0

Đề tài nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

26 1,392 1
  • Đề tài nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:53

Hiện nay, thực tiễn chất lượng đạo đức ở trường học và ngoài xã hội: “ Xuống cấp” cho nên vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trường phải được đặt ở vị trí đầu tiên, hết sức quan trọng và cấp thiết.Vì vậy xuất phát từ những vấn đề mà tôi cho rằng vấn đề giáo dục đạo đức là vấn đề cần thiết trong trường phổ thông nói chung và ở trường THCS nói riêng là trách nhiệm và là bổn phận của đội ngũ giáo viên. Đối với một tổng phụ trách thông qua 6 chương trình của Đội để giáo dục toàn diện cho các em đặc biệt là vấn đề đạo đức. Bởi giáo dục đạo đức hiện nay còn nhiều bất cập có thể gọi là đạo đức “ Thời kinh tế thị trường”. Vì thế, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của mình. sáng kiến kinh nghiệm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc **** ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH KHỐI 6 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP” 1 sáng kiến kinh nghiệm PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . L Ý D O C H Ọ N Đ Ề T À I . • L ý do k h á c h q u an : Đạo đức là những chuẩn mực xã hội về thái độ, hành vi, ý thức của một cá nhân. Một xã hội mới không những phải có nền kinh tế mới mà cần phải có con người mới. Đặc điểm của chế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa, quan điểm giáo dục của Đảng ta là đào tạo những con người mới xã hội chủ nghĩa. Con người phải phát triển toàn diện trở thành chủ thể có ý thức trong sự sáng tạo lịch sử. Bác Hồ đã từng dạy chúng ta: “ Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Ta hiểu con người xã hội chủ nghĩa phải là con người có đạo đức cách mạng. Trong tình hình đất nước ta hiện nay về xã hội cũng như về trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp kém thì vấn đề giáo dục đạo đức là vấn đề cấp bách. Vị trí của cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá đặc biệt quan trọng thì văn hoá giáo dục đạo đức phải là vị trí hàng đầu. Nhiệm vụ của nhà trường trực tiếp đảm đương gánh vác một phần quan trọng. Giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay là vấn đề cấp bách vì xã hội có nhiều biểu hiện tiêu cực nó ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục đạo đức cho học sinh để bồi dưỡng nhân sinh quan cộng sản cho các em, gột rửa những hành vi xấu dối trá, lừa đảo những biểu hiện tiêu cực trong xã hội để góp phần tạo nên một xã hội văn minh tiến bộ. • Lý do chủ quan. Hiện nay, thực tiễn chất lượng đạo đức ở trường học và ngoài xã hội: “ Xuống cấp” cho nên vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trường phải được đặt ở vị trí đầu tiên, hết sức quan trọng và cấp thiết. Vì vậy xuất phát từ những vấn đề mà tôi cho rằng vấn đề giáo dục đạo đức là vấn đề cần thiết trong trường phổ thông nói chung và ở trường THCS nói riêng là trách nhiệm và là bổn phận của đội ngũ giáo viên. Đối với một tổng phụ trách thông qua 6 chương trình của Đội để giáo dục toàn diện cho các em đặc biệt là vấn 2 sáng kiến kinh nghiệm đề đạo đức. Bởi giáo dục đạo đức hiện nay còn nhiều bất cập có thể gọi là đạo đức “ Thời kinh tế thị trường”. Vì thế, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của mình. 2 . M Ụ C Đ Í C H N G H I Ê N C Ứ U . Nghiên cứu để rút ra phương pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6. Trường THCS An Khánh - huyện Hoài Đức - tỉnh Hà Tây. 3 . K H Á C H T H Ể V À Đ Ố I T Ư Ợ N G N G H I Ê N C Ứ U . - Khách thể nghiên cứu: giáo viên và học sinh trường THCS An Khánh. Gồm có 296 học sinh khối 6 trường T.H.C.S An Khánh. - Đối tượng nghiên cứu: Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 - Trường trung học cơ sở An Khánh. 4 . N G H I Ê N C Ứ U C Ơ S Ở L Ý L U Ậ N . Nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu các giải pháp( phương pháp). Để tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6- Trường trung học cơ sở An Khánh. - Tìm ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. - Kiến nghị: Đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho phương pháp giáo dục đạo đức ở khối 6 Trường T.H.C.S An Khánh tốt hơn. 5 . P H Ư Ơ N G P H Á P N G H I Ê N C Ứ U : a. Các phương pháp chủ yếu. - Phương pháp quan sát sư phạm. - Phương pháp điều tra giáo dục. - Phương pháp thực nghiệm giáo dục. b. Các phương pháp hỗ trợ. - Phương pháp tổng kết. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, sản phẩm hoạt động. - Phương pháp phân tích tổng hợp lí thuyết. 3 sáng kiến kinh nghiệm PHẦN II : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. TRÌNH BÀY CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC. • Theo đạo đức học chủ nghĩa Mác Lê nin thì đạo đức là phạm trù có ý thức xã hội. Nó là cấu trúc kinh tế xã hội của một xã hội cụ thể trong lịch sử. Đạo đức mang tính vĩnh hằng, tính lịch sử, tính giai cấp. Mỗi giai cấp có chuẩn mực đạo đức khác nhau. Đạo đức là những chuẩn mực xã hội về thái độ hành vi và ý thức của một cá nhân. • Trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thì giáo dục đạo đức tức là giáo dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức. Đó chính là giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức. - Thói quen biết lễ độ: Biết chào hỏi niềm nở, lễ phép biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết. Tôn trọng thư từ, đồ đạc của người khác. Có cử chỉ, điệu bộ tự nhiên, vui vẻ mà không suồng sã, không nói leo, không ngắt lời người khác, vui vẻ khi trả lời…. Thói quen lễ độ sẽ là cơ sở để xây dựng các tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tình bạn bè. Đồng thời thói quen này được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong học tập. - Thói quen cư xử ân cần, quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác như: dắt cụ già, em bé qua đường, mang hộ đồ đạc cho người già yếu… - Thói quen cư xử ân cần, quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác như: dắt cụ già, em bé qua đường, mang hộ đồ đạc cho người yếu… - Thói quen tự kiềm chế rất cần thiết để giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi của mình ở mọi nơi. Có thói quen này sẽ tránh được những sai phạm, những xung 4 sáng kiến kinh nghiệm đột, những hành vi vô kỷ luật, biết kiên trì chờ đợi khi cần thiết. Đó là cơ sở của kỷ luật tự giác, cơ sở của tự giáo dục. - Thói quen chính xác, đúng giờ, biết giữ lời hứa: là cơ sở để xây dựng tình cảm tôn trọng người khác như: Đi học đúng giờ, đi họp đúng giờ, trả sách nộp bài đúng hạn, làm đầy đủ công việc được giao. 2. TÂM SINH LÝ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ. Đối với học sinh trường THCS có tuổi đời từ 12 đến 15. Đây là giai đoạn quá độ từ trẻ con lên người lớn, sinh lý có nhiều phức tạp, bí ẩn và đây là giai đoạn khó giáo dục nhất. Các em muốn vươn lên so sánh mình với người khác nhất là người lớn. Đời sống nội tâm của các em phức tạp. Lứa tuổi cả thèm chóng chán. Điều chú ý là với khuôn khổ của đề tài, muốn đề cập đến học sinh lớp 6(12 tuổi ). Ở Tiểu học các em là đàn anh đàn chị, luôn gương mẫu trước các em song khi bước vào trường trung học cơ sở các em lại là em út. Như vậy, về tâm lý có sự thay đổi. như chúng ta đã biết Ông cha ta thường nhắc nhở. “ Dạy con từ thuở còn thơ” “ Uốn cây vốn từ gốc vốn lên”. Cho nên chúng ta phải trú trọng ngay khâu đầu tiên. Tuyển chọn giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các bộ môn đối với học sinh khối 6. 5 sáng kiến kinh nghiệm CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG BAN ĐẦU. 1.THỰC TIỄN DIỄN BIẾN ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN KHÁNH. Những điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến mặt đức dục của học sinh An Khánh. + Điều kiện tự nhiên: Địa bàn An Khánh rất rộng, có nhiều thôn như: An Thọ, Ngãi Cầu, Phú Vinh, Yên Lũng, XN300, Nông trường, Nhà máy thông tin M 1 , bộ đội 218. Thành phần gia đình nông dân rất nhiều, con em công nhân viên chức không ít. Học sinh rất đông( THCS An Khánh 30 lớp) học 2 ca nên ảnh hưởng lớn đến việc quản lý và giáo dục các em. + Hoàn cảnh xã hội: Thứ nhất: Những năm trường An Khánh của chúng tôi luôn là lá cờ đầu của tỉnh Hà Tây được thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen. Học sinh ngoan, lễ phép. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây khi giao thông mở, đường cao tốc Láng - Hoà Lạc chạy qua An Khánh nằm trong diện qui hoạch đô thị. Do vậy, vấn đề đất đai rất là nóng bỏng. Người dân được đền bù về đất, có gia đình bán đất được nhiều tiền thoải mái tiêu xài. Cha mẹ, anh chị nói riêng mọi đoàn thể nói chung họ đều chạy đua kinh tế, lợi nhuần vật chất việc gia đình con cái phó thác cho nhà trường. Giáo dục trong nhà trường mâu thuẫn với môi trường xã hội qua phim anh thực tiễn đã thắng đã thắng đạo lý gi đình trong nhà trường chúng ta. Những hành vi phạm pháp ngoài xã hội tác động trực tiếp đến hàng ngày với học sinh và những hành vi ấy gây cho học sinh mất niềm tin ở cuộc sống. Vấn đề đất đai rất là nóng bỏng. Người dân được đền bù về đất, có gia đình bán đất được nhiều tiền thoải mái tiêu xài. Cha mẹ, anh chị nói riêng mọi đoàn thể nói chung họ đều chạy đua kinh tế, lợi nhuận vật chất việc gia đình con cái phó thác cho nhà trường. 6 sỏng kin kinh nghim Giỏo dc trong nh trng mõu thun vi mụi trng xó hi, nhng tiờu cc xó hi qua phim nh thc tin ó thng o lý gia ỡnh trong nh trng chỳng ta. Nhng hnh vi phm phỏp ngoi xó hi tỏc ng trc tip n hng ngy vi hc sinh v nhng hnh vi y gõy cho hc sinh mt nim tin cuc sng. Núi túm li, nguyờn nhõn c bn to nờn cht lng o c thp l do hon cnh xó hi tỏc ng mnh, do nh trng, gia ỡnh on th ngoi xó hi cha kt hp cht ch, cha thng nht v ni dung v phng phỏp giỏo dc. 2. S LIU IU TRA TRC KHI THC HIN GD o ch hc sinh khi 6 S lng h/s Tt Khỏ TB yu Kộm SL % SL % SL % SL % SL % 296 99 33 144 47 39 15 15 0,4 5 0,1 Nguyên nhân của sự giảm sút. Chất lợng giáo dục nói chung và chất lợng đạo đức nói riêng. Do môi trờng giáo dục cha thống nhất. Gia đình, ngời mẹ đứa trẻ tiếp xúc đầu tiên lại cha đợc chú ý tới. Muốn giáo dục học sinh theo 5 điều Bác dạy trớc tiên các em phải yêu cha mẹ, anh chị, bạn bè đến yêu quê hơng, yêu Tổ quốc. Do nhận thức của gia đình còn non. Đối với xã hội còn có những bất công trộm cớp, đánh nhau gây thơng tích vẫn không bị trừng trị đích đáng, pháp luật của ta cha thật nghiêm minh. Vì vậy, ở các em biểu hiện những hành vi xấu. Lứa tuổi các em rất dễ lĩnh hội cái mới, kể cả cái xấu, cái tốt. Những điều thầy cô dạy bảo ở trờng nó mâu thuẫn những hành vi bên ngoài xã hội. Nhà trờng mới dạy các em với hình thức lý thuyết sách vở cha gắn liền với thực tiễn mà nh ta đã biết giáo dục đạo đức là quá trình liên tục nó bắt đầu từ khi con ng- ời mới sinh ra và kéo dài trong suốt cuộc đời. + Đội ngũ giáo viên: cha nắm đợc đặc điểm tâm lý lứa tuổi vì do đào tạo bất cập. - Sử dụng các biện pháp giáo dục cha khoa học. Do điều kiện kinh tế mà việc đi sâu nắm tình hình đặc điểm của học sinh cá biệt còn ít. Do vậy mà đi đến biện pháp giải pháp cha khoa học cá biệt còn ít. Do vậy mà đi đến biện pháp giải quyết cha khoa học nh hay nhấn mạnh các khuyết điểm nhắc lại nhiều lần khuyết điểm cũ khi học sinh sai phạm đòi hỏi học sinh phải sửa chữa ngay khuyết điểm. Điều này ngợc với khoa học s phạm và không phù hợp với tâm lý học lứa tuổi của học sinh. 7 sỏng kin kinh nghim - Nhiều khi giáo viên thiếu độ lợng, thậm chí xúc phạm đến nhân cách của trẻ: Làm phá vỡ quan hệ bình thờng giữa Thầy và trò Các giáo viên nói những lời mỉa mai thơng hại ngay trớc tập thể làm cho học sinh tự ái, phản ứng gây ra xung đột. Vì thế mọi lời khuyên sau đó vô tác dụng. - Giáo viên đa ra nhiều yêu cầu trong một lúc thậm trí có những yêu cầu vô lý hoặc đa ra hàng chục việc nghiêm cấm học sinh thắc mắc với nhiều điều vô lý đó. Theo quy luật tâm lý càng nghiêm cấm thì ý muốn vi phạm đạo đức càng cao. - Trong nhiều trờng hợp giáo viên đánh giá và trừng phạt học sinh một cách vội vã, thiếu khách quan không dựa vào tập thể học sinh. Điều đó làm cho học sinh suy nghĩ thầy thiên vị yêu em này ghét em kia, không có sự công bằng hoặc là lợi dụng học sinh vào những điều không cần thiết và nh thế tác động giáo dục sẽ hạn chế. - Các biện pháp giáo dục của giáo viên không nhất thiết với tập thể, trờng lớp. Đối với học sinh phạm lỗi có khi có thái độ thờ ơ lãnh đạm của tập thể và đó là dịp nó làm bạn với trẻ h khác hoặc một số bộ phận trong lớp bao che cho học sinh phạm lỗi làm cho giáo viên rất tốn thời gian trong việc điều tra phát hiện ngời phạm lỗi. Trong thực tế công tác chỉ đạo của chúng ta ra sao?. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phụ trách lớp xây dựng lớp thành tập thể vững mạnh để từ đó rèn luyện tính tổ chức tinh thần làm chủ tập thể cho học sinh xây dựng khối đoàn kết trong tập thể. - Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ lớp có đạo đức tốt có sự phối hợp với Đoàn đội cùng giáo dục. - Nguyên nhân: Trình độ của giáo viên cha đồng đều bất cập. 3. Thực tiễn quản lý chỉ đạo của giáo viên - Tổng phụ trách Đội. * Ưu điểm: Việc điều tra khảo sát chất lợng học tập, chất lợng giáo dục đợc tiến hành thờng xuyên. - Điều tra cơ bản tình hình học sinh và điều kiện giáo dục t tởng phong cách đạo đức của học sinh. - Có sơ đồ điều tra xếp loại đạo đức từng khối lớp thông qua xếp loại hàng tuần, hàng tháng về học tập, lao động đạo đức của giáo viên chủ nhiệm. - Kế hoạch chỉ đạo mặt đạo đức: + Xây dựng đội ngũ giáo viên có nhận thc t tơng tốt, hiểu nắm đợc mục tiê giáo dục của Đảng. - Quản lý việc giáo dục đạo đức qua giảng dạy các bộ môn. Chỉ đạo chặt chẽ các tổ chuyên môn thông qua các tổ giúp từng giáo viên quán triệt yêu cầu giáo dục đạo đức. 8 sỏng kin kinh nghim - Cộng tác với giáo viên chủ nhiệm tiến hành điều tra tốt và xây dựng kế hoạch công tác trong đó góp phần xây dựng kế hoạch đạo đức chỉ dẫn cho giáo viên chủ nhiệm về nội dung và phơng pháp dạy các giờ đạo đức, kinh nghiệm giáo dục học sinh cá biệt. - Cộng tác với đoàn thể học sinh phối hợp gia đình và uỷ ban xã các lực lợng giáo dục. - Với cha mẹ học sinh nhà trờng thờng xuyên kết hợp để gia đình nắm đợc tình hình học tập cũng nh đạo đức của các em. - Việc gia đình học sinh cá biệt còn phó thác cho các đoàn thể là chủ yếu. Sinh hoạt tập thể xã hội rập khuân. Cha tạo sự chuyển biến ý thức học tập và vui nếp sống văn minh. Việc tổ chức lao động tuỳ tiện không chú ý đến khía cạnh đạo đức của lao động. Xét học sinh còn hình thức qua loa. 9 sáng kiến kinh nghiệm CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO. Giáo viên - TPT đội phải nắm bắt được thực trạng hiện nay về mặt đạo đức của học sinh có biện pháp bảo vệ. 1. Điều tra cơ bản. - Tổng trong nhà trường, giáo dục nhận thức cho giáo viên học sinh điều tra – xây dựng kế hoạch, có sơ đồ điều tra xếp loại đạo đức của học sinh từng khối lớp, thông qua xếp loại hàng tuần hàng tháng về học tập, lao động, đạo đức của giáo viên chủ nhiệm để thấy được sự xuống cấp về đạo đức của học sinh toàn trường. Từ đó mới có kế hoạch chỉ đạo. 2. Nâng cao nhận thức hiểu biết trong và ngoài nhà trường. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao nhận thức về xã hội chiều hướng mới để có trình độ hiểu biết, giúp đỡ gia đình con cái về đạo đức, học phải có hiệu quả. Thống nhất phương châm hành động. Kịp thời và thường xuyên làm cho giáo viên cán bộ đoàn thể trong trường cha mẹ học sinh và các lãnh đạo địa phương nắm vững những yêu cầu nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức trong cùng thời kỳ. 3.Xây dựng kế hoạch về đạo đức. Qua thực trạng học sinh lười học, không xác định đúng động cơ học tập phải xây đội ngũ giáo viên có nhận thức tư tưởng tốt hiểu và nắm được mục tiêu giáo dục của Đảng nhạy bén trong tình hình thực tế, giáo dục đội ngũ giáo viên thành tấm gương sáng toàn diên, sáng về hành vi đạo đức, nhiệt tình giảng dạy để học sinh noi theo. + Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu giáo dục đạo đức. Thông qua giờ dạy giáo dục công dân, thông qua buổi chào cờ đầu tuần, đầu tiết học. + Hàng tuần có tuyên dương khen thưởng những em có hành vi đạo đức trong học tập, trong cuộc sống, phê bình chỉ trích đúng mức học sinh hư. + Hàng tháng phải có chủ đề phấn đấu rõ ràng. 10 [...]... viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách lớp việc giáo dục đạo đức qua gia đình bằng sổ liên lạc hàng tuần Thông qua đó nắm được tình hình học tập của con em mình 4 Quản lý giáo đục đạo đức thông qua thực hiện chương trình dạy môn đạo đức Vì giáo viên chưa nhận thức đúng vai trò nhiệm vụ của việc giáo dục đạo đức qua các bài học làm cho giáo viên hiểu mục tiêu giáo dục đạo đức Ở cấp Tiểu học: Kính yêu Bác... môn học không chỉ dạy về kiến thức và qua môn đó cho các em thấy tác dụng của việc giáo dục đạo đức Lấy gương người tốt việc tốt trên báo, trên thực tế địa phương để giáo dục học sinh hành vi đạo đức có nguồn gốc từ nhận thức và các chuẩn mực xã hội Học các môn khoa học cơ bản là làm cơ sở vững chắc cho hành vi đạo đức: Trí dục và đức dục Đức dục bằng trí dục bằng một cung cấp cơ sở khoa học Qua lao động. .. của quá trình giáo dục đảm bảo mục tiêu Giáo dục đội ngũ giáo viên thành tấm gương sáng toàn diện, sáng về hành vi đạo đức nhiệt tình giảng dạy để học sinh noi theo Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu giáo dục đạo đức, thông qua giáo dục công dân, thông qua các môn học khác qua buổi chào cờ đầu tuần, đầu tiết học Lấy gương người tốt, việc tốt trên báo trên thực tế địa phương để giáo dục học sinh - Hàng... khá cao Tổng số học sinh khối 6 là 7 lớp chia làm7 lớp 7 lớp đó em chia thành 2 nhóm - Nhóm thực nghiệm: 6A, 6B, 6C, 6D - Nhóm đối tượng: 6A,6G,6H Dự kiến đó tôi làm trong một năm qua quá trình làm thực nghiệm có ghi chép đối chứng 2/ Bảng thống kê Số Lớp Nhóm Lượn g Tốt Khá SL % SL % TB SL % yếu SL kém % SL % Ghi chú 6B 6C 6D 6E Đối chứng TRƯỜN 160 60 37 50 32 30 19 15 0,9 5 0,3 G THCS AN 6A 6G 6H... các em học sinh sẽ lấy đạo đức của con người và xây dựng lên hình ảnh nhân vật lý tưởng của mình Giáo viên có vai trò quan trọng trong việc hình thành các lý tưởng đạo đức cho học sinh bằng toàn bộ công tác của mình Giáo viên dạy học sinh phân tích hành vi của những người xung quanh, phân biệt đạo đức chân chính với cái giả dối bên ngoài - Tự giáo dục đạo đức kích thích sự phát triển của đạo đức cá... khoa học Qua lao động sản xuất: giáo dục đạo đức hiện nay thực chất giáo dục các phẩm chất người lao động mới, con người phát triển toàn diện 6 Giáo viên - TPT Đội cộng tác với giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức Trước hết chọn đội ngũ giáo viên có đầy đủ những năng lực phẩm chất là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, giáo viên có đầy đủ điều kiện về nhận thức trình độ Giáo viên chủ nhiệm là người... nhà trường để giáo dục đạo đức học sinh Qua trình hình thành đạo đức khác với quá trình hình hình thành trí dục Trí dục có thể hình thành trong sự hoạt động giao tiếp, quan hệ Chính vì vậy, tổ chức cho các em tham gia hoạt động Đoàn, Đội là con đường giáo dục rất quan trọng Về hình thức hoạt động Đoàn Đội phải thật phong phú phù hợp với tâm lý các em Hàng năm tổ chức tốt những ngày lễ lớn cho các em hiểu... viên, góp phần nâng cao uy tín của người giáo viên trong xã hội - Phát huy truyền thống: “ Tôn sư trọng đạo 14 sáng kiến kinh nghiệm Cũng như hoạt động giáo dục khác công tác đức dục cũng phải tuân theo các qui luật tâm sinh lý 7 Giáo dục học sinh cá biệt Học sinh cá biệt là học sinh chậm tiến về đạo đức, yếu về văn hóa, xa rời tập thể Vì vậy là người mẹ hiền lương tâm của thầy cô giáo khi đứa con... hành vi đạo đức trong học tập trong cuộc sống, phê bình trì trích đúng mức học sinh hư Hàng tháng phải 13 sáng kiến kinh nghiệm có chủ đề phấn đấu rõ ràng Giáo viên - TPT Đội phải vạch cụ thể kế hoạch thực hiện từng chủ đề thiết thực - Tổ chức tốt cho giáo viên sinh hoạt trính trị đầy đủ nâng cao nhận thức - Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng về chuyên môn - Uy tín của giáo. .. phương tiện đều phải đảm bảo tính thống nhất thì mới có hiệu quả, vì giáo dục là nhiệm vụ của toàn dân Muốn cho sự nghiệp giáo dục nói chung thì thầy ra thầy, trò ra trò Cộng tác giáo dục là của toàn xã hội, thống nhất, liên tục quan điểm Tham gia bằng mọi hình thức và việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng nâng cao để phù hợp với xã hội Giáo viên - TPT Đội phải hiểu rõ đạo đức không . **** ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH KHỐI 6 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP” 1 sáng kiến kinh nghiệm PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 thì giáo dục đạo đức tức là giáo dục khái niệm đạo đức, niềm tin đạo đức, giáo dục tình cảm đạo đức, giáo dục hành vi thói quen đạo đức. Đó chính là giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức. -. hiện đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục của mình. 2 . M Ụ C Đ Í C H N G H I Ê N C Ứ U . Nghiên cứu để rút ra phương pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6. Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Đề tài nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Đề tài nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Từ khóa liên quan