Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14

179 580 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:26

HC Kè I Tun 1 - Son: 16/ 8/2013 Tit 1: Lí THUYT ( Mt s phng phỏp tp luyn phỏt trin sc bn ) I. Mc tiờu : - Giỳp hc sinh cú mt s hiu bit v sc bn v phng phỏp tp luyn n gin cỏc em tp luyn sc bn. II. Yờu cu : Bit vn dng khi hc gi TD v t tp hng ngy. III. a im - Phng tin : - Hc trờn lp, HS cú v ghi. - Thuyt trỡnh, ging gii IV. Phng phỏp: - Thuyt trỡnh, ging gii V. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp. Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B - Ph bin mc tiờu tit hc. 2. Phỏt trin bi: Sc bn cú mt v trớ vụ cựng quan trng trong i sng, nu khụng cú sc bn con ngi va mi lm vic, hc tp ó mt mi, nh vy s khụng bao gi lm c vic gỡ cú hiu qu cao. 1. Mt s hiu bit cn thit: - Sc bn: L kh nng ca c th chng li mt mi khi hc tp, lao ng hay tp luyn TDTT kộo di + Sc bn bao gm: sc bn chung v sc bn chuyờn mụn - Sc bn chung: L kh nng ca c th khi thc hin cỏc cụng vic núi chung trong mt thi gian di. - Sc bn chuyờn mụn: L kh nng ca c th H: Sc bn l gỡ? - Gi HS tr li - GV nờu khỏi nim sc bn H: Mt em cha chy bn bao gi ngay bui sỏng u tiờn ó chy 1000m theo em nh vy tt hay khụng? H: Cú my loi sc bn? Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 1 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân khi thc hin chuyờn sõu mt hot ng, hay bi tp TT trong mt thi gian di. VD: Kh nng leo nỳi ca ngi vựng cao 2. Mt s nguyờn tc, phng phỏp v hỡnh thc tp luyn: a. Mt s nguyờn tc. - Tp phự hp vi sc khe ca mi ngi: Tựy theo la tui, sc kho v gii tớnh m tp luyn cho phự hp. - Tp t nh n nng dn: Nhng bui tp u tiờn cn tp nh nhng, vi tc chm hoc 300 - 350m sau ú tng dn thi gian khong cỏch tc lờn mt chỳt. - Tp thng xuyờn hng ngy hoc 3 - 4 ln/tun mt cỏch kiờn trỡ, khụng núng vi - Trong mt gi hc, sc bn phi hc sau cỏc ni dung khỏc v b trớ cui phn c bn - Tp xong khụng dng li t ngt, m cn phi tp cỏc ng tỏc hi tnh trong vi phỳt. - Song song vi vic chy, cn rốn luyn k thut bc chy, cỏch th trong khi chy, cỏch chy qua mt s chng ngi vt trờn ng chy v cỏc ng tỏc hi tnh. b. Mt s hỡnh thc v phng phỏp tp luyn n gin. - Tp sc bn bng cỏc chi trũ chi vn ng hoc tp mt s bi tp nh: Nhy dõy bn, tõng cu ti a. - Tp sc bn bng i b hoc chy trờn a hỡnh t nhiờn theo sc khe t 300m nõng dn 600, 800, 1000m - Tp sc bn bng cỏc mụn cú tỏc dng rốn luyn sc bn nh: i b TT, chy c li trung bỡnh, chy c li di. - Cú th tp cỏ nhõn hoc theo nhúm * Cng c : * V nh: Hc bi ỏp dng t tp hng ngy v cỏc bui hc sc bn trờn lp H: Em ó t tp chy bn bao gi cha? - GV nờu khỏi nim cỏc loi sc bn - Gi HS ly cỏc vớ d v sc bn chung v sc bn chuyờn mụn H: Em cú nh tp sc bn khụng? Tp theo hỡnh thc no? H: Sau khi tp bi TD sỏng, mt bn ó chy bn nh nhng trong 4-5 phỳt theo vũng s 8 sõn nh nh vy tt hay khụng tt? H: Mt bn chy bn xong ng li ngay nh vy ỳng hay sai? - GV nờu cỏc hỡnh thc v phng phỏp tp luyn sc bn H: Hóy nờu khỏi nim sc bn, v mt s phng phỏp tp luyn n gin? * Rỳt kinh nghim: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 2 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 16/8/2013 Tit 2 : CHY NGN - CHY BN I. Mc tiờu: - Chy ngn: + Trũ chi phỏt trin sc nhanh: Lũ cũ tip sc + Mt, vai, lng hng chy xut phỏt - Chy bn: Luyn tp chy bn, gii thiu hin tng cc im v cỏch khc phc II. Yờu cu: * Hc sinh nm c v thc hin tng i tt ni dung bi hc. Cỏc t th xut phỏt trong chy ngn. III. Phng phỏp: - Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV. a im - Phng tin: - Sõn tp, cũi, ng h TT, bn gh GV V. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B - Ph bin mc tiờu tit hc 2. Phỏt trin bi: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 3 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 4 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân NI DUNG nh lng PHNG PHP - T CHC A. PHN M U: 1. Nhn lp: - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - Ph bin mc tiờu tit hc 2. Khi ng: - Chy nh nhnh 1 vũng sõn tp - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi. - Bi TD tay khụng 6 T: + ng tỏc tay + ng tỏc ln + ng tỏc vn mỡnh + ng tỏc bng + ng tỏc chõn + ng tỏc ton thõn - ẫp dõy chng hụng ngang dc 6 - 8 1 - 2 5 - 6 1vũng 4 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 4 l X 8 n - Lp trng bỏo cỏo - Giỏo viờn ph bin mc tiờu - Giỏo viờn cho hc sinh khi ng B. PHN C BN: 1. Chy ngn: - Trũ chi phỏt trin sc nhanh: Lũ cũ tip sc - Xut phỏt t mt s t th khỏc nhau: + Mt hng chy xut phỏt + Vai hng chy xut phỏt + Lng hng chy xut phỏt 3. Chy bn: - Gii thiu hin tng cc 30 - 32 20 - 25 1 l - 2 l 3 l 3 l 3 l 5 - 7 5 2 l X 8 n - GV quan sỏt sa sai - GV cho HS chi - Cho hc sinh tp. Quan sỏt sa sai - GV gii thiu ngn gn, HS nh v ỏp dng ngay trong tp luyn - GV gii thiu ngn gn, cho hc sinh tp. * Rỳt kinh nghim: Ngy 19 thỏng 8 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM Tun 2 Son: 22/8/2013 Tit 3 : CHY NGN - CHY BN I. Mc tiờu: - Chy ngn: + ễn trũ chi: Chy tip sc con thoi + T th sn sng - xut phỏt - Chy bn: Luyn tp chy bn, gii thiu hin tng cc im v cỏch khc phc II. Yờu cu: Hc sinh nm c mt s quy nh ca b mụn, thc hin tng i tt ni dung bi hc. Nm c hin tng cc im v cỏch khc phc. III. Phng phỏp: Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV. a im - Phng tin: - Sõn tp, cũi, ng h TT, bn gh GV V. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B 2. Phỏt trin bi: NI DUNG nh lng PHNG PHP - T CHC A. PHN M U: 1. Nhn lp: 6 - 8 1 - 2 Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 5 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân - Cỏn s lp bỏo cỏo s s - GV ph bin mc tiờu tit hc 2. Khi ng: - Chy nh nhng 1 vũng sõn tp - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi. - Bi TD tay khụng 6 T: - ẫp dõy chng hụng ngang dc 5 - 6 1vũng 4 l X 8 n 2 l X 8 n 4 l X 8 n - GV cho HS khi ng B. PHN C BN: 1. Chy ngn: - ễn trũ chi: Chy tip sc con thoi o o o o o o o o o o o o o o o o - T th sn sng - xut phỏt 3. Chy bn: - Gii thiu hin tng cc 30 - 32 25 - 28 10 - 12 2 l - 3 l 2 l - 3 l 6 - 8 - GV ph bin lut chi v chia nhúm - GV quan sỏt sa sai - GV cho HS chi - GV cho hc sinh tp - Quan sỏt sa - GVgii thiu ngn gn, cho hc sinh tp. Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 6 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân im v cỏch khc phc - Gii thiu mt s ng tỏc hi tnh. - Luyn tp chy bn: + Nam 700 m + N 550 m - GV cho HS luyn tp chy bn C. PHN KT THC: 1- Th lng: + Cỳi th lng; Nhy th lng; Rung lc tay chõn 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc: 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn 5 - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp. * Rỳt kinh nghim: Son: 22/8/2013 Tit 4: CHY NGN - CHY BN I. Mc tiờu : - Chy ngn: + Trũ chi: Chy ui + Ngi mt hng chy - xut phỏt + T th sn sng - xut phỏt - Chy bn: - Luyn tp chy bn - Gii thiu mt s ng tỏc hi tnh. Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 7 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân II. Yờu cu : * Hc sinh nghiờm tỳc, tớch cc, t giỏc hc tp thc hin tng i tt cỏc ni dung ụn tp. Bit c th no l cc im v cỏch khc phc. III. Phng phỏp: Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai III. a im - Phng tin : - Sõn tp, cũi, ng h TT, bn gh GV IV. Ni dung: 1. Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B - Ph bin mc tiờu tit hc 2. Phỏt trin bi: NI DUNG nh lng PHNG PHP - T CHC A. PHN M U: 1. Nhn lp: - Cỏn s lp bỏo cỏo s s: - GV ph bin mc tiờu tit hc 2. Khi ng: - Chy nh nhng 1 vũng sõn tp - Xoay cỏc khp c tay, c chõn, vai, hụng, gi. - Bi TD tay khụng 6 T: + ng tỏc tay + ng tỏc ln + ng tỏc vn mỡnh + ng tỏc bng + ng tỏc chõn + ng tỏc ton thõn - ẫp dõy chng hụng ngang dc 6 - 8 1 - 2 5 - 6 1vũng 4 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 2 l X 8 n 4 l X 8 n - Lp trng bỏo cỏo - Giỏo viờn ph bin mc tiờu - Giỏo viờn cho HS khi ng Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 8 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân B. PHN C BN: 1. Chy ngn: - ễn trũ chi: Chy tip sc con thoi - Ngi mt hng chy - xut phỏt - T th sn sng - xut phỏt * Cng c: - Giỏo viờn gi 2 hc sinh nờn thc hin t th sn sng xut phỏt 3. Chy bn: - Gii thiu mt s ng tỏc hi tnh. - Luyn tp chy bn: + Nam 700 m + N 550 m 30 - 32 25 - 28 1 l - 2 l 2 l - 3 l 2 l - 3 l 6 - 8 - GV ph bin lut chi v chia lp thanh 4 nhúm - GV t chc cho HS chi trũ chi o o o o o o o o o o o o o o o o - GV quan sỏt, nhc nh hc sinh chi ỳng lut - Cho hc sinh tp - Quan sỏt sa sai - Giao viờn gii thiu ngn gn, cho hc sinh tp. - Chy vũng quanh sõn tp. - Giỏo viờn quan sỏt nhc nh HS. C. PHN KT THC: 1- Th lng: + Cỳi th lng; Nhy th lng; Rung lc tay chõn 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn 5 Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 9 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp. * Rỳt kinh nghim: Ngy 23 thỏng 8 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM Tun 3 Son: 28/ 8/ 2013 Tit 5: BI TH DC - CHY NGN - CHAY BấN I. Mc tiờu: - Bi TD: Hc t nhp 1 - 10 bi TD phỏt trin chung ( nam v n riờng ) - Chy ngn: ễn chy bc nh, nõng cao ựi, chy p sau; Tai chụ anh tay. - Chy bn: Luyn chy bn, gii thiu hin tng chut rỳt v cỏch khc phc. II. Yờu cu: * Hc sinh nghiờm tỳc, tớch cc, t giỏc hc tp thc hin tng i tt cỏc ni dung ụn luyn. Phn u t im cao trong kim tra. III. Phng phỏp: - Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV. a im - Phng tin: - Sõn tp, cũi, ng h TT, mt s vch chun, bn gh GV V. Ni dung: 1. Nhn lp: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2014 10 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân [...]... ngang dc 4l X 8n Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 27 - Giỏo viờn cho hc sinh khi ng Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 28 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân B PHN C BN: 1.Bi th dc: 30 - 32 - Giỏo viờn: Lm mu, phõn tớch tng k thut ng tỏc cho hs 15 1 Bi th dc: + ễn: - T nhp 1 - 26 nam - T nhp 1 - 25 n + Hc t nhp 26 - 29 n GV - Hc sinh:... hc sinh th lng 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 29 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Son: 19/ 9/2013 Tit 12: BI TD - CHY NGN I Mc tiờu : - Bi TD: + ễn t nhp 1 - 26 ( nam ) v t nhp 1 - 29 ( n ) + Hoc t nhip 27 - 36 ( nam ) - Chy ngn: + Luyn tp chy bc nh, chy p sau, xut phỏt thp - chy lao - chy... Rung lc tay chõn 2l X 8n Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 20 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc - Giỏo viờn cho hc sinh th lng 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Ngy 06 thỏng 9 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM Tuõn 5 Soan: 12/ 9/ 2013 Tit 9: BAI THấ DUC - CHAY... dc: 