0

SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

22 5,878 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2014, 06:55

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng (dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề), là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường.Trong Trường Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện thể chất, trí tuệ......và đặc biệt nó là một nhân tố không thể thiếu trong việc hình thành nhân cách cho học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM   !" #$$%& #'()*+,-*./0123)4 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng (dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề), là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường. Trong Trường Tiểu học, ngoài hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng. Nó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện thể chất, trí tuệ và đặc biệt nó là một nhân tố không thể thiếu trong việc hình thành nhân cách cho học sinh. Học sinh tiểu học rất ham thích hoạt động, có tính tự lập, năng động, ý chí tự vươn lên và tự khẳng định mình trước tập thể nên hoạt động ngoài giờ lên lớp là môi trường tốt để các em thể hiện khả năng của mình, giúp cho nhà trường định hướng được quá trình giáo dục nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo của cấp học. Nhưng hiện nay việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vẫn còn nhiều hạn chế, hình thức còn đối phó, nội dung thì đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh. #'567*-8,0123)4 Trong nhà trường Tiểu học, việc giáo dục học sinh chủ yếu được thực hiện qua hai con đường: dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Mỗi con đường có những ưu thế riêng, song Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, do đặc trưng của mình, có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong Trường Tiểu học là giúp học sinh: 1 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học - Góp phần củng cố, khắc sâu và phát triển những kiến thức mà học sinh đã được học qua các môn văn hoá. - Tạo cơ hội cho học sinh bước đầu được tham gia vào đời sống cộng đồng, tập vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống thực tiễn. Trên cơ sở đó, phát triển vốn tri thức phù hợp với lứa tuổi về các lĩnh vực đời sống xã hội cho học sinh, góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho các em. - Tạo cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm trong các tình huống của cuộc sống, phát triển ở học sinh các kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi như: kĩ năng trình bày suy nghĩ, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, kĩ năng tư duy sáng tạo, kĩ năng hợp tác nhóm, … Tuy nhiên cho đến thời gian gần đây (tháng 11/2010), mới có Tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho các khối lớp ở tiểu học, nhưng còn mang tính chất tham khảo, nội dung hướng dẫn đa phần không phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng lớp, từng trường, từng địa phương. Do đó, khiến cho việc chỉ đạo và thực hiện các hoạt động này ở nhiều trường Tiểu học gặp nhiều khó khăn, lúng túng; dẫn đến chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa cao. Qua thời gian công tác, tôi thấy đơn vị mình cũng không đứng ngoài thực trạng đó. Vì tầm quan trọng của Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, từ những cơ sở trên để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tôi xin đề xuất một số biện pháp 99:,;*/7*-<2=>?,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG 2H7,;2H>D,;)IJ-8*'': #'>F,;;)+)KJLM24 - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Lập kế hoạch, phân công người phụ trách ngay từ đầu năm. -Phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường, đẩy mạnh công tác hướng về cộng đồng. - Duy trì việc thực hiện có nề nếp các hoạt động giáo dục. - Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ theo lịch. 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học #$N"%& #'-O*2H@,;P/,0QJ4 RST*0)IU*./H>D,;)IJ-8*VVWX,-Y/4 Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa hiện nay có: 18 phòng cấp 4, trong đó 13 phòng phục vụ cho công tác dạy và học, 01 phòng Ban giám hiệu, 02 phòng giáo viên, 01 Thư viện, 01 phòng thiết bị; trường có hai điểm, có 21 lớp với 621/397 học sinh. Năm học 2013 – 2014 Nhà trường có tổng số 34 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó: + Ban giám hiệu: 02 (01 Hiệu trưởng và 01 Phó Hiệu trưởng) + Tổng phụ trách Đội: 01 + Giáo viên chủ nhiệm: 21 + Giáo viên chuyên: 04 (2 giáo viên Thể dục, 1 Anh văn, 1 Mĩ thuật) + Giáo viên nghỉ hộ sản: 01 + Giáo viên thiết bị: 0 + Nhân viên: 05 Năm học 2012 – 2013, t| lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 94,30%; Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở mức 100%. ZS-O*2H@,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG[H>D,;)IJ-8*VV WX,-Y/4 Hiện nay, nhìn chung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở hầu hết các trường tiểu học chưa thực sự được coi trọng và chủ yếu là dựa trên hướng dẫn chỉ đạo của ngành, kế hoạch hoạt động năm học của trường và chương trình hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong. Riêng Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa thì việc giáo dục học sinh bằng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhiều năm nay được thực hiện một cách nghiêm túc, nhưng vẫn còn một số giáo viên nhận thức chưa đầy đủ nên còn coi nhẹ hoạt động này và chỉ tập trung vào việc giáo dục học sinh qua hình thức học trên lớp. Có những giáo viên lập kế hoạch hoạt động còn sơ sài, nắm chưa vững phương pháp tổ chức các hoạt động, hoặc phương pháp sử dụng còn cứng nhắc, không linh hoạt nên hiệu quả giáo dục còn chưa cao. 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học Còn một số giáo viên chưa thật sự chú trọng đến việc giáo dục cho học sinh bằng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ít hướng dẫn các em áp dụng kiến thức của từng bài học vào thực tế cuộc sống, học chưa đi đôi với hành. Cụ thể: Học sinh vẫn còn thụ động trong các hoạt động giáo dục tập thể do trường, lớp tổ chức, chưa mạnh dạn phát biểu hay tham gia các trò chơi…. Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường nói chung còn nhiều tồn tại như: - Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa được cụ thể, chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình của trường, của lớp, mà thường xây dựng chung với kế hoạch chuyên môn. - Nội dung các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện ở mức độ trung bình. Các phương pháp tổ chức các hoạt động chưa được tốt, học sinh chưa thấy được tác dụng, hiệu quả của các phương pháp trong việc rèn luyện bản thân. - Các lực lượng giáo dục chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất và đồng bộ. Mọi hoạt động giáo dục hầu hết chỉ được thực hiện trong nội bộ nhà trường thiếu sự phối hợp với các lực lượng xã hội như hội cha mẹ học sinh, với cấp u|, chính quyền địa phương với công an, trung tâm y tế, hội chữ thập đỏ …để phối hợp hỗ trợ nhau thực hiện các hoạt động giáo dục. Sau mỗi hoạt động thiếu sự nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm nên chưa khắc phục được những mặt hạn chế. - Giáo viên chủ nhiệm chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cụ thể hàng tháng, hàng tuần phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của lớp mình, ít quan tâm và đầu tư công sức vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, gần như cho rằng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đó là nhiệm vụ, là hoạt động cuả tổ chức đoàn thể nhất là Liên đội và Tổng phụ trách Đội. - Những hình thức hoạt động được lập đi lập lại theo hàng năm, thiếu sự phong phú, mới lạ, nên chưa thật sự mang lại hiệu quả, một số hoạt động còn mang tính hình thức nên không tạo động lực thúc đẩy giáo dục trên lớp. 4 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học - Ý thức tham gia các hoạt động của học sinh chưa cao, nhiều em còn thường xuyên không tham gia các hoạt động hoặc tham gia một cách thụ động. Nhìn chung, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa vẫn chưa phát huy được hết ý nghĩa thực chất của nó đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chưa thực sự được các cấp quản lý và giáo viên đầu tư đúng nghĩa, việc thực hiện chưa được đồng bộ, thống nhất, chưa có chiều sâu. Nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn đơn điệu, cứng nhắc chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế trong tình hình hiện nay. #'-\,;P)],G-BG*C2-I^3KJB2H_,-2`*-a*2)M,-3,-2H7,;KJB2H_,- *b,;2B*0I,:,;*/7*-<2=>?,;-7@20A,;;)B76C*,;73);)D=E,=FG4 RSQJ2>c:L6O,;*de[^f2*-<2g2H/,;2-)M2Ph*-77@20A,;;)B76C* ,;73);)D=E,=FGS Muốn tổ chức được một hoạt động thì cần phải có sự đầu tư ở một mức độ tối thiểu nào đó, đôi khi không cần tốn nhiều kinh phí mà vẫn thu được kết quả cao. Một hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra hàng ngày đó là hoạt động vui chơi, tập thể dục trong giờ ra chơi, nên sân chơi, bãi tập cho học sinh là rất cần thiết. Cần tham mưu với U| ban nhân dân xã, Hội phụ huynh học sinh đổ bê tông một phần sân cần thiết để làm sân chơi, sân tập cho học sinh. Khi làm sân có thể lát gạch hoặc đổ bê tông thành đường thẳng để thuận lợi trong việc xếp hàng. Nên đánh dấu vị trí đứng tập thể dục, múa tập thể đảm bảo xếp hàng vừa nhanh vừa chuẩn, đẹp. Ngoài ra mỗi trường cần có các khu sân bãi xa khu lớp học phục vụ cho các giờ thể dục nội khoá hay các hoạt động ngoại khoá. Hiện nay, đa số các trường điều đã có hệ thống âm ly, loa song chất lượng lại thấp, người sử dụng chưa biết điều chỉnh, âm thanh rè hoặc nhỏ rất khó nghe Nên mua một bộ âm li có công suất và chất lượng khá tốt, dễ sử dụng, hấp dẫn hoạt động là rất cần thiết. Việc đầu tư tốt về giàn âm thanh góp phần không nhỏ cho thành công các hoạt động, kể cả các hoạt động lớn như ngày khai giảng, hội diễn văn nghệ…. Cần có các bài nhạc nền tập thể dục, hát múa tập 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học thể. Mỗi trường cần kẻ sân đánh cầu lông, sân đá cầu, mua sắm đủ các trang thiết bị cần thiết như cờ, trống…để phục vụ cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đọc sách cũng là một nhu cầu rất cần thiết và hấp dẫn. Nhiều người nhầm tưởng học sinh tiểu học không thích đọc sách nhưng hoàn toàn ngược lại. Do hạn chế về ngân sách, hiện nay tủ sách của các trường đa số còn rất nghèo nàn về số bản sách và chủng loại. Cần xây dựng được một thư viện, một phòng đọc, với đầy đủ sách, truyện, báo Thiếu niên Nhi đồng…Có thể tăng số đầu sách bằng cách mỗi năm vận động ở mỗi học sinh một quyển truyện đã dùng, để làm tủ sách dùng chung. Việc làm này mang lại hiệu quả rất tốt, số bản sách sẽ tăng đáng kể, bên cạnh đó có thể giáo dục cho các em ý thức giữ gìn tập, sách. ZSfGiM-7@*-gG-:,*b,;,;>D)G-C2HB*-4 Để hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trở thành nề nếp, cần phải có kế hoạch cụ thể. Ngoài kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng, kế hoạch năm học của trường, cần phân công cụ thể mảng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho một người phụ trách, có thể là chính Hiệu trưởng phụ trách, hay Hiệu phó hoặc Tổng phụ trách Đội chịu tránh nhiệm. Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động riêng cho mảng hoạt động này. Trước hết cần xác định các nội dung công việc của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, hoạt động tập thể, múa hát tập thể, đồng diễn thể dục, các hoạt động vui chơi, thể thao, các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động Đội, Sao nhi đồng, Cần lập ra kế hoạch cụ thể cho từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, theo các chủ điểm trong năm học. Trong kế hoạch cần có lịch cụ thể cho từng ngày, tuần hoặc tháng làm những gì và làm như thế nào. Kế hoạch này phải thông qua trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban giám hiệu và được lên lịch theo lịch công tác của nhà trường, từ đó sẽ có sự quản lý, chỉ đạo theo kế hoạch. Riêng đối với các trường có từ 2 điểm trở lên cần phân công người phụ trách các điểm phụ. Cần chọn những giáo viên có năng lực, có trách nhiệm để theo dõi, duy trì hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của điểm. Giáo viên Tổng 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học phụ trách Đội phải là người phụ trách chính, có trách nhiệm triển khai theo dõi đánh giá, duy trì hoạt động tới các giáo viên phụ trách các điểm phụ. Ban giám hiệu cần quán triệt nhiệm vụ, trách nhiệm cho giáo viên Tổng phụ trách và các phụ trách viên ở các điểm phụ. Riêng về Tổng phụ trách Đội, Ban giám hiệu cần tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn những giáo viên có khả năng hát múa, nói năng lưu loát, tư cách đạo đức tốt, mến nghề, yêu trẻ, thích gần gũi trẻ Có những trường chọn giáo viên có khả năng hát múa yếu, không có năng khiếu truyền đạt…nên khi đi tập huấn về triển khai tại trường sẽ thiếu chính xác hoặc vụng về dẫn đến kết quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là các phong trào hoạt động Đội không cao. jS-()-?G*B*=O*=>?,;2H7,;^3,;73),-32H>D,;g0kLU@,-*b,;2B* ->F,;^1*A,;0l,;. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động phong phú, đa dạng. Muốn đạt kết quả tốt cần có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục cả ở trong và ngoài nhà trường . jSRTrong nhà trường: a) Ban giám hiệu: - Ban giám hiệu cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đưa nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào kế hoạch năm học của trường một cách cụ thể, tránh qua loa, chung chung. - Đưa kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ra bàn bạc thống nhất trong đội ngũ cán bộ cốt cán rồi triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch năm học. Nhằm: + Thống nhất nội dung hoạt động. + Bàn các biện pháp thực hiện tích cực. + Từng bộ phận, tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể. b) Giáo viên chủ nhiệm: 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học Mỗi giáo viên chủ nhiệm phải lo trách nhiệm chính cho lớp mình, cần quan tâm, đôn đốc học sinh thường xuyên trong việc tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hiện nay, ở một số trường tiểu học vẫn còn hiện tượng sau giờ học là giáo viên chủ nhiệm về phòng giáo viên hoặc xuống căn tin uống nước hay lên thư viện dọc sách, làm chuyện riêng còn các hoạt động trong giờ ra chơi của học sinh là phó mặc cho giáo viên Tổng phụ trách Đội. Tình trạng này gây vất vả cho Tổng phụ trách Đội mà hiệu quả hoạt động không cao. Trong tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm phải luôn đi sâu sát, theo dõi, quản lý, giúp đỡ các em học sinh lớp mình một cách thường xuyên, liên tục. Khi học sinh tập thể dục đồng diễn hay hát múa tập thể giáo viên chủ nhiệm cần trực tiếp theo dõi, đôn đốc lớp mình trong việc xếp hàng. Khi học sinh tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như tham gia vui chơi, thể thao…trong các ngày lễ lớn thì giáo viên chủ nhiệm có thể cùng tham gia với học sinh, các em sẽ rất thích thú, khi ấy các thầy cô giáo thực sự là những người thầy, người anh, chị, người bạn và chắc chắn chất lượng hoạt động giáo dục sẽ tăng lên đáng kể. c) Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh : Cùng với các đoàn thể trong nhà trường, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cũng góp phần rất quan trọng trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong Trường Tiểu học. Bởi hoạt động đội là hoạt động rất phù hợp với lứa tuổi của học sinh Tiểu học, Giáo viên Tổng phụ trách Đội cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xây dựng phong trào hoạt động Đội có nề nếp, tổ chức các hoạt động Đội sao cho phong phú, đa dạng sẽ có tác dụng rất lớn trong giáo dục cho học sinh. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả thì giáo viên Tổng phụ trách phải thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, ….do Hội đồng Đội cấp trên đưa ra, giáo viên Tổng phụ trách phải có tính k| luật, thực hiện sinh hoạt đúng giờ, đủ bài, giờ sinh hoạt có hiệu quả cao. Phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, công nhận các chuyên hiệu cho đội viên. 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học Tổng phụ trách kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho đội viên, học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tham gia các hội thi: “Kể chuyện Bác Hồ”, “Nghi thức Đội” , tham gia các hoạt động nhân đạo, giáo dục cho các em về truyền thống của Đội đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho học sinh luyện tập, thực hành các kiến thức đã học được trên lớp. Kế hoạch hoạt động của Đội phải cụ thể từng nội dung và người chịu trách nhiệm cũng như lực lượng tham gia. Ví dụ: HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ VĨNH HÒA LIÊN ĐỘI TH "A" VĨNH HÒA *** Số: 04-KH/LĐ.AVH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Vĩnh Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2013 KẾ HOẠCH THÁNG ĐỘI TNTPHCM Năm học: 2013-2014 Tháng Chủ điểm Nội dung Người thực hiện Ghi chú 8 - 9 “Truyền thống nhà trường” - Tiếp tục thực hiện các hoạt động sinh hoạt hè. - Chuẩn bị các công việc cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. - Tập hợp Đội viên duy trì sinh hoạt đầu năm học. - Chuẩn bị các công việc cho ngày khai giảng năm học: 2013-2042. - Duy trì sinh hoạt đội, nhóm đều TPT Đội Tập thể GV TPT Đội TPT - TPT và Đội 9 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học đặn. viên. 10 “Chăm ngoan học giỏi” - Đại hội Liên đội NK: 2013-2014. - Tham gia Hội thi Chăm sóc răng miệng vòng cụm (nếu có) - Lên kế hoạch năm học, kế hoạch tháng. - Lên kế hoạch Trồng và Chăm sóc cây xanh khuôn viên trường. - Lên kế hoạch Hội thi ATGT vòng trường (HS khối 4-5). TPT và HS. TPT TPT và GVCN TPT 11 “Tôn sư trọng đạo” - Tổ chức hội thi ATGT và lên kế hoạch hội thi Tìm hiểu cội nguồn lịch sử dân tộc. - Lên kế hoạch tập dợt nghi thức và múa hát sân trường. - Lên kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 cùng các trò chơi dân gian có thưởng. - Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm. - Tổ chức ngày hội Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam. TPT + CĐ TPT TPT và BGH TPT và ĐV TPT 12 “Uống nước nhớ nguồn” - Sinh hoạt chủ điểm ngày QĐNDVN 22-12. - Tổ chức thi cuối kì 1. - Báo cáo sơ kết hoạt động Đội TPT và ĐV TPT và GVCN. TPT 10 [...]... trong trường Tiểu học - Kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường chỉ đạt ở mức Trung bình khá 2 Kết quả khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Qua nhiều năm triển khai thực hiện, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học "A" Vĩnh Hòa luôn ở mức khá tốt Chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được tập thể cán bộ, giáo viên trong trường thực hiện nghiêm túc, chất lượng. .. *Năm học 2010 – 2011: Có 05 học sinh giỏi cấp thị xã, trong đó có 04 học sinh giỏi cấp tỉnh II/-Phạm vi tác dụng của sáng kiến: Qua một thời gian thực hiện và trực tiếp phụ trách Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tôi mạnh dạn đưa ra kinh nghiệm một số biện pháp ' 'Nâng cao 20 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học chất lượng hoạt động giáo dục. .. động phong trào - Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với tình hình đơn vị D/ KẾT LUẬN : 21 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo dục toàn diện trong nhà trường, nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp... biện pháp nâng cao chất lượng Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong giai đoạn hiện nay là một điều rất quan trọng trong quá trình giáo dục ở Trường Tiểu học, vì Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường và xã hội, mở ra khả năng thuận lợi để gắn nhà trường với xã hội, học với hành, thông qua việc đưa thầy và trò tham gia với cộng đồng Đây là một. .. đây là hoạt động vui chơi nên không quan trọng, không cần thiết 17 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường chưa tốt Hoạt động của Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh... của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chất lượng giáo dục toàn diện của trường được xếp loại tốt, không có học sinh có hạnh kiểm không đạt C/ TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: I/-Tác dụng của sáng kiến qua thực tế áp dụng: 19 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học Đề tài sau khi thông qua đã được áp dụng vào tất cả các lớp ở hai điểm của trường. .. sinh động, còn thiên về hình thức… 1 Cơ sở lý luận: Việc định hướng nội dung, hình thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường chưa có sự sáng tạo, chưa có biện pháp cụ thể Bên cạnh đó năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của một số giáo viên vẫn còn hạn chế Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức Chính trong quá trình sống, học tập,... dục ngoài giờ lên lớp trong trường Tiểu học' ' Tôi thấy các biện pháp trong sáng kiến này dễ áp dụng và rất có hiệu quả trong việc tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở đơn vị mình và có thể áp dụng cho nhiều đơn vị trường tiểu học hiện nay III/-Những bài học kinh nghiệm: - Việc xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm sẽ giúp cho Hiệu trưởng có cái nhìn bao quát về các hoạt động diễn ra trong một. .. các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Khi nói đến học sinh Tiểu học thì người ta liên tưởng đến mối quan hệ giữa học mà chơi, chơi mà học Vì vậy, ngoài học tập, nhu cầu chơi là vô cùng cần thiết đối với các em Học để mà vui chơi, vui chơi để tiếp thu những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học tập, hoạt động học và chơi được đan xen một cách hài hoà Sau những giờ học căng thẳng các hoạt động ngoài. .. dung chương trình cho các giờ sinh hoạt này còn khô khan, thiên về kiểm điểm, 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học nhắc nhở,… mà điều này thì không phù hợp tâm lý của học sinh Tiểu học Hay khi tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn hoặc các tiết sinh hoạt chủ điểm tôi thấy học sinh tham gia một cách thụ động vì nội dung đơn điệu, . !" #$$%& #'()*+,-*./0123)4 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng (dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng. tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong Trường Tiểu học là giúp học sinh: 1 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học - Góp. chế. 18 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL trong trường Tiểu học - Kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường chỉ đạt ở mức Trung bình khá. ZSNM2KJ+i-)BG6C,;eB,;i)M,i),-,;-)]U4 Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, SKKN một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học,

Từ khóa liên quan