SKKN: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

13 2,474 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 21:44

Thực tế trong những năm qua, một bộ phận không nhỏ trong nhân dân còn nhận thức sai lệch. Do quan tâm đến lao động kiếm sống, làm giàu nên mọi suy tính, thời gian đề dành cho làm việc, kiếm lời, lợi nhuận. họ đã quên đi việc giáo dục con cái. Hoặc những thói hư tật xấu, cung cách làm ăn, giao lưu, ứng xữ phù hợp chạy theo cơ chế của một bộ phận người ngoài xã hội đã dần thấm sang trẻ em, làm ảnh hưởng đến đạo đức, nhân cách học sinh. Một số học sinh đã xuất hiện những thói hư tật xấu, ý thức kỷ luật kém, lười học, bỏ học, sống ích kỷ, không tự vươn lên mà chỉ trong chờ vào sự giúp đỡ của người khác ..... Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Mục lục Nội dung Trang phần I: mở đầu I. Lý do chọn đề tài 2 II. Mục đich đề tài 3 III. Đối tợng và khách thể đề tài 3 IV. NHiệm vụ đề tài 3 V. Phạm vi đề tài 3 VI. Phơng pháp nghiên cứu đề tài 3 Phần ii : nội dung đề tài Chơng i: những khái niệm và cơ sở lý luận I. giáo dục đạo đức I.1 giáo dục: 4 I.2 Đạo đức 4 II. Giáo dục đạo đức thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp II.1 Khái niệm về hoạt đông giáo dục ngoài giới lên lớp 5 II.2 Nội dung hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp: 6 Chơng II: Trờng THCS Mai Thủy và công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp I. Sơ lợc tình hình địa phơng và nhà trờng THCS Mai Thủy 1. Địa phơng 7 2. Nhà trờng 7 II. Hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2010-2011 1. Công tác ổn định điều kiện để giáo dục 8 2. Nội dung chơng trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp 9 3. Tổ chức quản lý thời gian và thể chế phần hành công việc giáo dục học sinh 10 3.1. Hoạt động giáo dục trong nhà trờng 10 3.2. Hoạt động giáo dục ở địa bàn dân c 11 III. Quá trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp 11 IV. kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của trờng 13 chơng iii- một số bài học kinh nghiệm và đề xuất I. bài học kinh nghiệm 14 II. Một số đề xuất 15 phần iii: kết luận phần I: mở đầu I. Lý do chọn đề tài: Quan niệm về phát triển xã hội đợc nhân loại đúc kết từ mấy nghìn năm từ hình thành đến phát triển văn minh, điều quan trọng hàng đầu là sự phát triển con ngời. Vấn đề con ngời đợc coi là tinh hoa lịch sử văn minh, là thần tợng khoa học nghệ thuật. Con ngời Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nớc và giữ nớc đã làm nên những chiến thắng Những thắng lợi của Việt Nam là thiên hùng ca bất diệt về con ngời Việt Nam. (Phạm Văn Đồng-NXB Chính trị-Hà Nội 1994). Khẳng định: Nhân tố con ngời ; khẳng định tầm quan trọng của giáo dục-đào tạo. Trong nhiều văn kiện của Đại hội Đảng, quan điểm về đờng lối và chính sách chiến lợc phát triển giáo dục Đảng ta đã nêu rõ: Giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Giáo dục - đào tạo là con đờng cơ bản để hình thành và phát triển nhân cách, để phát triển con ngời. Xem giáo dục -đào tạo là động lực của sự phát triển, là chìa kháo mở đờng đến tơng lai. Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 1 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Thời đại ngày nay, thời đại mà trí tuệ con ngời đã trở thành tài nguyên quý giá nhất trong các tài nguyên quý giá của một quốc gia dân tộc. Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI , trong công cuộc đổi mới, sự phồn vinh của xã hội , sự phát triển của đất nớc đang trong cậy vào thế hệ học sinh hôm nay. Chính vì thế giáo dục phải xây dựng những con ngời và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cờng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; có năng lực tiếp thu văn hóa nhân loại. Qua hơn 20 năm đổi mới, đất nớc ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trờng có định hớng XHCN đã thu đợc nhiều thành tựu to lớn. ngành giáo dục đào tạo cũng đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và phát triển nhân tài của đất n- ớc. Nền kinh tế xã hội phát triển khi có những tác động tích cực của cơ chế thị trờng và sự tiếp thu tinh hoa khoa học tiên tiến trên thế giới . Song đời sống xã hội cũng đã và đang hứng chịu những tác dụng xấu của mặt trái cơ chế thị trờng. Thực trạng và yêu cầu vẫn còn là một khoảng cách lớn trong việc nâng cao dân trí, nhân lực, nhân tài và bồi dỡng thế hệ cách mạng cho hôm nay và ngày mai. Vấn đề giáo dục ở đây là giáo dục cho học sinh phát triển một cách toàn diện về nhân cách. Đức và Tài là hạt nhân trung tâm của nhân cách. Bác Hồ đã dạy: Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là ngời vô dụng. Thực tế trong những năm qua, một bộ phận không nhỏ trong nhân dân còn nhận thức sai lệch. Do quan tâm đến lao động kiếm sống, làm giàu nên mọi suy tính, thời gian đề dành cho làm việc, kiếm lời, lợi nhuận. họ đã quên đi việc giáo dục con cái. Hoặc những thói h tật xấu, cung cách làm ăn, giao lu, ứng xữ phù hợp chạy theo cơ chế của một bộ phận ngời ngoài xã hội đã dần thấm sang trẻ em, làm ảnh hởng đến đạo đức, nhân cách học sinh. Một số học sinh đã xuất hiện những thói h tật xấu, ý thức kỷ luật kém, lời học, bỏ học, sống ích kỷ, không tự vơn lên mà chỉ trong chờ vào sự giúp đỡ của ngời khác Trớc thực trạng xã hội, thực trạng đạo đức học sinh hiện nay; nhiều đồng nghiệp đã và đang tìm lời giải để nâng cao chất lợng đạo đức học sinh. Nhng việc giáo dục đạo đức học sinh lại là một phạm trù rộng, đợc thực hiện bằng nhiều con đờng khác nhau, nhiều phơng pháp khác nhau. Vì điều kiện thời gian (Vừa công tác vừa nghiên cứu) và do năng lực bản thân còn hạn chế; nên tôi chỉ mạnh dạn nêu lên vấn đề: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trờng THCS với thiết tha mong muốn, tìm cho mình những kinh nghiệm nhỏ để cùng đồng nghiệp thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh hiện nay và sau này. II. Mục tiêu đề tài: Sau khi đợc học tập, kết hợp với việc nghiên cứu, sự hiểu biết và thực tiễn vấn đề đạo đức học sinh hiện nay; xét thấy việc giáo dục đạo đức cho học sinh là công việc trọng tâm và cấp thiết, đòi hỏi phải có sự đầu t nghiên cứu để quản lý công tác giáo dục tốt hơn. Cũng nh qua việc nghiên cứu để kiểm nghiệm kiến thức học tập, rút bài học kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng thực tế sau này. III. Đối tợng và khách thể đề tài: Nghiên cứu việc quản lý và tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ, qua các biện pháp tổ chức giáo dục của tập thể giáo viên ở trờng THCS và các tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan. IV. NHiệm vụ đề tài: Qua theo dõi chất lợng giáo dục, đối chiếu so sánh với hệ thống các trờng THCS trên địa bàn về thực tế tình hình đạo đức học sinh hiện nay là vấn đề đáng lo ngại. Giáo dục đạo đức cho học sinh đợc thực hiện qua các con đờng khác nhau, trong đó con đờng giáo dục đạo đức cho học sinh qua các hoạt động gáio Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 2 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp dục ngoài giờ lên lớp dù đã đợc nhiều đồng nghiệp quan tâm nghiên cứu nhng việc phát huy tác dụng cha đạt tối đa. Thực chất đề tài này muốn tìm ra một số giải pháp để nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh đợc tốt hơn đồng thời rút kinh nghiệm cho công tác quản lý việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. V. Phạm vi đề tài: Nghiên cứu việc tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh tại trờng THCS Mai Thủy xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và địa bàn dân c xã Mai Thủy trong năm học 2010-2011. VI. Phơng pháp nghiên cứu đề tài: Việc nghiên cứu công tác tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp đợc thực hiện với nhiều phơng pháp: - Nghiên cứu lý luận giáo dục . - Điều tra phỏng vấn trực tiếp nghiên cứu kết quả giáo dục. - Tổng kết kinh nghiệm của bản thân, của đồng nghiệp. Phần ii : nội dung đề tài Chơng i: những khái niệm và cơ sở lý luận. I. giáo dục đạo đức: I.1 giáo dục: - Nghĩa rộng : giáo dục là một quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức của thầy và trò dới tác động chủ đạo của thầy nhằm hình thành ở học sinh tính tự giác, tích cực, độc lập, quan điểm niềm tin, định hớng giá trị lý t- ởng xã hội chủ nghĩa, những động cơ thái độ, kỹ năng kỹ xảo, thói quen đối xử trong quan niệm chính trị, đạo đức luật pháp v.v thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội - Nghĩa hẹp: Giáo dục là một bộ phận của quá trình s phạm toàn vẹn. Chức năng của nó là xây dựng ý thức, tình cảm, hành vi chính trị xã hội, đạo đức cho học sinh. I.2 Đạo đức - Khái niệm về đạo đức : Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực chi phối hành vi của con ngời trong các mối quan hệ giữa con ng- ời với tự nhiên, con ngời với xã hội, con ngời với con ngời và chính bản thân. - Sự hình thành đạo đức; nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức ở trờng học: + Đạo đức nảy sinh từ nhu cầu xã hội, điều hòa thông nhất các mâu thuẫn giữa lợi ích chung của tập thể cộng đồng xã hôi và lợi ích riêng của cá nhân nhằm đảm bảo trật tự của xã hội và khả năng phát triển của cá nhân. Quan hệ đạo đức tồn tại xen kẽ và đan kết trong mọi ĩnh vực ý thức xã hội, mọi hoạt động xã hội và quan hệ xã hội. + Giáo dục đạo đức cho học sinh là sự cần thiết vì trong xã hội có giai cấp thì đạo đức mang tính giai cấp. Việc nghiên cứu cũng nh thực hiện công tác giáo dụa đao đức cho học sinh ở trờng THCS không vợt ra khỏi định hớng của công tác giáo dục t tởng chính trị. Phải căn cứ vào đờng lối quan điểm giáo dục của Đảng trong giai đoạn hiện nay: Giáo dục lòng yêu nớc, giáo dục chủ nghĩa Max-Lênin, t tởng Hồ Chí Minh. Giáo dục đạo đức là nhiệm vụ của toaanf Đảng toàn dân. + Nhiệm vụ của nhà trờng là giáo dục đạo đức cho học sinh để đạt đợc mục tiêu: giáo dục phô thông là giúp học dinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất ( Luật giáo dục) và xem đây là vấn đề cơ bản trọng tâm số một của nhà trờng. + Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh ở trờng phổ thông là làm cho học sinh hiểu và nhận thức rõ các hành vi ứng xử của mình phù hợp với lợi ích của xã hội; giúp học sinh lĩnh hội các lý tởng, đạo đức, nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực pháp luật. Bồi dỡng tình cảm đạo đức Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 3 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp tích cực bền vững ( lơng tâm, vinh dự, trách nhiệm, phẩm giá ) và những phẩm chất ý chí( thật thà, dũng cảm, kỷ luật ) bảo đảm hành vi đạo đức, hành vi pháp luật luôn nhất quán với yêu cầu đạo đức, quy định pháp luật. Thông qua các hoạt động gáio dục , rèn luyện cho học sinh thói quen hành vi đạo đức, làm cho chúng trở thành bản tính tự nhiên cá nhân và duy trì lâu bền thói quen đó để ứng xử đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Giáo dục cho các em văn hóa ứng xử thể hiện sự tôn trọng, quý trọng lẫn nhau, tính nhân đạo và trình độ thẩm mỹ trong các quan hệ cuộc sống. + Giáo dục đạo đức t tởng chính trị là giáo dục thế giới quan, lý tởng cách mạng XHCN, lòng yêu nớc XHCN, ý thức lao động, ý thức họa tập, giáo dục pháp luật, kỷ luật và lòng yêu thơng con ngời, những hành vi ứng xử có văn hóa. + Giáo dục đạo đức đợc thông qua nhiều con đờng khác nhau và không có con đờng nào duy nhất và tốt nhất. Môi con đờng là một cách thức riêng biệt. Điều tốt nhất là biết kết hợp liên thông các con đờng đó để tối u hóa quá trình giáo dục. II. Giáo dục đạo đức thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Việc tổ chức giáo dục học sinh là một quá trình phức tạp. Đây là quá trình quản lý thể hiện ở gốc độ quản lý cá nhân, quản lý tập thể qua việc tổ chức học tập ở trên lớp trong sự hòa nhập cộng đồng. Đạo đức của học sinh đợc phát triển tốt hay xấu phụ thuộc vào sự tổ chức giáo dục ở nhà trờng và ngoài giờ học tại địa bàn c trú. ở nhà trờng các em đợc giáo dục thông qua các bài giảng mà hình thành và phát triển đạo đức; về mặt này nhà trờng đã tổ chức thực hiện tốt ( vì chơng trình là pháp lệnh). Nhng thời gian ở ngoài nhà trờng, ngoài sự quản lý trực tiếp của thầy cô giáo nếu không đợc giáo dục cẩn thận thì việc hình thành và phát triển đạo đc ở học sinh sẽ không đạt đợc mục tiêu giáo dục. Ngoài giờ học trên lớp , học sinh tiếp xúc giao lu và quan hệ trong nhiều hoạt động với nhiều đối tợng và chiếm khoảng thời gian khá lớn, vì thế giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp là vấn đề canf thiết và quan trọng trong quy trình giáo dục. II.1 Khái niệm về hoạt đông giáo dục ngoài giới lên lớp: Giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những hoạt động giáo dục cơ bản đợc thực hiện một cách có mục đích có tổ chức, có kế hoạch nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả quá trình phát triển nhân cách học sinh đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa đời sống của xã hội. Thực chất đây là hoạt động do nhà tr- ờng tổ chức giáo dục ngoài giờ dạy học trên lớp; quá trình này đợc tổ chức xen kẽ đồng thời hay tiếp nối chơng trình kế hoạch dạy học trong phạm vi nhà trờng hoặc đời sống xã hội do nhà trờng chỉ đạo diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình dạy học. Hoạt động gáio dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận cấu thành trong toàn bộ hoạt động giáo dục. ở trờng THCS hoạt động giáo dục đợc tách thành các mặt cơ bản sau: + Hoat động dạy học trên lơp. + Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các mặt hoạt động này thờng thống nhất biện chứng với nhau có vị trí chức năng nhiệm vụ riêng biệt , đợc chuyên môn hóa nhằm tối u quá trình giáo dục. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra sự liên thông tác động giữa nhà trờng gia đình xã hội; là mảnh đất thu hái tiềm năng của cã các lực lợng xã hội tham gia giáo dục và quản lý trờng học. Trong điều kiện hiện nay mặt trái của xã hội đang một sớm một chiều tác động đến đời sống tinh thần của học sinh, đòi hỏi việc tổ chức giáo dục, việc phối hợp với các tổ chức lực lợng trong xã hội là một vấn đề cần thiết.Thực hiện công tác này cũng chính là thực hiện quá trình xã hội hóa giáo dục, thực Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 4 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp hiện đúng quan điểm của Đảng và nhà nớc: phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nớc và mỗi cộng đồng , của từng gia đình và mỗi công dân ( văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCHTW Đảng khóa VIII). - Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có những đặc điểm mà nhất thiết và tất yếu ngời quản lý phải cần chú trọng chỉ đạo tổ chức: + Phạm vi hoạt động rộng, chiếm nhiều thời gian nội dung phong phú, đa dạng về hình thức. + Khi thực hiện chịu tác động từ nhiều phía: điều kiện vật chất, kinh phí, nhân sự, thời gian + Hoạt động mang tính tự quản, tính tự giác cao và phối hợp nhiều lực l- ợng tham gia. II.2 Nội dung hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Quá trình giáo dục học sinh nhằm hớng tới phát triển nhân