5 - 6 1vũng 4l X 8n 2l X 8n 4l X 8n 30 - 32 15 + ễn: t nhp 1 - 10 nam; t nhp 1 - 18 n + Hc t nhp 11 - 19 nam GV - Giỏo viờn Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn - Co ụ dng ụng tac ờ sa sai cho hoc sinh Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 - Giỏo viờn cho hc sinh khi ng 19 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân - Hc sinh Tp theo Trong quỏ trỡnh tp GV theo dừi sa sai cho HS 2 Chy... cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: - Son: 12/ 9/ 2013 Tit 10: BI TD - CHY NGN I Mc tiờu: - Bi TD: + ễn t nhp 1 - 19 ( nam ) v t nhp 1 - 25 (n ) Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 23 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + Hc t nhp 20 - 26 nam - Chy ngn: ễn cỏc ng tỏc b tr: + Chy bc nh ; Chy nõng cao ựi ; Chy... + Nam : 1 - 10 15 - 17 GV - Giỏo viờn: Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn + N : 1 - 10 - Hc sinh: Tp theo Trong quỏ trỡnh tp giỏo viờn theo dừi sa sai cho hc sinh Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 14 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân 2 Chy ngn: 12 - 15 + Chy bc nh + Chy nõng cao ựi + Chy p sau 5 x 20m 5 x 20m 5 x 20m - Xut phỏt cao - chy nhanh - Cho hc sinh tp - Quan sỏt... III Phng phỏp: Phõn tớch, th phm, tp luyn, sa sai IV a im - Phng tin : - Sõn tp, bn gh GV, cũi, mt s vch chun v tranh phúng to H9 SGV/30 V Ni dung: 1 Nhn lp: - n nh t chc lp Th Ngy, thỏng Tit Lp S s Ghi chỳ A B 2 Phỏt trin bi: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 21 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân NI DUNG nh lng A PHN M U: 6 - 8 1 Nhn lp: PHNG PHP - T CHC 1 - 2 - Cỏn s lp bỏo cỏo s s:... luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Ngy 30 thỏng 8 nm 2013 Duyt giỏo ỏn ca t CM - Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 15 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Tuõn 4 Son: 04/ 9/ 2013 Tit 7: BI TD - CHY NGN - CHAY BấN I Mc tiờu: - Bi TD: + ễn t nhp 1 - 10 bi TD phỏt trin chung nam v n + Hc t nhp 11 - 18 bi TD phỏt trin chung... tng Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 17 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân choỏng, ngt v cỏch khc phc C PHN KT THC: 5 1- Th lng: + Cỳi th lng 2l X 8n + Rung lc tay chõn 2l X 8n 2- Nhn xột ỏnh giỏ tit hc 3- V nh: ễn mt s T b tr cho chy, luyn chy bn, cỏc T ca bi TD - Giỏo viờn cho hc sinh th lng - i hỡnh xung lp nh i hỡnh nhn lp * Rỳt kinh nghim: Son: 04/ 9/ 2013... 2l X 8n + ng tỏc bng 2l X 8n + ng tỏc chõn 2l X 8n + ng tỏc ton thõn 2l X 8n - ẫp dõy chng hụng ngang dc 4l X 8n B PHN C BN 30 - 32 1 Bai th dc: Hc t nhp + Nam : 1 - 10 14 - 16 Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 11 GV Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + N : 1 - 10 - Giỏo viờn: Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn - Hc sinh: Tp theo Trong quỏ trỡnh tp giỏo viờn theo dừi sa sai . mc tiờu tit hc 2. Phỏt trin bi: Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 3 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 4 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh. 11 - 19 nam. - Co ụ dng ụng tac ờ sa sai cho hoc sinh. 30 - 32 15 GV - Giỏo viờn Lm mu chm kt hp gii thớch ng tỏc ngn gn. Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 19 Giáo viên:. PHN C BN 1. Bai th dc: Hc t nhp + Nam : 1 - 10 30 - 32 14 - 16 GV Giáo án: Thể Dục 9 - Năm học: 2013 - 2 014 11 Giáo viên: Hà Vân Hùng - THCS Vĩnh Chân + N : 1 - 10 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 14