0

Giáo án phụ đạo Vật lý lớp 8

75 4,137 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 20:39

Nhận biết được vật chuyển động hay đứng yên so với vật mốc Nắm được tính tương đối của chuyển động và đứng yên và các dạng chuyển động 2.Kĩ năng: Vận dụng những hiểu biết có thể tìm ví dụ về chuyển động cơ học, tính tương đối của chuyển động và đứng yên, các dạng chuyển động 3.Thái độ: Rèn cho hs có tính cẩn thận, chính xác, hợp tác nhóm Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 Tuần 1 Tiết 1 CHƯƠNG I: CƠ HỌC BÀI 1:CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I.M ỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nhận biết được vật chuyển động hay đứng yên so với vật mốc - Nắm được tính tương đối của chuyển động và đứng yên và các dạng chuyển động 2.Kó năng: -Vận dụng những hiểu biết có thể tìm ví dụ về chuyển động cơ học, tính tương đối của chuyển động và đứng yên, các dạng chuyển động 3.Thái độ: - Rèn cho hs có tính cẩn thận, chính xác, hợp tác nhóm II. CHU ẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập và đáp án III. T Ổ CHỨC HO ẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn đònh lớp: 2. Bài mới: Ho¹t ®éng cđa GV và Hs Néi dung ghi b¶ng HĐ1: Kiểm tra kiến thức cũ Thế nào là vật mốc? Thế nào gọi là chuyển động cơ học ? Nêu thí dụ về chuyển động cơ học? Chỉ rõ đâu là vật mốc. Khi nào một vật được coi là chuyển động, đứng n? Tìm thí dụ Vật chuyển động hay đứng yên là phụ thuộc vào yếu tố nào? Nêu các dạng quỹ đạo chuyển động mà em biết? I. KI ẾN THỨC CƠ BẢN - Sự thay đổi vò trí của một vật theo thời gian so với vật mốc gọi là chuyển động cơ học. - Vật đứng n là vật không thay đổi vò trí so với vật mốc. Vd: Phòng học - Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật được chọn làm mốc. GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 HĐ2: Bài tập cơ bản - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 1.1 + Bài 1.2 + Bài 1.3 + Bài 1.4 + Bài 1.5 + Bài 1.6 + Bài 1.7 + Bài 1.8 + Bài 1.9 + Bài 1.10 + Bài 1.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo u cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai HĐ3: C ủng cố: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Dặn dò: - Làm thêm các bài tập còn lại trong SBT - Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là: chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn. II. BÀI T ẬP CƠ BẢN + Bài 1.1 Chọn C + Bài 1.2 Chọn B + Bài 1.3 a. cây bên đường b. Người lái xe c. Cột điện d. Ơ tơ + Bài 1.4 a. Mặt trời làm mốc b. Trái đất + Bài 1.5 a. Người sốt vé: cây cối ven đường và tàu chuyển động b. Đường tàu: cây cối ven đường đứng n còn tàu chuyển động c. Người lái xe: cây cối ven đường chuyển động còn tàu đứng n + Bài 1.6 a.Chuyển động tròn b. Chuyển động cong c. Chuyển động tròn d. Chuyển động cong + Bài 1.7 Chọn B + Bài 1.8 Chọn C + Bài 1.10 Chọn D + Bài 1.11 Khi ta nhìn xuống dòng nước lũ,khi đó dòng nước được chọn làm mốc nên ta có cảm giác cầu trơi ngược lại GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 Tuần Tiết 2 +3 BÀI 2: VẬN TỐC I.M ỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nắm được khái niệm vận tốc, công thức tính vận tốc v = S/t và đơn vò chính của vận tốc 2.Kó năng: - Biết đổi các đơn vò khi giải bài tập - Vận dụng được công thức tính vận tốc để tính quãng đường và thời gian chuyển động 3.Thái độ: -Thấy được ý nghóa của vận tốc là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh, chậm của chuyển động II. CHU ẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập III. T Ổ CHỨC HO ẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn đònh lớp: 2. Bài mới: Ho¹t ®éng cđa GV và HS Néi dung ghi b¶ng HĐ1: Kiểm tra kiến thức cũ - Gv: nêu câu hỏi Độ lớn vận tốc cho biết gì? Viết công thức tính vận tốc. Giải thích các đại lượng, đơn vò trong công thức? I.KI ẾN THỨC CƠ BẢN - Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động và được xác đònh bằng độ dài quãng đường đi được trong một đơn vò thời gian - Cơng thức: V = S/t Trong đó: v: vận tốc S: quãng đường t; thời gian - Đơn vò hợp pháp của vận tốc là m/s GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 HĐ2: Bài tập SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 2.1 + Bài 2.2 + Bài 2.3 + Bài 2.4 + Bài 2.5 + Bài 2.6 + Bài 2.7 + Bài 2.8 + Bài 2.9 + Bài 2.10 + Bài 2.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo u cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai H Đ 3: Củõng cố: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Dặn dò - Học bài cũ, làm thêm các bài tập trong SBT hoặc km/h :1km/h = 0,28m/s II. BÀI TẬP CƠ BẢN + Bài 2.1 - Chọn C: km/h + Bài 2.2 Vận tốc của vệ tinh nhanh hơn V = 8000m/s + Bài 2.3 Vận tốc của ơ tơ: v = s/t = 50000: 3600 = 13,9 m/s + Bài 2.4 Thời gian máy bay đi từ HN đến TPHCM: T = s/v = 1400: 800 = 1,75 h + Bài 2.5 a. Vận tốc người thứ nhất: V 1 = s 1 : t 1 = 300:60 = 5 m/s Vận tốc người thứ hai: V 2 = s 2 : t 2 = 7500:1800 = 4,17 m/s Vậy người thứ nhất đi nhanh hơn b. coi hai người khởi hành cùng một lúc, cùng một chỗ, và chđ cùng chiều. ta có : t = 20 phút = 1200s Qng đường người thứ nhất đi được S 1 = v 1 .t = 5.1200 = 6 km Qng đường người thứ hai đi được S 2 = v 2 .t = 4,17.1200 = 5 km Khoảng cách giữa hai người: S = s 1 – s 2 = 6 - 5 = 1 km + Bài 2.6 S = 0,72 . 150000000 = 108000000 km Thời gian as truyền từ M Trời đến sao Kim: T = s/ v = 108000000 : 300000 = 360s GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 Tuần Tiết 4+5 BÀI 3 :CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU I. M ỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Phát biểu được chuyển động đều và chuyển động không đều. Nêu được thí dụ - Xác đònh được dấu hiệu đặc trưng cho chuyển động đều và chuyển động không đều 2.Kó năng: - Vận dụng được kiến thức để tính vận tốc trung bình trên một đoạn đường - Làm thí nghiễm để rút ra qui luật chuyển động đều và không đều 3.Thái độ: - Nghiêm túc, tập trung, hợp tác nhóm khi làm thí nghiệm II.CHU ẨN BỊ - Hs: Kiến thức - Gv: Bài tập III. HO ẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn đònh lớp: 2. Bài mới: Ho¹t ®éng cđa GV và HS Néi dung ghi b¶ng HĐ1:Kiểm tra kiến thức cũ - Gv nêu câu hỏi Chuyển động đều là gì ? Cho VD Chuyển động khơng đều là gì ? cho vd Viết công thức tính vận tốc trung bình? Giải thích các đại lượng, đơn vò trong công thức? Vận tốc trung bình khác với trung bình cộng vận tốc NTN? I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian - Chuyển động không đều là chuyển động mà vậntốc có độ lớn thay đổi theo thời gian - Vận tốc trung bình của chuyển động không đều trên một quãng đường được tính bằng công thức: GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 HĐ2: Làm bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 3.1 + Bài 3.2 + Bài 3.3 + Bài 3.4 + Bài 3.5 + Bài 3.6 + Bài 3.7 + Bài 3.8 + Bài 3.9 + Bài 3.10 + Bài 3.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo u cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai v tb = S/t Trong đó: S: quãng đường đi được(m) t: thời gian đi hết quãng đường (s) v tb : vận tốc trung bình(m/s) II. BÀI T ẬP CƠ BẢN + Bài 3.1 1.Chọn C 2.Chọn A + Bài 3.2 Chọn C + Bài 3.3 Thời gian đi hết qng đường đầu: t 1 = s 1 / v 1 = 3000:2 = 5/12h Vận tốc tb trên cả hai qng đường: V Tb = s 1 + s 2 / t t + t 2 = 5,4 km/h + Bài 3.4 a. chđ khơng đều b. Vận tốc tb: V tb = s/t = 100: 9,78 = 10,22 m/s = 36,792 km/h + Bài 3.5 a.V 1 = 140: 20 = 7 m/s V 2 = 340 – 140 / 40 – 20 = 4,4 m/s V 3 = 4,4 m/s V 4 = 4,4 m/s V 5 = 4,4 m/s V 6 = 4,4 m/s V 7 = 4,4 m/s V 8 = 5 m/s V 9 = 6 m/s Nhận xét: GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 HĐ3: Củõng cố: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Dặn dò: - Học bài cũ . - Làm tiếp các bài tập trong SBT. - Trong 2 đoạn đường đầu chđ nhanh dần. - Trong 5 đoạn đường kế tiếp chđ đều - Trong 2 đoạn đường cuối chđ nhanh dần b. Vận tốc tb trên cả đoạn đường: v tb = s/t = 1000: 180 = 5,56 m/s + Bài 3.6 AB: v tb = s/t = 45: 9/4 = 20 km/h BC: v tb = s/t = 30: 2/5 = 75km/h CD: v tb = s/t = 10: 1/4 = 40 km/h AD: v tb = s/t = 95: 58/20 = 32,75 km/h + Bài 3.8 - Chọn D: khơng có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều. + Bài 3.10: Vận tốc trung bình: V TB = 3s / t 1 + t 2 + t 3 = 3v 1 .v 2 .v 3 / v 1. v 2 + v 2 .v 3 + v 1 .v 3 = 11,1m/s + Bài 3.11: - Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất vượt xa em thứ hai một đoạn đường là v 1 – v 2 = 0,8m/s Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng một vòng sân. Vậy thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy: t = 400 : 0,8 = 500 s = 8p2os GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 Tiết 6 +7 BÀI 4: BIỂU DIỄN LỰC I. M ỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nêu được thí dụ thể hiện lực tác dụng lên một vật làm thay đổi vận tốc - Nhận biết được lực là một đại lượng véc tơ. Biểu diễn được véc tơ lực 2.Kó năng: - Biểu diễn được lực và biết được phương và chiều của lực 3.Thái độ: - Học tập nghiêm túc, phối hợp nhóm, cẩn thận khi vẽ biểu diễn II.CHU ẨN BỊ - Hs: kiến thức - Gv: Bài tập III. T Ổ CHỨC HO ẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1.Ổn đònh lớp: 2. Bài mới: Ho¹t ®éng cđa GV và Hs Néi dung ghi b¶ng HĐ1: Kiểm tra kiến thức cũ - Gv: nêu câu hỏi Tại sao nói lực là một đại lượng vec tơ? Em hãy biểu diễn trọng lực của một vật nặng 10 kg? I.KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Lực là một đại lượng véc tơ - Do lực có độ lớn, có phương và chiều nên lực là một đại lượng véc tơ 2.Cách biểu diễn và kí hiệu véc tơ lực: - Lực là một đại lượng véc tơ được biểu diễn bằng một mũi tên có: - Gốc là điểm đặt của lực - Phương, chiều trùng với phương chiều GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 HĐ2: Làm bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 4.1 + Bài 4.2 + Bài 4.3 + Bài 4.4 + Bài 4.5 + Bài 4.6 + Bài 4.7 + Bài 4.8 + Bài 4.9 + Bài 4.10 + Bài 4.11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh. - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai. - Hs: Nhận xét và bổ sung theo u cầu của gv - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng - Hs: Ghi bài nếu sai của lực. - Độ dài biểu thò cường độ của lực với tỉ xích cho trước II. BÀI T ẬP CƠ BẢN + Bài 4.1 Chọn D: có thể tăng có thể giảm + Bài 4.2 Vd: + Bài 4.3 1. Sức hút của TĐ 2. tăng dần 3. lực cản 4. giảm dần + Bài 4.4 a. vật chịu td của 2 lực: - lực kéo có phương nằm ngang,chiều từ trái sang, F = 250N - lực cản có phương nằm ngang,chiều từ phải sang, F = 150N b. vật chịu td của 2 lực: - lực kéo có phương hợp với phương ngang một góc 30 0 , chiều xiên từ trái sang , F = 150N - Trọng lực P có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, F = 100N c. Biểu diễn + Bài 4.5 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 HĐ3: Củng cố - Dặn dò - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức - Học bài cũ - Làm thêm các bài tập trong SBT. + Bài 4.6 Chọn B: + Bài 4.7 Chọn D: Trong tình huống a vận tốc giảm, trong tình huống b vận tốc tăng + Bài 4.8 Chọn D + Bài 4.10 m = 50kg =>P = 10.m = 10.50 = 500N + Biểu diễn Tiết 8+9 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI [...]... tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng (m) p: p suất (N/m2) 1N/m2 = 1Pa - Trong bình thông nhau chứa cùng một GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN 4.Nêu ngun tắc bình thong nhau HĐ2: Bài tập trong SBT - - YCHS làm bài tập trong SBT + + Bài 8. 1 + Bài 8. 2 + Bài 8. 3 + Bài 8. 4 + Bài 8. 5 + Bài 8. 6 + Bài 8. 7 + Bài 8. 8 + Bài 8. 9 + Bài 8. 10 + Bài 8. 11 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng... ăm học 2013-2014 + Bài 10.7 + Bài 10 .8 + Bài 10.9 + Bài 10.10 + Bài 10.11 Tiết 17+ 18 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ăm học 2013-2014 BÀI 12: SỰ NỔI I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nêu được điều kiện để vật nổi ,vật chìm, vật lơ lửng - Giải thích được khi nào vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng 2.Kĩ năng: - Phân tích và giải thích được các hiện tượng vật nổi thường gặp trong đời sống II... trong phòng: m =D.V = 1,29 72 = 92 ,88 kg - Trọng lượng của khơng khí trong phòng: P = 10 m = 92 ,88 10 = 9 28, 8 N - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN bảng - Hs: Ghi bài nếu sai N ăm học 2013-2014 + Bài 9.7 - Áp suất khí quyển: p = dHg h = 136000 0,76 = - Chiếu cao cột rượu: h = p/ dR = 12,92 m Chọn B + Bài 9 .8 - Chọn C: Khi được bơm lốp xe căng... => FA td lên mẩu 1< FA td lên mẩu 2 => P1 < P2 Vì cùng V nên d 1 < d2 Hđ 3: Củng co á- Dặn dò GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ăm học 2013-2014 - Gọi hs nhắc lại phần kiến thức - Làm thêm các bài tập trong SBT + Bài 12.7 + Bài 12 .8 + Bài 12.9 + Bài 12.10 + Bài 12.11 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN Tiết 20 N ăm học 2013-2014 BÀI 13 : CÔNG CƠ HỌC I MỤC TIÊU... : 10300 = 196,12 m Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm sau h2 = 86 0000 : 10300 = 83 ,5 m + Bài 8. 7 - Chọn C: PM > PN > PQ +Bài 8. 8 - Chọn C: Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương Tiết 13+14 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ăm học 2013-2014 BÀI 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Giải thích được sự tồn tại của lớp khí quyển và áp suất khí quyển - Giải thích được cách đo... lơ lửng c, FA > P: vật nổi - Đk vật chìm P > FA  dv > dl - Đk vật lơ lửng P = FA  dv = dl - Đk vật nổi P < FA  dv < dl - Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy csimét FA = d.V V: là thể tích của vật chìm trong chất lỏng (cũng chính là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ) d: là trọng lượng riêng của chất lỏng HĐ2: Làm bài tập trong SBT GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 II BÀI TẬP CƠ BẢN NGUYỄN THỊ... dương nên linh dương trốn thốt kịp + Bài 5.9 - Chọn D GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ăm học 2013-2014 + Bài 5.10 - Chọn C: đang chđ sẽ tiếp tục chđ thẳng đều + Bài 5.11 - Chọn C: đồng thời cả hai phanh Hđ 3: Củng cố: - Gọi HS nhắc lại phần kiến thức Dặn dò - Học bài cũ - Làm thêm các bài tập trong SBT Tiết 9 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ăm học 2013-2014... 2240 J Bài 14.7 Trọng lượng của vật: P = 50.10 = 500 N Cơng kéo vật trên mặt phẳng nghiêng A1 = F.l Cơng kéo vật trực tiếp theo phương thẳng đứng A2 = P.h = 500.2= 1000 J Theo định luật về cơng thì A1 = A2 => chiều dài mặt phẳng nghiêng là L = A2 / F = 1000 / 125 = 8m Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng: H = (P.h / F.l )100% = 1000 / (150 .8) = 83 ,33 % GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH... khác về quán tính trong thực tế Néi dung ghi b¶ng I KIẾN THỨC CƠ BẢN 1.Hai lực cân bằng là gì? - Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau 2.Tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động: - Dưới tác dụng của hai lực cân bằng GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ăm học 2013-2014 một vật đang... thức - Gv: Bài tập và đáp án III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: 2 Bài mới: Ho¹t ®éng cđa GV và Hs HĐ1: Kiến thức cơ bản 1.Các yếu tố để có công cơ học? 2.Công thức tính công cơ học Giải thích các đại lượng, đơn vò, trong công thức? GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 Néi dung ghi b¶ng I KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI NÀO CĨ CƠNG CƠ HỌC - Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật dòch chuyển quãng đường . Bài 4 .8 Chọn D + Bài 4.10 m = 50kg =>P = 10.m = 10.50 = 500N + Biểu diễn Tiết 8+ 9 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 Tiết 8 BÀI 5:. sân. Vậy thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy: t = 400 : 0 ,8 = 500 s = 8p2os GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO LÝ 8 NGUYỄN THỊ HẢI Trườmg THCS BINH AN N ă m h ọ c 2013-2014 Tiết 6 +7 BÀI. có phương nằm ngang,chiều từ trái sang, F = 250N - lực cản có phương nằm ngang,chiều từ phải sang, F = 150N b. vật chịu td của 2 lực: - lực kéo có phương hợp với phương ngang một góc 30 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo Vật lý lớp 8, Giáo án phụ đạo Vật lý lớp 8, , I.KIẾN THỨC CƠ BẢN