0

đặc điêm tri nhận của người việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao

75 1,002 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:29

Đặc điêm tri nhận của người Việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Bộ ba tư duy – ngôn ngữ - văn hoá có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong khoa học ngôn ngữ, việc lựa chọn cách thức nghiên cứu ngôn ngữ trong mối quan hệ với văn hoá, tư duy là một hướng đi đúng đắn trong giai đoạn hiện nay. 1.2. Thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong vốn ngôn ngữ văn hoá chớnh những yếu tố phản ánh tư duy và ý thức văn hoá dõn tộc. Thông qua ý nghĩa của những sự vật trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao ta có thể hình dung được “lối nghĩ” riêng của mỗi con người trên từng vùng lónh thổ. Vì vậy, thành ngữ, tục ngữ, ca dao không chỉ được coi là một đơn vị ngôn ngữ mà hơn thế, nó cũn là một đơn vị ngôn ngữ văn hoá. 1.3. Trang sức (nhẫn, vòng tai, xuyến, trõm…) được coi là một di sản văn hoá phi vật thể đã lưu giữ những phong tục, tập quán, tín ngưỡng của mỗi vùng, miền, mỗi quốc gia, lónh thổ. Thông qua trang sức mà con người sử dụng, ta sẽ thấy được những khớa cạnh khác nhau trong đời sống của họ. Với chất liệu, chức năng …khác nhau của trang sức được sử dụng ở những giới tớnh, đẳng cấp…khác nhau của con người sẽ tạo ra ý nghĩa biểu trưng khác nhau. Nghiên cứu ý nghĩa của những trang sức được nhắc đến trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao, đề tài sẽ cung cấp một cái nhìn đầy đủ hơn về vị trí của biểu tượng này trong đời sống tinh thần người Việt, sự tiếp nhận và sáng tạo chúng trong ngôn ngữ nghệ thuật. 2. Lịch sử vấn đề 1 2.1. Tổng quan về sự ra đời và phát triển của ngôn ngữ học tri nhận. 2.1.1. Trên thế giới Ngôn ngữ học tri nhận ra đời vào những năm đầu của thập niên 60 của thế kỉ XX, song song với một khuynh hướng mới có tên gọi là ngữ pháp cải biến gắn liền với tên tuổi của Chomsky. Chomsky và Miler được coi là những người sáng lập ra khoa học tri nhận. Đến cuối những năm 70, ngôn ngữ học bắt đầu xuất hiện những nghiên cứu mang hơi hướng tri nhận. Nhưng “thời điểm ra đời chính thức của ngôn ngữ học tri nhận thường được tính là năm 1989 là năm mà tại Duisburg (Đức) các nhà khoa học tham dự hội thảo đã thông qua quyết nghị thành lập hội ngôn ngữ học tri nhận và sau đó bắt đầu ra tạp chí “Cognitive Linguistics”[43, 15]. Tuy nhiên, từ trước đến nay, những công trình kinh điển về lí thuyết tri nhận phải kể đến: - Langacker, Ronald W. 1987, 1999. Foundations of cognitive grammar. - Dirven, Rene and Marjolijn Verspoor, eds. 1998. Cognitive exploration of language and linguistics. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. - Evans, Vyvyan, and Melanie Green. 2006. Cognitive linguistics: An introduction. Mawhaw, N.J.: Erlbaum. - Lee, David. 2001. Cognitive linguistics: An introduction. New York: Oxford University Press.…… Theo bài tổng thuật khá uy tín của các tác giả Vyvyan Evans, Benjamin K. Bergen and Jorg Zinken (The cognitive linguistics enterprise: an overview - Tổng quan về trường phái ngôn ngữ học tri nhận) (2006), ngôn ngữ học tri nhận phát triển theo hai hướng chớnh: Hướng đi thứ nhất: Ngữ nghĩa học tri nhận, với các tác giả tiêu biểu: Lakoff, Johnson, Rosch, Fillmore, Fauconier, …bao gồm các nhánh: 2 (1) Image schema theory (Lí thuyết lược đồ hình ảnh) (2) Encyclopeadic semantic (Ngữ nghĩa học bách khoa) (3) Categorization and Idealized Cognitive Model (ICMs) (Phạm trù hoá và các mô hình lí tưởng). (4) Cognitive lexical semantics (Ngữ nghĩa từ vựng tri nhận) (5) Conceptual metaphor theory (Lí thuyết ẩn dụ ý niệm) (6) Conceptual mentonymy (Hoán dụ ý niệm) (7) Mental spaces theory (Lí thuyết không gian tinh thần) (8) Conceptual blending theory (Lí thuyết hỗn dung ẩn dụ) Hướng đi thứ hai: Ngữ pháp học tri nhận, với các tên tuổi: Talmy, Langacker, Goldberg… bao gồm các nhánh: (1) Talmy’s grammartical vs. lexical sub-systems approach (Hướng tiếp cận hệ thống ngữ pháp trong quan hệ với từ vựng của Talmy) (2) Cognitive grammar (Ngữ pháp tri nhận) (3) Constructional approaches to grammar (Các hướng tiếp cận ngữ pháp từ cấu trúc), gồm: . Fillmore’s Construction Grammar (Ngữ pháp cấu trúc của Fillmore) . Goldberg’s Construction Grammar (Ngữ pháp cấu trúc của Goldberg) . Radical Construction Grammar (Ngữ pháp cấu trúc gốc) . Enbodied Construction Grammar (Ngữ pháp cấu trúc nghiệm thõn) (4) Cognitive approaches to grammarticalization (Các hướng tiếp cận tri nhận về ngữ pháp hoá) Về các quan điểm và nguyên lí cơ bản của ngôn ngữ học tri nhận, có các vấn đề sau: (1) Ngôn ngữ không phải là một khả năng tri nhận tự tri (autonomos) 3 (2) Ngữ nghĩa và ngữ pháp là sự ý niệm hoá (conceptualisation) (3) Tri thức ngôn ngữ nảy sinh ra từ sự sử dụng ngôn ngữ. (4) Ý nghĩa của ngôn ngữ không hạn chế trong nội bộ hệ thống ngôn ngữ mà có nguồn gốc sõu xa từ kinh nghiệm được hình thành trong quá trình con người và thế giới tương tác với nhau, từ tri thức và hệ thống niềm tin của con người; ngữ nghĩa là một bộ phận của hệ thống ý niệm tổng thể chứ không phải là một “module” tự trị độc lập. (5) Vì chức năng cơ bản của ngôn ngữ là chuyển tải ý nghĩa nên sự khác biệt về hình thức phản ánh những sự khác biệt về ngữ nghĩa. Ngữ pháp không nên được coi không phải là một hệ thống quy tắc mà là một bảng danh mục các biểu hiện (symbol) có cấu trúc nội tại bởi sự kết hợp ý nghĩa và hình thức… [43, 20-30] 2.1.2. Ở trong nước Trước tiên phải kể đến các tác giả đã có công lao dịch thuật và đưa lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận vào Việt Nam: - Tác giả Lí Toàn Thắng đã xuất bản công trình “ Ngôn ngữ học tri nhận - từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt” (2005), tái bản năm 2009. Trong cuốn sách này, tác giả đã phác thảo ngôn ngữ học tri nhận từ lịch sử hình thành cho đến những thành tựu tiêu biểu. Tác giả tập trung viết về vấn đề điển dạng và các phạm trù tri nhận. Một đóng góp quan trọng nữa của cuốn sách này là kết quả nghiên cứu kì công, tỉ mỉ của tác giả về mô hình tri nhận không gian của người Việt. - Trần Văn Cơ đã xuất bản hai cuốn “Ngôn ngữ học tri nhân (ghi chép và suy ngẫm)” và “Khảo luận về ẩn dụ tri nhận”. Đõy là hai cuốn sách tõm huyết của ông nhằm truyền bá khuynh hướng ngôn ngữ học tri nhận. 4 - Tác giả Nguyễn Văn Hiệp, thông qua việc dịch cuốn sách Nhập môn ngữ nghĩa học của John Lyons, trong phần Định nghĩa về nghĩa của từ, đã đi vào tỡm hiểu về điển dạng. - Lê Văn