Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

78 40 0
Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt diễn ra, không chỉ trên thị trường quốc tế mà còn ngay cả thị trường trong nước và các biến động của thị trường thế giới tác động rất nhanh, mạnh đến thị trường trong nước, đặc biệt là những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay, muốn tồn tại và phát triển bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải củng cố, xây dựng và năng lực sản xuất kinh doanh của mình. Nhất là trong lĩnh vực xây lắp – một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng và cũng rất phức tạp đòi hỏi phải luôn được quan tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.

MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đầu tư phát triển đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp .3 1.1.3 Đặc điểm đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.4 Phân loại đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.5 Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp 10 1.2 Nội dung chủ yếu đầu tư phát triển doanh nghiệp .16 1.2.1 Đầu tư phát triển tài sản cố định 16 1.2.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.3 Đầu tư cho hoạt động marketing 18 1.2.4 Đầu tư vào hàng tồn trữ 18 1.3 Các tiêu đánh giá kết hiệu đầu tư phát triển doanh nghiệp 19 1.3.1Các tiêu đánh giá kết đầu tư phát triển doanh nghiệp 19 1.3.1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực 19 1.3.1.2 Tài sản cố định huy động lực sản xuất tăng thêm 20 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển doanh nghiệp .21 1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển doanh nghiệp 23 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 23 1.4.1.1 Lực lượng lao động bên Công ty 23 1.4.1.2 Cơ sở vật chất doanh nghiệp 23 1.4.1.3 Các mục tiêu phát triển doanh nghiệp 24 1.4.1.4 Đặc điểm quản trị doanh nghiệp .24 1.4.2 Nhóm nhân tố khách quan 24 1.4.2.1 Mơi trường pháp lí 24 1.4.2.2 Môi trường kinh tế 25 1.4.2.3 Môi trường khoa học công nghệ 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN 27 2.1 Tổng quan công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .27 2.1.1.1 Thông tin chung 27 2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động 27 2.1.1.3 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức máy hoạt động công ty 28 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức .28 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 28 2.1.2.3 Điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi khó khăn nghiệp công ty 29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2010 – 2013 30 2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư phát triển công ty xây dựng tổng hợp Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 34 2.2.1 Vốn nguồn vốn đầu tư phát triển 34 2.2.1.1 Quy mô vốn đầu tư phát triển 34 2.2.1.2 Nguồn hình thành vốn đầu tư phát triển 36 2.2.1.3 Tình hình thực vốn đầu tư phát triển công ty .38 2.2.2 Tình hình đầu tư theo nội dung đầu tư 39 2.2.2.1 Đầu tư sở hạ tầng công ty 41 2.2.2.2 Hoạt động đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải .43 2.2.2.3 Hoạt động đầu tư nguồn nhân lực công ty 47 2.2.2.4 Hoạt động đầu tư cho hoạt động Marketing, thương hiệu .51 2.2.2.5 Hoạt động đầu tư cho hàng tồn kho 52 2.2.3 Phân tích tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư 53 2.3 Kết hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 54 2.3.1 Kết đầu tư phát triển công ty 54 2.3.2 Hiệu đầu tư phát triển công ty 57 2.3.2.1 Hiệu tài 57 2.3.2.2 Hiệu kinh tế - xã hội .59 2.3.3 Thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế đầu tư phát triển công ty 60 2.3.3.1 Thành công .60 2.3.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 61 3.1.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư phát triển sở coi trọng quy luật cung - cầu kinh tế thị trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo ơng ty đồng thời phải tuân thủ quản lý Nhà nước 65 3.1.2.4 Nâng cao hiệu đầu tư phải gắn liền với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh hiệu kinh tế - xã hội đầu tư 66 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 66 3.2.1 Giải pháp cho đầu tư theo nội dung 66 3.2.2 Giải pháp cho công tác đầu tư theo chu kỳ 68 3.2.3 Các giải pháp khác 69 Kết luận 72 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu công ty năm 2010- 2013 Bảng 2.2: Báo cáo tài hợp năm 2010-2013 Bảng 2.3: Tình hình thực tiêu so với kế hoạch đề năm 2011-2013 Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.5: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn hình thành Bảng 2.6: Tỷ trọng vốn đầu tư theo nguồn hình thành giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.7: Tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư phát triển công ty xây dựng Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.8: Tình hình thực vốn đầu tư phát triển công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.9: Tình hình đầu tư cho sở hạ tầng công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.10: Tỷ trọng đầu tư sở vật chất giai đoạn 2011- 2013 Bảng 2.11: Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.12: Tình hình đầu tư vào máy móc, thiết bị phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.13: Thiết bị thi công lớn thuộc sở hữu công ty Bảng 2.14: Vốn đầu tư vào nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.15: Số lượng lao động đào tạo theo hình thức cơng ty Bảng 2.16: Phân loại trình độ đào tạo Bảng 2.17: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing, thương hiệu giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.18: Vốn đầu tư cho hàng tồn kho giai đoạn 2010 – 2013 Bảng 2.19: Kết hoạt động đầu tư phát triển công ty giai đoạn 2010-2013 Bảng 2.20: Các tiêu hiệu tài cơng ty giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.21: Các tiêu hiệu kinh tế - xã hội công ty giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ 2.1: Doanh thu công ty Xây dựng tổng hợp Quảng Thuận giai đoạn 2010-2013 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận công ty giai đoạn 2010-2013 Biểu đồ 2.3: Tình hình thực vốn đầu tư phát triển công ty theo nội dung đầu tư giai đoạn 2011-2013 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động công ty DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Số thứ tự Tên viết tắt Nội dung NHTM Ngân hàng thương mại CNH-HĐH Cơng nghiệp hố- đại hố MMTB Máy móc thiết bị UBND Uỷ ban nhân dân SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định CSHT Cơ sở hạ tầng CP Chi phí TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước 11 CB-CNV Cán công nhân viên 12 HĐKD Hoạt động kinh doanh 13 NSNN Ngân sách nhà nước 14 VĐTPT Vốn đầu tư phát triển Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt diễn ra, không thị trường quốc tế mà thị trường nước biến động thị trường giới tác động nhanh, mạnh đến thị trường nước, đặc biệt tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy giảm kinh tế toàn cầu nay, muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải củng cố, xây dựng lực sản xuất kinh doanh Nhất lĩnh vực xây lắp – ngành sản xuất vật chất đặc biệt, quan trọng phức tạp địi hỏi phải ln quan tâm đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận khơng nằm ngồi xu chung Cơng ty nhận định hướng phát triển đơn vị cách thức hoạt động cho phù hợp với phát triển chung đất nước yêu cầu kinh tế Do đứng trước cạnh tranh ngày trở nên mạnh mẽ liệt, công ty ý thức việc cao sản xuất kinh doanh công ty nhiệm vụ hàng đầu Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận cơng ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, thi công nên yêu cầu sản phẩm công ty phải đặc biệt đảm bảo chất lượng Mà trình độ lực cán cơng nhân lực máy móc thiết bị cơng nghệ công ty yếu tố định đến chất lượng sản phẩm, hoạt động đầu tư phát triển cơng ty nói chung đầu tư nâng cao lực sản xuất kinh doanh, đổi cơng nghệ cơng ty có vai trị quan trọng xun suốt q trình hoạt động cơng ty Trong q trình thực tập Cơng ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận, em tiếp xúc với nhiều vấn đề thực tế hoạt động công ty từ nhận thức quan trọng q trình phát triển cơng ty hoạt động đầu tư phát triển Cùng với hướng dẫn tận tình giáo , giúp đỡ nhiệt tình cô chú, anh chị công ty việc tiếp cận số liệu giúp em hiểu sâu tình hình đầu tư Cơng ty Chính vậy, em định chọn đề tài: “ Đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận.” Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nhìn lại phân tích liệu khứ để đề giải pháp cho tương lai, đánh giá tình hình đầu tư phát triển cơng ty, nhìn nhận mặt làm được, mặt chưa làm được, từ có định hướng đắn tương lai để làm mà khứ hạn chế, khắc phục tồn tại, phát huy mạnh, đưa công ty tiến xa Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đề tài chủ yếu phân tích mặt tổng quan tình hình hoạt động đầu tư phát triển Công ty thời gian 2010 - 2013, bao hàm tất nội dung đầu tư phát triển, tình hình đầu tư theo nội dung đầu tư (đầu tư phát triển tài sản cố định, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động marketing), tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư, tình hình huy động sử dụng vốn cho đầu tư phát triển cơng ty, tình hình đầu tư theo chu kỳ đầu tư… Phương pháp nghiên cứu Bằng việc thu thập số liệu từ mạng Internet, sách, báo, tạp chí, thơng qua báo cáo tổng kết đầu tư phát triển Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận năm qua, sử dụng phần mềm để xử lý, phân tích đánh giá số liệu khứ, làm sở rút nhận xét xác đáng, tìm giải pháp khắc phục khó khăn Kết cấu đề tài Đề tài Đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận” tranh tổng quát hoạt động đầu tư phát công ty bao gồm số nội dung chủ yếu sau: Chương 1: Lý luận chung đầu tư phát triển Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận Chương 3: Một số định hướng giải pháp nâng cao hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đầu tư phát triển đầu tư phát triển doanh nghiệp * Đầu tư phát triển phận đầu tư, việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động nhằm làm tăng thêm tạo tài sản vật chất tài sản trí tuệ, gia tăng lực sản xuất, tạo thêm việc làm mục tiêu phát triển Xét chất, đầu tư phát triển đầu tư tài sản vật chất ( nhà xưởng, thiết bị…) tài sản trí tuệ ( tri thức, kĩ năng, sức lao động…) người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tăng thêm tạo tài sản cho đồng thời cho kinh tế, từ làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất khác, điều kiện chủ yếu tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân xã hội Đó việc bỏ tiền để xây dựng, sữa chữa nhà cửa kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tăng thêm tiềm lực hoạt động sở tồn bổ sung tài sản * Đầu tư phát triển doanh nghiệp hoạt động sử dụng vốn nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ để xây dựng, sửa chữa nhà cửa cấu trúc hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chúng bệ, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tiềm lực cho kinh tế - xã hội, tạo việc làm nâng cao đời sống thành viên xã hội 1.1.2 Vai trò hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp Đầu tư hoạt động chủ yếu, định phát triển khả tăng trưởng doanh nghiệp Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn dài hạn nhằm hình thành bổ sung tài sản cần thiết để thực mục tiêu kinh doanh Hoạt động thực tập trung thông qua việc thực dự án đầu tư Hoạt động đầu tư phát triển làm tăng thêm tài sản vật chất, tài sản trí tuệ tài sản vơ hình Các kết đạt đầu tư góp phần làm tăng thêm lực sản xuất xã hội Hiệu đầu tư phát triển phản ánh quan hệ so sánh kết kinh tế xã hội thu với chi phí chi để đạt kết Kết hiệu đầu tư phát triển cần xem xét phương diện chủ đầu tư xã hội, đảm bảo kết hợp hài hồ lợi ích, phát huy vai trò chủ động sang tạo chủ đầu tư, vai trò quản lý, kiểm tra giám sát quan quản lý nhà nước cấp Đầu tư phát triển doanh nghiệp để huy động vốn, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần thực CNH – HĐH Nước ta nước phát triển, cần nhiều vốn để đầu tư, nhà nước có khả dùng ngân sách để đầu tư vào sở hạ tầng Các ngành sản xuất cần đầu tư từ nguồn khác, phát triển doanh nghiệp cách huy động thêm nguồn vốn đầu tư nhân dân, để phát triển kinh tế Ngoài ra, đầu tư phát triển doanh nghiệp tạo động linh hoạt cho toàn kinh tế, việc thích nghi với thay đổi thị trường nước quốc tế Đầu tư phát triển doanh nghiệp tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận Các doanh nghiệp ln đặt mục tiêu lợi nhuận để xác định quy mô đầu tư doanh nghiệp Khơng mong muốn có lợi nhuận mà họ cịn mong muốn số tiền họ không ngừng tăng lên tức quy mô lợi nhuận ngày mở rộng Khi lợi nhuận cao lợi ích lớn ngược lại Doanh thu có lớn hay khơng lại phụ thuộc vào trình đầu tư doanh nghiệp Nếu đầu tư mang lại hiệu cao doanh thu nhiều Như vậy, đầu tư tạo điều kiện giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận Hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần đổi cơng nghệ, trình độ khoa học kĩ thuật sản xuất sản phẩm doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Như vây, nói hoạt động đầu tư phát triển định có ý nghĩa chiến lược doanh nghiệp Đây định tài trợ dài hạn, có tác động lớn tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Những sai lầm 58 phải đến nhiều năm sau đánh giá hiệu phần vốn đầu tư này, kết năm xét lại kết phần vốn đầu tư năm mà lại kết tạo phần vốn đầu tư năm trước Chính mà tiêu tính mang tính chất tương đối, cần xét trình dài Với dấu hiệu đáng mừng vậy, chưa phải hiệu cao, mà Cơng ty đạt ngày trình kiên định đầy lĩnh suốt năm tồn trưởng thành 2.3.2.2 Hiệu kinh tế - xã hội Bên cạnh hiệu mặt tài chính, cơng ty cịn đạt hiệu kinh tế - xã hội sau: Bảng 2.21: Các tiêu hiệu kinh tế - xã hội công ty giai đoạn 2010-2013 Chỉ tiêu Đơn vị VĐTPT Triệu đồng Nộp ngân sách tăng Triệu đồng 2010 1257,97 - 2011 2012 1134 1120,48 -9,8 -24,39 2013 1328,98 49,22 lên Nộp ngân sách tăng Đồng - -0,01 -0,02 0,04 lên/ VĐTPT Lao động tăng thêm Người Thu nhập bình quân Triệu đồng - 15 -0,09 -0,07 13 0,45 tăng thêm Nguồn: Phịng Kinh tế- Kế hoạch  Đóng góp vào ngân sách nhà nước Theo bảng ta thấy mức đóng góp vào ngân sách nhà nước biến động qua năm, mức đóng góp ngân sách tăng thêm vốn đầu tư phát biến động theo Như chứng tỏ hiệu đầu tư chưa thực đóng góp nhiều vào ổn định đất nước Cụ thể năm 2011, đồng vốn bỏ đóng góp vào ngân sách nhà nước -0,01 đồng, năm 2012 đồng vốn bỏ đóng góp vào ngân sách nhà nươc giảm xuống -0,02 đồng Nhưng đến năm 2013, đồng vốn đầu tư bỏ đóng góp vào ngân sách nhà nước 0,04 đồng Tuy mức đóng góp cơng ty khơng ổn định qua năm, công ty thực đày đủ nghĩa vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật quy định Điều tạo 59 tín nhiệm khách hàng ngân hàng Đồng thời thể trách nhiệm doanh nghiệp phát triển đất nước thơng qua nguồn đóng góp vào ngân sách  Tạo việc làm cho người lao động Trong năm từ 2010-2013, công ty tạo việc làm cho số lao động công ty 176 người, bao gồm cán quản lý, kỷ sư công nhân Đầu tư không giúp phát triển nguồn nhân lực mà đem lại thu nhập cho người lao động Với mức thu nhập trung bình triệu đồng/ tháng /người mức thu nhập tương đối cao địa phương tạo hứng khởi cho người tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh sản xuất sản phẩm, cán bộ, cơng nhân có suy nghĩ đắn sống, cách làm việc góp phần vào hoạt động xây dựng công ty vững mạnh 2.3.3 Thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế đầu tư phát triển công ty 2.3.3.1 Thành công Trong năm qua việc đầu tư Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận đạt kết khả quan thể lực sản xuất loại sản phẩm hàng năm tăng Cùng với phương pháp đầu tư hợp lý với đặc thù cơng ty nên hầu hết máy móc thiết bị công ty phát huy hiệu nhanh, tạo uy tín cho khách