0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Chức năng, nhiệm vụ

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Trang 30 -30 )

8. Phƣơng pháp nghiên cứu

2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Quyết định 15/1998/QĐ-TTg, Tổng công ty đƣợc chuyển từ đơn vị sự nghiệp có thu thành doanh nghiệp Nhà nƣớc hoạt động công ích, có tƣ cách pháp nhân, con dấu và tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi số vốn do mình quản lý. Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ban hành tại Quyết định số 28/2001/QĐ-CHK ngày 28/12/2001 của Cục trƣởng Cục HKDDVN, Tổng công ty có các nhiệm vụ nhƣ sau:

- Điều hành, cung ứng dịch vụ không lƣu và các dịch vụ phù trợ khác (gọi chung là dịch vụ điều hành bay) một cách an toàn, điều hoà và hiệu quả cho tất cả các tàu bay dân dụng hoạt động tại các cảng hàng không trên vùng trời thuộc chủ quyền của Việt Nam và các vùng thông báo bay do ICAO giao cho Việt Nam điều hành, theo các quy định, quy chế của Nhà nƣớc, đáp ứng các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành ICAO.

- Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung ứng dịch vụ điều hành bay cho các tàu bay hoạt động công vụ, các hoạt động bay khác không nhằm mục đích dân dụng trong nƣớc và quốc tế. Phối hợp hiệp đồng với các cảng hàng không-sân bay, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài ngành HKDD trong việc tổ chức và triển khai công tác tìm kiếm-cứu nạn tàu bay. Xử lý các tình huống can thiệp bất hợp pháp khi tàu bay dân dụng đang hoạt động theo quy định của Cục HKDDVN.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quốc phòng trong việc quản lý vùng trời, tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ chủ quyền vùng trời quốc gia. Đƣợc quyền cấp phép bay theo quy định.

- Quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai và cơ sở vật chất - kỹ thuật đƣợc Nhà nƣớc giao theo qui định của pháp luật nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động, bảo tồn và phát triển vốn đƣợc giao. Là chủ đầu tƣ các dự án theo qui định của Nhà nƣớc và theo phân cấp của Cục HKDDVN.

- Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài nhiệm vụ công ích trên cơ sở tận dụng các nguồn lực của Tổng công ty nhƣng không làm ảnh

hƣởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nƣớc giao, hoặc thay đổi vốn, tài sản của hoạt động công ích, bảo đảm đúng pháp luật và phải đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép.

(Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay VN còn có một số nhiệm vụ khác nhƣ các doanh nghiệp Nhà nƣớc nói chung).

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Trang 30 -30 )

×