cách cho các em. Hạt nhân trung tâm của nhân cách là 2 mặt đức và trí. Thực tiễn dạy học chứng minh trí dẫn tới thế giới quan và từ đó dẫn tới đức dẫn tới sự thống nhất biện chứng giữa trí và đức trong cấu trúc nhân cách của con ngời. trí và đức thực chất đợc hình thành qua hoạt động, qua giao lu trong học tập và trong cuộc sống xã hội. - Hoạt động và giao lu vốn là một trong những nhu cầu của con ngời; thông qua đó mà con ngời học tập đợc các chuẩn mực về đạo đức của xã hôi, cách nhìn nhận và đánh giá hành vi, có thái độ với cuộc sống, từ kiểm tra điều chỉnh và đề ra nguyên tắc sống cho bản thân. Việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp chính là sự sơ chế, nhào trộn về mặt s phạm để tác động truyền thụ đến học sinh những tri thức đạo đức sơ đẳng việc tổ chức các hoạt động chính trị xã hội, hoạt động tập thể tạo nên cho sự hình thành những cảm xúc đạo đức biến chuyển chuẩn mực đạo đức thành niềm tin và động cơ bên trong. Những hoạt động vui chơi bổ cihs phát triển trí tuệ là sân chơi thu hút học sinh đến lơp đến trờng. Hoạt động này đợc tiến hành tổ chức theo các phơng diện sau: + Giáo dục theo tiến độ thời gian: Ngày, tuần, tháng và trong hè. + Giáo dục thông qua hoạt động chủ điểm, chủ đề, sự kiện lịch sử và thế giới, địa phơng thông qua nội dung phát động thi đua, mô hình tổ chức. + Giáo dục thông qua tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động chính trị, hoạt động từ thiện, hoạt động bảo vệ trật tự trị an, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trồng cây lao động sản xuất, phòng chống tệ nạn xã hội Để làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ngời quản lý giáo dục ngoài coi trọng chỉ đạo tổ chức dạy học trên lớp đặc biệt là bộ môn giáo dục công dân, cần tập trung chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong việc tổ chức cần tuân thủ các nguyên tắc: Đảm bảo tính mục đích, tính kế hoạch, tính kết hợp nhiệm vụ; hoạt động phù hợp tâm lý lứa tuổi: tính tự giác, tự quản của học sinh trong việc tham gia hoạt động. Chơng II: Trờng THCS Mai Thủy và công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp I. Sơ lợc tình hình địa phơng và nhà trờng THCS Mai Thủy: 1. Địa phơng: Mai Thủy là một xã vùng đờng 15 bán sơn địa, địa bàn gồm 8 thôn. Hệ thống giáo dục gồm ba bậc học Mần non, Tiểu học và THCS Mai Thủy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phơng hết sức quan tâm đến sự nghiệp giáo dục xã nhà. Trờng Tiểu học Mai Thủy đã đợc công nhận chuẩn quốc gia giaia đoạn 2; trờng THCS Mai Thủy đợc công nhận chuẩn quốc khối trung học cơ Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 5 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp sở giai đoạn 2001-2010. Cơ sở vật chất các nhà trờng ngày càng phát triển và ổn định. Tuy nhiên, là một xã nằm trên ngã ba của 3 xã Xuân Thủy, Trờng Thủy và Phú Thủy, học sinh đợc tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau. Bên cạnh đó sự phát triển của nền kinh tế thị trờng nhiều thành phần, dẫn đến sự xuất hiện nhiều quán cà phê, nhà hàng, karaôkê và các tụ điểm vui chơi khác. Địa bàn xã Mai Thủy trở thành nơi giao lu nhiều giới làm ăn, buôn bán, doanh nghiệp t nhân, cơ quan nhà nớc Lại thêm vào đó dân sinh do lâu nay còn khó khăn về kinh tế, không có việc làm nên nhiều gia đình tranh thủ cả con cái đang trong độ tuổi đi học phải bỏ học cùng bố mẹ đi làm ăn, quên cả việc học hành của con trẻ. Những vấn đề trên tất yếu dẫn đến sự ảnh hởng không nhỏ việc dạy học cũng nh giáo dục đạo đức cho học sinh. Thực trạng tình hình xã hội bên ngoài có nhiều biến động về sự Hội nhập với mọi hình thức, tạo nên sự cảm nhận mới mẽ, sự choáng ngợp ban đầu của ngời dân trong xã. Vfat tất nhiên phong cách, thái độ, lối sống của con ngời dễ dàng bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trờng, đặc biệt là các em học sinh. Đây là điều mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các nhà tr- ờng quan tâm lo lắng, và cũng chính là điều mà nhà trờng THCS Mai Thủy băn khoăn tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh trong năm học 2010-2011 và những năm học sau. 2. Nhà trờng: Trờng THCs Mai Thủy, năm học 2010-2011 có 14 lớp với 520 học sinh. Đội ngũ quản lý và cán bộ giáo viên nhân viên nhà trờng gồm: 02 đ/c trong Ban giám hiệu, 28 giáo viên và 05 nhân viên. Trình độ chuyên môn của giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, tay nghề khá vững vàng. Hầu hết giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tình cảm và lơng tâm nghề nghiệp, vì thế nhiều đã năm nhà trờng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, đặc biệt 2 năm học gần đây, năm học 2008-2009 và 2009-2010 nhà tr- ờng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Hệ thống tổ chức đoàn thể nhà trờng hoạt động có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và có tác dụng lớn trong việc nâng cao chất lợng giáo dục trong đó có đạo đức học sinh. Trong điều kiện nh vậy, nhà trờng THCS Mai Thủy nhận thức đợc đây là điều kiện hết sức thuận lợi cho nhà trờng trong việc xây dựng mối quan hệ xã hội trên địa bàn, và việc phối hợp với các đoàn thể xã hội địa phơng trong việc giáo dục đạo đức học sinh. II. Hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2010-2011: Từ nhận thức: Thế hệ học sinh hôm nay là tơng lai ngày mai của đất nớc; việc giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện cả đức lẫn tài là nhiệm vụ của các nhà trờng. Căn cứ vào thực trạng của nhà trờng và của xã hội, nhà trờng đã đề ra giải pháp: Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua giáo dục văn hóa; coi trọng bộ môn giáo dục công dân và đặc biệt cũng coi trọng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Từ nhận thức, quan điểm cũng nh xem vị trí vai trò của việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp quan trọng trong việc giáo dục đạo đức học sinh; trong năm qua nhà trờng đã tổ chức thực hiện việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, quá trình chỉ đạo tổ chức giáo dục đợc thực hiện nh sau: 1. Công tác ổn định điều kiện để giáo dục: Để tổ chức giáo dục đạo đức học sinh qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhà trờng đã sớm chủ động kế hoạch ổn định và tạo các điều kiện cơ bản để Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 6 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp tổ chức hoạt động ngay từ đầu năm học. Sau khai giảng nhà trờng đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp (Nội dung TT số 32/TT- BGDĐT và TW Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 1998). ban chỉ đạo gồm các đ/c: - Đ/c Nguyễn Thanh Lê: Phó hiệu trởng nhà trờng; Trởng ban. - Đ/c Lê Thị Bách Tuế: Giáo viên TPT Đội; Phó ban. - Đ/c Nguyễn Xuân Khuyên: Giáo viên, Bí th chi đoàn; Phó ban. - Các tổ trởng chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm lớp: Ban viên. Cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp, các tổ chức đoàn thể nhà trờng, ban an ninh trờng học, Ban y tế học đờng đều đợc kiện toàn và sớm đi vào hoạt động; đây là các tổ chức cùng phối hợp với ban chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. Song song với các hoạt động trên, dới sự chỉ đạo của đ/c Hiệu trởng; Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức thực hiện các công việc: - Xây dựng chơng trình và nội dung các hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Thể chế hóa công việc cho các thành viên trong ban chỉ đạo. - Xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn xã Mai Thủy. 2. Nội dung chơng trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Căn cứ vào hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành; căn cứ vào chơng trình nhiệm vụ công tác Đội và chơng trình hoạt động các tổ chức đoàn thể nhà trờng. Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp đã xây dựng một chơng trình và đợc bàn bạc trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc: Bảo đảm tính mục đích, tính kết hợp nhiệm vụ, tính phù hợp lứa tuổi và đặc biệt là tính kế hoạch. Những nội dung trọng tâm đợc thống nhất và đa vào tổ chức hoạt động trong năm học: - Hoạt động giáo dục lòng yêu Tổ Quốc, giáo dục truyền thống về Đảng và Bác Hồ kính yêu; về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minhvaf gơng các chiến sỹ cách mạng u tú đợc tổ chức qua các hình thức: + Sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm đợc tổ chức bằng các cuộc thi trong năm học nh: Thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ kính yêu nhân dịp tổ chức phát động thi đua 15/10 và 03/02. Thi tìm hiểu về truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn 26/3 và sinh nhật Đội 15/5. Thi tìm hiểu vê Quân đội nhân dân Việt nam, về gơng các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và hội thi Nét đẹp đội viên nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5. Thi tìm hiểu về luật giao thông, luật giáo dục và luật chăm sóc bảo vệ Bà mẹ trẻ em và các cuộc thi do Trung ơng Đoàn và các cấp tổ chức nh Viết th UPU; viết th cho các chú Bộ đội biên giới hải đảo + Hội thi Văn nghệ nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11. + Tổ chức mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12; ngày sinh nhật Đảng cộng sản Việt Nam 03/2; ngày sinh nhật Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; ngày chiến thắng miền Nam thống nhất tổ Quốc 30/4; ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày sinh nhật Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5 và ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19/5. + Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thơ ca Việt Nam. + Hội thi rung chuông vàng trong học sinh khối 7,8. Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 7 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp - Hoạt động có nội dung giáo dục tuyên truyền về đờng lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc với hình thức thông qua sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần; tuyên truyền măng non - Hoạt động nâng cao chất lợng học tập: Tổ chức nhóm học tập cùng tiến; đôi bạn cùng tiến - Tổ chức hoạt động vui khỏe sáng tạo: Duy trì tốt hoạt động thể dục giữa giờ; phong trào thể dục thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cầu long, bóng bàn Tổ chức tốt hội khỏe phù đổng cấp trờng và Hội thi giải điền kinh cờ vua cấp Huyện, cấp Tỉnh. Hớng tới thành lập các câu lạc bộ yêu thể thao, vỏ đạo Duy trì tốt hoạt động ca múa tập thể và hội thi văn nghệ. - Tổ chức hoạt động Đền ơn đáp nghĩa: vệ sinh chăm sóc và viếng nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy nhân các ngày lễ tết. Tiếp tục phát động phong trào áo lụa tặng bà, giúp đở gia đình thơng binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng. - Hoạt động xây dựng và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa; xây dựng các công trình măng non, công trình cây xanh. tiếp tục thực hiện tốt phong trào Xanh sạch đẹp. Tham gia các phong trào địa phơng nh diệt chuột, vệ sinh đ- ờng thôn ngõ xóm. - Hoạt động tình nghĩa và góp phần xây dựng quê hơng: Tổ chức Đội sao đỏ, đội an ninh trờng học, các chi hội chữ thập đỏ. Tổ chức giao lu kết nghĩa với trờng TH & THCS số 1 Kim Thủy; tham gia các phong trào ủng hộ đồng bào khó khăn, ủng hộ nhân dân Nhật Bản; Xây dựng quỹ giúp bạn nghèo đến trờng (Quỹ heo đất). Ngoài ra nhà trờng còn bổ sung một số nội dung khác có tính chất thời sự và tổ chức xen kẽ vào các hình thức hoạt động, nội dung hoạt động trong năm học. 3. Tổ chức quản lý thời gian và thể chế phần hành công việc giáo dục học sinh: Xác định việc tổ chức giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động chiếm nhiều thời gian, phạm vi giáo dục rộng và cần nhiều lực lợng phối hợp tham gia. trong năm học qua nhà trờng đã thể chế hóa công việc và các phần hành cho các tổ chức và các thành viên trong Ban chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp: 3.1. Hoạt động giáo dục trong nhà trờng: Đây là quá trình tổ chức đợc xen kẽ, tiếp nối với giờ học trên lớp, có tác dụng bổ trợ cho hoạt động dạy học trên lớp và nâng chất lợng dạy học, các hoạt động đó là: - Tổ chức truy bài đầu giờ: Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm tổ chức. Giáo viên trực tuần, đội cờ đỏ và lớp trực tuần theo dõi đánh giá nhận xét, xếp loại thi đua. - Nề nếp- sỉ số - đọc báo đầu giờ- văn nghệ , múa hát tập thể- trò chơi phụ trách Đội: Ban chỉ huy Liên Đội, anh chị phụ trách, lớp trực ban theo dõi và tổ chức thực hiện. - Tổ chức giao ban cuối tuần, chào cờ do phụ trách liên đội, giáo viên trực ban và Ban Giám hiệu đảm nhận. - Hoạt động ngoại khóa phụ đạo học sinh yếu phụ trách tổ chức và nội dung là tổ trởng chuyên môn, giáo viên bộ môn. - Thể dục vệ sinh do phụ trách hoạt động giáo dục thể chất y tế trờng học và các giáo viên thể dục. Giáo viên trực ban theo dõi và nhận xét. Các nội dung tổ chức phát động thi đua , mô hình tổ chức triển khai ứng với phần hành trách nhiệm của các cá nhân, các tổ chức nào thì cá nhân hoặc tổ chức đó chịu trách nhiệm nội dung, triển khai và tổng kết theo kế hoạch. 3.2. Hoạt động giáo dục ở địa bàn dân c: Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 8 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Phụ trách chỉ đạo và quản lý chủ yếu là do Hội đồng đội xã. Các bí th chi đoàn theo thôn trên địa bàn xã (Có 8 thôn) tổ chức quản lý và giáo dục học sinh. Ngoài ra trờng cử một số giáo viên tăng cờng phối hợp với chi đoàn, phụ huynh học sinh để phối hợp giáo dục thông qua theo dõi kế hoạch của tr- ờng, ở nhà để có biện pháp giáo dục tốt. Lịch thời gian, kế hoạch đợc cụ thể hóa nh sau: - Tự học ở nhà, học nhóm, lao động sản xuất do gia đình, Ban chỉ huy liên đội trên địa bàn dân c quản lý giáo dục. - Lao động vệ sinh chiều thứ 7, tổ chức các hoạt động chính trị khác tại địa bàn do Bí th Chi đoàn và giáo viên của trờng đợc tăng cờng phụ trách thực hiện. - Sinh hoạt định kỳ tối 15 (âm lịch) hàng tháng do giáo viên phụ trách, Chi đoàn và đại diện chính quyền thôn tổ chức sinh hoạt. Việc kiện toàn các tổ chức, việc phân công phần hành trách nhiệm để quản lý giáo dục học sinh đã thực hiện khép kín quy trình giáo dục, thể hiện đợc đa dạng hóa công tác giáo dục học sinh. Ngoài các nội dung cách thức quản lý nói trên, nhà trờng còn thành lập một ban tổ chức giáo dục những học sinh cá biệt. Ban này có nhiệm vụ tổ chức quản lý, theo dõi học sinh cá biệt. Trực tiếp đề ra những phơng pháp giáo dục trong nhà trờng và tại địa bàn dân c đối với những học sinh cá biệt này. Thành phần của ban gồm: Đồng chí hiệu trởng, hiệu phó, tổng phụ trách, Hội phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm có học sinh cá biệt. Đây là ban hoạt động đăc biệt để giáo dục những học sinh có biểu hiện và dấu hiệu cần giáo dục lại về mặt đạo đức trong nhà trờng. Bằng biện pháp tổ chức giáo dục trên, mọi học sinh luôn đợc sinh hoạt trong tập thể, luôn đợc định hớng hành vi đao đức. Đạo đức của học sinh đợc hình thành trên tính tự giác, đợc điều chỉnh, tự kiểm tra, đánh giá nhận xét trong một quy trình khép kín về mặt thời gian và tổng hòa sức mạnh giáo dục của mọi lực lợng trong xã hội. III. Quá trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Song song với việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục các môn học, đặc biệt là môn giáo dục công dân ở các khối lớp, việc tổ chức giáo dục đạo đức cho học sinh đợc nhà trờng chú trọng quan tâm. Trên cơ sở xây dựng chơng trình, nội dung, hình thức tổ chức , đa vào nhiệm vụ năm học nhà trờng đã cụ thể hóa các hoạt động ngoài giờ lên lớp vào kế hoạch chung của nhà trờng để tổ chức quản lý điều hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo nhà nớc quản lý. Dựa vào chủ điểm, chủ đề trong năm học, gắn với các ngày lễ kỷ niệm trọng đại, từng ngày, từng tuần và trong từng tháng, trờng đã tổ chức các hoạt động kết hợp với sự phối hợp của tổ chức đoàn đội trờng học, đoàn địa phơng, hội phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội khác có cùng mục tiêu, phù hợp lợi ích chung hoạt động nhịp nhàng và có kết quả. Song song với việc tổ chức các hoạt động, việc kiểm tra đợc tiến hành th- ờng xuyên. Đây là một việc làm có tính chất kiểm tra động viên, uốn nắn những sai lệch, bổ sung những nội dung giáo dục mang tính thời sự có tính chất tuyên truyền hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp. Hàng tháng, qua các đợt thi đua từng nội dung triển khai, từng hình thức, mô hình tổ chức đều đợc tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tuyên d- ơng khen thởng và phê bình kịp thời để việc giáo dục đạt chất lợng, kết quả hơn. Mỗi đợt phát động thi đua đã có tác dụng thiết thực đến học sinh trong việc thi đua học tập, thi đua rèn luyện tu dỡng và tham gia các hoạt động tích cực. Bằng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tình cảm yêu quê hơng đất nớc, kính yêu Bác Hồ, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đợc khơi dậy và hình thành Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 9 Kinh nghiệm: Giỏo dc o c hc sinh thụng qua hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp trong tâm hồn các em. Qua các cuộc thi tìm hiểu về Đảng và Bác Hồ kính yêu 100% các em tham gia đạt chất lợng cao. Trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các lớp, các cá nhân đã hởng ứng thi đua sôi nổi. Số em đạt điểm 9, điểm 10 qua phong trào thi đua tuần học tốt, giờ học tốt đ- ợc tăng lên rõ rệt, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt đợc các em hởng ứng tích cực. Bằng những việc làm đầy tình nghĩa thông qua lao động tại gia, tiết kiệm, thông qua lao động xây dựng công trình măng non và làm quỹ Heo đất các em đã quyên góp trên 7 triệu đồng. Việc tổ chức các hoạt động có tính chất vui, kích thích tính hiếu động, đáp ứng nhu cầu hứng thú của học sinh đã tạo đợc sực thu hút và lôi cuốn học sinh tham gia, tích cực đến lớp đến trờng. Kết quả trong năm việc duy trì sỉ số đạt chỉ tiêu 99,8%. Động viên đợc 3 em bỏ học tiếp tục đến lớp tham gia học tập. Tỉnh cảm yêu trờng yêu bạn bè đợc nẩy sinh trong quá trình tham gia các hoạt động. Trong phong trào giúp bạn nghèo vợt khó toàn thể các em đã tổ chức quyên góp đợc 300 quyển vở tặng các em thiếu nhi vùng cao, ủng hộ và giúp đỡ 15 bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trờng. Tính thật thà, ý thức kỷ luật đợc hình thành qua hoạt động tập thể. Thông qua việc xây dựng nề nếp, xây dựng ý thức bảo vệ của công, ý thức bảo vệ tài sản XHCN, các em đã chăm lo xây dựng khuôn viên, cảnh quan nhà trờng, lớp học sạch đẹp. Ngoài các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm thì hoạt động của các tổ chức nh chi hội chữ thập đỏ hay các tổ chức khác cùng mục đích thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh tế địa ph- ơng, thực hiện giáo dục học sinh nhng cũng luôn chủ động tham gia và tham gia đạt kết quả cao. Bằng sự nổ lực của Ban Giám hiệu, của tập thể Hội đồng s phạm và các cá nhân tập thể tham gia hoạt động giáo dục học sinh, năm học 2010-2011 đã kết thúc với những kết quả khả quan, đặc biệt chất lợng giáo dục đạo đức học sinh đợc nâng lên rõ rệt. Trờng hoàn thành nhiệm vụ năm học đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. IV. kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của trờng: Qua nghiên cứu lý luận, đối chiếu với nội dung chơng trình tổ chức các hoạt động giáo dục thực tế của nhà trờng trong năm học 2010-2011, điều nhận thấy đã chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thể hiện qua sự quan tâm đầu t việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chính sự quan tâm, sự nổ lực cố gắng của Ban giám hiệu, của tập thể Hội đồng s phạm nên chất lợng đạo đức của học sinh đợc nâng lên rõ rệt, chất l- ợng giáo dục khác cũng đợc đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm học, cụ thể là chất lợng giáo dục đạo đức học sinh năm học 2010-2011 so với các năm học trớc nh sau: Xếp loại Hạnh kiểm năm học 2007-2008: Khối lớp SL Học sinh Tốt Khá TBình Yếu SL % SL % SL % SL % K.6 154 86 55.8 65 42.2 3 1.9 0 0 K.7 138 85 61.6 44 31.9 9 6.5 0 0 Ngi thc hin: Nguyn Thanh Lê; Trờng THCS Mai Thy 10 [...]... các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng đã có tác dụng góp phần nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho nhà trờng trong năm học 2010-2011 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có đặc thù riêng, lợi thế phù hợp với tâm lý học sinh và tạo đợc sự quan tâm của mọi tổ chức Bởi thế trong quá trình giáo dục, chúng ta cần coi trọng giáo dục thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Xem vấn đề giáo dục. .. đem đến cho học sinh qua hình thức giáo dục cũng phải đợc chọn lọc, đảm bảo sự đúng đắn và lành mạnh Phơng pháp giáo dục học sinh phải đúng và phù hợp với đặc điểm tâm lý Thực tế ngoài việc giáo dục học sinh qua hoạt động dạy- học trên lớp thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng rất cần thiết và quan trọng Qua học tập cũng nh qua nghiên cứu... các con đờng giáo dục mà lý luận đã nêu đều mang lại kết quả không tốt đẹp Phạm vi đề tài này chỉ mới tìm hiểu và nghiên cứu những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, để tích cực bổ trợ việc giáo dục đạo đức cho học sinh Đây cũng chỉ là mới một trong những con đờng giáo dục đạo đức cùng các con đờng khác góp phần tích cực trong phơng pháp nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh Có lẽ trong... năm học 2007-2008 thì xếp loại hạnh kiểm năm học 20102011 có sự tiến bộ hơn; trong đó xếp loại Khá Tốt tăng 2.9%, loại TB giảm 0.4% So sánh kết quả giáo dục đạo đức của học sinh bắt đầu từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 ta thấy việc tổ chức giáo dục trong năm học 2010-2011 đã phần nào tối u hóa quá trình giáo dục Thể hiện vị trí và tầm quan trọng của việc giáo dục học sinh qua hoạt động giáo dục. .. dục học sinh qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; đây là một biện pháp không thể thiếu đợc trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh Tìm hiểu qua kênh thông tin khác nhau ngoài nhà trờng, nhận xét đánh giá về đạo đức học sinh của trờng, các ý kiến đều thống nhất: Học sinh đã chăm học và ngoan, biết lễ phép với mọi ngời, biết yêu thơng đoàn kết Rất nhiều học sinh xứng đáng với danh hiệu con ngoan-trò... công tác trong ngành giáo dục phải nhận thức rằng: ngành giáo dục là ngành trung tâm có trách nhiệm giáo dục thế hệ học sinh Giáo dục học sinh là giúp các em phát triển toàn diện về nhân cách Phải thấu hiểu lời dạy của Bác Hồ Dạy cũng nh học, phải quý trọng cả tài lẫn đức Đức là đạo đức cách mạng, đó là cái gốc Việc giáo dục Cái gốc là một trong các nội dung quan trọng để tổ chức giáo dục Khi thực hiện... chức, chỉ đạo hoạt động ngoài giờ lên lớp của trờng Trung học cơ sở Mai Thủy, bản thân tôi đã rút ra những bài học: 1 Cần có sự nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo, để từ đó có hớng đi đúng đắn phù hợp với địa phơng nhằm phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh 2 Ban giám hiệu nhà trờng, đặc biệt là Hiệu trởng phải năng động lựa... dục, chúng ta cần coi trọng giáo dục thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Xem vấn đề giáo dục đạo đức học sinh thông qua hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp là một con đờng tích cực, một biện pháp quan trọng và cần thiết Cần kết hợp với những con đờng khác để quá trình giáo dục đạo đức học sinh đạt kết quả cao hơn Mai Thủy, ngày 20 tháng 5 năm 2011 HĐKH trờng xếp loại: CTHĐ Nguyễn Văn Vững... tuổi học sinh, cấp học Nội dung hình thức hoạt động phải phong phú đa dạng, hoạt động phải thờng xuyên liên tục tránh nghỉ gián đoạn Kế hoạch tổ chức cần phân định và phát huy tối đa tác dụng của các tổ chức đoàn thể, tránh chồng chéo trùng lên nhau đảm bảo tính thông suốt kế hoạch 5 Tăng cờng và chú trọng giáo dục đạo đức học sinh trong thời gian nghỉ hè Hết năm học tổ chức bàn giao về sinh hoạt tại... năm học tổ chức đón nhận học sinh lấy sự nhận xét đánh giá cụ thể và chính xác từng em để theo dõi và giáo dục Trong thời gian nghỉ hè, cần quan tâm và có kế hoạch đảm bảo quy trình giáo dục đợc khép kín nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao chất lợng giáo dục II Một số đề xuất: Lãnh đạo Phòng Giáo Dục- đào tạo cần tổ chức bồi dỡng nhận thức cho các cán bộ quản lý của nhà trờng về hoạt động giáo dục . thức giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp: 6 Chơng II: Trờng THCS Mai Thủy và công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp I lý luận I. giáo dục đạo đức I.1 giáo dục: 4 I.2 Đạo đức 4 II. Giáo dục đạo đức thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp II.1 Khái niệm về hoạt đông giáo dục ngoài giới lên lớp 5 II.2. Thực tế ngoài việc giáo dục học sinh qua hoạt động dạy- học trên lớp thì việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng rất cần thiết và quan trọng.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, SKKN: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, SKKN: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Từ khóa liên quan