hàng Thơng qua tốc độ phát triển lực phục vụ tăng thêm cho thấy rõ tăng đặc biệt sản phẩm phục vụ cho cơng trình, xây dựng Trong thời gian vừa qua có đầu tư chiều sâu thoả đáng, sở vật chất, trang thiết bị đại hoá, lực sản xuất tăng lên Bên cạnh đó, nguồn nhân lực cơng ty quan tâm đầu tư, trình độ tay nghề cán công nhân viên tăng lên rõ rệt Với khối lượng vốn đầu tư thực thời gian qua, tương lai khả cạnh tranh cơng ty tương đối có lợi Để thực cách thành công vấn đề cạnh tranh tương lai địi hỏi Cơng ty cần phải đầu tư nhiều đặc biệt trọng đến cơng tác Marketing 60 Qua hoạt động đầu tư này, lực khoa học công nghệ tăng lên với đội ngũ cán cơng nhân viên có trình độ kỹ xảo Với lực phục vụ tăng thêm hoạt động đầu tư mang lại, công ty có khả chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh Như vậy, tiềm cạnh tranh Công ty thị trường lớn 2.3.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế Bên cạnh kết hiệu đạt trọng việc thực hoạt động đầu tư phát triển cơng ty cịn nhiều hạn chế phải khắc phục:  Thứ hiệu sử dụng vốn đầu tư chưa cao Trong công tác chuẩn bị đầu tư nhiều bất cập, chưa có tính đồng khâu nghiên cứu thị trường, lập nghiên cứu tiền khả thi nghiên cứu khả thi Trong q trình thẩm định tính khả thi dự án Từ gây ảnh hưởng đến trình thực đầu tư Hiệu sử dụng vốn đầu tư chưa cao tính phối hợp khâu, phận chất lượng quản lý hoạt động đầu tư chưa cao Một số cơng trình, hạng mục cơng trình bị kéo dài tiến độ so với kế hoạch  Thứ hai công tác quản lý vốn lỏng lẻo Hạn chế cơng tác quản lý có số vấn đề chủ yếu lỏng lẻo bất cập công tác quản lý vốn; đặc biệt cơng trình- dư án mà cơng ty thi cơng, dẫn tới việc thất , lãng phí vốn đầu tư Một số hạng mục xây dựng, máy móc thiết bị đầu tư không đảm bảo chất lượng , hay vào vận hành phải cần lượng vốn lớn dự toán gây nguy hiểm vận hành Nhìn chung việc bố trí điều hành kế hoạch đầu tư hàng năm bộc lộ nhiều nhược điểm Trong cơng đầu tư, cơng ty cịn nhiều định đầu tư vội vàng thiếu xác Trong khâu kế hoạch góp phần khơng nhỏ làm thất lãng phí vốn đầu tư,.một số chậm tiến độ giá thị trường biến động làm chi phí phát sinh tăng lớn Cơng tác điều hành hoạt động đầu tư số đơn vị chưa chủ động tính tốn tổ chức thực hiện, phải chờ đợi từ nhắc nhở đạo từ lãnh đạo công ty  Thứ ba trình độ quản lý đầu tư cịn thấp 61 Việc sử dụng cán đơn vị thiếu phân công cụ thể, trọng nhiều đến kỹ thuật, chưa quan tâm mức đến nghiệp vụ khác, tình trạng phụ trách cịn chung chung nên hiệu công tác quản lý chưa cao Một vấn đề cần xem xét thái độ trách nhiệm người lao động công ty, số người lao động chưa có tác phong lao động đúng, số cịn có thái độ ỷ lại vào tập thể thiếu tinh thần trách, tính tiết kiệm Cho thấy thiếu gắn kết lợi ích cá nhân với tập thể lợi ích trách nhiệm người lao động Hạn chế trình độ người lao động Trong nhiều năm qua đội ngũ cán công nhân viên cơng ty có phát triển số lượng trình độ song cịn hạn chế, việc hạn chế trình độ phần khách quan tốc độ phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật- cơng nghệ nhìn chung nguồn lực công ty chưa đáp ứng yêu cầu Và hầu hết cơng nhân có tay nghề cao nhân viên có tuổi đời cơng tác lớn chủ yếu tích lũy nhiều kinh nghiệm số người qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật quản lý khơng nhiều Nên việc tiếp thu nhiều công nghệ việc tiếp thu kiến tức khoa học kỹ thuật cải tiến chúng gặp khó khăn.Mặc dù cơng ty có đào tạo nhiều lượt cán song việc trẻ hóa đội ngũ cán nên cán trẻ chưa có đủ kinh nghiệm để đảm nhận trọng trách lớn chủ nhiệm thiết kế, kĩ sư làm nhiệm vụ tư vấn giám sát hạn chế kinh nghiệm thực tế  Thứ tư huy động vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển Trong giai đoạn 2010-2013, cơng ty có bước tiến đáng kể việc huy động vốn đầu tư phát triển, để đáp ưng nhu cầu cần thết để cạnh tranh với doanh nghiệp ngành vốn đầu tư phát triển cơng ty chưa đạt kết đề Như phần phân tích tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư vốn đầu tư thực năm không đạt kế hoạch đề Công ty thường gặp vấn đề khó khăn việc thu hút vốn đầu tư nhiều doanh nghiệp nay, nhu cầu đầu tư nhiều nguồn vốn có 62 hạn đặc biệt giai đoạn kinh tế gặp khó khăn nguồn vốn nên công ty bị hạn chế vốn CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN 3.1 Định hướng hoạt động đầu tư phát triển 63 3.1.1 Phương hướng phát triển công ty (giai đoạn 2011 – 2015) Về việc đẩy mạnh công tác phát triển sở hạ tầng xây dựng tổ chức kinh doanh mạnh lĩnh vực năm từ 2011-2015,công ty xác định tiếp tục hoạt động theo định hướng cơng ty thực có hiệu thời gian qua đầu tư phát triển sản xuất: tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao lực, tăng suất, phát huy tốt hiệu đầu tư, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng khả cạnh tranh với doanh nghiệp ngành thị trường sử dụng hợp lý hiệu suất vốn đầu tư, tăng cường quy mô tổ chức công ty kể máy tổ chức, người, vốn đầu tư cung cách quản lý, tiếp tục mở rộng kinh doanh theo chiều sâu huyện Quảng Trạch, theo chiều rộng vùng lân cận 3.1.2 Định hướng hoạt động đầu tư phát triển công ty 3.1.2.1 Nâng cao hiệu đầu tư phát triển phải gắn với việc đổi cấu đầu tư theo định hướng chiến lược công ty - Hoạt động chế thị trường mục tiêu cơng ty hạ thấp chi phí tăng lợi nhuận Chính mục tiêu động lực để cơng ty tiết kiệm chi phí đầu tư, chống lãng phí, đầu tư trọng tâm trọng điểm, nhanh chóng đưa dự án vào vận hành, khai thác, đó, nâng cao hiệu hoạt động đầu tư - Đổi cấu đầu tư, thực chất điều chỉnh cấu vốn, nguồn vốn đầu tư, điều chỉnh cấu huy động sử dụng loại vốn nguồn vốn, nhằm thực thắng lợi mục tiêu xác định công ty thời kỳ phát triển Một cấu đầu tư xem hợp lý phù hợp phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ công ty, phù hợp với quy luật khách quan, đảm bảo quan hệ tỷ lệ hợp lý yếu tố vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, yêu cầu đầu tư khả công ty, tạo điều kiện khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực công ty Nâng cao hiệu đầu tư phát triển công ty phải sở tạo lập cấu đầu tư hợp lý việc đầu tư đổi công nghệ, thiết bị với đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư vào tài sản vơ 64 hình, đảm bảo cấu đầu tư hợp lý đầu tư theo chiều rộng chiều sâu, khả vốn nhu cầu đầu tư 3.1.2.2 Nâng cao hiệu đầu tư phát triển phải kết hợp chặt chẽ với việc huy động hợp lý, tối đa nguồn vốn ngồi cơng ty cho đầu tư phát triển - Thực tế cho thấy, điều kiện nước phát triển nước ta nay, nguồn vốn ngân sách thân cơng ty có hạn ln chịu áp lực trước nhiều nhu cầu vốn Áp lực nguyên nhân dẫn đến tình trạng dàn trải khoản đầu tư công ty Thiếu vốn, nên không cho phép công ty đổi công nghệ đại, đầu tư tập trung, phát triển sản phẩm giảm chi phí sản xuất, dẫn đến hiệu hoạt động đầu tư giảm Chính tình trạng đầu tư dàn trải dẫn đến thiếu đồng bộ, không đầu tư trọng tâm trọng điểm, kéo dài thời gian đầu tư, làm ảnh hưởng xấu đến hiệu hoạt động đầu tư Công ty 3.1.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư phát triển sở coi trọng quy luật cung - cầu kinh tế thị trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo ơng ty đồng thời phải tuân thủ quản lý Nhà nước - Công ty cần xác định khả cung - cầu thị trường nhằm tránh trường hợp cân đối cung cầu, làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất, dẫn đến tác động tiêu cực tăng trưởng kinh tế hiệu hoạt động đầu tư công ty - Phát huy tính chủ động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư đòi hỏi khách quan nhằm nâng cao hiệu hoạt động đầu tư công ty Các quan quản lý Nhà nước lĩnh vực đầu tư cần giảm thiểu việc can thiệp sâu vào hoạt động đầu tư cụ thể công ty mà tập trung sức làm tốt công tác dự báo cung - cầu, cung cấp thông tin kinh tế, thông tin thị trường, định hướng cho hoạt động đầu tư công ty, đồng thời thực kiểm tra công tác quản lý đầu tư đơn vị 3.1.2.4 Nâng cao hiệu đầu tư phải gắn liền với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh hiệu kinh tế - xã hội đầu tư - Nâng cao hiệu vốn đầu tư phát triển sở, tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh công ty Đây mối quan hệ 65 hiệu đồng vốn kỳ đầu tư xây dựng với đồng vốn thời kỳ vận hành kết đầu tư Phân kỳ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, đầu tư trọng tâm trọng điểm biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động đầu tư thời kỳ Ngoài ra, thời kỳ đầu tư, cơng ty có chủ trương đầu tư đúng, cấu đầu tư hợp lý vốn xây lắp vốn thiết bị, đầu tư thiết bị với đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư đầu tư cải tạo, mở rộng qui mô tạo điều kiện để nâng cao hiệu sử dụng vốn thời kỳ vận hành - Không xem xét hiệu đầu tư phát triển công ty đơn khía cạnh sinh lời vốn đầu tư công ty mà cần đánh giá tổng hợp hiệu mặt tài chính, kinh tế, xã hội Tính phù hợp hoạt động đầu tư phát triển với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, với định hướng kế hoạch đảm bảo quan trọng cho việc nâng cao hiệu kinh tế - xã hội hoạt động đầu tư phát triển 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động đầu tư phát triển cơng ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 3.2.1 Giải pháp cho đầu tư theo nội dung Giải pháp đầu tư cho máy móc thiết bị Đối với giai đoạn nay, công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận nên tập trung đầu tư vào lĩnh vực xây dựng Vì với nguồn vốn đầu tư vào máy móc thiết bị cơng nghệ làm gia tăng lực hoạt động doanh nghiệp, tạo kết cao.Trong hoạt động xây dựng cơng ty, có nhiều máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến lực công ty đánh giá cao, có nhiều hội để trúng nhiều gói thầu, qua ta có đủ khả điều động sử dụng cho nhiều cơng trình, dự án lớn Vì cần đầu tư lượng vốn lớn để đầu tư vào thiết bị công nghệ, đặc biệt cần nghiên cứu kỹ trình độ cơng nghệ thiết bị cơng nghệ đầu tư để phù hợp với trình độ người lao động tránh mua phải thiết bị cơng nghệ lạc hậu Cần phải lựa chọn máy móc, thiết bị, công nghệ phù hợp với điều kiện trình độ cơng ty Khơng phải máy móc thiết bị đại mang lại hiệu cao sản xuất mà cịn phụ thuộc vào trình độ quản lý, lực hoạt động lực kỹ sư, công nhân Do vậy, công ty cần 66 đầu tư vào máy móc thiết bị vừa đại, vừa phù hợp với trình độ công nghệ Việt Nam, vừa phù hợp với lực cơng ty Vì thế, để xác định đầu tư máy móc thiết bị nào, cơng ty cần trả lời câu hỏi: nên mua máy móc thích hợp?, giá thiết bị bao nhiêu?, nên mua nước nào?, cần lưu ý vấn đề hợp đồng, vấn đề quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật tiến hành nào? Giải pháp đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực Xây dựng chiến lược đào tạo nhân lực rõ ràng cho giai đoạn phát triển Một chiến lược đào tạo nhân lực rõ ràng có tầm nhìn giúp cho doanh nghiệp chủ động việc xây dựng kế hoạch đầu tư đào tạo nhân lực thuận lợi Doanh nghiệp có đủ để định lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu mục tiêu Đồng thời, qua doanh nghiệp cho người lao động thấy rõ sách đào tạo nhân lực ổn định không ngẫu hứng thời nhà quản trị Chiến lược đào tạo nhân lực doanh nghiệp hướng vào mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo cách có trọng tâm Cần phải thường xuyên tổ chức lớp học bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giúp họ có hiểu biết cần thiết máy móc thiết bị mà họ sử dụng máy móc thiết bị đại đầu tư Chỉ có vâỵ máy móc thiết bị sử dụng cách triệt để Khai thác lợi ích tối đa từ máy móc mang lại Qua nâng cao hiệu đầu tư, sản xuất kinh doanh tăng cường sức cạnh tranh sản phẩm Khuyến khích cán cơng nhân viên đến với trường đại học sách hỗ trợ kinh phí Vì học đại học giúp cho người lao động trưởng thành nhanh nhiều, kĩ nâng cao khả hợp tác công việc hiệu Xây dựng "cộng đồng học tập" công việc để trở thành nét đặc trưng văn hoá nhiều doanh nghiệp Những "cộng đồng học tập" giữ vai trò "hạt nhân" thúc đẩy tinh thần học hỏi người lao động, nâng cao hiệu khích lệ thành viên doanh nghiệp tích cực tham gia vào q trình đào tạo 67 Cần có sách ưu đãi thoả đáng để thu hút người kỹ sư giỏi, cán kỹ thuật giỏi giúp việc vận hành máy móc thiết bị hoạt động ổn định, đóng góp ý kiến hợp lý cho việc xác định công đoạn cần đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm công ty Đồng thời qui định mức thưởng thoả đáng cho cán cơng nhân viên có sáng kiến, cải tiến giúp tiết kiệm vốn đầu tư Giải pháp đầu tư phát triển khoa học công nghệ Tăng cường việc tiếp cận, khảo sát tìm hiểu để cập nhật kiến thức khoa hoc công nghệ, đặc biệt dây chuyền công nghệ tiên tiến đại Thực trạng máy móc thiết bị cịn tình trạng lạc hậu, thiếu đồng Để khắc phục tình trạng này, công ty cần phải quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng tiến khoa học để cải tạo, nâng cấp máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất Việc quan tâm đến công tác giúp công ty khơng phải nhập máy móc thiết bị qua tiết kiệm ngoại tệ chi phí cho nhập máy móc thiết bị Trong chất lượng sản phẩm đảm bảo Bên cạnh đó, việc tích cực thực cơng tác nghiên cứu khoa học cơng nghệ cịn giúp cơng ty tránh sai lầm nhập máy móc thiết bị Do đó, cơng ty cần thường xuyên thu hút kỹ sư, cán khoa học kỹ thuật có trình độ trình độ chuyên môn cao đáp ứng công tác nghiên cứu 3.2.2 Giải pháp cho công tác đầu tư theo chu kỳ Công tác chuẩn bị đầu tư Công ty nên thành lập ban chuyên môn cho giai đoạn trình chuẩn bị đầu tư, để vừa nâng cao tính khách quan hiệu cơng tác nghiên cứu dự án thẩm định Nâng cao cơng tác thẩm định việc mở rộng chuyên môn phịn đầu tưquản lý dự án, ngồi việc quản lý chung, cịn có chun gia có trình độ thẩm định để tổng hợp hiệu dự án xem xét Lựa chọn đơn vị tư vấn có kinh nghiệm.Riêng dự án lớn cơng ty phải th tư vấn bên ngồi, để dự án khả thi cơng ty cần chọn đơn vị tư vấn có lực, uy tín kinh nghiệm 68 Công tác thực đầu tư: Chú trọng biện pháp quản lý rủi ro trình thực đầu tư cho phù hợp với dự án cụ thể Phòng kinh tế - kế hoạch phòng kỹ thuật kết hợp chặt chẽ với đối tượng có liên quan suốt q trình thực dự án đội xây dựng, nhà tài trợ, nhà tư vấn, nhà thiết kế, nhà cung ứng…Thông qua đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ xây dựng chi phí thực đề Công ty cần phát huy công tác tổ chức, quản lý, giám sát thi công chặt chẽ cẩn thận, tùy thuộc vào yếu tố ảnh hưởng để xây dựng biện pháp quản lý, lập lịch trình thi cơng, lựa chọn cơng nghệ kỹ thuật phù hợp cho dự án Công tác vận hành: Tiếp tục giám sát tiến hành kiểm tra chất lượng dự án hoạt động tổ chức phát huy kết dự án hoạt động Trong giai đoạn đưa cơng trình vào sử dụng cơng ty ln định kỳ tiến hành quy trình kiểm tra chất lượng cơng trình q trình sử dụng, ngồi đội ngũ cán kỹ thuật, cơng ty cịn dùng thiết bị phục vụ công tác 3.2.3 Các giải pháp khác Giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư Trước tiên cần huy động vốn nội Vốn từ nội doanh nghiệp: doanh nghiệp tích lũy từ nguồn thu nhập hợp pháp Nguồn vốn huy động từ quỹ khấu hao, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phịng tài chính, quỹ khen thưởng hay phúc lợi xã hội ,vì nguồn vốn có khả huy động dễ dàng, cách áp dụng mức lãi suất hợp lý để huy động nguồn vốn nhàn rỗi cán công nhận viên công ty, nguồn vốn lớn mang tính quan trọng hồn cảnh thiếu vốn nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh Thanh lý dứt điểm máy móc thiết bị lỗi thời để bổ sung cho nguồn vốn Những máy móc thiết bị khơng sử dụng q lỗi thời cơng ty tiến hành lý dứt điểm để bổ sung cho nguồn vốn lý dứt điểm bổ sung cho nguồn vốn 69 Trong trình sản xuất xảy trường hợp thiếu vốn tạm thời cơng ty bổ sung nhanh cách th tài cơng ty, doanh nghiệp khác Hiện nay, có hai phương thức cho thuê tài sản là: thuê vận hành thuê sản xuất: -Thuê tài chính: phương thức tín dụng trung dài hạn Hình thức giúp cho công ty chi lượng vốn đầu tư lớn từ đầu để mua tài sản, giúp cơng ty nhanh chóng thực dự án đầu tư, tận dụng hội đầu tư -Thuê vận hành: hình thức sử dụng cơng ty có hợp đồng mới, hợp đồng khơng thường xuyên diễn thời gian ngắn việc mua tài sản để sản xuất khơng thích hợp kết thúc hợp đơng tài sản náy không sử dụng, gây lãng phí vốn Vì vậy, hợp đồng ngắn hạn hình thức nên sử dụng Giải pháp sử dụng vốn Xây dựng chiến lược đầu tư kế hoạch đầu tư Do hạn chế lập kế hoạch đầu tư, đặc biệt bảng giá dự kiến, nên để sử dụng vốn đầu tư có hiệu dự án trước lập phải phân tích tính tốn đầy đủ nhu cầu thị trường khía cạnh khác kỹ thuật công nghệ để xác định tổng vốn đầu tư thời điểm xây dựng Các dự án định tổng vốn đầu tư thời điểm xây dựng Các dự án thiết phải theo quy định pháp luật Dự án đầu tư lập thẩm định có chất lượng yếu tố định hiệu việc sử dụng vốn đầu tư Thực việc tiết kiệm, chống thất lãng phí vốn đầu tư Các cơng đoạn đầu tư phải có kế hoạch, dự tốn cụ thể Cần phải qui định rõ ràng quyền hạn trách nhiệm cán công nhân viên tham gia công tác đầu tư (kể trách nhiệm kinh tế trước pháp luật) Cần có sách sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư tràn lan Cùng với quản lý chặt chẽ theo trình tự, thủ tục theo quy đinh, khắc phục tượng vừa thiết kế vừa thi công để nâng cao chất lượng dự án, chất lượng thiết kế, đảm bảo đầu tư có hiệu 70 Để tài cơng ty ổn định hạn chế rủi ro cần phải có kế hoạch đầu tư sản xuất phù hợp với sỏ tiến độ cấp vốn công trình, tập trung giải vướng mắc khâu nghiệm thu tốn khối lượng hồn thành hàng tháng, quý để kịp thời quay vòng vốn, giảm vốn vay, có hạn mức vay phù hợp Khơng để kéo dài sang quý khác số năm trước làm ảnh hưởng đến việc thực kế hoạch năm.Tất dự án phải cân đối đủ vốn trước cơng trình khởi cơng Đồng thời việc bố trí vốn cho cơng trình phải đảm bảo theo tiến độ Đặc biệt phải ưu tiên tập trung vốn cho cơng trình trọng điểm, cấp bách để sớm đưa vào sử dụng đem lại hiệu mong muốn Tuyệt đối không nên bố trí dàn trải, nhỏ giọt so với tiến độ thực dự án để ảnh hưởng tới trình thực dự án Giải pháp quản lý vốn đầu tư Ngoài việc lập ban quản lý cho dự án đầu tư, cơng ty cịn cần lập ban kiểm tra độc lập khác để thường xuyên theo dõi việc sử dụng quản lý vốn Điều phối kiểm tra, đánh giá hoạt động đầu tư cơng ty dự án tồn hoạt động đầu tư công ty Công ty lập bảng báo cáo đánh giá hiệu hoạt động đầu tư cơng ty giai đoạn có báo cáo hiệu đầu tư cho loại máy móc thiết bị nhập về, đưa nguyên nhân, tình hình trả nợ vay loại dự án… Xúc tiến thực công việc thời hạn phạm vi ngân sách cho phép Bằng cách đáp ứng mục tiêu đề phạm vi hợp lý, việc quản lý dự án giúp phát khó khăn, vướng mắc phát sinh điều chỉnh kịp thời trước thay đổi điều kiện khơng dự đốn được, tạo điều kiện cho việc đàm phán bên liên quan việc giải khó khăn vốn Cơ chế quản lý cần xây dựng thống hoàn thiện: huy động vốn tín dụng để gắn liền với cơng tác bố trí kế hoạch vốn với khả vốn Nếu không Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận sử dụng vốn hiệu làm uy tín việc huy động cho dự án khác sau khó khăn Kết luận 71 Lĩnh vực xây dựng lĩnh vực ln địi hỏi trau dồi tích lũy kinh nghiệm đầu tư phát triển nâng cao lực sản xuất kinh doanh để đứng vững cạnh tranh đối thủ ngành Chính thê, đầu tư phát triển ln điều cần thiết quan trọng doanh nghiệp kinh tế thị trường Công ty ý thức việc phát huy mạnh với gia tăng hoạt động đầu tư phát triển để nâng cao lực đơn vị Vì kết khả quan đạt công ty thời kỳ kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn thể hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận, phải kể đến hiệu hoạt động đầu tư Tuy nhiên, công ty không gặp vấn đề tồn hoạt động đầu tư gây hạn chế kết đạt Và để ngày nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh chất lượng công tác đầu tư phát triển công ty nỗ lực Thơng qua chun đề này, vừa tìm hiểu chung hoạt động đầu tư thực tế đơn vị cụ thể công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận em mong đóng góp số cách để cải thiện hoạt động đầu tư cơng ty Báo cáo cố gắng phân tích tình hình đầu tư phát triển cơng ty qua số nội dung đưa vài đề xuất để nâng cao hoạt động đầu tư phát triển công ty Nhưng thời gian thực tập, tìm hiểu, tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu chưa nhiều, nhận thức thân hạn chế nên báo cáo khơng tráh khỏi thiếu sót Chính thế, Kính mong thầy giáo Khoa Kinh tế Kế tốn, anh chị cơng ty TNHH xây dựng tổng hơp Quảng Thuận đóng góp ý kiến để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế đầu tư – trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Đào Quyết Thắng 2013 Giáo trình kinh tế đầu tư – trường đại học Quy Nhơn Một số tài liệu, báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tình hình đầu tư cơng ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận Một số trang Web: www.thuvien123.com www.tailieu.vn ... TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TỔNG HỢP QUẢNG THUẬN 2.1 Tổng quan công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.1.1 Thông tin chung Công ty TNHH. .. 53 2.3 Kết hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận 54 2.3.1 Kết đầu tư phát triển công ty 54 2.3.2 Hiệu đầu tư phát triển công ty 57 2.3.2.1... LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đầu tư phát triển đầu tư phát triển doanh nghiệp * Đầu tư phát triển phận đầu tư, việc sử dụng vốn

Ngày đăng: 07/04/2022, 08:38

Hình ảnh liên quan

 TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận
 TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH Xem tại trang 37 của tài liệu.
Qua bảng trên ta thấy rằng: năm 2011 và 2012 công ty hoàn thành chưa tốt so với kế hoạch đề ra, riêng năm 2013 công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch đề ra - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

ua.

bảng trên ta thấy rằng: năm 2011 và 2012 công ty hoàn thành chưa tốt so với kế hoạch đề ra, riêng năm 2013 công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch đề ra Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 2.4: Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.4.

Vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2.6: Tỷ trọng vốn đầu tư theo nguồn hình thành giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.6.

Tỷ trọng vốn đầu tư theo nguồn hình thành giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 42 của tài liệu.
Qua bảng trên ta thấy, trong giai đoạn 2010-2013 vốn đầu tư phát triển lấy từ vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng ngày càng cao, nếu như trong năm 2010, tỷ trọng vốn chủ sở hữu chiếm 38,62% thì đến năm 2013 đã tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

ua.

bảng trên ta thấy, trong giai đoạn 2010-2013 vốn đầu tư phát triển lấy từ vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng ngày càng cao, nếu như trong năm 2010, tỷ trọng vốn chủ sở hữu chiếm 38,62% thì đến năm 2013 đã tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng Xem tại trang 42 của tài liệu.
2.2.1.3 Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

2.2.1.3.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty Xem tại trang 44 của tài liệu.
Bảng 2.8: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.8.

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 45 của tài liệu.
Biểu đồ 2.3: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

i.

ểu đồ 2.3: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển tại công ty phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 47 của tài liệu.
Theo bảng trên, vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng có sự biến động trong giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

heo.

bảng trên, vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng có sự biến động trong giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 48 của tài liệu.
Tình hình đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2011-2013 như sau: - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

nh.

hình đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2011-2013 như sau: Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 2.11: Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.11.

Vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 2.12: Tình hình đầu tư vào máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.12.

Tình hình đầu tư vào máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải giai đoạn 2010-2013 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Qua bảng trên, ta thấy phần lớn lượng vốn đầu tư được tập trung cho máy móc thiết bị là chính, đây có thể xem là điểm chung của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mặt khác do máy móc, thiết bị phục vụ trong lĩnh vực này thường có giá trị lớn - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

ua.

bảng trên, ta thấy phần lớn lượng vốn đầu tư được tập trung cho máy móc thiết bị là chính, đây có thể xem là điểm chung của các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mặt khác do máy móc, thiết bị phục vụ trong lĩnh vực này thường có giá trị lớn Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 2.13: Thiết bị thi công lớn thuộc sở hữu công ty - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.13.

Thiết bị thi công lớn thuộc sở hữu công ty Xem tại trang 52 của tài liệu.
Qua bảng trên ta thấy, giai đoạn năm 2010-2013 nguồn vốn đầu tư cho cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không ngừng gia tăng - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

ua.

bảng trên ta thấy, giai đoạn năm 2010-2013 nguồn vốn đầu tư cho cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực không ngừng gia tăng Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 2.16: Phân loại trình độ đào tạo - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.16.

Phân loại trình độ đào tạo Xem tại trang 54 của tài liệu.
Bảng 2.17: Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing, thương hiệu giai đoạn 2010 - 2013 - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

Bảng 2.17.

Vốn đầu tư cho hoạt động Marketing, thương hiệu giai đoạn 2010 - 2013 Xem tại trang 56 của tài liệu.
Đầu tư phát triển thương hiệu là một hình thức đầu tư vào tài sản vô hình của doanh nghiệp - Đầu tư phát triển tại công ty TNHH xây dựng tổng hợp Quảng Thuận

u.

tư phát triển thương hiệu là một hình thức đầu tư vào tài sản vô hình của doanh nghiệp Xem tại trang 57 của tài liệu.