Thiêm với Tập bài giảng ngữ nghĩa học, bài 5, Ngữ nghĩa học tri nhận, trình bày về Ngữ nghĩa học tri nhận theo nghĩa hẹp. Tiếp sau này, đã có nhiều bài báo của các tác giả trình bày về ẩn dụ tri nhận, các luận văn, luận án, khoá luận tốt nghiệp đã ứng dụng lí thuyết vào nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu theo ngữ nghĩa học có các công trình: - Nguyễn Đức Tồn (2007-2008), Bản chất của ẩn dụ, Tạp chí ngôn ngữ số 10, 11/2007. - Nguyễn Đức Tồn, Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm từ biểu thị cảm giác trong tiếng Việt. - Nguyễn Đức Tồn, Đặc trưng tư duy người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ, Tạp chí ngôn ngữ, 12/2008 và 1/2009. - Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ngữ tiếng Anh và thành ngữ tiếng Việt có yếu tố chỉ bộ phận cơ thể người dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận, 2008. - Phan Thế Hưng, Ẩn dưới góc độ tri nhận (trên cứ liệu tiếng Việt và tiếng Anh), 2009. - Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ẩn dụ tri nhận, mô hình cấu trúc trên ngữ liệu ca từ Trịnh Công Sơn, 2009. - Bựi Thị Dung, Ẩn dụ tri nhận trong ca dao, 2008.… Nghiên cứu theo hướng ngữ pháp học tri nhận, tiêu biểu là các công trình: - Đỗ Hồng Dương, Bước đầu áp dụng lí thuyết điển mẫu vào nghiên cứu thành phần chủ ngữ trong câu tiếng Việt, Tạp chí ngôn ngữ, 11/2008. - Nguyễn Khánh Hà, Lí thuyết điển mẫu và câu điều kiện điển mẫu trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, 8/2008. 5 - Ly Lan, Ý niệm biểu đạt trong biểu thức có từ “mặt”, từ “anger” của tiếng Việt và tiếng Ạnh: một khảo sát ẩn dụ tri nhận, Tạp chí ngôn ngữ, 10/2009.…… Có những công trình không đích danh đặt nghiên cứu của mình dưới góc độ lí thuyết tri nhận nhưng cách thưc và kết quả lại là một hướng tiếp cận tri nhận. Có thể kể đến các công trình sau: - Nguyễn Thị Ngõn Hoa, Sự phát triển ý nghĩa hệ biểu tượng trang phục trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam, LA TS KHNV, 2005. - Nguyễn Đức Tồn, Tìm hiểu đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy người Việt, NXB ĐHQGHN, H.2009. 2.2. Lịch sử nghiên cứu trường từ vựng trang sức Ở một số công trình, theo cách này hay cách khác cũng đã nhắc đến nhúm từ ngữ liên quan đến trang sức như Nguyễn Đức Tồn với “Tìm hiểu đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với dân tộc khác)”[48]. Trong công trình này, bên cạnh những vấn đề chung về sự phản ánh đặc trưng văn hoá dõn tộc trong ngôn ngữ, tác giả đã đi vào một số trường từ vựng tiêu biểu. Ở một vài ví dụ trong các chương, tác giả đã nhắc đến một vài thành ngữ liên quan đến trang sức như “trõm góy bỡnh tan”,…. Nhưng với hướng nghiên cứu trong công trình, thành ngữ liên quan đến trang sức chỉ được tiếp cận như một dẫn chứng mà chưa thực sự trở thành đối tượng nghiên cứu. Tác giả Đỗ Hữu Chõu trong Từ vựng học tiếng Việt [4] cũng đã nhắc đến tên gọi một số trang sức (thắt lưng, hoa tai…). Tác giả cho rằng đõy là phương thức chuyển nghĩa của từ theo hướng hoán dụ và ẩn dụ. Như vậy, dù không trực tiếp nhưng nhúm từ gọi tên trang sức đã được nghiên cứu như một đối tượng. Tuy nhiên, do tớnh chất điển hình, trang sức không được chú ý đến nhiều trong công trình trên. 6 Đầy đủ và hệ thống hơn, Nguyễn Thị Ngân Hoa trong luận án Tiến sĩ [22] đã nghiên cứu “Sự phát triển ý nghĩa của hệ biểu tượng trang phục trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam”. Công trình đã trực tiếp tìm hiểu ngữ nghĩa và tính biểu trưng của hệ biểu tượng trang phục nói chung và biểu tượng trang sức nói riêng. Dù công trình không xác nhận mình sử dụng lí thuyết tri nhận nhưng cách thức tiến hành và kết quả tìm ra lại cũng chính là một hướng tiếp cận biểu tượng trang sức dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận. Như vậy, trường từ vựng chỉ trang sức đã bước đầu được nghiên cứu trên bình diện cấu trúc ngữ nghĩa và giá trị biểu trưng, giá trị văn hoá và tớnh dõn tộc. Tiếp nối kết quả của những người đi trước, chúng tôi tiếp tục hướng nghiên cứu nhóm từ gọi tên trang sức với sự quan tâm trực tiếp là đặc điểm tri nhận của người Việt qua thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Đặc điểm tri nhận này đã bước đầu được nói tới trong các mối quan hệ nhận thức, tư duy về trang sức. Với tình hình nghiên cứu như vậy, chúng tôi mong muốn tiếp cận thành ngữ, tục ngữ, ca dao liên quan đến trang sức một cách hợp lí từ góc độ lí thuyết tri nhận để tìm ra đặc trưng văn hoá và tư duy của người Việt. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Chúng tôi tập trung nghiên cứu nội dung tri nhận và cơ chế tri nhận trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao liên quan đến trang sức. Để từ đó tỡm ra đặc điểm tư duy người Việt về trang sức và mối quan hệ giữa chúng với đời sống cư dõn Việt Để đạt những mục đích đó, chúng tôi tiến hành: - Thống kê tất cả những từ gọi tên trang sức trong từ điển và nguồn tự nhiên. - Thống kê tất cả những thành ngữ, tục ngữ, ca dao liên quan đến trang sức. 7 - Đặt ra và trả lời câu hỏi: quá trình phạm trù hoá trang sức đã được người Việt thực hiện như thế nào thông qua cách thức phân loại dân dã trang sức, mô hình thuộc tính phạm trù trang sức và điển dạng của trang sức. - Tỡm hiểu ẩn dụ tri nhận trong trường từ vựng chỉ trang sức 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Các từ ngữ thuộc trường từ vựng liên quan đến trang sức. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành khảo sát thống kê, nghiên cứu thông qua một số cuốn từ điển sau: - Từ điển thành ngữ tiếng Việt - Nguyễn Lực, Lương Văn Đang. NXB KHXH.H, 1993. - Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam, Nguyễn Lõn, NXB Văn hoá, H.1989. - Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt - Nguyễn Như Ý, Hoàng Văn Hành, Lê Xuõn Thoại, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuõn Thành, NXB GD, 1997. - Từ điển thành ngữ tiếng Việt phổ thông, Nguyễn Như Ý (chủ biên), NXB ĐHQG HN, 2002. - Từ điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý (chủ biên), NXB Văn hoá thông tin. - Tổng tập văn học dõn gian người Việt, tập 1, 2, 15, 16, Nguyễn Xuõn Kớnh, Trung tõm khoa học XHNV quốc gia, 2002. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thống kê, phân loại 8 Chúng tôi thống kê các đơn vị của trường từ vựng chỉ trang sức trong tiếng Việt và hoạt động của chúng trong ngôn ngữ tự nhiên, thành ngữ, tục ngữ, ca dao. 5.2. Phương pháp miêu tả 5.2.1. Thủ pháp phân tích thành tố Có thể hiểu phương pháp này là phương pháp nghiên cứu mặt nội dung các đơn vị có ý nghĩa, nhằm phõn giải các ý nghĩa thành các thành phần ngữ nghĩa tối thiểu. Đối tượng của phương pháp này là tổng thể các từ liên quan với nhau về ngữ nghĩa. Khi sử dụng phương pháp này, để xử lí ngữ liệu trước tiên là tổ chức sắp xếp ngữ liệu theo nguyên tắc đồng nhất (các từ trong cùng một trường nghĩa). Ví dụ: các từ cùng được xếp vào nhúm đồng nhất về mặt vị trí, đặc điểm…Trong mỗi nhóm lớn lại xếp các nhúm đồng nhất nhỏ hơn, rồi trong mỗi nhúm như vậy lại tiếp tục phõn chia thành các nhúm nhỏ hơn nữa. 5.2.2. Thủ pháp miêu tả ý niệm Miêu tả miền ý niệm nguồn, miền ý niệm đớch phía sau mỗi biểu thức ngôn ngữ cụ thể. 5.3. Phương pháp so sánh đối chiếu Khoá luận lấy một số đơn vị ngôn ngữ thuộc trường từ vựng chỉ trang sức trong tiếng Anh để so sánh đối chiếu, nhằm chỉ ra một số điểm tương đồng và dị biệt, từ đó bước đầu nhận định về đặc điểm tri nhận trang sức giữa người Anh và người Việt. 5.4. Phương pháp thực nghiệm Kiểm chứng về điển dạng trong trường từ vựng chỉ trang sức thông qua khảo sát một số nhúm đối tượng cụ thể. (Nội dung thực nghiệm chúng tôi xin trình bày cụ thể ở chương 2) 6. Cấu trúc của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm ba chương sau: 9 Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Khảo sát những biến thể ngôn ngữ trường từ vựng chỉ trang sức. Chương 3: Đặc điểm tri nhận về khách thể (trang sức) và chủ thể (con người) qua trường từ vựng trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam. 10 [...]... trang sức Nhưng ngôn ngữ thơ ca chỉ sử dụng khoảng 50% số lượng từ vựng trong nhúm từ chỉ trang sức của ngôn ngữ văn hoá Tuy nhiên, so với thành ngữ và tục ngữ, những biến thể trang sức trong ca dao được chỉ ra cụ thể và phong phú hơn Trong những cõu thành ngữ, tục ngữ, ca dao trang sức chỉ xuất hiện với tần số không cao, chủ yếu là dõy lưng, nhẫn, hoa tai, vòng, vàng, hoãn (hoa tai) Sự lựa chọn của. .. mờ Trong khoá luận của mình, chúng tôi đi giải quyết vấn đề, trong trang sức loại nào là điển dạng 1.1.2 Nghĩa của từ và trường từ vựng ngữ nghĩa Đề tài kế thừa các quan điểm khoa học và uy tín về nghĩa của từ và trường từ vựng ngữ nghĩa của GS Đỗ Hữu Chõu 1.1.2.1 Nghĩa của từ Trong các công trình của mình, Đỗ Hữu Chõu đã cho rằng “nghĩa của từ là toàn bộ nội dung tinh thần mà từ gợi ra”[4, 91] Các thành. .. tộc Chính trong đặc điểm ngôn ngữ, truyền thống văn hoá dõn tộc được lưu lại rừ ràng nhất Như vậy, với những vấn đề chung về mối quan hệ ngôn ngữ - văn hoá – tư duy, đề tài của chúng tôi được tiến hành trên cơ sở mối quan hệ giữa thành ngữ, tục ngữ với tư duy, nhận thức của con người và mối quan hệ của thành ngữ, tục ngữ, ca dao với văn hoá dõn tộc 1.2.2 Đặc điểm giá trị văn hoá của trang sức Là một... Tiểu kết chương 1 Trong chương 1 chúng tôi đã trình bày cơ sở ngôn ngữ học và văn hoá về ngôn ngữ học tri nhận, về lớp từ thuộc trường nghĩa trang sức , những vấn đề chung về tư duy - ngôn ngữ - văn húa và giá trị văn hoá của trang sức Chúng tôi nhận thấy ngôn ngữ học tri nhận và quá trình tri nhận của con người là tiền đề cho chúng tôi tỡm hiểu đặc điểm tri nhận của con người về trang sức – như một mã... mối quan hệ của đồ trang sức và vị trí cơ thể, có thể chia trang sức thành 5 tiểu trường sau: 1 Tên trang sức liên quan đến phần đỉnh đầu, tóc 2 Tên trang sức liên quan đến phần tai 3 Tên trang sức liên quan đến phần cổ 4 Tên trang sức liên quan đến phần tay 5 Tên trang sức liên quan đến phần thắt lưng 21 1.2 Cơ sở văn hoá học 1.2.1 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ - tư duy – văn hoá Nếu tri nhận luận сú đối... hoá đặc thù của nhõn loại 25 Chương 2 KHẢO SÁT NHỮNG BIẾN THỂ NGÔN NGỮ TRƯỜNG TỪ VỰNG CHỈ TRANG SỨC 2.1 Phân loại trang sức Nằm trong hệ thống phạm trù hệ biểu tượng trang phục, nhúm từ ngữ chỉ trang sức được phõn loại dựa vào nghĩa từ vựng cơ bản Trong từ điển tiếng Việt 2000, chúng tôi khảo sát được 12 đơn vị cơ bản (bao gồm các từ như hoa tai, dõy chuyền, cravát, bùa, vòng tay, nơ…) định danh trang. .. trang sức có thể chia nhỏ ra 5 tiểu trường, trong mỗi tiểu trường là các nhõn tố không thể chia nhỏ hơn được nữa Trong tiếng Anh, trường từ vựng trang sức (jewelry) chia thành 8 tiểu trường, trong mỗi tiểu trường lại chia thành các nhúm nhỏ hơn Ví dụ: trong tiểu trường trang sức phần đầu (Head ornaments) chia thành 4 nhúm nhỏ: trang sức phần tai (Earrings), trang sức phần mũi (Nose piercing jewellery),... vị: “Vòng vàng chỉ lấy mười đôi/ Nhiễu tàu trăm tấm, tiền rời một muôn”… Có thể thấy, cách phõn loại này đã chia trang sức theo vị trí liên quan của chúng tới bộ phận thõn thể mang trang sức Trong tiếng Anh, việc phõn loại trang sức cũng dựa trên tiêu chí là mối quan hệ của trang sức tới bộ phận thõn thể mang trang sức Nhưng do đặc thù ngôn ngữ, trong tiếng Anh trang sức được phõn chia thành những tiểu... tục ngữ Một trong những cơ chế tri nhận về trang sức của con người trong thành ngữ, tục ngữ chính là ẩn dụ tri nhận 1.1.1.4 Lí thuyết về các phạm trù tri nhận và điển dạng Lí thuyết phạm trù tri nhận và điển dạng chúng tôi thừa hưởng những kết quả được trình bày trong công trình của Lí Toàn Thắng và lược thuật rất cụ thể trong [43, 25-35] Ở đõy chỳng tôi chỉ nhấn mạnh vào một số vấn đề quan trọng sau:... tiết trong cuốn Từ vựng, ngữ nghĩa tiếng Việt Trong đề tài này, chúng tôi vận dụng một khuynh hướng nghiên cứu ngôn ngữ trên lí thuyết tri nhận, trong đó đặc biệt quan tõm đến quan niệm mới về ẩn dụ của G.Lakoff 1.1.2.2 Trường từ vựng ngữ nghĩa Theo Đỗ Hữu Chõu có thể phõn chia trường nghĩa – những tập hợp từ đồng nhất với nhau về ngữ nghĩa – thành trường nghĩa biểu vật, trường nghĩa biểu niệm, trường . Đặc điêm tri nhận của người Việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Bộ ba tư duy – ngôn ngữ - văn hoá có mối quan hệ chặt. trước, chúng tôi tiếp tục hướng nghiên cứu nhóm từ gọi tên trang sức với sự quan tâm trực tiếp là đặc điểm tri nhận của người Việt qua thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Đặc điểm tri nhận này đã bước. chỉ trang sức. Chương 3: Đặc điểm tri nhận về khách thể (trang sức) và chủ thể (con người) qua trường từ vựng trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam. 10 Chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc điêm tri nhận của người việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao, đặc điêm tri nhận của người việt qua trường từ vựng chỉ trang sức trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao,

Từ khóa liên quan