chi ỳng lut - Cho hc sinh tp - Quan sỏt sa sai - Giao viờn gii thiu ngn gn, cho hc sinh tp. - Chy vũng quanh sõn tp. - Giỏo viờn quan sỏt nhc nh HS. C. PHN KT THC: 1- Th lng: + Cỳi th lng; Nhy th lng; Rung lc tay chõn 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn 5 Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp. * Rỳt kinh nghim: Ngy 23 thỏng 8 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM Tun 3 Son: 28/ 8/ 2013 Tit 5: BI TH DC - CHY NGN - CHAY BấN I. Mc tiờu: - Bi TD: Hc t nhp 1 - 10 bi TD phỏt trin chung ( nam v n riờng ) - Chy ngn: ễn chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau; Tai chụ anh tay. - Chy bn: Luyn chy bn, gii thiu hin tng chut rỳt v cỏch khc phc. II. Yờu cu: * Hc sinh nghiờm tỳc, tớch cc, t giỏc hc tp thc hin tng i tt cỏc ni dung ụn luyn. Phn u t im cao trong kim tra. III. Phng phỏp: - Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV. a im - Phng tin: - Sõn tp, cũi, ng h TT, mt s vch chun, bn gh GV V. Ni dung: 1. Nhn lp: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 10 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân [...]... ngang dc 4l X 8n Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 27 - Giỏo viờn cho hc sinh khi ng Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 28 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân B PHN C BN: 1.Bi th dc: 30 - 32 - Giỏo viờn: Lm mu, phõn tớch tng k thut ng tỏc cho hs 15 1 Bi th dc: + ễn: - T nhp 1 - 26 nam - T nhp 1 - 25 n + Hc t nhp 26 - 29 n GV - Hc sinh:... hc sinh th lng 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 29 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 19/ 9/2013 Tit 12: BI TD - CHY NGN I Mc tiờu : - Bi TD: + ễn t nhp 1 - 26 ( nam ) v t nhp 1 - 29 ( n ) + Hoc t nhip 27 - 36 ( nam ) - Chy ngn: + Luyn tp chy bc nh, chy p sau, xut phỏt thp - chy lao - chy... Rung lc tay chõn 2l X 8n Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 20 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc - Giỏo viờn cho hc sinh th lng 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Ngy 06 thỏng 9 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM Tuõn 5 Soan: 12/ 9/ 2013 Tit 9: BAI THấ DUC - CHAY... dc: 5 - 6 1vũng 4l X 8n 2l X 8n 4l X 8n 30 - 32 15 + ễn: t nhp 1 - 10 nam; t nhp 1 - 18 n + Hc t nhp 11 - 19 nam GV - Giỏo viờn Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn - Co ụ dng ụng tac ờ sa sai cho hoc sinh Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 - Giỏo viờn cho hc sinh khi ng 19 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân - Hc sinh Tp theo Trong quỏ trỡnh tp GV theo dừi sa sai cho HS 2 Chy... cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: - Son: 12/ 9/ 2013 Tit 10: BI TD - CHY NGN I Mc tiờu: - Bi TD: + ễn t nhp 1 - 19 ( nam ) v t nhp 1 - 25 (n ) Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 23 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + Hc t nhp 20 - 26 nam - Chy ngn: ễn cỏc ng tỏc b tr: + Chy bc nh ; Chy nõng cao ựi ; Chy... + Nam : 1 - 10 15 - 17 GV - Giỏo viờn: Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn + N : 1 - 10 - Hc sinh: Tp theo Trong quỏ trỡnh tp giỏo viờn theo dừi sa sai cho hc sinh Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 14 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 2 Chy ngn: 12 - 15 + Chy bc nh + Chy nõng cao ựi + Chy p sau 5 x 20m 5 x 20m 5 x 20m - Xut phỏt cao - chy nhanh - Cho hc sinh tp - Quan sỏt... III Phng phỏp: Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV a im - Phng tin : - Sõn tp, bn gh GV, cũi, mt s vch chun v tranh phúng to H9 SGV/30 V Ni dung: 1 Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B 2 Phỏt trin bi: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 21 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân NI DUNG nh lng A PHN M U: 6 - 8 1 Nhn lp: PHNG PHP - T CHC 1 - 2 - Cỏn s lp bỏo cỏo s s:... luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Ngy 30 thỏng 8 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM - Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 15 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Tuõn 4 Son: 04/ 9/ 2013 Tit 7: BI TD - CHY NGN - CHAY BấN I Mc tiờu: - Bi TD: + ễn t nhp 1 - 10 bi TD phỏt trin chung nam v n + Hc t nhp 11 - 18 bi TD phỏt trin chung... tng Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 17 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân choỏng, ngt v cỏch khc phc C PHN KT THC: 5 1- Th lng: + Cỳi th lng 2l X 8n + Rung lc tay chõn 2l X 8n 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Son: 04/ 9/ 2013... 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n B PHN C BN 30 - 32 1 Bai th dc: Hc t nhp + Nam : 1 - 10 14 - 16 Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 11 GV Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + N : 1 - 10 - Giỏo viờn: Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn - Hc sinh: Tp theo Trong quỏ trỡnh tp giỏo viờn theo dừi sa sai . mc tiờu tit hc 2. Phỏt trin bi: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 3 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 4 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh. 11 - 19 nam. - Co ụ dng ụng tac ờ sa sai cho hoc sinh. 30 - 32 15 GV - Giỏo viờn Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn. Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 19 Giáo viên:. PHN C BN 1. Bai th dc: Hc t nhp + Nam : 1 - 10 30 - 32 14 - 16 GV Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 11 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + N : 1 - 10 2.

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan