Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 lớp 12 trung học phổ thông

151 997 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:00

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC  TRẦN THỊ BÍCH THUỶ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 - 1945, LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM LỊCH SỬ CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Đình Tùng HÀ NỘI - 2012 150 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 4 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 3. Đối tượng nghiên cứu 14 4. Phạm vi nghiên cứu 14 5. Mục đích - nhiệm vụ nghiên cứu 14 6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 15 7. Giả thuyết khoa học 16 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 16 9. Cấu trúc đề tài 16 Chương 1. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 17 1.1. Cơ sở lí luận 17 1.1.1. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc 17 1.1.2. Bộ môn lịch sử ở trường phổ thông với việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh 39 1.2. Cơ sở thực tiễn 48 1.2.1. Kết quả khảo sát về phía giáo viên 49 1.2.2. Kết quả khảo sát về phía học sinh 53 151 Chương 2. CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 - 1945, LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 57 2.1. Mục tiêu, nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 57 2.1.1. Mục tiêu 57 2.1.2. Nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 – 1945 (Chương trình chuẩn) 59 2.2. Những yêu cầu cơ bản khi xác định các biện pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc. 63 2.2.1. Khai thác triệt để nội dung lịch sử để giáo dục học sinh 63 2.2.2. Đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng đồng thời phải tôn trọng sự thật lịch sử 66 2.2.3. Sự kiện, hiện tượng lịch sử phải được trình bày cụ thể, sinh động hấp dẫn 67 2.2.4. Phát huy tính tích cực của học sinh 69 2.2.5. Phải dựa trên tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông 71 2.3. Các biện pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc 73 2.3.1. Các biện pháp trong bài nội khoá 73 2.3.2. Thực nghiệm sư phạm 102 2.3.3. Các biện pháp trong bài ngoại khoá 107 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH : Ban chấp hành Nxb : Nhà xuất bản GAĐT : Giáo án điện tử GS : Giáo sư PGS : Phó giáo sư THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TS : Tiến sĩ TW : Trung ương XHCN : Xã hội chủ nghĩa 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế kỷ XXI là thời đại của nền "kinh tế tri thức" và đầu tư cho giáo dục là vấn đề được các quốc gia trên thế giới quan tâm. Đã có nhiều ý kiến xung quanh việc đầu tư cho giáo dục và có một nhận định được nhiều nước trên thế giới đồng tình và ủng hộ: đầu tư cho tri thức là sự đầu tư dài lâu và khôn ngoan nhất. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Ngay trong định hướng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu; và đây là sự nghiệp của Đảng, nhà nước và toàn dân. Đối với nước ta, truyền thống hiếu học đã có từ ngàn xưa. Ngay từ thời kỳ Bắc thuộc, những viên gạch đầu tiên của nền giáo dục phong kiến đã được xác lập. Tuy chỉ là nền giáo dục cưỡng bức và phục vụ mục đích cai trị của những kẻ thống trị nhưng với việc truyền bá chữ Hán và Nho học vào nước ta đã tạo điều kiện để ta xây dựng một nền văn hoá, giáo dục trong thời kỳ phong kiến độc lập. Trong suốt hơn 10 thế kỷ xây dựng, củng cố, bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập dân tộc và thống nhất, thông qua con đường Nho học, một tầng lớp trí thức phong kiến được hình thành và đóng một vai trò to lớn cho nền học thuật Việt Nam thời phong kiến. Nói về tầm quan trọng của tri thức Việt, ngay từ thế kỷ XV, vua Lê Hiến Tông (1497-1504) đã viết: "Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới thịnh…". Câu nói trên đã cho thấy được nhận định xác đáng của lớp người đi trước về đề cao giáo dục, trọng nhân tài. Ngày nay, việc giáo dục thế hệ trẻ là một điều kiện quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, là mối quan tâm của mỗi quốc gia và toàn xã hội. Ở Việt Nam, công việc đó lại ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Để đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, 5 thể, mĩ, trung thành với lí tưởng độc lập và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách con người; có thể hội nhập với tri thức nhân loại thì trong quá trình giáo dục, việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong nhà trường là điều cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, quá trình đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ta vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngoài những yếu tố bản thân, những khó khăn trong nền kinh tế, cơ sở trong nước… thì chúng ta còn vấp phải âm mưu "diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ" của những kẻ chống phá cách mạng, nguy cơ tranh chấp lãnh thổ… Do đó, vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước, độc lập dân tộc hiện nay là một vấn đề quan trọng, được Đảng và nhà nước tiến hành song song với quá trình xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ thành quả cách mạng mà cha ông ta mất bao xương máu để chiến đấu, bảo vệ nền hoà bình đất nước, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luôn ý thức được tính quý báu của lịch sử giải phóng dân tộc mỗi người dân Việt Nam cần tự ý thức được lòng tự hào, tự tôn và độc lập dân tộc mình. Đối với Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở thành huyền thoại, gắn liền với sự hình thành và phát triển đất nước thời kỳ hiện đại. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã chiến đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Suy nghĩ của Người đã trở thành hệ thống tư tưởng để lại nhiều giá trị cho nhân loại và nhân dân Việt Nam học tập, noi theo. Đó không chỉ là "kim chỉ nam" trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ đất nước mà trong cả thời kỳ hiện đại ngày nay, hệ tư tưởng đó vẫn để lại nhiều giá trị quý báu. Những năm gần đây, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" diễn ra thường xuyên, được tiến hành sâu rộng ở các cấp, ngành, đối tượng khác nhau, đặc biệt là đối tượng học sinh phổ thông - những thế hệ sẽ kế tục và phát triển dựng xây đất nước. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của cuộc vân động vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, ở các cấp học, việc thực hiện các chương trình nghiên 6 cứu về Hồ Chí Minh trở thành vấn đề quan trọng trong việc đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu giáo dục đó cần thiết phải có những biện pháp đồng bộ, có sức thuyết phục, có tính cộng đồng, sự lan toả cao và thực tế. Chính vì những lý do trên mà chúng tôi đã chọn vấn đề "Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945, lớp 12 trung học phổ thông (Chương trình chuẩn)" làm đề tài luận văn thạc sĩ sư phạm lịch sử chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc không chỉ phù hợp với thời đại lịch sử Người đã sống mà cho đến nay vẫn còn nhiều giá trị đích thực đúng đắn đối với công cuộc dựng xây và bảo vệ đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Không chỉ thế, việc giảng dạy tư tưởng cho học sinh THPT đó còn có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới giáo dục nước ta hiện nay và quá trình hình thành, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên đây mới chỉ là những nghiên cứu bước đầu do đó không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh trong các nghiên cứu tiếp theo. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nói về vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh và cuộc đời của Người, về giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, về phương pháp dạy học lịch sử có rất nhiều các công trình khoa học, bài báo, phim tư liệu… ở trong và ngoài nước nghiên cứu. Có thể tiếp cận những công trình của các tác giả, các nhà khoa học theo hướng sau: 2.1. Tài liệu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh Trước hết, để trình bày tổng hợp tư tưởng Hồ Chí Minh đã có rất nhiều công trình nghiên cứu và biên soạn, được phổ cập ở rất nhiều các cấp, 7 các ngành và trình độ học. Ở các cấp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, những vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh được trình bày chuyên khảo dưới dạng những cuốn sách, tạp chí, báo cáo với số lượng rất phong phú và đây là nguồn thông tin đáng tin cậy. Có thể kể đến ví dụ như: Hội đồng trung ƣơng chỉ đạo biên soạn, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh (Hệ cử nhân chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2003; GS.Phan Ngọc Liên (chủ biên), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại, Nxb Lao động, Hà Nội, 2001; TS Lê Văn Yên (chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, Nxb Lao động, 2003, Võ Nguyên Giáp, Một số vấn đề nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Công an nhân dân, 2005.