khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm khánh hoà

107 1.1K 0
khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm khánh hoà

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong giai đoạn trước đây, hoạt động kinh tế vận hành theo chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, doanh nghiệp tổ chức kinh tế hoạt động theo đạo Nhà nước Do vậy, doanh nghiệp hoạt động thụ động, không quan tâm nhiều đến lãi lỗ Khi kinh tế chuyển sang chế thị trường, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh nhằm đạt lợi nhuận Do tính chất cạnh tranh gay gắt thị truờng, doanh nghiệp muốn tồn phát triển tốt đòi hỏi phải nắm hiểu rõ nội lực sở vật chất kỹ thuật, vốn, nguồn nhân lực… đồng thời phải hiểu rõ tình hình tài doanh nghiệp mình.Chính phân tích tài doanh nghiệp cơng cụ quan trọng để doanh nghiệp hiểu rõ tình hình tài Qua việc phân tích đánh giá tình hình tài cho phép doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính, đánh giá khả sử dụng, quản lý phân phối loại vốn, nguồn vốn, thấy điểm mạnh, điểm yếu, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Trên sở đưa biện pháp giải phù hợp nhằm tận dụng hội giảm bớt tác hại đe doạ từ môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh Cũng qua việc phân tích đánh giá thực trạng tài chính, cịn cho phép doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài kế hoạch khác tương lai, giúp nhà quản trị đưa sách phát triển doanh nghiệp sách huy động vốn, sách phân phối thu nhập, sách tuyển dụng lao động…Như vậy, phân tích tình hình tài cơng tác quan trọng thiếu công tác quản trị doanh nghiệp Thấy tầm quan trọng lợi ích việc phân tích tình hình tài chính, với kiến thức học trường đồng ý Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa, Ban lãnh đạo Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hồ em chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hồ” làm đề tài tốt nghiệp cho Đơí tượng nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài tình hình tài Cơng ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hoà năm 2003-2004-2005 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Phương pháp nghiên cứu Để làm đề tài em sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: 4Tổng hợp số liệu Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp phân tích so sánh theo thời gian Phương pháp tỷ lệ Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp phân tích tài Dupont Phương pháp vấn… Nôị dung nghiên cứu Ngoài phần lời mở đầu phần kết luận, nội dụng nghiên cứu đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương : Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hoà Chương : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hồ Những đóng góp đề tài Qua việc thực đề tài em hệ thống lại sở lý luận tài phân tích tình hình tài doanh nghiệp Em phân tích tình hình tài Công ty, đánh giá thực trạng tồn cảnh tình hình tài Cơng ty thời gian vừa qua qua điểm mạnh, điểm yếu, đạt chưa đạt được, khó khăn hạn chế tiềm chưa khai thác Cũng qua việc phân tích em nguyên nhân dẫn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty thời gian quan sở quan trọng để Cơng ty đề định đắn kịp thời nhằm làm cho hoạt động Công ty đạt hiệu cao Đồng thời qua việc thực đề tài, khả em đưa số giải pháp nhằm góp phần vào lành mạnh ổn định tài hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hoà Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Kinh tế trường Đại học Nha Trang tồn thể chú, anh chị phịng kế tốn Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hoà đặc biệt thầy Võ Văn Cần hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài Mặc PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com dù em có nhiều cố gắng để hoàn thành đề tài cách tốt với kiến thức nhiều hạn chế tiếp cận với thực tế nhiều giới hạn nên nội dụng đề tài không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy cô tất bạn Nha Trang, tháng 11 năm 2006 Sinh viên thực Phạm Mạnh Tuấn PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG,VAI TRỊ CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất tài doanh nghiệp Để đạt hiệu kinh doanh mong muốn, doanh nghiệp cần phải có định tổ chức hoạt động sản xuất vận hành trình trao đổi Mọi định phải gắn liền với hệ thống luật pháp hiểu biết môi trường xung quanh Bao quanh doanh nghiệp môi trường kinh tế phức tạp biến động Doanh nghiệp phải làm chủ dự đoán trước thay đổi mơi trường để sẵn sàng thích nghi với Trong mơi trường đó, tồn q trình hoạt động đầu tư kinh doanh doanh nghiệp, từ ứng vốn tiền tệ doanh nghiệp có nguồn tài phân phối nguồn tài nảy sinh hàng loạt quan hệ kinh tế hình thức giá trị Những quan hệ kinh tế bao gồm: 1.1.1.1 Quan hệ tài doanh nghiệp với Nhà nước Tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải nộp thuế, phí lệ phí, nộp bảo hiểm cho Ngân sách Nhà nước Ngân sách Nhà nước thực tài trợ vốn nhiều hình thức khác trường