0

Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

21 5,705 14
  • Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 16:44

Phần I: Mở đầu I-Lý do chọn đề tài: Tiểu học là bậc học phổ cập cỡng bức trong hệ thống giáo dục phổ thông. Do đó ở bậc học này cần có một đội ngũ s phạm thích hợp để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của xã hội, khác với các bậc học khác. Do đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học cũng nh nhận thức của các em ở lứa tuổi này, ngời giáo viên tiểu học không chỉ là nhà s phạm, nhà chính trị mà là nhà tâm lý, nhà giáo dục, nhà tổ chức chân chính cho các em. Để không những tiến hành làm công tác giảng dạy kiến thức mà còn làm nhiệm cụ giáo dỡng và làm công tác chủ nhiệm lớp hàng ngày để tổ chức cho các em tham gia các hoạt động, các chơng trình khác Vì thế, công tác chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu đợc của ngời giáo viên tiểu học. Thực tiễn cho thấy trớc sự đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, tính cấp bách của thời đại, yêu cầu ngời giáo viên nói riêng và ngời làm công tác giáo dục nói chung cần phải có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn, cao hơn, xa hơn. Trong nhà trờng, đơn vị tổ chức cơ bản để giảng dạy và học tập là lớp học. Mỗi lớp học trong nhà trờng coi nh là một đơn vị, một tế bào hữu cơ của hệ thống nhà trờng. Sự trởng thành của nó gắn liền với sự trởng thành của nhà trờng. Mỗi lớp vững mạnh sẽ góp phần làm cho nhà trờng vững mạnh. Giáo viên chủ nhiệm có thể coi là ngời thay mặt hiệu trởng làm công tác quản lý và giáo dục học sinh một lớp. Giáo viên chủ nhiệm nh thế nào thì lớp đó nh thế. Tài năng s phạm, nhiệt tình nghề nghiệp của ngời giáo viên chủ nhiệm đợc thể hiện chính trong các sản phẩm giáo dục của mình. Thực tiễn cho thấy: Nếu nhà trờng, ngời hiệu trởng nào quan tâm đến công tác chủ nhiệm, quan tâm đến các mặt: Đức - Trí - Thể - Mỹ thì rõ ràng chất lợng giáo dục ở trờng đó sẽ đạt kết quả cao. II-Mục đích nghiên cứu: Việc nghiên cứu, hệ thống hoá và đề xuất biện pháp chỉ đạo việc 1 nghiên cứu, hệ thống hoá và đề xuất biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chủ nhiệm lớp ở các trờng tiểu học đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục - đào tạo hiện nay. III-Đối t ợng và phạm vi nghiên cứu: Từ thực tế trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị trờng tiểu học thị trấn Đồi Ngô trong 3 năm vừa qua bản thân tôi đã có điều kiện nghiên cứu thông qua chất lợng đội ngũ và đánh giá chất l- ợng, nhận xét hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm về công tác chủ nhiệm lớp của hơn 20 đồng chí giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. Phát huy những mặt tích cực của đội ngũ, đồng thời tìm ra tồn tại, hạn chế từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan, đề ra những biện pháp tích cực để khắc phục tình trạng đó. Phạm vi nghiên cứu của đề tài này chỉ chủ yếu đi sâu vào công tác chỉ đạo, hớng dẫn giáo viên lm tt cụng tỏc ch nhim lp trng tiu hc th trn i Ngụ - Lc Nam - Bc Giang. *Thời gian nghiên cứu: Trong 3 năm học 2001-2002, 2002-2003 và năm học 2003 - 2004. IV-Nhiệm vụ nghiên cứu: -Nghiên cứu lý luận về công tác chủ nhiệm lớp và vai trò chỉ đạo của ngời hiệu trởng đối với công tác này. -Tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở các trờng tiểu học. Đồng thời đánh giá nền nếp hoạt động học tập của các lớp thuộc các trờng đó. -Tổng kết kinh nghiệm hay, bổ ích, những biện pháp chỉ đạo hữu hiệu nhằm để ứng dụng vào thực tiễn. V-Ph ơng pháp nghiên cứu: 1-Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lý thuyết. -Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ. -Nghiên cứu các văn bản, nghị quyết về quản lý giáo dục của Đảng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Sở Giáo dục - Đào tạo. 2 -Nghiên cứu các tài liệu s phạm, quản lý giáo dục có liên quan đến đề tài. 2-Nhóm các phơng pháp nghiên cứu thực tiễn. -Phơng pháp điều tra, khảo sát, đối chứng, toạ đàm, thảo luận và trng cầu ý kiến của tập thể giáo viên. -Phơng pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp dựa vào kết quả điều tra, khảo sát. Phân tích các nguyên nhân dẫn đén tồn tại, hạn chế của đội ngũ giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp. VI-Những đóng góp mới của đề tài: Chỉ đạo, hớng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp giúp cho các giáo viên chủ nhiệm lớp có thêm những kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh và có nhiều biện pháp giáo dục tích cực trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp để đạt đợc kết quả cao. VII-Kết cấu của đề tài. Đề tài gồm 3 phần: Phần I: Mở đầu. Phần II: Nội dung. Nội dung của đề tài gồm 3 chơng: -Chơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. -Chơng 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: công tác chủ nhiệm lớp của đội ngũ giáo viên trờng tiểu học thị trấn Đồi Ngô. -Chơng 3: Kết quả đạt đợc qua nghiên cứu. Phần III: Kết luận. Phần II: Nội dung Ch ơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. *Nhiệm vụ và chức năng của ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở trờng tiểu học. Ngời giáo viên tiểu học có một tầm quan trọng đặc biệt, lao động của ngời giáo viên tiểu học là một lao động mang tính khoa học, tính nghệ thuật và đòi hỏi sự công phu. Giáo viên tiểu học chính là hình ảnh trực quan 3 gần gũi,sinh động và toàn diện để các em học sinh noi theo và học tập góp phần hoàn thiện nhân cách của mình. Do đặc thù ở cấp học tiểu học "Giáo viên tiểu học là một ông thầy tổng thể "; mỗi lớp học có một giáo viên vừa giảng dạy hầu hết các môn vừa có trách nhiệm giáo dục học sinh nội khoá, ngoại khoá, vừa quản lý giáo dục toàn diện học sinh trong mối quan hệ với các lớp trong trờng, với gia đình và xã hội. Có thể nói rằng: Giáo viên chủ nhiệm có hai nhiệm vụ chính giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp. Hai chức này gắn bó bổ sung cho nhau tạo nên hiệu quả và chất lợng giáo dục. Trong trờng tiểu học, mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp là ngời thay mặt hiệu tr- ởng, hội đồng nhà trờng và cha mẹ học sinh quản lý toàn diện tập thể lớp mình phấn đấu theo mục tiêu chung của toàn trờng. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm là ngời lãnh đạo, tổ chức điều hành, kiểm tra mọi hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc lớp mình phụ trách. Là nhân vật trung tâm để hình thành nhân cách cho học sinh và là cái cầu nối liền giữa nhà trờng và xã hội. ở trong trờng tiểu học, ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm có những chức năng cơ bản là: -Quản lý, giáo dục học sinh lớp mình phụ trách. -Xây dựng, tổ chức tập thể thành một đơn vị vững mạnh. -Tổ chức, điều khiển lãnh đạo các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện. -Thiết lập và phát triển quan hệ với các lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng để giáo dục học sinh. Học sinh tiểu học - đây là lứa tuổi đánh dấu một bớc ngoặt quan trọng trong cuộc đời học sinh với sự xuất hiện lần đầu tiên hoạt động học tập theo phơng pháp nhà trờng. Hoạt động vui chơi đã nhờng chỗ cho hoạt động chủ đạo là học tập. Theo thuyết phân tâm của Frend về sự phát triển cảm xúc của trẻ lứa tuổi học sinh tiểu học thuoọc thời kỳ "ẩn tàng" mà khi những xung năng sục sôi của thời kỳ trớc đó tạm thời lắng dịu nhờng chỗ cho những mối quan hệ mới và những hoạt động mới trong đời sống nhà trờng. 4 Những đặc trng nhân cách của học sinh tiểu học đó là tính hồn nhiên, tính chỉnh thể, tính chất đang hình thành và khả năng tiềm tàng trong quá trình phát triển. Nhà trờng, gia đình, xã hội là 3 yếu tố cơ bản chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh tiểu học. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm lớp, ngoài công tác giảng dạy đúng và đủ chơng trình nội dung kế hoạch giáo dục, họ còn gánh vác một trách nhiệm vô cùng to lớn nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh đó là công tác chủ nhiệm lớp. Nhiệm vụ của ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp tiểu học đó là: -Tập hợp học sinh vào một tập thể, bién lớp học mỗi tập hợp đàu năm trở thành một tập thể biết đoàn kết, yêu thơng giúp đỡ lẫn nhau để cùng phấn đấu vì mục tiêu chung làm sao để tập thể lớp thành một môi trờng và một phơng tiện giáo dục học sinh. Có thể nói rằng: Giáo viên chủ nhiệm là hiệu trởng một lớp học. -Tổ chức các hoạt động phong phú và đa dạng cho tập thể bằng các cuộc thi đua học tập, tu dỡng bằng các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch đa học sinh vào guồng máy hoạt động tích cực. -Phối hợp với các giáo viên trong trờng để tiến hành các hoạt động giảng dạy, giáo dục học sinh. A.X.Macarenkô đã nhận xét đúng đắn rằng:"Không một nhà giáo dục nào dợc quyền hành động đơn độc" cho nên tuỳ từng giai đoạn, từng thời kỳ ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp gặp gỡ các giáo viên khác, tổng phụ trách để cùng nhau thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với học sinh. Chú ý lắng nghe, theo dõi mọi mặt của lớp bạn, đối chiếu với lớp mình để có những biện pháp, chủ trơng kịp thời. -Công tác với cha mẹ học sinh :ảnh hởng của gia đình đối với trẻ vô cùng lớn vì trẻ sống, hoạt động ở gia đình nhiều thời gian. Giáo viên chủ nhiệm cần thay mặt nhà trờng kết hợp với gia đình trong quá trình giáo dục học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần làm cho gia đình hiểu rõ mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, thông báo kết quả học tập của học sinh cho gia đình 5 biết đều đặn để phối hợp giáo dục, đồng thời họp phụ huynh định kỳ hoặc đột xuất để có những nhận định chung và đi đến phơng hớng giáo dục học sinh nhất là những trờng hợp học sinh h, cá biệt -Tổ chức phối hợp các lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng. Các lực lợng cần phối hợp là hội cha mẹ học sinh, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và các cơ quan xí nghiệp ở địa phơng để có biện pháp xây dựng tập thể học sinh vững mạnh, phát triển trong sáng, lành mạnh. *Có thể nói nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học rất phong phú và phức tạp. Nó đòi hỏi ngời giáo viên phải có nhận thức đúng đắn về mục đích, nội dung, hình thức và phơng pháp của công tác chủ nhiệm lớp, hiểu đợc tác dụng to lớn trong việc hoàn thiện nhân cách toàn diện cho học sinh. Đây chính là một lực lợng phục vụ cho mục tiêu giáo dục. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học có trách nhiệm nặng nề và có tầm quan trọng đặc biệt. Bởi vậy trong công tác quản lý trờng học, ngời hiệu trởng tiểu học cần quan tâm thoả đáng tới đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và công việc của họ nhằm mục đích nâng cao chất lợng giáo dục trong nhà trờng, thực hiện đúng mục tiêu giáo dục. Ch ơng 2: Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp của đội ngũ giáo viên trờng tiểu học thị trấn Đồi Ngô. Qua thực tiễn công tác và điều tra tìm hiểu tôi đã có những nhận xét và đánh giá nh sau: Công tác chủ nhiệm đã và đang đợc tiến hành từ nhiều năm nay ở bậc tiểu học. Nhà trờng đã coi đây là một trong những mũi nhọn để đa nền nếp của học sinh vào quĩ đạo chỉ đạo, đồng thời cũng là biện pháp để đa chất l- ợng học tập của học sinh tăng lên. Tuy vậy, trong thực tế không phải không ít giáo viên trong trờng tiểu học hiện nay đã coi công tác chủ nhiệm lớp nh một việc làm bắt buộc theo yêu cầu của hiệu trởng, chứ họ cha thấy đợc tầm quan trọng cũng nh vai trò trọng trách của họ trong công việc này. Do vậy, ngời giáo viên thờng quan niệm: Giảng dạy tốt mới là việc phải làm, phải phấn đấu, còn công tác chủ 6 nhiệm thì luôn bị xem nhẹ. Có giáo viên chỉ mong cho hết giờ dạy, hết buổi để về nhà. Cũng có nhiều trờng hợp các giáo viên lại cho rằng: công tác chủ nhiệm lớp là quan trọng, là cần thiết nhng do điều kiện hoàn cảnh gia đình, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, bao nỗi lo toan, công việc gia đình nhất là thời buổi kinh tế thị trờng hiện nay lại càng thấy rõ. Hoặc cũng có giáo viên chỉ quan tâm đến đối tợng học sinh là con em những gia đình khá giả, có địa vị trong xã hội và bỏ rơi những học sinh chậm tiến, cá biệt trong lớp mình. Mặt khác, do mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và hiệu trởng coòn lỏng lẻo nên công tác giáo viên chủ nhiệm lớp đạt kết quả cha cao. Thay mặt cho hiệu trởng với t cách là nhà giáo dục, ngời giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt đến học sinh lớp mình phụ trách tất cả các yêu cầu, kế hoạch nhà trờng. Thay mặt học sinh để phản ánh tới nhà trờng tất cả những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của học sinh, bênh vực và bảo vệ quyền lợi mọi mặt cho học sinh ở lớp mình. Mối quan hệ giữa hiệu trởng và giáo viên làm công tác chủ nhiệm ở tiểu học phải thực sự là chiếc cầu nối giữa nhà trờng, các lực lợng giáo dục khác, tập thể học sinh và mỗi cá nhân học sinh. Qua kinh nghiệm cho thấy nơi nào, lớp nào ngời giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp thì ở dó chất lợng học tập của học sinh tơng đối dồng đều, chất lợng giáo dục nâng lên rõ rệt, hơn nữa tập thể học sinh đoàn kết hơn, tiến bộ hơn và chăm chỉ hơn. -Câu hỏi đợc đặt ra: Muốn làm tốt công tác này, ngời hiệu trởng cần phải có những kinh nghiệm gì? giải pháp gì? để giúp ngời giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học. *Kết quả phân loại giáo viên chủ nhiệm năm học trớc 2002-2003. Kết quả phân loại Giỏi Khá Trung bình các hoạt động SL % SL % SL % 7 Công tác chủ nhiệm 10 41,6 11 45,9 3 12,5 Hoạt động ngoại khoá 9 37,5 10 41,7 5 20,8 Xếp loại lớp 10 41,6 10 41,6 4 16,8 Ch ơng 3: kết quả đạt đợc qua nghiên cứu thực hiện đề tài I-Hiệu tr ởng với biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở tr ờng tiểu học. 1-Nhận thức của ngời hiệu trởng Công tác chủ nhiệm lớp là một hoạt động có tính khoa học và nghệ thuật, rất khái quát và cũng rất cụ thể, bản chất của nó là hoạt động tổ chức giáo dục con ngời. Đối tợng của hoạt động này vừa là tập thể vừa là từng học sinh cụ thể, phơng pháp của công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học là tác động giáo dục đến từng cá nhân thông qua giáo dục tập thể để giáo dục các em hoàn thiện nhân cách của mình. Thực tế cho thấy chất lợng của tập thể luôn phản ánh một cách trung thực khả năng và năng lực của ngời giáo viên chủ nhiệm. Qua các giai đoạn phát triển của tập thể, ngời giáo viên tuy xuất hiện ở các vị trí khác nhau (lúc là nhà tổ chức, ngời chỉ huy, ngời cố vấn, có lúc lại hoà nhập vào tập thể với t cách là một thành viên) nhng ở bất kỳgiai đoạn nào ngời thầy vẫn là ngời định hớng cho tập thể học sinh mình. Vì vậy, ngời hiệu trởng phải có quan điểm nhận thức đúng đắn, cái nhìn, cái định hớng thật rộng, vạch kế hoạch cụ thể. Có ai đó đã nói rằng:"Nếu tôi là nhà quản lý tôi sẽ dành 1/3 thời gian để vạch kế hoạch". Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học là một lĩnh vực hết sức quan trọng, có tính cấp bách vì học sinh tiểu học mới bớc đầu làm quen với tập thể và dần dần hoàn thiện nhân cách, cho nên cần đa học sinh vào nền nếp để rèn học sinh có quy củ sau này. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò và nhiệm vụ rất lớn, họ đợc coi là ngời thay mặt hiệu trởng để quản lý học sinh một cách toàn diện và cụ thể hoá mục tiêu kế hoạch chơng trình hành động ở từng lớp học, là cầu nối giữa nhà trờng, các lực lợng giáo dục khác với tập thể học sinh và mỗi cá nhân học sinh. Đặc biệt, ngời giáo viên chủ nhiệm có mối quan hệ rất chặt chẽ với hiệu trởng. Dới góc độ thông tin học trong quản lý 8 thì ngời giáo viên chủ nhiệm đợc xem nh là một trong những nút thông tin quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống thông tin trong nhà trờng với chức năng là thu nhận và truyền đạt thông tin. Dới góc độ giáo dục học thì ngời giáo viên chủ nhiệm đợc xem nh một chủ thể giáo dục gần gũi nhất đối tợng giáo dục. (Tập thể học sinh và mỗi cá nhân học sinh) với chức năng cơ bản là giáo dục mỗi cá nhân học sinh thông qua việc xây dựng tập thể học sinh. Dới góc độ quản lí học thì ngời giáo viên chủ nhiệm đợc coi nh ngời quản lý, thực hiện chức năng của nhà quản lý (bao gồm chức năng kế hoạch hoá tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra). Xét riêng mối quan hệ Ban giám hiệu - Hội đồng giáo dục - Giáo viên chủ nhiệm (tập thẻ học sinh) thì ngời giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt đến học sinh lớp mình phụ trách tất cả các yêu cầu, kế hoạch giáo dục của nhà trờng. Thay mặt học sinh phản ánh tới nhà trờng tát cả những ý kiến nguyện vọng chính đáng của học sinh, bênh vực và bảo vệ quyền lợi mọi mặt cho học sinh ở lớp mình phụ trách. Hiệu trởng và giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Muốn trờng, lớp, học sinh của mình đạt chất lợng cao, hơn ai hết ngời hiệu trởng phải nhận thức đúng đắn và có các biẹn pháp chỉ đạo khả thi và hữu hiệu. 2-Các biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trờng tiểu học: Có rất nhiều biện pháp nhằm làm cho mỗi giáo viên thực hiện nhiệm vụ của mình, nhng chúng tôi chỉ xin nêu ra một số biện pháp chủ yếu áp dụng có hiệu quả: a-Hiệu trởng chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm, hồ sơ học sinh và thực hiện kế hoạch từng tuần, tháng: Nhà trờng là đơn vị cơ sở của ngành, nơi trực tiếp thực hiện chủ trơng chính sách giáo dục của Đảng và nhà nớc thông qua nhiều hoạt động phong phú và nhiều lực lợng tham gia. Để các hoạt động nói trên đợc thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện, cân đối và có trọng tâm, thống nhất và đạt kết quả cao thì kế hoạch hoá mọi công tác của nhà trờng là hết sức quan 9 trọng và cũng là biện pháp tích cực nhằm thực hiện các nhiệm vụ của năm học trong nhà trờng. Nếu kế hoạch đối với hiệu trởng đợc coi nh khâu số 1 trong công tác quản lý thì ngời giáo viên lấy kế hoạch làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Kế hoạch nói chung và kế hoạch chủ nhiệm nói riêng của ngời giáo viên phải dựa vào kế hoạch chung của nhà trờng. Từ đó, giáo viên căn cứ vào tình hình cụ thể của lớp mình phụ trách để xây dựng phơng hớng, biện pháp cho phù hợp nhằm đạt đợc mục tiêu mà tr- ờng đã đề ra. Vậy muốn xây dựng phơng hớng biện pháp sát sao, phù hợp điều quan trọng là phải quan tâm đến hoàn cảnh của các em, gia đình các em qua sơ yếu , hồ sơ học sinh, qua điều tra thăm dò, họp phụ huynh học sinh xem gia đình các em có gì khó khăn, thuận lợi. Bớc tìm hiểu gia đình học sinh là bớc then chốt của công tác chủ nhiệm, để từ đó mà chúng ta có thể nắm chắc đối tợng, có biện pháp giúp đỡ phù hợp. -Xây dựng kế hoạch: Thờng có mẫu sẵn ở mỗi giáo viên, mỗi học sinh đều đợc giáo viên chủ nhiệm dành một đến hai trang để ghi lí lịch, tìm hiểu Đối với sổ chủ nhiệm, hiệu trởng cần thống nhất một loại. Kế hoạch tháng, tuần, từng cá nhân, tập thể, sinh hoạt, tham quan nh cuốn kế hoạch chủ nhiệm hiện hành, phải khả thi và thật sát sao. Hiệu trởng phải thờng xuyên thu về để xem, nhận xét, góp ý cho từng sổ, có thể bổ sung,đặc biẹt lu ý đến trờng hợp cá biệt, vùng, địa phơng. b-Phân loại sử dụng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Đã là một tập thể tất yếu phải có tổ chức, hơn thế chức năng tổ chức là dấu hiệu đầu tiên để xét thấy trờng đó làm tốt hay không tốt công tác này. Việc bố trí bộ máy phải nhằm mục tiêu là xây dựng đợc các tập thể lớp vững mạnh, chất lợng giáo dục nâng cao. Công tác giáo viên chủ nhiệm là một nội dung quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch công tác của trờng tiểu học. Trớc hết là việc lựa chọn tổng phụ trách và phân công chủ nhiệm trong trờng. Trong trờng tiểu học, tổng phụ trách có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là ngời tham mu, vừa là ngời tổ chức các hoạt động, là "chuyên gia" về 10 [...]... tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trởng tiểu học, ngời hiệu trởng cần tiến hành một loạt các công việc đan xen phối hợp với nhau một cách lôgic theo đúng chu trình quản lý Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trờng tiểu học hết sức phức tạp và đa dạng, vì vậy công tác quản lý của ngời hiệu trởng cũng rất phong phú Đây chỉ là những biện pháp chủ yếu trong vô số các biện pháp, vì vậy ngời hiệu trởng tiểu học. .. của học sinh bố trí xen kẽ giáo viên cũ, mới -Quan tâm đúng mức đến hoàn cảnh, nguyện vọng của từng giáo viên -Tuân thủ tính kế thừa trong phân công giáo viên -Phù hợp với đặc điểm của mỗi trờng và chơng trình giảng dạy đang áp dụng *Một số cách phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở trờng tiểu học: -Có thể cử giáo viên làm GVCN từ lớp đầu cấp đến lớp cuối cấp -Có thể phân công giáo viên làm. .. các lớp, đội phải đợc thông qua hiệu trởng và tổng phụ trách 3-Tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo viên chủ nhiệm làm tốt hiệu trởng cần giúp đỡ họ phơng pháp công tác chủ nhiệm, đặc biệt là những giáo viên mới Công tác chủ nhiệm lớp là một hoạt động khó và phức tạp, vì vậy hiệu trởng cần giúp họ tiến hành nh sau: a-Nghiên cứu điều tra thật đầy đủ các mặt của từng cá nhân trong lớp để từ đó mà phân loại học. .. phải không 18 ngừng học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, coi trọng công tác tổng kết kinh nghiệm ở đơn vị mình để nâng cao năng lực quản lí đặc biệt là năng lực chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở tiểu học, góp phần nâng cao chất lợng nhà trờng II-Kết quả sau khi thực hiện đề tài: Kết quả phân loại các hoạt động Trớc khi thực hiện Giỏi TS Chủ nhiệm lớp 10 Hoạt động ngoại... viên làm GVCN ở mỗi khối lớp -Có thể kết hợp cả hai cách trên -Phân công u tiên, chọn những giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm chủ nhiệm lớp 1 và lớp 5 Mỗi cách phân công đều có những u - nhợc điểm của nó, không có cách phân công nào thực sự tối u Ngời hiệu trởng cần căn cứ vào tình hình thực tế của trờng mình từng năm học để lựa chọn cách phân công cho phù hợp 11 c-Hớng dẫn giáo viên chủ nhiệm xây dựng... tham gia công tác xã hội -Tình hình giữ vệ sinh lớp học, bảo vệ bàn ghế, sách vở -Một vài chỉ số khác nói lên trình độ đợc giáo dục của học sinh *Kiểm tra là một khau trong quá trình quản lý, kiểm tra không có nghĩa là" bới lông tìm vết" mà là một việc làm thúc đốc đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để giúp giáo viên chủ nhiệm làm tốt hơn về mọi mặt 7-Hiệu trởng với công tác động viên khen thởng: Lý... nhà trờng *Căn cứ đánh giá công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp: ngời hiệu trởng căn cứ vào một số chỉ số sau: -Số học sinh thực hiện -Số học sinh thực hiện nội quy học tập, đối chiếu xem xét với kết quả học tập và rèn luyện -Số học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất - Số học sinh tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, văn nghệ - Số học sinh tích cực tham gia... xâm nhập vào học đờng, phong trào bảo vệ môi sinh, môi trờng 4-Hiệu trởng cần giúp đỡ, giáo dục giáo viên chủ nhiệm nhận thức đợc nhiệm vụ, cách làm, cách giáo dục học sinh, phối hợp với tổng phụ trách đội xem tổng phụ trách đội là cầu dao nối liền giữa hiệu trởng với tất cả giáo viên chủ nhiệm trong trờng -Có kế hoạch bồi dỡng cho giáo viên chủ nhiệm làm công tác đội, kết nạp đội viên -Cần có những... nhân cách của giáo dục tiểu học Đây cũng là một nhiệm vụ nặng nề đè lên vai của những nhà làm công tác giáo dục Nhân cách chỉ đợc hình thành trong hoạt động và giao lu Xây dựng đợc tập thể học sinh chuẩn mực đó là một công trình to lớn của những ngời làm công tác chủ nhiệm Có đợc tập thể nh vậy nó sẽ tạo ra các mối giao lu giữa giáo viên - học sinh, giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với xã hội... giao tiếp (học sinh, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp) và kỹ năng thực hành (văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp) cho giáo viên 6-Hiệu trởng kiểm tra đánh giá giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp: Kiểm tra, đánh giá đây là khâu quan trọng trong công tác của ngời hiệu trởng Việc kiểm tra có thể đột xuất hay định kỳ, có thể kiểm tra hoạt động của giáo viên chủ nhiệm thông qua hoạt động của các lớp, thông . diện cho học sinh đó là công tác chủ nhiệm lớp. Nhiệm vụ của ngời giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp tiểu học đó là: -Tập hợp học sinh vào một tập thể, bién lớp học mỗi tập hợp đàu năm trở thành. cách phân công giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp ở trờng tiểu học: -Có thể cử giáo viên làm GVCN từ lớp đầu cấp đến lớp cuối cấp. -Có thể phân công giáo viên làm GVCN ở mỗi khối lớp. -Có thể. hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp. VI-Những đóng góp mới của đề tài: Chỉ đạo, hớng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp giúp cho các giáo viên chủ nhiệm lớp có thêm những kinh nghiệm trong công
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang, Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang, Kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam - Bắc Giang

Từ khóa liên quan