0

Giáo án phụ đạo toán 6 chuẩn

105 2,652 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 14:17

Tuần 4. Ngày soạn: 6/9/2012 Tiết 1,2,3: ôn tập Nhân đơn,đa thức 1 I Mục tiêu - Ôn luyện cho học sinh các phép toán nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức. Chú ý kỹ năng về dấu, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế. + Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức. + Rèn kỹ năng nhân đơn thức, đa thức với đa thức. II- Tiến trình lên lớp 1,ổn định tổ chức GV cho học sinh nhắc lại: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức - Quy tắc dấu ngoặc Quy tắc chuyển vế Bài tập 1: Làm tính nhân a, (x 2 + 2xy 3 ) . ( - xy ) b, 2 1 x 2 y ( 2x 2 - 5 2 xy 2 - 1 ) c, ( x 7 )( x 5 ) d, ( x- 1 )( x + 1)( x + 2 ) Gv cho 4 hs lên bảng 1.Lý thuyết 1. Nhân n thc với n thc a. Quy tắc: - Nhân hệ số với hệ số. - Nhân phần biến với phần biến. Lu ý: x 1 = x; x m .x n = x m + n ; = x m.n 2. Nhân đơn thức với a thc: a. Quy tắc: Nhân đơn thức với tong hạng tử của đa thức. A(B + C) = AB + AC 3. Nhân đa thức với a thc: a. Quy tắc: Nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia. (A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD 2.Bài tập Bài tập 1 Kết quả: a, - x 3 y 2x 2 y 2 + 3xy b, x 5 y x 3 y 3 x 2 y c, x 2 12 x + 35 1 Gợi ý : phần d nhân hai đa thức đầu với nhau sau đó nhân với đa thức thứ ba. Gv chữa lần lợt từng câu. Trong khi chữa chú ý học sinh cách nhân và dấu của các hạng tử, rút gọn đa thức kết quả tới khi tối giản. Bài tập 2: Rút gọn các biểu thức sau a, x( 2x 2 3 ) x 2 ( 5x + 1 ) + x 2 b, 3x ( x -2 ) - 5x( 1 -x ) -8 ( x 3 - 3 ) Gv hỏi ta làm bài tập này nh thế nào? Hs: Nhân đơn thức với đa thức Thu gọn các hạng tử đồng dạng Gv lu ý học sinh đề bài có thể ra là rút gọn, hay tính, hay làm tính nhân thì cách làm hoàn toàn tơng tự. Cho 2 học sinh lên bảng Gọi học sinh dới lớp nhận xét, bổ sung Bài tập 3: Tìm x biết a, 2x ( x 5 ) x( 3 + 2x ) = 26 b, 3x( 12x 4) - 9x( 4x 3 ) = 30 c, x ( 5 2x ) + 2x( x 1) = 15 Gv hớng dẫn học sinh thu gọn vế trái sau đó dùng quy tắc chuyển vế để tìm x. Gọi 1 hs đứng tại chỗ làm câu a. Gv sửa sai luôn nếu có Bài tập 4: Chứng minh rằng a, ( x 1 )( x 2 + x +1 ) = x 3 1 b, ( x 3 + x 2 y + xy 2 + y 3 )( x y ) = x 4 y 4 Gv hỏi theo em bài này ta làm thế nào Hs trả lời: ta biến đổi vế trái thành vế phải Gv lu ý học sinh ta có thể biến đổi vế phải thành vế trái, hoặc biến d, x 3 + 2x 2 x 2 Bài tập 2 Kết quả: a, -3x 2 3x b, - 11x + 24 Bài tập 3 a, 2x( x 5 ) x ( 3 + 2x ) = 26 2x.x 2x.5 x.3 x.2x = 26 2x 2 10x 3x 2x 2 = 26 ( 2x 2 2x 2 ) + ( -10x 3x ) = 26 -13x = 26 x = 26:( -13) x = -2 vậy x = -2 Kết quả b, x = 2 c, x = 5 Bài tập 4: Kết quả : a, ( x 1 )( x 2 + x +1 ) = x.x 2 + x.x +x.1 1.x 2 1.x 1.1 = x 3 + x 2 + x - x 2 x 1 = x 3 + ( x 2 x 2 ) + ( x x ) 1 = x 3 - 1 Vậy vế trái bằng vế phải b, làm tơng tự 2 đổi cả hai vế cùng bằng biểu thức thứ 3 ?Để rút gọn biểu thức ta thực hiện các phép tính nào -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi 2 học sinh lên bảng làm ,mỗi học sinh làm 1 câu . -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét - Giáo viên nêu bài toán ?Nêu cách làm bài toán -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp. - Giáo viên nêu bài toán ? 2 số chẵn liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu -Cho học sinh làm theo nhóm Bài 5.Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: a) A=5x(4x 2 - 2x+1) 2x(10x 2 - 5x - 2) với x= 15 b) B = 5x(x-4y) - 4y(y -5x) với x= ; y= Giải. a) A = 20x 3 10x 2 + 5x 20x 3 +10x 2 + 4x=9x Thay x=15 A= 9.15 =135 b) B = 5x 2 20xy 4y 2 +20xy = 5x 2 - 4y 2 B = Bài 6. Chứng minh các biểu thức sau có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến số: a) (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) b) (x-5)(2x+3) 2x(x 3) +x +7 Giải. a)(3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) = 6x 2 10x + 33x 55 6x 2 14x 9x 21 = -76 Vậy biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến số. b) (x-5)(2x+3) 2x(x 3) +x +7 =2x 2 +3x-10x-15-2x 2 +6x+x+7=-8 Vậy biểu thức có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của biến số Bài 7.Tìm 3 số chẵn liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít hơn tích của hai số cuối 32 đơn vị. Giải. Goi 3 số chẵn liên tiếp là: x; x+2; x+4 (x+2)(x+4) x(x+2) = 32 x 2 + 6x + 8 x 2 2x =32 4x = 32 x = 8 3 -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt ?nhận xét,bổ sung. Vậy 3 số cần tìm là : 8;10;12 III.Củng Cố -Nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức . -Nhắc lại các dạng toán và cách làm . IV.H ớng Dẫn -Ôn lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. -Xem lại các dạng toán đã luyện tập. BTVN Bài 1.Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tích của hai số đầu ít hơn tích của hai số cuối 146 đơn vị. Bài 2.Tính : a) (2x 3y) (2x + 3y) b) (1+ 5a) (1+ 5a) c) (2a + 3b) (2a + 3b) d) (a+b-c) (a+b+c) e) (x + y 1) (x - y - 1) Tuần 5. Ngày soạn: 13/9/2012 Tiết 1,2,3: ôn tập hình thang - hình thang cân 4 1 A. Mục tiêu: - Củng cố: định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhân biết của hình thang, hình thang cân. -Rèn kĩ năng chứng minh tứ giác là hình thang, hình thang cân. - Cần tranh sai lầm: Sau khi chứng minh tứ giác la hình thang, đi chứng minh tiếp hai cạnh bên bằng nhau. B. Chuẩn bị: GV: Hệ thống bài tập, thớc. HS; Kiến thức. Dụng cụ học tập. C. Tiến trình: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới. 5 GV; Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang cân HS: GV: ghi dấu hiệu nhận biết ra góc bảng. GV; Cho HS làm bài tập. Bài tập 1: Cho tam giác ABC. Từ điểm O trong tam giác đó kẻ đờng thẳng song song với BC cắt cạnh AB ở M , cắt cạnh AC ở N. a)Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao? b)Tìm điều kiện của ABC để tứ giác BMNC là hình thang cân? c) Tìm điều kiện của ABC để tứ giác BMNC là hình thang vuông? GV; yêu cầu HS ghi giả thiết, kết luận, vẽ hình. HS; lên bảng. GV: gợi ý theo sơ đồ. a/ BMNC là hình thang MN // BC. b/ BMNC là hình thang cân B C = ABC cân c/ BMNC là hình thang vuông 0 0 90 90 B C = = ABC vuông Bài tập 2: Cho hình thang cân ABCD có AB //CD O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng OA = OB, OC = A.Lý thuyết: - Dấu hiệu nhận biết hình thang : Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thang - Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân. Hình thang có hai đờng chéo bằng nhau là hình thang cân B.Bài tập: Bài tập 1 O N M C B A a/ Ta có MN // BC nên BMNC là hình thang. b/ Để BMNC là hình thang cân thì hai góc ở đáy bằng nhau, khi đó B C = Hay ABC cân tại A. c/ Để BMNC là hình thang vuông thì có 1 góc bằng 90 0 khi đó 0 0 90 90 B C = = hay ABC vuông tại B hoặc C. Bài tập 2: O D C B A Ta có tam giác DBA CAB = vì: AB Chung, AD= BC, A B = Vậy DBA CAB = Khi đó OAB cân OA = OB, 6 B C M N A 1 2 1 2 III.Củng Cố -Nhắc lại định nghĩa ,tính chất ,dấu hiệu nhận biết tứ giác là hình thang-hình thang cân IV.H ớng Dẫn -Ôn lại định nghĩa ,tính chất ,dấu hiệu nhận biết tứ giác là hình thang-hình thang cân -Xem lại các dạng toán đã luyện tập. -BTVN 18,19,24,30 (SBT-62,63) Tuần 6. Ngày soạn: 20/9/2012 Tiết 1,2,3: Hằng đẳng thức đáng nhớ 1 A.Mục Tiêu + Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức: Bình phơng một tổng, bình phơng một hiệu, hiệu hai bình phơng. + Học sinh vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức trên vào giải toán. + Biết áp dụng các hằng đẳng thức vào việc tính nhanh, tính nhẩm. B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thớc thẳng. C.Tiến trình: Hoạt động của GV&HS Kiến thức trọng tâm 1.Kiểm Tra ?Viết 7 hằng đẳng thức đã học: A. Lý thuyết: Ta có 7 hằng đẳng thức 1) (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 7 GV gọi 1 học sinh lên bảng làm -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. - Giáo viên nêu bài toán ?Nêu cách làm bài toán -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ?Nêu cách làm bài toán -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt ?nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét - Giáo viên nêu bài toán ?Nêu cách làm bài toán -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi 2) (A - B) 2 = A 2 - 2AB + B 2 3) A 2 - B 2 = (A + B)(A B) 4) (A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B + 3AB 2 + B 3 5) (A - B) 3 = A 3 - 3A 2 B + 3AB 2 - B 3 6) A 3 + B 3 = (A + B)(A 2 - AB + B 2 7) A 3 - B 3 = (A B)(A 2 + AB + B 2 ) B.Bài tập: Bài 1.Tính: a) (3x+4) 2 b) (-2a+) 2 c) (7-x) 2 d) (x 5 +2y) 2 Giải a) (3x+4) 2 =9x 2 +24x+16 b) (-2a+) 2 =4x 2 -2a+ c) (7-x) 2 =49-14x+x 2 d) (x 5 +2y) 2 =x 10 +4x 5 y+4y 2 Bài 2.Tính: a) (2x-1,5) 2 b) (5-y) 2 c) (a-5b)(a+5b) d) (x- y+1)(x- y-1) e) (a+b+c) 2 f) (a-b+c) 2 g) (3x+y-2) 2 Giải. a) (2x-1,5) 2 = 4x 2 - 6x+2,25 b) (5-y) 2 =25-10y+y 2 c) (a-5b)(a+5b) =a 2 -25b 2 d) (x- y+1)(x- y-1)=(x-y) 2 -1 =x 2 -2xy+y 2 -1 e) (a+b+c) 2 =a 2 +b 2 +c 2 +2ab+2ac+2bc f) (a-b+c) 2 =a 2 +b 2 +c 2 -2ab+2ac-2bc g) (3x+y-2) 2 =9x 2 +y 2 +4+6xy-12x-4y Bài 3.Tính: a) (a 2 - 4)(a 2 +4) b) (x 3 -3y)(x 3 +3y) c) (a-b)(a+b)(a 2 +b 2 )(a 4 +b 4 ) d) (a-b+c)(a+b+c) e) (x+2-y)(x-2-y) Giải. a) (a 2 - 4)(a 2 +4)=a 4 -16 8 và nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp. ?Nêu cách làm bài toán -Cho học sinh làm theo nhóm -Gọi đại diện nhóm lên bảng làm lần l- ợt ?nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp. . - Giáo viên nêu bài toán ?Nêu cách làm bài toán -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. ?Nêu cách làm bài toán -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt ?nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp. ?Nêu cách làm bài toán -Giáo viên hớng dẫn. -Gọi 1 học sinh lên bảng làm -Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi b) (x 3 -3y)(x 3 +3y)=x 6 -9y 2 c) (a-b)(a+b)(a 2 +b 2 )(a 4 +b 4 )=a 8 -b 8 d) (a-b+c)(a+b+c)=a 2 +2ac+c 2 -b 2 e) (x+2-y)(x-2-y)=x 2 -2xy+y 2 -4 Bài 4.Rút gọn biểu thức: a) (a-b+c) 2 +2(a-b+c)(b-c)+(b-c) 2 b) (2x-3y+1) 2 -(x+3y-1) 2 c) (3x-4y+7) 2 +8y(3x-4y+7)+16y 2 d) (x-3) 2 +2(x-3)(x+3)+(x+3) 2 Giải a) (a-b+c) 2 +2(a-b+c)(b-c)+(b-c) 2 =(a-b+c+b-c) 2 =a 2 b) (2x-3y+1) 2 -(x+3y-1) 2 =(2x-3y+1+x+3y-1)(2x-3y+1+-x-3y+1) =3x(x-6y+2)=3x 2 -18xy+6x c) (3x-4y+7) 2 +8y(3x-4y+7)+16y 2 =(3x-4y+7+4y) 2 =(3x+7) 2 =9x 2 42x+49 d) (x-3) 2 +2(x-3)(x+3)+(x+3) 2 =(x-3+x+3) 2 =4x 2 Bài 6.Biết a+b=5 và ab=2.Tính (a-b) 2 Giải . (a-b) 2 =(a+b) 2 -4ab=5 2 -4.2=17 Bài 7.Biết a-b=6 và ab=16.Tính a+b Giải (a+b) 2 =(a-b) 2 +4ab=6 2 +4.16=100 (a+b) 2 =100 a+b=10 hoặc a+b=-10 Bài 8.Tính nhanh: a) 97 2 -3 2 b) 41 2 +82.59+59 2 c) 89 2 -18.89+9 2 Giải . a) 97 2 -3 2 =(97-3)(97+3)=9400 b) 41 2 +82.59+59 2 =(41+59) 2 =10000 c) 89 2 -18.89+9 2 =(89-9) 2 =6400 Bài 9.Biết số tự nhiên x chia cho 7 d 6.CMR:x 2 chia cho 7 d 1 9 và nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét -Tơn tự cho học sinh làm bài 10 -Làm bài 12. ?Nêu cách làm bài toán -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt ?nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ,nhắc các lỗi học sinh hay gặp. Giải. x chia cho 7 d 6 x=7k+6 , k N x 2 =(7k+6) 2 =49k 2 +84k+36 497 , 847 , 36 :7 d 1 x 2 :7 d 1 Bài 10.Biết số tự nhiên x chia cho 9 d 5.CMR:x 2 chia cho 9 d 7 Giải. x chia cho 9 d 5 x=9k+5, k N x 2 =(9k+5) 2 =81k 2 +90k+25 81 M 9 , 90 M 9 , 25 :9 d 7 x 2 :9 d 7 Bài 11.Cho 2(a 2 +b 2 )=(a+b) 2 CMR: a=b Giải. 2(a 2 +b 2 )=(a+b) 2 2(a 2 +b 2 )-(a+b) 2 =0 (a-b) 2 =0 a-b=0 a=b Bài 12.Cho a 2 +b 2 +1=ab+a+b CMR: a=b=1 Bài 13 a) Cho x + y = 7 tính giá trị của biểu thức: M = (x + y) 3 + 2x 2 + 4xy + 2y 2 b) Cho x y = 7 tính giá trị của biểu thức: A = x(x + 2) + y(y 2) 2xy + 37 Giải: a) Ta có M = (x + y) 3 + 2x 2 + 4xy + 2y 2 = (x + y) 3 + 2(x 2 + 2xy + y 2 ) = (x + y) 3 + 2(x + y) 2 Thay x + y = 7 ta đợc M = 7 3 + 2.7 2 = 343 + 98 = 441 Cách 2: Vì x + y = 7 => x = 7 y thay vào biểu thức M b) Ta có A = x(x + 2) + y(y 2) 2xy + 37 = x 2 + 2x + y 2 2y 2xy + 37 = = x 2 2xy + y 2 + 2 (x y) + 37 = (x y) 2 + 2(x y) + 37 Với x y = 7 ta có A = 7 2 + 2.7 + 37 = 100 10 [...]... 7 x 2 + 14 x + 7 a) 28 2 + 3x 3x 7( x 2 + 2 x + 1) = 3 x( x + 1) 3 3 7( x + 1) 2 = 3 x( x + 1) 32( x 2) b) 64 64 x + 16 x 2 3 = 7( x + 1) 3x 32( x 2)3 = ) 16( 4 4 x + x 2 ) 32( x 2)3 b) 64 64 x + 16 x 2 3 2. 16( x 2)2 ( x 2) = 32( x 2) = 16( 2 x) 2 16( x 2)2 2. 16( x 2) 2 ( x 2) = 16( x 2) 2 = 2( x 2) Bi tp 5 : Chng minh ng thc sau x y + 2 xy + y xy + y = 2 x 2 + xy y 2 2x y 2 2 3 Bi tp... x = 0 hoặc 1 + x = 0 hoặc x = 0 Bài 3: Tính nhẩm: x = 1 hoặc x = -1 hoặc x = 0 a 12 ,6. 124 12 ,6. 24; Bài 3: Tính nhẩm: b 18 ,6. 45 + 18 ,6. 55; a/ 12 ,6. ( 124 - 24) = 12 ,6 100 = c 14.15,2 + 43.30,4 1 260 GV gợi ý: Hãy dùng phơng pháp đặt b/ 18 ,6. (45 + 55) = 18 ,6 100 = 1 860 nhân tử chung để nhóm các hạng tử c/ 15,2.( 14 + 86) = 15,2 100 = 1520 chung sau đó tính 14 HS lên bảng làm bài Bài 4: Phân tích các... vào giải các bài toán thực tế B .Chuẩn Bị :giáo án, sgk,sbt,thớc thẳng,êke C.Tiến trình: I.ổn định tổ chức: II.Kiểm tra bài cũ: III.Bài mới: 11 Hoạt động của GV&HS A.Kiểm Tra 1.Nêu định nghĩa đờng trung bình của tam giác , hình thang? 2.Nêu tính chất đờng trung bình của tam giác , hình thang? B.Bài tập -Học sinh đọc bài toán -Yêu cầu học sinh vẽ hình ?Nêu giả thiết ,kết luận của bài toán ?Phát hiện các... hằng đẳng thức đáng nhớ HS lên bảng làm bài Bài 5: Tìm x biết : c/ 4x2 - 49 = 0 Bài 5: ( 2x + 7).( 2x - 7) = 0 Tìm x biết : 2 2x + 7 = 0 hoặc 2x - 7 = 0 c )4 x 49 = 0; x = -7/2 hoặc x = 7/2 d ) x 2 + 36 = 12 x d/ x2 + 36 = 12x x2 - 12x + 36 = 0 GV hớng dẫn: (x - 6) 2 = 0 ? Để tìm x ta phải làm thế nào? * HS: Phân tích đa thức thành nhân x - 6 = 0 x =6 tử đa về dạng phơng trình tích Bài 6 GV gọi HS lên... 2x) =( x - 1)(x2 + 1) Dạng 3: Phối hợp nhiều phơng pháp: Bài 3:Phân tích đa thức thành nhân tử Dạng 3: Phối hợp nhiều phơng c/ 36 - 4a2 + 20ab - 25b2 = 62 -(4a2 - 20ab + 25b2) pháp: 16 = 62 -(2a - 5b)2 =( 6 + 2a - 5b) (6 - 2a + 5b) 2 2 d/ 5a3 - 10a2b + 5ab2 - 10a + 10b c ) 36 4a + 20ab 25b ; = (5a3 - 10a2b + 5ab2 )- (10a - 10b) d )5a 3 10a 2b + 5ab 2 10a + 10b = 5a( a2 - 2ab + b2) - 10(a - b) = 5a(a... a/ (7.35 - 34 + 36) : 34 = 7.35 : 34 - 34 : 34 + 36 : 34 ? Để tính giá trị của biểu thức ta làm = 21 - 1 + 9 = 29 thế nào? *HS: chia đơn thức cho đơn thức sau b/ ( 163 - 64 2) : 82 = (212 - 212) : 82 đó thay giá trị vào kết quả =0 GV yêu cầu HS lên bảng c/ (5x4 - 3x3 + x2) : 3x2 Bài 4: Thực hiện phép chia = 5x4 : 3x2 - 3x3 : 3x2 + x2 : 3x2 a/ (7.35 - 34 + 36) : 34 = x2 - x + b/ ( 163 - 64 2) : 82 d/ (5xy2... và nhớ 7 hằng đẳng thức đã học -Xem lại các dạng toán đã luyện tập -BTVN Bài 1: Rút gọn biểu thức: a) (x + 1)2 (x 1)2 3(x + 1)(x 1) b) 5(x 2)(x + 2) - 1 (6 8x)2 + 17 2 c) (a + b)3 + (x 2)3 6a2b d) (a + b)3 - (x 2)3 6a2b; e) (a + b c)2 (a c)2 2ab + 2bc Bài 2 :Tìm giá trị của x, y sao cho biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất A = 2x2 + 9y2 6xy 6x 12y + 2004 Tuần 7 Ngày soạn: 25/9/2012 Tiết... 29 - Làm bài 6 SGK; bài 4, 5, 6 ,7 tr 16 SBT Tuần 14 Ngày soạn: 16/ 11/2012 Tiết 1,2,3: Ôn tập hình vuông 1 I Mục tiêu - Nắm đợc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông - Biết áp dụng các định nghĩa và tính chất đó để làm các bài toán chứng minh, tính độ lớn của góc, của đoạn thẳng - Biết chứng minh tứ giác là hình vuông - có kĩ năng vận dụng các kiến thức vào thực tiễn II .Chuẩn bị: III... lên -6x3 + 17x2 -20x + 9 2x2-6x-7 3 2 bảng làm bài -6x - 24x - 6x *HS: lên bảng làm bài -7x2 - 14x + 9 Bài 7: -7x2 - 28x +7 Tìm số a để : - 14x +2 a) Đa thức x3 + 3x2 + 5x + a chia hết cho đa thức x + 3 Bài 9 b) Đa thức x3 3x + a chia hết cho Giải: đa thức x2 2x + 1 2 A = (2x +5x+3) : (x+1) (4x-5) ? Trớc hết ta phải làm gì? 24 ?Em nào thực hiện đợc phép chia ở câu a? ? Đa thức d ntn? ? Để phép toán. .. tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của hình Thấy đợc mối quan hệ giữa các tứ giác đã học, góp phần rèn luyện t duy biện chứng cho HS B- Chuẩn bị của GV và HS - Sơ đồ các loại tứ giác vẽ trên bảng phụ - Thớc kẻ, com pa, ê ke, phấn màu C- Tiến trình dạy- học 1.ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ 3.Bài mới : GV: đa sơ đồ các loại tứ giác tr 152 SGV vẽ trên bảng phụ để ôn tập . xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét ?Nêu cách làm bài toán -Gọi học sinh lên bảng làm lần lợt ?nhận xét,bổ sung. -Giáo viên nhận xét - Giáo viên nêu bài toán ?Nêu cách làm bài toán -Cho học. = 1 hoặc x = -1 hoặc x = 0 Bài 3: Tính nhẩm: a/ 12 ,6. ( 124 - 24) = 12 ,6 . 100 = 1 260 b/ 18 ,6. (45 + 55) = 18 ,6 . 100 = 1 860 c/ 15,2.( 14 + 86) = 15,2 .100 = 1520 14 HS lên bảng làm bài. Bài 4: . học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. - Giáo viên nêu bài toán ?Nêu cách làm bài toán -Cho học sinh làm theo nhóm -Giáo viên đi kiểm tra ,uốn nắn -Gọi học sinh lên bảng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán 6 chuẩn, Giáo án phụ đạo toán 6 chuẩn,