0

Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2

23 339 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 22:28

Soạn: 18/8/2012 Giảng: 20/8/2012 Tiết 1 Lý thuyết Một số phơng pháp luyện tập phát triển sức bền( mục 1) I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết một số phơng pháp luyện tập phát triển sức bền (mục 1). 2. Kĩ năng: Nắm đợc các hớng dẫn để áp dụng vào thực tế luyện tập. 3. Thái độ: Qua tập học tập giúp học sinh hiểu biết và thực hiện tốt các cách tập luyện. II. Địa điểm- Ph ơng tiện: - Sân TD trờng THCS Khánh Yên Trung - Bài giảng. III. HĐ của GV& HS: - Hãy cho biết sức bền là gì ? - Sức bền chung là gì ? - Sức bền chuyên môn là gì ? - Lấy một số ví dụ về sức bền chuyên môn ? . H ớng dẫn về nhà: Học thuộc lý thuyết. 1/ Một số hiểu biết cần thiết: a/ Sức bền: - Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện thể dục thể thao kéo dài. - Sức bền gồm có sức bền chung và sức bền chuên môn. + Sức bền chung: - Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài. + Sức bền chuyên môn: - Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài. VD: Khả năng leo núi của ngời vùng cao. Khả năng leo núi của ngời làm vùng chài lới (đánh bắt cá). Khả năng chạy của VĐV chạy 10 Km, 20 Km, 42,195 Km. Soạn: 20/8/2012 Giảng: 22/8/2012 Tiết 2 Chạy ngắn - chạy bền I. Mục tiêu: 1 . Kiến thức: - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát mặt, vai lng hớng chạy. - Chạy bền: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tợng " Cực điểm" và cách khắc phục. 2. Kĩ năng: - Chạy ngắn: Thực hiện đợc trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát mặt, vai lng hớng chạy. - Chạy bền: Thực hiện đợc chạy trên địa hình tự nhiên, biết đợc hiện tợng " Cực điểm" và cách khắc phục. 3. Thái độ: HS thực hiện nghiêm túc tích cực. II. Địa điểm- ph ơng tiện: - Còi, đồng hồ - Sân TD trờng THCS khánh yên trung. III. HĐ của GV& HS. Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trởng tập chung báo cáo - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. 8-10 gv - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang 2x8n) * KTBC: B/ Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn: * Trò chơi phát triển sức nhanh. - Hoàng Anh Hoàng Yến * Đứng mặt, vai, lng hớng chạy *. Củng cố: - Thực hành. 3. Chạy bền - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Khi chạy thờng sảy ra hiện tợng mệt mỏi của cơ thể không muốn vận động tiếp do các cơ và dây chằng mệt mỏi khi có hiện tợng này ngời tập cần dùng ý chí để cố gắng vợt qua giai đoạn này C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp (Tay, vai, hông, gối) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. H ớng dẫn về nhà: Tập các nội dung ĐHĐN 2x8n 30 2 lần 5 Đội hình nhận lớp. gv Đội hình khởi động - Giáo viên hớng dẫn cách chơi. - Đội hình ôn: - G/v cho h/s lần lợt lên thc hiên xuất phát 3 t thế khác nhau. - G/v q/s nhắc nhở h/s. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 25/8/2012 Giảng: 27/8/2012 Tiết: 3 Bài td - Chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 . Kiến thức:- Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung nam, nữ. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện trò chơi phát triển sức nhanh, t thế sẵn sàng xuất phát. 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung nam, nữ. - Chạy ngắn: Thực hiện đợc trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát mặt, vai lng hớng chạy. 3. Thái độ: HS thực hiện nghiêm túc tích cực. II. Địa điểm- Ph ơng tiện: - Sân TD trờng THCS khánh yên trung. - Còi, đồng hồ. III. HĐ của GV và HS: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số lớp. - GV phổ biến nội dung yêu cầu của bài học. 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) * KTBC B/ Phần cơ bản: 1/ Thể dục. *. Bài thể dục 1 10 (Nữ) *. Bài thể dục 1 - 10 (Nam) 8-10 2x8n 30 gv Đội hình nhận lớp. gv Đội hình khởi động - Giáo viên làm mẫu động tác. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Chia nhóm luyện tập 2.Chạy ngắn: + Ôn trò chơi chạy con thoi tiếp sức. + T thế sẵn sàng xuất phát: *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn tập các nội dung chạy ngắn đã học trong bài. 5 - Giáo viên hớng dẫn cách chơi - Đội hình ôn: - Gv cho h/s lần lợt lên thực hiện t thế XP . - G/v q/s sửa sai cho h/s. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 1/9/2012 Giảng: 3/9/2012 Tiết 4 Bài td - Chạy ngắn - chạy bền I.Mục tiêu: 1 . Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung nam, nữ. Học từ 11 18 nữ. - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát mặt, vai lng hớng chạy. - Chạy bền: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tợng " chuột rút" và cách khắc phục. 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1 10 bài thể dục phát triển chung nam, nữ. Học từ 11 18 nữ. - Chạy ngắn: Thực hiện đợc trò chơi phát triển sức nhanh, xuất phát mặt, vai lng hớng chạy. - Chạy bền: Thực hiện đợc chạy trên địa hình tự nhiên, biết hiện tợng " chuột rút" và cách khắc phục. 3. Thái độ: HS thực hiện nghiêm túc tích cực. II. Địa điểm- Ph ơng tiện: - Sân TD trờng THCS khánh yên trung. - Còi, đồng hồ, dây đích. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trởng tập chung báo cáo - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang) * KTBC B/ Phần cơ bản: 1/ Thể dục. * Ôn bài thể dục 1 - 10 (Nữ) *. Học 11 - 18 (Nữ) * Ôn bài thể dục 1 - 10 (Nam) 2. Chạy ngắn: * Trò chơi phát triển sức nhanh. - Chạy đuổi b/ T thế xẵn sàng xuất phát . T thế sẵn sàng xuất phát *. Củng cố: - Thực hành. *. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. - Chuột rút là hiện tợng thờng gặp trong hoạt động TDTT do cơ co quá mức không duỗi ra đợc. Chuột rút thờng xuất hiện ở các cơ sau cẳng chân, bàn chân và cơ bụng . Để hạn chế hiện tợng này cần khởi động kỹ và trong khi tập luyện không nên nghỉ giữa các lần tập quá lâu. Khi bị chuột rút cần xoa, bóp lấy tay ấn vào chỗ bị chuột rút, nếu có hiểu về huyệt thì có thể bấm huyệt. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 8-10 2x8n 30 5 gv Đội hình nhận lớp. gv Đội hình khởi động - Ôn tập theo nhóm. - Hớng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. Chia nhóm tập luyện - Giáo viên hớng dẫn cho học sinh chơi. Đội hình tập luyện t thế sẵn sàng XP. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn các kỹ thuật chạy nhanh. Đội hình thả lỏng gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 24/8/2012 áp dụng PPCT mới Giảng: 26/8/2012 Tiết 5 Chạy ngắn - Bài td I.M ục tiêu: 1 . Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 10( nam); từ 1 18 nữ. Học từ 11 19( nam). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay. 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1 10( nam); từ 1 18 nữ. Học từ 11 19( nam). - Chạy ngắn: Thực hiện đợc chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay. 3. Thái độ: HS thực hiện nghiêm túc tích cực. II. Địa điểm- Ph ơng tiện: - Sân TD trờng THCS khánh yên trung. - Còi, đồng hồ, dây đích. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trởng tập chung báo cáo - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) *KTBC B/ Phần cơ bản: 1. Thể dục: a. Ôn từ nhịp 1- 10 nam. b. Học từ 11 - 19 nam. 8-10 2lx8n 30 gv Đội hình nhận lớp. gv Đội hình khởi động - Hớng dẫn học sinh tập luyện. - Quan sát sửa sai cho học sinh. c. Ôn từ nhịp 1 - 18 nữ. 2.Chạy ngắn: - Ôn chạy bớc nhỏ. - Ôn chạy nâng cao đùi. - Ôn chạy đạp sau. - Ôn tại chỗ đánh tay. - Ngồi vai hớng chạy xuất phát *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn tập các động tác thể dục đã học. 5 Chia nhóm tập luyện - Hớng dẫn học sinh tập luyện. - Giáo viên làm mẫu động tác. - Quan sát sửa sai cho học sinh. Đội hình tập luyện. - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 9/9/2012 Giảng: 11/9/2012 tiết 6 bài td - Chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 . Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 19( nam); từ 1 18( nữ). Học từ 19 25( nữ). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao - chạy nhanh 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1 19( nam); từ 1 18( nữ). Học từ 19 25( nữ). - Chạy ngắn: Thực hiện đợc chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chỗ đánh tay, xuất phát cao - chạy nhanh 3. Thái độ: HS thực hiện nghiêm túc tích cực. II. Địa điểm- Ph ơng tiện: - Sân TD trờng THCS khánh yên trung. - Còi, đồng hồ, dây đích. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trởng tập chung báo cáo - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) * KTBC B/ Phần cơ bản: 1. Bài thể dục: * Ôn từ nhịp 1- 19 nam. * Ôn từ 1 - 18 nữ. * Học từ nhịp 19 - 25 nữ. 2. Chạy ngắn: * Ôn chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi chạy đạp sau. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. * Xuất phát cao chạy nhanh. 8-10 2x8n 30 gv Đội hình nhận lớp. gv Đội hình khởi động - Ôn tập theo nhóm. - Giáo viên làm mẫu động tác. - Quan sát sửa sai cho học sinh. - Giáo viên hớng dẫn cho học sinh. Đội hình tập xuất phát cao chạy nhanh. - Quan sát học sinh tập luyện. - Xuất phát thấp chạy lao *. Củng cố: - Thực hành. C/ Kết thúc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2. Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện. 3. H ớng dẫn về nhà: Ôn các kỹ thuật chạy nhanh. 5 - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện. Đội hình thả lỏng gv Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 14/9/2012 Giảng: 17/9/2012 Tiết 7 bài thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 19( nam); từ 1 18( nữ). Học từ 19 26( nam). - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát thấp - chạy lao. 2. Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1 19( nam); từ 1 18( nữ). Học từ 19 26( nam). - Chạy ngắn: Thực hiện đợc chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát thấp - chạy lao. 3. Thái độ: HS nghiêm túc thực hiện II. Địa điểm- Ph ơng tiện: - Sân TD trờng THCS khánh yên trung. - Còi, đồng hồ, dây đích. III. HĐ của GV& HS: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trởng tập chung báo cáo - GV phổ biến nội dung bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân. - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, 8-10 gv Đội hình nhận lớp. [...]... hông, gối ) 5 - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Ôn tập bài thể dục gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 6/10 /20 12 Giảng: 9/ 10 /20 12 Tiết 14 Kiểm tra: bài thể dục I.Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá kỹ thuật bài thể dục 45 động tác (Nam,nữ) - Yêu cầu học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật bài thể dục - Qua kiểm tra đánh giá mức độ tích... Soạn: 22 /9/ 20 12 Giảng: 25 /9/ 20 12 Tiết 10 thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1- 29 ( nữ); 1- 36(nam); Học 3034(nữ); 37- 40nam) - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện bổ trợ do giáo viên chọn Trò chơi chạy thoi tiếp sức Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng( 50m) Giới thiệu một số luật cơ bản của điền kinh 2 Kĩ năng: Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1- 29 ( nữ);... Hồi tĩnh: - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Ôn bài thể dục Đội hình thả lỏng gv Soạn: 15 /9/ 20 12 Giảng: 18 /9/ 20 12 Đội hình nhận xét xuống lớp Tiết 8 bài thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 26 ( nam); từ 1 25 ( nữ) Học từ 26 29 ( nữ) - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ,... nhà: Ôn bài thể dục - GV làm mẫu mỗi KT 1L và phân tích ki thuật - GV tổ chức cho h/s tập - GV q/s sửa sai cho học sinh - Gọi hai học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện GV hớng dẫn hs thực hiện gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 21 /9/ 20 12 Giảng: 24 /9/ 20 12 Tiết 9 bài tD - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 kiết thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 -26 ( nam); từ nhịp 1- 29 ( nữ); học từ nhịp 27 - 36( nam)... Tay, vai, hông, gối ) 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Ôn bài thể dục 5 - GV hỡng dẫn h/s cách chơi gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 29 / 9 /20 12 Giảng: 01/10 /20 12 Tiết 11 Bài thể dục- chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 40( nam); từ 1 34( nữ) Học từ 35 40( nữ) - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện bổ trợ do giáo viên chọn Trò chơi... Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) - Gọi 2 học sinh có kỹ thuật tốt lên thực hiện 2 Nhận xét: - Thái độ và hiệu quả tập luyện 3 Hớng dẫn về nhà: Ôn tập bài thể dục gv Đội hình nhận xét xuống lớp Soạn: 27 /9/ 20 11 Giảng: 29 / 9 /20 11 Tiết 13 ôn tập bài tD I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1-45( nam); từ nhịp 1-45( nữ) 2 Kĩ năng: - Bài TD: Thực hiện đợc từ nhịp 1-45(... Ôn bài thể dục Soạn: 29 / 9 /20 12 Giảng: 2/ 10 /20 12 Tiết 12 bài thể dục- chạy ngắn I.Mục tiêu: 1 Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 40( nam); từ 1 40( nữ) Học từ 40 45( nam, nữ) - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bớc nhỏ, chạy đạp sau Kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng chạy về đích Giới thiệu một số luật cơ bản của điền kinh( Phần chạy cự li ngắn) 2 Kĩ năng: Bài TD: Thực... dọc,ngang ) 2 Chạy ngắn: * Các động tác bổ trợ * Xuất phát cao - chạy nhanh( 4060m) * Kỹ thuật xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng(60m) gv 2 Khởi động: * KTBC B/ Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: * Ôn từ 1 -26 (nam), 1 - 29 ( nữ) - Chú ý đến t thế động tác khi thực hiện * Học từ 27 đến 36( nam) Phơng pháp tổ chức 30 gv Đội hình khởi động - Cán sự điều khiển - Ôn tập theo nhóm Đội hình ôn tập - Giáo. .. tập chung báo cáo Định lợng 8-10 - GV phổ biến nội dung bài học 2 Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) Phơng pháp tổ chức gv 2x8n Đội hình nhận lớp 3 Kiểm tra BC - Thực hiện bài thể dục từ nhịp 1 25 ( nam, nữ) B/ Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: * Ôn từ nhịp 1- 29 (nữ) - Chú ý các động tác thăng bằng * Ôn từ nhịp 1 - 36 (nam)... học 2 Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vòng sân - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần cơ bản: 1 Bài thể dục: * Ôn từ nhịp 1 - 26 nam - Yêu cầu các động tác tay lên cao thẳng, tay sang ngang thẳng, tay ra trớc thẳng * Ôn từ nhịp 1 - 25 nữ - Yêu cầu các động tác tay lên cao thẳng, tay sang ngang thẳng, tay ra trớc thẳng * Học từ 26 - 29 nữ Phơng pháp tổ chức 2x8n . xuống lớp. Soạn: 15 /9/ 20 12 Giảng: 18 /9/ 20 12 Tiết 8 bài thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 26 ( nam); từ 1 25 ( nữ). Học từ 26 29 ( nữ). - Chạy. xuống lớp. Soạn: 21 /9/ 20 12 Giảng: 24 /9/ 20 12 Tiết 9 bài tD - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1. kiết thức: - Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1 -26 ( nam); từ nhịp 1- 29 ( nữ); học từ nhịp 27 - 36( nam). -. Đội hình nhận xét xuống lớp. Soạn: 22 /9/ 20 12 Giảng: 25 /9/ 20 12 Tiết 10 thể dục - chạy ngắn I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: Bài TD: Biết cách thực hiện từ nhịp 1- 29 ( nữ); 1- 36(nam); Học 30- 34(nữ);
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Thể dục 9 cả năm_CKTKN_Bộ 2,