… và rất nhiều cuốn sách có giá trị khác. Có thể nói, đây là những công trình biên soạn công phu, cho cái nhìn nhiều chiều và toàn diện về cuộc đời hoạt động của Bác, về tư tưởng của Người. Mỗi cuốn sách có đề cập cụ thể những vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều khía cạnh như: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc… Không chỉ thế, ở trong đó, các tác phẩm còn nêu rõ các yếu tố của điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh để tất cả những ai tham khảo đều có cái nhìn khách quan, đúng đắn và không bị áp đặt do những phần trình bày có sẵn trong các tác phẩm. Trong các tác phẩm cũng nêu bật được những giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực và những giá trị thực tiễn trong thời đại ngày nay. Bên cạnh những tác phẩm và công trình khoa học nghiên cứu, tổng hợp về các vấn đề liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh, thì còn có rất nhiều tác phẩm chuyên khảo, đi sâu cụ thể về nội dung các vấn đề trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt về vấn đề giải phóng dân tộc mà đề tài đang nghiên 8 cứu. Đặc biệt trong các công trình nghiên cứu chuyên biệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc là tác phẩm của TS. Nguyễn Đình Thuận, Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc (1911- 1945), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 là một trong số những tác phẩm đề cập cụ thể đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc trong một quá trình lịch sử từ năm 1911-1945. Tác phẩm đã cho ta thấy sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong đó có tư tưởng của Người về cách mạng giải phóng dân tộc. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó có những giá trị lớn lao không những trong thế kỷ này mà còn trong những thế kỷ tiếp theo. Cuốn sách nêu rõ những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tác phẩm cũng trình bày cụ thể những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đó khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng đồng hành với những ý tưởng lớn và vấn đề được đề cập trong những bộ sách chuyên viết về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng với tác phẩm của mình, tác giả Nguyễn Đình Thuận đã cung cấp khối lượng kiến thức phong phú, nguồn thông tin quý giá và cả những phân tích, lập luận chặt chẽ xung quanh vấn đề trình bày. Ngoài ra, cũng đề cập đến nội dung này còn phải kể đến những bài viết của PGS.TS Trần Bá Đệ về Vấn đề dân tộc thuộc địa trong tư tưởng Hồ Chí Minh được in trong Thông báo khoa học số 6/1994. Hay bài viết của tác giả Lƣơng Văn Kham, Sự kết hợp vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với quá trình đổi mới, Tạp chí triết học số 1 (119), 2/2001, Tr21; bài viết của PGS.TS Vũ Quang Hiển về Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc - Mấy vấn đề bàn luận, Tập bài giảng cho học viên lớp Lý luận và phương pháp dạy học lịch sử, Đại học 9 Quốc Gia Hà Nội, 2010; Nguyễn Văn Thế, Sự thống nhất giữa đấu tranh giai cấp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí triết học, số 4, 4/2008…. cũng bàn bạc đến những vấn đề liên quan với vấn đề nghiên cứu. Đây là những tài liệu rất quý báu, cung cấp nguồn tư liệu đáng kể. Cũng có rất nhiều những công trình nghiên cứu của các cử nhân, học viên của nhiều trường đại học nghiên cứu về vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt bài của tác giả Vũ Thị Duyên, Sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước 1911 - 1930, Luận văn thạc sĩ trường đại học Sư phạm Hà Nội, 2005, đã phần nào cung cấp thêm cho tác giả những tư liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911 - 1930, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển biến trong tư tưởng của Người từ lập trường một người yêu nước phi vô sản trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của nước Việt Nam với lập trường yêu nước vô sản. Ngoài ra, còn phải kể đến những công trình luận văn của các tác giả như: Nguyễn Thị Xuân Khang, Sử dụng tài liệu lịch sử theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954, lớp 12, THPT(Chương trình chuẩn), Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Đại học sư phạm Hà Nội, 2009; Trần Thị Thùy Chi, Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay (Áp dụng vào dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 THTPT giai đoạn 1930 - 1945), Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Đại học sư phạm Hà Nội, 2010; đã cung cấp cách thức về khả năng trình bày tổng hợp, cách phân tích, lập luận, trình bày bố cục của một luận văn cho chúng tôi tham khảo. Trong bối cảnh hiện nay nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục các cấp học, đặc biệt là mục tiêu đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, trung thành với lý tưởng cộng sản, là con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kết hợp song song với nhiều biện pháp giáo dục khác thì [...]... giải phóng dân tộc cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông - Lý luận và thực tiễn Chương 2 Các biện pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 191 9- 1945, lớp 12 trung học phổ thông Thực nghiệm sư phạm 16 CHƢƠNG 1 GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH TRONG. .. hiện đề tài 3 Đối tƣợng nghiên cứu Là quá trình giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 191 9- 1945, lớp 12 THPT 4 Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi nội dung Do hạn chế về thời gian và trong phạm vi giới hạn của đề tài, chúng tôi không đi sâu trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc mà chỉ tập trung vào việc... lượng dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc, nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 một số vấn đề về lý luận dạy học hiện đại, … - Điều tra khảo sát thực tiễn dạy học lịch sử hiện nay tại trường THPT đặc biệt là việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. .. giải phóng dân tộc giai đoạn này - Chức năng giáo dục nói chung của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc nói riêng đối với học sinh THPT hiện nay - Những yêu cầu cơ bản khi xác định các biện pháp sư phạm và một số biện pháp được đưa ra nhằm giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc cho học sinh THPT 15 6.2.2... TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc 1.1.1.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc Trong quá trình từ thủa ấu thơ, trong quá trình hoạt động cách mạng đặc biệt từ năm 1911 ra đi tìm đường cứu nước, tư tưởng. .. cứu giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc cho học sinh THPT 4.2 Phạm vi địa bàn thực nghiệm: trường THPT Hùng Vương và trường THPT Lý Bôn (Huyện Vũ Thư, Thái Bình) 5 Mục đích - nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam. .. b/ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc Nhìn lại sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thấy cả một hệ thống quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong đó có tư tưởng của Người về cách mạng giải phóng dân tộc Đây là một trong những nội dung gắn bó chặt chẽ với tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và là nội... giải phóng dân tộc a Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc Thời đại mà Hồ Chí Minh sống, đã có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề dân tộc Nhưng ở Hồ Chí Minh, vấn đề dân tộc được luận bàn ở những điểm cụ thể, đó là: vấn đề dân tộc thuộc địa và thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt là mối... lượng giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam mà còn nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn lịch sử trường phổ thông 8 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Đề tài góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận về phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học môn lịch sử nói riêng; đồng thời nhằm nâng cao chất lượng dạy. .. nhà nước về công tác giáo dục và đổi mới giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ, đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, trung thành với con đường đi lên XHCN - Những nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong giai đoạn 1919 - 1945 - Đề tài còn dựa vào quan điểm dạy học một số nước trên thế giới và trong . và tư tư ng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc giai đoạn này. - Chức năng giáo dục nói chung của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề. tư ng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 191 9- 1945, lớp 12 trung học phổ thông. Thực nghiệm sư phạm. 17 CHƢƠNG 1 GIÁO DỤC TƢ. Đối tƣợng nghiên cứu Là quá trình giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 191 9- 1945, lớp 12 THPT. 4. Phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 lớp 12 trung học phổ thông, Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 lớp 12 trung học phổ thông, Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 lớp 12 trung học phổ thông, CHƯƠNG 1 GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, CHƯƠNG 2 CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 - 1945, LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN, PHỤ LỤC 2: GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM, PHỤ LỤC 3: GIÁO ÁN NGOẠI KHOÁ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm