khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh long shin

109 616 0
khóa luận tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính của công ty tnhh long shin

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Qúa trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường Việt Nam từ thập kỷ qua kéo theo thay đổi sâu sắc doanh nghiệp Đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự cạnh tranh, với xu hội nhập hợp tác quốc tế diễn ngày sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù loại hình phải đối mặt với khó khăn, thử thách phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường Đứng trước thử thách địi hỏi doanh nghiệp phải ngày nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, hiệu sử dụng vốn, quản lý sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất nguồn nhân lực Để thực điều tự thân doanh nghiệp phải hiểu rõ “ tình hình sức khoẻ mình” để điều chỉnh trình kinh doanh cho phù hợp, khơng có khác phản ánh xác “sức khoẻ” doanh nghiệp ngồi tình hình tài Bởi q trình hoạt động doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, vấn đề nảy sinh liên quan đến tài Hơn nữa, bối cảnh kinh tế để kinh doanh ngày hiệu quả, tồn bền vững nâng cao vị cạnh tranh thị trường địi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng phương hướng, kế hoạch kinh doanh phù hợp với nguồn lực hạn chế rủi ro Muốn tự thân doanh nghiệp phải tiến hành hoạch định ngân sách, tạo vốn cho doanh nghiệp Đánh giá nhu cầu vốn, tìm nguồn tài trợ, sử dụng chúng cách hiệu vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng em định chọn đề tài “Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Long Shin” Thơng qua việc phân tích, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp để làm sở cho việc lập kế hoạch tài cho tương lai đưa giải pháp nâng cao hiêu hoạt động doanh nghiệp Ý nghĩa đề tài - Giúp sinh viên củng cố, bổ sung mở rộng thêm sở lý luận tài phân tích tình hình tài doanh nghiệp - Nắm thực trạng tình hình tài Cơng ty TNHH Long Shin PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com - Giúp doanh nghiệp có biện pháp hợp lý góp phần làm lành mạnh nâng cao hiệu tài Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu làm sáng rõ thực trạng tình hình tài Cơng ty TNHH Long Shin, để từ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân chủ quan khách quan tác động đến tình hình tài doanh nghiệp Đồng thời đưa số giải pháp cho doanh nghiệp Trên sở giúp doanh nghiệp có biện pháp đối phó cho phù hợp Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tình hình tài Công ty TNHH Long Shin từ năm 2003 đến năm 2005 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài em sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp thay liên hồn - Phương pháp phân tích tài Dupont - Phương pháp vấn Với phương pháp với kiến thức học, kết hợp với thực tiễn thu qua thời gian thực tập giúp em hoàn thành đề tài PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 1.1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp khâu hệ thống tài kinh tế quốc dân, tồn kinh tế hàng hoá tiền tệ tiền đề ảnh hưởng trực tiếp đến tồn tài doanh nghiệp Cảm nhận với phạm trù tài nói chung với tài doanh nghiệp nói riêng tiền tệ quỹ tiền tệ Tuy nhiên biểu bên ngoài, đằng sau chúng ẩn chứa mối quan hệ phức tạp khác Sở dĩ tiến hành hoạt động sản xuât kinh doanh dù quy mô lớn hay nhỏ cần phải có số vốn định đồng vốn doanh nghiệp đồng tiền ln vận động Nó khơng bó hẹp chu kỳ sản xuất mà liên quản trực tiếp đến khâu trình sản xuất xã hội như: sản xuất – phân hoá – trao đổi – tiêu dùng Hay nói cách khác, nhờ tác động vốn tiền tệ nên làm nảy sinh hàng loạt quan hệ kinh tế mang nội dung khác nhau, chất chúng giống giúp doanh nghiệp tồn phát triển Các quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài doanh nghiệp bao gồm: Ø Quan hệ kinh tế doanh nghiệp với nhà nước: Tất doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phải thực nghĩa vụ tài nhà nước (nộp thuế cho ngân sách nhà nước) Ngân sách nhà nước cấp vốn cho doanh nghiệp nhà nước có thẻ góp vốn với cơng ty liên doanh hoắc cổ phần (mua cổ phiếu) cho vay (mua trái phiếu).Tuỳ theo mục đích yêu cầu quản lý ngành kinh tế mà định tỷ lệ góp vốn cho vay nhiều hay Ø Quan hệ kinh tế doanh nghiệp với thị trường: Từ đa dạng hố hình thức sở hữu kinh tế thị trường tạo yếu tố thị trường đầy đủ như:thị trường tài chính, thi trường hàng hố, thị trường sức lao động Các mối quan hệ kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát sinh thường xuyên thị trường bao gồm: · Quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp khác · Quan hệ doanh nghiệp với nhà đầu tư, cho vay, bạn hàng, khách hàng: Biểu thơng qua mối quan hệ tốn tiền mua bán vật tư hàng hố, phí bảo hiểm, chi trả tiền công, tiền lãi vay PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com · Quan hệ doanh nghiệp với ngân hàng, tổ chức tín dụng: Phát sinh trình doanh nghiệp vay hoàn trả vốn; trả lãi cho ngân hàng, tổ chức tín dụng Ø Quan hệ kinh tế nội doanh nghiệp: Đây luân chuyển vốn doanh nghiệp, biểu thông qua mối quan hệ tài phận sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp với cổ đông cán cơng nhân viên hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, lãi cổ phần Tóm lại: Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế biểu hình thức giá trị nảy sinh trình phan phối cải xã hội, gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ phục vụ cho nhu cầu sản xuất yêu cầu doanh nghiệp 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.1.2.1 Chức tạo vốn cho trình sản xuất kinh doanh Trong kinh tế thị trường ngày để đảm bảo cho để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định mục tiêu, phương án sản xuất kinh doanh đặc biệt phải có vốn, có phương án tạo lập huy động vốn cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề Quy mô vốn thời gian sử dụng vốn huy động giúp doanh nghiệp thực phương án kinh doanh trước mắt lâu dài cách khả thi Các nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động: - Vốn ngân sách nhà nước cấp - Vốn tự có - Vốn góp liên doanh - Vốn cổ phần - Vốn vay 1.1.2.2 Chức phân phối Chức phân phối chức vốn có tài doanh nghiệp, thể cơng dụng khả phạm trù tài việc phân phối hình thức giá trị xã hội, khâu trình tái sản xuất Chức phân phối tài doanh nghiệp thể trước hết mặt phân phối thu nhập doanh nghiệp Phần lại thu nhập sau trừ hết chi phí hợp lý, hợp lệ gọi lợi nhuận doanh nghiệp, phần lợi PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com nhuận nộp cho ngân sách theo tỷ lệ quy định, phần lợi nhuận lại sau trừ khoản doanh nghiệp tiến hành phân chia cho quỹ doanh nghiệp như: quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ dự phịng tài phân phối lợi nhuận cho cổ đông Chức phân phối tài doanh nghiệp khơng dừng lại việc phân phối kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh mà cịn thể tất khâu trình tuần hoàn vốn 1.1.2.3 Chức giám đốc Chức giám đốc thuộc tính vốn có khách quan phạm trù tài doanh nghiệp Nó thể khả tài doanh nghiệp việc giám sát mục đích, tính hiệu việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp, đồng thời giám sát vận động đồng vốn q trình kinh doanh Thơng qua tiêu tài tổng hợp, cho phép ta đánh giá cách xác tồn diện tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tóm lại: Ba chức tài doanh nghiệp có quan hệ mật thiết, hữu với Việc vận dụng đồng hợp lý ba chức phát huy tối đa vai trị tài việc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày phát triển sở cho tăng trưởng kinh tế 1.1.3 Vai trị tài doanh nghiệp + Tạo lập sử dụng vốn cách có hiệu Đây điều kiện tiên cho tồn phát triển doanh nghiệp + Địn bẩy kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Giúp doanh nghiệp xác định tình hình tài hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh mình, để từ đưa cá biện pháp điều chỉnh cho hợp lý Bên cạnh thơng qua số tài giúp doanh nghiệp thấy điểm manh, điểm yếu để từ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm Phân tích tình hình tài trình xem xét, kiểm tra , đối chiếu so sánh số liệu tài hành q khứ Thơng qua việc phân tích tài đánh giá tiềm năng, hiệu qủa kinh doanh rủi ro tương lai PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Phân tích tình hình tài hữu ích việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời nguồn thông tin chủ yếu người ngồi doanh nghiệp Phân tích tài khơng cho biết tình hình tài doanh nghiệp thời điểm báo cáo mà dự báo kết hoạt động doanh nghiệp tương lai 1.2.2 Mục tiêu Qúa trình phân tích tài doanh nghiệp phải hướng đến mục tiêu sau: - Hoạt động tài phải giải tốt mối quan hệ kinh tế, thể qua việc toán với đơn vị liên quan (ngân hàng, nhà nước, đơn vị kinh tế ) - Hoạt động tài phải đảm bảo nguyên tắc hiệu Nguyên tắc đòi hỏi tối thiểu hố chi phí đảm bảo q trình sản xuất kinh doan bình thường mang lại hiệu cao - Hoạt động tài phải thực sở tôn trọng pháp luật, chấp hành tuân thủ chế độ tài tín dụng, đồng thời thực hện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp với nhà nước đơn vị liên quan 1.2.3 Nhiệm vụ - Đánh giá thực trạng tình hình doanh nghiệp mặt: Khả đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý phân phối vốn - Đánh giá hiệu sử dụng loại vốn trình kinh doanh hiệu tài hoạt động kinh doanh - Tính tóan xác mức độ lượng hố nhân tố tài doanh nghiệp.Từ đề biện pháp khắc phục yếu khai thác triệt để lực tiềm tàng doanh nghiệp để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh 1.2.4 Vai trị Việc phân tích tài doanh nghiệp đối tượng khác đáp ứng vấn đề chuyên môn khác nhau: v Đối với nhà quản trị Phân tích tài giúp họ đánh giá tình hình tài doanh nghiệp giai đoạn qua như: Tình hình thu chi, khả toán, khả sinh lời Trên sở phát điểm mạnh, điểm yếu PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com doanh nghiệp mình, từ đưa định phù hợp với tình hình tài như: định đầu tư, phân phối lợi nhuận Phân tích tài nhà quản trị cơng cụ để kiểm tra, kiểm sốt hoạt động, quản lý doanh nghiệp, đồng thời sở cho dự báo tài v Đối với nhà đầu tư Nhà đầu tư người giao vốn cho doanh nghiệp quản lý, họ rát quan tâm đến triển vọng hoạt động, giá trị doanh nghiệp, cổ tức giá trị thặng dư vốn Phân tích tài nhà đầu tư để đánh giá donah nghiệp, ước đoán giá trị cổ phiếu, khả toán, khả sinh lời, mức độ rủi ro kinh doanh để có hướng lựa chọn đầu tư thích hợp v Đối với người cho vay vốn Quan tâm chủ yếu người cho vay vốn khả trả nợ doanh nghiệp Do phân tích tài giúp họ thấy mức độ bảo hiểm doanh nghiệp phần vốn vay trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro Đối với khoản vay ngắn hạn người cho vay quan tâm đến khả toán doanh nghiệp Đối với khoản vay dài hạn, khả tốn ra, người cho vay cịn phải quan tâm đến khả sinh lời doanh nghiệp việc hoàn trả vốn lãi phụ thuộc vào sức sinh lời doanh nghiệp v Đối với quan chủ quản cấp trên, quan quản lý nhà nước Việc phân tích tình hình tài giúp cho quan chủ quản cấp quan lý nhà nước việc đánh giá kiểm sốt tình hình tài doanh nghiệp Trên sở đề sách, chế, giải pháp tài hợp lý với thực tế doanh nghiệp v Đối với nhà cung cấp vật tư, hàng hố, dịch vụ Phân tích tài giúp họ có nhìn đắn tình hình tài doanh nghiệp, sở định sách bán hàng cho hợp lý v Đối với người lao động doanh nghiệp Thu nhập người lao động phụ thuộc vào kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, phân tích tình hình tài giúp họ hiểu thêm doanh nghiệp, từ định hướng việc làm cho 1.3 CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Việc phân tích tài doanh nghiệp dựa hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp, bao gồm: · Bảng cân đối kế toán · Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh · Báo cáo lưu chuyển tiền tệ · Thuyết minh báo cáo tài Tuy nhiên phân tích tài doanh nghiệp, tài liệu chủ yếu sử dụng bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh 1.3.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp, dùng để phản ánh tổng qt tồn tài sản có nguồn hình thành nên tài sản doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo tài Bảng cân đối kế tốn có đặc trưng sau: - Các tiêu bảng cân đối kế toán biểu giá trị nên tổng hợp tồn tài sản có doanh nghiệp tồn hình thức vật chất lẫn tiền tệ - Bảng cân đối kế toán chia làm phần theo cách phản ánh vốn kinh doanh doanh nghiệp là: cấu thành vốn nguồn hình thành vốn Do số tổng cộng phần - Bảng cân đối kế tốn phản ánh vốn nguồn hình thành vốn thời điểm, thường ngày cuối kỳ hạch toán Căn vào số liệu thời điểm đầu cuối kỳ thấy biến động tài sản nguồn vốn - Bảng cân đối kế tốn có tác dụng quan trọng công tác quản lý Căn vào số liệu trình bày bảng ta biết tồn tài sản có doanh nghiệp, hình thái vật chất, cấu tài sản, nguồn vốn cấu nguồn vốn Thơng qua đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo Bảng cân đối kế toán gồm phần: v Phần tài sản Phần tài sản phản ánh toàn giá trị có doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo Số tài sản phân chia theo tính chất, nội dung, kết cấu tài sản Tài sản chia làm loại: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 10 A- Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn B- Tài sản cố định đầu tư dài hạn v Phần nguồn vốn Phần nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành giá trị tài sản có doanh nghiệp thời diểm lạp báo cáo phân chia theo nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp Nguồn vốn chia làm loại: A- Nợ phải trả B- Nguồn vốn chủ sở hữu 1.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài tổng hợp, phản ánh kết hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ kế toán định Số liệu báo cáo cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình tài kết sử dụng tiềm vốn, lao động, kỹ thuật kinh nghiệm lý kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh gồm phần: v Phần I: Lãi,lỗ Phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, bao gồm: Hoạt động kinh doanh hoạt động khác v Phần II: Tình hình thực nghĩa vụ nhà nước Phản ánh tình hình thực nghĩa vụ nhà nước thuế, phí, lệ phí khoản phải nộp khác v Phần III: Thuế GTGT khấu trừ, thuế GTGT hoàn lại, thuế GTGT miễn giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa 1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh q trình hình thành sử dụng tiền tệ phát sinh kỳ báo cáo doanh nghiệp Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ người ta xác định dự báo dòng tiền thực nhập-xuất quỹ Trên sở cân đói ngân quỹ thiết lập mức ngân quỹ dự phòng tối thiểu cho doanh nghiệp Các dòng tiền báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm: - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com BẢNG 25: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN Cơ cấu tài sản % 100,00 100,00 100,00 Chênh lệch Năm 2004/2003 Năm 2005/2004 + (-) % + (-) % - A TSLĐ & đầu tư ngắn hạn % 58,859 69,959 71,983 11,100 - 2,024 - B TSCĐ & đầu tư dài hạn % 41,141 30,041 28,017 -11,100 - -2,024 - Cơ cấu nguồn vốn % 100,00 100,00 100,00 - - - - A Nợ phải trả % 55.645 58,750 58,114 3,105 - -0,636 - B Nguồn vốn chủ sở hữu % 44.355 41,250 41,886 -3,105 - 0,636 - Tỷ số nợ Lần 0,556 0,588 0,581 0,032 5,755 -0,007 -1,205 Tỷ số tài trợ Lần 0,444 0,412 0,419 -0,032 -7,207 0,007 1,699 Khả toán hành Lần 1,058 1,191 1,239 0,133 12,571 0,048 4,030 Khả toán nhanh Lần 0,945 1,015 0,851 0,070 7,407 -0,164 -19,271 Khả toán lãi vay Lần 5,457 3,522 1,602 -1,993 -35,671 -1,902 -54,003 Số vòng quay hàng tồn kho Vòng 39,924 31,027 18,063 -8,897 -22,285 -12,964 -41,783 Kỳ luân chuyển hàng tồn kho Ngày 12 20 33,333 66,667 10 Số vòng quay khoản phải thu Vòng 7,653 5,416 6,072 -2,237 -29,230 0,656 12,112 11 Kỳ thu tiền bình quân Ngày 47 66 59 19 40,426 -7 -10,606 12 Số vòng quay tổng tài sản Vòng 3,194 2,786 3,088 -0,408 -12,774 0,302 10,840 13 Hiệu suất sử dụng TSCĐ Vòng 7,234 7,940 10,640 0,706 9,758 2,699 33,997 14 Tỷ suất lợi nhuận DT TN khác % 2,458 1,715 0,443 -0,734 -30,228 -1,272 -74,169 15 Tỷ suất lợi nhuận chi phí % 2,520 1,745 0,445 -0,775 -30,754 -1,300 -74,499 16 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản % 7,851 4,779 1,369 -3,072 -39,241 -3,410 -70,833 17 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu % 15,220 10,626 3,253 -4,594 -30,184 -7,373 -69,386 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 97 3.1 BIỆN PHÁP 1: NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN Sử dụng vốn hiệu yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu sử dụng vốn biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn vốn, tình trạng nợ kéo dài, chiếm dụng vốn lẫn diễn phổ biến Trong điều kiện để có vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chủ yếu vay ngân hàng, để sử dụng vốn có hiệu việc làm khó khăn Nâng cao hiệu sử dụng vốn trước tiên phải xác định tỷ trọng hợp lý vốn lưu động vốn cố định tổng nguồn vốn v Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Vốn lưu động có đặc điểm chuyển tồn giá trị vào giá trị sản phẩm sau chu kỳ Do việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động Muốn tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động cần thực cách hợp lý tiết kiệm khâu: Dự trữ, sản xuất lưu thông Ø Đối với khâu dự trữ Mặc dù doanh nghiệp thiết lập hệ thống trạm thu mua nguyên liệu dọc từ Đà Nẵng đến Cần Thơ Tuy nhiên vào lúc trái vụ, nguyên liệu khan tình trạng thiếu nguyên liệu diễn Gía ngun liệu lên xuống bất ổn theo mùa vụ Do thời gian tới doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên liệu hợp lý cố định Bên cạnh mở rộng quy mô trạm nuôi doanh nghiệp Tăng cường khâu bốc dỡ hàng hoá, kiểm nhận, nhập kho kiện toàn chế độ bảo quản nguyên liệu Nếu làm tốt mặt rút ngắn thời gian đưa nguyên liệu vào sản xuất, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Việc vận chuyển nguyên liệu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do: Vị trí trạm thu mua phần lớn xa doanh nghiệp,trong đặc thù nguyên liệu thuỷ sản dễ bị hư hỏng khó đảm bảo độ tươi sống Do doanh nghiệp nên thiết lập trạm sơ chế nơi tập trung nguyên liệu trước đưa doanh nghiệp chế biến Có kế hoạch sản xuất cụ thể, sở xác định xác nhu cầu cung cấp ngun liệu để có kế hoạch thu mua cho hợp lý, tránh tình trạng nguyên liệu PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 98 bị ứ đọng Ø Đối với khâu sản xuất Bố trí mặt sản xuất hợp lý, cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến nhằm rút ngắn quy trình sản xuất Ø Đối với khâu tiêu thụ Doanh ngiệp cần tăng cường việc tính khối lượng sản phẩm tiêu thụ sở dự báo nhu cầu thị trườngthông qua đơn đặt hàng, mở rộng thị trường, sản xuất tới đâu tiêu thụ tới với giá hợp lý, làm sản phẩm tiêu thụ ngày tốt hơn, phù hợp với nhu cầu thị trường Tăng cường công tác vận chuyển hàng hố cho khách hàng có u cầu, lập kế hoạch xuất hàng cách hợp lý hơn, tạo điều kiện đẩy nhanh việc thu hồi tiền hàng Doanh nghiệp nên áp dụng chiết khấu toán cách hợp lý để khuyến khích khách hàng trả nợ, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động v Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Sắp xếp lại TSCĐ huy đơng tối đa lực sản xuất Đồng thời thực việc tốn máy móc thiết bị lạc hậu, hết thời gian khấu hao vật tư tài sản chậm luân chuyển để bổ sung vốn cho doanh nghiệp - Thường xuyên tu, bảo trì máy móc thiết bị Đồng thời lý chặt chẽ nũa TSCĐ mặt vật để tránh hư hỏng, mát TSCĐ - Có chế độ khen thưởng hợp lý có trách nhiệm việc bảo quản máy móc thiết bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất lao động tiết kiệm chi phí cho sản xuất - Đầu tư đổi máy móc thiết bị theo hướng đại hố áp dụng cơng nghệ tiên tiến - Thường xuyên quan tâm đến việc bảo toàn vốn cố định 3.2 BIỆN PHÁP 2: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ Trong năm qua lượng hàng tồn kho doanh nghiệp có xu hướng ngày tăng khiến cho lượng vốn không nhỏ bị ứ đọng Chính mở rộng thị trường việc làm cần thiết doanhnghiệp v Đối với thị trường xuất khẩu: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 99 Sản phẩm cơng ty có tới 90% xuất nước ngồi nên việc tiêu thụ cơng ty phụ thuộc lớn vào thị trường Để mở rộng thị trường xuất cơng ty áp dụng biện pháp sau: - Bên cạnh việc trì mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với khách hàng truyền thống, cơng ty nên có sách thăm dị thị trường nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mở rộng thị trường tiềm - Đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu công ty mạng Internet, kịp thời cung cấp thơng tin khách hàng có u cầu Bên cạnh cơng ty phải thường xun gửi thư chào hàng đến khách hàng thông qua bạn hàng để giới thiệu sản phẩm cho công ty - Cơng ty nên áp dụng sách khuyến mại bán hàng hợp lý như: + Tổ chức thời gian khuyến mại, bán hàng thấp giá bán + Tặng quà cho khách hàng: Qua sản phẩm cơng ty, điều góp phần kích thích việc tiêu thụ hàng hố, giảm bớt lượng hàng tồn kho doanh nghiệp + Thực chiết khấu, giảm giá cho khách hàng mua với khối lượng lớn - Ngồi cơng ty phải quan tâm đến vấn đề đảm bảo uy tin, chất lượng kinh doanh: Thực cam kết hợp đồng, sản phẩm phải đảm bảo chất lượng với mẫu mã phù hợp giá hợp lý v Đối với thị trường nước: Mặc dù giá trị sản phẩm nội địa chiếm tỷ lệ nhỏ tổng giá trị sản phẩm doanh nghiệp, song lại thị trường tiềm Trong thời gian qua thị trường bị bỏ ngỏ Để mở rộng thị trường nước công ty áp dụng biện pháp sau: - Tìm hiểu nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng thu nhập người dân vùng, miền khác để đưa sản phẩm với chất lượng giá phù hợp với nhu cầu họ - Công ty cần lập thêm đại lý trực thuộc công ty quản lý nhiều nơi với mục đích vừa bán hàng, vừa giới thiệu sản phẩm thu thập thơng tin từ phía khách hàng - Công ty cần đẩy mạnh công tác tiếp thị nhằm đáp ứng tốt nhu cầu người dân thời điểm, vùng khác Bên cạnh cơng ty cần sử dụng nhiều phương thức quảng cáo để người tiêu dùng biết đến sản phẩm công ty thông qua tạp chí, báo, đài, truyền hình mối quan PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 100 hệ cộng đồng nhằm thu hút ý công chúng đến sản phẩm doanh nghiệp 3.3 BIỆN PHÁP 3: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Chất lượng sản phẩm tổng thể đặc điểm đặc tính nội sản phẩm, xác định bẵng thông số so sánh phù hợp với điều kiện kỹ thuật đại thoả mãn nhu cầu định xã hội Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm khơng có ý nghĩa kinh tế quốc dân mà cịn có ý nghĩa với doanh nghiệp Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cần quan tâm đến vấn đề sau: - Về máy móc thiết bị: Chất lượng sản phẩm phụ thuộc lớn vào công nghệ thiết bị, tạo sản phẩm có chất lượng cao cơng nghệ non Với thực trạng cơng ty việc trang bị thêm máy móc trang thiết bị cần thiết Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư cho TSCĐ hạn hẹp nên trước mắt vấn đề bảo quản trang thiết bị cần thiết Bên cạnh cơng ty phải có chế độ khen thưởng hợp lý cho có sáng kiến cải tiến máy móc thiết bị, góp phần nâng cao hiẹu hoạt động doanh nghiệp - Nâng cao tay nghề cho người lao động Do đặc điểm sản xuất cơng nghệ lạc hậu nhiều cơng đoạn cịn mang tính thủ cơng nên tay nghề, tác phong thái độ người lao động ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Cho nên công tác bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, kiểm tra tác phong lao động trình làm việc, kiểm tra chất lượng sản phẩm khâu sản xuất việc làm cần thiết Để làm điều nhân viên KCS , tổ trưởng phải kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu trước đưa vào sản xuất Trong trình sản xuất nhân viên KCS, tổ trưởng kết hợp với nhân viên kỹ thuật theo dõi số liệu xác chất lượng sản phẩm cơng đoạn tìm nguyên nhân làm giảm chất lượng, sản phẩm không đảm bảo chất lượng phải phản ánh kịp thời để chặn đứng nhằm tránh thiệt hại sau 3.4 BIỆN PHÁP 4: TỔ CHỨC TỐT HƠN CÔNG TÁC THU HỒI NỢ Hiện khoản phải thu cơng ty cịn cao, cơng ty lại phải vay ngân hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 101 Và qua thực tế phân tích ta thấy, lãi vay nguyên nhân làm cho tổng chi phí cơng ty tăng lên qua năm Chính cơng ty cần thu hồi nhanh khoản nợ để toán nợ vay, giảm chi phí tài cho cơng ty Thực tốt công tác thu hồi nợ nhân tố góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, nâng cao hiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Để tổ chức tốt công tác thu hồi nợ ta thực biện pháp sau: - Với khoản nợ q hạn cơng ty gửi thư thơng báo với khách hàng nhắc nhở tình trạng trả nợ không hạn liên hệ trực tiếp qua điện thoại hối thúc khách hàng trả nợ - Tuỳ thuộc vào khách hàng mà cơng ty có sách bán hàng khác - Cơng ty kích thích khách hàng trả nợ sớm cách cho khách hàng hưởng khoản chiết khấu chi trả tiền sớm hạn Đồng thời thời gian quy định khách hàng khơng tốn phải chịu phạt nợ hạn 3.5 BIỆN PHÁP 5: TIẾT KIỆM CHI PHÍ Chi phí nhân tố ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Trong năm qua chi phí cơng ty ngày tăng lên qua năm doanh thu lại tăng chậm so với tốc độ tăng chi phí Chính điều dã làm cho lợi nhuận cơng ty giảm đáng kể Do giảm chi phí biên pháp cần thiết công ty Cơng ty áp dụng biện pháp giảm chi phí sau : - Tiết kiệm chi phí ngun vật liệu: Cơng ty nên thường xun tìm hiểu thơng tin giá thị trường, có quan hệ mua bán với nhiều nhà cung cấp giới để tránh tình trạng bị ép giá, giảm chi phí mua nguyên vật liệu Đồng thời với việc tiết kiệm chi phí mua ngun vật liệu cơng ty cần phải quản lý tốt việc sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất, bảo quản nguyên vật liệu - Quản lý tốt việc sử dụng điện, điện thoại công ty - Tận dụng triệt để nguyên liệu thừa để sản xuất thức ăn cho tôm, cá - Bên cạnh giáo dục ý thức thực hành tiết kiệm biện pháp quan trọng Có chế độ khen thưởng hợp lý cho cá nhân, tập thể có biện PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 102 pháp làm giảm chi phí cho công ty, đồng thời xử phạt nghiêm minh trường hợp gây lãng phí cơng ty 3.6 BIỆN PHÁP 6: SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC Theo thống kê công ty tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học 2,76%, cao đẳng 4,14%, trung học chuyên nghiệp 1,66%, sơ cấp 0,97% lao động phổ thông 90,48% Như trình độ lao động cơng ty cịn thấp thấp, việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho cán quản lý, nhân viên việc bồi dưỡng tay nghề cho công nhân việc mà doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn, với doanh nghiệp người ln nguồn lực có giá trị yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp đến thành bại doanh nghiệp Ngồi Ban Giám đốc cơng ty nên đưa sách cụ thể để khích lệ nhiệt tình, khả sáng tạo người lao động Thêm vào cơng ty nên quan tâm đến sách tuyển dụng nhân nhằm tuyển chọn người có đủ lực, trình độ để đáp ứng nững địi hỏi cơng việc PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 103 KẾT LUẬN Cùng với chuyển đổi kinh tế xu hội nhập, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ngày trở thành mục tiêu quan trọng, mà doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường quan tâm hướng tới Để đạt mục tiêu địi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt xác lập kế hoạch kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp Vì việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp công việc cần thiết Qua tháng thực tập công ty TNHH Long Shin giúp đỡ thầy cô giáo, cô chú, anh chị công ty đặc biệt tận tình giúp đỡ Chu Lê Dung, gia đình bạn bè, đến em hoàn thành song đồ án Do thời gian thực tập có hạn kiến thức hạn chế, kinh nghiêm thực tế chưa nhiều nên đồ án em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thơng cảm, đóng góp ý kiến thầy giáo, cán chuyên trách công ty bạn sinh viên Một lần em xin chân thành cảm ơn gửi lời chúc sức khoẻ đến người giúp đỡ em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, ngày 12 tháng 11 năm 2006 Sinh viên thực Vũ Thị Bích Hồng PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU - 1 Sự cần thiết đề tài Ý nghĩa đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .3 1.1 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất tài doanh nghiệp 1.1.2 Chức tài doanh nghiệp 1.1.3 Vai trị tài doanh nghiệp 1.2 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm - 1.2.2 Mục tiêu - 1.2.3 Nhiệm vụ 1.2.4 Vai trò 1.3 CƠ SỞ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Bảng cân đối kế toán - 1.3.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài - 11 1.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 11 1.4.1 Phương pháp so sánh - 11 1.4.2 Phương pháp bảng cân đối 11 1.4.3 Phương pháp thay liên hoàn - 12 1.4.4 Phương pháp phân tích định tính 12 1.5 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 12 1.5.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp - 12 1.5.2 Phân tích tỷ số tài doanh nghiệp - 14 1.5.3 Phương pháp phân tích Dupont 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 25 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP 26 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 105 2.1.1 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN - 26 2.1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY - 27 2.1.3 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH LONG SHIN - 29 2.1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN TRONG THỜI GIAN QUA 34 2.1.5 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN TRONG THỜI GIAN QUA - 39 2.1.6 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN TRONG THỜI GIAN TỚI 41 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 42 2.2.1 PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 42 2.2.2 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN - 55 2.2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN THEO PHƯƠNG PHÁP DUPONT - 84 2.2.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 92 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 96 3.1 BIỆN PHÁP 1: NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN 97 v Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 97 v Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 98 3.2 BIỆN PHÁP 2: MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 98 v Đối với thị trường xuất khẩu: 98 v Đối với thị trường nước: - 99 3.3 BIỆN PHÁP 3: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 100 3.4 BIỆN PHÁP 4: TỔ CHỨC TỐT HƠN CÔNG TÁC THU HỒI NỢ 100 3.5 BIỆN PHÁP 5: TIẾT KIỆM CHI PHÍ 101 3.6 BIỆN PHÁP 6: SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC 102 KẾT LUẬN - 103 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com MỤC LỤC BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2005 Er ror! Bookmark not defined BẢNG 2: BẢNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN Error! Bookmark not defined BẢNG 3: BẢNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY TNHH SHIN Error! LONG Bookmark not defined BẢNG 5: BẢNG PHÂN TÍCH KẾT CẤU NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 51 BẢNG 6: BẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 53 BẢNG 7: BẢNG PHÂN TÍCH TỶ SỐ NỢ CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 59 BẢNG 8: BẢNG PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI TRỢ CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 59 BẢNG 9: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN .62 BẢNG 10: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN NHANH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN .62 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 107 BẢNG 11: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN LÃI VAY CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN .64 BẢNG 12: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÀNG TỒN KHO CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN .66 BẢNG 13: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LN CHUYỂN CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 69 BẢNG 14: BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TỔNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 72 BẢNG 15: BẢNG PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 72 BẢNG 16: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 73 BẢNG 17: BẢNG PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN .75 BẢNG 18: BẢNG PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN .79 BẢNG 19: BẢNG PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN TỔNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 82 BẢNG 20: BẢNG PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 82 BẢNG 21: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN 83 BẢNG 22: BẢNG PHÂN TÍCH DOANH LỢI TỔNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH LONG SHIN THEO PHƯƠNG PHÁP DUPONT - 87 BẢNG 23: BẢNG PHÂN TÍCH DOANH LỢI VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN THEO PHƯƠNG PHÁP DUPONT 91 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 108 BẢNG 24: BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 95 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ... TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.5.1 Phân tích khái qt tình hình tài doanh nghiệp 1.5.1.1 Phân tích Bảng cân đối kế tốn v Phân tích biến động tài sản nguồn vốn · Phân tích biến động tài sản Tài sản... cơng ty cịn có ý định liên kết với trường đại học chuyên ngành để tuyển dụng sinh viên xuất sắc cho cơng ty 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 2.2.1 PHÂN TÍCH KHÁI QT TÌNH... TÍCH KHÁI QT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH LONG SHIN 2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế tốn 2.2.1.1.1 Phân tích biến động tài sản nguồn vốn 2.2.1.1.1.1 Phân tích biến động tài sản v Nhận xét:

Ngày đăng: 31/08/2014, 17:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan