0

Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

27 1,752 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:29

. NGHIỆM I-SƠ YẾU LÝ LỊCH Tên đề tài Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” Nguyễn Thị Huyền 1 Đề tài. cứu: giáo viên và học sinh trường THCS An Khánh. Gồm có 2 96 học sinh khối 6 trường T.H.C.S An Khánh. - Đối tượng nghiên cứu: Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho. nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6- Trường trung học cơ sở An Khánh. - Tìm ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. - Kiến nghị: Đề xuất cấp trên tạo điều kiện cho phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Cải tiến phương pháp giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh khối 6 Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,

Từ khóa liên quan