0

GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH LỚP 7 MÔN TOÁN CỰC HAY

99 8,519 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 08:26

Buổi 1 :ÔN TẬP: CỘNG ,TRỪ ,NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈI Mục tiêu Kiến thức : Học sinh nắm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ. Hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ. các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ. Hiểu khái niệm tỉ số của hai số hữu tỉ. Kỹ năng : Có kỹ năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh, chính xác, kỹ năng áp dụng tỉ số hai số hữu tỉ vào bài tập . Có kỹ năng làm phép cộng trừ số hữu tỉ nhanh, chính xác, rèn kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế. GIO N PH O HC SINH LP 7 MễN TON CC HAY Ngy son: Bui 1 :ễN TP: CNG ,TR ,NHN, CHIA S HU T I - Mc tiờu - Kin thc : Hc sinh nm vng quy tc cng tr s hu t. Hiu quy tc chuyn v trong tp hp s hu t. cỏc quy tc nhõn, chia s hu t. Hiu khỏi nim t s ca hai s hu t. - K nng : Cú k nng nhõn, chia s hu t nhanh, chớnh xỏc, k nng ỏp dng t s hai s hu t vo bi tp . Cú k nng lm phộp cng tr s hu t nhanh, chớnh xỏc, rốn k nng ỏp dng quy tc chuyn v. - Thỏi : Rốn tớnh cn thn, chớnh xỏc . yờu thớch mụn hc II-Ph ng phỏp : -Thuyt trỡnh,luyn tp. III - Chuẩn bị - GV: Tài liệu , SGK , phiếu học tập , bảng phụ - HS : SGK IV- Tiến trình bài dạy A- n định tổ chức (2ph): Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS c kim tra B- Kiểm tra (5ph) : Nêu quy tắc so sánh hai số hữu t ? Làm bài tập 3(a) SGK C- Bài mới Đặt vấn đề : lớp 6 đã học cộng trừ hai phân số . Muốn cộng trừ hai số hữu t ta làm nh thế nào ? Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Thi gian Hot ng 1: Cng, tr hai s hu t - Cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân số (?) Số hữu t có thể viết dới dạng phân số, vậy để cộng, trừ số hữu t ta làm nh tn ? - Treo bảng phụ ghi tổng quát x = a m , y = b m ( a , b , m Z , m > 0 ) thì : x + y = ? x - y = ? Yêu cầu học sinh điền kết quả * Các tính chất của phép cộng số hữu t -Yờu cu HS nhắc lại tính chất của phép cộng phân số ? - Nhc li hai quy tc - Suy ngh, tr li: nh cng, tr hai phõn s x = a m , y = b m x + y = a m + b m = a b m + x - y = a m - b m = a b m -Nêu tính cht phép cộng số hữu t: Giao hoán, kết hợp, cộng với 0, mỗi số hữu t đều có số đối. -Ví dụ : Tớnh: a/ - 7 3 + 4 7 Hng dn: - 7 3 + 4 7 = 49 21 + 12 21 = 49 12 21 + = 37 21 Yc hs thc hin: ( - 3 ) - ( - 3 4 ) -Gi HS nhn xột. - Làm ?1 : Tính : a/ 0,6 + 2 3 b/ 1 3 - ( - 0,4 ) -Cho HS làm theo nhóm 4 em -Gọi 2 HS trình bày -GV nhận xét , đánh giá -Nhc li. -Nghe v ghi nh. -c vớ d. -HS nghe và thực hiện . -Lên bảng thực hiện ( - 3 ) - ( - 3 4 ) = 12 4 + 3 4 = 12 ( 3) 4 = 12 3 4 + = 9 4 -Làm ?1 theo nhúm a/ 0,6 + 2 3 = 6 10 + 2 3 = 3 2 5 3 + = 9 15 + 10 15 = 1 15 b/ 1 3 - ( - 0,4 ) = 1 3 - 4 10 = 1 3 - 2 5 = 5 15 - 6 15 = 11 15 Hot ng 2 Quy tcchuyn v - Yêu cu HS nêu quy tắc chuyển vế ở lớp 6 - Cho HS đọc quy tắc chuyển vế : x , y , z Q x + y = z : x = z - y Ví dụ : Tìm x biết : - 3 7 + x = 1 3 - Hng dn: - HS nhắc lại quy tắc. - Đọc quy tắc SGK . -HS nhắc lại , ghi nhớ . - Theo dừi v lm vớ d . - 3 7 + x = 1 3 x = 1 3 + 3 7 x = 7 21 + 9 21 x = 16 21 - Làm ?2 : Tìm x biết . a/ x - 1 2 = 2 3 b/ 2 7 - x = - 3 4 -Yờu cu HS làm ra nháp sau đó gi HS lên bảng trình bày * Chú ý : ( SGK - T9 ) Trong Q nếu có tổng đại số có thể đổi chỗ các số hạng , đặt dấu ngoặc để nhóm cỏc s hng mt cỏch tùy ý nh trong Z . ?2 a/ x - 1 2 = 2 3 x = 2 3 + 1 2 x = 4 6 + 3 6 x = 4 3 6 + = 1 6 b/ 2 7 - x = - 3 4 -x = - 3 4 - 2 7 - x = 21 28 - 8 28 - x = 29 28 x = 29 28 -Lng nghe, ghi nh. Hot ng 3: Nhõn hai s hu t (?) Với x , y Q và x = a b , y = c d x.y = ? Ví dụ : Tính - 3 4 . 2 1 2 = 3 4 . 5 2 = 3.5 4.2 = 15 8 Bài tập 11 SGK : Tính b/ 0,24 . 15 4 c/ ( - 2 ) . ( 7 12 ) - Cho học sinh hoạt động nhóm 4 em - Gọi 2 HS lên bảng trình bày - Tr li: x . y = a b . c d = . . a c b d -Theo dừi vớ d. Bài tập 11 SGK - Hot ng nhúm - Lờn bng trỡnh by b/ 0,24 . 15 4 = 6 25 . 15 4 = 6.( 15) 25.4 15ph -Nhận xét , đánh giá = 3.( 3) 5.2 = 9 10 c/ ( - 2 ) . ( 7 12 ) = ( 2).( 7) 12 = 14 12 = 7 6 Hoạt động 4:Chia hai s hu t Với x , y Q ,y # 0 và x = a b , y = c d x:y = a b : c d = a b . d c = . . a d b c Ví dụ : - 0,4 : - 2 3 = - 4 10 . 3 2 = 2 3 . 5 2 = 3 5 - Làm ? : Tính : a/ 3,5 . ( - 1 2 5 ) b/ 5 23 : ( - 2) -Cho học sinh làm ra phiếu -Chấm bài của một số học sinh . - Nhận xét, đánh giá. - Từ phép chia số hữu t x cho số hữu t y yêu cầu HS đa ra khái niệm mới về t số * Chú ý : SGK -11 - Giới thiệu khái niệm t số Vi x , y Q, y 0 thơng trong phép chia số hữu t x cho số hữu t y , gọi là t số của hai s x và y Kớ hiệu x y hay x : y Ví dụ : T số của hai số - 5,12 và 10,25 c vit nh th no? -Gọi HS trình bày Học sinh nghe và ghi nhớ -Theo dừi vớ d v nh cỏch thc hin. -HS lm bi trờn phiu a/ 3,5 . ( - 1 2 5 ) = 35 10 . 7 5 = 35.( 7) 10.5 = 49 10 b/ 5 23 : ( - 2) = 5 23 . 1 2 = 5.1 23.( 2) = 5 46 = 5 46 -HS đọc chú ý SGK -HS nhắc lại - Ghi nh khỏi nim t s. - c vớ d v suy ngh cỏch lm. 15ph D Cng c: Giáo viên hệ thống lại kiến thức của bài E.Hng dn v nh - Học thuộc các quy tắc nhân chia số hữu t - Làm bài tập : 11 16 (SGK -12,13) - Làm bài tập : 17 23 SBT -Hớng dẫn BT 16 : a/ p dụng đa về chia một tổng cho một số. -ễn tp giá trị tuyệt đối của số nguyên , cộng trừ số nguyên. -Chun b Tiờt 4: Giỏ tr tuyt i ca mt s hu t. Cng, tr, nhõn, chia s thp phõn. Rỳt kinh nghim gi dy: Ngày soạn : Buổi 2: lũy thừa của một số hữu t. I - Mục tiêu - Kiến thức : Học sinh hiểu lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu t. Nắm đợc các quy tắc tính tích, thơng của hai lũy thừa cùng cơ số Quy tắc tính lũy thừa của một lũy thừa. - Kỹ năng : Rèn kỹ năng sử dụng các quy tắc trong quá trình vận dụng vào bài tập - Thái độ : Phát triển t duy , rèn tính cẩn thận , chính xác II - Chuẩn b - GV: Bảng phụ , máy tính bỏ túi ,SGK. - HS : Ôn lại phần lũy thừa của số tự nhiên. Máy tính bỏ túi, SGK. III - Tiến trình dạy hc A-ổn định tổ chc (2ph) Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS c kim tra B- Kiểm tra (5ph): - HS1 : Tính giá trị của biểu thức : D = - ( - 3 5 + 3 4 ) - ( - 3 4 + 2 5 ) ỏp s: 1 2 C- Bài mới Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh TG Hoạt động 1: Ly tha vi s m t nhiờn - Gi HS nhắc lại lũy thừa của một số nguyên. Với x Z thỡ x ?= n -Tơng tự : Với x Q: . . n x x x x x= ( n N, n > 1 ) n lần x : cơ số, n : Số mũ * x = a b ( ,a b Z ; 0b ) thì : n x = ( a b ) n = n n a b -* Quy ớc : x 0 = 1( x0) ; 1 1 =x Làm ?1 -Gợi ý làm theo quy tắc trờn. -Gọi HS lên bảng lm -Yờu cu HS nhn xét : Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là -Nhc li. Với x Z : . . n x x x x x= n lần n x = ( a b ) n = a b . a b . a b a b n lần = . . . . a a a a b b b b = n n a b -Lm theo gi ý ca GV. ?1 -( 3 4 ) 2 = 2 2 ( 3) 4 = 9 16 ( - 2 5 ) 3 = 3 3 ( 2) 5 = 8 125 ( - 0,5 ) 2 = ( - 0,5).( - 0,5) = 0,25 ( - 0,5 ) 3 = (- 0,5).(- 0,5).(-0,5) = - 0,125 (9,7) 1 0 = -Nhn xột: Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là gì ? lũy thừa bậc lẻ của một số âm là gì ? mt s dng, lũy thừa bậc lẻ của một số âm là mt s õm. -Ghi nh. Hoạt động 2: Tớch v thng ca hai ly tha cựng c s -Cho HS nhắc lại : Với a N, ,m n N và m n thì : . m n a a = ? : m n a a = ? -Tơng tự : Với x Q , ,m n N . m n x x = m n x + : m n x x = m n x ( m n , x 0 ) -Làm ?2 -Gọi HS lên bảng tính Bài tập 49a, b, c (SBT-10) : -a bảng phụ ghi nội dung bài . -Yêu cầu hs chỉ ra phơng án đúng -Nhc li: . m n a a = m n a + ; : m n a a = m n a -Lng nghe,ghi nh. ?2 ( - 3 ) 2 .( - 3 ) 3 = ( - 3 ) 2 3+ = ( - 3 ) 5 =-243 ( - 0,25 ) 5 : ( - 0,25 ) 3 = ( - 0,25 ) 5 3 = ( - 0,25 ) 2 = 0,0625 Bài tập 49a, b, c (SBT-10) : a/ B . 3 8 - Đúng b/ A. 2 9 - Đúng c/ D. a 2n+ - Đúng Hoạt động 3: Ly tha ca ly tha -Làm ?3 (?) Qua đó có nhận xét gì về số mũ ở kết quả so với số mũ của cơ số ? Tổng quát : ( x m ) n = x .m n (?) Khi tớnh ly tha ca mt ly tha ta lm th no? -Làm ?4 : Điền vào ô trống a/ 2 3 3 ( ) 4 = ( - 3 4 ) b/ 4 (0,1) = ( 0,1 ) 8 ?3 a/ (2 2 ) 3 = 2 2 . 2 2 .2 2 = 2 6 b/ 5 2 1 ( ) 2 = (- 1 2 ) 2 (- 1 2 ) 2 (- 1 2 ) 2 = (- 1 2 ) 2 2 2 2 2+ + + + =(- 1 2 ) 10 -Nhn xột: Số mũ ở kết quả bằng tích của hai số mũ của cơ số. -Tr li : ta gi nguyờn c s v nhõn hai s m. ?4 a/ 6 b/ 2 Hoạt động 4 : Lũy thừa của một tích - Cho HS làm ?1 Tính và so sánh : a/ ( 2 . 5 ) 2 v 2 2 . 5 2 b/ ( 1 3 . 2 4 ) 3 v ( 1 2 ) 3 .( 3 4 ) 3 -Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm -Hớng dẫn cách làm -Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày (?) Qua bài tập trên cho biết muốn nâng một tích lên một lũy thừa làm nh thế nào ? + Để nhân đợc hai lũy thừa thì điều kiện cần gì ? (?) Vậy lũy thừa của một tích bằng gì ? -Cho HS c lp Làm ?2 a/ ( 1 3 ) 5 . 3 5 = ? b/ ( 1,5 ) 3 . 8 = ? -Hot ng nhúm v lm theo hng dn ca GV. -i din 2 nhúm trỡnh by ?1 a/ ( 2 . 5 ) 2 = 10 2 = 100 2 2 . 5 2 = 4 . 25 = 100 ( 2 . 5 ) 2 = 2 2 . 5 2 b/ ( 1 3 . 2 4 ) 3 = ( 3 8 ) 3 = 27 512 ( 1 2 ) 3 .( 3 4 ) 3 = 1 27 . 8 64 = 27 512 ( 1 3 . 2 4 ) 3 = ( 1 2 ) 3 .( 3 4 ) 3 +Nâng từng thừa số lên lũy thừa rồi nhõn các kết quả lại . +Hai lũy thừa có cùng số mũ -Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa. -Lng nghe, hiu v ghi nh. ?2 a/ ( 1 3 ) 5 . 3 5 = ( 1 3 . 3 ) 5 = 1 5 = 1 b/ ( 1,5 ) 3 . 8 = ( 1,5 ) 3 . 2 3 = ( 1,5 . 2 ) 3 = 3 3 = 27 15ph Hot ng 5: Ly tha ca mt thng - Làm ?3 : Tính và so sánh a/ ( - 2 3 ) 3 và 3 3 ( 2) 3 b/ 5 5 10 2 và ( 10 2 ) 5 -Gi 2 HS trỡnh by. (?)Qua hai ví dụ trên rút ra nhận xét v ly tha ca mt thng? - Làm ?4 -Cho HS nhn xột. ?3 a/ ( - 2 3 ) 3 = - 2 3 2 3 2 3 = - 8 27 3 3 ( 2) 3 = 8 27 = - 8 27 Vậy : ( - 2 3 ) 3 = 3 3 ( 2) 3 b/ 5 5 10 2 = 100000 32 = 3125 ( 10 2 ) 5 = 5 5 = 3125 Vậy 5 5 10 2 = ( 10 2 ) 5 -Nhn xột: Lũy thừa của một thơng bằng thơng các lũy thừa . -Ghi nh -3 HS lờn bng trỡnh by. ?4 a/ 2 2 72 24 = 2 72 ( ) 24 = 3 2 = 9 15ph -Nhn xột. b/ 3 3 ( 7,5) (2,5) = 3 7,5 ( ) 2,5 =( - 3 ) 3 = -27 c/ 1255 3 15 27 15 3 3 3 == = Hoạt động 6: Dạng toán tính giá trị biểu thức Bài tập 40(SGK-23) : Tính a/ ( 3 7 + 1 2 ) 2 = ? -Hớng dẫn đa về dạng ( a b ) n rồi tính -Gi HS lờn bng lm. -Gọi HS lên bảng làm phần c, d Bài tập 41 (SGK-23) : Tính a/ ( 1 + 2 3 - 1 4 ).( 4 5 - 3 4 ) 2 = ? -Hớng dẫn HS đa mỗi biểu thức trong ngoặc về dạng a b Sau ú vận dụng quy tắc tính -Gi HS lờn bng lm. Tng t yờu cu HS lm phn b b/ 2 : ( 1 6 ) 3 = ? Bài tập 40(SGK-23) : -Theo dừi GV hng dn a/ ( 3 7 + 1 2 ) 2 = ( 6 14 + 7 14 ) 2 = ( 13 14 ) 2 = 2 2 13 14 = 169 196 c/ ( ) ( ) 5 4 55 44 4.25 20.5 4.25 20.5 = = 4 5 100 100 = 1 100 d/ ( 10 3 ) 5 .( 6 5 ) 4 = 5 4 5 4 ( 10) .( 6) 3 .5 = 5 5 4 4 5 4 ( 2) .5 .3 .( 2) 3 .5 = 9 ( 2) .5 3 Bài tập 41 (SGK-23) : - Theo dừi GV hng dn a/ ( 1 + 2 3 - 1 4 ).( 4 5 - 3 4 ) 2 = 12 8 3 12 + . ( 16 15 20 ) 2 = 17 12 . 2 1 20 = 17 12.400 = 17 4800 b/ 2 : ( 1 6 ) 3 = 2 : 3 1 6 = 2 . 3 6 1 = 2 . 216 1 = - 432 Hoạt động 7: Tìm số cha biết Bài tập 42 (SGK-23) -Hớng dẫn: Số bị chia = ? Số chia = ? + Đa về cùng cơ số +T iu kin s mũ bằng nhau tỡm -Chia nhúm HS lm phn a,b,c -Gi i din cỏc nhúm trỡnh by -yêu cầu nhận xét. Bài tập 42 (SGK-23) -Lm bi -i din nhúm trỡnh by a/ 16 2 n = 2 2 n = 16 2 = 8 = 2 3 2 n = 2 3 Vậy n = 3 b/ ( 3) 81 n = - 27 ( - 3 ) n = ( -27 ). 81 ( - 3 ) n = ( - 3 ) 3 .3 4 ( - 3 ) n = (- 3 ) 3 .( -3 ) 4 ( - 3 ) n = ( - 3 ) 7 Vậy n = 7 c/ 8 n : 2 n = 4 8 2 n n = 4 4 n = 4 Vậy n= 1 D Cng c (5ph): - Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa - Nhắc lại các công thức về lũy thừa V -Hớng dẫn về nhà - Làm bài tập 47 , 48 , 52 , 57 , 59 SBT - Ôn khái niệm t số của hai số hữu t, phân số bằng nhau - Đọc Bi c thờm Lũy thừa với số mũ nguyên âm Rút kinh nghiệm giờ dạy: Soạn: Buổi 3 Ôn tập: Hai góc đối đỉnh - Hai đờng thẳng vuông góc I - Mục tiêu - Kiến thức: HS nắm đợc thế nào là hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh. - Kỹ năng: Biết vẽ một góc đối đỉnh với một góc cho trớc. - Thái độ: Bớc đầu tập suy luận hình học; Rèn kỹ năng vẽ hình. II-Phng phỏp: -thuyt trỡnh,luyn tp. III - Chuẩn bị - GV : Thớc thẳng, thớc đo góc, phấn màu, bảng phụ. - HS : Đọc trớc bài ở nhà. IV- Tiến trình dạy hc A-ổn định tổ chc (2ph): Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS c kim tra B- Kiểm tra (1ph) Sách, vở, đồ dùng học tập của HS. C- Bài mới : Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Thi Gia Hoạt động 1 : Thế nào là hai góc đối đỉnh GV đa bảng phụ có vẽ hai góc đối đỉnh và 2 góc không đối đỉnh GV giới thiệu về hai góc đối đỉnh và hai góc không đối đỉnh . 4 2 3 1 y/ y x/ x Ô 1 và Ô 3 là hai góc đối đỉnh . Ô 2 và Ô 4 là hai góc đối đỉnh ?1 [...]... Dạng toán chia t lệ Bài tập 64( SGK-31) -c bi 10 -Gọi HS đọc đề -Tr li (?) Bài toán cho gì ? yêu cầu tính gì ? Bài tập 64( SGK-31) -Hớng dẫn Gọi số học sinh lớp 6 , 7, 8 ,9 lần lợt là - Gọi số học sinh khối 6 ,7 ,8 , 9 tơng x , y , z , t ứng là : x, y, z , t ta sẽ có dãy t số nào ? Ta có x : 9 = y : 8 = z : 7 = t : 6 x = 35 x = ? 9 y = 35 y = ? 8 z = 35 z = ? 7 t = 35 t = ? 6 x y z t y t 70 =... số sau có lập đợc t lệ thức hay không ? tg 10ph 2 : 4 và 5 a/ 4 :8 5 -Hớng dẫn ,học sinh tự làm -Tơng tự gọi học sinh lên bảng b/ -3 1 2 1 : 7 và -2 : 7 2 5 5 2 2 1 2 1 :4 = = = 5 5 4 20 10 4 4 1 4 1 :8= = = 5 5 8 40 10 2 4 Vậy : :4 = :8 5 5 1 7 1 1 b/ -3 : 7 = - = 2 2 7 2 2 1 12 36 -2 : 7 = : 5 5 5 5 12 5 1 = =5 36 3 không lập đợc t lệ thức từ 1 2 1 -3 : 7 và -2 : 7 2 5 5 a/ Hoạt động 2 : Tính... 204 312 : 100 100 204 100 = 100 312 51 = 78 a/ 2,04 : ( - 3,12 ) = 5 Cách 2 : Đổi ra phân số rồi tính 2, 04 204 51 = = -Hng dn HS i cỏc t s ra phõn s 3,12 312 78 ri tớnh 1 3 5 b/ ( -1 ) : 1,25 = - : 2 2 4 3 4 5 = - =2 5 6 3 23 4 16 c/ 4 : 5 = 4 : =4 = 4 4 23 23 7 3 73 73 d/ 10 : 5 = : 3 14 7 14 73 14 = -Nhn xột 7 73 2,04 : ( - 3,12 ) = =2 Hoạt động 4: Dạng toán tìm x trong t lệ thức Bài tập 60( SGK-31)... 3 3 = = 2 6 7 75 25 5 hoàn : ; 75 30 7 7 = - Hớng dẫn: Đa về phõn s tối giản, phân tích các mẫu ra tha s nguyờn t -Yờu cu HS thc hin 30 2.3.5 6 6 Vậy : là STP hữu hạn , =75 75 0,08 7 là STP vô hạn tuần hoàn, 30 7 = 0,2333 = 30 - Cho HS hoạt động nhóm ? (?) Nhắc lại cách xác định STP hữu hạn 0,2(3) và STP vô hạn tuần hoàn -Gọi đại diện các nhóm lên trình bày - Hot ng nhúm lm ? * 1 13 17 7 ; ; ; là STP... dẫn về nhà : -Học bài theo vở ghi +đọc SGK -Làm BT 31; 35 (SGK/94); bài 27; 28; 29 (SBT /78 ) Chuẩn bị giờ sau luyện tập 2.Rút kinh nghiệm giờ dạy : Soạn ngày: Buổi 8 : Ôn tập: Từ vuông góc đến song song I mục tiêu: - Kiến thức: Biết qua hệ giữa hai đờng thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song songvới một đờng thẳng thứ ba Biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học - Kỹ năng: Suy luận toán học - Thái độ... thức học tập II-phơng pháp: Thuyết trình,vấn đáp III Chuẩn bị của GV và HS: Thớc thẳng, ê ke, bảng phụ, phấn màu IV- Tiến trình dạy học: A-Tổ chức (2ph) : Ngy Tit Lp S s dy 7A1 7A2 B Kiểm tra(5ph): Nêu dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng song song? Tờn HS vắng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh tg 1.Quan hệ giữa tính vuông góc và tính 20 Cho Hs quan sát hình 27 SGK... Chuẩn bị - GV : Bảng phụ ghi cách chứng minh dãy t số bằng nhau III - Tiến trình dạy hc A-n định tổ chức :(2ph) Ngy dy Tit Lp S s Tờn HS vng 7A1 7A2 B- Kiểm tra (8ph) Nêu các tính chất của t lệ thức 1 Tìm x biết : 0,01 : 2,5 = 0 ,75 x : 0 ,75 ( x = ) 250 C- Bài mới Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hoạt động 1: Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau - Làm ?1 Yêu cầu học sinh tính rồi so sánh ?1 2+3 5 1 =... đoán: = c e a+c+e = = d f b+d + f (?)áp dụng tính chất nào ? -Yc hs nêu cách chứng minh - Khi có dãy = ac+e bd + f Hoạt động 2: nhận xét a b c Học sinh nghe , ghi nhớ = = ta nói a, b, c tỷ 2 10 3 5 lệ với 2 ; 3 ; 5 Viết a : b : c = 2 : 3 : 5 - Làm ?2 -Gi HS đọc đề -Cho HS thảo luận nhóm -Gi ại diện các nhóm lên trình bày -c bi -Tho lun nhúm -i din nhúm trỡnh by: Gọi số học sinh của các lớp 7A , 7B... tập 62 , 64 , 70 , 72 SBT - Chun b Tit 11: Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau 2-Rút kinh nghiệm giờ dạy: Ngày soạn: Buổi 6: Ôn tập: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau I - Mục tiêu - Kiến thức : Học sinh nắm vững tính chất của dãy t số bằng nhau Thấy đợc ứng dụng của kiến thức trong những bài toán có nội dung thực tế - Kỹ năng : Có kỹ năng vận dụng tính chất này vào việc giải các bài toán - Thái độ... HS cả lớp cùng thao tác vào vở, GV kiểm tra A b B - Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình và trả lời các câu hỏi của đề bài - HS cả lớp nhận xét, đánh giá 10p Bài 26 (SGK/91) A 1200 x 1200 y B C2: Sử dụng góc 600 của êke để vẽ ã ã góc 1200 Ta có: xAB = yBA , mà hai góc này ở vị trí so - Cho cả lớp đọc đề bài => bài le trong của hai đờng thẳng song song Ax toán cho gì ? yêu cầu gì ? và By => Ax//By Bài 27 (SGK/91) . cộng số hữu t: Giao hoán, kết hợp, cộng với 0, mỗi số hữu t đều có số đối. -Ví dụ : Tớnh: a/ - 7 3 + 4 7 Hng dn: - 7 3 + 4 7 = 49 21 + 12 21 = 49 12 21 + = 37 21 Yc hs thc. nh -3 HS lờn bng trỡnh by. ?4 a/ 2 2 72 24 = 2 72 ( ) 24 = 3 2 = 9 15ph -Nhn xột. b/ 3 3 ( 7, 5) (2,5) = 3 7, 5 ( ) 2,5 =( - 3 ) 3 = - 27 c/ 1255 3 15 27 15 3 3 3 == = Hoạt động 6:. -2 2 5 : 7 1 5 a/ 2 5 : 4 = 2 1 . 5 4 = 2 20 = 1 10 4 5 : 8 = 4 5 . 1 8 = 4 40 = 1 10 Vậy : 2 5 : 4 = 4 5 : 8 b/ -3 1 2 : 7 = - 7 2 . 1 7 = - 1 2 -2 2 5 : 7 1 5 =
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO HỌC SINH LỚP 7 MÔN TOÁN CỰC HAY,