Giáo án tự chọn toán 7 năm 2014

35 4,001 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:44

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ (4 Tiết) Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: TIẾT 1: CỘNG , TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ I- MỤC TIÊU: -HSnắm vững các quy tắc cộng trừ số hữu tỉ ; hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ . có kỹ năng làm các phép cộng trừ nhanh và hợp lý . -có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế II-CHUẨN BỊ : -HS ôn lại cách cộng trừ phân số ; qui tắc chuyển vế, qui tắc dấu ngoặc ở lớp 6- ônlại tính chất của đẳng thức III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1-Ổn đònh : Kiểm tra sỉ số hs 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1:H ệ th ố ng l ạ i ki ế n th ứ c GV: Đưa ra các câu hỏi hệ thống kiến thức Ho ạ t động 2: Giải bài tập -lưu ý cho hs cách viết phân số có mẫu âm thành mẫu dương (chỉ cần đổi dấu cả tử và mẫu ) -khi biễu diễn cố hữu tỉ trên trục số hoặc so sánh 2 số hữu tỉ phải viết về mẫu dương -Gv hd bài tập 5:và rút ra kết luận : trên trục số giữa 2 điểm hữu tỉ khác nhau bao giờ cũng có ít nhất một điểm hữu tỉ nữa và do dó có số điểm hữu tỉ -cách cộng , trừ 2 số hữu tỉ ? - nội dung chính của qui tắc chuyển vế -Yêu cầu HS làm bài tập HS: Suy nghĩ trả lời -hs làm miệng bài tâp1 - -hs cả lớp làm bài - 2 HS làm bài tập , cả lớp cùng 1. Tập hợp số hữu tỉ 2. Cộng, trừ, nhân, chia hai số hữu tỉ 3-Bài tập : bài 1-sgk ta có: ).0 ,,,(; > ∈== m Zmba m b y m a x vì x<y nên a<b m ba z m b y m a x 2 ; 2 2 ; 2 2 + === a<b=>a+a <a+b =>2a<a+b=>x<z (1) a<b=>a+b<b+b=>a+b<2b=> z<y (2 ) từ (1)và (2)=>x<z<y bài 2 thực hiện phép tính một cách hợp Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -Cho HS nhắc lại trọng tâm của bài cần nhớ? -Cho HS làm bài tập 11,12,16- SGK/12 -Bài 12: thảo luận nhóm làm - cả lớp làm bài -HS nhắc lại cách nhân, chia 2 số hữu tỉ -Hai HS lên bảng làm bài 11c.d HS thảo luận nhóm bài 12 và thi đua xem nhóm nào tìm được nhiều cách nhất lý: 0 9 8 9 8 2 1 3 1 2 1 8 1 7 1 9 1 8 1 9 8 2 1 56 1 72 1 9 8 2 1 6 1 12 1 20 1 30 1 42 1 56 1 72 1 9 8 ) 35 4 7 5 5 2 6 1 3 1 2 1 35 4 6 1 7 5 4,0 3 1 5,0) =−= =       +−++−+−−=       +++−= −−−−−−−−       −++       ++= −++++ b a Bài 3: Tính : 6 7 12 )7.(2 12 7 ).2)( − = −− =       − −c 50 1 6 1 . 25 3 6: 25 3 ) − = − =       −d Bài 4: 4: 4 5 8: 2 5 16 5 ) 4 1 . 4 5 8 1 . 2 5 16 5 ) = − = − = − = − = − = − b a Bài 5: a) 0 b) -5 Hoạt động 4:Cũng cố-dặn dò -Cho HS nhắc lại trọng tâm của bài cần nhớ? -Cho HS làm bài tập Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: TIẾT 2: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ - CỘNG ,TRỪ , NHÂN ,CHIA SỐ THẬP PHÂN I- MỤC TIÊU : -HS hiểu khái niệm giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ -Xác đònh được giá trò tuyệt đối của một số hữu tỉ ; có kỹ năng cộng trừ nhân chia các số thập phân . -Có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý . II- CHUẨN BỊ : -HS ôn tập theo hd3 tiết trước -trục số - bảng hoạt động nhóm - 2 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1- Ổn đònh : Kiểm tra só số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ -Nêu cách rút gọn phân số -Cách so sánh 2 số hữu tỷ -các tính chất cơ bản của phép cộng và nhân ? -Đònh nghóa Giá trò tuyệt đối của một số hữu tỷ Hoạt động 2: sữa bài VN -gọi một hs lên sữa bài 17-2 Cho Hs cả lớp theo dõi và nhận xét Hoạt động 3: Bài luyện tại lớp Cho HS làm bài 21 -nêu cách làm bài 21 a? -Gọi 1 Hs lên bảng làm câu a , cả lớp cùng làm sau đó đối chứng kết quả -Dựa vào câu a HS trả lời câu b -Yêu cầu HS làm bài 23 trên phiếu học tập -GV quan sát Hs làm trong lớp tìm ra những HS làm có những cách khác nhau -GV thu bài và nêu lên những tình huống cho HS sữa -HS lần lượt đúng lên trả lời các nội dung câu hỏi trên -Hs sữa bài 17-2 -Hs kiểm tra kết quả và nhận xét -một Hs lên bảng làm -Cả lớp làm rồi đối chứng -HS đứng lên làm bài 21b -HS làm bài 23 trên phiếu học tập - HS sữa những tình huống sai Bài 17-2: Tìm x biết 0:5 3 2 1 3 2 1 00 5 1 5 1 ≥=>−= ±==>= ==>= ±==>= xvolyvìx xx xx xx Bài 21:a) Rút gọn 5 2 85 34 85 34 ; 7 3 84 36 5 2 65 26 ; 7 3 63 27 ; 5 2 35 14 − = − = − − = − − = −− = −− = − Vậy các phân số 84 36 ; 63 27 −− biễu diễn cùng một số hữu tỷ , 85 34 ; 65 26 ; 35 14 − −− biễu diễn cùng một số hữu tỷ b) 14 6 84 36 63 27 7 3 − = − = − = − Bài 23: so sánh 38 13 39 13 3 1 36 12 37 12 37 12 ) 001,0500 001,00500) 1,1 5 4 1,11 5 4 ) <==<= − − <−=> ⇒<<− <⇒<< c b a Bài 24 b: tính nhanh ( ) [ ] [ ] 5,0).53,3(5,0.47,2 :2,0).17,9(2,0.83,20 −− −+− =[(-20,83-9,17).o,2]: [(2,47+3,53).0,5]=-2 - 3 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà Yêu cầu HS làm bài 24 vào vở - gọi 1 HS lên bảng sữa bài - Yêu cầu HS nhắc lại đònh nghóa giá trò tuyệt đối - Hướng dẫn Hs làm 2 trường hợp - (cho Hs hoạt động nhóm , sau đó trình bày ) - Gv cho hs đọc hướng dẫn bài 26 sau đó dùng máy tính để làm Hoạt động 4: Cũng cố -dặn dò - BVN làm bài còn lại - Đọc bài luỹ thừa của một số hữu tỷ -HS làm bài 24 vào vở -HS lên sữa bài -HS thảo luận nhóm HS đọc hướng dẫn SGK -dùng máy tính để làm 26 Bài 25: tìm x biết :1 3,27,1 TH x =− Nếu x-1,7>=0=>x>=1,7 ta có x-1,7=2,3=>x=4(ch) TH1Nếu x-1,7<0=> x<1,7 tacó x-1-7=-2,3=> x=-0,6 Bài 25 : dùng máy tính bỏ túi a)(-3,1597)+(-2,39)=- 5,5496 b)(-0,793)-(- 2,1068)=1,3138 d)1,2.(-2,6) +(-1,4):0,7=- 5,12 Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: TIẾT : 3+4 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ I-MỤC TIÊU : -HS hiểu khái niệm kuỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỷ , biết các quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số , quy tắc tính luỹ thừa của một luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương. -Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên vào tính toán -Nhận biết được đặc điểm bài toán để tính đúng , hợp lý II-CHUẨN BỊ : phiếu học tập , máy tính bỏ túi III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Ổn đònh : Kiểm tra só số học sinh 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của Ghi bảng - 4 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà HS Hoạt động 1:Hệ thống kiến thức -Cho Hs thể hiện qua trò chơi lắp ghép kiến thức trên bảng phụ ( mỗi công thức là 10 giây) -Gv chú ý phần điều kiện trong công thức Hoạt động 2: Giải bài tập -Cho hs thảo luận nhóm bài 39 sgk -gọi đại diện của nhóm trình bày -Yêu cầu hs làm bài 40 b;c trên phiếu học tập -Gv thu một số phiếu có cách làm khác nhau , kết quả khác nhau và cho hs nhận xét , sữa sai -Yêu cầu hs làm bài 41 vào vở -HS lên bảng ghép kiến thức trong 10 giây .mỗi hs một công thức -HS nhắc lại các kiến thức -Làm bài tập 28;31sgk -Hs thảo luận nhóm bài 39 - Đại diện của nhóm lên trình bày cách làm -HS làm bài 40 trên phiếu học 1-Luỹ thừa với số mũ tự nhiên : )1,,( ; >∈∈ = nNnQx xxxxx nthuaso n   *Qui ước : x 1 =x x 0 =0 ( )0≠x 2-Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số x m .x n =x m+n x m : x n =x m-n 3-Luỹ thừa của một luỹ thừa : • (x m ) n =x m.n 4-Luỹ thừa của một tích : (x.y) n =x n .y n 5-Luỹ thừa của một thương : *TQ: )0(; ≠=         y y x y x n n n Bài tập : Bài tập 28: 32 1 2 1 ; 16 1 2 1 8 1 2 1 ; 4 1 2 1 54 32 − =       − =       − − =       =       − Luỹ thừa bậc chẵn của một số âm là một số dương .Luỹ thừa bậc lẻ của một số âm là một số âm Bài 31: (0,25) 8 ={(0,5) 2 } 8 = =(0,5) 16 (0,125) 4 ={(0,5) 3 } 4 =(0,5) 12 Bài tập :34;36/sgk Bài 36: a) 10 8 .2 8 =(10.2) 8 =20 8 b) 10 8 :2 8 =(10:2) 8 =5 8 - 5 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -gọi 2 hs lên bảng làm 2 bài -Cho hs nhận xét và sữa sai -HS làm bài 42 vào vở -gọi hs trình bày cách làm , -cho hs trình bày nhiều cách khác nhau -Yêu cầu hs làm bài 43 bằng hình thức tự nguyện tập -hs sữa sai nếu có -HS cả ớp làm bài 41 -2 hs lên bảng làm bài hs dưới lớp đối chứng bài trên bảng và nhận xét -HS làm bài 42 vào vở -HS đứng lên trình bày cách làm -một hs trình bày cách khác -HS phát hiện cách làm và xung phong lên bảng c)25 4 .2 8 =25 4 .4 4 =100 4 Bài 39: a) x 10 =x 7 .x 3 b) x 10 =(x 2 ) 5 c) x 10 = x 12 :x 2 Bài 40 : tính 100 1 100.100 100 100 100 4.25 20.5 ) 144 1 12 1 12 109 6 5 4 3 ) 4 4 5 4 55 44 2 22 = == =       − =       − =       − c b Bài 41: 4800 17 400 1 . 12 17 20 1 12 17 4 3 5 4 . 4 1 3 2 1) 2 2 ==       =       −       −+a 432 216 1 :2 6 1 :2 3 2 2 1 :2) 33 −= − =       − =       −b Bài 42: tìm số tự nhiên n biết : 314 222 2 2 :2 322 82:1622 2 16 ) 14 4 3 =⇒=−⇒ =⇒= =⇒= ==⇒= − nn C n a n n n n n Bài 43: S=2 2 +4 2 +6 2 + +20 2 = (2.1) 2 +(2.2) 2 +(2.3) 2 + +(2.10) 2 =2 2 (1 2 +2 2 +3 2 + +10 2 )=4.385=1540 Hoạt động 3: Cũng cố - dặn dò - 6 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -BVN : phần còn lại -Bài 50; 52;55 SBT/11 - Đọc bài đọc thêm -Chuẩn bò Bài Tỷ lệ thức Chủ đề 2: TỶ LỆ THỨC (4 Tiết) Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: TIẾT 5: TỶ LỆ THỨC I- MỤC TIÊU : - HS hiểu rõ thế nào là tỷ lệ thức , nắm vững hai tính chất của tỷ lệ thức . - Nhận biết được tỷ lệ thức và các so áhạng của tỷ lệ thức . Vận dụng thành thạo các tính chất của tỷ lệthức . - Có thói quen nhận dạng bài toán II- CHUẨN BỊ : GV: HS: III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Ổn đònh : kiểm tra sỉ số học sinh 2- Các hoạt động chũ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức -Yêu cầu HS nhắc lại đònh nghóa, tính chất của tỷ lệ thức -yêu cầu hs cho VD về tỉ lệ thức Hoạt động 2:Bài tập * Xét tỉ lệ thức 36 24 27 18 = nhân 2 vế với 27.36 ta có điều gì ? -HS trình bày đònh nghóa : -hs chú ý cách viết khác , các số hạng ? từ d c b a = suy ra được các tỉ lệ thức ? 1- Đònh nghóa : Tỉ lệ thức d c b a = còn viết a:b=c:d a,d là số hạng ngoại tỷ c,b là số hạng trung tỷ 2-Tính chất : TC1: (t/c cơ bản ) Nếu d c b a = thì a.d=b.c TC2: sgk *Bảng tóm tắt : SGK Bài tập : Bài 46 : a)x.3,6=27.(-2) - 7 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -tương tự d c b a = ta có điều gì ? 7A2yêu cầu hs suy luận * từ đẳng thức 10.12=8.15 ta có thể suy được tỉ lệ thức 12 8 15 10 = ? - chia 2 vế cho 12.15 - tổng quát từ a.d=b.c =>? * từ tỉ lệ thức d c b a = theo tc1 suy được gì ? từ đẳng thức a.d=b.c theo tc2 suy ra gì ? -Hảy nhận xét các vò trí của trung tỉ ngoại tỉ của 3 tỉ lệ thức sau so với tỉ lệ thức đầu -GV giới thiệu bảng tóm tắt x=27.(-2):3,6=-15 Bài 47: Ta có :6.63=9.42 6 9 42 63 ; 6 42 9 63 63 9 42 6 ; 63 42 9 6 == ==⇒ Hoạt động 3: cũng cố - dặn dò : -khắc sâu kiến thức bằng bảng tóm tắt -Bài tập ;47;46 -Học bài theo sgk - ôn tập -tiết 10 kiểm tra 15' - Làm bài tập còn lại SGK : làm bài 68'69'70 sbt Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: TIẾT 6: LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -Cũng cố kiến thức về tỉ lệ thức ( đònh nghóa và tính chất ) -Rèn kỹ năng lập tỉ lệ thức khi biết một đẳng thức hoặc một tỉ lệ thức , tìm một số hạng khi biết các số hạng kia của tỉ lệ thức . - biết cách nhận biết một tỷ lệ thức II-CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi nội dung bài 50 III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- Ổn đònh : kiểm tra só số học sinh 2- Các hoạt động chũ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của Ghi Bảng - 8 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà HS Hoạt động 1: Bài luyện tại lớp Cho hs làm bài 49 câu a; b- gọi hai hs lên bảng làm -Cả lớp cùng làm rồi nhận xét -cho HS hoạt động nhóm bài 50 phân thành từng loại bài cho thành viên trong nhóm thảo luận -nhóm nào có kết quả trước sẽ có quyền trả lời - những nhóm còn lại sẽ nhận xét câu trả lời -Cho hs làm bài 51 -Nêu trình tự làm bài 51 -gọi 1 hs lên bảng làm Hoạt động 2 : Cũng cố - dặn do ø -khắc sâu cách lập tỷ lệ thức từ 1 đẳng thức tích hoặc một -HS1 lên bảng làm bài 49a -HS2 lên bảng làm bài 49b -Cả lớp cùng làm rồi đối chứng bài trên bảng - HS thảo luận nhóm Ghi kết quả từng chữ ; ghép lại và đọc kết quả trình tự làm : + lập đẳng thức tích hai số + vận dụng tính chất 2 để lập các tỉ lệ thức Bài 49: các tỉ số sau có lập thành tỉ lệ thức không ? a)3,5:5,25=350: 525= 14:21 . vậy 3,5:5,25=14:21 nên lập thành tỉ lệ thức 5,3:1,2 5 2 52: 10 3 39) ≠b nên không lập thành tỉ lệ thức Bài 50:Tên một tác phẩm nổi tiếng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Toản : 14:N 5 1 4:Y 25: − H : 3 1 1 C : 16 B : 2 1 3 I : -63 U : 4 3 Ư : -0,84 L: 0,3 Ế : 9,17 T : 6 Có tên: Binh Thư Yếu Lược Bài 51: lập các tỉ lệ thức có thể : 1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8 Ta có : 2.3,6= 4,8 .1,5 . 5,1 6,3 2 8,4 2 5,1 8,4 6,3 ; 6,3 8,4 5,1 2 ; 6,3 5,1 8,4 2 = ===⇒ - 9 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà tỉ lệ thức -tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức • BVn phần còn lại ; - HS khá làm bài 71; 72; 73 SBT -chuẩn bò bài tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Líp TiÕt(TKB): Ngµy d¹y: SÜ sè: V¾ng: Tiết 7: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU I- MỤC TIÊU : -Cũng cố kiến thức về tỉ lệ thức , tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Rèn kỹ năng vận dụng các tính chất trên vào giải bài tập - tập suy luận chứng minh đẳng thức có liên quan đến tỉ số II- CHUẨN BỊ :sgk, bảng hoạt động nhóm III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-Ổn đònh : kiểm tra só số học sinh 2- các hoạt động chũ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ *Nêu tính chất và tính chất mở rộng của dãy tỉ số bằng nhau làm bài tập 55 sgk/ 30 * làm bài tập 58 /30 và nhắc lại tính chất của tỉ lệ thức ? -Gv cho hs nhận xét bổ sung -cho điểm Hoạt động 2: Bài luyện tại lớp Cho hs làm bài tập 60 /31 câu a,b vào vở , gọi 2 HS lên bảng làm 2 câu -cho hs nhận xét bổ sung nếu có -HS1 lên bảng làm bài 55 và viết tính chất của dãy tỉ số vào góc bảng phải -HS2:làm bài 58 và viết t/c vào góc bảng -HS làm bài 61 a,b 2 hs lên bảng làm có thể -vận dụng tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ -HS hoạt động nhóm bài 61 Bài 60/31 sgk: tìm x trong tỉ lệ thức : - 10 - [...].. .Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà 3 2 1  2 Cho hs làm bài 61, sgk/31 -nhóm xong trước cữ a ) x  : = 1 : 4 5 3  3 thảo luận theo nhóm đại diện lên bảng trình 1 2 2 7 2x 7 nhóm nào xong trước thì bày ⇒ x = ⇒ = 3 5 3 4 15 6 được lên bảng trình bày 15 .7 35 3 x= = =8 gv có thể gợi ý cho hs 7A4 6.2 4 4 b)4,5 : 0,3 = 2,25 : (0,1.x) ⇒ 4,5.0,1.x = 0,3.2,25 0,45 x = 0, 675 ⇒... giải bài Trả lời : số máy của ba đội theo toán trên thứ tự là 6;4;3 máy • Kiểm tra 15 phút Đề ra : Câu 1: nêu tính chất của tỉ lệ nghòch , viết công thức tổng quát Câu 2: tìm ba cạnh của tam giác , biết 3 cạnh đó tỉ lệ với Hoạt động 2: Kiểm tra 15 phút -Gv đưa bảng đã ghi đề bài trên bảng lớn : - 17 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 -Hs làm bài vào Đáp án Câu 1: trả lời đúng (2đ) giấy kiểm tra... tương tự -HS làm bài vào y - 20 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 điểm B.C vở , hai hs lên Bài 42sgk /72 bảng làm mỗi hs -Gv đưa đề bài trên bảng làm một điểm phụ -? Điểm A quan hệ gì với đồ thò y=ax? -với A(2;1) nêu cách -Điểm A thuộc tínhhệ số a? đồ thò y=ax -đánh dấu điểm trên đồ -từ toạ độ điểm thò có hoành độ là ½ A => x=2; y=1 -Đánh dấu điểm trên đồ Từ y=ax=> a=y/x thò có tung độ là (-1) -HS đánh... 8 ,7 ; 8,8 Tần số của chúng lần lượt là : -nhận xét và sữa sai 2;3;8;5;2 Ở bảng 6: các giá trò khác nhau là 8 ,7; 9,0; 9,2 ; 9,3 Tần số của chúng lần lượt là - 22 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà 3;5 ;7; 5 Bài 4 sgk Yêu cầu Hs làm bài tập 4 trên phiếu học tập -Gv quan sát và thu một số phiếu đưa lên bảng cho hs nhận xét và sữa sai -HS làm bài trên phiếu học tập Dựa vào bảng 7 sgk/9... (-1)5- 2 0,53 (-1)2= -4 –1/4=- 17/ 4 Bài 22: Tính tích các đơn thức sau ,tìm được bậc của đơn thức kết quả a) 12 4 2 5 12 5 4 x y xy = x 4 x y 2 y = x 4 y 3 là 15 9 15 9 9 đơn thức có bậc 7 b) −1 2  − 2 4  2 3 5 x y. xy  = x y có bậc 8 7  5  35 Bài 23 sgk/36: điền các đơn thức thích hợp vào ô trống : 2x2y a) 3 x2y + b)-5x2 c) =5x2y -2x2 + =-7x2 + =x5 Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS... 5  12 90  ≠ ; ≠  x1 x5  1 9  - 14 - Bài 7/ sgk 56 2 kg dâu cần 3 kg đường Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Hoạt động 2:Bài luyện tại lớp - GV đưa đề bài trên bảng phụ – tóm tắt đề bài -Khi làm mứt thì khối lượng dâu và đường là hai đại lượng quan hệ ntn? -hãy lập tỉ lệ thức rồi tìm x? -Bạn nào nói đúng ? -Hs đọc và phân tích bài 8 - Để giải bài toán này ta cần dùng đến kiến thức nào ? -Em hãy... 115 110 120 dạng bài trên 125 -BVN: bài 9 115 125 120 125 120 - 24 - Giáo án tự chọn SGK/12; bài 5;6 SBT/4 -Chuẩn bò : biểu đồ - Gvlưu ý hs một số cách thể hiện khác của bảng số liệu thống kê ban đầu ; Năm học 2009 - 2010 125 Trường THCS Tát Ngà VD nhiệt độ TB hàng năm của một thành phố (0 C) Năm 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19 97 1998 1999 2000 Nhiệ 21 21 23 22 21 22 24 21 23 22 22 t độ Líp TiÕt(TKB):... cuộc chơi - 15 - x= 5.2=10 y=5.3=15 z=5.4=20 trả lời :Các cạnh của tam giác đó là : 10;15;20 cm Bài toán đố : Gọi x; y;z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ ; kim phút ; kim giây trong cùng một thời gian a) điền số thích hợp vào ô trống x 1 2 3 4 y 12 24 36 48 b) Biễu diễn y theo x? Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 người chơi (một bút ), mỗi -các đội bắt đầu ngưpời làm một câu , làm xong chuyền... phiếu học tập - 34 - Cho 2 đa thức : P(x)=x5 – 3x2 + 7x4-9x3+x2-1/4x Q(x)= 5x4-x5+x2-2x3+3x2 –1/4 a) Sắp xếp theo luỹ thừa giảm : P(x)=x5 + 7x4-9x3-2x2-1/4x Q(x)= -x5 +5x4-2x3+4x2 –1/4 b) P(x) +Q(x)= =12x4 –11x3 +2x2 –1/4x –1/4 P(x)-Q(x)= =2x5 +2x4 –7x3 –6x2 –1/4x +1/4 c) ta có : P(0)=0; Q(0) = -1/4 nên x=0 là nghiệm của P(x) chứ không Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Yêu cầu hs làm bài 63 vào vở -gọi... y=24; z=30 Bài 64:gọi số hs 4 khối 6 ;7; 8;9 theo thứ tự là a;b;c;d ta có : -GV hướng dẫn bài 64: gọi giá trò các tỉ số của tỉ lệ thức đã cho là k =>a= bk; c=dk thay vào các tỉ số cần suy ra đ63 chứng tỏ 2 tỉ số bằng nhau a b c d = = = và b-d =70 9 8 7 6 theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : a b c d b − d 70 = = = = = = 35 9 8 7 6 8−6 2 vậy a= 35.9= 315 b= 8.35 =280 c= 7. 35=245 d= 6.35=210 Bài 64 : hướng . dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý . II- CHUẨN BỊ : -HS ôn tập theo hd3 tiết trước -trục số - bảng hoạt động nhóm - 2 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường. 38 13 39 13 3 1 36 12 37 12 37 12 ) 001,0500 001,00500) 1,1 5 4 1,11 5 4 ) <==<= − − <−=> ⇒<<− <⇒<< c b a Bài 24 b: tính nhanh ( ) [ ] [ ] 5,0).53,3(5,0. 47, 2 :2,0). 17, 9(2,0.83,20 −− −+− =[(-20,83-9, 17) .o,2]: [(2, 47+ 3,53).0,5]=-2 - 3 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà Yêu cầu. tóm tắt : SGK Bài tập : Bài 46 : a)x.3,6= 27. (-2) - 7 - Giáo án tự chọn Năm học 2009 - 2010 Trường THCS Tát Ngà -tương tự d c b a = ta có điều gì ? 7A2yêu cầu hs suy luận * từ đẳng thức 10.12=8.15
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn toán 7 năm 2014, Giáo án tự chọn toán 7 năm 2014, Giáo án tự chọn toán 7 năm 2014