khóa luận tốt nghiệp tình hình phát triển cây chè ở tỉnh yên bái

65 827 0
khóa luận tốt nghiệp tình hình phát triển cây chè ở tỉnh yên bái

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ giới hạn nghiên cứu 2.1 Mục tiêu 2.2 Nhiệm vụ 2.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu 4.2 Phương pháp xử lý số liệu thống kê 4.3 Phương pháp thực địa Đóng góp đề tài Cấu trúc đề tài NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÂY CHÈ 1.1 Tổng quan chè 1.1.1 Về mặt lịch sử: 1.1.2 Về mặt tự nhiên: 1.1.3 Về mặt kinh tế: 10 1.2 Một số nét đặc trưng ngành sản xuất chè giới Việt Nam 10 1.2.1 Kinh nghiệm sản xuất chè số nước giới 10 1.2.2 Vị trí, vai trị ngành sản xuất chè Việt Nam 12 1.2.2.1 Sản xuất chè với phát triển nông nghiệp 12 1.2.2.2 Sản xuất chè với phát triển ngành công nghiệp chế biến 13 1.2.2.3 Sản xuất chè với ngành xuất 13 1.2.2.4 Sản xuất chè với việc giải vấn đề xã hội 13 CHƢƠNG TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CHÈ Ở YÊN BÁI 15 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chè tỉnh Yên Bái 15 2.1.1 Vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ 15 2.1.2 Các nguồn lực tự nhiên 16 2.1.2.1 Địa hình 16 2.1.2.2 Khí hậu 16 2.1.2.3 Thuỷ văn 18 2.1.2.4 Đất đai 18 2.1.2.5 Sinh vật 19 2.1.3 Các nguồn lực kinh tế - xã hội 19 2.1.3.1 Dân cư nguồn lao động 19 2.1.3.2 Sự phát triển kinh tế 21 2.1.3.3 Thủy lợi 27 2.1.3.4 Hệ thống điện 27 2.1.3.6 Nguồn vốn đầu tư 28 2.1.4 Đánh giá chung 28 2.1.4.1 Những thuận lợi 28 2.1.4.2 Những khó khăn 29 2.2 Tình hình sản xuất chè tỉnh Yên Bái 29 2.2.1 Vị trí chè kinh tế tỉnh Yên Bái 29 2.2.2 Diện tích, suất, sản lượng chè Yên Bái 32 2.2.3 Địa bàn phân bố chè 36 2.2.4 Hiện trạng giống chè Yên Bái 37 2.2.4.1 Quá trình chuyển dịch cấu giống chè 37 2.2.4.2 Chất lượng giống chè Yên Bái 37 2.2.4.3 Chất lượng vườn chè 38 2.2.4.4 Về đầu tư chăm sóc thâm canh 38 2.3 Tình hình chế biến tiêu thụ chè tỉnh Yên Bái 39 2.3.1 Tình hình chế biến chè 39 2.3.2 Thị trường tiêu thụ chè Yên Bái 40 2.4 Đánh giá chung tình hình phát triển chè tỉnh Yên Bái 42 2.4.1 Những mặt đạt 42 2.4.2 Những mặt hạn chế 42 2.4.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển sản xuất chè tỉnh Yên Bái 43 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHÈ Ở TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY 44 3.1 Quan điểm, định hướng phát triển sản xuất chè Yên Bái 44 3.1.1 Bối cảnh 44 3.1.2 Quan điểm, định hướng phát triển ngành chè tỉnh Yên Bái 44 3.1.2.1 Quan điểm 44 3.1.2.2 Định hướng 45 3.1.2.3 Mục tiêu phát triển ngành chè 45 3.2 Những giải pháp chủ yếu phát triển ngành chè tỉnh Yên Bái 45 3.2.1 Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng chè nguyên liệu 45 3.2.2 Giải pháp cho khâu chế biến chè 48 3.2.3 Giải pháp nâng cao hoạt động tiêu thụ chè 49 3.2.4 Giải pháp chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển ngành chè tỉnh Yên Bái 51 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài“Tình hình phát triển chè tỉnh Yên Bái”, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô giáo mơn Địa Lí khoa Sử - Địa Đặc biệt cô giáo ThS Đặng Thị Nhuần tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hồn thành chun đề tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Bắc, phòng ban chức Ban chủ nhiệm Khoa, thầy cô giáo Khoa Sử - Địa tạo điều kiện giúp đỡ em trong trình nghiên cứu đề tài Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới cô sở Tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp tỉnh Yên Bái, tập thể cán nhân viên phòng thống kê tỉnh Yên Bái tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp cho em số liệu để em hồn thành đề tài Do thời gian có hạn kiến thức lý luận thực tiễn cịn hạn chế nên chun đề em khơng tránh khỏi khiếm khuyết định Em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy giáo để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sơn La, ngày 15 tháng Năm 2014 Sinh viên thực Trần Thị Bảo Thoa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung CN – XD Công nghiệp – Xây dựng NĐ - CP Nghị định – Chính phủ GDP Tổng sản phẩm nội địa UBND Ủy ban nhân dân CT Chương trình KH Kế hoạch DN Doanh nghiệp VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm VITAS Hiệp hội chè Việt Nam VINATEA Tổng công ty chè Việt Nam PTNT Phát triển nông thôn TBKT Thiết bị kĩ thuật EGCG Là este epigallocatechin axit gallic, hoạt chất chống ôxy hóa có nhiều trà xanh DANH MỤC BẢNG BIỂU - HÌNH VẼ Tên bảng biểu – hình vẽ Trang Bảng 2.1: Một số tiêu trung bình năm khí hậu trạm quan 19 trắc Yên Bái thời kì 2005 – 2012 Bảng 2.2: Diện tích sản lượng số công nghiệp lâu năm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2005 – 2012 25 Bảng 2.3: Tình hình biến động diện tích gieo trồng chè giai đoạn2005-2012 31 Bảng 2.4: Tình hình biến động diện tích chè cho sản phẩm (Diện tích chè kinh doanh) giai đoạn 2005-2012 31 Bảng 2.5: Tình hình biến động suất chè giai đoạn 2005-2012 Bảng 2.6: Tình hình biến động sản lượng chè giai đoạn 2005-2012 Bảng 2.7: Các vùng trồng chè Yên Bái 33 34 35 Bảng 2.8: Cơ cấu giống chè 37 Bảng 2.9: Tình hình tiêu thụ sản phẩm chè qua năm 40 2005-2012 Hình 1.1 Bản đồ hành tỉnh Yên Bái MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Như biết từ đời nay, nơng nghiệp ln đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế nói chung đảm bảo cho sinh tồn loài người nói riêng Ngành nơng nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm đáp ứng nhu cầu người; cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành tiểu thủ cơng nghiệp, cơng nghiệp chế biến góp phần giải việc làm cho người lao động Ngồi ra, nơng nghiệp không cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến dịch vụ mà nơng sản cịn mặt hàng quan trọng để xuất khẩu, đem lại nguồn thu ngoai tệ lớn cho đất nước Bên cạnh đó, nơng nghiệp cịn góp phần quan trọng phục vụ cho trình tái sản xuất mở rộng kinh tế đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Xuất phát từ vai trị trên, Ăng-ghen khẳng định: “Nơng nghiệp ngành có ý nghĩa định tồn giới cổ đại nơng nghiệp lại có ý nghĩa thế” Việt Nam quốc gia có xuất phát điểm thấp, lên từ nông nghiệp nên ngành nông nghiệp giữ vai trị chủ đạo có ý nghĩa định kinh tế Từ trước nay, ngành nông nghiệp, trồng trọt chiếm tỉ trọng lớn Trong năm qua, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển Đảng Nhà nước ta đề nhiều chủ trương, sách đặc biệt trọng phát triển loại nông nghiệp địa bàn nước Ở Yên Bái, năm gần đây, thực đường lối chủ trương Đảng Nhà nước, tỉnh đặc biệt ý tới việc phát triển chè nhằm thay đổi cấu trồng sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu kinh tế, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nâng cao thu nhập người dân địa phương Yên Bái tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi Bắc bộ, dân cư chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí chưa cao, đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn Sản xuất nơng nghiệp ngành kinh tế chủ yếu, song nơng nghiệp cịn chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện tự nhiên Cùng với đó, lực lượng lao động trình độ cịn nhiều hạn chế nên hiệu kinh tế đem lại không cao Để thúc đẩy kinh tế phát triển, chủ trương đổi mới, nhà lãnh đạo trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sở phát triển trồng chủ lực mang lại hiệu kinh tế cao dự ưu riêng tự nhiên Trong phải kể đến dự án phát triển chè tỉnh Trong thời gian qua, việc phát triển chè tỉnh Yên Bái mang lại hiệu định đóng góp to lớn vào tăng trưởng kinh tế tỉnh, đem đến bước thay đổi lớn đời sống người dân trồng chè Cơ cấu kinh tế huyện có chuyển dịch, đặc biệt cấu ngành trồng trọt có thay đổi đáng kể Tuy nhiên, dù mệnh danh thủ phủ chè với diện tích 11.158 (năm 2012) có ba vạn gốc chè cổ thụ Suối Giàng, vùng chè lớn thứ nước song suất chè tỉnh đạt 8.33 tấn/ha, giá trị sản xuất chè đạt chưa tương xứng với tiềm sẵn có vùng chè Yên Bái Bởi vậy, để chè phát triển tương xứng với tiềm sẵn có tỉnh phải huy động nguồn lực để đầu tư cho chè Trong việc nghiên cứu, tìm hiểu tiềm năng, thực trạng phát triển chè tỉnh Yên Bái cần thiết, đồng thời dựa sở đề phương hướng giải pháp phát triển chè địa bàn tỉnh Yên Bái phù hợp đem lại hiệu kinh tế việc làm ý nghĩa Việc trồng thay chè già cỗi trồng giống chè nhập nội phân tán, nhỏ lẻ; công tác xúc tiến thương mại chưa doanh nghiệp trọng Trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu hạn chế; sản phẩm chè xuất trực tiếp đạt 10%; thu nhập bình quân người làm chè đạt chưa đầy triệu đồng/người/tháng Những tồn nhiều năm qua ngành chè Yên Bái khiến cho chè vị Nhiều thương hiệu chè tiếng vốn niềm tự hào người n Bái khơng cịn Hàng loạt vấn đề tồn ngành chè cần "giải phẫu" triệt để để ngành chè bước lên, khẳng định vị Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn niềm mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn, tơi chọn nghiên cứu đề tài "Tình hình phát triển chè tỉnh Yên Bái " làm khố luận tốt nghiệp Mục tiêu, nhiệm vụ giới hạn nghiên cứu 2.1 Mục tiêu Vận dụng sở lí luận thực tiễn tình hình phát triển phân bố chè giới nước đề tài tập trung nghiên cứu tiềm năng, trạng phát triển, phân bố chè địa bàn tỉnh Yên Bái Qua trình nghiên cứu, đề tài nhằm tìm khó khăn hạn chế việc phát triển chè, từ đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu kinh tế phát triển hợp lí công nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái 2.2 Nhiệm vụ Để thực mục tiêu trên, đề tài đặt nhiệm vụ phải giải sau: - Tổng quan sở lí luận thực tiễn chè - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển phân bố chè địa bàn tỉnh Yên Bái, tìm thuận lợi khó khăn nguồn lực - Phân tích tình hình phát triển phân bố chè địa bàn tỉnh Yên Bái - Đề xuất số giải pháp cho phát triển phân bố chè thời gian tới địa bàn tỉnh Yên Bái 2.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nguồn lực chủ yếu, trạng phát triển phân bố chè địa bàn tỉnh - Về phạm vi không gian : Cây chè địa bàn tỉnh Yên Bái, bao gồm đơn vị hành chính: Thành phố Yên Bái huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên - Về phạm vi thời gian : Đề tài nghiên cứu giai đoạn 2005 – 2012 3 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu loại chè, đặc điểm sinh thái, tác dụng chè, cụ thể như: Năm 1979, DiemuKhatze thuộc viện thông hàn lâm Khoa học Liên Xô nghiên cứu tiến hóa chè Qua việc nghiên cứu tiến hóa chè ơng đưa sơ đồ tiến hóa hóa sinh chè giới sau: Camelia -> Thea wetnamia (chè Việt Nam) -> Thea fuinamia (chè Vân Nam to) -> Thea sinensis (chè Trung Quốc nhỏ) -> Thea assamica (chè Assam Ấn Độ) Với chiết xuất cathein từ mẫu chè cổ Việt Nam (mà cụ thể Suối Giàng) viện sĩ Djemukhatze đề xuất tên khoa học cho chè Thea wetnamia (chè gốc Việt Nam) thay cho tên khoa học Thea sinensis (chè gốc Trung Hoa) Bên cạnh thực nghiệm khoa học dựa “thuyết tiến hóa” nhà bác học Darwi, Djemukhatze có kết thực nghiệm hình thành tích lũy catechin (tinh chất chè xanh) chè hoang dã Suối Giàng huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái, đối chiếu với vùng chè khác giới kết bất ngờ, khẳng định gốc tích Việt Nam “khởi thủy” chè giới Các nhà khoa học Nhật Bản thuộc Đại học Okayma cơng bố cơng trình nghiên cứu chè, theo người cao tuổi thường xuyên uống nước chè xanh giảm thiểu tới 75% nguy bệnh tim mạch Kết cơng trình nghiên coi lời xác nhận tính trung thực cơng trình nghiên cứu nhà khoa học Huy Lạp công bố năm trước tạp chí “European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation” – (Tạp chí Châu Âu phịng chống phuc hồi chức tim mạch) Các nhà khoa học thuộc Đại học Y Athen phát rằng: chè xanh cải thiện đáng kể chức làm tế bào màng niêm mạc mao mạch (sự trục trặc chức bị coi nhân tố dẫn đến xơ vữa thành mạch) Bốn là: phát huy tối đa lợi địa phương vùng sản xuất chè 3.1.2.2 Định hướng - Tập trung nguồn lực để khai thác có hiệu quả, bến vững tiềm lợi chè tỉnh Yên Bái, sở phát triển đồng sản xuất, chế biến tiêu thụ chè gắn với việc áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, sản phẩm đa dạng, an toàn chất lượng cao - Nâng cao đời sống người làm chè, cải thiện bảo vệ môi trường Nâng cao vị thế, giữ vững quảng bá thương hiệu chè Yên Bái thị trường nước giới 3.1.2.3 Mục tiêu phát triển ngành chè Đến năm 2020, diện tích chè tồn tỉnh đạt 19.000 Trong đó, diện tích chè kinh doanh đạt 17.900 (giống chiếm 60%); suất bình quân đạt 14 búp tươi/ha, sản lượng đạt 250 nghìn búp tươi; giá trị thu nhập 80 triệu đồng/ha quy hoạch vùng sản xuất tập trung 3.2 Những giải pháp chủ yếu phát triển ngành chè tỉnh Yên Bái 3.2.1 Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng chè ngun liệu a) Hồn thiện cơng tác quy hoạch Từ việc bố trí sử dụng đất trồng chè tỉnh , qua đánh giá thực trạng sở chế biến chè thiết lập mạng lưới sở chế biến gần vùng trồng chè để thuận lợi cho việc vận chuyển thu mua nguyên liệu Để nhanh chóng nâng cao sản lượng chè xuất cần mở rộng cải tạo, thay thiết bị bổ sung thiết bị chế biến đại, công nghệ tiên tiến Sản phẩm tạo có chất lượng tốt, đa dạng chủng loại đẹp hình thức, có bao gói bền đẹp, hấp dẫn người tiêu dùng Cần bước chuyển dần từ chè xanh sang chè đen sơ thuộc tỉnh quản lý, cần đa dạng hoá sản phẩm theo thị trường khu vực Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng chè chặt chẽ, để giữ uy tín cho thương trường 45 Như năm tới cần tập trung đầu tư xây dựng thêm, nâng cấp số sở chế biến sau: * Đầu tư xây dựng sở chế biến chè xanh: + Nhà máy chế biến chè xanh thuộc khu vực Sài Lương-Nậm Búng-Văn Chấn với tổng công suất chế biến 10 chè búp tươi/ngày Khu vực phát triển 200-250 chè giống + Nhà máy chế biến chè xanh thuộc khu vực lâm trường Văn Chấn với tổng công suất chế biến 10 chè búp tươi/ngày Khu vực có 200 chè Shan mật độ cao, dự kiến phát triển 150-200 chè + Nhà máy chế biến chè xanh thuộc khu vực lâm trường Trạm Tấu với tổng công suất chế biến 3-5 chè búp tươi/ngày Khu vực phát triển 50 chè Shan mật độ cao chè có khu vực lân cận * Củng cố nâng cấp sở chế biến chè có nằm dự kiến quy hoạch 43 sở Trong 16 sở chế biến chè xanh, 27 sở chế biến chè đen Trong năm trước mắt cần tạp trung nâng cấp số sở chế biến chè: Công ty cổ phần chè Văn Hưng: Công suất chế biến 58 – 80 búp tươi/ngày (trong cơng nghệ CTC 20 búp tươi/ngày); Cơng ty cổ phần chè Minh Thịnh: Công suất chế biến 40-50 búp tươi/ngày; Công ty cổ phần chè Trần Phú: Công suất chế biến 42-50 búp tươi/ngày; Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ: Công suất chế biến 32-37 búp tươi/ngày b) Giải pháp vốn đầu tư Theo tính tốn tổng hợp từ đến năm 2010, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành chè Yên Bái 232,2 tỷ đồng Ngoài năm nhu cầu vay vốn tín dụng ngắn hạn để chăm sóc thâm canh chè khoảng 37 tỷ đồng cho 7.400 thu hồi sau thu hoạch Xét từ : Ngành chè Yên Bái cần phải thu hút vốn từ nguồn: Thứ nhất: vốn đầu tư ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ xây dựng cơng trình thuỷ lợi, nghiên cứu khoa học cơng nghệ, chuyển giao kỹ thuật công nghiệp chè 46 Thứ hai: vốn đầu tư theo kế hoạch tỉnh, đầu tư dự án cải tạo đổi công nghệ, thiết bị cho sở chế biến chè Thứ ba: vốn ADB tín dụng ngân hàng cho dự án phát triển chè ăn Vốn nước ngồi hình thức liên doanh, liên kết ODA Thứ tư: cần huy động thêm vốn tự có người làm chè c) Nhân đưa nhanh giống có suất cao, chất lượng tốt vào vườn chè Để nâng cao chất lượng chè, nhiều nước giới trọng đến việc chọn