0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Các biểu trưng, biểu tượng

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Trang 36 -36 )

8. Phƣơng pháp nghiên cứu

2.1.5. Các biểu trưng, biểu tượng

Trụ sở làm việc: Nhận thức rõ vai trò của môi trƣờng làm việc Ban lãnh đạo Tổng công ty đã quan tâm đầu tƣ xây dựng trụ sở chính của Tổng công ty tại Gia Lâm – Hà Nội năm 2005. Trụ sở chính là một toà nhà 5 tầng theo kiến trúc kiểu Pháp trên diện tích hơn 10 ngàn m2. Đƣợc trang bị các hệ thống thiết bị hiện đại nhƣ: Hệ thống máy tính và mạng máy tính, các phòng làm việc, bàn ghế, tủ tài liệu,… Các chi nhánh là các công ty, Tổng công ty cũng đƣợc trang bị các hệ thống kỹ thuật, cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến.

- Hệ thống trang thiết bị: Tại các cơ sỏ cung cấp dịch vụ không lƣu đƣợc quan tâm đầu tƣ các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của tổ chức HKDD quốc tế. Năm 2006 đã khánh thành đƣa vào sử dụng Trung tâm kiểm soát đƣờng dài tiếp cận HCM với hệ thống quần thể kiến trúc biểu thị tính chuyên nghiệp, văn minh và các trang thiết bị hiện đại đƣợc quốc tế công nhận là niềm tự hào của cán bộ công nhân viên trong ngành. Xây dựng Trung tâm kiểm soát không lƣu đƣờng dài, tiếp cận (AACC/HCM) công nghệ hiện đại trong khu vực. Trong đó, hệ thống công nghệ quản lý không lƣu (CNS/ATM) mới áp dụng phƣơng thức điều hành bay giám sát tự động phụ thuộc / liên lạc không địa bằng dữ liệu ADS-C/CPDLC giúp cho việc điều hành bay trong vùng trời ngoài tầm phủ rada và thiết bị thông tin VHF hiệu quả và kinh tế hơn. Tổ chức cung cấp dịch vụ bay hiệu chuẩn các thiết bị chuyên ngành hàng không, chủ động kiểm tra hiệu chuẩn, kinh tế và an toàn các trang thiết bị dẫn đƣờng giám sát hàng không theo quy định của ICAO, tiến tới cung cấp dịch vụ cho các nƣớc trong khu vực. Áp dụng hệ thống tự động hóa công tác thông báo tin tức hàng không trong quá trình xây dựng Trung tâm thông báo tin tức hàng không; Hệ thống này quản lý dữ liệu thống nhất trên cơ sở áp dụng mạng công nghệ thông tin. Trong tƣơng lai tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật theo hƣớng chuyển sang tự động hóa phù hợp với phát triển vận tải hàng không, khai thác cảng hàng không, sân bay và chƣơng trình đổi mới công nghệ quản lý bay trong khu vực và trên

- Biểu tượng:

Chữ V biểu trƣng nƣớc Việt Nam nâng các cánh sóng bảo đảm hoạt động cho các chuyến bay. Màu xanh tƣợng trƣng của bầu trời rộng mở. Biểu tƣợng kế thừa truyền thống Không quân Việt Nam anh hùng, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ công nhân viên, sự tôn trọng của các đối tác, thể hiện triết lý của Tổng công ty tất cả vì bình yên của bầu trời.

- Đồng phục: Đồng phục của nhân viên không chỉ đơn thuần là trang phục công sở mà nó còn chứa đựng hàm ý sâu xa là thể hiện hình ảnh của doanh nghiệp. Kế thừa bộ trang phục truyền thống của ngành HK là áo trắng quần xanh tím than làm đồng phục chung cho toàn Tổng công ty.

Đa số những ngƣời đã qua Quân đội và những ngƣời cao tuổi thì quan niệm rằng cái đẹp là sự thống nhất, quần áo đồng phục sẽ tạo ra kỷ luật và sự nghiêm túc trong công việc. Vì vậy, họ chủ yếu thích kiểu “quần xanh, áo trắng” và muốn mặc cả tuần làm việc. Những ngƣời còn lại thì cho rằng bộ quần áo không đóng vai trò quan trọng để tạo ra kỷ luật lao động; chỉ nên sử dụng vào một ngày nhất định trong tuần (đầu tuần hoặc cuối tuần), còn với các ngày khác thì chỉ nên định hƣớng để ngƣời lao động ăn mặc lịch sự, phù hợp với công việc và thuần phong mỹ tục. Đã có thời kỳ (khoảng từ năm 2000-2003) xu hƣớng 1 thắng thế, Tổng công ty qui định cả tuần làm việc phải mặc đồng phục quần âu mầu xanh, áo sơ mi trắng (áp dụng cả nam và nữ). Điều này dẫn đến cảm giác ngột ngạt, bức bối không chỉ với những lao động nữ mà cả với rất nhiều đồng nghiệp nam giới khác, đặc biệt là những ngƣời trẻ tuổi.

