Khóa luận tốt nghiệp Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH phát triển vùng cao

68 684 0
Khóa luận tốt nghiệp Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH phát triển vùng cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỀU Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Bảng 2.2 Vốn đầu tư công ty TNHH phát triển vùng cao Bảng 2.3 Nguồn vốn đầu tư của công ty TNHH phát triển vùng cao Bảng 2.4: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010 – 2013 Bảng 2.5: Các công nghệ đang được sử dụng tại công ty Bảng 2.6: Vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và công nghệ Bảng 2.7. Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ Bảng 2.8. Cơ cấu nguồn lao động theo cấp bậc Bảng 2.9: Chi phí đào tạo nguồn nhân lực năm 2013 Bảng 2.10. Nguồn vốn đầu tư cho nguồn nhân lực Bảng 2.11: Mức lương bình quân lao động công ty TNHH phát triển vùng cao Bảng 2.12: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing Bảng 2.13: Tỷ suất lợi nhuận Bảng 2.14: Tỷ lệ chi phí marketing / doanh thu Bảng 2.15: Thị phần Bảng 3.1: Kế hoạch bảo hộ lao động Biểu đồ 2.1 Tình hình sử dụng lao động của công ty Sơ đồ 2.1. tổ chức bộ máy quản lí của công ty CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO TNHH Trách nhiệm hữu hạn PTVC Phát triển vùng cao XDCB Xây dựng cơ bản DT Doanh thu HĐTC Hoạt động tài chính Sinh viên thực hiện : Lớp : KT – ĐT K33A Giáo viên hướng dẫn :Th.s Sử Thị Thu Hằng Bình Định, tháng 5 /2014 Bình Định, tháng 5 /2014 TÊN ĐỀ TÀI: ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÙNG CAO HĐKD Hoạt động kinh doanh LNTT Lợi nhuận trước thuế TNDN Thu nhập doanh nghiệp CP Cổ phần LĐ Lao động LỜI NÓI ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức và cơ hội to lớn, đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với những đòi hỏi cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Do vậy các doanh nghiệp luôn phải đặt ra những chiến lược, kế hoạch mục tiêu và hành động cụ thể để có thể đứng vững trên thương trường. Để đạt được điều đó, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh là một yêu cầu tất yếu. Công ty TNHH phát triển vùng cao được thành lập vào năm 2009. Tồn tại và hoạt động trong cơ chế thị trường, công ty đã nhanh chóng thích ứng cũng như thay đổi lối làm việc trước kia. Trong những năm gần đây, công ty đã đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh tích cực. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cũng như mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về công tác đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH phát triển vùng cao, em đã lựa chọn đề tài: “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH phát triển vùng cao” làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH phát triển vùng cao nhằm đánh giá những thành công đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó chỉ ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới. Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là: Hệ thống hóa những cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hai là: Nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và của các Công ty khác trong ngành, rút ra bài học về nâng cao năng lực cạnh tranh. Ba là: Khảo sát các điều kiện về nguồn lực và hoạt động kinh doanh, những công cụ mà Công ty đang sử dụng trong cạnh tranh từ đó làm rõ năng lực cạnh tranh của Công ty, đánh giá những thành công, hạn chế, nguyên nhân và thực trạng. Bốn là: Đưa ra các định hướng, tìm kiếm và đề xuất giải pháp hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH phát triển vùng cao trong những năm vừa qua. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích và tổng hợp số liệu thông tin thu thập được nhằm tạo ra một phương pháp tiếp cận phù hợp với đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 5. Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh Chương II: Thực trạng về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH phát triển vùng cao. Chương III. Giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH phát triển vùng cao CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 1.1. Cạnh tranh 1.1.1. Khái niệm Cho đến nay có nhiều khái niệm khác nhau về cạnh tranh: Cạnh tranh nói chung là sự phấn đấu, vươn lên không ngừng để giành lấy vị trí hàng đầu trong một lĩnh vực hoạt động nào đó bằng các ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo ra nhiều lợi thế nhất, tạo ra sản phẩm mới, năng suất và hiệu quả nhất. Ngoài ra còn có những quan điểm cho rằng cạnh tranh là quá trình ganh đua, nhằm đánh bại đối thủ để thu lợi về chính mình. Xét từ góc độ ngành, một ngành luôn tồn tại sự cạnh tranh bởi các đặc trưng kinh tế, khi các quá trình kinh tế nội sinh thay thế lẫn nhau Xét từ góc độ doanh nghiệp. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp được xem là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch. Cạnh tranh có thể diễn ra ở giữa các doanh nghiệp trong ngành hoặc ngoài ngành, những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Mục đích của cạnh tranh là giành vị thế trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tăng lợi nhuận, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Cạnh tranh thể hiện dưới các hình thức như phấn đấu giảm giá, tăng chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất. Ngoài ra, cạnh tranh phát triển đến một trình độ nhất định sẽ dẫn đến tăng cường liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, sát nhập, hợp nhất và không loại trừ khả năng thôn tính lẫn nhau. Canh tranh đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. + Đối với các doanh nghiệp trong ngành: cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ dẫn đến sự hình thành giá cả thị trường đồng nhất đối với hàng hóa dịch vụ cùng loại. Trong cuộc cạnh tranh này các doanh nghiệp sẽ thôn tính lẫn nhau chiếm thị phần. Doanh nghiệp nào thành công sẽ mở rộng qui mô sản xuất, ngược lại sẽ phải thu hẹp qui mô sản xuất thậm chí là phá sản. Cạnh tranh có vai trò quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu về mới về kĩ thuật công nghệ, cải tổ bộ máy quản lý, tiết kiệm các yếu tố đầu vào một cách hợp lý, nhằm tăng chất lượng sản phẩm và hàng hóa dịch vụ… nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. + Đối với người tiêu dùng: cạnh tranh giúp cho họ có nhiều sự lựa chọn về chủng loại, chất lượng, mẫu mã hàng hóa và dịch vụ theo xu hướng thõa mãn nhu cầu về sản phẩm ngày càng nâng cao hơn mức giá phù hợp. +Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân: cạnh tranh là động lực thúc đẩy phát triển sự bình đẳng của mọi thành viên trong nền kinh tế, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, giải phóng lực lượng sản xuất, nâng cao tiến bộ khoa học kĩ thuật, hiện đại hóa nền sản xuất xã hội. Đó cũng là điều kiện để xóa bỏ tình trạng độc quyền, bất bình đẳng trong kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống xã hội, phát triển nền văn minh nhân loại. 1.1.2. Phân loại cạnh tranh * Căn cứ tính chất cạnh tranh trên thị trường. - Cạnh tranh hoàn hảo là hình thức cạnh tranh mà trên thị trường có rất nhiều người bán và người mua, mỗi người bán chỉ cung ứng một lượng hàng rất nhỏ trong tổng cung của thị trường. Họ luôn luôn bán hết số hàng mà họ muốn bán vớigiá thị trường. Bất cứ doanh nghiệp nào gia nhập hoặc rút lui khỏi thị trường cũng không gây ảnh hưởng tới giá cả thị trường. Để tối đa hóa lợi nhuận họ chỉ còn có thể tìm mọi cách để giảm chi phí sản xuất. Trong thị trường này mọi thông tin đều đầy đủ và không có hiện tượng cung cầu giả tạo. Khi chi phí biên của doanh nghiệp giảm xuống bằng với giá thị trường doanh nghiệp sẽ đạt lợi nhuận tối đa. - Cạnh tranh không hoàn hảo là hình thức cạnh tranh mà mỗi doanh nghiệp đều có sức mạnh thị trường (dù nhiều hay ít), họ có quyền quyết định giá bán của mình, qua đó tác động đến giá cả thị trường. - Cạnh tranh độc quyền (cạnh tranh có tính độc quyền) là thị trường cónhiều người bán và nhiều người mua, sản phẩm của các doanh nghiệp có thể thay thế cho nhau ở một mức độ nào đó. Bằng các biện pháp như thay đổi mẫu mã, chất lượng, kiểu dáng, quảng cáo thương hiệu, uy tín … các doanh nghiệp cố gắng khác biệt hóa sản phẩm của mình để cạnh tranh và thu hút khách hàng. Trong thị trường này, bên cạnh các biện pháp khác biệt hóa sản phẩm, chiến lược giá cả và chính sách đối với khách hàng là các vấn đề mỗi doanh nghiệp luôn quan tâm để đảm bảo khả năng cạnh tranh. - Độc quyền tập đoàn là trường hợp trên thị trường chỉ có một số hãng lớn bán các sản phẩm đồng nhất hoặc không đồng nhất. Họ kiểm soát gần như toànbộ lượng cung trên thị trường nên có sức mạnh thị trường khá lớn. Các hãng trong tập đoàn có tính phụ thuộc lẫn nhau nên quyết định giá và sản lượng của mỗi hãng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hãng khác trong tập đoàn và giá thị trường. Vì vậy họ thường cấu kết với nhau để thu lợi nhuận siêu ngạch.  Nguyên nhân sự hình thành thị trường cạnh tranh không hoàn hảo là do quá trình phấn đấu tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp, cạnh tranh thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung tư bản diễn ra không đều ở các ngành, các lĩnh vực kinh tế khác nhau. Mặc dù vậy, cạnh tranh độc quyền lại có tác động tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, nó làm lợi cho xã hội nhiều hơn là gây thiệt hại. - Độc quyền hoàn toàn là hình thái thị trường đối lập với cạnh tranh hoàn hảo. Chỉ có một người bán (hoặc mua) duy nhất trên thị trường, hàng hóa là độc nhất và không có hàng thay thế gần gũi nên họ có sức mạnh thị trường rất lớn. Doanh nghiệp độc quyền luôn quyết định giá và sản lượng sao cho thu được lợi nhuận siêu ngạch. Nguyên nhân của độc quyền là do họ đạt được lợi thế kinh tế nhờ quy mô (độc quyền tự nhiên), hoặc do cấu kết, thôn tính, kiểm soát được đầu vào… Độc quyền luôn có những tác động xấu đến kinh tế xã hội như sản lượng bán thấp (không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cho xã hội), giá quá cao và gây mất công bằng xã hội. ở một số nước có luật chống độc quyền nhằm đảm bảo các lợi ích kinh tế xã hội. * Căn cứ chủ thể tham gia thị trường: Đây là sự cạnh tranh trong khâu lưu thông hàng hóa nhằm tối đa hóa lợi ích cho những chủ thể tham gia cạnh tranh. - Cạnh tranh giữa người bán và người mua với đặc trưng nổi bật là người mua luôn muốn mua rẻ và người bán luôn muốn bán đắt. Hai lực lượng này hình thành hai phía cung cầu trên thị trường. Kết quả sự cạnh tranh trên là hình thành giá cân bằng của thị trường, đó là giá mà cả hai phía đều chấp nhận được. - Cạnh tranh giữa những người mua là sự cạnh tranh do ảnh hưởng của quy luật cung cầu. Khi lượng cung một hàng hóa quá thấp so với lượng cầu làm cho người mua phải cạnh tranh nhau để mua được hàng hóa mà mình cần dẫn tới giá cả tăng vọt. Kết quả là người bán thu được lợi nhuận cao còn người mua phải mất thêm một số tiền. Như vậy sự cạnh tranh này làm cho người bán được lợi và người mua bị thiệt. - Cạnh tranh giữa những người bán là sự cạnh tranh nhằm tăng sản lượng bán. Do sản xuất ngày càng phát triển, thị trường mở cửa, lượng cung tăng nhanh trong khi lượng cầu tăng chậm dẫn tới người bán (các doanh nghiệp) phải cạnh tranh khốc liệt để giành thị trường và khách hàng. Kết quả là giá cả không ngừng giảm xuống và người mua được lợi. Doanh nghiệp nào thắng trong cuộc cạnh tranh này mới có thể tồn tại và phát triển. * Căn cứ cấp độ cạnh tranh: Đây là sự cạnh tranh diễn ra