tạo giống mới, xác định biện pháp kỹ thuật canh tác, chế biến Việt Nam không nằm ngoại lệ nhiều năm trở lại đây, nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp đầu tư nhiều công sức nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ (KH&CN ) nhằm nâng cao suất, chất lượng chè Việt Nam, đặc biệt giống chè có chất lượng cao chè Shan Cụ thể phải kể đến dự án “Sản xuất thử, phát triển chế biến sản phẩm chè Shan cho vùng miền núi phía Bắc” (KC06.DA04/11-15- thuộc chương trình khoa học cơng nghệ trọng điểm cấp nhà nước)) TS Nguyễn Hữu La, Trưởng phòng Khoa học Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì Dự án thực vòng 36 tháng mang lại nhiều kết khả thi, khả nhân rộng dự án đánh giá lớn TS La cho biết, số sản phẩm đề tài cơng nhận chè Shan chọn lọc PH12, PH14 có suất tuổi đạt tấn/ha, phù hợp cho chế biến chè vàng chè Phổ nhĩ Dự án đầu tư trồng mới, thâm canh chăm sóc 20 chè (kinh phí trồng mới, chăm sóc 20 chè là: 3.193,0 triệu đồng), kết thúc năm thực dự án, diện tích chè đưa vào kinh doanh cho thu sản lượng búp chè chất lượng cao, suất chè tuổi đạt 6-8 tấn/ha Trong tương lai với dự án hứa hẹn đem lại hiệu cao cho ngành chè tỉnh Yên Bái d) Tăng đầu tư cho công tác đào tạo cán kỹ thuật, tập huấn khuyến nông cho người trồng chè Ngành chè Yên Bái cần tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán kỹ thuật sở Do lực lượng cán kỹ thuật cịn thiếu, trình độ cịn 47 yếu kém, tay nghề chưa cao, ngành chè Yên Bái cần đưa biện pháp đào tạo hợp lý: - Về chế biến cần mở lớp bồi dưỡng cán quản lý ngắn hạn cho lãnh đạo nhà máy - Tổ chức lớp đào tạo công nhân kỹ thuật trường công nhân kỹ thuật Bộ đào tạo, liên kết doanh nghiệp chè với trường đại học, cao đẳng, dạy nghề địa bàn Yên Bái để thực - Mở lớp tập huấn kỹ thuật cho người trồng chè chế biến chè theo chương trình khuyến nơng khuyến cơng Phát huy vai trị đội ngũ thợ khuyến nông, khuyến lâm cho ngành chè e) Giải pháp quy trình kỹ thuật cơng nghệ sản xuất chè Chè có khâu trồng, chăm sóc, chế biến chè có vấn đề đảm bảo quy trình kỹ thuật Kiên uốn nắn theo quy trình, phát kịp thời khuyết tật cố xảy Cơng nhân tay nghề cao cịn ít, làm việc chưa tuân thủ kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng, chạy theo sản lượng chưa đặt chất lượng mục tiêu hàng đầu sản xuất 3.2.2 Giải pháp cho khâu chế biến chè Năm 2012 địa bàn tồn tỉnh có 55 đơn vị gồm 76 sở chế biến tiêu thụ chè với tổng công suất chế biến 550-720 búp tươi nguyên liệu/ngày Như phân tích đánh giá chưa phù hợp với sản xuất Do vấn đề chế biến cần thực sau: - Đổi phần đổi tồn cơng nghệ chế biến số doanh nghiệp theo hướng công nghệ CTC chè đen chất lượng cao thiết bị chế biến lưỡng hệ ( vừa chế biến chè xanh, vừa chế biến chè đen) - Các sở chế biến chè xanh quy mô vừa hay nhỏ phải dùng công nghệ tiên tiến chủ yếu Đài Loan để sản xuất mặt hàng có chất lượng cao - Các doanh nghiệp chế biến kinh doanh chè cần phải thu mua nguyên liệu chè búp tươi yên cầu (1 tôm 2, non) biện pháp giá mua hợp lý 48 cho nông dân Kiên sử lý hành sở chế biến thu mua búp chè không đảm bảo chất lượng - Trước mắt cần tập trung nâng cấp công nghệ thiết bị chế biến doanh nghiệp trọng tâm: +Công ty cổ phần chè Văn Hưng +Công ty cổ phần chè Minh Thịnh + Công ty cổ phần chè Trần Phú +Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ Và xây dựng sở chế biến chè xanh công xuất 8-10 chè búp tươi/ngày (một thuộc doanh nghiệp Trường Hữu-Sài Lương-Văn Chấn , thuộc lâm trường Văn Chấn – xã Nậm Búng – Văn Chấn ) - Tất sở chế biến chè nằm nội thành – Thành phố Yên Bái phải chuyển sang địa điểm khác, chuyển hướng kinh doanh khác - Trong giai đoạn 2006-2010, tất sở chế biến chè phải tuân thủ nghiêm ngặt chế biến chè theo Quyết định số 4747/QD-BNN-KHCN ngày 31/12/2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn việc ban hành tiêu chuẩn ngành chè Nếu sở không đáp ứng quy định thiết không tổ chức sản xuất 3.2.3 Giải pháp nâng cao hoạt động tiêu thụ chè a) Củng cố, phát triển thị trường cũ, tìm kiếm thị trường đầu hướng tới ổn định thị trường tiêu thụ Uỷ ban nhân dân tỉnh sở ban ngành liên quan doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm bạn hàng dần bước để có thị trường ổn định Quyết tâm xuất trực tiếp sản phẩm chè , tránh tiêu thụ qua trung gian Để đạt mục tiêu ngành chè Yên Bái phải kết hợp giải vấn đề sau: Nâng cao chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào đến công nghiệp chế biến Phát triển sản xuất chè vào chiều sâu tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chè Suối Giàng, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trình thâm canh sản xuất.Đây xem điều kiện cần cho phát triển 49 ngành chè Yên Bái Thực tốt khâu xem đạt 50% thành công sản xuất kinh doanh chè Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho sở Kế Hoạch Đầu Tư với hiệp hội doanh nghiệp chè Yên Bái tổ chức xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm chè Yên Bái tới thị trường nước, đặc biệt thị trường xuất b) Xây dựng thương hiệu cho ngành chè Yên Bái Đặc biệt qua tên chè Shan tuyết Suối Giàng tiếng giới sành chè từ nước tới quốc tế Không tỉnh mà khắp thành phố lớn từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng vào miền Nam, thấy có biển quảng cáo mời chào bán sản phẩm chè Suối Giàng Tiếng tăm cho tới ngày 31/5/2013, chè Suối Giàng xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn thức đăng ký nhãn hiệu chè Suối Giàng - Yên Bái Điều đặt yêu cầu thiết việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Yên Bái nói chung : Một là, phải phát huy tính tự giác người trồng, chế biến tiêu dùng chè Hai là, giữ vững nâng cao chất lượng sản phẩm Ba là, hướng tới "Sàn giao dịch chè" c) Tăng cường hoạt động thông tin thị trường xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm chè Yên Bái : Cần có phận đưa thơng tin định kỳ hàng tuần thị trường giá chè, chế sách tỉnh cho đơng đảo nhân dân người làm chè biết (hiện Đăk Lăk, thông tin giá cà phê tỉnh công bố hàng ngày thơng tin đại chúng) Tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ hợp tác xã chè xây dựng điểm bán hàng Đẩy mạnh thị trường nội tiêu nước, hình thành phát triển thương hiệu mạnh, giới thiệu quảng bá sản phẩm tỉnh, thành phố lớn, phương tiện thông tin đại chúng trang Web tỉnh Xúc tiến hoạt động phát triển thương hiệu, quy chế sử dụng thương hiệu, cam kết áp 50 dụng phát triển thương hiệu Kinh phí cho phát triển thương hiệu huy động từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố, hợp tác xã chè, tổ chức khác Khuyến khích HTX, trang trại sản xuất, nhóm hộ làm chè liên doanh, liên kết với doanh nghiệp xây dựng thương hiệu (đăng ký mẫu mã giới thiệu bán sản phẩm thị trường) Cập nhật thông tin thị trường hàng ngày dự báo yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu thụ chè (tuần, tháng) Phát triển hệ thống thông tin thị trường từ tỉnh đến huyện, xã; cung cấp thơng tin tình hình thị trường, sản xuất, giá cả, nhu cầu tiêu thụ chè Tiếp tục xuất bản tin "Sản xuất thị trường nông sản", có mặt hàng chè để phát hành hàng tuần Phát triển hệ thống thu nhập truyền nhận thông tin thị trường Website http://pmard.mard.gov.vn/pmard để độc giả truy cập thơng tin tình hình cung cầu giá thị trường Các thông tin khuyến nơng, văn sách, tiến khoa học kỹ thuật giống trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến bảo quản tại: Website http://khuyennong.mard.gov.vn/khuyennong 3.2.4 Giải pháp chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển ngành chè tỉnh Yên Bái a) Hoàn thiện cấu tổ chức quản lý ngành chè tỉnh Yên Bái Cơ cấu tổ chức nhân tố quan trọng góp phần khẳng định hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị kinh tế Bởi xét cho việc tổ chức quản lý yếu tố sản xuất việc tổ chức quản lý người Do đó, hồn thiện đổi cấu tổ chức quản lý vấn đề cần thiết hàng đầu đặt với ngành chè Yên Bái Công tác tổ chức đưa tới hiệu kinh doanh cao, tạo uy tín thị trường sở mở rộng phát triển ngành chè -Về tổ chức quản lý: Phải quản lý theo vùng, ngành nguyên tắc làm hợp lý tạo điều kiện thuận lợi đối tượng quản lý Đứng đầu Tổng công ty chè Việt Nam quản lý vấn đề xuất nhập khẩu, dịch 51 vụ dịch vụ tiếp cận thị trường Cịn địa phương có chè quản lý tồn sản xuất hành xã hội người lao động -Về tổ chức tiêu thụ chè: Cần phải có mạng lưới sở văn phòng đại diện bán giới thiệu sản phẩm ngồi nước, ngồi cịn cần phải yêu cầu tất đơn vị xuất chè thành phần kinh tế phải có tự nguyện tham gia vào hiệp hội chè Thái Nguyên nhằm đảm bảo thống thị trường giá xuất nhập chè, tránh việc giảm giá chè để lấy khách tranh mua nước để xuất Bên cạnh cần có phối hợp quan quản lý Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, quan chuyên mơn Cơng ty giám định hàng hố xuất nhập thuộc Bộ thương mại, trung tâm kiểm tra chất lượng chè để ngăn chặn tình trạng chè chất lượng xuất - Tổ chức mạng lưới thông tin: Cần phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý đại việc xây dựng hệ thống máy vi tính nối mạng cục để truyền tải thông tin cách nhanh giúp cho nhà lãnh đạo định nhanh chóng sở phân tích, tổng hợp thơng tin thị trường, giá cả, yếu tố tác động đến ngành chè n Bái b) Hồn thiện sách phát triển ngành chè Để tạo điều kiện cho ngành chè phát triển thuận lợi việc hồn thiện sách phát triển ngành cần thiết Cùng với sách, tỉnh cần phải thực sách hỗ trợ cho phát triển ngành chè tỉnh Hiện nay, sách hỗ trợ tỉnh Trung ương thực địa bàn theo: Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28/03/2006 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt đề án chè tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2010; Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 17/1/2007 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt kế hoạch thực đề án phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ chè năm 2010 Bổ sung chiến lược kinh tế - xã hội 2011 - 2020 vừa thông qua Nội dung chủ yếu sách tỉnh là: 52 - Về giống: Hỗ trợ 30% giá giống phương pháp giâm cành Hỗ trợ chương trình phục hồi chè trung du truyền thống 100% giá giống (tuyển chọn, nhân giống trồng sản xuất) - Về khoa học, kỹ thuật, công nghệ: Đào tạo, nâng cao kiến thức cho nông dân kỹ thuật sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè Xây dựng mô hình kinh tế kỹ thuật trồng mới, thâm canh, sản xuất chè an tồn chất lượng cao; mơ hình cải tạo chè xuống cấp; tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm nước; tổ chức hội thi sản xuất, chế biến chè an toàn, chè đặc sản Hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ chế biến chè: khuyến khích hộ áp dụng quy trình sản xuất chế biến chè an toàn đầu tư công nghệ sinh học sử dụng tôn INOX thay tôn sắt với mức hỗ trợ 50% (cho 100 sản phẩm đầu tiên) Tăng cường hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học, ứng dụng mơ hình thực nghiệm: giống mới, cơng nghệ sinh học phân bón, thiết bị máy móc, bao gói Xây dựng số mơ hình trang trại khép kín: sản xuất - chế biến - tiêu thụ (ứng dụng mô hình khuyến nơng, khuyến cơng) để xây dựng khai thác hết tiềm người giàu kinh nghiệm làm chè Xây dựng điểm tổng kết mở rộng mô hình quản lý chất lượng tồn diện từ khâu sản xuất -chế biến - tiêu thụ Giám sát chất lượng đầu ra, bảo vệ uy tín chè Yên Bái, định hình hệ thống mua bán hàng có liên kết bốn nhà - Về thị trường: thị trường nước hỗ trợ điều tra khảo sát thị hiếu tiêu dùng, trao đổi học hỏi kinh nghiệm sản xuất Đối với thị trường nước ngoài, tổ chức nghiên cứu công thức sản xuất, tiêu thụ chè Trung Quốc, Nhật Bản Đây nước có điều kiện gần giống nước ta, công tác giống, biện pháp canh tác tập quán trồng chè - Về đào tạo nhân lực cho ngành chè Trước hết, mở lớp đào tạo nông dân trực tiếp sản xuất chè kỹ thuật trồng trọt, bảo quản, chế biến chè Đào tạo đội ngũ cán quản lý sản xuất - chế biến - thị trường (đối tượng cán khuyến nông, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ, nhóm sản xuất ) 53 Đào tạo đội ngũ chuyên gia quản lý sản xuất ngành chè Tuyên truyền đạo đức kinh doanh, xây dựng thông tin khách hàng Khuyến khích thành lập nhóm tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội người làm chè liên kết với để hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh chè 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chè công nghiệp dài ngày có vai trị, vị trí chiến lược kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái Hàng năm ngành chè tạo giá trị sản xuất 90,669 tỷ đồng chiếm 9,87 % tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, giải việc làm cho hàng vạn lao động tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân Sản xuất chè cịn đóng vai trị quan trọng cải thiện mơi trường sống, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giảm xói mịn góp phần cân mơi trường sinh thái Sản xuất chè thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp mà trước tiên công nghiệp chế biến, nhân tố quan trọng tạo điều kiện thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố đại hố Nơng nghiệp nông thôn Yên Bái Trong năm gần sản xuất chè liên tục phát triển diện tích, suất sản lượng, tiêu thụ Song bên cạnh ngành chè n Bái cịn có nhiều tồn tại, thiếu sót Cuối năm 2006 Việt Nam trở thành thành viên thức WTO, hội thách thức lớn ngành sản xuất chè Yên Bái Vì vấn đề đổi cách thức sản xuất kinh doanh chè vấn đề sống ngành chè Đứng trước thời thách thức ngành chè Yên Bái cần thực đồng giải pháp nêu xem điều kiện kiên cho phát triển ngành sản xuất chè Yên Bái 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Chính, Vũ Tự Lập (1997), Địa lí tự nhiên Việt Nam, Nxb Giáo dục Hà Nội, Hà Nội Vũ Tự Lập (1978), Cảnh quan địa lí miền Bắc Việt Nam, Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội Đỗ Ngọc Quý, Nguyễn Kim Phong (1996), Cây chè Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Văn Khoa (1997), Môi trường phát triển bền vững miền núi, Nxb Giáo dục, Hà Nội Văn Thái (1997), Địa lí kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội Lê Thông (2001), Địa lí tỉnh thành phố Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Minh Tuệ (2005), Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội Nghị Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Yên Bái lần thứ XVII nhiệm kì 2010 – 2015 Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái (2012), Nxb Thống kê, Hà Nội 10 Trang Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái: yenbai.gov.vn 11 Trang Website Tổng công ty chè Việt Nam : www.vinatea.com.vn 56 PHỤ LỤC Một số hình ảnh phát triển chè Yên Bái Đồi chè Vũ Linh (Yên Bái) Người dân xã Suối Giàng thu hái chè Shan tuyết 57 Đặc sản chè Shan tuyết cổ thụ Thực Cơ giới hóa thu hoạch chè YênBái 58 Ứng dụng dây chuyền thiết bị máy móc đại vào sản xuất chè 59 ... 2.3 Tình hình chế biến tiêu thụ chè tỉnh Yên Bái 39 2.3.1 Tình hình chế biến chè 39 2.3.2 Thị trường tiêu thụ chè Yên Bái 40 2.4 Đánh giá chung tình hình phát triển chè tỉnh. .. xuất chè tỉnh Yên Bái Khả phát triển ngành chè Yên Bái nhiều cho nên, Ngành chè Yên Bái cần tới quan tâm, sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà nước để vực dậy, phát triển ngành chè Yên Bái ,... triển chè Chương 2: Tiềm thực trạng phát triển chè tỉnh Yên Bái Chương 3: Định hướng giải pháp để phát triển chè tỉnh Yên Bái Hình 1.1 Bản đồ hành tỉnh n Bái Tọa độ Vĩ độ: 21.5 Kinh độ: 104.666667

Ngày đăng: 03/10/2014, 12:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan