0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

Xây dựng tầm nhìn của Tổng công ty trong tương lai, thiết lập những giá trị cốt

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Trang 67 -67 )

8. Phƣơng pháp nghiên cứu

2.4.3. Xây dựng tầm nhìn của Tổng công ty trong tương lai, thiết lập những giá trị cốt

thành viên trong đơn vị tạo sự đồng thuận xây dựng phát triển mạnh mẽ bản sắc VH của Tổng công ty.

Tầm nhìn đóng vai trò định hƣớng cho việc lựa chọn các chiến lƣợc và các mục tiêu của Tổng công ty . Nó do lãnh đạo cấp cao xác định nhƣng nó không chỉ nằm trong ban lãnh đạo mà phải đƣợc chia sẻ rộng rãi đến từng thành viên cho Tổng công ty . Nhờ đó, nó tạo ra động lực lan toả xuống từng thành viên và tạo ra sự gắn bó lâu dài với tổ chức. Để hiện thực hoá tầm nhìn, Tổng công ty cần phải xác định những mục tiêu dài hạn rõ ràng và các chiến lƣợc để thực hiện các mục tiêu đó.

Chiến lƣợc của Tổng công ty phải xác định đƣợc những ƣu tiên về hoạt động của doanh nghiệp, năng lực và nguồn lực cần phát triển, khách hàng mục tiêu và sản phẩm dịch vụ Tổng công ty sẽ cung cấp cho khách hàng đó, trên cơ sở đó tạo dựng vị thế cạnh tranh thành công trong ngành và thực hiện mục tiêu đã xác định. Tƣ duy chiến lƣợc còn thể hiện ở việc Tổng công ty phải có một sự cam kết lâu dài với các chiến lƣợc và không để các quyết định ngắn hạn ảnh hƣởng đến các chiến lƣợc dài hạn. Để đảm bảo khả năng thực hiện thành công các chiến lƣợc, từng đơn vị, bộ phận trực thuộc cũng nhƣ từng thành viên trong Tổng công ty phải hiểu rõ đƣợc họ cần phải làm gì để đóng góp vào việc thực hiện chiến lƣợc đó. Ví dụ một số tầm nhìn của các công ty:

+ Tầm nhìn của FPT: “FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hƣng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.”

+ Tầm nhìn của Tập Đoàn Bƣu Chính Viễn Thông “VNPT luôn là tập đoàn giữ vị trí số 1 tại Việt Nam về phát triển bƣu chính Viễn thông. Có khả năng vƣơn ra thị trƣờng thế giới, đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn viễn thông lớn”.

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Trang 67 -67 )

×