Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu trong công ty cổ phần việt ren

86 734 0
Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu trong công ty cổ phần việt ren

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Lớp: Kinh tế đầu tư Khóa: Tên đề tài : Hoàn thiện công tác đấu thầu trong Công ty Cổ phần Việt Ren Tính chất của đề tài: I. Nội dung nhận xét: 1. Tình hình thực hiện: 1. Nội dung của đề tài: Cơ sở lý thuyết: Cơ sở số liệu: Phương pháp giải quyết các vấn đề: 2. Hình thức của đề tài: Hình thức trình bày: Kết cấu của đề tài: 4. Những nhận xét khác: II. Đánh giá cho điểm: - Tiến trình làm đề tài : - Nội dung đề tài : - Hình thức đề tài : Tổng cộng: Ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên thực hiện: Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: Tên đề tài: Hoàn thiện công tác đấu thầu trong Công ty Cổ phần Việt Ren Tính chất của đề tài: I. Nội dung nhận xét: II. Hình thức của đề tài: Hình thức trình bày: Kết cấu của đề tài: III. Những nhận xét khác: IV. Đánh giá cho điểm: - Nội dung đề tài : - Hình thức đề tài : Tổng cộng: Ngày tháng năm Giáo viên phản biện MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt UBND : Uỷ ban nhân dân HSMT : Hồ sơ mời thầu HSDT : Hồ sơ dự thầu CTCP : Công ty Cổ phần KHKT : Khoa học kỹ thuật Cty : Công ty TV : Tư vấn HH&XL : Hàng hóa và xây lắp HĐQT : Hội đồng quản trị ĐHĐ CĐ : Đại hội đồng cổ đông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MMTB : Máy móc thiết bị XD Xây dựng Danh mục bảng biểu hình vẽ 6 Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Khác với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác. Khách hàng lựa chọn nhà cung cấp thông qua hoạt động đấu thầu. Trong đó, doanh nghiệp mà ở đây là các Công ty xây dựng cạnh tranh với nhau về giá, về chất lượng, về tiến độ thi công công trình. Doanh nghiệp nào đáp ứng được các tiêu chí mà chủ đầu tư đặt ra một cách tốt nhất sẽ thắng thầu và được kí kết hợp đồng thi công công trình đó. Chỉ có thắng thầu thì doanh nghiệp mới có công ăn việc làm cho công nhân viên, có thu nhập và chỉ có thắng thầu thì các doanh nghiệp xây dựng mới có thể tồn tại, đứng vững trên thị trường xây dựng. Tuy nhiên, khi tiến hành tham gia đấu thầu thì sản phẩm ở đây là công trình chưa được khởi công xây dựng. Hơn nữa sản phẩm xây dựng có tính đơn chiếc, được sản xuất ra ở những địa điểm, điều kiện khác nhau, chi phí cũng thường khác nhau đối với cùng một loại hình sản phẩm. Khả năng trùng lặp về mọi phương diện: kỹ thuật, công nghệ, chi phí, môi trường rất ít, ngay cả trong xu hướng công nghiệp hoá ngành xây dựng thì ảnh hưởng của tính đơn chiếc cũng chưa được loại trừ. Do đó trong quá trình lập hồ sơ dự thầu doanh nghiệp phải trình bày rõ ràng chính xác phương án thiết kế, thi công công trình thể hiện tính khả thi của phương án hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ; ngoài ra còn phải tính toán các biến động về chi phí sản xuất để đảm bảo mức giá dự thầu đưa ra là hợp lý. Các chỉ tiêu này càng cao thì khả năng trúng thầu sẽ càng thấp, nhưng nếu quá thấp thì nhà thầu có khả năng không thể hoàn thành công trình như hợp đồng hoặc không thu được lợi nhuận. Hoạt động đấu thầu là hoạt động đầu tiên, quan trọng quyết định đến lợi nhuận, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp và cũng tồn tại nhiều rủi ro. 6 7 Nhận thức được điều đó trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần VIỆT REN em đã tìm hiểu về công tác đấu thầu ở Công ty và mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần VIỆT REN”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động đấu thầu, quy trình, thủ tục của hoạt động đấu thầu và một số các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tham dự thầu của các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác đấu thầu tại công ty cổ phần Việt Ren trong những năm gần đây, những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu công ty cổ phần Việt Ren và đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty được tốt hơn. 3. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực tiễn và tổ chức công tác đấu thầu của công ty Cổ phần Việt Ren. 4. Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đấu thầu tại công ty Cổ phần Việt Ren trong 3 năm gần nhất. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh tính toán, quan sát thực tế. Các số liệu thống kê thu thập từ các bảng báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của công ty. 6. Kết cấu đề tài Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về công tác đấu thầu Chương II: Thực trạng công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần VIỆT REN Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần VIỆT REN 7 8 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 1.1. Một số khái niệm liên quan đến Đấu thầu 1.1.1. Đấu thầu. Đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể. - Đấu thầu trong nước. Đấu thầu trong nước là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu trong nước. - Đấu thầu quốc tế. Đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước. 1.1.2. Dự án. Là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định. 1.1.3. Chủ đầu tư. Là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện dự án. 1.1.4. Bên mời thầu. Là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. 8 9 1.1.5. Nhà thầu - Nhà thầu chính Là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu, đứng tên dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng nếu được chọn (Sau đây gọi là nhà thầu tham gia đấu thầu). Nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập gọi là nhà thầu độc lập. Nhà thầu cùng với một hoặc nhiều nhà thầu khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu thì gọi là nhà thầu liên danh. - Nhà thầu phụ. Là nhà thầu thực hiện một phần công việc của gói thầu trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ không phải là nhà thầu chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu. - Nhà thầu trong nước Là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. - Nhà thầu nước ngoài Là nhà thầu được thành lập và hoạt động theo pháp luật của nước mà nhà thầu mang quốc tịch. 1.1.6. Gói thầu. Là một phần của dự án, trong một số trường hợp đặc biệt gói thầu là toàn bộ dự án, gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc khối lượng mua sắm một lần đối với mua sắm thường xuyên. 1.1.7. HSMT, HSDT - Hồ sơ mời thầu Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yếu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 9 10 - Hồ sơ dự thầu. Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu. 1.1.8. Giá thầu - Giá gói thầu Là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành. - Giá dự thầu. Là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá thầu là giá sau giảm giá. - Giá đề nghị trúng thầu. Là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sơ giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. - Giá trúng thầu Là giá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng. 1.1.9. Hợp đồng Là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 1.2. Các hình thức, phương thức, nguyên tắc của đấu thầu 1.2.1. Hình thức đấu thầu Đấu thầu rộng rãi. Là hình thức không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương tiên thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có 10 [...]... thầu trong nước CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT REN 1 Giới thiệu về Công ty cổ phần Việt Ren 1 Quá trình hình thành và phát triển - Vốn điều lệ: 750.000.000.000 đồng ( Bảy trăm năm mươi tỷ đồng) 27 28 Trước đây là Công ty TNHH xây dựng Miền Trung, được thành lập ngày 30 tháng 3 năm 2000 - Chuyển đổi lần thứ nhất từ công ty TNHH xây dựng Miền Trung thành công ty cổ phần. .. HĐQT và ban giám đốc Công ty ∗ Phòng kế hoạch tổng hợp Chức năng: Là phòng chức năng tham mưu giúp Tổng giám đốc Công ty trong các khâu xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoach, tổng hợp báo cáo thống kê, công tác hợp đồng kinh tế, định mức đơn giá, công tác sản xuất, công tác xuất nhập khấu của Công ty 32 33 Nhiệm vụ: - Công tác đấu thầu, lập dự án đầu tư: Lập dự án đầu tư, đấu thầu của từng dự... và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐ CĐ thông qua; • Các phòng chức năng ∗ Phòng tổ chức - hành chính - Đảm bảo các mặt về công tác lễ tân, hậu cần, quản lý đất đai nhà cửa của Công ty - Đảm bảo công tác phục vụ, công tác văn thư bảo mật và lưu trữ - Đảm bảo công tác bảo vệ cơ quan - Tham mưu giúp cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Công ty về các công việc sau: 31 32  Công tác tổ chức biên chế, sắp... nhà thầu được lựa chọn vào giai đoạn đấu thầu Nhà thầu tham dự đấu thầu phải nộp hồ sơ đấu thầu kèm theo bảo lãnh đấu thầu nhằm đảm bảo nhà thầu đàm phán ký kết hợp đồng sau khi được tuyên bố trúng thầu Mức bảo lãnh dự thầu do chủ đầu tư quyết định nhưng không vượt quá 3% giá gói thầu Tiêu chuẩn đánh giá ở vòng đấu thầu bao gồm: • Khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ • Tiến độ thực hiện • Giá dự thầu. .. Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, công tác điều động các nguồn lực để đảm bảo phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch Nắm bắt tình hình sản xuất, các mục tiêu tiến độ công trình để báo cáo với Tổng giám đốc Công ty và phối hợp với các đơn vị giải quyết các phát sinh trong công tác sản xuất ∗ Phòng Kỹ thuật - Công tác sản xuất : - Điều động công tác sản xuất giữa các đơn vị trong. .. - Điều động công tác sản xuất giữa các đơn vị trong nội bộ Công ty theo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất do Tổng giám đốc Công ty giao 33 34 2 Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong đấu thầu 1 Các nhân tố bên trong công ty cổ phần Việt Ren 2.2.1.1 Năng lực tài chính Đối với chủ đầu tư việc xác định năng lực tài chính của nhà thầu là hết sức quan trọng Tình hình tài chính tốt thể hiện... dựng, hoàn thành và bàn giao công trình đúng yêu cầu cho chủ đầu tư Ngoài ra năng lực về tài chính còn đảm bảo khả năng hoàn thành hợp đồng đã kí với chủ đầu tư trong những điều kiện nhất định Công ty hoạt động trong lĩnh vực này thường có lượng vốn vay nợ lớn, chủ yếu là vay ngắn hạn, vốn năm ứ đọng lâu dài, vòng quay vốn lớn Với Công ty cổ phần VIỆT REN cũng vậy, trong những năm vừa qua Công ty luôn... mà nếu không có những quy định riêng thì không thể đấu thầu được 1.2.2 Các phương thức đấu thầu Đấu thầu một túi hồ sơ Là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong một túi hồ sơ Phương thức này được áp dụng đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp Đấu thầu hai túi hồ sơ Là phương thức mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá trong từng túi hồ sơ riêng vào cùng một thời điểm Túi... tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại hiệu quả cao cho dự án Đấu thầu hạn chế Là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận Chỉ định thầu Là hình thức... khoáng sản các loại Sơ đồ tổ chức quản lý công ty: 29 30 HÌNH 2.1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT REN (Nguồn: Phòng tổ chức – Cty CP VIỆT REN) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PTGĐ KỸ THUẬT PTGĐ TÀI CHÍNH PTGĐ CHUNG PTGĐ KẾ HOẠCH PHÒNG CHỨC NĂNG VAN PHÒNG ĐẠI DIỆN CT CP P KẾ HOẠCH TH P KẾ TOÁN TC P KỸ THUẬT P TC HÀNH CHÍNH VIỆT REN TẠI HÀ NỘI 30 ĐỘI XD SỐ 1 ĐỘI XD SỐ . quá trình thực tập tại Công ty cổ phần VIỆT REN em đã tìm hiểu về công tác đấu thầu ở Công ty và mạnh dạn chọn đề tài Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần VIỆT REN . 2. Mục tiêu nghiên. Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần VIỆT REN 7 8 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 1.1. Một số khái niệm liên quan đến Đấu thầu 1.1.1. Đấu thầu. Đấu thầu là quá. tiễn và tổ chức công tác đấu thầu của công ty Cổ phần Việt Ren. 4. Phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đấu thầu tại công ty Cổ phần Việt Ren trong 3 năm gần

Ngày đăng: 23/01/2015, 08:57

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Giáo viên hướng dẫn

 • Giáo viên phản biện

 • Danh mục các chữ viết tắt

 • Danh mục bảng biểu hình vẽ

 • Lời mở đầu

 • CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

  • 1.1. Một số khái niệm liên quan đến Đấu thầu

   • 1.1.1. Đấu thầu.

   • 1.1.2. Dự án.

   • 1.1.3. Chủ đầu tư.

   • 1.1.4. Bên mời thầu.

   • 1.1.5. Nhà thầu

   • 1.1.6. Gói thầu.

   • 1.1.7. HSMT, HSDT

   • 1.1.8. Giá thầu

   • 1.1.9. Hợp đồng

   • 1.2. Các hình thức, phương thức, nguyên tắc của đấu thầu

    • 1.2.1. Hình thức đấu thầu

     • Đấu thầu rộng rãi.

     • Đấu thầu hạn chế.

     • Chỉ định thầu.

     • Chào hàng cạnh tranh.

     • Mua sắm trực tiếp.

     • Tự thực hiện.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan