0

Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

82 597 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 13:58

. 1.1. Phát triển nguồn nhân lực Khoa học và công nghệ 9 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực khoa học & công nghệ 9 1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực Khoa học và công nghệ 11 1.1.3. Động lực và. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN ĐÌNH SƠN TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. VHDN của một Tổng công ty và tác động của nó tới việc phát triển nguồn nhân lực Khoa học và công nghệ. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Tác động của văn hoá doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ,

Từ khóa liên quan