0

Giáo án tự chọn toán 8 năm 2014

78 2,912 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:15

Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 Chủ đề 1 (6 tiết): Phộp nhõn v chia cỏc a thc. Cỏc HT ỏng nh. Tiết 1 NS: 11/8/2013 Phép nhân và phép chia các đa thức I. Mục tiêu : - Củng cố cho học sinh quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - HS đợc rèn kĩ năng nhân đơn thức với đa thức thành thạo và biết áp dụng quy tắc này vào giải một số bài tập. II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ ( hoặc giấy trong, máy chiếu )bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III.Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Quy tắc nhân đơn thức với đa thức. 2.Bài học: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Quy tắc nhân đơn thức với đa thức. - GV yêu cầu HS làm BT 1 tính - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm Bài 1 : Tính a) ) - 2 1 xy 2 .(4x- 5y 2 x 4 ) =(- 2 1 xy 2 ).4x+(- 2 1 xy 2 ).(-5y 2 x 4 ) = -2x 2 y 2 + 2 5 x 5 y 4 b).(7ax 5 + a 2 - 1).9ax = 63a 2 x 6 + 9a 3 x 9ax c)(4xy 2 - xy - x - y).3xy = 12x 2 y 3 - 3x 2 y 2 - 3x 2 y - 3xy 2 Bài 2: Tìm x biết a)2x 2 + 6.(x - 1). 2 1 x = 5x.(x + 1). 2x 2 + 3x 2 - 3x = 5x 2 + 5x GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 - Học sinh đọc đề bài BT 2 - GV : yêu cầu tính Tìm x - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT 3 - GV: yêu cầu HS Tính giá trị biểu thức. - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . - HS : Lên bảng làm bài 4 - GV : kết luận ý đúng 5x 2 - 3x = 5x 2 + 5x -8x = 0 x = 0 Vậy x = 0 b) 4 3 x(1 3 1 x + 8) + 4x(- 4 1 x + 5) = -100 Bài 3 : Tính giá trị biểu thức. M = 229 3 .( 2 + 433 1 ) 229 1 + 433.229 1 đặt 229 1 = a ; 433 1 = b M = 3a(2 + b) - a.(1-b) - 4ab. = 6a + 3ab - a + ab - 4ab = 5a = 229 5 Bài 4 Rút gọn biểu thức : a). y.(a - b) + a.(y - b) b). x 2 .(x + y) - y.(x 2 - y 2 ) Bài làm a). y.(a - b) + a(y - b) = ya - yb + ay - ab = 2ya - yb - ab b). x 2 .(x + y) -y(x 2 - y 2 ) = x 3 + x 2 y - yx 2 + y 3 = x 3 + y 3 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Ngy soạn:19/8/2013 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 Tiết 2 Phép nhân và phép chia các đa thức I. Mục tiêu : - Củng cố cho HS quy tắc nhân đa thức với đa thức - HS biết thực hiện phép nhân đa thức với đa thức theo cột dọc (chỉ nên dùng với đa thức một biến đã xắp xếp ). Chủ yếu các ví dụ với đa thức 1 biến . Thực hành giải một số bài tập có phép nhân đa thức với đa thức - Giáo dục tính cẩn thận chính xác (cần chú ý về dấu). II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ (hoặc giấy trong, máy chiếu) bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III. Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? Viết dạng tổng quát ? 2.Bài học: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Quy tắc nhân đa thức với đa thức. - GV yêu cầu HS làm BT 1 tính - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT 2 - GV : yêu cầu tính Tìm x - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng * Bài 1: Tính a)(zy 2 -1).(z 2 + zy 2 + y 2 ) = zy 2 z 2 + zy 2 zy 2 + zy 2 y 2 - 1.z 2 - 1.zy 2 - 1.y 2 = z 3 y 2 + z 2 y 4 + zy 4 - z 2 - zy 2 - y 2 b)( x - 2).(6x 2 - 5x + 1) = x.6x 2 + x(-5x) +(-2)6x 2 + x + (-2)(-5x) + (-2).1 = 6x 3 - 5x 2 - 12x 2 + 10x + x - 2 = 6x 3 -17x 2 + 11x - 2 c)(5x +3)(2x - 1) = 5x.2x + 5x(-1) + 3.2x + 3(-1) = 10x 2 - 5x + 6x - 3 = 10x 2 + x -3 * Bài 2 Tìm x biết : (3x - 9)(1 - x) + (x +3)(x 2 - 1) - x 3 = 11 3x - 3x 2 - 9 + 9x + x 3 - x + 3x 2 - 3 - x 3 = 11 < 11x - 12 = 11 < 11x = 23 < x = 11 23 * Bài 3 C/m rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến y GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 - Học sinh đọc đề bài BT 3 - GV: yêu cầu HS C/\m rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến y M = (y - 5).(2y + 3) 2y.(y-3) + y + 7 - GV : Để chỉ ra biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến ta làm nh thế nào? - HS : Lên bảng làm bài - HS : đai diện nhẫn xét bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . - HS : Lên bảng làm bài 4 - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT 5 - GV: yêu cầu HS Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 56 - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm M = (y - 5).(2y + 3) - 2y.(y-3) + y + 7 - Thu gọn biểu thức, chỉ ra biểu thức có giá trị là 1 số. M = y.2y + 3y + 2y.(-5) - [2y 2 6y] + y + 7 = - 7y + 7y + 7 = 7 Biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào biến y * Bài 4 Tính P Biết : P = (2 9 + 2 7 + 1).(2 23 - 2 21 + 2 19 - 2 17 + 2 14 -2 10 + 2 5 - 2 7 + 1) P = 2 32 + 2 23 + 2 23 + 2 18 + 2 9 - 2 24 - 2 17 - 2 17 - 2 10 + 2 9 P = 2 32 + ( 2 23 .2 -2 24 ) + (2 18 -2.2 17 ) + (2.2 9 + 2 10 ) + 1 P = 2 32 + 1 * Bài 5 Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 56 Bài làm Số tự nhiên liên tiếp chắn là 2k; 2k + 2; 2k + 4. (2k + 2).(2k + 4) - (2k + 2)2k = 56 4k 2 + 4k + 8k + 8 - 4k 2 - 4k = 56 8k + 8 = 56 8(k + 1)= 56 (k + 1) = 56 : 8 k + 1 = 7 k = 8 3 Số chẵn liên tiếp phải tìm là : 16;18; 20. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tiết 3 NS: 25/8/2013 CC HNG NG THC NG NH GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 I. Mục tiêu : - HS đợc Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức: bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu hai bình phơng. - Rèn cho HS các kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức qua bài tập. - Phát huy trí lục của học sinh. II. Chuẩn bị : GV : bảng phụ ( hoặc giấy trong, máy chiếu )bút dạ, phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III.Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra : Phát biểu thành lời các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. - Bình phơng của một tổng - Bình phơng của một hiệu - Hiệu hai bình phơng. 2.Bài học: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Quy tắc Bình phơng của một tổng - GV yêu cầu HS làm BT 1 chứng minh - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT 2 - GV : yêu cầu Biến các tổng sau thành tích : A = (x + 2) 2 - 2( x + 2)y + y 2 B = - 9 1 z 2 + 9 4 z - 9 4 + 49 C = 16x 2 8x + 1 - HS : Lên bảng làm bài * Bài 1: Chứng minh : (10b + 5) 2 = 100b.(b + 1) + 25 Biến đổi vế trái : (10b + 5) 2 = (10b) 2 + 2.10b.5 + 5 2 = 100b 2 + 100b+ 25 = 100b(b + 1) + 25 = Vế phải Đẳng thức đợc chứng minh * Bài 2 Biến các tổng sau thành tích : A = (x + 2) 2 - 2( x + 2)y + y 2 B = - 9 1 z 2 + 9 4 z - 9 4 + 49 C = 16x 2 8x + 1 Bài làm A = ( x + 2) 2 - 2.(x + 2).y + (y) 2 = (x + 2 - y ) 2 B = - [( 9 1 z 2 - 9 4 z + 9 4 ) - 49 ] GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT 3 - GV: yêu cầu HS Rút gọn các biểu thức sau : P = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 Q = (3x + 1) 2 + (3x + 1)(3x - 1) - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT 4 - GV: yêu cầu HS Tính : ( a + b + c ) 2 = (a + b + c).( a + b + c ) - GV : Để tính ta có thể làm theo 2 cách : - HS : Lên bảng làm bài - HS : đai diện nhẫn xét bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm . = - [( 3 1 z - 2. 3 1 z 3 2 + ( 3 2 ) 2 - 7 2 ] = - [( 3 1 z - 3 2 ) 2 - 7 2 ] = - [( 3 1 z - 3 2 + 7 )( 3 1 z - 3 2 - 7)] = - ( 3 1 z + 3 19 )( 3 1 z - 3 23 ) C = (4x) 2 - 2(4x).1 + 1 2 C = ( 4x - 1) 2 * Bài 3 Rút gọn các biểu thức sau : P = (2x + 3y) 2 - (2x + 3y) 2 Q = (3x + 1) 2 + (3x + 1)(3x - 1) Bài làm P = 4x 2 + 2.2x.3y + 9y 2 - (4x 2 - 2.2x.3y + 9y 2 ) P= 4x 2 + 12xy + 9y 2 - 4x 2 + 12xy - 9y 2 P = 24xy. Q = (9x 2 + 2.3x + 1) + ((3x) 2 - 1 2 ) Q = - 9x 2 - 6x - 1 + 9x 2 - 1 Q = - 6x - 2 * Bài 4 Tính : ( a + b + c ) 2 * c 1 : áp dụng nhân đa thức với đa thức và thu gọn * c 2 : tách (a + b + c) 2 = [(a +b) + c] 2 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tiết 4 NS: 1/9/2013 CC HNG NG THC NG NH(tip) GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 I . Mục tiêu. - HS đợc Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức : bình phơng của một tổng, bình phơng của một hiệu, hiệu hai bình phơng. - HS đợc Rèn các kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức qua bài tập. - Phát huy trí lục của học sinh. II. Chuẩn bị GV : bảng phụ ( hoặc giấy trong, bút dạ, máy chiếu ) phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III. Tiến trình bài giảng : 1.Kiểm tra : Phát biểu thành lời các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. - Bình phơng của một tổng - Bình phơng của một hiệu - Hiệu hai bình phơng. 2.Bài học: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - HS : Đọc đề bài - GV : yêu cầu HS Tính giá trị biểu thức : Q = 49x 2 - 70x + 25 với a) x = 5 b) x= 7 1 Chúng ta sẽ làm nh thế nào ? - Nhận xét : Biểu thức có dạng HĐT bình phơng của một hiệu ta thu gọn biểu thức dạng tổng thành tích trớc. - HS Lên bảng làm bài - GV Kết luận ý đúng - GV: Treo bảng phụ Bài 2: Nhận xét sự đúng sai của các két quả sau : "a 2 + 2ab + 4b 2 - (a +2b) 2 " " 2 1 x 2 - 2xy + y 2 = ( 2 1 x - y) 2 " "(0,5x - 1) 2 = 0,25x 2 - x 2 " "(9x + 5) 2 = 81x 2 + 25 " "(0,5 - 4a) 2 = (4a - 0,5) 2 " " (x - 1 ) 2 = - (1 - x) 2 " *Bài 1 : Tính giá trị biểu thức : Q = 49x 2 - 70x + 25 với a) x = 5 b) x= 7 1 Q = 49x 2 - 70x + 25 Q = (7x) 2 - 2.7x.5 + 5 2 Q = (7x - 5) 2 a). x = 5 ( 7x - 5 ) 2 = (7.5 - 5) 2 = 30 2 = 900 b). x = 7 1 (7x - 5) 2 = ( 7. 7 1 - 5) 2 = (1 - 5) 2 = 16. *Bài 2 Sai vì : (a +2b) 2 = a 2 + 4ab + 4b 2 a 2 + 2ab + 4b 2 Sai vì : ( 2 1 x - y) 2 = 4 1 x 2 - xy + y 2 2 1 x 2 - 2xy + y 2 Sai Sai Đúng Sai *Bài 3 : Biến các tổng sau thành tích GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 - GV Kết luận ý đúng - HS : Đọc đề bài - GV : yêu cầu HS Biến các tổng sau thành tích : M = 16y 2 - 8y + 1 N= (z + 2) 2 - 2( z + 2)y + y 2 H = - 9 1 x 2 + 9 4 x - 9 4 + 49 - HS Lên bảng làm bài - GV Kết luận ý đúng - HS : Đọc đề bài - GV : yêu cầu HS Chứng minh rằng : (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab Để chứng minh đẳng thức A = B có các cách sau. C1 : Biến đổi VT (A) VP(B) C2 : Biến đổi VP(B) VT(A) thờng biến đổi vế có biểu thức kồng kềng sang vế có biểu thức đơn giản C3 : Biến đổi A sang C B sang C A = B ở câu 1 ta chọn cách nào ? M = (4y) 2 - 2(4y).1 + 1 2 M = ( 4y - 1) 2 N= ( z + 2) 2 - 2.(z + 2).y + (y) 2 = (z + 2 - y ) 2 H = - [( 9 1 x 2 - 9 4 x + 9 4 ) - 49 ] = - [( 3 1 x - 2. 3 1 x 3 2 + ( 3 2 ) 2 - 7 2 ] = - [( 3 1 x - 3 2 ) 2 - 7 2 ] = - [( 3 1 x - 3 2 + 7 )( 3 1 x - 3 2 - 7)] = - ( 3 1 x + 3 19 )( 3 1 x - 3 23 ) *Bài 4 : Chứng minh rằng : (a + b) 2 = (a - b) 2 + 4ab Biến đổi VP (a - b) 2 + 4ab = a 2 - 2ab + b 2 + 4ab = a 2 + 2ab + b 2 = (a + b) 2 vế trái Đẳng thức đợc chứng minh 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tiết 5. NS: 9/9/2013 CC HNG NG THC NG NH(tip) GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 I - Mục tiêu : - Củng cố cho HS thực hiện các HĐT lập phơng của một tổng, lập phơng của một hiệu - các ứng dụng của nó. - HS Biết vận dụng các hằng đẳng thức trên để làm bài tập . - Giáo dục KN phát biểu kt dới dạng ngôn ngữ một cách chính xác . II - Chuẩn bị dạy học : GV : bảng phụ ; phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III - Tiến trình bài giảng : 1.Kiểm tra : Phát biểu thành lời các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. - Lập phơng của một tổng - Lập phơng của một hiệu 2.Bài học: H ca thy v trũ Ni dung ghi bng - Quy tắc Lập phơng của một tổng - GV yêu cầu HS làm BT 1 Tính (x + 1) 3 = ? (2x + y) 3 = ? (x + 2 1 ) 3 = ? - HS lên bảng làm bài - GV : gọi HS khác nhận xét - GV : + Sủa lỗi + kết luận ý đúng + Cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT 2 - GV : yêu cầu Đúng hay sai ? ( 5y + 3x ) 3 = 25y 3 + 27x 3 (7 + a) 3 = 7 3 + 14a + a 3 (1 + b) 3 = (1 + b) 3 - HS : Lên bảng làm bài - GV : kết luận ý đúng - Học sinh đọc đề bài BT 3 Thu gọn * BT1: Tính (x + 1) 3 = ? (2x + y) 3 = ? (x + 2 1 ) 3 = ? Bài làm (x + 2 1 ) 3 = x 3 + 3x 2 . 2 1 + 3x ( 2 1 ) 2 + ( 2 1 ) 3 = x 3 + 2 3 x 2 + 4 3 x + 8 1 (x + 1) 3 = x 3 + 3x 2 + 3x + 1 (2x + y) 3 = (2x) 3 + 3(2x) 2 y + 3.2x.y 2 + y 3 = 8x 3 + 12x 2 y + 6xy 2 + y 3 * BT2 : Đúng hay sai ? ( 5y + 3x ) 3 = 25y 3 + 27x 3 (7 + a) 3 = 7 3 + 14a + a 3 (1 + b) 3 = (1 + b) 3 *BT 3 : Thu gọn 1) 8 - 12x + 6x 2 - x 3 = 2 3 -3.2 2 .x + 3.2x 2 - x 3 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013-2014 1) 8 - 12x + 6x 2 - x 3 2) 3x 2 - 3x + 1 - x 3 3) x 3 -3x 2 + 3x 1 - GV: yêu cầu HS - HS : Hoạt động nhóm làm bài - GV : Yêu cầu đai diện nhóm trình bày bài làm - HS : đai diện nhóm trình bày bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm - Học sinh đọc đề bài BT 4 - GV: yêu cầu HS Tính giá trị biểu thức : A = (2yx + x 2 + y 2 ) với x = -1 y = 10. B = 8 - 12a + a 3 - 6a 2 - 2a 3 + 12a 2 . với a = - 2. - HS : Lên bảng làm bài - HS : đai diện nhẫn xét bài làm - GV : Sửa lỗi , KL ý đúng ,cho HS điểm = (2 - x) 3 2) 3x 2 - 3x + 1 - x 3 = 1 - 3x.1 2 + 3.1.x 2 - x 3 = ( 1 - x) 3 3) x 3 -3x 2 + 3x 1 = (x-1) 3 * Chú ý : (a - b) 3 (b - A) 3 . *BT 4 : Tính giá trị biểu thức : A = (2yx + x 2 + y 2 ) với x = -1 y = 10. B = 8 - 12a + a 3 - 6a 2 - 2a 3 + 12a 2 . với a = - 2. Bài làm Ta có: A = (2yx + x 2 + y 2 ) = (x + y) 2 với x = -1 y = 10. => A = (- 1 + 10) 2 = 81. B = 8 - 12a + a 3 - 6a 2 - 2a 3 + 12a 2 . = 8 -12a + 6a 2 - a 3 = (8 - a) 3 với a = - 2. => B = (8 + 2) 3 = 1000 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa - Lập phơng của một tổng (A + B) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3 - Lập phơng của một hiệu (a - b) 3 = a 3 - 3a 2 b + 3ab 2 - b 3 . 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tiết 6. NS: 16/9/2013 CC HNG NG THC NG NH(tip) I - Mục tiêu : GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu [...]... điểm Có DB = DH + HB = 2 + 6 = 8( cm) OD = BD = 8 = 4(cm) 2 2 HO = DO DH = 4 2 = 2cm Có DH = HO = 2cm AD = AO (định lí liên hệ giữa đờng xiên và hình chiếu) Vậy AD = AO = AC = BD = 4(cm) 2 2 Xét vuông ABD có : AB2 = BD2 AD2 (đ/l Py-ta-go) = 82 42 = 48 AB = 48 = 16 ì 3 = 4 3 (cm) * GV : Treo bảng có ghi sẵn đề bài BT 2 - HS: Đọc đề bài - GV Cho biết GT, KL của bài toán Theo em EFGH là hình gì ? Vì... trong tính toán, chứng minh và các bài toán thực tế II Chuẩn bị của GV và HS GV : Thớc thẳng, compa, êke, phấn màu, bút dạ HS : Bảng phụ nhóm, bút dạ III Tiến trình dạy - học 1.Kiểm tra : Phát biểu định nghĩa hình chữ nhật Nêu các tính chất về các cạnh và đờng chéo của hình chữ nhật 2.Bài học: H ca thy v trũ GV: Nguyn Th Hng Ni dung ghi bng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 *BT1... thang có hai đờng chéo bằng nhau) A = 580 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 $ b) ABD ( B = 900) có BAD = 290 => ADB = 900 290 = 610 => MBD = 610 (vì BMD cân tại M) Do đó NID = MBD = 610 (theo định nghĩa hình thang cân) BMN= MNI = 180 0 610 = 1190 3 Củng cố :GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về... THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 a) 12x 3 y 2 6xy 2 2x 2 2x 2 = = 18xy 5 6xy 2 3y 3 3y 3 15x(x + 5)3 3(x + 5)2 - HS : Lên bảng làm bài 4 Rút gọn phân b) = 20x 2 (x + 5) 4x thức 3 x 2 12 x + 12 c) x 4 8x - GV : kết luận ý đúng 3(x 2)2 = x(x 2)(x 2 + 2x + 4) = 3(x 2) x(x 2 + 2x + 4) 3 Củng cố :GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng...Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 - Củng cố khắc sâu kiến thức về 7 HĐTĐN Nm hc: 2013 -2014 - Rèn kĩ năng vận dụng các HĐT vào giải toán, chú ý kĩ năng nhân dạng HĐT II - Chuẩn bị dạy học : GV : bảng phụ ; phấn màu HS : Bút dạ ,SGK III - Tiến trình bài giảng : 1.Kiểm tra : Phát biểu thành lời Và ghi nội dung TQ 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đã học 2.Bài học: H ca thy v trũ - GV yêu cầu... Tiết 6 Ns: 8/ 12/2013 ND: 10/12/2013 LUYN TP I Mục tiêu Ôn tập các phép tính nhân, chia đơn đa thức Củng cố các hằng đẳng thức đáng nhớ để vận dụng vào giải toán Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức, phân tích các đa thức thành nhân tử, tính giá trị biểu thức II Chuẩn bị của GV và HS GV : Sỏch tham kho HS : Ôn tập các quy tắc nhân đơn đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ,... EF // GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 AC và EF = AC (1) 2 Chứng minh tơng tự có HG là đờng trung bình của ADC AC HG // AC và HG = 2 (2) Từ (1) và (2) suy ra 2 EF // HG (// AC) và EF = HG = AC ữ EFGH là hình bình hành (theo dấu hiệu nhận biết) Có EF // AC và BD AC BD EF Chứng minh tơng tự có EH // BD và EF BD EF EH $ E = 900 vậy hình bình hành... Hình thang ABEC có hai cạnh bên song song : AC // Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 BE (gt). AC = BE (nhận xét về hình thang) mà AC = BD (gt) BE = BD BDE cân b) Theo kết quả câu a ta có : Chứng minh định lí : Hình thang có hai đờng chéo bằng nhau là hình thang cân Một HS đọc lại đề bài toán Một HS lên bảng vẽ hình, viết GT ; KL BDE cân tại B => D1 = E mà AC // BE => C1... + (50 + 5x) 5 = 5x (x + 5) x 3 + 10x 2 250 + 250 + 25x = 5x (x + 5) Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 = x 3 + 10x 2 + 25x 5x (x + 5) = x(x 2 + 10x + 25) 5x (x + 5) = x(x + 5)2 (x + 5) = 5x (x + 5) 5 3 Củng cố :GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Chủ đề 3 Tiết 4 NS:... Toỏn 8 Thực hiện phép tính Nm hc: 2013 -2014 *BT4: Thực hiện phép tính x 4 3x 2 + 2 x + 1 x2 1 x 4 3x 2 + 2 x + 1 x2 1 (x 4 3x 2 + 2) = x2 + 1 + x2 1 (x 2 + 1)(x 2 1) x 4 + 3x 2 2 = x2 1 x 4 1 x 4 + 3x 2 2 = x2 1 3x 2 3 3(x 2 1) = 2 = 2 =3 x 1 (x 1) 2 2 - HS lên bảng làm bài - HS khác nhận xét - GV : kết luận ý đúng 3 Củng cố :GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh . làm Số tự nhiên liên tiếp chắn là 2k; 2k + 2; 2k + 4. (2k + 2).(2k + 4) - (2k + 2)2k = 56 4k 2 + 4k + 8k + 8 - 4k 2 - 4k = 56 8k + 8 = 56 8( k + 1)= 56 (k + 1) = 56 : 8 k + 1 = 7 k = 8 3. 16; 18; 20. 3. Củng cố : GV nhắc lại các dạng BT đã chữa 4.Đánh giá : GV tổng kết đánh giá kết quả giờ học 5.Hớng dẫn về nhà Yêu cầu HS về nhà xem lại các dạng BT đã chữa Tiết 3 NS: 25 /8/ 2013 CC. b) 3 *BT 3 : Thu gọn 1) 8 - 12x + 6x 2 - x 3 = 2 3 -3.2 2 .x + 3.2x 2 - x 3 GV: Nguyn Th Hng Trng THCS Nam Triu Giỏo ỏn T chn Toỏn 8 Nm hc: 2013 -2014 1) 8 - 12x + 6x 2 - x 3 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán 8 năm 2014, Giáo án tự chọn toán 8 năm 2014,