hợp cần thiết cấp vốn doanh nghiệp Nhà nước, cho doanh nghiệp vay, khoản trợ giá, góp vốn liên doanh… 1.1.1.2 Quan hệ tài doanh nghiệp với thị trường Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển địi hỏi phải có mối quan hệ với thị trường thị trường tài chính, thị trường hàng hố, thị trường sức lao động… Ở bao gồm quan hệ tốn tiền mua hàng hố dịch vụ, tiền cơng lao động, tiền vay, tiền bảo hiểm, tiền bồi thường rủi ro, tiền cho vay vay,… 1.1.1.3 Quan hệ tài nội doanh nghiệp Biểu chúng luân chuyển vốn doanh nghiệp Đó quan hệ tài phận sản xuất kinh doanh, cổ động nhà quản lý, quyền sử dụng sở hữu vốn, khoản lương, thưởng cho người lao động, cấp phát điều hoà vốn, phân phối thu nhập phận doanh nghiệp… Các quan hệ kinh tế nêu phản ánh vận động vốn tiền tệ phát sinh trình sản xuất kinh doanh, phân phối nguồn tài ngồi doanh nghiệp, ln gắn liền với việc tạo lập việc sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Từ phân tích nêu trên, ta đến chất tài doanh nghiệp sau: Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế phân phối nguồn tài gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.1.2.1 Chức xác định tổ chức nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu vốn cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để thực mục tiêu phương án sản xuất kinh doanh điều kiện chế thị trường địi hỏi doanh nghiệp phải có vốn có phương án tạo lập, huy động vốn cụ thể Vì nhiệm vụ chức là: - Xác định nhu cầu vốn ( vốn cố định vốn lưu động ) cần thiết cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Tìm nguồn trang trải nhu cầu - Cân đối nhu cầu nguồn trang trải Nếu nhu cầu lớn khả doanh nghiệp phải huy động thêm vốn, tìm kiếm nguồn tài trợ với chi phí sử dụng vốn thấp bảo đảm có hiệu Ngược lại, nhu cầu nhỏ khả doanh nghiệp mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tham gia vào thị trường tài đầu tư chứng khốn, cho th tài sản, góp vốn liên doanh… 1.1.2.2 Chức phân phối thu nhập doanh nghiệp Chức phân phối tài doanh nghiệp biểu tập trung việc phân phối thu nhập doanh nghiệp từ doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ thu nhập từ hoạt động khác Nhìn chung, doanh nghiệp phân phối theo mơ hình tổng qt sau: - Bù đắp yếu tố đầu vào tiêu hao trình sản xuất kinh doanh chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí vật tư, chi phí cho lao động chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ ra… nộp thuế theo luật định - Phần lợi nhuận lại phân phối sau: nộp thuế thu nhập, bù đắp chi phí khơng hợp lệ, chia lãi cho đối tác góp vốn, phân phối vào quỹ doanh nghiệp, chia cho người lao động doanh nghiệp 1.1.2.3 Chức giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh Giám đốc tài việc thực kiểm sốt q trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp Việc thực chức thông qua tiêu tài chi phí, doanh thu, lợi nhuận, khả toán, tỷ số tài tỷ suất PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com doanh lợi doanh thu, doanh lợi giá thành, doanh lợi tổng vốn… nhằm qua doanh nghiệp kịp thời phát tồn ưu điểm đầu tư kinh doanh, từ đưa biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động phát huy mạnh, tiềm doanh nghiệp, đồng thời khắc phục khuyết điểm nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.3 Vai trị tài doanh nghiệp Ngày vai trị quản trị tài ngày trở nên quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nền kinh tế thị trường nước ta, với tham gia nhiều thành phần kinh tế, giao lưu mở cửa với nước Nhà nước thực chức quản lý, điều tiết vĩ mơ kinh tế Vì tài doanh nghiệp trả vị trí khách quan vai trị thể mặt sau: 1.1.3.1 Vai trò huy động khai thác nguồn tài nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn có hiệu cao Trong kinh tế thị trường, phạm vi hoạt động tài Nhà nước tài doanh nghiệp phân biệt rõ ràng Tài Nhà nước khơng cịn kênh cấp phát bao cấp toàn nhu cầu vốn cho kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Do vai trị đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tài doanh nghiệp trở nên quan trọng có tính cấp bách Trong kinh tế thị trường, sở hình thành thị trường vốn, doanh nghiệp phải biết chủ động khai thác, thu hút có hiệu nguồn tài để phục vụ kịp thời đầy đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, tính hiệu huy động vốn cịn phụ thuộc vào trình độ nhà quản trị việc xác định đắn nhu cầu vốn cần huy động, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức đòn bẩy kinh tế để phát huy vốn có hiệu Song song với trình huy động vốn đảm bảo vốn, tài doanh nghiệp cịn có vai trị tổ chức sử dụng vốn cho đạt hiệu cao Đây vấn đề có tính định đến sống cịn doanh nghiệp cạnh tranh khắc nghiệt chế thị trường 1.1.3.2 Vai trị địn bẩy kích thích điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh Tài doanh nghiệp có vai trị kích thích điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh, kết tổng hợp việc vận dụng chức phân phối tài việc giải lợi ích tài kinh tế nhiều chủ thể kinh tế khác có doanh nghiệp Chức phân phối doanh nghiệp chất vốn có PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com phạm trù kinh tế khách quan, chức có phát huy tác dụng hay khơng hoạt động sản xuất kinh doanh tuỳ thuộc vào khả vận dụng nhà quản trị Nếu nhà quản trị biết vận dụng sáng tạo chức phân phối tài doanh nghiệp qua việc tạo lập chế phân phối thu nhập, phân phối quỹ chuyên dùng, chế xây dựng giá, chế huy động vốn,… phù hợp với quy luật làm cho tài doanh nghiệp trở thành địn bẩy kinh tế có tác dụng to lớn việc tạo động lực kinh tế tác động tới suất, kích thích tăng cường tích tụ thu hút vốn, thúc đẩy tăng vịng quay vốn, kích thích tiêu dùng xã hội Ngược lại, nhà quản trị phạm sai lầm việc vận dụng chức tài doanh nghiệp tạo nên chế tài hiệu quả, kìm hãm phát triển sản xuất kinh doanh 1.1.3.3 Vai trị cơng cụ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ vấn đề có tính ngun lý đầu tư vốn để sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mong muốn đồng vốn đầu tư đem lại hiệu cao Do đó, với tư cách công cụ quản lý sản xuất kinh doanh, tài doanh nghiệp thiết phải có vai trị kiểm tra để nâng cao tính tiết kiệm hiệu đồng vốn Tài doanh nghiệp kiểm tra đồng tiền tiến hành thường xuyên liên tục thơng qua phân tích tiêu tài cụ thể Các tiêu là: tiêu kết cấu tài chính, tiêu khả toán, tiêu đặc trưng hoạt động, sử dụng nguồn lực tài chính, tiêu đặc trưng khả sinh lời… Bằng việc phân tích tiêu tài cho phép doanh nghiệp có quan trọng để đề kịp thời giải pháp tối ưu làm lành mạnh hố q trình phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ nói riêng tình hình kinh doanh nói chung 1.2 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, MỤC TIÊU VÀ VAI TRỊ CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.2.1.Khái niệm Phân tích tài q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tài hành khứ Thơng qua việc phân tích tài chính, người sử dụng thơng tin đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh rủi ro tương lai Trên sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh khắc phục điểm yếu PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 1.2.2 Ý nghĩa việc phân tích tài - Hoạt động tài nhằm mục đích đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng cách kịp thời tốt - Hoạt động tài có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Ngược lại, tình hình tài có tác động thúc đẩy kìm hãm trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Hoạt động tài mục tiêu chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh Các báo cáo tài phản ánh kết tình hình mặt doanh nghiệp tiêu giá trị - Tất báo cáo tài tài liệu có tính lịch sử chúng nói lên xảy thời kỳ Mục đích việc phân tích tài giúp cho đối tượng sử dụng chúng dự đoán tương lai cách so sánh, đánh giá xem xét xu hướng dựa thông tin mà chúng mang lại 1.2.3 Mục tiêu phân tích tài Quá trình phân tích hoạt động tài doanh nghiệp phải hướng đến mục tiêu sau: - Hoạt động tài phải giải tốt mối quan hệ kinh tế, thể qua việc toán với đơn vị liên quan ( ngân hàng, Nhà Nước, đơn vị, ) Mối quan hệ cụ thể hoá thành tiêu để đánh giá mặt lượng, chất thời gian - Hoạt động tài phải đảm bảo nguyên tắc hiệu Nguyên tắc địi hỏi tối thiểu hố việc sử dụng nguồn sản xuất (vốn) đảm bảo trình sản xuất kinh doanh bình thường mang lại hiệu cao - Hoạt động tài phải thực sở tôn trọng pháp luật, chấp hành tuân thủ chế độ tài tín dụng, nghĩa vụ đóng góp, kỷ luật tốn với đơn vị quan có liên quan 1.2.4 Vai trị phân tích tài Mục đích tối cao quan trọng phân tích tình hình tài doanh nghiệp giúp người sử dụng thơng tin đánh giá xác thực trạng tài tiềm doanh nghiệp rủi ro tương lai, để từ đưa chiến lược kinh doanh định đầu tư Bởi vậy, việc phân tích báo cáo tài có ý nghĩa quan trọng nhiều phía PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com a Đối với chủ doanh nghiệp nhà quản trị doanh nghiệp Mối quan tâm hàng đầu họ tìm kiếm lợi nhuận khả trả nợ Bên cạnh đó, nhà quản trị doanh nghiệp cịn quan tâm đến nhiều mục tiêu khác tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hoá dịch vụ với chi phí thấp, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi truờng…Tuy nhiên, doanh nghiệp thực mục tiêu đáp ứng hai mục tiêu kinh doanh có lãi toán nợ Một doanh nghiệp kinh doanh lỗ liên tục bị cạn kiệt nguồn lực buộc phải đóng cửa, doanh nghiệp khơng có khả toán nợ đến hạn thường xuyên bị buộc phải ngừng hoạt động Như vậy, hết, nhà quản trị doanh nghiệp chủ doanh nghiệp cần có đủ thơng tin hiểu rõ doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài qua, thực cân tài chính, khả tài chính, sinh lời, rủi ro dự đốn tình hình tài nhằm đưa định b Đối với nhà đầu tư Mối quan tâm họ hướng vào yếu tố rủi ro, thời gian hồn vốn, mức sinh lãi, khả tốn vốn…đồng thời, nhà đầu tư quan tâm tới việc điều hành hoạt động tính hiệu cơng tác quản lý Những điều nhằm đảm bảo an tồn tính hiệu cho nhà đầu tư c.Đối với người cho vay vốn Quan tâm chủ yếu họ khả trả nợ doanh nghiệp để họ có định có nên cho doanh nghiệp vay vốn hay khơng Vì họ đặc biệt quan tâm đến lượng tiền tài sản khác chuyển đổi nhanh thành tiền từ so sánh với nợ ngắn hạn để biết khả toán doanh nghiệp Bên cạnh chủ ngân hàng nhà cho vay tín dụng quan tâm đến lượng vốn chủ sở hữu, số vốn khoản bảo hiểm cho họ trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro d.Đối với quan chủ quản cấp Việc phân tích tài giúp cho quan đánh giá kiểm sốt tình hình tài doanh nghiệp Trên sở đề sách, chế, giải pháp tài hợp lý với thực tế doanh nghiệp nhằm cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh e.Đối với người lao động doanh nghiệp Tiền lương nguồn thu nhập họ, doanh nghiệp cổ phần tiền lương người lao động cịn hưởng khoản tiền lãi góp vốn PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 10 cổ phần vào doanh nghiệp Hai hình thức thu nhập phụ thuộc vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, phân tích tài doanh nghiệp giúp cho người lao động định hướng việc làm Bên cạnh chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp cịn có nhiều nhóm người khác quan tâm tới thơng tin tài doanh nghiệp Đó quan tài chính, thuế, thống kê, nhà phân tích tài chính…những người có nhu cầu thơng tin giống chủ ngân hàng, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp…bởi liên quan đến quyền lợi trách nhiệm, đến khách hàng tương lai họ 1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Các tài liệu cần thiết phương pháp phân tích 1.3.1.1 Hệ thống báo cáo tài a Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp dùng để phản ánh tổng qt tồn tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm lập bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ kế toán định doanh nghiệp Số liệu báo cáo cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình tài kết sử dụng tiềm tàng vốn, lao động, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý kinh doanh doanh nghiệp c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh q trình hình thành sử dụng tiền tệ phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ người sử dụng đánh giá khả tạo tiền, biến động tài sản doanh nghiệp dự đoán luồng tiền kỳ d Thuyết minh báo cáo tài sổ chi tiết khác Thuyết minh báo cáo tài trình bày khái qt đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nội dung số chế độ kế toán doanh nghiệp lựa chọn để áp dụng, tình hình lý biến động số đối tượng tài sản nguồn vốn quan trọng, phân tích số tiêu tài chủ yếu kiến nghị doanh nghiệp PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 93 * Năm 2005, tỷ suất LNTT vốn dài hạn 8,42% có nghĩa 100 đồng vốn dài hạn đưa vào sản xuất kinh doanh thu 8,42 đồng LNTT so với năm 2004 tăng 1,83% tức tăng 1,83 đồng Nguyên nhân do: + Do lợi nhuận trước thuế thay đổi: = LNTT naêm 2005 - LNTT năm 2004 * 100 Vốn dài hạn bq naêm 2004 = 1.710.867 - 1.218.251 * 100 = +2,66% 18.501.559 Vậy lợi nhuận trước thuế thay đổi làm cho tỷ số tăng 2,66% + Do vốn dài hạn bình qn thay đổi: LNTT năm 2005 LNTT năm 2005 ÷ *100 ÷ è Vốn dài hạn bq năm 2005 Vốn dài hạn bq năm 2004 ø ổ =ỗ ỗ 1.710.867 ổ 1.710.867 =ỗ ữ * 100 = -0,83% è 20.327.823 18.501.559 ø Vậy vốn dài hạn bình quân thay đổi làm cho tỷ số giảm 0,83% Tổng hợp ảnh hưởng hai nhân tố làm cho tỷ suất LNTT vốn dài hạn tăng: (+2,66%) + (-0,83%) = +1,83% b Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn dài hạn * Năm 2004, tỷ suất LNST vốn dài hạn 4,74% có nghĩa 100 đồng vốn dài hạn bỏ vào sản xuất kinh doanh thu 4,74 đồng LNST so với năm 2003 giảm 1,22%; nghĩa giảm 1,22 đồng LNST Nguyên nhân do: + Do lợi nhuận sau thuế thay đổi: = = LNST naêm 2004 - LNST naêm 2003 * 100 Vốn dài hạn bq năm 2003 877.141 - 693.301 * 100 = +1,58% 11.621.941 Vậy lợi nhuận sau thuế thay đổi làm cho tỷ số tăng 1,58% + Do vốn dài hạn bình quân thay đổi: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 94 LNST năm 2004 LNST năm 2004 ÷ *100 ÷ è Vốn dài hạn bq năm 2004 Vốn dài haùn bq naờm 2003 ứ ổ =ỗ ỗ 877.141 ổ 877.141 =ỗ ữ *100 = -2,8% ố 18.501.559 11.621.941 ø Vậy vốn dài hạn bình quân thay đổi làm cho tỷ số giảm 2,8% Tổng hợp ảnh hưởng hai nhân tố làm cho tỷ suất LNST vốn dài hạn giảm: (+1,58%) + (-2,8%) = -1,22% * Năm 2005, tỷ suất LNST vốn dài hạn 8,42% có nghĩa 100 đồng vốn dài hạn đưa vào sản xuất kinh doanh thu 8,42 đồng LNST so với năm 2004 tăng 3,68% tức tăng 3,68 đồng Nguyên nhân do: + Do lợi nhuận sau thuế thay đổi: = LNST naêm 2005 - LNST naêm 2004 * 100 Vốn dài hạn bq năm 2004 = 1.710.867 - 877.141 * 100 = +4,51% 18.501.559 Vậy lợi nhuận sau thuế thay đổi làm cho tỷ số tăng 4,51% + Do vốn dài hạn bình quân thay đổi: LNST năm 2005 LNST năm 2005 ÷ *100 ÷ è Vốn dài hạn bq năm 2005 Vốn daứi haùn bq naờm 2004 ứ ổ =ỗ ỗ 1.710.867 ổ 1.710.867 =ỗ ữ * 100 = -0,83% ố 20.327.823 18.501.559 ø Vậy vốn dài hạn bình quân thay đổi làm cho tỷ số giảm 0,83% Tổng hợp ảnh hưởng hai nhân tố làm cho tỷ suất LNST vốn dài hạn tăng: (+4,51%) + (-0,83%) = +3,68% PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 95 2.2.7.6 Thu nhập cổ phần Bảng 2.34: Phân tích tỷ suất thu nhập cổ phiếu Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Số lượng cổ phiếu Tỷ suất thu nhập cổ phiếu ĐVT ngđ cổ phiếu ngđ/cổ phiếu Năm 2004 877.141 75.000 Năm 2005 1.710.867 75.000 11,70 22,81 Chênh lệch 2005/2004 +(-) % +833.726 +95,05 +11,12 +95,05 Năm 2004, cổ phiếu có thu nhập 11,7 ngđ; đến năm 2005 cổ phiếu có thu nhập 22,81 ngđ so với năm 2004 thu nhập cổ phiếu tăng 11,12 ngđ tức tăng 95,05% điều thể hiệu hoạt động công ty ngày tốt 2.2.8 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DUPONT Phân tích tài Dupont cho ta thấy mối quan hệ tương hỗ tỷ số tài Cho phép xác định nhân tố ảnh hưởng đến tiêu doanh lợi tổng vốn doanh lợi vốn chủ sở hữu Để đánh giá cụ thể mối quan hệ tỷ số tài cơng ty ta có bảng phân tích sau: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 96 Bảng 2.35: Phân tích tỷ suất lợi nhuận tài sản tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu năm 2003-2004-2005 theo phương pháp Dupont Chỉ tiêu 1.Doanh thu thu nhập khác 2.Tổng tài sản bình quân 3.Lợi nhuận sau thuế Tỷ số nợ 5.Doanh lợi doanh thu Vòng quay tổng vốn Tỷ suất doanh lợi tổng vốn Tỷ suất doanh lợi vốn chủ sở hữu ĐVT ngđ ngđ ngđ % % vòng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Chênh lệch 2004/2003 +(-) % 111.165.873 116.267.383 117.049.276 +5.101.510 60.234.938 693.301 91,16 0,62 1,85 68.281.748 877.141 89,14 0,75 1,70 % 1,15 1,28 2,29 % 13,03 11,83 17,57 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com +4,59 Chênh lệch 2005/2004 +(-) % +781.893 +0,67 74.803.071 +8.046.811 +13,36 +6.521.323 +9,55 1.710.867 +183.840 +26,52 +833.726 +95,05 86,99 -2,02 -2,22 -2,15 -2,41 1,46 +0,13 +20,97 +0,71 +93,75 1,56 -0,14 -7,74 -0,14 -8,10 +0,13 +11,61 -1,2 -9,21 +1,00 +78,05 +5,74 +48,52 97 2.2.8.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty năm 2003-2004-2005 Trong năm 2003, bình quân 100 đồng tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh mang 1,15 đồng lợi nhuận sau thuế Sang năm 2004 tăng lên 1,28 đồng tăng 0,13 đồng so với năm 2003 Ta thấy tiêu doanh lợi tổng vốn tăng ảnh hưởng nhân tố doanh lợi doanh thu vòng quay tổng vốn Cụ thể năm 2004, tiêu doanh lợi doanh thu 0,75% tức tăng 0,13% so với năm 2003 tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí làm cho sức sinh lời 100 đồng doanh thu tăng so với năm 2003 Chỉ tiêu vòng quay tổng vốn năm 2004 giảm so với năm 2003, cụ thể giảm 0,14 vòng 1,7 vòng, tiêu giảm tốc độ tăng doanh thu thấp so với tốc độ tăng đầu tư tài sản Đến năm 2005 hiệu sử dụng vốn tiếp tục tăng, cụ thể bình quân 100 đồng tài sản đem đầu tư thu 2,29 đồng lợi nhuận sau thuế so với năm 2004 tăng đồng Nguyên nhân ảnh hưởng nhân tố doanh lợi doanh thu vòng quay tổng vốn Cụ thể năm 2005 tiêu doanh lợi doanh thu 1,46% tức tăng 0,71% so với năm 2004, bên cạnh vịng quay tổng vốn cịn 1,56 vòng tức giảm 0,14 vòng so với năm 2004 2.2.8.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu công ty năm 2003-2004-2005 Trong năm 2003, tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu đạt 13,03%, tức 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào sản xuất kinh doanh thu 13,03 đồng lợi nhuận sau thuế Sang năm 2004 tiêu cịn 11,83% so với năm 2003 giảm 1,2% hay giảm 1,2 đồng Nguyên nhân ảnh hưởng nhân tố: doanh lợi doanh thu, vòng quay tổng vốn, tỷ số nợ Cụ thể: Một, tiêu doanh lợi doanh thu năm 2004 tăng 0,13% so với năm 2003 tức tăng 0,13 đồng nguyên nhân tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí Hai, tiêu vòng quay tổng vốn năm 2004 giảm 0,14 vòng so với năm 2003 nguyên nhân tốc độ tăng doanh thu thấp tốc độ tăng tài sản Ba, tiêu tỷ số nợ, năm 2004 tỷ số nợ công ty 89,14% giảm 2,02% so với năm 2003, tỷ số nợ giảm tác động làm cho doanh lợi vốn chủ sở hữu giảm Đến năm 2005 doanh lợi vốn chủ lại tăng lên 17,57% so với năm 2004 tăng 5,74% Nguyên nhân do: tiêu doanh lợi doanh thu năm 2005 1,46% tăng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 98 so với năm 2004 cụ thể tăng 0,71% tốc độ tăng doanh thu cao tốc độ tăng chi phí, bên cạnh vịng quay tổng vốn năm 2005 tiếp tục giảm so với năm 2004 cụ thể giảm 0,14 vòng nguyên nhân doanh thu tăng chậm so với tài sản; mặt khác tỷ số nợ năm 2005 giảm so với năm 2004 cụ thể giảm 2,15% Như qua phân tích tài Dupont ta thấy tiêu doanh lợi tổng vốn doanh lợi vốn chủ có xu hướng tăng thấp, mức tăng doanh thu chưa tương ứng với mức tăng chi phí việc mở rộng quy mô sản xuất chưa đem lại hiệu to lớn 2.2.9 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 2.2.9.1 Những mặt đạt + Qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng, nguồn vốn không ngừng tăng lên, tình hình đầu tư tài sản cố định ngày tăng thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN, mua sắm nhiều máy móc thiết bị mới, điều chứng tỏ công ty ngày quan tâm đến việc cao khả sản xuất sản phẩm, ngày trọng đến việc phát triển lâu dài + Thị trưòng tiêu thụ mở rộng, cơng ty hồn tồn chiếm ưu địa bàn tỉnh + Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên qua năm, cho thấy Công ty cố gắng nâng cao khả tự chủ mặt tài + Về lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận qua năm tăng lên cho thấy khả sinh lợi Cơng ty có xu hướng tăng lên Điều tốt cho Công ty việc nâng cao uy tín trước nhà đầu tư, góp phần cho Cơng ty có tín nhiệm từ phía nhà đầu tư + Tình hình tài Cơng ty lành mạnh ổn định, đủ khả toán qua năm 2.2.9.2 Những hạn chế + Mặc dù tổng doanh thu hàng năm Cơng ty có tăng lên doanh thu Công ty hai chi nhánh cịn thấp so với tiềm khai thác, đặc biệt doanh thu chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh, nguyên nhân thời gian qua Cơng ty khơng tích cực giới thiệu sản phẩm cạnh tranh gay gắt Cơng ty khác Do thời gian tới cơng ty cần có giải pháp nhằm thúc đẩy doanh thu tăng lên PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 99 + Việc sử dụng vốn dài hạn hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty cịn thấp Biểu hiệu suất sử dụng vốn dài hạn ba năm gần giảm dần Ngun nhân Cơng ty chưa có bố trí tài sản cách hợp lý cho phận, máy móc thiết bị đưa vào sử dụng chưa khai thác hết cơng suất + Khả tốn nhanh Cơng ty thấp thời gian tới Công ty cần tăng lượng tiền để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh toán công nợ đến hạn + Trong năm qua, công ty quản lý hàng tồn kho chưa tốt, số vòng quay hàng tồn kho giảm điều làm cho vốn bị ứ đọng nhiều + Các khoản phải thu giảm nhiều so với lượng tiền mặt cần dùng để tốn cịn cao PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 100 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HOÀ Trong kinh tế thị trường cạnh tranh nay, doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phải đem lại hiệu cao Muốn doanh nghiệp phải tận dụng tối đa lợi hạn chế mặt yếu gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh cách đề biện pháp để khắc phục điểm yếu phát huy mặt mạnh Qua thời gian thực tập, tìm hiểu đánh giá tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hồ, với khả hiểu biết thân, em xin đưa số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu tài Cơng ty sau: 3.1 Biện pháp Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm chi nhánh Hồ Chí Minh Trong kinh tế thị trường việc cạnh tranh gay go liệt, yếu tố quan trọng định thành công hay thất bại cơng ty có tiêu thụ sản phẩm, hàng hố hay khơng Khi cơng tác tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh hàng tồn kho quay vịng nhanh, vốn bị ứ đọng ngược lại Hiện nay, thị trường Công ty địa bàn tỉnh bão hồ thị trường chi nhánh chưa khai thác tối đa chí doanh số thị trường miền Nam cịn giảm Do để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hố cơng ty nên áp dụng số biện pháp sau: Ø Xây dựng tạo lập đội ngũ nhân viên có đủ trình độ lực Để làm tốt cơng tác nghiên cứu thị trường địi hỏi nhân viên phải có trình độ cao có kinh nghiệm lĩnh vực Marketing Dựa đội ngũ nhân viên cơng ty có chương trình bồi dưỡng thêm kiến thức kỹ lĩnh vực nghiên cứu thị trường bên cạnh cơng ty tuyển dụng thêm nhân viên lĩnh vực Ø Hoàn thiện hệ thống phân phối + Mở quầy giới thiệu sản phẩm gồm sản phẩm công ty sản xuất sản phẩm công ty độc quyền phân phối cho hãng nước ngồi + Tăng cường cơng tác tiếp thị tỉnh khác + Đẩy mạnh hoạt động buôn bán sĩ lẻ cửa hàng chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bàn đạp để mở rộng thị trường sang tỉnh khác PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 101 + Mở rộng mạng lưới bán lẻ sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng; mở thêm quầy hàng; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên bán hàng nhằm phục vụ tốt khách hàng + Xây dựng sách thưởng phạt hợp lý có tính động viên khuyến khích quầy hàng mua hàng nhiều hạn chế mua hàng ngồi cơng ty + Đối với khách hàng thuộc hệ thống y tế Nhà nước, công ty cần đẩy mạnh quan hệ, xây dựng sách ưu đãi nhằm hướng tới trở thành nhà cung cấp độc quyền Ø Xây dựng sách giá Việc thống giá bán nhằm khơng để xảy tình trạng rối loạn giá điểm bán hàng điều cần thiết Nhưng việc xây dựng giá bán thường bị động, sau tình hình biến động giá thị trường Ngồi sản phẩm cơng ty chưa có uy tín vị trí định nên việc qui định cụ thể giá bán nhiều lúc gây khó khăn cho phận bán hàng Do vậy, điểm công ty cần thu thập, xử lý thơng tin kịp thời để có đạo giá nhanh chóng phù hợp với thị trường Ø Tăng cường công tác quảng cáo, khuyến + Do sản phẩm công ty đa dạng, 1000 mặt hàng nên việc quảng cáo sản phẩm khó khăn nguồn kinh phí dành cho quảng cáo cịn thấp Do đó, Cơng ty nên lựa chọn vài sản phẩm đặc trưng có tính thuyết phục như: rượu hải mã, rượu tắc kè, yến sâm, nước yến bổ dưỡng… nhằm tập trung quảng cáo, giới thiệu phương tiện truyền thông Bên cạnh cơng ty sử dụng hiệu thuốc, quầy hàng để tăng cường công tác quảng cáo sản phẩm + Liên hệ với tổ chức tiếp thị để giới thiệu hoạt động sản phẩm công ty + Cùng với công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, công tác khuyến nên trọng Có thể áp dụng hình thức như: tăng tỷ lệ chiết khấu tiền, mua hàng có quà tặng, tặng phiếu khuyến mãi, phiếu tặng quà… 3.2 Biện pháp 2: Tăng cường công tác thu hồi công nợ Tăng cường công tác thu hồi công nợ vừa giúp Cơng ty hạn chế thất cơng nợ, xoay vòng đồng vốn nhanh hơn, vừa giảm bớt vốn bị khách hàng chiếm dụng Tuy nhiên việc thu hồi công nợ phải cân đối dựa khách hàng cụ thể, thời hạn tín dụng… để thu hồi nợ tốt mà khơng làm ảnh hưởng đến quan hệ mua bán đôi bên PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 102 3.2.1.Đối với hệ thống quầy hàng hiệu thuốc Đây phận có ràng buộc chặt chẽ Cơng ty có khả kiểm sốt lớn Đối với đối tượng này, việc thu hồi nợ làm gắt gao đối tượng khách hàng khác Các kế tốn hiệu thuốc cần tăng cường cơng tác kiểm tra thu hồi công nợ, nên vào hoá đơn xuất bán thu tiền sau ngày kể từ ngày xuất hố đơn, khơng nên để khách hàng trả nợ theo đợt làm giảm tốc độ luân chuyển vốn Công ty 3.2.2 Đối với khách hàng thuộc hệ thống y tế Nhà nước Đối tượng khách hàng có độ tin cậy cao, khơng ngại thất cơng nợ Tuy nhiên tốn họ thường tuỳ thuộc vào yếu tố như: kinh phí nhận từ ngân sách Nhà nước, nguồn thu viện phí, nguồn bảo hiểm y tế…Việc tốn tiền hàng đối tượng bị chi phối nhiều từ kế hoạch chi trả họ Ngồi ra, Cơng ty cịn có nhiệm vụ hỗ trợ trung tâm y tế Nhà nước việc phòng chữa bệnh cho nhân dân Chính vậy, với việc bán hàng cho trung tâm y tế Nhà nước, việc thu hồi công nợ phải cân nhắc, mềm mỏng, linh hoạt Bởi hệ thống y tế Nhà nước khách hàng quan trọng, mua hàng với số lượng lớn loại thuốc đặc trị tiêu thụ phần lớn hàng y dụng cụ, hố chất Cơng ty Do đó, cơng tác thu hồi cơng nợ đối tượng khách hàng địi hỏi Cơng ty phải kết hợp nhiều phương pháp giúp việc thu hồi nợ tốt hơn: + Công ty phải thiết lập mối quan hệ tốt, có chế độ quan tâm khách hàng tốn + Cơng ty cần nắm bắt thông tin nguồn ngân sách phân bổ cho bệnh viện, tiền toán bảo hiểm xã hội ( lấy từ Sở y tế, Sở tài chính…) để tổ chức địi nợ kịp thời tránh tình trạng trì hỗn nợ + Ký kết hợp đồng kinh tế với trung tâm y tế Nhà nước để có thu lãi suất hạn toán khoản nợ hạn nhằm bù đắp thiệt hại bị chiếm dụng vốn 3.2.3 Đối với khách hàng thị trường tự Các khách hàng thuộc thị trường tự công ty, nhà thuốc tỉnh Để quản lý khách hàng cách chặt chẽ tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn lớn công ty cần phân khách hàng thành nhóm để xây dựng sách tín dụng thích hợp để vừa tiêu thụ sản phẩm vừa giữ khách hàng Bên cạnh đó, Cơng ty nên có qui định mức dư nợ tối đa nhằm hạn chế vốn bị chiếm dụng vốn Cơng ty phân loại khách hàng sau: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 103 a Đối với khách hàng lớn thường xuyên Đối với khách hàng Cơng ty phải có sách thích hợp để vừa giữ khách hàng thu hồi nhanh khoản nợ với giá trị lớn Các biện pháp áp dụng: + Sử dụng sách chiết khấu tốn sử dụng điều khoản bán hàng 2/10 net 30 để kích thích khách hàng trả tiền sớm Áp dụng điều khoản bán hàng ta có: Lãi suất chiết khấu = 2% * 365 = 37,245% (100% - 2% )(30 - 10 ) Như vậy, chiết khấu tiền mặt 2% điều kiện bán hàng tương đương với lãi suất năm 37% Lãi suất cao lãi suất ngân hàng kích thích khách hàng trả tiền sớm + Thường xuyên gửi giấy đề nghị đôn đốc khách hàng trả nợ thời hạn qui định Cử người trực tiếp đến công ty khách hàng để thu nợ b Đối với khách hàng mua hàng với khối lượng vừa nhỏ Đối tượng mua với số lượng không lớn chiếm đa số khơng có biện pháp thu hồi nợ kịp thời vốn bị chiếm dụng nhiều Do để thu nhanh khoản nợ cơng ty cần áp dụng biện pháp: + Cơng ty sử dụng sách chiết khấu với lãi suất vừa phải + Thường xuyên gửi giấy đề nghị khách hàng toán tiền hàng + Đối với khách hàng cố tình kéo dài thời gian trả nợ công ty nhiều lần gửi giấy báo cử người thu tiền nhờ quyền địa phương can thiệp + Một biện pháp để quản lý khoản phải thu chặt chẽ phận quản lý theo dõi khách hàng cần phải xây dựng kế hoạch thời gian danh mục khách hàng nợ theo dõi thường xuyên biểu khách hàng để có biện pháp thu nợ kịp thời c Đối với khách hàng Đây khách hàng chiến lược công ty, họ mục tiêu mà công ty cần hướng đến tương lai Tuy nhiên thông tin họ chưa nhiều cơng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 104 ty bán chịu với khối lượng lớn rủi ro khâu thu hồi nợ cao Nên công ty cần áp dụng biện pháp sau: + Có kế hoạch tìm hiểu thơng tin cần thiết (báo cáo tài chính, báo cáo xếp hạng tín dụng,…) trước thực hợp đồng + Cố gắng thuyết phục khách hàng tốn tồn theo phương pháp gối đầu + Khuyến khích khách hàng ứng trước tiền hàng Khi thực tốt biện pháp giúp cho Công ty giảm vốn bị khách hàng chiếm dụng, giảm khoản phải thu cịn nâng cao khả tốn nhanh 3.3 Biện pháp 3: Nâng cao hiệu suất sử dụng vốn dài hạn Để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn dài hạn thời gian tới công ty cần nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, nhà xưởng Để thực điều Công ty cần áp dụng biện pháp sau: - Nâng cao trình độ sử dụng tài sản cố định thời gian cơng suất - Nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân để họ sử dụng máy móc thiết bị với hiệu cao tránh gặp nhiều cố trình sử dụng đồng thời phải giáo dục ý thức trách nhiệm thiết bị máy móc sở sản xuất - Định kỳ tổ chức kiểm tra đánh giá lại tài sản cố định - Sắp xếp lại tài sản cố định có để huy động tối đa lực sản xuất - Thường xuyên bảo dưỡng, sữa chữa máy móc thiết bị - Khi đầu tư tài sản phải nhanh chóng đưa vào sử dụng - Thực chế độ khen thưởng thích đáng để khuyến khích cơng nhân có ý thức việc bảo quản máy móc thiết bị, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cho đạt suất với chi phí tiết kiệm - Phải thường xuyên quan tâm đến việc bảo toàn vốn dài hạn, hàng năm phải theo giá thị trường để tiến hành đánh giá lại tài sản cố định cho phù hợp nhất, giúp cho người quản lý nắm bắt tình hình biến động vốn dài hạn để từ có định đắn việc sử dụng đầu tư PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 105 KẾT LUẬN Nền kinh tế nước ta hoạt động chế thị trường có điều tiết Nhà nước, với chủ trương đường lối đắn Đảng Nhà nước ta kinh tế nước ta có chuyển biến mạnh mẽ, bước đầu có phát triển hồ nhập với kinh tế khu vực giới cạnh tranh doanh nghiệp gay gắt Chính vậy, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường khơng ngừng phát triển Cơng ty cần phải có nguồn tài ổn định vững mạnh Trong doanh nghiệp tài ln giữ vai trị quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Nếu tài doanh nghiệp lành mạnh thể hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu quả, đảm bảo cho doanh nghiệp tiếp tục tái sản xuất tạo đà cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển Nếu tài doanh nghiệp xem yếu hoạt động sản xuất kinh doanh thu lỗ, có xu hướng lâm vào tình trạng phá sản Vì vậy, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc phân tích tình hình tài để tài doanh nghiệp nguồn động lực cho doanh nghiệp phát triển Cơng ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hồ công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm, thiết bị vật tư y tế Trong năm gần đây, sau Cơng ty chuyển sang hình thức Công ty Cổ phần, chịu cạnh tranh gay gắt từ cơng ty khác ngồi nước qua phân tích tình hình tài Công ty ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, mang lại cho Công ty khoản lợi nhuận, bù đắp chi phí bỏ vào sản xuất kinh doanh, tạo lập quỹ, trả cổ tức cho cổ đông, trả lương cho người lao động…Qua nhìn cách tổng quan tình hình tài Cơng ty tốt Thực đề tài này, em tổng hợp lý luận chung việc phân tích tài doanh nghiệp, vận dụng phương pháp phân tích để đánh phân tích tình hình tài cơng ty qua thấy cách tổng quan thực trạng tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hồ từ em đưa số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu tài Cơng ty Để thực đề tài em nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy Võ Văn Cần, thầy cô Khoa, cô chú, anh chị Cơng ty Nay em hồn thành đề tài, có nhiều cố gắng để hồn thành đề tài cách cách tốt song kiến thức thời gian thực tập có hạn, nên khơng tránh khỏi thiếu sót thực Vì em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, cô anh chị Công ty bạn để đề tài hoàn thiện PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 106 Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Văn Cần thầy cô Khoa Kinh tế, cô chú, anh chị Công ty giúp đỡ em hoàn thành đề tài Nha Trang, tháng 11 năm 2006 Sinh viên thực Phạm Mạnh Tuấn PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Y Tế (2006), “ Tạp chí Dược học” Nguyễn Minh Kiều (2006), “ Tài doanh nghiệp”, NXB Thống Kê Nguyễn Tấn Bình (2000), “ Phân tích hoạt động tài chính”, NXB Đại Học Quốc Gia Nguyễn Tấn Bình (2005), “ Phân tích hoạt động doanh nghiệp”, NXB Thống Kê Võ Văn Cần “ Giáo trình quản trị tài ” Một số luận văn khố trước PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HỒ 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY - Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược. .. Chương : Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hoà Chương : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu tài Cơng ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hồ Những đóng góp đề tài Qua việc thực đề tài. .. thành Công ty cổ phần Dược- vật tư y tế Khánh Hòa đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược Phẩm Khánh Hoà 2.1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ VỊ TRÍ CỦA CƠNG TY 2.1.2.1 Chức Cơng ty cổ phần Dược phẩm Khánh

Ngày đăng: 31/08/2014, 17:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan