0

Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014

56 3,616 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:48

Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 BUỔI 1 Thứ 2 ngày 17 tháng 9 năm 2012 CÁC PHÉP TÍNH TRÊN TẬP Q I. Mục tiêu: - Ôn tập, hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ. - Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, kỹ năng áp dụng kiến thức đã học vào từng bài toán. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập. II. Tiến trình dạy học: TIẾT 1 I. Những kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa: Số hữu tỉ là số cã thể viết dưới dạng b a với a, b ∈ Z; b ≠ 0. Tập hợp số hữu tỉ được kÝ hiệu là Q. 2. Các phép toán trong Q. a) Cộng, trừ số hữu tỉ: Nếu )0,,,(; ≠∈== mZmba m b y m a x Thì m ba m b m a yx + =+=+ ; m ba m b m a yxyx − =−+=−+=− )()( b) Nhân, chia số hữu tỉ: * Nếu db ca d c b a yxthì d c y b a x . . ; ==== * Nếu cb da c d b a y xyxthìy d c y b a x . . . 1 .:)0(; ===≠== Thương x : y cũng gọi là tỉ số của hai số x và y, kí hiệu ):( yxhay y x Chú ý: +) Phép cộng và phép nhân trong Q cũng có các tính chất cơ bản như phép cộng và phép nhân trong Z +) Với x ∈ Q thì    <− ≥ = 0 0 xnêux xnêux x Bổ sung: * Với m > 0 thì: mxmmx <<−⇔<    −< > ⇔> mx mx mx    = = ⇔= 0 0 0.* y x yx 0 0* <≥⇔≤ >≤⇔≤ zvoiyzxzyx zvoiyzxzyx TIẾT 2 II. Bài tập Bài 1. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí a) 14 17 9 4 7 5 18 17 125 11 ++−− GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 1 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 b) 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 −−−−−−+−+−+− Bài làm. a) 125 11 2 1 2 1 125 11 9 4 18 17 7 5 14 17 125 11 =−+=       −−       −+ b) 11114 4 1 4 3 3 1 3 2 2 1 2 1 4)33()22()11( =−−−=       +−       +−       +−++−++−++− Bài 2 Tính: A = 26 :       − ×− + +× − )15,2557,28(:84,6 4)81,3306,34( )2,18,0(5,2 )1,02,0(:3 + 3 2 : 21 4 Bài làm 2 1 7 2 7 13 2 26 2 7 2 13 :26 2 7 2 1 5 30 :26 2 7 42,3:84,6 425,0 25,2 1,0:3 :26 =+×=+=+       += +       × + × =A Bài 3 Tính: (Bài tập về nhà) E = ( ) 5 4 :5,02,1 17 2 2 4 1 3 9 5 6 7 4 : 25 2 08,1 25 1 64,0 25,1 5 4 :8,0 ×+ ×       −       − + −       × ( ) 3 1 2 4 3 4 1 6 8 4 3 7 4 7 1 6,0 8,0 5 4 :6,0 17 36 36 119 7 4 :08,008,1 04,064,0 1:8,0 =++=+ × +=+ × − + − = TIẾT 3 1. Thực hiện phép tính: a) 1 1 3 4 + b) 2 7 5 21 − + c) 3 5 8 6 − + d) 15 1 12 4 − − e) 16 5 42 8 − − f ) 1 5 1 9 12   − − −  ÷   g) 4 0,4 2 5   + −  ÷   h) 7 4,75 1 12 − − i) 9 35 12 42   − − −  ÷   k) 1 0,75 2 3 − m) ( ) 1 1 2,25 4 − − − n) 1 1 3 2 2 4 − − o) 2 1 21 28 − − p) 2 5 33 55 − + q) 3 4 2 26 69 − + r) 7 3 17 2 4 12 − + − s) 1 5 1 2 12 8 3 −   − −  ÷   t) 1 1 1,75 2 9 18 −   − − −  ÷   u) 5 3 1 6 8 10   − − − +  ÷   v) 2 4 1 5 3 2     + − + −  ÷  ÷     x) 3 6 3 12 15 10   − −  ÷   2. Thực hiện phép tính: a) 3 1,25. 3 8   −  ÷   b) 9 17 . 34 4 − c) 20 4 . 41 5 − − d) 6 21 . 7 2 − e) 1 11 2 .2 7 12 − f) 4 1 . 3 21 9   −  ÷   g) 4 3 . 6 17 8     − −  ÷  ÷     h) ( ) 10 3,25 .2 13 − i) ( ) 9 3,8 2 28   − −  ÷   k) 8 1 .1 15 4 − m) 2 3 2 . 5 4 − n) 1 1 1 . 2 17 8   −  ÷   GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 2 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 3. Thực hiện phép tính: a) 5 3 : 2 4 − b) 1 4 4 : 2 5 5   −  ÷   c) 3 1,8 : 4   −  ÷   d) 17 4 : 15 3 e) 12 34 : 21 43 − f) 1 6 3 : 1 7 49     − −  ÷  ÷     g) 2 3 2 : 3 3 4   −  ÷   h) 3 5 1 : 5 5 7   −  ÷   i) ( ) 3 3,5 : 2 5   − −  ÷   k) 1 4 1 1 . . 11 8 51 3   − −  ÷   m) 1 6 7 3 . . 7 55 12   − −  ÷   n) 18 5 3 . 1 : 6 39 8 4     − −  ÷  ÷     o) 2 4 5 : 5 .2 15 5 12   −  ÷   p) 1 15 38 . . 6 19 45     − −  ÷  ÷     q) 2 9 3 3 2 . . : 15 17 32 17     −  ÷  ÷     4.Thực hiện phép tính a) 2 1 3 4. 3 2 4   − +  ÷   b) 1 5 .11 7 3 6   − + −  ÷   c) 5 3 13 3 . . 9 11 18 11     − + −  ÷  ÷     d) 2 3 16 3 . . 3 11 9 11 − −     +  ÷  ÷     e) 1 2 7 2 . . 4 13 24 13 −       − − −  ÷  ÷  ÷       f) 1 3 5 3 . . 27 7 9 7 −       + −  ÷  ÷  ÷       g) 1 3 2 4 4 2 : : 5 7 11 5 7 11     − + + − +  ÷  ÷     III. Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa. IV. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã làm. Làm BT: Thực hiện phép tính: ( tính nhanh nếu có thể ) a) 1 1 1 7 24 4 2 8   −   − − −  ÷       b) 5 7 1 2 1 7 5 2 7 10       − − − − −  ÷  ÷         c) 1 3 1 1 2 4 7 2 5 9 71 7 35 18         − − − + − + − − + −  ÷  ÷  ÷  ÷         d) 1 2 1 6 7 3 3 5 6 4 3 3 5 4 2       − + − − − − − +  ÷  ÷  ÷       e) 1 2 1 3 5 2 1 5 2 2 8 5 9 23 35 6 7 18       + − − − − + − + −  ÷  ÷  ÷       f) 1 3 3 1 2 1 1 3 4 5 64 9 36 15   − − − + − − +  ÷   g) 5 5 13 1 5 3 2 1 1 7 67 30 2 6 14 5       − − − + + + − + − −  ÷  ÷  ÷       h) 3 1 1 3 1 1 : : 1 5 15 6 5 3 15 − −     − + −  ÷  ÷     i) 3 5 2 1 8 2 : 2 : 4 13 7 4 13 7     − + − +  ÷  ÷     k) 1 13 5 2 1 5 : : 2 14 7 21 7 7     − − − +  ÷  ÷     m) 2 8 1 2 5 1 12. : 3 . .3 7 9 2 7 18 2   − + −  ÷   n) 3 3 3 13 4 8 5 4 5   + −  ÷   p) 1 5 1 11 2 5 4 7 4   − +  ÷   q) 5 5 5 8 3 3 11 8 11   + −  ÷   u) 1 9 2 .13 0,25.6 4 11 11 − − v) 4 1 5 1 : 6 : 9 7 9 7     − + −  ÷  ÷     V. Rút kinh nghiệm: Thứ 3 ngày 26 tháng 9 năm 2012 BUỔI 2 CÁC DẠNG TOÁN TÌM X I. Mục tiêu: - Ôn định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cách tìm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. (Các BT *, dạy kèm HS khá) - Rèn kỹ năng giải các bài tập tìm x, thực hiện thành thạo các phép toán. II. Tiến trình dạy học: GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 3 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 TIẾT 1: A.Lý thuyết: Dạng 1: A(x) = m (m ∈ Q) hoặc A(x) = B(x) Cách giải: Quy tắc : Muốn tìm x dạng: A(x) = B(x) -Ta thực hiện các phép tính ở từng vế (nếu có). -Chuyển các số hạng chứa x sang một vế,các số hạng không chứa x (số hạng đã biết) chuyển sang vế ngược lại. -Tiếp tục thực hiện các phép tính ở từng vế (nếu có). Đưa đẳng thức cuối cùng về một trong các dạng sau: 1. x có một giá trị kiểu: ax = b ( a ≠ 0)⇒ x= 2. x không có giá trị nào kiểu: ax = b (a = 0) 3. x có vô số giá trị kiểu: ax = b (a = 0, b = 0) Sau đây là các ví dụ minh hoạ: Tìm x, biết : a) 2 3 x 15 10 − − − = b) 1 1 x 15 10 − = c) 3 5 x 8 12 − − = d) 3 1 7 x 5 4 10 − − = + e) 5 3 1 x 8 20 6   − − = − − −  ÷   f) 1 5 1 x 4 6 8 −   − = − +  ÷   g) 1 9 8,25 x 3 6 10 −   − = +  ÷   Dạng 2: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) Cách giải: Công thức giải như sau: |A(x)| = B ; ( B ≥ 0) ⇒ Dạng 3 :|A(x)| = B(x) Cách giải: Công thức giải như sau: 1. |A(x)| = B(x) ; (B(x) ≥ 0) ⇒ 2. |A(x)| = B(x) ; (B(x) <0) ⇒ x không có giá trị nào. Tìm x, biết: 15,275,3 15 4 −−=−−+ x 4 4 3,75 2,15 ; 3,75 2,15 15 15 4 4 2,15 3,75; 1,6 15 15 4 4 1,6 5 3 4 28 1,6 5 15 x x x x x x x x + − − = − − + − = − + = − + + =   + = =   ⇔ ⇔     + = − = −     TIẾT 2 Dạng 4: + |B(x)| =0 Cách giải: Công thức giải như sau: + |B(x)| =0 ⇒ Dạng 5: |A(x)| = |B(x)| Cách giải: GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 4 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 |A(x)| = |B(x)| ⇒ Dạng 6: |A(x)| ± |B(x)| =± c (c ≥ 0 ; c∈ Q) Cách giải: Ta tìm x biết: A(x) = 0 (1) giải (1) tìm được x 1 = m . Và tìm x biết: B(x) = 0 (2) giải (2) tìm được x 2 = n. Rồi chia khoảng để phá dấu GTTĐ ( dấu giá trị tuyệt đối) TH 1 : Nếu m > n ⇒ x 1 > x 2 ; ta có các khoảng sau được xét theo thứ tự trước sau: x< x 2 ; x 2 ≤ x < x 1 ; x 1 ≤ x . + Với x< x 2 ta lấy 1 giá trị x = t (t∈ khoảng x< x 2 ; t nguyên cũng được) thay vào từng biểu thức dưới dấu GTTĐ xem biểu thức đó dương hay âm để làm căn cứ khử dâú GTTĐ để giải tiếp. +Với:x 2 ≤ x < x 1 hoặc x 1 ≤ x ta cũng làm như trên. TH 2 : Nếu m < n ⇒ x 1 < x 2 ; ta có các khoảng sau được xét theo thứ tự trước sau: x< x 1 ; x 1 ≤ x < x 2 ; x 2 ≤ x . + Với x< x 1 ta lấy 1 giá trị x = t (t∈ khoảng x< x 1 ;t nguyên cũng được) thay vào từng biểu thức dưới dấu GTTĐ xem biểu thức đó dương hay âm để làm căn cứ khử dâú GTTĐ để giải tiếp. +Với: x 1 ≤ x < x 2 hoặc x 2 ≤ x ta cũng làm như trên Chú ý: 1. Nếu TH 1 xảy ra thì không xét TH 2 và ngược lại ;vì không thể cùng một lúc xảy ra 2 TH 2. Sau khi tìm được giá trị x trong mỗi khoảng cần đối chiếu với khoảng đang xét xem x có thuộc khoảng đó không nếu x không thuộc thì giá trị x đó bị loại. 3. Nếu có 3;4;5…Biểu thức có dấu GTTĐ chứa x thì cần sắp xếp các x 1 ; x 2 ; x 3 ; x 4 ; x 5 ;… Theo thứ tự rồi chia khoảng như trên để xét và giải. Số khoảng bằng số biểu thức có dấu GTTĐ+1 Bài 1. Tìm x biết : − − − − = = − = = 2 4 21 7 14 42 22 8 a. x b. x c. x d. x 3 15 13 26 25 35 15 27 Bài 2. Tìm x biết : ( )     = − − = − = − − =  ÷  ÷     8 20 4 4 2 1 14 a. : x ; b. x : 2 ;c. x : 4 4 ; d. 5,75 : x 15 21 21 5 7 5 23 e. ( ) 4 1 5:1 5 2 =−       − x g. 20 4 1 9 4 1 2 =− x Bài 3. Tìm x, biết: a)       −−=       −− 13 11 28 15 42 5 13 11 x ;       −−=       −− 13 11 28 15 42 5 13 11 x 11 5 15 11 13 42 28 13 15 5 5 ; 28 42 12 x x x − + =− + =− + =− Bài 4. Tìm x, biết: a.       − −=+ 3 1 5 2 3 1 x b.       −−=− 5 3 4 1 7 3 x GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 5 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 KQ: a) x = 5 2 ; b) - 140 59 Bài 5: Tìm x, biết: a. 10 3 7 5 3 2 =+ x b. 3 2 3 1 13 21 −=+− x c. 25,1 =− x d. 0 2 1 4 3 =−+ x KQ: a) x = 140 87 − ; b) x = 21 13 ; c) x = 3,5 hoặc x = - 0,5 ; d) x = -1/4 hoặc x = -5/4. TIẾT 3 Dạng 7:(biểu thức tìm x có số mũ) Dạng n = m hoặc A(x) = m n B. Bài tập: Bài 1. Tìm x biết a) x+ = ; 3 - x = ; b) x- = c) -x- = - d) -x = Bài 2 (biểu thức tìm x có số mũ) Tìm x biết a) 3 = b) 2 = c) x+2 = x+6 và x∈Z Các bài toán tìm x đặc biệt ở lớp 7: *Bài 3 a) + + = với x∉ b) + + - = với x∉ c) Tìm x biết : 1 2 3 4 2009 2008 2007 2006 x x x x− − − − + = + Bài tập về nhà "giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ" Bài 1: 1. Tìm x biết : =2 ; b) =2 2. a) 4 3 5 4 x - = ; b) 1 2 6 2 5 x- - = ;c) 3 1 1 5 2 2 x + - = ;d) 2- 2 1 5 2 x - =- ;e) 0,2 2,3 1,1x+ - = ;f) 1 4,5 6,2x- + + =- 3. a) = ; b) =- ; c) -1 + =- ; d) ( x-1)( x + ) =0 e) 4- 1 1 5 2 x - =- GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 6 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 *Bài 2: Tìm x,y,z Î Q biết : a) 19 1890 2004 0 5 1975 x y z+ + + + - = ; b) 9 4 7 0 2 3 2 x y z+ + + + + £ c) 3 1 0 4 5 x y x y z+ + - + + + = ; d) 3 2 1 0 4 5 2 x y z+ + - + + £ Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a) 3 4 A x= - ; b) 1,5 2B x= + - ;c) 1 2 107 3 A x= - + ; M=5 -1; *C= 2 ; E = 2 + 2 d) 1 1 1 2 3 4 B x x x= + + + + + ; *e) D = + B = + ; g) C= x 2 + -5 *h) A =3,7 + ; i) B = -14,2 ; k) C = + +17,5 *n) M = + Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: a) 2C x=- + ; b) 1 2 3D x= - - ; c) - ; e) P = 4- - ; f) G = 5,5 - ; g) E = - - 14,2 *g) A = 5- 3 2 ; B = ; Bài 5: Khi nào ta có: 2 2x x- = - *Bài 6: a)Chứng minh rằng:nếu b là số dương và a là số đối của b thì: a+b= + b) Chứng minh rằng :∀ x,y ∈ Q 1. x y x y+ £ + 2. ≥ - 3. ≤ + 4. ≥ - Bài 7: Tính giá trị biểu thức: 1 3 1 2 2 4 2 A x x x khix= + - + + - =- Bài 8:Tìm x,y biết: 1 3 0 2 x y+ + - = Bài 9: Tìm các số hữu tỷ x biết : a) >7 ; b) <3 ; *c) >-10 Bài 11: Tìm các giá trị của x sao cho; a)2x + 3 > 5 ; b) -3x + 1 <10 ; c) <3 ; d) >7 ; e) <5 g) <3 h) >2 *Bài 12: Với giá trị nào của x thì : a) Với giá trị nào của x thì : x>3x ; b) (x+1)(x-3) < 0 ; c) > 0 ; d) b)Có bao nhiêu số n ∈ Z sao cho (n 2 -2)(20-n 2 ) > 0 *Bài 13: 1. Tính giá trị biểu thức: A = 2x +2xy - y với =2,5 y= - 2. Tính giá trị biểu thức: A = 3a-3ab -b ; B = - *Bài 14: Tìm x,y biết :a) 2 = ;b) 7,5- 3 =- 4,5 c) + = 0 III. Củng cố: Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa. IV. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã làm. Chuẩn bị nội dung “Lũy thừa của một số hữu tỉ” V. Rút kinh nghiệm: GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 7 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 Thứ ngày tháng năm 2012 BUỔI 3 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Giúp học sinh nắm được khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. - Học sinh được củng cố các quy tắc tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương. - Rèn kĩ năng áp dụng các quy tắc trên trong tính giá trị biểu thức, viết dưới dạng luỹ thừa, so sánh hai luỹ thừa, tìm số chưa biết. II. Tiến trình dạy học: TIẾT 1 A. Tóm tắt lý thuyết: 1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ, kí hiệu x n , là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1): x n = . . n x x x x 142 43 ( x ∈ Q, n ∈ N, n > 1) Quy ước: x 1 = x; x 0 = 1; (x ≠ 0) Khi viết số hữu tỉ x dưới dạng ( ) , , 0 a a b Z b b ∈ ≠ , ta có: n n n a a b b   =  ÷   2.Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số: . m n m n x x x + = : m n m n x x x − = (x ≠ 0, m n≥ ) a) Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ. b) Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ thừa bị chia trừ đi số mũ của luỹ thừa chia. 3. Luỹ thừa của luỹ thừa. ( ) . n m m n x x = 4. Luỹ thừa của một tích - luỹ thừa của một thương. ( ) . . n n n x y x y = ( ) : : n n n x y x y = (y ≠ 0); x , y ∈ Q; x = b a y = d c 1. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số x m . x n = ( b a ) m .( b a ) n =( b a ) m+n 2. Chia hai lũy thừa cùng cơ số x m : x n = ( b a ) m : ( b a ) n =( b a ) m-n (m≥n) 3. Lũy thừa của một tích (x . y) m = x m . y m 4. Lũy thừa của một thương (x : y) m = x m : y m 5. Lũy thừa của một lũy thừa (x m ) n = x m.n 6. Lũy thừa với số mũ âm. GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 8 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 x n = n x − 1 * Quy ước: a 1 = a; a 0 = 1. B. Bài tập: Dạng 1: Sử dụng định nghĩa của luỹ thừa với số mũ tự nhiên Phương pháp: Cần nắm vững định nghĩa: x n = . . n x x x x 142 43 (x∈Q, n∈N, n > 1) Quy ước: x 1 = x; x 0 = 1; (x ≠ 0) Bài 1: Tính a) 3 2 ; 3    ÷   b) 3 2 ; 3   −  ÷   c) 2 3 1 ; 4   −  ÷   d) ( ) 4 0,1 ;− Bài 2: Điền số thích hợp vào ô vuông a) 16 2= b) 27 3 343 7   − = −  ÷   c) 0,0001 (0,1)= Bài 3: Điền số thích hợp vào ô vuông a) 5 243 = b) 3 64 343 − = c) 2 0,25 = Bài 4: Viết số hữu tỉ 81 625 dưới dạng một luỹ thừa. TIẾT 2 Dạng 2: Đưa luỹ thừa về dạng các luỹ thừa cùng cơ số. Phương pháp: Áp dụng: . m n m n x x x + = : m n m n x x x − = (x ≠ 0, m n≥ ) ( ) . n m m n x x = Sử dụng tính chất: Với a ≠ 0, a 1± , nếu a m = a n thì m = n Bài tập vận dụng: Tính a) 2 1 1 . ; 3 3     − −  ÷  ÷     b) ( ) ( ) 2 3 2 . 2 ;− − c) a 5 .a 7 Bài 2: Tính a) ( ) 2 (2 ) 2 2 b) 14 8 12 4 c) 1 5 7 ( 1) 5 7 n n n +   −  ÷   ≥   −  ÷   Bài 3: Tìm x, biết: a) 2 5 2 2 . ; 3 3 x     − = −  ÷  ÷     b) 3 1 1 . ; 3 81 x   − =  ÷   Dạng 3: Đưa luỹ thừa về dạng các luỹ thừa cùng số mũ. Phương pháp: Áp dụng: ( ) . . n n n x y x y = ( ) : : n n n x y x y = (y ≠ 0) GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 9 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 Áp dụng: ( ) . n m m n x x = Bài 1: Tính a) 7 7 1 .3 ; 3   −  ÷   b) (0,125) 3 .512 c) 2 2 90 15 d) 4 4 790 79 TIẾT 3 Bài 2: So sánh 2 24 và 3 16 Bài 3. Tính giá trị biểu thức a) 10 10 10 45 .5 75 b) ( ) ( ) 5 6 0,8 0,4 c) 15 4 3 3 2 .9 6 .8 d) 10 10 4 11 8 4 8 4 + + Bài 4. Tính . 1/ 0 4 3       − ; 2/ 4 3 1 2       − ; 3/ ( ) 3 5,2 ; 4/ 25 3 : 5 2 ; 5/ 2 2 .4 3 ; 6/ 5 5 5 5 1 ⋅       ; 7/ 3 3 10 5 1 ⋅       8/ 4 4 2: 3 2       − ; 9/ 2 4 9 3 2 ⋅       ; 10/ 23 4 1 2 1       ⋅       ; 11/ 3 3 40 120 ; 12/ 4 4 130 390 ; 13/ 27 3 :9 3 14/ 125 3 :9 3 ; 15/ 32 4 : 4 3 ;16/ (0,125) 3 . 512 ;17/(0,25) 4 . 1024 Bài 5. Thực hiện tính: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 2 2 2 2 3 20 0 2 2 3 2 0 0 2 2 2 4 2 3 2 6 1 1/ 3 : 2;2 / 2 2 1 2 ;3/ 3 5 2 7 2 1 1 1 4 / 2 8 2 : 2 4 2 ;5 / 2 3 2 4 2 : 8 2 2 2 − −     − − + − + + − + − − − + −  ÷  ÷           + − − × + − + − × + − ×  ÷           *Bài tập tự luyện: Bài 1. Dùng 10 chữ số khác nhau để biểu diễn số 1 mà không dùng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bài 2. Tính: a) (0,25) 3 .32; b) (-0,125) 3 .80 4 ; c) 2 5 20 8 .4 2 ; d) 11 17 10 15 81 .3 27 .9 . Bài 3. Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Hãy viết x 12 dưới dạng: a) Tích của hai luỹ thừa trong đó có một luỹ thừa là x 9 ? b) Luỹ thừa của x 4 ? c) Thương của hai luỹ thừa trong đó số bị chia là x 15 ? Bài 4. Tính nhanh: a) A = 2008 (1.9.4.6).(.9.4.7)…(1.9.9.9) ; b) B = (1000 - 1 3 ).(1000 - 2 3 ).(1000 - 3 3 )…(1000 – 50 3 ). Bài 5. Tính giá trị của: a) M = 100 2 – 99 2 + 98 2 – 97 2 + … + 2 2 – 1 2 ; b) N = (20 2 + 18 2 + 16 2 + … + 4 2 + 2 2 ) – (19 2 + 17 2 + 15 2 + … + 3 2 + 1 2 ); c) P = (-1) n .(-1) 2n+1 .(-1) n+1 . GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 10 [...]... Baứi 4: Tớnh : a) 0,04 + 0,25 ; b) 5,4 + 7 0,36 Baứi 5: ẹiền daỏu ∈ ; ∉ ; ⊂ thớch hụùp vaứo õ vuõng: Tiết 3 1 a) -3 Q; b) -2 Z; c) 2 R; d) 3 I; e) 4 N; f) I R 3 Baứi 6: So saựnh caực soỏ thửùc: a) 3 ,73 7 373 7 373 … vụựi 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 vaứ -0,1841 47 c) 6,8218218… vaứ 6,6218 d) -7, 321321321… vaứ -7, 325 Baứi 7: Tớnh baống caựch hụùp lớ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} b) B = [9,5 + (-13)] +... b+c c+a a +b 21 Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 Bài 56: Tìm 3 phân số tối giản Biết tổng của chúng bằng 15 với: 5 ; 7 ; 11, mẫu số của chúng tỉ lệ nghịch với: 83 , tử số của chúng tỉ lệ thuận 120 1 1 1 ; ; 4 5 6 Bài 57 Trong đợt phát động trồng cây đầu Xn năm mới, ba lớp học sinh khối 7 của một trường THCS đã trồng được một số cây Biết tổng số cây trồng được của lớp 7A và 7B; 7B và 7 C; 7C và 7A tỷ lệ với... 33: Tìm ba số a, b, c biết:3a = 2b; 5b = 7c và 3a + 5b – 7c = 60 GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 20 Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 a b c = = và a + b + c ≠ 0; a = 2005 Tính b, c b c a a+b c+d a c = Bài 35: Chứng minh rằng từ hệ thức ta có hệ thức: = a−b c−d b d Bài 34: Cho Bài 36: Cho a,b,c ∈ R và a,b,c ≠ 0 thoả mãn b2 = ac Chứng minh rằng: Bài 37: Biết (a + 2007b) 2 a = (b + 2007c ) 2 c a b c bz − cy cx − az ay − bx... 11: Lớp 7A, 7B, 7C trồng được 3 87 cây Số cây của lớp 7A trồng được bằng 11/5 số cây của lớp 7B trồng được Số cây của lớp 7B trồng được bằng 35/ 17 số cây của lớp 7C trồng được Hỏi mỗi lớp trồng được hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Bài 12: Hãy xét xem các phân số a b c ; ; có bằng nhau khơng, biết rằng: x y z a) Các tử số a, b, c tỉ lệ với 4; 6; 9 và các mẫu số x; y; z tỉ lệ với 12; 18; 27 b) Các... hụùp lớ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} b) B = [9,5 + (-13)] + [(-5) + 8,5] 3 22 Baứi 8: Saộp xeỏp caực soỏ sau theo thửự tửù taờng dần: -3; -1 ,7; 5 ; 0; π; 5 ; 7 7 Baứi 9: Tỡm x, bieỏt: GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 24 Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 9 ; c) x = 7; d) 16 4.Củng cố: Caực kiến thức vừa chữa 5 Hướng dẫn :Xem kỹ bài mẫu làm bài tập ở nhà Bài 10 (4đ): Cho cỏc đa thức: A(x) = 2x5 – 4x3 + x2 – 2x +... kém Hãy tính tỉ lệ phần trăm mỗi loại học sinh của cả lớp Bài 9: Tìm số hữu tỉ x trong tỉ lệ thức sau: GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 22 Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 1 1 3 3 37 − x 3 = d) x + 13 7 −2 −x = 8 f) x 25 b) 13 : 1 = 26 : (2 x − 1) a) 0,4:x = x:0,9 1 5 c) 0,2: 1 = e) 2 : (6 x + 7 ) 3 x − 60 = − 15 x 3x − y 3 x = Tìm giá trị của tỉ số x+ y 4 y a c Bài 11: Cho tỉ lệ thức = Chứng minh rằng ta có các tỉ... rằng nếu cộng lần lượt độ dài từng cặp hai cạnh của tam giác đó thì tỉ lệ các kết quả là 5 : 7 : 8 Bài 13: Tìm x, y, z biết rằng: 4x = 3y ; 5y = 3z và 2x - 3y + z =6 Bài 14: Tìm các cặp số (x; y) biết: a, GV: NGUYỄN MINH ĐỨC x y = ; xy = 84 3 7 19 b, 1 + 3y 1 + 5y 1 + 7y = = 12 5x 4x Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 Bài 15: Cho tỉ lệ thức: a c 2002a + 2003b 2002c + 2003d = = Chứng minh rằng ta có: b d 2002a.. .Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 Bài 6 Tìm x biết rằng: a) (x – 1)3 = 27; e) 5x + 2 = 625; h) b) x2 + x = 0; c) (2x + 1)2 = 25; f) (x – 1)x + 2 = (x – 1)x + 4; d) (2x – 3)2 = 36; g) (2x – 1)3 = -8 1 2 3 4 5 30 31 = 2x ; 4 6 8 10 12 62 64 Bài 7 Tìm số ngun dương n biết rằng: a) 32 < 2n < 128; Bài 8 Cho biểu thức P = b) 2.16 ≥ 2n > 4; ( x − 4) ( x −5)( x −6 ) c) 9. 27 ≤ 3n ≤ 243 ( x +6... Tính: 3 3   11 11    :  + + 2 ,75 − 2,2  7 13   7 13    10 1,21 22 0,25   5 225  :  + + B=     49 7 3 9      A =  0 ,75 − 0,6 + + Câu 12: (2 điểm) Tính nhanh: B= 1 1 1 1 (1 + 2 + 3 + + 99 + 100) − − − (63.1,2 − 21.3,6) 2 3 7 9 A= 1 − 2 + 3 − 4 + + 99 − 100 1 2 3 2 4  −  (− ) +  14 7 35  15   1 3 2 2 5  +  −  10 25 5  7   x + 1 chia hết cho b) Tìm x ngun... NGUYỄN MINH ĐỨC 26 2/ Giáo án dạy phụ đạo Tốn 7 Hai ủái lửụùng x vaứ y ủửụùc cho ụỷ trẽn coự phaỷi laứ hai ủái lửụùng tổ leọ thuaọn khõng? Vỡ sao? Baứi taọp 4: Tỡm ba soỏ x, y, z, bieỏt raống chuựng tổ leọ thuaọn vụựi caực soỏ 5, 3, 2 vaứ x–y+z = 8 µ µ µ Baứi taọp 5: Cho tam giaực ABC Bieỏt raống A,B,C tổ leọ vụựi ba soỏ 1, 2, 3 Tỡm soỏ ủo cuỷa mi goực Baứi taọp 6: Ba lụựp 7A, 7B, 7C ủi lao ủoọng trồng . 14 17 9 4 7 5 18 17 125 11 ++−− GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 1 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 b) 1 2 1 2 3 1 3 4 1 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 −−−−−−+−+−+− Bài làm. a) 125 11 2 1 2 1 125 11 9 4 18 17 7 5 14 17 125 11 =−+=       −−       −+ b) 11114 4 1 4 3 3 1 3 2 2 1 2 1 4)33()22()11( =−−−=       +−       +−       +−++−++−++− Bài. NGUYỄN MINH ĐỨC 9 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 Áp dụng: ( ) . n m m n x x = Bài 1: Tính a) 7 7 1 .3 ; 3   −  ÷   b) (0,125) 3 .512 c) 2 2 90 15 d) 4 4 79 0 79 TIẾT 3 Bài 2: So sánh 2 24 và. dung “Lũy thừa của một số hữu tỉ” V. Rút kinh nghiệm: GV: NGUYỄN MINH ĐỨC 7 Giáo án dạy phụ đạo Toán 7 Thứ ngày tháng năm 2012 BUỔI 3 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ I. Mục tiêu: - Giúp học sinh nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014, Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014,