trong lĩnh vực sản xuất. - Cạnh tranh giữa các sản phẩm là sự cạnh tranh về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng, giá cả, phương thức bán hàng … Sản phẩm nào phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng thì sản phẩm đó sẽ đảm bảo được khả năng tiêu thụ, kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm và tạo cơ hội thu thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. - Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành (cạnh tranh nội bộ ngành) là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất một loại hàng hóa nhằm thu lợi nhuận siêu ngạch. Trong nền kinh tế thị trường, theo quy luật, doanh nghiệp nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ thu lợi nhuận siêu ngạch. Các doanh nghiệp sẽ áp dụng các biện pháp như cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Doanh nghiệp nào có nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao sẽ cạnh tranh thắng lợi trong ngành.  Như vậy cạnh tranh nội bộ ngành làm giảm chi phí sản xuất và giá cả hàng hóa, là động lực thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất và tiến bộ kỹ thuật. Không có cạnh tranh nội bộ ngành thì ngành đó không thể phát triển và kinh tế sẽ bị trì trệ. - Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sản xuất ở các ngành khác nhau nhằm tìm nơi đầu tư có lợi nhất. Giữa các ngành kinh tế, do điều kiện tự nhiên, kỹ thuật và một số nhân tố khách quan khác (như tâm lý, thị hiếu, kỳ vọng, mức độ quan trọng,…) nên cùng với một lượng vốn, đầu tư vào ngành này có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn ngành khác. Nhà sản xuất ở những ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp có xu hướng di chuyển nguồn lực sang những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. Kết quả là trong những ngành có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia lượng cung tăng vượt quá cầu, giá giảm dẫn tới tỷ suất lợi nhuận của ngành giảm. Ngược lại, những ngành có nhiều doanh nghiệp rút lui sẽ có lượng cung nhỏ hơn lượng cầu, giá tăng và tỷ suất lợi nhuận của ngành lại tăng. Việc di chuyển nguồn lực giữa các ngành kéo theo sự biến động của tỷ suất lợi nhuận diễn ra cho đến khi với một số vốn nhất định dù đầu tư vào ngành nào cũng sẽ thu được tỷ suất lợi nhuận như nhau. Đó là tỷ suất lợi nhuận bình quân. Như vậy cạnh tranh giữa các ngành dẫn tới sự cân bằng cung cầu sản phẩm trong mỗi ngành và bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo sự bình đẳng cho việc đầu tư vốn giữa các ngành, tạo nhân tố tích cực cho sự phát triển. - Cạnh tranh giữa các quốc gia: Là các hoạt động nhằm duy trì và cải thiện vị trí của nền kinh tế quốc gia trên thị trường thế giới một cách lâu dài dể thu được lợi ích ngày càng cao cho nền kinh tế quốc gia đó. Tuy nhiên chủ thể trực tiếp tham gia cạnh tranh là các doanh nghiệp. Nên nếu quốc gia nào có nhiều doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao thì quốc gia đó cũng có năng lực cạnh tranh tốt hơn. 1.1.3. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường Từ thế kỷ 18, Adam Smith, nhà kinh tế học cổ điển vĩ đại của Anh đã chỉ ra vai trò quan trọng của cạnh tranh tự do trong tác phẩm “Của cải của các dân tộc”(1776). Ông cho rằng sức ép cạnh tranh buộc mỗi cá nhân phải cố gắng làm công việc của mình một cách chính xác và do đó nó tạo ra sự cố gắng lớn nhất. Kết quả của sự cố gắng đó là lòng hăng say lao động, sự phân phối các yếu tố sản xuất một cách hợp lý và tăng của cải cho xã hội. Cho tới nay, cạnh tranh được coi là phương thức hoạt động để tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp, không có cạnh tranh thì không thể có sự tăng trưởng kinh tế. Vai trò của cạnh tranh được thể hiện ở hai mặt tích cực và hạn chế sau đây: * Mặt tích cực: - Đối với nền kinh tế: Cạnh tranh làm sống động nền kinh tế, thúc đẩy quá trình lưu thông các yếu tố sản xuất. Thông qua cạnh tranh, các nguồn tài nguyên được phân phối hợp lý hơn dẫn đến sự điều chỉnh kết cấu ngành, cơ cấu lao động được thực hiện mau chóng và tối ưu. Cạnh tranh là đòn bẩy mạnh mẽ nhất đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn, luân chuyển các yếu tố sản xuất, phân phối lại tài nguyên, tập trung sản xuất và tích luỹ tư bản. Đồng thời cạnh tranh còn là cơ chế điều tiết việc phân phối lợi nhuận giữa các ngành và trong nền kinh tế do chịu ảnh hưởng của quy luật bình quân hoá lợi nhuận. - Đối với chủ thể kinh doanh: Do động lực tối đa hoá lợi nhuận và áp lực phá sản nếu dừng lại, cạnh tranh buộc các chủ thể kinh tế phải không ngừng tăng cường thực lực của mình bằng các biện pháp đầu tư mở rộng sản xuất, thường xuyên sáng tạo cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất Qua đó cạnh tranh nâng cao trình độ mọi mặt của người lao động, nhất là đội ngũ quản trị kinh doanh, đồng thời sàng lọc và đào thải những chủ thể kinh tế không thích nghi được với sự khắc nghiệt của thị trường. - Đối với người tiêu dùng: Cạnh tranh cho thấy những hàng hoá nào phù hợp nhất với yêu cầu và khả năng thanh toán của người tiêu dùng bởi cạnh tranh làm cho giá cả có xu hướng ngày càng giảm, lượng hàng hoá trên thị trường ngày càng tăng, chất lượng tốt, hàng hoá đa dạng, phong phú. Như vậy cạnh tranh làm lợi cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó cạnh tranh còn đảm bảo rằng cả người sản xuất và người tiêu dùng đều không thể dùng sức mạnh áp đặt ý muốn chủ quan cho người khác. Nên nói cách khác, cạnh tranh còn có vai trò là một lực lượng điều tiết thị trường. Như vậy, cùng với tác động của các quy luật kinh tế khách quan khác, cạnh tranh đã giúp các doanh nghiệp trả lời các câu hỏi: sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào một cách thoả đáng nhất. Vận dụng quy luật cạnh tranh, Nhà Nước và doanh nghiệp có điều kiện hoạch định các chiến lược phát triển một [...]... nỗ lực đầu tư để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Đầu tư phát triển hoạt động maketing là một trong những nội dụng quan trọng nhất trong đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÙNG CAO 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH phát triển vùng cao. .. vùng cao 2.2.1 Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 2.2.1.1 Quy mô vốn và nguồn vốn đầu tư Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty TNHH phát triển vùng cao phải tiến hành các hoạt động đầu tư Trong giai đoạn 2010 - 2013 vốn đầu tư của công ty liên tục tăng do đầu tư vào các dây chuyền máy móc thiết bị mới cũng như đầu tư. .. tăng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.2 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh Ở phần trên ta đã nghiên cứu các định nghĩa về cạnh tranh, để có thể cạnh tranh thắng lợi mỗi doanh nghiệp phải có năng lực cạnh tranh nhất định Vậy thế nào là năng lực cạnh tranh Các học giả và giới chuyên môn vẫn chưa có một sự nhất trí cao về... các quỹ bổ sung của công ty, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu vốn đầu tư hàng năm của công ty, có những đóng góp nhất định trong việc huy động vốn cho nhu cầu đầu tư hàng năm 2.2.2 Tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh theo nội dung 2.2.2.1 Đầu tư vào khối xây dựng cơ bản Đầu tư vào xây dựng các công trình kiến trúc nhà xưởng là một trong những công việc quan trọng của công ty để hoàn thành kế... có năng lực cạnh tranh cao hơn Năng lực cạnh tranh quốc gia là tổng hợp năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong quốc gia đó Vì vậy hai vấn đề này luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau Và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp là một trong những vấn đề then chốt mà mỗi doanh nghiệp nói riêng và mỗi quốc gia nói chung luôn quan tâm trong giai đoạn hiện nay 1.2.2 Sự cần thiết của đầu tư nâng cao. .. các máy móc thiết bị công nghệ đã được đầu tư hoạt động Vốn đầu tư năm 2013 tăng đáng kể lên tới 0,935 tỷ đồng Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công ty TNHH phát triển vùng cao chiếm tỷ trọng tư ng đối trong tổng vốn đầu tư hàng năm của công ty Trung bình giai đoạn 2010 - 2013 lượng vốn này chiếm khoảng 24,9 % tổng vốn đầu tư Điều này là phù hợp với sự mở rộng qui mô sản xuất của công ty Đồng thời với việc... hình thành và phát triển của công ty Tên công ty: Công ty TNHH Phát triển vùng cao Tên viết tắt: Công ty TNHH PTVC Vốn điều lệ: 4.7 tỷ Trụ sở chính: 21 Phù Đổng – Phường Phù Đổng - Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai Điện thoại: 01663083567 Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hùng Năm thành lập: 2009 Mã số thuế: 5900744032 Quá trình thành lập và phát triển của Công ty chưa được lâu nhưng công ty đã khẳng... số đáng kể Vốn đầu tư năm 2010 khá cao đạt trên 2,6 tỷ đồng Trong những năm tiếp theo công ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị để đa dạng hóa sản phẩm, nhanh chóng đưa các dây chuyền vào sản xuất và ổn định sản xuất Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được cải thiện rất nhiều, vì thế lượng vốn tái đầu tư cũng cao hơn Bảng 2.3: Nguồn vốn đầu tư của công ty TNHH phát triển vùng cao Đơn vị: Tỷ đồng... bộ công nhân viên của công ty Do đó để tăng trưởng được mức lợi nhuận như kế hoạch thì công ty cần mua nguyên vật liệu dự trữ từ những tháng trước khi vào dịp tết, đề phòng nguyên vật liệu tăng giá và cán bộ quản lý cần tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động của công ty nhằm giảm trừ những thiệt hại đáng tiếc xảy ra 2.2 Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH phát triển vùng. .. và doanh nghiệp Chỉ có nguồn nhân lực chất lượng cao mới đảm bảo dành thắng lợi trong cạnh tranh Do vậy, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là rất cần thiết Đầu tư phát triển nguồn nhân lực bao gồm đầu tư cho hoạt động đào tạo (chính quy, không chính quy, dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ ) đội ngũ lao động, đầu tư cho công tác chắm sóc sức khỏe, y tế, đầu tư cho cải thiện môi trường, điều . hơn về công tác đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH phát triển vùng cao, em đã lựa chọn đề tài: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty TNHH phát triển vùng cao làm. nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH phát triển vùng cao. Chương III. Giải pháp hoàn thiện công tác đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH phát triển vùng cao CHƯƠNG I: CƠ. nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. 3. Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu. Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH phát triển

Ngày đăng: 23/01/2015, 08:57

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Lợi nhuận thuần

 • Tổng doanh thu

 • Chi phí cho maketing

 • Tổng doanh thu

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • 1. Sự cần thiết của đề tài

 • 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

 • 5. Kết cấu luận văn

 • CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH.

 • 1.1. Cạnh tranh

  • 1.1.1. Khái niệm

  • 1.1.2. Phân loại cạnh tranh

  • 1.1.3. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

  • 1.1.4. Các công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp

   • 1.1.4.1. Chất lượng sản phẩm

   • 1.1.4.2. Giá cả của sản phẩm

   • 1.1.4.3. Áp dụng khoa học kĩ thuật và quản lí hiện đại

   • 1.1.4.4. Cạnh tranh về phân phối và bán hàng

   • 1.2. Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

   • 1.2.1. Khái niệm đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan