Khóa luận tốt nghiệp Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp quảng thuận

79 2.7K 17

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 08:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN    KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN Sinh viên thực hiện : Lớp: : KTĐT K33B Giáo viên hướng dẫn : ThS. Sử Thị Thu Hằng Bình Định, Tháng 5/2014 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: 33 Tên đề tài: Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận I. Nội dung nhận xét: 1. Tình hình thực hiện: ……………………………………………… 2. Nội dung của đề tài: ……………………………………………… − Cơ sở lý thuyết: …………………………………………… − Cơ sở số liệu: ……………………………………………… − Phương pháp giải quyết các vấn đề: ……………………… 3. Hình thức của đề tài: ………………………………………………. − Hình thức trình bày: ………………………………………… − Kết cấu của đề tài: ………………………………………… 4. Những nhận xét khác: ……………………………………………… II. Đánh giá cho điểm: − Tiến trình làm đề tài: ……. − Nội dung đề tài: ……. − Hình thức đề tài: ……. Tổng cộng: ……. Ngày … tháng … năm 2014 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên thực hiện: Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: Tên đề tài: Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận I. Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… II. Hình thức của đề tài: − Hình thức trình bày: ……………………………………………… − Kết cấu của đề tài: …………………………………………………. III. Những nhận xét khác: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… IV. Đánh giá cho điểm: − Nội dung đề tài: ……. − Hình thức đề tài: ……. Tổng cộng: ……. Ngày … tháng … năm 2014 Giáo viên phản biện MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu của công ty trong các năm 2010- 2013 Bảng 2.2: Báo cáo tài chính hợp nhất các năm 2010-2013 Bảng 2.3: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra năm 2011-2013 Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn hình thành Bảng 2.6: Tỷ trọng vốn đầu tư theo nguồn hình thành giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.7: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển của công ty xây dựng Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.8: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.9: Tình hình đầu tư cho cơ sở hạ tầng của công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.10: Tỷ trọng đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2011- 2013 Bảng 2.11: Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.12: Tình hình đầu tư vào máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.13: Thiết bị thi công lớn thuộc sở hữu công ty Bảng 2.14: Vốn đầu tư vào nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.15: Số lượng lao động đào tạo theo hình thức của công ty Bảng 2.16: Phân loại trình độ đào tạo Bảng 2.17: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing, thương hiệu giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.18: Vốn đầu tư cho hàng tồn kho giai đoạn 2010 – 2013 Bảng 2.19: Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.20: Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của công ty giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.21: Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế - xã hội của công ty giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ 2.1: Doanh thu của công ty Xây dựng tổng hợp Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận của công ty giai đoạn 2010-2013 Biểu đồ 2.3: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty theo nội dung đầu tư giai đoạn 2011-2013 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Số thứ tự Tên viết tắt Nội dung 1 NHTM Ngân hàng thương mại 2 CNH-HĐH Công nghiệp hoá- hiện đại hoá 3 MMTB Máy móc thiết bị 4 UBND Uỷ ban nhân dân 5 SXKD Sản xuất kinh doanh 6 TSCĐ Tài sản cố định 7 CSHT Cơ sở hạ tầng 8 CP Chi phí 9 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước 11 CB-CNV Cán bộ công nhân viên 12 HĐKD Hoạt động kinh doanh 13 NSNN Ngân sách nhà nước 14 VĐTPT Vốn đầu tư phát triển 1 Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt diễn ra, không chỉ trên thị trường quốc tế mà còn ngay cả thị trường trong nước và các biến động của thị trường thế giới tác động rất nhanh, mạnh đến thị trường trong nước, đặc biệt là những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay, muốn tồn tại và phát triển bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải củng cố, xây dựng và năng lực sản xuất kinh doanh của mình. Nhất là trong lĩnh vực xây lắp – một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng và cũng rất phức tạp đòi hỏi phải luôn được quan tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận cũng không nằm ngoài xu thế chung này. Công ty đã nhận định được hướng phát triển của đơn vị và cách thức hoạt động sao cho phù hợp với sự phát triển chung của đất nước và yêu cầu của nền kinh tế hiện nay. Do vậy đứng trước sự cạnh tranh ngày càng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt, công ty ý thức việc năng cao năng sản xuất kinh doanh của công ty là nhiệm vụ hàng đầu. Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, thi công nên yêu cầu sản phẩm công ty phải đặc biệt đảm bảo chất lượng. Mà trong đó trình độ năng lực của cán bộ công nhân và năng lực máy móc thiết bị công nghệ của công ty là những yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm, vì thế hoạt động đầu tư phát triển trong công ty nói chung và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ ở công ty có vai trò quan trọng xuyên suốt quá trình hoạt động của công ty. Trong quá trình thực tập ở Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận, em đã được tiếp xúc với nhiều vấn đề thực tế trong hoạt động của công ty từ đó nhận thức được sự quan trọng trong quá trình phát triển công ty của hoạt động đầu tư phát triển. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Sử Thị Thu Hằng, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị tại công ty cùng việc tiếp cận các số liệu đã giúp em hiểu sâu hơn về tình hình đầu tư tại Công ty. Chính vì vậy, em đã quyết 2 định chọn đề tài: “ Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận.” 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Mục đích là nhìn lại và phân tích những dữ liệu trong quá khứ để đề ra những giải pháp cho tương lai, đánh giá tình hình đầu tư phát triển tại công ty, nhìn nhận những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, từ đó có định hướng đúng đắn trong tương lai để làm những cái mà quá khứ còn hạn chế, khắc phục những tồn tại, phát huy những thế mạnh, đưa công ty tiến xa hơn nữa. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đề tài chủ yếu phân tích về mặt tổng quan tình hình hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty trong thời gian 2010 - 2013, bao hàm tất cả các nội dung về đầu tư phát triển, tình hình đầu tư theo các nội dung đầu tư (đầu tư phát triển tài sản cố định, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động marketing), tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư, tình hình huy động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển tại công ty, tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư… 4. Phương pháp nghiên cứu Bằng việc thu thập số liệu từ mạng Internet, sách, báo, tạp chí, thông qua các báo cáo tổng kết đầu tư phát triển tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận trong những năm qua, sử dụng phần mềm để xử lý, phân tích và đánh giá số liệu trong quá khứ, làm cơ sở rút ra những nhận xét xác đáng, tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn. 5. Kết cấu đề tài Đề tài Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận” là một bức tranh tổng quát về hoạt động đầu tư phát tại công ty bao gồm một số nội dung chủ yếu sau: Chương 1: Lý luận chung về đầu tư phát triển Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Bản chất của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về đầu tư phát triển và đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. * Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc sử dụng vốn hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất và tài sản trí tuệ, gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm vì mục tiêu phát triển. Xét về bản chất, đầu tư phát triển chính là đầu tư tài sản vật chất ( nhà xưởng, thiết bị…) và tài sản trí tuệ ( tri thức, kĩ năng, sức lao động…) trong đó người có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tăng thêm hoặc tạo ra tài sản mới cho mình đồng thời cho cả nền kinh tế, từ đó làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động sản xuất khác, là điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội. Đó chính là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sữa chữa nhà cửa và kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của tài sản này nhằm duy trì hoặc tăng thêm tiềm lực hoạt động của các cơ sở đang tồn tại và bổ sung tài sản. * Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp là hoạt động sử dụng vốn cùng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt chúng trên nền bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực mới cho nền kinh tế - xã hội, tạo ra việc làm và nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội 1.1.2 Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp Đầu tư là hoạt động chủ yếu, quyết định sự phát triển và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết để thực hiện những mục tiêu kinh doanh. Hoạt động này được thực hiện tập trung thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư. [...]... 