0

Giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 cả năm

141 3,641 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2015, 19:46

Tuần 5 : LUYỆN TẬP VỀ TẬP HỢP Ngày soạn :19/9/2008 Ngày dạy: I, Mục đích yêu cầu Học sinh được luyện tập về các kháI niệm , điểm thuộc đường , tập hợp, điểm không thuộc tập hợp , tập con, biết cách tìm sồ phần tử của tập hợp Rèn kĩ năng làm bài và tính toán cho học sinh II,Phương tiện dạy học, Giáo viên : Nghiên cứu bài soạn ,chuẩn bị bảng phụ ghi nội bài tập Học sinh : Ôn tập lý thuyết III, Tiến hành A.Ổn định tổ chức B.Kiểm tra (trong giờ) C.Luyện tập Bài tập trắc nghiệm 1. Đánh dấu X vào câu đùng (học sinh dứng tại chỗ trả lời từng câu) Bài1 : các ví dụ sau đây là tập hợp a, Các bông hoa trên cây b, 1+2+3+4+5 c, Tất cả học sinh lớp 6A d, câu a và c đúng Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 14 a , 11,12,13 b, {10;11;12;13;14} c, {11;12;13} d, câu a và c đúng Bài 3 Tập hợp có vô số phần tử a, Tập hợp các số tự nhiên b, Tập hợp các số lẻ c, Tập hợp các số chẵn d, Cả ba tập hợp trên Bài4 Cho {T; O; A; N; L; P; S; U} a, Tập hợp ở trên gồm các chữ cái của cụn từ “Toán lớp sáu” b, Tập hợp ở trên gồm các chữ cái của cụm từ “Soạn toán lớp sáu” c, Tập hợp ở câu a, là tập hợp con của tập hợp ở câu b d, Câu c đúng Bài 5 Cho A = {0,Ø} a, Ø A∈ b, Ø A∉ c, Ø A⊂ d, 0 A∈ e, 0 A∉ Bài 6 Cho N là tập hợp các số tự nhiên ,N * là tập hợp các số tự nhiên ≠ 0 a, N * <N b,số phần tử của N * <số phần tử của N c, N * ⊂ N d, N=N * -{0} Bài 7 Liệt kê các phần tử của tập hợp A={x ∈ N * /0.x=0} a, A={0;1;2;…} b, A={0} c, A={1;2;3;…} d, A=Ø 2, Điền kí hiệu thích hợp Bài 1 Cho tập hợp A={3;9}.Điền kí hiệu ∈ hoặc ⊂ vào ô vuông a, 3□A b,{3}□ A c, {3;9}□ A d, 9□ A e,{3}□ {3;9} f,Ø□ A Hướng dẫn Hỏi: kí hiệu ∈ chỉ mối quan hệ nào ? HS: chỉ một phần tử thuộc một tập hợp nào đó Hỏi: kí hiệu ⊂ chỉ mối quan hệ nào ? HS: chỉ mối quan hệ “chứa trong nhau” giữa hai tập hợp Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài tập trên , cả lợp làm vào vở Tương tự cho học sinh làm bài 2 Bài 2 Cho tập hợp A={0;1;2}.Hãy điền một kí hiệu thích hợp vào ô trống a, 2□A b,20□A c, 2001□ A d, 0□A e, {2;0}□A f,{0;1;2}□A g,Ø□A Gọi 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời . Giáo viên ghi lên bảng Bài tập tự luận Bài1 Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử a, A={x ∈ N / 18<x<21} b, B={x ∈ N * / x<4} c, C={x ∈ N/ 35≤x≤ 38} Hướng dẫn GV: Để viết tập hợp A các em xét xem x thảo mãn điều kiện gì? HS : x ∈ N và 18<x<21 GV : Vậy các em đI tìm số tự nhiên lớn hơn 18 nhỏ hơn 21 HS : Là 19,20 Vậy A={19;20} GV : Lưu ý học sinh viết tập hợp phảI có dấu “;” Gọi 2 học sinh lên bảng làm phần b ,c B={1; 2; 3} C={ 35; 36; 37; 38} Bài2 Dùng ba chữ số 3;6;8 viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số , mỗi chữ số viết một lần .Gọi B là tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số vừa viết .Hỏi B có bao nhiêu phần tử ? Hướng dẫn GV: Đây là bài tập viết số tự nhiên từ các chữ số đã cho mà các em được làm quen từ lớp 5 Hỏi : Em nào dùng các số 3;6;8 để ghép thành các số tự nhiên có hai chữ số HS : 36; 38; 63; 68; 83; 86 Hỏi :Hãy viềt tập hợp B HS: B={36; 38; 63; 68; 83; 86} Vậy số phần tử của tập hợp B là 6 phần tử Bài3 Cho tập hợp A={a,b,c,d,o,e,u} a, Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là nguyên âm b, Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là phụ âm c, Viết các tập hợp con có hai phần tử trong đó có một nguyên âm và một phụ âm Hướng dẫn Hỏi : Hãy chỉ ra các chữ cáI là nguyên âm trong tập hợp A? HS : là a,o,e,u Hỏi : Hãy chỉ ra các chữ cái là phụ âm trong tậphợp A? HS : là b ,c ,d Tương tự cách làm bài 2 gọi 2 học sinh lên bảng làm b ,c Hỏi : Nêu cách làm phần c để nhanh và ít nhầm lẫn? HS: Ta lấy mỗi phụ âm ghép lần lượt với 4 nguyên âm Hỏi : Ở phần c có bao nhiêu tập hợp con thoả mãn yêu cầu? HS : Có 3.4=12 tập hợp con thoả mãn yêu cầu Giáo viên cho học sinh viết các tập hợp con và sửa sai nếu có Bài 4 Cho tập hợp A={4;5;7}. Hãy lập tập hợp B gồm các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ tập hợp A .Bảo răng tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B đúng hay sai ? Tìm tập hợp con chunh của hai tập hợp A và B ? Giáo viên cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau thảo luận tìm ra lời giải của bài Giải: Tập hợp B gồm các số tụ nhiên có ba chữ số khác nhau từ các phần tử của tập hợp A là B={457;475;547;574;745;754} Bảo rằng tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B là sai vì mọi phần tử của A không là phần tử của B Tập hợp con chung của cả hai tập A và b là Ø Bài 5 Cho tập hợp A={1;2;3;4;5;6;7;8;9} Tìm các tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp A sao cho tổng các chữ số trong mỗi tập hợp đều bằnh 15 , có bao nhiêu tập hợp như thế ? Hướng dẫn Hỏi: Mỗi tập hợp con cần tìm thoả mãn điều kiện gì? HS : Thoả mãn 2 điều kiện : + Có 3 phần tử + Tổng các chữ số trong mỗi tập hợp đều bằng 15 Trên cơ sở trên giáo viên cho học sinh tìm Giải: Các tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp A mà tổng các số trong mỗi tập hợp đều bằng 15 là {4;9;2};{3;5;7};{8;1;6};{4;3;6};{9;5;1};{2;7;6};{4;5;6};{2;8;5} Như vậy có 8 tập hợp con D.Củng cố: Như vậy trong buổi học hôm nay cô đã cho các em ôn tập về tập hợp ,số phần tử của tập hợp ,cách viết tập hợp theo điều kiên cho trước Về nhà các em xem kĩ lại bài và cách xác định điều kiện mấu chốt của đầu bài từ đó tìm lời giải E. Hướng dẫn về nhà: Xem trước và ôn tập các phép toán trong N Buổi học sau mang theo máy tính bỏ túi F. Lưu ý khi sử dụng giáo án:Để học tốt buổi học hs cần ôn tập kiến thức về tập hợp ,nguyên âm phụ âm,tập hợp con, ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần : LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH CỦA SỐ TỰ NHIÊN I. Mục đích yêu cầu Học sinh được luyện tập về các dạng bài tập áp dụng 4 phép tính cộng, trừ , nhân , chia các số tự nhiên Rèn kĩ năng tính đúng, nhanh và trình bày bài cho học sinh Phát triển tư duy lôgic cho học sinh II. Chuẩn bị Thầy: Nghiên cứu soạn bài Trò: Ôn tập lý thuyết. III. Tiến trình trên lớp A. Ổ định tổ chức B. Kiểm tra Hỏi: Hãy viết công thức tổng quát của phép cộng, trừ, nhân, chia và giải thích Học sinh trả lời .Giáo viên ghi lên bảng Phép cộng: a + b = c Phép trừ : a – b = c điều kiện a ≥ b Phép nhân: a . b = c Phép chia: a = b . q + r điều kiện 0 ≤ r < b; b ≠ 0 r = 0 thì ta có phép chia hết r ≠ 0 thì ta nói phép chia có dư Hỏi: Nêu tính chất cơ bản của phép cộng và phép nhân HS: Phép cộng và phép nhân đều có tính chất giao hoan và kết hợp a + b = b + a a . b = b . a ( a + b ) + c = a + ( b + c ) ( a . b ) . c = a . ( b . c ) Ngoài ra: a . 1 = a a + 0 = 0 + a = a Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng a . ( b + c ) = a . b + a . c Các kiến thức giáo viên ghi tóm tắt ở góc bảng để học sinh tiện vận dụng C. Luyện tập DạngI: Tính nhanh Bài 1: Tính nhanh a, 29 + 132 + 237 + 868 + 763 b, 652 + 327 + 148 + 15 + 73 c, 146 + 121 + 54 + 379 d, 452 + 395 + 548 + 605 Hỏi: Để tính nhanh tổng trên ta áp dụng kiến thức nào đã học? HS: áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộnh Gọi 2 học sinh lên bảng làm, học sinh 1 làm câu a,c ,học sinh 2 làm câu b,d GV: Lưu ý ta phảI kết hợp như thế nào để ra kết quả tròn chục tròn trăm Ví dụ: a, 29 + 132 + 237 + 868 + 763 = ( 132 + 868 ) + ( 763 + 237 ) + 29 = 1000 + 1000 + 29 = 2029 GV: Nếu các em dùng máy tính tính tổng rồi ghi kết quả thì bài không có điểm Đáp số: b, 1215 c, 600 d, 2000 Bài 2: Tính nhanh: a, 35 . 34 + 35 . 86 + 65 . 75 + 65 . 45 b, 3 . 25 . 8 + 4 . 37 . 6 + 2 . 38 . 12 c, 12 . 53 + 53 . 172 – 53 . 84 Hỏi: Để làm bài tập trên áp dụng kiến thức nào đã học? HS: Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân với phép cộng Gọi học sinh đứng tại chỗ làm câu a a, 35 . 34 + 35 . 86 + 65 . 75 + 65 . 45 = ( 35 . 34 + 35 . 86 ) + ( 65 . 75 + 65 . 45 ) = 35 . ( 34 + 86 ) + 65 ( 75 + 45 ) = 35 . 120 + 65 . 120 = 120 . ( 35 + 65 ) = 120 . 100 = 12000 Các phần khác gọi 2 học sinh lên bảng làm Lưu ý học sinh cách trình bày Bài 3: Tính nhanh: a, ( 2400 + 72 ) . 24 b, (3600 – 180 ) : 36 c, ( 525 + 315 ) : 15 d, ( 1026 – 741 ) : 57 Hỏi: để tính nhanh bài tập trên ta sử dụngkiến thức nào? HS : Ta dùng tính chất ( a + b ) : c = a : c + b : c và( a – b ) : c = a : c – b : c Giáo viên hướng dẫn học sinh làm phần d d, ( 1026 – 741 ) : 57 = 1026 : 57 – 741 : 57 = 18 – 13 = 15 Gọi 3 học sinh lên bảng làm 3 phần còn lại Giáo viên lưu ý đối với bài tập trên chỉ thực hiện được nếu các số hạng của tổng hoặc hiệu chia hết cho số chia .Nếu các số hạng không chia hết ta không sử dụng được cách trên Bài 4: Tính nhanh các tổng sau: a, 17 + 18 + 19 + … + 99 b, 23 + 25 + … + 49 c, 46 – 45 + 44 – 43 +… + 2 – 1 d, 5 + 8 + 11 + 14 + … + 38 + 41 e, 49 – 51 + 53 – 55 + 57 – 59 + 61 – 63 + 65 Giáo viên hướng dẫn: Để làm được các bài tập trên ta phải tìm ra quy luật viết dãy số , tính xem tổng có bao nhiêu số hạng a, 17 + 18 + 19 + … + 99 Hỏi: Quy luật viết dãy số ? HS: là các số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 16 và nhỏ hơn 100 Hỏi: Dãy số trên có bao nhiêu phần tử? HS: Có 99 – 17 + 1 = 83 (phần tử) Hỏi: Tính tổng trên HS: 17 + 18 + 19 + … + 99 = ( 17 + 99 ) + ( 18 + 98 ) + … + ( 57 +59 ) + 58 = 116 . 41 + 58 = 4814 Các dãy số khác cho học sinh làm tương tự DạngII: Tìm x Bài 1: Tìm x biết : a,( x – 15 ) . 35 = 0 b, ( x – 10 ) . 32 = 32 c, ( x – 15 ) – 75 = 0 d, 575 – ( 6x + 70 ) = 445 e, 315 + ( 125 – x ) = 435 i, 6x – 5 = 613 k, ( x – 47 ) – 115 = 0 h, 315 + ( 146 – x ) = 401 g, ( x – 36 ) : 18 = 12 Giáo viên hướng dẫn: Đối với dạng bài tập tìm x các em phải dựa vào tính chất của phép toán để làm a,( x – 15 ) . 35 = 0 GV: Trước tiên phảI coi (x – 15 ) là thừa số chưa biết lấy tích chia cho thừa số đã biết x – 15 = 0 : 35 x – 15 = 0 Hỏi: x đóng vai trò như thế nào trong phép trừ? HS: x là số trừ Hỏi: Nêu cách tìm x? HS: x = 0 + 15 = 15 Trên cơ sở phân tích như phần a cho học sinh làm các phần còn lại DạngIII:Giải toán có lời văn Bài 1: Bạn Mai dùng 25000 đồng mua bút. Có hai loại bút: loại I giá 2000 đồng một chiếc, loại II giá 1500 đồng một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu bút nếu: a, Mai chỉ mua bút loại I? b, Mai chỉ mua bút loại II? c, Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau? Gọi học sinh đọc đầu bài và yêu cầu học sinh tóm tắt Hỏi: Bài cho cái gì? Bắt tìm cái gì? HS: Cho: Mai có 25000 đồng Hỏi: Mai mua nhiều nhất? bút Bút loại I: 2000đồng/1chiếc a, chỉ mua loại I Bút loại II: 1500đồng/ 1 chiếc b, chỉ mua loại II c,mua cả 2 loại với số luợng như nhau Giáo viên giải thích: Số bút mua được nhiều nhất nhưng phải nằm trong số tiền Mai có Hỏi: Để tìm được số bút loại I Mai có thể mua được nhiều nhất là làm như thế nào? HS: Lấy 25000đ : 2000đ = 12 dư 1000 đ Hỏi: với số tiền Mai có thì mua 12 bút còn dư 1000 đ .Vậy Mai mua nhiều nhất là 12 hay13 cái bút? Vì sao? HS: Mai mua nhiều nhất là 12 vì nếu mua 13 cái bút thì sẽ không đủ tiền GV: Khẳng định điều trả lời là đúng Lời giải: a, Mai chỉ mua bút loại I ta có 25000 : 2000 = 12 (cái) (dư 1000đ) Vậy số bút loại I Mai mua được nhiều nhất là 12 bút b, Mai chỉ mua bút loại II ta có 25000 : 1500 = 16 (cái) (dư 1000 đ) Vậy số bút loại II Mai mua được nhiều nhất là 16 bút c, Giá một chiếc bút loại I cộng một chiếc bút loại II là 2000 + 1500 = 3500(đồng) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau ta có 25000 : 3500 = 7 (cặp bút ) ( dư 500đồng) Vậy Mai mua được nhiều nhất 14 bút gồm 7 bút loại I và 7 bút loại II Giáo viên nhấn mạnh đối với bài tập này ta phải lưu ý từ mua được nhiều nhất với số tiền hiện có D. Củng cố Trong buổi học hôm nay ta đi làm 3 dạng bài tập các em lưu ý cách làm từng dạng bài và cô đã nhấn mạnh nhất là dạnh bài giải toán có lời văn; bước tóm tắt và phân tích đầu bài phải thận trọng. E. Hướng dẫn về nhà Xem lại các dạng bài đã làm tại lớp Làm bài 69; 72; 74/ SBT/ 11 F. Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần : LUYỆN TẬP VỀ NHÂN CHIA LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ Ngày soạn: Ngày dạy: I. Mục đích yêu cầu Học sinh được luyện tập về các dạng bài tập áp dụng quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số Rèn kĩ năng tính toán và trình bày bài Phát triển tư duy lôgic cho học sinh II. Chuẩn bị GV: Nghiên cứu soạn bài HS: Ôn tập lý thuyết III.Tiến trình lên lớp A.Ổ định tổ chức B. Kiểm tra Gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời lần lượt các câu hỏi sau: (khi học sinh trả lời, giáo viên ghi tóm tắt góc bảng) 1, Nêu định nghĩa luỹ thừa bậc n của a? Học sinh trả lời, giáo viên ghi tóm tắt: a n = . . a a a a n 14 2 43 (a≠0) 2, Nêu qui tắt nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số? a m .a n =a n+m 3, Nêu qui tắt chia hai luỹ thừa cùng cơ số? a m : a n =a m-n (a≠0, m≥ n) a 0 = 1 a 1 = a C. Luyện tập Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Hãy kiểm tra xem các lời giảI sau là sai hay đúng. Nêusai hãy sửa lại cho đúng. a, 5 3 . 5 7 = 5 3+7 = 5 10 b, 3 2 . 2 3 = (3+ 2) 2+3 = 5 5 c, 3 4 : 5 3 = 3 1 d, a 8 : a 2 = a 6 Bài 2: Bảo rằng abc cba acb= = đúng hay sai? a, Đúng vì phép nhân có tính giao hoán b, Sai vì đó là ba số khác nhau Bài3: Tích 16. 17. 18… 24. 25 tận cùng có: a, Một chữ số 0 b, Hai chữ số 0 c, Ba chữ số 0 d, Bốn chữ số 0 Bài 4: Giá trị của biểu thức [(x- 81) 3 : 125]- 2 3 với x=91 là: a, 0 b,1 c, không tính được d, x= 91 GV: Bốn bài tập trên là 4 bài tập trắc nghiệm các em suy nghĩ làm bài Cho học sinh đứng tại chỗ trả lời từng câu Bài tập tự luận: Bài 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa a, 7. 7. 7 b, 7. 38. 7. 25 c, 2. 3. 8. 12. 24 d, x. x. y. y. x. y. x e, 1000. 10. 10 GV: Để làm bài tập trên các em dựa vào kiến thức nào đã học HS: Dựa vào định nghĩa luỹ thừa Ví dụ: x. x. y. y. x. y. x= x 4 y 3 Bài 2: Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa a, 3 15 : 3 5 b, 9 8 . 3 2 c, 125: 5 3 d, 7 5 : 343 e, a 12 : a 18 (a≠0) f, x 7 . x 4 . x g, 8 5 . 2 3 : 2 4 GV: Để làm bài tập trên các em sử dụng kiến thức nào? HS: a m .a n =a n+m a m : a n =a m-n (a≠0, m≥ n) [...]... {250:[450- (4 53 – 22 25)]} 5, 23.15 – [115-(12-5)2] 6, 30.{175:[355-(135+37.5)]} 7, 160 – (23 52- 6 25 8, 5871: [928 – ( 247- 82) 5] 9, 132- [1 16- (132- 128)2 10, 16: {400: [200- (37+ 46 3)]} 11, {184: [ 96- 124: 31]- 2 } 365 1 12, 46 – [( 16+ 71 4): 15]}-2 13, {[1 26- ( 36- 31)2 2]- 9 } 1001 14, 315- [ (60 -41)2- 361 ] 4217}+ 2885 15, [( 46- 32)2- (54- 42)2] 36- 1872 16, [(14 + 3) 2 -5] 91- 325 GV: Đối với bài 1,... làm, giáo viên quan sát dưới lớp sửa sai nếu có Bài 5: Tìm giá trị của x, với x là số tự nhiên: a, (x+ 25)- 1 56= 0 Gọi học sinh lên bảng làm Giáo viên lưu ý học sinh tìm ra x phải trả lời b, [(6x- 72): 2- 84] 28= 562 8 Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập trên (6x- 72): 2- 84 = 562 8 : 28 (6x- 72): 2- 84 = 201 (6x- 72): 2 = 201 + 84 (6x- 72): 2 = 285 6x- 72 = 285 2 6x- 72 = 570 6x = 570 + 72 6x = 64 2... kiến thức về luỹ thừa So sánh 26 và 82 Ta có 26 = 64 82 = 64 Ta thấy 64 = 64 ⇒ 26 = 82 Cách 2: Ta có 82 = (23)2 = 26 Ta thấy 26 = 26 Vậy 26 = 82 Phần tiếp cho học sinh tự làm b, Thực hiện phép tính 80 – (4 52 – 3 23) (gọi học sinh đứng tại chỗ làm) = 80 – (4 25 – 3 8) = 80 – (100 – 24) = 80 – 76 =4 Giáo viên lưu ý học sinh: 23 = 8 chứ không phải 23 = 6 16 {400 : [200 – (37 + 46 3)]} Gọi học sinh lên... sinh làm sau đó đứng tại chỗ đọc kết quả a, Các số có 3 chữ số ghép từ cả 3 số 6; 5;0 chia hết cho 2là :65 0; 560 ; 5 06 Tương tự cho học sinh làm phần b,c b, Các số có 3 chữ số ghép từ cả 3 số 6; 5;0 chia hết cho 5là :65 0; 560 ;60 5 c, Các số có 3 chữ số ghép từ cả 3 số 6; 5;0 chia hết cho 2 và 5 là: 65 0; 560 Bài 2: Dùng ba trong bốn chữ số 7, 6, 2, 0 hãy ghép thành số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó a, Số đó... hết cho cả 2 và 5 tận cùng bằng 0 d, Các câu trên đều đúng Câu 8: Ta có a chia hết cho b, b chia cho c thì a, a = c b, a chia hết cho c c, Không kết luận được gì d, a không chia hềts cho c Câu 9: Cho các số 124, 3544, 765 0, 267 00, 765 125 a, Số chia hết cho 4 là 124; 3544; 267 00 b, Số chia hết cho 2 và 5 là: 267 00; 765 0 c, Số chia hết cho 3 và 9 là: 267 00 d, Số chia hết cho 5 là : 765 0, 267 00; 765 125... tại sao lại chọn số đó a, Số chia hết cho 2 là: 68 0; 1 56 b, Số chia hết cho 5 là:435; 68 0 c, Số chia hết cho cả 2và 5 là 68 0 d, Số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là 1 56 e, Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là 435 f, Số không chia hết cho cả 2và 5 là 213; 167 9; Tương tự cho học sinh làm bài 2 Bài 2: Cho các số: 5319; 3240; 831; 167 310; 967 a, Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho... của: a, 40 và 60 b, 36; 60 ; 72 e, 90 và 1 26 c, 13 và 20 d, 28; 39; 35 d, 25; 75; 150 GV: Nêu yêu cầu của bài? HS: Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC a, 40 và 60 GV: Để tìm ƯCLN của 40 và 60 ta làm như thế nào? HS: Phân tích ƯCLN 40 và 60 ra thừa số nguyên tố Tìm thừa số nguyên tố Lập tích các thừa số chung mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất Gọi một học sinh đứng tại chỗ làm 40 = 23 5 60 = 22 3 5 ƯCLN(40 ;60 ) = 22 ... số: 1578; 3 267 ; 163 ; 811; 223 GV: Nêu cách làm bài tập trên ? HS: Dựa vào định nghĩa số nguyên tố và hợp số Giáo viên gọi học sinh đứng tại chỗ làm Ta có 1578 M 2 ⇒ 1578 > 1 và có nhiều hơn 2 ứơc số nên 1578 là hợp số Số 3 267 có tổng các chữ số 3+2 +6+ 7=18 M9 ⇒ 3 267 có nhiều hơn 2 ước số nên 3 267 là hợp số GV: 3 số còn lại ta làm như thế nào cho nhanh? HS: Dựa vào bảng số nguyên tố ta có: 163 ; 223; 811... 30 c, Tìm số tự nhiên a biết 35Ma;105Ma và a>5 Giáo viên cho học sinh suy nghĩ làm bài Gọi 1 học sinh đứng tại chỗ trình bày, giáo viên sửa sai nếu có Giáo viên trình bày bài Vì 480 M a; 60 0 M a và a lớn nhất Nên a là ƯCLN(489; 60 0) 480 = 25 3 5 60 0 = 23 3 52 ƯCLN(489; 60 0) = 23 3 5 = 120 Vậy a bằng 120 Vận dụng cách làm phần a để làm phần c, b Giáo viên lưu ý: Đối với bài tập phần b, c các em... a lớn nhất GV: Vậy tìm a như thế nào? HS: a là ƯCLN (60 ; 96) Gọi học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên Bài làm Gọi độ dài cạnh hình vuông là a (cm ) (a ∈ N*) Thì 60 Ma;96Ma và a lớn nhất Nếu a là ƯCLN (60 ; 96) 60 = 22 3 5 96 = 25 3 ƯCLN (60 ; 96) = 22 3 = 12 ⇒ a = 12 Vậy độ dài cạnh hình vuông lớn nhất là 12 cm Bài 4: Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu.Trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở . làm quen từ lớp 5 Hỏi : Em nào dùng các số 3 ;6; 8 để ghép thành các số tự nhiên có hai chữ số HS : 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86 Hỏi :Hãy viềt tập hợp B HS: B={ 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86} Vậy số phần. a a, 35 . 34 + 35 . 86 + 65 . 75 + 65 . 45 = ( 35 . 34 + 35 . 86 ) + ( 65 . 75 + 65 . 45 ) = 35 . ( 34 + 86 ) + 65 ( 75 + 45 ) = 35 . 120 + 65 . 120 = 120 . ( 35 + 65 ) = 120 . 100 =. 3544, 765 0, 267 00, 765 125 a, Số chia hết cho 4 là 124; 3544; 267 00 b, Số chia hết cho 2 và 5 là: 267 00; 765 0 c, Số chia hết cho 3 và 9 là: 267 00 d, Số chia hết cho 5 là : 765 0, 267 00; 765 125 e,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 cả năm, Giáo án dạy thêm môn toán lớp 6 cả năm,

Từ khóa liên quan