0

SKKN CÔNG TÁC PHỐI KẾT HỢP TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

27 1,605 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:10

. nghiệm về công tác phối kết hợp trong tổ chức hoạt động Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học” giúp: - Tìm ra nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu. hoạch tổ chức các hoạt động lớn về công tác Đội- NGLL và công tác phối kết hợp trong cả năm học, chia các hoạt động vào từng thời điểm phù hợp: Kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn và công tác phối. như trong mục a : Kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn và phối kết hợp với các ban ngành, các bộ phận trong năm học đã đề ra và phần phụ lục kèm theo. c. Công tác phối kết hợp cùng các tổ chức,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CÔNG TÁC PHỐI KẾT HỢP TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP, SKKN CÔNG TÁC PHỐI KẾT HỢP TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,

Từ khóa liên quan