- Truyền thống: Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” do nhà nƣớc trao tặng. Tổng công ty nhanh chóng tạo dựng đƣợc vị thế của một doanh nghiệp tiêu biểu về cung cấp dịch vụ diều hành đƣợc tổ chức vận tải hàng không quốc tế - IATA tặng giải thƣởng đại bàng và nhiều giải thƣởng khác cho doanh nghiệp và cá nhân các Tổng giám đốc.

- Các quy định tác nghiệp chuyên môn.

Đối với ngành hàng không nói chung và Tổng công ty nói riêng việc đảm bảo an toàn bay 24/24 luôn là vấn đề sống còn. Nó thể hiện trong mọi hoạt động tác nghiệp chuyên môn và đƣợc quy định chặt chẽ từ cấp độ Quốc tế đến cấp Quốc gia. Tổ chức HKDD Quốc tế (ICAO) đã có hệ thống văn bản qui định về các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành cho các chuyên ngành cung cấp dịch vụ. Ví dụ nhƣ: DOC 444, qui định về khí tƣợng, tài liệu ANEX 10 Vol2 qui định về truyền thông hàng không… Ở cấp Quốc gia: Bộ giao thông vận tải đã ban hành hàng loạt các qui chế: Khí tƣợng, CNS, MET… Đối với Tổng công ty tại các vị tri đều đƣợc phê duyệt các tài liệu, đối với con ngƣời đƣợc cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề. Tất cả các qui định tác nghiệp chuyên môn này đã hình thành văn hóa an toàn bay:

+ Văn hóa ICAO: ICAO là một tổ chức đa quốc gia, toàn cầu đƣợc thành lập bởi các quốc gia thành viên gồm tất cả các dân tộc trên thế giới, sự đa dạng của ngôn ngữ và văn hóa.Thêm vào đó, thành viên của ICAO có sự khác nhau về nền tảng, trình độ học vấn và kinh nghiệm mang lại niềm tin và giá trị của những nền văn hóa khác nhau kết hợp với ngành hàng không.

Mặc dù sự đa dạng mang tính quốc gia và chuyên nghiệp không tuân theo bất kỳ sự đồng nhất doanh nghiệp nào nhƣng có nhiều yếu tố mang đặc điểm văn hóa có tính tổ chức của ICAO. Mục đích của ICAO là rõ ràng và do vậy thời gian quan tâm là lâu dài. Tổ chức này là theo ngành dọc và mang tính quan liêu và nó dựa trên những phƣơng thức đƣợc xác định rõ ràng. Dù cơ sở nguồn bị giới hạn bởi những đóng góp của các quốc gia thành viên, ICAO ít

quan tâm đến các yếu tố cơ bản (thời gian và tiền bạc) hơn nhiều công ty tƣ nhân.

Không qua những đánh giá dựa trên những đặc tính nhƣ tốt hay xấu mà chấp nhận những gì đang có. Một số ngƣời có thể nhìn nhận các thanh tra an toàn ICAO nhƣ là đại diện cho một tổ chức chậm chạp và không hiêu quả, thủ tục quan liêu, theo đuổi những giải pháp không tƣởng cho những vấn đề chẳng có gì đáng nói.

Tuy nhiên, ICAO có thuận lợi vì sự đa dạng văn hóa. Đặc trƣng đó có thể là công cụ tốt để giải quyết sự khác biệt văn hóa trong suốt quá trình quản lý công việc, thích nghi với nhiều tình huống theo yêu cầu.

Văn hóa doanh nghiệp mang tính bắt buộc

Mỗi cơ quan hàng không dân dụng thể hiện văn hóa mang tính quốc gia và có tổ chức tƣơng ứng một cách không ngần ngại, do vậy việc khái quát hóa là làm đơn giản hóa. Tuy nhiên, có lẽ nó là hợp lý để mô tả đặc điểm (hay rập khuôn) các cơ quan quản lý nhà nƣớc đang tập trung vào những quá trình manh tính quan liêu và những chi tiết về các quy định một cách chính xác và buộc phải tuân theo, vì đó là mục đích của họ. Họ quan tâm đến những vấn đề trong nƣớc nhiều hơn những vấn đề toàn cầu. Khi hiện diện vấn đề an toàn một cách rõ ràng, xu hƣớng có thể hiểu đƣợc của nhiều doanh nghiệp là bỏ qua những vấn đề còn tồn tại mang tính cục bộ. Giống nhƣ ICAO, tầm nhìn của họ với những thay đổi lớn mang lại hiệu quả là thời kỳ dài hơn. Thƣờng xuyên hơn là không, họ tin rằng tiềm lực của họ không đủ để hoàn thành trọn vẹn các yêu cầu. Vì vậy, họ có xu hƣớng ngại thay đổi những gì đòi hỏi nhiều công việc và tiềm lực. Không có gì ngạc nhiên khi họ có xu hƣớng không bằng lòng với ngƣời ngoài về việc kiểm tra và báo cáo dựa trên hiệu quả công việc kể cả an toàn của ICAO mà vô tình không chú ý đến ngƣời kiểm toán. Tuy nhiên, tầm nhìn tƣơng lai hƣớng đến quốc tế sẽ duy trì một sự thúc đẩy mạnh mẽ để thay đổi.

Mặc dù mỗi hãng hàng không, nhà sản xuất hay công ty sẽ có văn hóa doanh nghiệp riêng biệt, có một vài đặc điểm chung với những cơ quan khác, sự khái quát hóa là đơn giản hóa. Những công ty tƣ nhân có thể có những đặc điểm khác với những công ty nhà nƣớc. Trong bất kỳ trƣờng hợp nào, họ có thể có cái nhìn sắc nhọn tập trung vào số dƣ lãi suất hơn là bộ máy quan liêu của nhà nƣớc. Khi họ có thể tự cho là có sự an toàn, mọi thứ đọ với số dƣ lãi suất bao gồm cả sự an toàn. Đối với nhiều hãng hàng không, báo cáo tài chính hàng quý sẽ rút ngắn thời gian dự liệu tƣơng lai. Việc xem xét trong thời gian dài là rất khó bởi khả năng tài chính lien tục có thể bị đe dọa. Tuy nhiên, để duy trì sự cạnh tranh hãng hàng không có đổi mới sáng kiến và sẵn sang nắm lấy thay đổi, về mặt này, có thể hãng hàng không tiến bộ hơn ICAO hay các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Tuy nhiên, tƣơng lai của họ có thể bị giới hạn bởi những gì là tốt nhất cho công ty của họ nhƣ chống lại phúc lợi của ngành công nghiệp hàng không nƣớc ngoài hay trong nƣớc.

Chính sách đối với người lao động:

Tổng công ty quan tâm khá đầy đủ về mọi mặt đời sống ngƣời lao động nhƣ xây dựng qui chế phân phối thu nhập theo từng nhóm công việc và theo các chức danh đảm nhiệm, thu nhập của ngƣời lao động đặc thù là kiểm soát viên không lƣu cao nhất so với các lao động khác thực hiện các quỹ phúc lợi, quỹ đầu tƣ mới tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nƣớc. Hàng năm Tổng công ty đều có kế hoạch đào tạo - huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thi nâng bậc, năng định cho cán bộ công nhân viên theo định kỳ. Công tác tổ chức lao động đƣợc chú ý, thực hiện bố trí ca kíp hợp lý. Các vấn đề BHXH, BHYT, hoạt động công đoàn, chế độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động đƣợc thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nƣớc. Tổng công ty đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật cho tất cả các loại thợ và hệ thống tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Qui chế phân phối lương thưởng: Ban lãnh đạo đã ban hành Qui chế phân phối lƣơng thƣởng số 3555/QĐ-QLB ngày 8 tháng 12 năm 2005 trong quá

trình hoạt động để phù hợp thực tế và khắc phục các hạn chế Ban lãnh đạo đã có sửa đổi vào các năm 2006, 2008, 2009.

Trên cơ sở tham khảo các qui định của Nhà nƣớc và phƣơng pháp trả lƣơng của các doanh nghiệp có nhiều đặc điểm tƣơng đồng trong ngành Hàng không, Tổng công ty đã lựa chọn giải pháp dung hoà. Đó là phƣơng pháp trả lƣơng theo 2 loại hệ số: Lƣơng cơ bản đƣợc trả theo hệ số cấp bậc qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP và mức lƣơng tối thiểu chung; Lƣơng sản phẩm đƣợc trả dựa trên hệ số phân phối nội bộ do Tổng công ty tự xây dựng, căn cứ vào công việc thực tế, trình độ đào tạo, thâm niên công tác chuyên môn, địa bàn làm việc…

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, theo đánh giá của ngƣời lao động tại đại hội công nhân viên chức các cấp năm 2010 vừa qua thì Qui chế mới đã có rất nhiều ưu điểm so với Qui chế cũ, tính công bằng được đảm bảo tốt hơn.

Các chế độ phúc lợi (bao gồm chế độ ăn giữa ca, ăn định lƣợng, bồi dƣỡng bằng hiện vật, nghỉ mát, thƣởng nhân dịp lễ tết theo cùng một mức, nghỉ dƣỡng sức, quà cho ngƣời lao động nữ nhân ngày 08/3, quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6, chế độ thăm hỏi và chế độ hiếu hỷ) đang đƣợc thực hiện chủ yếu dƣới hình thức cấp phát bằng tiền theo mức bình quân nên nhiều khi hiệu quả không cao; cần đƣợc nghiên cứu, xây dựng để phong phú và hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã đầu tƣ xây dựng rất nhiều công trình phúc lợi nhƣ nhà ăn, bể bơi, sân tenis, sân bóng đá, bóng chuyền, thƣ viện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của cán bộ công nhân viên.

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động mang tính bắt buộc đều đƣợc thực hiện đúng qui định của pháp luật. Ngoài ra, Trung tâm đã trích quỹ phúc lợi để mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả cán bộ công nhân viên. Hầu hết ngƣời lao động nói chung đều đƣợc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vì vậy, có thể khẳng định rằng ngƣời lao động nói chung và chuyên

viên Khối Cơ quan nói riêng không bao giờ phải lo lắng về vấn đề hợp đồng lao động, về sự an toàn nghề nghiệp.

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Trang 36 -36 )

×