Khóa luận tốt nghiệp Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh bình định

82 628 1
Khóa luận tốt nghiệp Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh bình định

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH Sinh viên thực hiện : Lớp : Giáo viên hướng dẫn : 1 BÌNH ĐỊNH, THÁNG 5/2014 NHÂN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên thực hiên : Lớp : Khóa : Tên đề tài : Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định. Tính chất của đề tài: I. Nội dung nhận xét 1. Tình hình thực hiện: 2. Nội dung đề tài: Cơ sở lý thuyết: Cơ sở số liệu: Phương pháp giải quyết các vấn đề: 3. Hình thức của đề tài: Hình thức trình bày: Kết cấu của đề tài: 4. Những nhận xét khác: II. Đánh giá cho điểm Tiến trình làm đề tài: Nội dung đề tài: Hình thức đề tài: Tổng cộng: Ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn NHÂN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 Họ và tên sinh viên thực hiên : Lớp : Khóa : Tên đề tài : Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định. Tính chất của đề tài: I. Nội dung nhận xét: II. Hình thức của đề tài: Hình thức trình bày: Kết cấu của đề tài: III. Những nhận xét khác: IV. Đánh giá cho điểm: Nội dung đề tài: Hình thức đề tài Tổng cộng Ngày tháng năm Giáo viên phản biện MỤC LỤC 3 Bảng 2.1: Tổng vốn đầu tư tại Bình Định từ năm 2009 - 2013 Error: Reference source not found Bảng 2.2: Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước ở tỉnh Bình Định từ năm 2009 - 2013 Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1: Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước ở tỉnh Bình Định Error: Reference source not found Bảng 2.3: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2009 - 2013. (Đơn vị tính: tỷ đồng) Error: Reference source not found Bảng 2.4: Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại Bình Định Error: Reference source not found Bảng 2.5: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các lĩnh vực tại tỉnh Bình Định từ năm 2009 - 2013 Error: Reference source not found Bảng 2.6: Vốn đầu tư XDCB cho ngành giao thông Error: Reference source not found Bảng 2.7: Vốn đầu tư XDCB cho ngành điện Error: Reference source not found Bảng 2.8: Vốn đầu tư XDCB cho các công trình công cộng Error: Reference source not found Bảng 2.9. Hệ số ICOR của tỉnh Bình Định từ 2009 - 2013 Error: Reference source not found Bảng 2.10: Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tại Bình Định Error: Reference source not found Bảng 2.11: Tỷ trọng các ngành trong GDP của tỉnh Bình Định(đơn vị: %) Error: Reference source not found 4 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đối với một xã hội ngày càng tiến bộ, một thế giới đang từng ngày thay đổi, hoàn thiện hơn, đứng trước tình hình đó Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đã không ngừng nghĩ từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm ổn định. Xu hướng toàn cầu hóa đã mang lại cho cả nước có nhiều cơ hội để phát triển, để có thể mở rộng ngoại giao, hợp tác phát triển nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng và phát triển kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi thì Việt Nam luôn phải đối mặt với những khó khăn, những rào cản mà thế giới mang lại. Bước sang thời kì mới, thời kì của tri thức, thời kì của công nghiệp hóa hiện đại hóa, để có thể đáp ứng những yêu cầu về đầu tư phát triển, về hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước thì vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản đang được chú trọng trong cả nước. Đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động của đầu tư phát triển quan trọng nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng kĩ thuật, vật chất phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, là tiền đề để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiệu quả của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được thể hiện trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế xã hội. Đầu tư cho kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế luôn là một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra của cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riệng. Nền tảng cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế, sự thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thì điều quan trọng đầu tiên là phải đầu tư phát triển mà quan trọng hơn là phải chú trọng đầu tư xây dựng cơ bản. Nhận thức được 5 tầm quan trọng này, trong những năm qua tỉnh Bình Định đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đã đạt được các thành tựu quan trọng, tạo ra cơ sở hạ tầng kĩ thuật vững chắc, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, vấn đề huy động và sử dụng vốn trong nước để đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập, thiếu sót, tình trạng thất thoát lãng phí, đầu tư dàn trải Đó cũng là lí do em chọn đề tài: " Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định". 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản để đề ra các giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định. Đề thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là:  Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản, về vốn đầu tư từ nguồn trong nước.  Xem xét tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định.  Đánh giá những thành tựu và những hạn chế trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định.  Sau khi tìm hiểu thực trạng, tiến hành đề ra các giải pháp cho công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu: Đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước. Phạm vi nghiên cứu: Tỉnh Bình Định. 4. Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu trên mạng Internet, Niên giám thống kê, cục thống kê. Các báo cáo qua các năm của phòng tổng hợp kế hoạch tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định.  Phương pháp phân tích: Phương pháp 1: Phương pháp thống kê mô tả thực trạng đầu tư xây dựng cơ 6 bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định trong những năm gần đây. Phương pháp 2: Phương pháp thống kê so sánh, tính toán các số liệu qua các năm để dánh giá, nhận xét. 5. Những đóng góp của đề tài. Hệ thống hóa một số vấn đề cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản. Làm rõ thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại Bình Định. Đề xuất một số giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. 6. Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản Chương 2: Thực trạng về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định trong những năm gần đây. Chương 3: Một số giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định trong thời gian sắp tới. Với những kiến thức, thời gian cũng như sự tìm hiểu có hạn nên chuyên đề tốt nghiệp này không thể không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế nhất định. Em hi vọng sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến cũng như những lời nhận xét chân thành từ cô và các cô chú tại Sở kế hoạch và đầu tử tỉnh Bình Định để em có thể hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp này tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 7 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1. Một số khái niệm cơ bản về đầu tư và đầu tư xây dựng cơ bản. 1.1.1. Đầu tư. 1.1.1.1. Khái niệm và đặc trưng. Đầu tư là sự bỏ ra, sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại (tiền, của cải, công nghệ, đội ngũ lao động, trí tuệ, bí quyết công nghệ, …), để tiến hành một hoạt động nào đó ở hiện tại, nhằm đạt kết quả lớn hơn trong tương lai. Đặc trưng cơ bản của đầu tư:  Tính sinh lợi là đặc trưng hàng đầu của đầu tư. Không thể coi là đầu tư, nếu việc sử dụng tiền vốn không nhằm mục đích thu lại một khoản tiền có giá trị lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra ban đầu.  Kéo dài thời gian: Thường từ 2 năm tới 70 năm hoặc có thể lâu hơn nữa. Những hoạt động kinh tế ngắn hạn thường trong vòng một năm không gọi là đầu tư. Đặc điểm này cho phép phân biệt hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh. 1.1.1.2 Phân loại đầu tư. Để tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách đầu tư cần phải tiến hành phân loại các hoạt động cũng như hình thức đầu tư. Để phân loại các hoạt động đầu tư người ta căn cứ vào một số tiêu thức: * Phân loại theo lĩnh vực đầu tư: gồm 2 loại: - Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất : Đó là hoạt động đầu tư trong các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế có hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp bao gồm đầu tư xây dựng mới, cải tiến công nghệ, đầu tư mở rộng. - Đầu tư vào lĩnh vực phi sản xuất: Lĩnh vực không sản xuất ra sản phẩm hàng hoá trực tiếp: văn hoá, giáo dục, ANQP, quản lý Nhà nước, cơ sở hạ tầng. 8 * Phân loại theo thời gian thực hiện đầu tư: gồm 3 loại: - Đầu tư ngắn hạn: Là đầu tư có thời gian tích luỹ dưới 1 năm. - Đầu tư trung hạn: Là đầu tư có thời gian từ 1-5 năm. - Đầu tư dài hạn: Là đầu tư có thời gian trên 5 năm. * Phân loại theo quan hệ sở hữu của Chủ đầu tư với hoạt động đầu tư. Gồm 2 loại : - Đầu tư gián tiếp: Đây là hình thức đầu tư bằng cách mua các chứng chỉ có giá như : Cổ phiếu, trái phiếu với số lượng giới hạn. Với hình thức đầu tư này người bỏ vốn không trực tiếp tham gia công việc quản trị kinh doanh. - Đầu tư trực tiếp: Là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn đồng thời là người trực tiếp tham gia quản lý giá trị kinh doanh. Đầu tư trực tiếp được phân ra làm 2 loại: Đầu tư chuyển dịch và đầu tư phát triển. + Đầu tư chuyển dịch : Về hình thức đầu tư chuyển dịch cơ bản giống như đầu tư gián tiếp hay đầu tư tài chính tức là cũng thông qua việc mua các cổ phiếu nhưng ở đây là mua lại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chứ không phải mua lần đầu và để có thể thực hiện được hình thức này nhà đầu tư phải mua lại hay nắm giữ một khối lượng cổ phiếu đủ lớn để có thể tham gia được (Có chân) trong Hội đồng quản trị. + Đầu tư phát triển: Là hình thức đầu tư mà thông qua việc xây dựng mới, mở rộng quy mô công suất, đổi mới ứng dụng công nghệ kỹ thuật để thay đổi về mặt chất hoặc mặt lượng các tài sản cố định và năng lực sản xuất nói chung. Từ đó mà tiến hành ổn định phát triển kinh doanh nhằm thu được lợi nhuận hoặc nhằm đạt được lợi ích kinh tế xã hội. Chỉ có đầu tư phát triển mới là hình thức đầu tư trực tiếp tạo ra các năng lực sản xuất mới, tạo ra nhiều việc làm và là nguồn động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. * Phân loại theo tính chất bao gồm : - Các hoạt động đầu tư hữu hình vào tài sản có hình thái vật chất cụ thể ( máy móc, nhà xưởng, dụng cụ, nhà cửa vv ). - Các hoạt động đầu tư vô hình (bằng phát minh sáng chế, Chi tiêu về nghiên 9 cứu phát triển, về đào tạo ). - Các hoạt động đầu tư về tài chính ( Tham gia góp vốn ). * Phân loại theo mục đích đầu tư bao gồm : - Đầu tư mới: là hình thức đưa toàn bộ vốn đầu tư xây dựng một công trình mới hoàn toàn. - Đầu tư mở rộng: là hình thức đầu tư nhằm mở rộng công trình cũ hoặc tăng thêm mặt hàng, tăng khả năng phục vụ cho nhiều loại đối tượng so với nhiệm vụ ban đầu. - Đầu tư cải tạo công trình đang hoạt động: đầu tư này gắn liền với việc trang bị lại và tổ chức lại toàn bộ hay một bộ phận doanh nghiệp đang hoạt động, được thực hiện theo một thiết kế duy nhất, không bao gồm việc xây dựng mới hay mở rộng các bộ phận sản xuất chính đang hoạt động hoặc có thể xây dựng mới hoặc mở rộng các công trình phục vụ hay phụ trợ. - Đầu tư hiện đại hóa công trình đang sử dụng: gồm các đầu tư nhằm thay đổi, cải tiến các thiết bị công nghệ và các thiết bị khác đã bị hao mòn (hữu hình và vô hình) trên cơ sơ kỹ thuật mới và nhằm nâng cao các thông số kỹ thuật của các thiết bị đó. 1.1.1.3. Đặc điểm hoạt động đầu tư. Thứ nhất: Đầu tư được coi là yếu tố khởi đầu cơ bản cho sự phát triển và sinh lợi. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố tạo nên tăng trưởng và sinh lợi, trong đó có yếu tố đầu tư. Nhưng để bắt đầu một quá trình sản xuất, tái sản xuất mở rộng, trước hết phải có vốn đầu tư. Nhờ sự chuyển hoá vốn đầu tư thành vốn kinh doanh kết hợp các yếu tố khác, các tổ chức kinh doanh tiến hành hoạt động, từ đó tạo ra tăng trưởng và sinh lợi, vốn đầu tư được coi là một trong những yếu tố cơ bản nhất. Đặc điểm này không chỉ nói lên vai trò quan trọng của đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế mà còn chỉ ra động lực quan trọng kích thích các nhà đầu tư nhằm mục đích sinh lời. Thứ hai: Đầu tư đòi hỏi một khối lượng vốn lớn. Khối lượng vốn đầu tư lớn là yếu tố khách quan nhằm tạo ra những điều kiện vật chất và kỹ thuật cần thiết đảm bảo cho yếu tố tăng trưởng và phát triển như: Xây dựng một hệ thống kết cấu hạ 10 [...]... có vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhiều nhất là 2010-2011 với 1618 tỷ 35 đồng Như vậy với các chính sách của tỉnh mà trong những năm qua với vốn đầu tư xây dựng cơ bản liên tục tăng, chứng tỏ tình hình kinh tế xã hội của Bình Định đang phát triển, đời sống nhân dân ngày càng đầy đủ, nhu cầu cao 2.3.2.2 Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bảng 2.2: Quy mô vốn đầu tư xây dựng. .. 10423 nước Vốn của tổ chức doanh 1373 2870 2720 3105 3284 nghiệp Vốn của dân cư 1992 4178 5804 6999 7139 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định) Sơ đồ 2.1: Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước ở tỉnh Bình Định 36 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định) Theo số liệu thống kê qua các năm từ 2009 - 2013 ta thấy tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Bình Định nhìn chung ổn định. .. Phú Hòa đến cừ Ông Sửu thuộc phường Nhơn Phú 2.3.2 Quy mô vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Bình Định 2.3.2.1 Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ cấu vốn đầu tư của tỉnh Bảng 2.1: Tổng vốn đầu tư tại Bình Định từ năm 2009 - 2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Tổng số 9315 10511 13849 14730 20760 Vốn đầu tư XDCB Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ 7248 9992 11610 13212 14081 dùng cho sản... đầu tư xây dựng cơ bản 1.6.1 Các chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 1.6.1.1 Khái niệm kết quả đầu tư xây dựng cơ bản Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản được thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư thực hiện, ở các tài sản cố định được huy động hoặc năng lực sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng thêm 1.6.1.2 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư xây dựng cơ bản  Chỉ tiêu khối lượng vốn đầu tư thực hiện... cố định trong nền kinh tế quốc dân Bao gồm chi phí cho việc khảo sát thiết kế và xây dựng, mua sắm, lắp đặt các máy móc thiết bị và các khoảng chi phí khác được ghi trong tổng dự toán Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn trong nước là một bộ phận quan trọng của vốn đầu tư, là một nguồn tài chính quan trọng 1.2 Đặc điểm chung của đầu tư xây dựng cơ bản  Đầu tư xây dựng cơ bản đòi hỏi vốn lớn, ứ đọng trong. .. Sáu là: Vốn phải vận động trong đầu tư kinh doanh và sinh lãi Vốn được biểu hiện bằng tiền, nhưng chưa hẳn tiền là vốn Tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn, để tiền trở thành vốn, thì đồng tiền đó phải vận động trong môi trường của hoạt động đầu tư, kinh doanh và sinh lãi 1.1.4.2 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là toàn bộ những chi phí bằng tiền để xây dựng mới, mở rộng, xây dựng. .. việc đầu tư xây dựng cơ bản đã được các cấp lãnh đạo coi trọng hàng đầu Trong các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong khu vực nhà nước thì nguồn vốn từ ngân sách nhà nước là quan trọng hàng đầu, nó góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, hình thành kết cấu hạ tầng vì vậy nó chiếm phần lớn trong khu vực nhà nước như: năm 2009 là 2011 tỷ đồng bước sang năm 2010 vốn đầu tư xây. .. nước nói chung 2.3 Thực trạng về đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại tỉnh Bình Định trong những năm vừa qua 2.3.1.Tình hình quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định Đánh giá việc triển khai quy hoạch ngành, lĩnh vực, xây dựng các chương trình dự án đầu tư, để cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua tư ng đối tốt Sau quy hoạch phát triển... nhất định Đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động chủ yếu tạo ra tài sản cố định đưa vào hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm thu được lợi ích với nhiều hình thức khác nhau Đầu tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân được thông qua nhiều hình thức xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, hiện đại hoá hay khôi phục tài sản cố định cho nền kinh tế 1.1.4 Vốn đầu tư và vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.1.4.1... Vốn sửa chữa nâng cấp TSCĐ Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động Vốn đầu tư khác 2067 150 277 126 460 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Định) Theo bảng thống kê theo khoản mục đầu tư, ta thấy nhìn chung tất cả các nguồn vốn đều tăng qua các năm, đặc biệt là vốn dùng để đầu tư xây dựng cơ bản là nhiều nhất và được chú trọng nhất Với 7248 tỷ đồng vào năm 2009 trong khi đó số vốn dùng cho các khoản đầu tư . vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước ở tỉnh Bình Định Error: Reference source not found Bảng 2.3: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản. Làm rõ thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại Bình Định. Đề xuất một số giải pháp cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn. not found Bảng 2.4: Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước tại Bình Định Error: Reference source not found Bảng 2.5: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các lĩnh vực tại tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 23/01/2015, 08:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan