0

nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho hs thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở thcs

26 1,740 6
  • nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho hs thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở thcs

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 21:00

Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 1 Phần mở đầu Việc hình thành và phát triển nhân cách cho con ngời nói chung và cho học sinh THCS nói riêng luôn chịu nhiều tác động. Trong công cuộc đổi mới, với xu thế hội nhập toàn cầu của nhân loại, khi yếu tố con ngời đợc đặc biệt coi trọng thì tiềm năng trí tuệ cùng với sức mạnh tinh thần, đạo đức của con ngời ngày càng đợc đề cao. Vấn đề đặt ra là để hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục, cần phải có sự kết tinh giữa những giá trị đạo đức truyền thống với những giá trị đạo đức hiện đại. Trong sự mở rộng và giao lu quốc tế, cần phải biết lựa chọn và tiếp thu những tinh hoa của các nền văn hóa khác mà vẫn giữ đợc bản sắc truyền thống của dân tộc nh tinh thần Nghị quyết TW 5 khóa VIII của Đảng: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những năm qua, việc giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh trong trờng THCS đã đợc tiến hành nhng vẫn cha đạt kết quả mong muốn. Vẫn còn một bộ phận học sinh tỏ ra kém hiểu biết về các giá trị đạo đức truyền thống, có hành vi và thái độ cha phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của dân tộc; mơ hồ về truyền thống dân tộc, cha biết tự hào về đất nớc và con ngời Việt Nam, từ đó cha có động cơ phấn đấu cao trong học tập, tu dỡng và rèn luyện đạo đức để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nghị quyết TW 2 khóa 8 đã nhận định: Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên mờ nhạt lý tởng theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bo lập than, lập nghiệp vì tơng lai của bản thân và đất nớc. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên thì có nhiều nhng phải kể đến một nguyên nhân quan trọng là do việc lựa chọn giải pháp giáo dục cha phù hợp. Trong nhiều năm học qua, ngành Giáo dục và đào tạo đã có chủ tr ơng đảy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trờng dể cùng với các hoạt động chính khóa thực hiện tốt mục tiêu đào tạo. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã thực sự tạo những sân chơi bổ ích cho học sinh, làm cho quá trình giáo dục trở lên gần gũi, thiết thc, thấm sâu và mang lại hiệu quả giáo dục một cách rõ nét. Đặc biệt, trong hai năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và đào tạo đã phát động phong trào Thi đua xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực thì việc phát huy hiệu quả của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo nói chung và mục tiêu giáo dục đạo đức truyền thống nói riêng trong nhà trờng càng trở nên thiết thực hơn. Với lý do trên và căn cứ thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trởng Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, tôi đề xuất sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giáo dục dạo đức truyền thống cho học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục ngoài gời lên lớp Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 2 Trong quá trình tổng kết kinh nghiệm chắc không tránh khỏi nhwnhx thiếu sót, rất mong nhận đợc các ý kiến tham gia của các đồng nghiệp để sáng kiến đợc hoàn thiện và phát huy đợc hiệu quả nh mong muốn. Phần nội dung I. Thực trạng nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh THCS về các giá trị đạo đức truyền thống. 1. Thực trạng nhận thức của học sinh về các giá trị đạo đức truyền thống. Để đánh giá thực trạng nhận thức của học sinh về các giá trị đạo đức truyền thống, chúng tôi đã tiến hành điều tra trên 198 học sinh THCS với nội dung câu hỏi thứ nhất nh sau: Em hãy kể tên những giá trị đạo đức truyền thống mà em biết? Sau khi điều tra và xử lý chúng tôi đã thu đợc kết quả nh sau: Số các giá trị đạo đức truyền thống đã đợc học sinh nêu lên là: Truyền thống yêu nớc, truyền thống cần cù lao động, truyền thống tôn s trọng đạo, truyền thống uống nớc nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, truyền thống nhân nghĩa, truyền thống hiếu học, truyền thống hiếu thảo. Tỷ lệ học sinh nhận thức đợc các giá trị ĐĐTT cũng không đồng đều, có những truyền thống nhiều học sinh nắm đợc nh truyền thống yêu nớc, còn có những truyền thống chỉ đợc một số ít học sinh đợc nh truyền thống cần cù lao động, truyền thống hiếu học. Chúng tôi có thể thống kê kết quả qua bảng số liệu sau: Bảng 1: Các giá trị truyền thống đợc học sinh biết STT Các giá trị đạo đức truyền thống Số lợng học sinh biết Tỷ lệ % học sinh biết 1 Truyền thống tôn s trọng đạo 130 65.7 2 Truyền thống yêu nớc 115 58.1 3 Truyền thống nhân nghĩa 81 40.9 4 Truyền thống hiếu học 50 25.3 5 Truyền thống hiếu thảo 25 12.6 6 Truyền thống cần cù lao động 14 7.1 Nh vậy, nhìn vào bảng kết quả trên chúng ta thấy chỉ có một số truyền thống tiêu biểu đợc học sinh nắm đợc nh: truyền thống yêu nớc có 115 học sinh nêu lên chiếm 58.1%, truyền thống tôn s trọng đạo đợc 130 học sinh nêu chiếm 65.7%, truyền thống nhân nghĩa có 81 học sinh chiếm 40.9%. Có thể nói đây là những truyền thống đợc nhà trờng cũng nh gia đình và các phơng Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 3 tiện thông tin đại chúng nói đến nhiều, do vậy học sinh dễ dàng nhận thức đợc. Còn những truyền thống nh: truyền thống cần cù lao động, truyền thống hiếu thảo, truyền thống hiếu học thì hầu nh số học sinh đợc hỏi đã không nhận thức đợc thể hiện ở chỗ chỉ có 14 học sinh nêu đợc truyền thống cần cù lao động chiếm 7.1%, có 25 học sinh nêu đợc truyền thống hiếu thảo chiếm 12.6%, và 50 học sinh nêu đợc truyền thống hiếu học chiếm 25.3%. Kết quả nhận thức đó là do các truyền thống đạo đức nh cần cù lao động, truyền thống hiếu học, truyền thống hiếu thảo, đã ít đợc đề cập đến trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh ở trờng, ở trong gia đình và ngoài xã hội. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân học sinh nhận thức về các truyền thống này còn nhiều hạn chế là do xu hớng phát triển của xã hội, sự phát triển của khoa học công nghệ, đã chi phối đến nhận thức của học sinh. Có học sinh đã cho rằng trong thời buổi khoa học kỹ thuật phát triển nh hiện nay thì chỉ cần thông minh là đợc, không cần phải cần cù. 2. Thực trạng nhận thức của học sinh THCS về nội dung các giá trị ĐĐTT Ngoài việc tìm hiểu xem học sinh biết về các giá trị ĐĐTT nào, chúng tôi muốn tìm hiểu nhận thức của học sinh về nội dung các giá trị ĐĐTT, qua câu hỏi thứ 2 trong phiếu điều tra. Nội dung câu hỏi này gồm 25 ý kiến, quan điểm khác nhau, trong đó mỗi truyền thống có 5 ý kiến, quan điểm, bao gồm cả những ý kiến, quan điểm tích cực và những ý kiến, quan điểm không tích cực, và đợc sắp xếp xen kẽ với nhau. Vì vậy, với sự trả lời của học sinh thì có những ý kiến, quan điểm đồng ý là phù hợp, còn có những ý kiến, quan điểm không đồng ý lại là phù hợp. Ví dụ: nội dung giá trị truyền thống yêu nớc thì ý kiến, quan điểm: Yêu nớc là phải tích cực góp phần xây dựng x hội công bằng, dân chủ, văn minh thì học sinh trả lời đồng ý là phù hợp. Còn ý kiến, quan điểm: Em chỉ thích sống ở nớc ngoài thì học sinh trả lời không đồng ý là phù hợp. Qua điều tra và xử lý chúng tôi thu đợc kết quả nh sau: Kết quả bảng 2 cho thấy: nhận thức của học sinh về nội dung các giá trị ĐĐTT là tơng đối tốt thể hiện nh sau: Bảng 2: Nội dung các giá trị đạo đức truyền thống đồng ý Phân vân K đồng ý stt Nội dung các giá trị SL % SL % SL % 1 Yêu nớc là phải tích cực góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 193 97.4 3 1.5 2 1.0 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 4 2 Quan niệm thơng ngời nh thể thơng thân 35 17.6 61 30.8 102 51.5 3 Đối với anh em, gia đình và danh dự của gia đình là 169 80.5 22 11.1 6 3.0 4 Không có công việc nào thấp hèn, chỉ những 181 91.4 12 6.0 5 2.5 5 Tôn s trọng đạo là kính trọng và biết ơn thầy cô 186 91.4 12 6.0 5 2.5 Nh vậy có thể nói, bằng những ý kiến, quan điểm về các giá trị ĐĐTT mà chúng tôi đa ra đã phần nào đánh giá đợc thực trạng về mức độ nhận thức của học sinh đối với các giá trị ĐĐTT, là ở mức độ trung bình khá.ở các phiếu điều tra chúng tôI thấy, một số em đã thể hiện đợc các ý kiến, quan điểm của mình hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực đạo đứ. Song bên cạnh đó cũng còn một số em sự nhận thức còn có nhiều lệch lạc so với yêu cầu mà chúng tôi nêu ra. 3. Tìm hiểu thực trạng thái độ, hành vi của học sinh THCS đối với các giá trị đạo đức truyền thống . Trên cơ sở của sự nhận thức của học sinh về các giá trị ĐĐTT, chúng tôi muốn tìm hiểu thái độ, hành vi của học sinh về các giá trị ĐĐTT thông qua việc tự nhận xét về mức độ thể hiện của bản thân bằng nội dung câu hỏi thứ 3.Trong câu hỏi này chúng tôi đa ra 20 biểu hiện, bao gồm cả những biểu hiện tích cực nó phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực đạo đức và những biểu hiện tiêu cực trái ngợc với những chuẩn mực đạo đức. Qua điều tra chúng tôi thu đợc kết quả nh sau: Với kết quả ở bảng 3 cho thấy: Hành vi của học sinh đối với các biểu hiện của các giá trị ĐĐTT ở mức độ trung bình tơng đối nhiều.Biểu hiện cụ thể nh sau: Truyền thống yêu nớc gồm các biểu hiện (1,3,9,14,17). Mức độ tham gia các hoạt động: thờng xuyên là 75.7% , 20.7% , 20.7% , 41.4% , 43.9% , tính trung bình là 40.5%. Mức độ tham gia thỉnh thoảng là 47/9%, 63.1 %, 68.7%, 53.0%, trung bình là 55.2%. Truyền thống nhân nghĩa gồm các biểu hiện (4,10,15) mức độ tham gia hoạt động thờng xuyên là : 51.5%, 21.7%, 62.6%, trung bình 45.1%.Còn mức độ tham gia một cách thỉnh thoảng là : 47.4%, 48.0%, 27.8% ,mức trung bình 41.1%. Truyền thống cần cù lao động gồm các biểu hiện(2,6,7,12,16) mức độ thể hiện của học sinh thờng xuyên là : 75.7%, 54.0%, 54.0%, 68.2%, 49.5%, tính trung bình là 60.3%.Còn mức độ tham gia tỉnh thoảng là : 24.2%, 37.8%, 42.9%, 27.3%, 46.5%, mức trung bình là 35.75. Bảng 3: hành vi của học snh THCS liên quan đến các giá trị ĐĐTT Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 5 t.xuyên T.thoảng K.bao giờ stt Hành vi sl % sl % sl % 1 Tích cực tham gia các HĐ ở trờng, và địa phơng 102 75.7 95 47.9 1 0.5 2 Chăm chỉ học tập 150 75/7 48 24/2 0 0 3 Thích tìm hiểu TT và phong tục, tập quán của Việt Nam 41 20.7 125 63.1 32 16.1 4 Giúp đỡ bạn vè và những ngời xung quanh khi gặp khó khăn 102 51.5 94 47.4 2 1.0 5 Kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ 153 77.2 44 22.2 1 0.5 6 Ngại tham gia các công việc của lớp của trờng 16 8.0 75 37.8 107 54.0 7 Tận dụng thời gian để học tập 107 54.0 85 42.9 6 3.0 8 Theo dõi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của quê hơng, đất nớc 194 98.0 4 2.0 0 0 9 Tích cực tham gia các HDD đền ơn đáp nghĩa 43 21.7 95 48.0 60 30.3 10 Phụ giúp cha mẹ việc nhà 174 87.9 23 11.6 1 0.5 11 Tự làm lấy công việc của mình 135 68.2 54 27.3 9 4.5 12 Quan tâm giúp đỡ thày cô giáo khi cần thiết 69 34.8 112 56.6 17 8.6 13 Xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam 82 41.4 86 43.4 30 15.2 14 Cảm thấy ân hận day dứt khi làm điều gì tổn hại đến ngời khác 124 62.6 55 27.8 19 9.6 15 Tiết kiệm trong sinh hoạt 98 49.5 92 46.5 8 4.0 16 Đọc sách văn học của các nhà văn Việt Nam 87 43.9 105 53.0 6 3.0 17 Làm ông bà, cha mẹ phải buồn phiền 9 4.5 126 63.6 63 31.8 18 Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ anh chị 122 61.6 62 31.3 14 7.1 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 6 em 19 Tham gia bàn bạc với cha mẹ về công việc của GĐ 5 2.5 102 51.5 91 46.0 Qua kết quả trên chúng tôi nhận xét: Mức độ tham gia các hoạt động học sinh thể hiện thái độ hành vi của mình là thờng xuyên quan tâm tới công việc học tập của mình, quan tâm tới thầy cô giáo và tới gia đình của mình.Còn những giá trị thể hiện truyền thống yêu nớc, truyền thống cần cù lao động , thì caca em tham gia ở mức độ thỉnh thoảng chiếm một tỉ lệ cao.Nh vậy có thể nói, học sinh ngày nay chủ yếu quan tâm đến công việc học tập, mà ít quan tâm đến việc theo dõi tình hình kinh tế , chính trị, xã hội của quê hơng đất nớc.Trong lĩnh văn hóa xã hội nh sách báo, phim ảnh của Việt Nam, thì hầu hết các em cũng không có nhiều hứng thú, do vậy mức độ tham gia những hoạt động này chiếm một tỉ lệ thấp. Thực tế này đặt ra cho những ngời làm công tác giáo dục, cho cán bộ quản lý và giáo viên, trong quá trình giáo dục cần phảI giáo dục cho học sinh có nhận thức đúng đắn về những giá trị - đạo đức nhân văn, biết tự hào về truyền thống quê hơng đất nớc và con ngời Việt Nam, có ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Để đánh giá thái độ của học sinh THCS về các giá trị đđtt chúng tôi đã tiến hành điều tra thông qua việc tự nhận xét đánh giá của các em về hành vi, thái độ của bạn mình. Với nội dung câu hỏi thứ 4: Em hãy nhận xét về những biểu hiện sau đây của các bạn học sinh lớp em, trờng em và đánh dấu (+) vào cột phù hợp. Nội dung câu hỏi này chúng tôi đa ra 17 biểu hiện, bao gồm cả những biểu hiện tích cực và những biểu hiện tiêu cực. Mục đích tìm hiểu nhận sét đánh giá bao của học sinh đối với những hành vi, thái độ của bạn mình trớc những chuẩn mực đạo đức và phi đạo đức. Kết quả điều tra chúng tôi thu đợc ở bảng sau: Bảng 4: thái độ của học sinh THCS về các giá trị đạo đức TT Hầu hết Số đông Số ít Không có stt Biểu hiện sl % sl % Sl % sl % 1 Thiếu hiểu biết về TT dân tộc 44 22.2 51 25.8 91 45.9 12 6.1 2 Cha chăm học 6 3.0 42 21.2 149 75.3 1 0.5 3 Không nhiệt tình tham gia các HĐ của TT 15 7.6 63 31.8 94 47.5 26 13.1 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 7 4 Hay đánh nhau, cãi nhau, mất đoàn kết 5 2.5 11 5.6 52 26.3 130 65.7 5 Thiếu lễ độ với thầy cô giáo 1 0.5 14 7.1 69 34.8 113 57.1 6 Tích cực tìm hiểu các TT của dân tộc 9 4.5 62 31.3 125 63.1 12 6.1 7 Không hào hứng tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa 4 2.0 62 7.6 97 49.0 86 43.4 8 Giúp đỡ ngời khác khi gặp khó khăn 17 8.6 122 61.6 21 10.6 38 19.2 9 Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ 136 68.7 54 27.3 7 3.5 1 0.5 10 Tôn trọng các di tích lịch sử, văn hóa 55 27.8 94 47.5 33 16.7 16 8.1 11 Tích cực giúp đỡ cha mẹ việc nhà 74 37.4 109 55.1 12 6.1 2 1.0 12 Sống giản dị, tiết kiệm 21 10.6 85 42.9 87 43.9 5 2.5 13 Sống ích kỷ không coi trọng tình nghĩa 7 3.5 23 11.6 71 35.9 97 49.4 14 Gìn giữ tài sản của nhà trờng 58 29.3 85 42.9 39 19.7 16 8.1 15 Yêu thích các loại hình nghệ thuật Việt Nam 36 18.2 60 30.3 88 44.4 14 7.1 16 Tự hào về gia đình, dòng họ 121 61.1 70 35.4 7 3.5 0 0 17 Kính trọng, lễ phép với thày cô giáo 167 84.0 19 10.0 10 5.0 2 1.0 Kết quả bảng trên cho thấy : Đối với những biểu hiện tích cực thì đa số học sinh đều cho rằng có ở hầu hết và số đông học sinh. Nh biểu hiện giúp đỡ ngời khác khi gặp khó khăn thì có 70.2% học sinh cho rằng có ở hầu hết và số đông học sinh, chỉ có 10/6% có ở số ít học sinh và 19.2% không có ở học sinh.Biểu hiện tôn trọng lịch sử các di tích lịch sử, văn hóa có 75.3% học sinh Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 8 cho là có ở số đông học sinh, 16.7% có ở số ít và 8.7% cho rằng không có ở học sinh Qua sự đánh giá của học sinh, chúng tôi nhận thấy : Sự đánh giá của các em là hoàn toàn khách quan và chính xác, nó phù hợp với thực tế nhận thức và hành vi của học sinh đối với các giá trị đđtt.Trong các biểu hiện mà chúng tôi đa ra, thì hầu hết học sinh cho rằng, đa số các bạn mình thiếu hiểu biết về truyền thống dân tộc, không yêu thích các loại hình nghệ thuật của Việt Nam. Chủ yếu các em đánh giá cao về các bạn mình ở thái độ kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, chăm chỉ học tập và quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ. Tóm lại: Thực trạng nhận xét, đánh giá của học sinh về các biểu hiện của học sinh THCS cho thấy : Học sinh đã nhận xét các biểu hiện của học sinh THCS tơng đối tốt.Đa số học sinh cho rằng các bạn mình đã thực hiện tốt các giá trị đđtt.Điều này chứng tỏ các em cũng đã có những hiểu biết nhất định về truyền thống của dân tộc. Bên cạnh số đông học sinh đã thực hiện tốt, thì vẫn còn một bộ phận học sinh đợc đánh giá là cha thực hiện tốt các giá trị ĐĐTT. Trong đó những biểu hiện đợc học sinh đánh giá là các bạn mình cha thực hiện tốt chủ yếu là nằm ở giá trị truyền thống yêu nớc. 4. Tìm hiểu thực trạng về mức độ và hứng thú tham gia các hoạt động giáo dục ĐĐ TT của học sinh THCS (bảng 5: Mức độ và hứng thú của học sinh tham gia các hoạt động bảng ngang ở cuối tài liệu) Qua điều tra về nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh THCS về các giá trị ĐĐTT. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem trong quá trình tổ chức các hoạt động nhắm giáo dục ĐĐTT của nhà trờng, thì mức độ tham gia và hứng thú của học sinh đối với những hoạt động đó nh thế nào? Qua điều tra và xử lý kết quả chúng tôi thu đợc kết quả nh sau: Qua kết quả bảng cho thấy: mức độ tham gia các hoạt động của học sinh là thỉnh thoảng, tính tỷ lệ trung bình là 46,5% còn thờng xuyên là 32,4%, không bao giờ chiếm 21%. Trong đó các hoạt động đợc các em tham gia thờng xuyên là: Kỷ niệm các ngày truyền thống có 142 em trả lời thờng xuyên tham gia chiếm 71,7%, hoạt động gây quỹ tình nghĩa, giúp học sinh nghèo có 108 em chiếm 54,5%, quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn chiếm 73,7%. Còn các hoạt động nh: tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, thăm viện bảo tàng, thăm quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh thì các em ít tham gia. Khi phỏng vấn trực tiếp một số em thì các em cho biết: những hoạt động mà các em đợc tham gia. Khi phỏng vấn trực tiếp một số em thì các em cho biết: những hoạt động mà các em đợc tham gia thờng xuyên là do nhà trờng tổ chức. Còn một số những hoạt động các em rất thích đợc tham gia, thì nhà trờng ít tổ chức. Để tìm hiểu nguyện vọng của các em còn muốn đợc tham gia những hoạt động nào, chúng tôi đa ra câu hỏi thứ 6 với nội dung: Em muốn đ ợc tham gia những hoạt động nào nữa? Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 9 Song những hoạt động nhiều học sinh muốn đợc tham gia thì chủ yếu vẫn tập trung vào những hoạt động nh: thăm quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, thăm viện bảo tàng, hoạt động văn nghệ, thể thao. Tóm lại: Thực trạng nhận thức của học sinh THCS về các giá trị đạo đức truyền thống thông qua các hoạt động giáo dục NGLL còn nhiều hạn chế; Những truyền thống mà các em biết đợc còn ít. Nội dung những giá trị đạo đức truyền thống mà các em nắm đợc cha đầy đủ, chính xác. Trong đó những nội dung mà các em nắn đợc chủ yếu là những truyền thống: cần cù lao động, coi trọng gia đình, tôn s trọng đạo. Thái độ, hành vi của học sinh có liên quan đến các giá trị ĐĐTT còn nhiều lệch lạc cha phù hợp với các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc. Những hạn chế nói trên là do nhiều nguyên nhân: do học sinh còn nhận thức lệch lạc, về gia đình (do cha mẹ cha quan tâm đến việc giáo dục học sinh những giá trị ĐĐTT), nguyên nhân về phía giáo dục của nhà trờng, về phía xã hội (do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự hội nhập, mở cửa và giao lu với các nớc ). Đó là những nguyên nhân đã ảnh hởng lớn đến việc nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh, đối với các giá trị ĐĐTT. Sau đây chúng tôi đi sâu phân tích, tìm hiểu thực trạng công tác giáo dục ĐĐTT cho học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay. II- Thực trạng công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục NGLL. Mục đích của phần này chúng tôi muốn tìm hiểu xem hiện nay ở các nhà trờng THCS, đã tiến hành giáo dục những giá trị ĐĐTT cho học sinh nh thế nào và bằng hình thức chủ yếu nào. 1. Nhận thức về tầm quan trọng về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh THCS. Trớc hết chúng tôi muốn tìm hiểu xem quan điểm của giáo viên, cán bộ quản lý của trờng THCS về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục ĐĐTT cho học sinh trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện đợc mục đích này chúng tôi sử dụng câu hỏi thứ nhất với nội dung nh sau: Theo đồng chí việc giáo dục các giá trị ĐĐTT cho học sinh THCS là cần thiết? Bình thờng? Không cần thiết? Kết quả cho thấy 100% giáo viên cho rằng việc giáo dục các giá trị ĐĐTT cho học sinh THCS là hết sức cần thiết. Nh vậy có thể kết luận rằng tất cả giáo viên đã nhận thức đợc tầm quan trọng của việc giáo dục ĐĐTT cho học sinh. Đồng thời họ cũng đa ra những lý do của sự cần thiết phải giáo dục ĐĐTT cho học sinh. Những lý do cũng hết sức phong phú, chúng tôi có thể khái quát một số lý do cơ bản đợc đông đảo giáo viên đề cập tới nh: - Đạo đức là cái gốc của mọi hành động. - Giáo dục đạo đức truyền thống cho mỗi học sinh là đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục con ngời mới XHCN. Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 10 - Ngày nay việc giáo dục đạo đức truyền thống là hết sức cần thiết vì các giá trị đó đang bị xuống cấp. - Giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn các giá trị ĐĐTT của dân tộc. - Có quá khứ thì mới có tơng lai. - Đạo đức truyền thống là nét đẹp văn hóa, là sức mạnh của dân tộc. Nh vậy có thể khẳng định rằng với sự nhận thức của giáo viên và những lý do mà họ nêu ra cho thấy, việc giáo dục ĐĐTT cho thế hệ trẻ nói chung và học sinh THCS nói riêng là hết sức cần thiết, nó phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội và mục tiêu đào tạo con ngời trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, trong nền kinh tế thị trờng và xu thế hội nhập toàn cầu nh hiện nay. 2. Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nhằm giáo dục ĐĐTT cho học sinh THCS. Trong các nhà trờng, ngoài hoạt động dạy học các môn học nhằm cung cấp cho học sinh một hệ thống những tri thức về tự nhiên, xã hội và con ngời, thì một trong những hoạt động không thể thiếu đợc đó là hoạt động giáo dục NGLL. Với vị trí vai trò của hoạt động giáo dục NGLL là một trong hai con đờng nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức, những chuẩn mực đạo đức và hoàn thiện những cách tác động đến sự hình thành phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh. Đồng thời việc tổ chức những hoạt động giáo dục NGLL, nhằm thu hút thời gian nhàn rỗi của học sinh vào những hoạt động bổ ích vui chơi lành mạnh. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL trong các nhà trờng cần phải có sự đầu t, sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trờng, của giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách đoàn, đội và giáo viên bộ môn. Với ý nghĩa đó, trên thực tiễn các nhà trờng THCS đã quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL nh thế nào. Qua điều tra và xử lý kết quả chúng tôi nhận thấy: Giáo viên nêu lên các hoạt động giáo dục NGLL đã đợc tổ chức là rất phong phú nh: Uống nớc nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, bầu ơi thơng lấy bí cùng, thi tìm hiểu về lịch sử danh nhân văn hóa Trong đó những hoạt động giáo dục đợc giáo viên đánh giá là có tác dụng giáo dục cao nh: hoạt động thăm quan các di tích lịch sử có 48 giáo viên đề cập chiếm 96%, hoạt động giáo dục truyền thống đợc 46 giáo viên nêu ra là đã đợc tổ chức giáo dục cho học sinh chiếm 92%, uống nớc nhớ nguồn chiếm 84% Điều này là hoàn toàn phù hợp nguyện vọng và hứng thú của học sinh muốn đợc tham gia hoạt động mà chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Đối với ngời phụ trách các hoạt động là cũng đa dạng và tùy thuộc vào hoạt động mà ngời phụ trách cũng khác nhau nh tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, Ban giám hiệu nhà trờng Chúng tôi cũng tìm hiểu lý do để tổ chức các hoạt động giáo dục đó đạt đợc hiệu quả, thì cũng [...]... kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục NGLL Để nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục giá trị ĐĐTT cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGLL, cần phải thực hiện một số biện pháp giáo dục Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 11 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thích hợp cho phù hợp với đặc điểm tâm... gia hoạt động III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo duci giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh THCS qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 1 Những biện pháp giáo dục giá trị đạo dức truyền thống cho học sinh THCS thông qua hoạt động giáo dục NGLL Từ kết quả điều ta thực trạng ở phần I và phần II, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nh sau: 1.1 Nâng cao nhận thức và kỹ năng tổ chức hoạt động. .. trình tổ choc các hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh trong Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 13 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhà trờng THCS Khi một cơ chế quản lý và chỉ đạo sẽ giúp cho việc triển khai các hoạt động giáo dục NGLL đợc tiến hành một cách có kế hoạch, thờng xuyên, liên tục và có sự thống nhất... tham gia hoạt động, vì đó là những nội dung góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục hoàn thiện nhân cách học sinh Cần phải đa việc tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL về giáo dục của nhà trờng Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 22 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp * Về hình thức tổ chức hoạt động giáo dục NGLL:... thống tôn s trọng đạo, nhân nghĩa, truyền thống cần cù lao động, truyền thống yêu nớc, truyền thống quý trọng gia đình Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 19 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thiết kế 5 hoạt động để giáo dục một số nội dung của 5 giá trị ĐĐTT với các chủ đề hoạt động nh sau: Quê hơng giàu đẹp,... giúp cho nhà trờng có thêm nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả Với quan điểm giáo dục- đào tạo thế hệ trẻ trở thành những ngời chủ tơng lai của đất nớc là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 24 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phần Kết luận Để giáo dục. .. đề hoạt động, cần xác định mục tiêu hoặc yêu cầu giáo dục của hoạt động nh sau: - Yêu cầu giáo dục về nhận thức: hoạt động đó nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức gì? - Yêu cầu giáo dục về thái độ: thông qua hoạt động mà giáo dục cho học sinh về mặt tình cảm, thái độ nh thế nào? Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn Thị Điểm 16 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông. . .Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đợc giáo viên nêu lên rất nhiều lý do khác nhau Trong những lý do đó chúng tôi có thể nêu lên 2 lý do chính sau đây: - Những hoạt động đợc tổ chức có hiệu quả là do đã đợc chuẩn bị chu đáo - Nội dung và hình thức các hoạt động phong phú, sinh động nên gây đợc hứng thú cho. .. Thị Điểm 14 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với những cán bộ giáo viên tham gia hoạt động này, cần phảI đợc chuẩn bị bồi dỡng tri thức, về kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục NGLL để họ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình Để thực hiện tốt những yêu cầu giáo dục đã đề ra trong quá trình tổ chức hoạt động phải có... Điểm 20 Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 4 Truyền thống tôn s trọng đạo 13.2% 42.5% 44.3% 5 Truyền thống quí trọng gia đình 10.2% 29.1% 60.7% 6 Mức độ trung bình các giá trị 11.1% 35.6% 53.3% Kết quả trên cho thấy hầu hết học sinh đều cha nắm đợc những nội dung cụ thể trong mỗi giá trị đạo đức truyền thống Số học . qua hoạt động giáo dục ngoài gời lên lớp Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS Đoàn. tổ chức các hoạt động giáo dục đó đạt đợc hiệu quả, thì cũng Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn. snh THCS liên quan đến các giá trị ĐĐTT Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trung học cơ sở thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Đỗ Văn Hải Trờng THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho hs thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở thcs, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức truyền thống cho hs thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở thcs,

Từ khóa liên quan