26 vừa phù hợp với trình độ phát triển và yêu cầu của thời đại vừa phù hợp với kế hoạch phát triển và ngân sách đầu tư có thể cho phép của doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN 2.1 Tổng quan về công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2.1.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH xây dựng Quảng Thuận chính... hoạch và đầu tư Quảng Bình cấp ngày 20/8/2000 Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN Điện thoại (025) 3 512 262 Email quangthuan464@gmail.com Địa chỉ xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động - Đại tu về xây dựng công trình giao thông, công nghiệp - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi - Cho thuê thiết bị xây dựng hoặc... vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn Vốn đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của vốn nói chung Vốn đầu tư phát triển là biểu hiện bằng tiền toàn bộ những chi phí đã chi ra để tạo ra năng lực sản xuất ( tăng thêm tài sản cố định và tài sản lưu động) và các khoản đầu tư phát triển khác Trên phạm vi nền kinh tế, vốn đầu tư phát triển bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ... lưu động bổ sung và vốn đầu tư phát triển khác Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là quan trọng nhất Đó là những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng lại hay là khôi phục năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nền kinh tế Quy mô các dự án đầu tư có lớn hay không thể hiện ở nguồn vốn đầu tư * Thời kì đầu tư kéo dài Thời kì đầu tư được tính từ khi khởi công thực hiện dự án cho... không thuộc các doanh nghiệp như: đầu tư vào nguyên nhiên vật liệu, lao động Đầu tư vận hành chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn đầu tư, có thể thu hồi vốn nhanh sau khi các kết quả đầu tư được đưa vào hoạt động Đầu tư cơ bản là cơ sở nền tảng quyết định đầu tư vận hành, đầu tư vận hành tạo điều kiện cho các kết quả đầu tư cơ bản phát huy tác động Hai hình thức đầu tư này tư ng hỗ nhau cùng giúp cho các... tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 1.3.1Các chỉ tiêu đánh giá kết quả đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.3.1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực hiện * Xét về mặt giá trị: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện bao gồm tổng số tiền đã chi để tiến hành các hoạt động của các công cuộc đầu tư, bao gồm các chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà cửa và cấu trúc hạ tầng, mua... doanh tồn tại và phát triển * Phân theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của các kết quả đầu tư Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh: bao gồm đầu tư vào tài sản cố định và tài sản lưu động, ngoài ra còn đầu tư vào tài sản vô hình (quảng cáo, thương hiệu ) nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động tiêu thụ, nâng cao thị phần, tăng doanh thu, lợi nhuận Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật: là hình thức đầu tư nghiên... định * Phân theo thời gian thực hiện đầu tư Theo tiêu thức này có thể phân chia hoạt động đầu tư phát triển thành đầu tư ngắn hạn (đầu tư vận hành nhằm tạo ra tài sản lưu động cho cơ sở sản xuất kinh doanh) và đầu tư dài hạn (đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học kỹ thuật và xây dựng cơ sở hạ tầng) Trên phạm vi nền kinh tế hai loại hình đầu tư này luôn hòa quyện hỗ trợ nhau,... Chia thành đầu tư phát triển của các vùng lãnh thổ, các vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư phát triển khu vực thành thị và nông thôn…Cách phân loại này phản ánh tình hình đầu tư của từng tỉnh, từng vùng kinh tế và ảnh hưởng của đầu tư đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương 1.1.5 Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp * Nguồn vốn chủ sở hữu + Vốn ban đầu: Khi... cho các doanh nghiệp xây dựng trong nước có nhiều điều kiện để phát triển Đây chính là một thuận lợi rất lớn mà môi trường pháp lí mang lại cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng như Công ty xây dựng tổng hợp Quảng Thuận Tuy nhiên, chính môi trường pháp lí đôi khi vẫn còn có những hiện tư ng quan liêu, chồng chéo lên nhau cộng với sự tha hoá của một số cán bộ làm công tác quản lí Nhà nước . về đầu tư phát triển Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận Chương 3: Một số định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển tại công. công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 3 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Bản chất của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về đầu tư phát triển và đầu tư phát. khăn. 5. Kết cấu đề tài Đề tài Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận là một bức tranh tổng quát về hoạt động đầu tư phát tại công ty bao gồm một số nội dung chủ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan